FXG Oromiyaa guututti itti fufee jira. Dhukaasni bakka garagaraatti dhaga’amaa jira. Barataan toko yuuniversitii Ambo irraa galgala kana wareegameera‏

Aside

Amajjii 12,2016 , FXG guutummaa Oromiyaatti wal gahee jira. Har’a akkuma beekamu yuuniversilee garagaraa keessatti haala diina sodaachisuu fi abdii kutachiisaadhaan itti oole.

1.       Yuuniversitii Haromayyaa dabalatee uummata naannootiin FXG Harargee fi naannoosheetti ka’ee jiru haalaan diina rommi’isiisee jira. Naannoo yuuniversitii Haromayyaatti qonnaan bulaan, jiraattotni adda addaa miiidhaa gurguddaadhaan saaxilaman humni wayyaanee jiraattoota naanichaa irratti miidhaa gaggeessee jira. Akkasuma barattootni mooraa yuunniversitii Haromayyaa hedduun balaa guddaan isaan irra gahee jira. Lubbuun kan darban hanga ammaa hin beekamne jedhu jiraattotni naannichaa akkasuma Qeerroon yoo gabaasu barattootni hedduun dhabamaniiru jedha. FXG naannichatti gaggeeffamaa jiru sodaa tokko malee itti fufee akka jiru gabaasaa jira.

2.       Itti fufee amma galgala kana yuuniversitii Amboo keessatti barataan tokko wareegamuu Qeerroon gabaasee jira. FXG mooraa yuuniversitii Ambotti har’a galgala kana dhowee jira. Humnoonni waraana wayyaanee magaalicha keessa buufatee jiru gara laafina tokkko malee barattoota harka qullaa irratti dhukaasa banee jira. Halkan kana magaalli Amboo weerara waraana jala jiraattus uummata fi waraana wayyaane gidduutti lolli gaggeeeffamaa jira. mooraa yuuniversitii Amboo keessa iyya guddaatu dhaga’a kana irratti dhukaasni dhuka’aa jira meeshaalee gurguddaadhaan naannichi dhuunfatamaa jirti kan jedhan Qeerroon magaala Amboo irraa gabaase.

Naannowaa Finfinnee Buraayyuutti har’a galgala kana dhukaasni darebee darbee naannoo Laga Gafarsaatii dhaga’amaa jira.

Wayyaaneen amma gara itti baatu dhabdeetti. FXG xumura wayyaanee taasisuuf oromiyaa guututti walgahee jira.

Godinaalee maratti FXG kan itti fufee jiru yoommuu tahu waraanni wayyaane gara itti goree fi ergamu dhabamee jira.

Goota Oromoo Wareegame Abdataa Olaanaa Simachuuf Ummanni Oromoo Magaalaa Amboo fi Barattooti Yuuniverstii Gootummaan Simatan.

Aside

Galagala kana simatnaa goota Oromoo wareegama kafalee yeroo taasisetti magaalli Amboo dirree injifannoo fakkaatte. Reeffi gooticha Oromoo kan rasaasa Wayyaaneen wareegamee Abdataa Olaanaa Finfinneerraa gara Amboo yoo galu uummanni qe’e isaatti hin hafne  haata’u malee barataan mooraatti hin hafne dabalataan yeroo kanatti ammoo  galgala kana mooraa Yuuniversitii keessatti barataan tokko akka du’e beekamee jira.

 

 

 

Baha Wallaggaa Gabaa Jimaataa Mana Barumsaa Sadarkaa 1ffaa Girjjoo Fittee Keessatti Guyyaa Har’aa Amajjii 12,2016 FXG Ta’een Barattooti Hedduun Loltoota Wayyaaneen Butaman.

Aside

Amajji 12,2016 Gabaa Jimaataa
Humni waraanaa abbaa irree  Waayyaane Uummata gidirsuu itti fufe Baha Wallaggaa Gabaa Jimaataa Mana Barumsaa sadarkaa tokkoffa Girjjoo Fitteetti Barttoota kaan mana barumsaarraa ariyaa kaan mana adabaatti hedduminaan loltoota Wayyaaneen  guuraa jiraachu beekame.Qeerroon Jimaatarra barataa kutaa 8ffaa kan ta’e Mohaammad Muusaa yakka tokko malee gaaffi mirgaa waan gaafateef manni barumsaa Garjjii adaba waggaa lama (2) kan laate yoo ta’u yakkisaani kan isa naasise erga murtoo kana argatee bakki buuteesaa dhabame.haatisaas namoota kanaan yakkasaan ala waan na dura dhabamsiiftanii lubbuusaa itti gaafatamaan isini sababa jedhaniif qofa mana hidhaa Guuteetti gidirfamaa akka jiranidha kan dubatamu.

