Ololli Wayyaanee Diddaa Qeerroon fashale; Dabballootni wayyaanees bubburuqan!

Video

(Qeerroo, Adaamaa, 1 Bitootessa 2012)  Diddaan Qeerroo karaa hundaan kan ishii mudee mootumaan Wayyaanee fiilmii kijibaa faayila keessaa baaftee agarsiisuun maqaa ABO xureessuuf yaalii gootus, bakka iyyuutti ummati amanuu fi fudhachuu diduu isaa Qeerroon gabaase.

Akka gabaasaan Qeerroo bakka addaddaa irraa walitti qindaa’e hubachiisutti, fiilmiin ololaa mootummaan wayyaanee sodaa Qeerroof jettee qopheessite sabboontotaan fashalaa jira.

Fiilmii dharaa mootummaan wayyaanee ABO irratti qopheessitee TV bittaa umrii ishee ittiin dheereffachuuf  dhaabde irraan Guraandhal 29, 2012  galgala yeroo hoteelota keessatti darbaa turetti,  Qeerroon alaabaa ABO TV sanitti maruun murannoo fi ololli diinaa akka duuba isa hin deebisne  ifaan muldisuun mootummaa wayyaanee fi fayyadamtoota hoteela sanaa hubachiisee jira.

Keessaayyuu, Magaala Finfinnee Hoteela Yohaannis keessatti ololli diinaa yoommuu darbaa turetti Qeerroon mana kana keessatti ibsaa hoteela keessaa dhaamsuun jeequmsi guddaa kan uume yoo ta’u,  TV mana kanaatti Alaabaa ABO maruun ifaan muldhisee jira.

Dabballooti Mootummaa wayyaanee dhimmicha tasgabbeessuuf naannoo kanatti yaates mataa bubburuqanii akka deebi’an Qeerroon dabalee ibsee jira.

Diddaan Qeerroo kunis haaluma wal fakkaataan magaala Adaamaa fi Amboo keessatti warren TV kana dhaggeeffatan irra deemuun cufsisiisaa akka tures gabaasti Qeerroo ni hubachiisa.

Jagnooti Qeerroon kana malees, manneen barnootaa addaddaa kan akka mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Kuttaayee keessatti mallattoo Bilisummaa Oromoo kan ta’e, Alaabaan ABO akka balal’u gochuun sabboontota hedduu hamilchiisaanii jiru.

Qeerroon ibsa baase keessattis,  hanga bilisummaatti waanti isa dura  dhaabbatu irratti tarkaanfii akka fudhataa deemus beeksisee jira. Ololli diinaa kan fiilmii dharaan jalqabes kutannoo  Qeerroon akka fashalu kan ibsame yoo ta’u, akka guyyaan garbummaa gabaabbatuufis Qeerroon diddaa isaa bakkeewwan ololli kun dabarfaman maratti akka kka itti fufu jabeessee dhaammatee jira.

Qabsoon Oromoo qooda keenyaan mirkanaa’a!!

Aside

(Qeerroo, Finfinnee, 01 Bitootessa 2012) Qabsoo Bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoon durfamu cinaa dhaabbachuun dirqama Oromummaa bahuun lammiilee hunda irraa akka eegamu Qeerroon ibse.
Haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti adeemaa jiru irratti Qeerroon akka ibsetti, gaaffii mirgaa keenya karaa nagaa argachuuf tattaaffiin haga ammaatti godhame hammeenya sirna Wayyaanee sirriitti adda baasee mul’isee jira.
Akka ibsa Qeerroo kanatti yeroo ammaa kana diddaa ummataa karaa hundaan kan itti fufe yoo ta’u sirni Wayyaanees diddaa fi fincila sadarkaa addaddaatti adeemaa jiru dhaamsuuf humna qabdu maraan hojjachaa jirti.
Haata’uutii, Qeerroon doorsisaa fi hiraarsaa Wayyaaneef otuu gurra hin kenniin mallattoo BILISUMMAA Oromoo kan ta’e, Alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo ,  dhaabbiilee barnootaa gurguddoo kanneen akka Finfinnee, Amboo fi bakkeewwan birootti Oromiyaa irratti balaliisisaa jira.
Shirri diinni xaxxus sadarkaa addaddaatti  tooftaa Qeerroon tolfatee socho’aa jiruun akka fashale illee ibsi Qeerroo kun hubachiisee jira.
Qeerroon gidduu kana Oromiyaa keessatti Alaabaa Oromiyaa balaliisaa kan jiru yoo ta’u, jabina Qeerroo kanaan kanneen Qabsoo Bilisummaa Oromoo barbaadan kan gammadanii, kanneen diinaaf ulee ta’an immoo  dhiphuu keessa galanii akka jiran beekamee jira. Qeerroon yeroo ammaa biyya abbaa isaa irratti alaabaa mataa isaa muldhisaa jira.
Guyyaa Har’aa Yuunivarsiitii Finfinnee keessattii fi bakkeewwan waajjiroota gurguddootti alaabaan fannifame waraana mootummaa wayyaanee jeequun Finfinneen konkolaataa waraanaan guutamtee jirti.
“Yoomuu qabsoon keenya hanga bilisummaatti akka itti fuftus ni hubachiisna,” kan jedhan  deeggarottti Qeerroo, “yeroo hamtuu akkanaa keessatti taa’anii waleeguu fi walqocholuu irra karaa itti qabsoon Oromoo gara galiitti  dhiyaacha kan jiru ta’u, “kan arge haa amanu; kan dhaga’e immoo haa dabarsu!”  jechaa ilmaan Oromoo cufti dirqama Oromummaa akka ba’atan Qeerroon dhaamsa dabarsee jira!
Injifannoon uummata oromoof!!
Gadaan Gadaa Bilisummaati!!