Yuniverstiin Jimmaa Mooraa Qubsuma Waraana Wayyaanee Taatee Halkan Kana Konkolaataan 7 Loltooti Qubatan.FXG Gootummaa Barattotaan Itti Fufe.

Aside

Amajjii 12,2016 Jimmaa
Humni waraana Wayyaanee mooraa Yunibarsiitiwwani kan duraarra daran dhunfatee Yuniverstiin Jimmaa Mooraa waraanaa malee barataa akka hin taane muldhata yeroo ammaa Yunibarsiitii Jimma keessa yoo xiqqaate humni waraanaa Wayyaanee konkolaataa 7 olitti tilmaamama jedhu barattoonni mooraa guddaa Kanaan walqabate kan aarse barattoota main campus FXG akka kaasaan gochaa jiraachuu dubbatu. Galgala kanas bifa jabaatee fi qindaayeen FXG itti fufa.

Karaa biraa Amboo keessatti dargaggoo Saamu’el Kumaa rasaasa Wayyaaneen gara jabeenyaan dhahamee lubbuun isaa uummata Oromoof jecha gootummaan wareega kafalee jira.

Har’a Amajjii 12,2016 Wallaggaa Bahaa Aanaa Waamaa Hagaloo Magaalaa Qassoo Keessatti Hiriirri Yeroo Sadaffaa Adeemsifamaa Jira

Aside

Mana barumsaa sadarkaa duraa, fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Qassootti Barattoonni fi jiraattoti waliin ta’uun,ganama har’aa sa’atii sadii irraa hanga sa’a jahaatti hiriira geggeessaniin

  1. Ajjeestonni seeratti haa dhiyaatan
  2. Abbaa  biyyummaa keenya barbaanna
  3. Wayyaaneen nun bulchitu ABOtu abbaa biyyaa dha,
  4. Waamikaa ,Waamalee
  5. Dhiira hin waamankaa!

ABO yaamikaa WBO koo waamichaa
Jechaa akka oolan beekameera
Humni Waraanaas,magaalaa Naqamtee irraa gara sanatti heddumminaan ergamee akka jiru Qeerroon gabaasa

Magaalaa Naqamtee Keessatti Kanneen Waraqaa Eenyummaa Hin Qabne Magaala Keessa Sosso’uuf Rakkoo Ta’aa Jira.

Aside

Amajji 12,2016 Naqamte
Humni waraanaa mootummaa TPLF Uummata Nagaa doorsisuuf gidirsuu itti fufe Dhiha Oromiyaa Magaalaa Naqamtee keessatti humni waraanaa gabroonfattootaa hojii idilee godhachuun kan uummatatti bobbaafaman erga gaafa warraaqsi uummataa egaleeti ganama,guyyaa,galgala,oso hin jenne hidhata guutuun uummata doorsisaa jiru.achuma magalatti bakkeewwan tokko tokkotti imaltoota karaas ta’e jiraata achi eenyumessiti guyyaadhumaan gaafachuu itti fufan kan eenyumaa hin qabnes hidhudhaan gidirsuutti bobbaa’an

Barattooti Oromoo Yuuniversitii Jimmaa Moraa Kitoo Furdisaatti Rasaasa Wayyaaneen Madaayanii Mana Yaalaa Jiran Akka Hin Dubbifamneef Wayaaneen Dhorkaa Godhe.

Aside

Amajjii 2,2016 JIMMA
Mootummaan shororkeessaa Itiyophiyaa (Wayyaanee)n har’as akkuma bare Oromoota FDG irratti  miidhamanii mana yaala galan hiriyoonnis ta’e maatiin isaanii akka deemani hin gaafanne dhorkaa jira. Kanumaan wal qabatee “barattoota Yunibarsiiti Jimmaa mooraa Kitoo Furdisaatti kanneen Amajji 10,2016 Bonbiin haleele mana yaala ciisaa jiran hiriyoonnisaani akka deemani hin dubbifneef dhorka jira” jedhu kannen dubbisuuf deemani dhorkaman.akkasumas kanne hidhamani jirani deemani dubbisuu sodaa guddaa keessa nu galcheera jedhu.