“Injifannoo Irratti Injifannoo ni Mirkaneessina” Jedhu Dargaggoonni Oromoo!!

Video

Injifannoo irraatti Injifannoo diina irratti goonfataa kan jiran Qeerroon Oromoo diddaa isaanii itti fufuuf jecha alaabaa Oromoo (ABO) magaalota Oromiyaa keessatti fannisuun itti fufee jira.

Diinni gaaffii mirga ummata Oromoo dhaamsuuf jecha dargaggoota Oromoo fi ummata Oromoo hidhuu ajjeessuu fi biyyaa arihuun furmaata jedheen gochaa kanaan yoo itti fufe iyyuu haalli Wayyaaneen ummata keenya irratti raawwatu garuu daran waan nu kakaasuuf jecha caasaa mootummaa Wayyaanee akka qiinqanii keessa gallee nyaannee jigsuun keenya mirkana  jedhu dargaggoonni Oromoo.

Video-n armaa gadii kun Gurraandhala 27,2012 alaabaan ABO magaalaa itti balali’aa oolte yommuu tahu,suuraalee magaalota biros ni dhiheessina.

 

Wayyaaneen diddaa Qeerroo dhaamsuuf sakatta’a eegalte

Aside

(qeerroo, Amboo, Gurraandhala 27,2012) Uummata Oromoo meeshaa maleeyyii gaaffii mirgaa yeroo gaafatu  irraa bir’uu kan qabu mootummaan Wayyaanee waan meeshaa itti dhoosaa jiruu fi meeshaa waraanaa baatee deemu itti fakkaatee bir’uudhaan sakatta’a gochaa akka jiru gabaasame.

Mamiin mootummaa kanaa uummata Oromoo irraa qabu daran jabaachaa deema.Sababni isaa inni guddaanis gaaffii mirgaa gaafatamee deebiin hidhuu fi hojii arihuu ykn ajjeessuun deebii itti fakkaata.

Yeroo ammaa kanatti kanuma irraa ka’uunis uummata karaa nagaa deemu magaala Amboo kallattii hundaan marsuun sakkatta’a gaggeessaa  jiru.

Uummatni biyya abbaa isaa keessatti olii gadi bilisaan deemuun dhorkamaa jira.Ifannaa fi doorsisaan namoota keessumaa dargaggoota Oromoo konkolaataa irraa buusanii rakkisuu irratti argamu.

Yoomuu sakatta’i,hidhaan,doorsisnii fi ajjeechaan qabsoo ilmaan Oromoo duubatti akka hin deebisne hubachuutu irra jiraata ture.

Mootummaan Wayyaanee TPLF human waraana bobbaasee uummata ittiin doorsisu kana beelaa fi hiyyummaa biyya sana keessatti jaaree jiru karaa itti salphisu gochuun karaa ture.

Gaaffiileen mirga ummataa deebisuu hanqachuu irraan sagalee ummata bal’aa guyyuu human waraanaa fi milishaan waan ukkamsee barootaan jiraatu itti fakkaachuu ni mala.

Ammo haalli amma deemaa jiru ummati Oromoo jiraachuuf jecha mootummaa Wayyaanee gutummaatti dhabamsiisee jireenya Oromummaa fi Oromiyaa mirkaneessutti kan isa geessu malee meeshaa soda kan duubatti deebi’u hin fakkaatu.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa

Sochiin Warraaqsaa Jabaate; Wayyaanoti Qorannoodhaan Ummata Rakkisaa Jiru

Aside

(Qeerroo, Amboo, Gurraandhala 27,2012) Godina Shawaa lixaa aanaa Gindabarat ganda Bakkee Baldhaa jedhamu keessatti  qorannoon mata dureen isaa “Eenyu Shakkamaan?” jedhu uummatni Oromoo irratti  gaggeeffamaa akka jiru beekame.

Ummata “bulchaa jirra’ jettu irraa abdii kan dhaban ergamtooti Wayyaanee, yeroo ammaa kanatti diddaa ummataa itti hammaachaa jiru irraa sodaan waan itti buleef, guyyaa irraa guyyaatti qorannoo dhuma hin qabneen ummata dararaa akka jirtu beekamee jira.

Qeerroon akka gabaasetti, mootummaan Wayyaanee diddaa uummataa naannoo kanaa nin qulqulleessa jechuun dhama’aa akka jirtu barameera.

Misooma mootummaan kun uummatatti fakkeessee bittaa umrii isaa dheereffachuuf jedhus uummatni  didee haala jiruu fi jireenya isaa akkasumas gaaffiilee mirga Oromummaa irratti diddaa muldhisaa jira.

Wayyaaneen milishootuma isaa kanneen amantamummaa irraa hin qabne qawwee irraa hiikuun isin degertoota ABO fi sochii yeroo ammaa deemaa jiru duubaan jirtu jechuun qorannoon rakkisaa jiraachuun beekama.

Haalli kun yeroo ammaa onoota lixa Shawaa keessatti bal’inaan gaggeefamaajira.

Aanaa Gindabarat keessatti gaafatamaa hojii mootummaa nama qabu Obbo Deebisaa Fifii Jaldee nama jedhamus qorannooma kanaan hedduu rakkisuun sochii qeerroo waliin hidhata qabda sababaa jedhuun qormaata jala galee rakkachaa jiraachuun beekama.

Uummatni Oromoo naannoo kanaas misooma inni duruu hojjenne faayidaa hin arganne,hamma mirgi ummata Oromoo waliigala kabajamutti karroorri mootummaan mishooma jedhu hin hojjetu jechuun diddaa isaanii bakka irraa bakkootatti ibsachaa jiru.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Kaayyoo Oromoo milkeessuun dirqama Sabboontotaa ti

Aside

(Qeerroo, Adaamaa, 27 Guraandhala 2012) Amajjii 1, guyyaa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) akkasumas Ebla 15, guyyaa Gootota Oromoo jennee yoo yaadannu fi kabjinu, walitti dhufnee kan itti waliin haasofnu; dhiichisaa fi ragadaan kan waliin ittiin bashanannu; yoo guyyaaleen kun dabran waayee kana kan hirraanfannu ta’anii hafuu hin qaban.

Guyyaalee seena-qabeessi kun, kan qabsaa’ota wareegaman ittiin yaadannu qofaas otuu hin taane, kaayyoo goototni keenya wareegamaniif galii hawwamutti geessuuf, guyyaalee Sabboontonni Oromoo waadaa kana haaromsanii; gumaa gootota keenyaa baasuuf qabsoo kanaaf of qoheessan; wareegama barbaachisu kaffaluuf murteeffatan; jechoota qofaan otuu hin taane kana hojii dhaan agarsiisuuf qophii ta’an, ta’uu qabu.

Guutuu barruu kanaa dubbisuuf : http://qeerroo.com/ilaalchaviews/kaayyoo-qabsaaotni-wareegamaniif-galiin-gahuun-dirqama-sabboontota-oromoo-hundaa-ti/

 

April 15: Oromo Martrys’ Day – The National Memorial Day

Aside

http://www.Gadaa.com

From the Editor’s Notebook: Should we let Oromo Martyrs die for the second time? This year, the very values, for which countless heroines and heroes have scarified their precious lives in East Oromia, in West Oromia, in South Oromia and in North Oromia, have come under attack; these values are bilisummaawalabummaaOromummaa and Oromiyaa. Our Martyrs might have died physically, but have always been alive in spirit. In 2012, a Ginbot-7 and its Oromo sub-group, known as Group-7, orchestrated assault is getting ready to kill our Martyrs for the second time by destroying the values they have fought for till their last breath. This year’s Oromo Martyrs’ Day is especial – it’s the moment we prevent our Martyrs from dying for the second time. more. http://www.gadaa.com

Qophii gaarii akkasiif qabsaawoti http://www.Gadaa.com galati keessan bilisummaa haatahu.