Dhaamsa Galataa Waldaa Dubartoota Oromoo UK tiif, Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa

Aside

cropped-qeerroo-edit.jpg

Waldaa Dubartoota Oromoo UK tiif

Haa ga’u dhaamsi keenya, jaallan qabsoo bilisummaa, miseensota waldaa dubartoota Oromoo biyya UK fi ilmaan Oromoo biyya keessan keessa bilisummaadhaan jiraachuu dadhabdanii biyya ormaa jiraattan hunda. Oduu hiriira nagaa gaafa Amajji 5, 2016 biyya UK-tti geggeessitanii fi Amajji 5 hanga 7, 2016tti qorra gannaa (winter) nama goggogsu keessa buluudhaan nu ilmaan keessan rasaasa mootummaa fashistii Wayyaanee dura dhaabannee falmaa hadhaawaa geggeessaa jirru faana dhaabbachuu keessan yammuu dhageenyu imimmaan gammachuu fi gaddaan walmakaa tu hudhee nu qabe. Hangamuu dararaan nutti baay’atu, hangamuu nutti roorrifamu, yammuu lammiin keenya biyya ambaa akkasitti kutatee wareegama fedhe kafalee mrannoodhaan nu faana dhaabatee falmuu isaa yammuu dhageenyu gammachuu keenya dachaa taasisa. Karaa biraatiin, nu warri biyya dictaatarummaan keessatti dagaage akka empaayera Itoophiyaa keessa jiraannu, akka keesanitti balbala Muummicha Ministeeraa  taa’aa buluun hafnaan, mana barnootaa keenya keessallee teenyee sa’atii tokkoof mormii dhageessisuun, yookiin mallattoo mormii bifa kamiinuu muli’suun kan wareegama lubbuu nu gaafatu ta’uu yammuu yaadannu, gadda kana hin jedhamneen guutamna.

Jaallan lammii keenya biyya ambaa jiraattan,

Nu ilmaan keessan manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa irraa hanga dhaabbata ol’aanaa keessa jirru jiruuf jireenyi nutti hadhaawee jira. Biyyuma abbaa keenyaa irratti alagaa biyya keenya weeraree qabateen dararamaa jirra. Nagaadhaan manaa baanee galuun hafnaan, manuma keenya keessa jiraachuu hin dandeenye. Kana caalaatti kan nagaa nu dhowwaa jiru ammoo biyyi keenya gurguramaa waan jirtuuf qalbii ittiin teenyee barannu dhabne. Biyya hin qabnu taanaan barachuunis hiikaa nuuf dhabe. Biyya baratanii hojii argachuudhaaf ergamaa diinaa ta’anii, sammuu ofii fi saba ofii gurguruun dirqama namatti ta’etti barachuun gatii maalii qaba? Kanaaf jennee, diina hanga funyaaniitti hidhate dura dhaabbannee falamachuudhaaf murteeffanne. Xalayaa Galataa Waldaa Dubartoota Oromoo UK

Dhaamsa addaa Amajjiin tokko, Saba Oromoo fi ummattoota cunqurfamoo Impaayera Ixoophiyaaf qabu.

Aside

Leelloo Sabaatiin

Barreessaa dhugaa baasa!Oromiyaa fi firoottan isii biratti, Amajjiin tokko, guyyaa gammachuu dacha ti. Guyyaan kun, guyyaa ganna dullacha keessaa gara ganna ykn waggaa haarayaatti itti tarkaanfatan qofa osoo hin taane, guyyaa Waraana Bilisummaa Orommoo (WBO) ti. Amajjiin tokko, guyyaa WBO akka ta’u hoogganni   ABO (Addi Bilisummaa Oromoo) murteessee kabajamuun kan eegale  bara 1980 irratti.

Barooti 1980 dura turan, baroota itti WBO’n haala akkaan rakkisaa fi wal-xaxaa keessa seenee of jiraachiisuuf qormaatni hamaan itti isa mudate ture. Barooti kun, bara WBO’n duubaan waraana weerartuu Ziyaad Baareetiin; fuulduraan ammo, waraana weerartuu Ixoophiyaa Dargiin hoogganamuun marfama keessa seene oggaa ta’u, keessaan ammo, bara itti foxxooqiinsi fi jeeqamsi keessaa  itti isa mudate ture. Humni WBO oggus qacalee haa turu malee, taankiii fi xiyyaaraan duubaa fi duraan duula Dargii fii Ziyaad Baarreen irratti banamee  fi foxxoqiinsa keessaan isa mudate hunda injifatnoon irra aanee jireenya isaa waan mirkaneesseef Amajjiin tokko, barri 1980, guyyaa WBO ta’ee labsamee guyyaa san irraa eegalee waggaa waggaan kan kabajamuu dha.