Hojjetaan University Jimmaa Inspector Kaalib Abbaa Tamaam Kan jedhamu,barattoota Oromoo irratti ragaa sobaa bahe.

Aside

Gurraandhala 26,2012 Jimma

Barattoota Oromoo yuunivarsiitii Jimmaadhaa mana hidhaatti ukkaamsan mootummaan Wayyaanee mana hidhaatti hambisuuf dabballoota isaa fi uummata nagaa dirqamsiisee ragaa sobaa irratti baase.Barataa Moo’eeraa
Lammaa fi Barataa Wubisheet Zalaalam irratti jaleen Wayyaanee mooraa University Jimmaa Inspector Kaalib Abbaa Tamaam kana jedhamu hojjettoota fi barattoota mooraa University Jimmaa saddeet dabalatee raga sobaa sabboontotaa fi barattoota Oromoo irratti bahee jira.Kan nama ajaa’ibu namootni barattoota kanneen irratti ragaa bahan kanuma ijaan barattoota kanneen ijaan arganii hin beeknee fi gariin dirqamaan tahuu qeerroon ifa godhee jira.Hojii diinaa waan taheef baay’ee kan nama gaddisiisu tahus bittaa umrii dheereffachuuf shira abbaa irreen xaxaa oolu irratti dammaquun tokkummaan qabsoo jalqabame akka galmaan geenyu dargaggoonni Oromoo University jimmaa dhammatu.

Godina Wallaggaa bahaa onoota Limmuu fi Eebantuu keessatti diddaan Qeerroo itti fufe.

Aside

Gurraandhala 26,2012 Naqamte

Yeroo ammaa kana dargaggoota oromoo hedduu rakkisuu irratti kan argamu hojii dhabdummaan rakkachuu miti.Yaaddoo guddaan akka bineensaa adamsamuu dha.Godina Wallaggaa bahaa onoota Limmuu fi Eebantuu keessatti gochaan  mootummaa Wayyaanee dargaggoota irratti raawwachaa jirus kanuma raga baha.Mootummaan kun abbaa irree tahuu fi ilmaan Oromoo gadadummaa keessatti hambisaa jiraachuu fi itti turuun isaa eenyuu raga baha.Kanumaaf uummatni Oromoo naannoo kanaas mootummaan kun abbaa irree dha,Mootummaan Wayyaanee nurraa jijjiiramuu qaba,ABO dhaaba siyaasaa ilmaan Oromooti,Qeerroon Oromiyaa bilisoomsiti..kanneen jedhan bakkeewwan hedduutti maxxansuun jibbinsa mootummaa kanaaf agarsiisu yoommuu mul’isu dargaggoota ija hamtuun duras ilaaluun hojii dhabdummaan rakkisaa turte raawwii kana uummata keessatti isintu hojjeta jechuun adamsaa jirti.Dargaggootni Oromoo naannoo kanaas mana warra isaanii gadhiisanii beelaa fi qorraan dararamaa jiraachuu Qeerroon ona Limmuu gabaasa.

Diddaa Qeerroon Oromoo Finiinsaa Jiru Doorsisaan Ukkaamsuun Hin danda’amu

Aside

Diddaan Qeerroo fi qaamonni hawaasaa Oromoo biroon Oromiyaa keessatti eegalan diina irratti yaaddoo guddaa akka uumee jiru hubatamaa jira. Akkaataan itti warraaqsi diddaa kun deemaa jirukansalphaatti hin saaxilamne tahuu tu mootummaa Wayyaanee waan qabuu fi gadhiisu wallaalchisaa jira. Baadiyyaalee keessatti ummanni sirna hamaa kana of irraa kaasuuf jecha dinagdee sirnichaa fi shariikota isaa irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabeera. Magaalaalee keessatti ammoo barattoonni, barsiisonnii fi hojjetoonni diddaa karaa nagaadhaan jalqaban babal’isaa jiraachuun beekamaa dha. Warraaqsi diddaa kun magaalaalee fi baadiyyaalee hunda waliin gahaa deemaa akka jirukanhubate sirni Wayyaanee tarkaanfii hammeenyaatiin warraaqsa kana dhaamsuuf sosso’aa jira. Diddaa Qeerroon Oromoo Finiinsaa Jiru Doorsisaan Ukkaamsuun Hin danda[1] (1)