Marfama duraa fi duubaan isa mudate, akkasumas, foxxoqiinsa keessaa hunda cicciree dhabama irraa of oolchuun injifatnoon waggaa haaraa Amajjii tokko bara 1980 akka kabaju kanneen WBO’f meeshaa guddaa ta’an keessaa: jaalala ABO fi Oromiyaa,jaalala hooggana ABO, of keniinsa, cichoomina ykn amanamummaa kaayyoo, sabaa fi of irratti abdachuu, obsa, muratnoo,naamusa, tokkummaa, gootummaa fi wareegama baasuuf fedha qabaachuu dha. Qacalummaa isaatti WBO bal’eessuuf kan diinni duraa fi duubaan, akkasumas, keessaan irratti karoorfate hunda irra aanee jireenya isaa fi kaayyoo walabummaa Oromiyaa tiksuun Amajjii tokko bara 1980 akka kabaju kanneen WBO gargaaran, amaloota warraaqsaa akka sibiilaa jabaatu fi haallen kamuu keessatti hin raafamne kana qabaachuu isaa ti. Waan kana ta’eef, Amajjiin tokko, amaloota kanneen akka: jaalala Oromiyaa, Oromiyaaf wareegama baasuu, ummata ofii fi kaaayoo isaaf amanamummaa qabaachuu, muratnoo, of keniinsa, gootummaa, hooggana ofii jala deemuu fi rakkoo keessatti obsa qabaachuun  rakkoo kamuu keessa nama baasuu kan  danda’u ta’uu guyyaa itti :kabajnu, wal yaadachiifnu fi amaloota kana hin qabnu yoo ta’e horatuuf itti murtii fudhanuu dha.Dhaamsa addaa Amajjiin tokko

Godina Wallaggaa Horroo Guduruu Keessatti FXG Itti Fufee Waan Jiruuf Barsisotiin Oromoo Waraana Wayyaaneen Adamfamaa Jiru, Manneen Ummataas Caccabuun Loltootaan Saamame.

Aside

Amajjii 11,2016 Horroo Gudruu magaalaa Haratoo keessatti FXG haalaan hammaatee itti jiruun wal qabatee manneen barnootaa cufamuu irra darbee barsiisoti Oromoota ta’an isintu diddaa uummataa qindeessa jedhamanii waraanaa fi poolisoota Wayyaaneen adamfamaa jiru, isaan keessaa gariin kan sirna mootummichaa jalaa miliqanii jiranii fi kanneen barbaadaman.

1. Taajuddiin Hashiim (English teacher) preparatory school
2. Abdannaa Alamaayyoo (physics teacher) kutaa 10 ffa irraa
3. Baddiluu (civics teacher) preparatory school,
4. Abbayyaa Hammagahuu (history teacher) kutaa 8ffaa irraa.
Karaa biraa manneen jiraattota magaalaa Haratoo Agaazii fi Poolisii dhaan caccabeera. Caccabsanii eega seenaniis gaaffii tokko malee reebamaniiru.
Amajjii 6,2016 ammoo Godina Horroo Guduruutti barattootni mana barumsaa Waldoo ( elementary school) mormii dhageessisuun barumsa kan dhaaban haga har’aattis hinbaranne. Achuma Horroo Guduruu Aanaa Dongorotti dubartoota gabaa dhaqanii fi galan waraqaa eenyummaa fidaa jechuun rakkisan hidhaatti illee naqan jedhama.

Gootonni Oromoo Baha Oromiyaa FXGItti Fufan, Wayyaaneen Humnaa Ol Itti Tahee Waraana Isaa Dabalataa Gara Sanatti Guuraa Jira.

Aside

Har’a Amajjii 11,2016
Baha Oromiyatti FXG haalan jabaate itti fufeera. Deemsi FXG deemaa jiru kun cehumsa gara Bilisummaa tahuun shakkii kan hin qabnedha. FXG har’aa kana dura dhaabbatuuf mootummaan wayyaanee meeshalee gurguddaadhan waraana isaa sochoosee garagodinaalee garagaraa kannen akka Harargeetti bobbaasee jira Kaabineewwan gadndoota keeysatti uummata gooluuf bobbaasee jira.
-Milishaa fi poolisin naannoo magaalota keeysa socho’aa jiran yoo tahu bakka dhoksaa dhoksaatti uumatan haleelamaa jiru. Wayyanen FXG kana dura dhaabbatuuf sochii waraanaa daran jabeese jira. Gocha gara jabdummaas raawwataa jira. Hanga ammaatti yuuniversiti Haromayyaatti barataan 5 ol du’uun gabaafameera.
Harargee keeysatti FXG har’a kun daa’imallee kan hin qoodne mancaa fi dulaadhaan ka’ee waraana dura dhaabbatee jira.
Yuuniversitile biroo kanneen akka Jimmaa keeysatti barattota midhuuf waanni diinaan hin godhamin hin jiru. sadarkaa Boombiin barattoota irratti
darbatamuu gahee jira. Hidhaanis akkuma amala mootumama wayyaanee irraa ibsu kanatti uummata oromoo irratti jabaatee jira. Fincilli eegale
bilisummaadhaan deebi’a.