INDAANQOON HAATEE ,HAATEE ……

Aside

YAA.GAMMADAA (2005)
Wayyaanoonni, Biyya Itoophiyaa jedhamtu Bulchaa jiran ,,, guyyuu kan Ummatootaaf dhaabbatan of fakkeessanii haa dhihaatan malee,,, adeemsi isaanii,,, waa tokko qofa irratti rarra’ee akka jiru,,, ifatti mul’isaa jiran. Hiwaatoonni, Qabeenyaa saamne jiraachiisuuf filmaati qabnu tokkichi,,,, Qabsoo Ummatootaa karaa kamiin akka ukkaamsinu ykn dhabamsiisnu akkamiinii ? jedhanii yaaduu qofaadha. Kanas mirkaneessuf, shiroota nama dorsiisuu eegalee amma Shororkeessaatti jiran,,, yaalaa jiran.
Hiwaatoonni,,, Ummataaf dhaabbachuu isaanii miidiyaa of harkaa qabaniin,,, karaa Gaazexessitoota isaanii dhiigaan filamanii fi Ummatichaaf dantaa hin qabnee lallabsiisuun alatti,,,, dalagaan argisiisu ega dhiisanii,,, waggoota lakkofsiisanii jiran. Hiwaatoonni ,,,, Janaraaloota waraanaa 61 keessaa 57 Ilmaan isaanii qofa taasisuun,,,, humnoota Tikaa fi Polisa Fedaraalaaa Namoota Biyyoota ollaa irraa odoo hin hafne muudan,,,, Dinagdee Biyyaa guutummaatti tu’achuun,,, Indaanqoon Haatee Haatee…..

Godinni Shawaa Lixaa Diddaa Uummata Oromoo dhaamsuuf waraana Wayyaaneen guutamte.

Aside

Gurraandhala 24,2012 Finifnnee

Barataa Lammii Tasfaayee

Barataa Lammii Tasfaayee

Diddaa uummata oromoo Godina shawaa lixaa keessatti jalqabe dhaamsuuf mootummaan Wayyaanee meeshaa waraanaa guutuun magaala Amboo fi magaalota aanolee fi gandaa keessatti bobba’ee dargaggoota oromoo mana hidhaatti guuruu irratti argama.Uummatni Oromoos waraana wayyaaneen hedduu doorsisamaa irratti argama.Magaalota kanneen akka Jalduu,Xiqur Incinnii,Kaachis,Baakkoo fi kanneen biroon konkolaattota waraana wayyaaneen guutamtee argamti.Wayyaaneen diddaa kana dhaamsuuf baajata biyyaa hedduu qisaasessuun bittaa umrii isaa dheereffachuu irratti waan argamuuf gama kanaan uummatni hundi irratti dammaqee gaaffii mirgaa gaafatame akka deebisuuf tumsuu qaba.Uummatni oromoo Godina shawaa lixaas ABO dhaaba siyaasaa ilmaan Oromooti jechuun Alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qabatee diddaa jalqabee jira.

Haaluma kanaan sabboontoti bakkoota adda addaa irraa hidhaman keessaa….Sababaa Warraaqsaa Oromiyaa Keessatti Qabateen Sabboontota Hidhaman

Barattooti Oromoo ammos yommuu,yommuu, hidhaan dararamaa jiru.

Aside

Gurraandala 23,2012 Jimma

Barattoota Oromoo University Jimmaa mana hidhaa Wayyaanee keessatti haalaan dararamaa jiru.Barattoota Oromoo kanneen fincila diddaa gabrummaa University keessatti  adda durummaan qindeessaa jirtan isini sababa jedhuun mootummaan abbaa irree dargaggoota ija hamtuun ilaalu mana hidhaatti deebisee jira.

Barataa Nuraddiin Ahmed

Haaluma kan airraa ergamtooti mootummaa Wayyaanee fi manni murtii godina Jimmaa yeroo ammaa kana wal dhabdii guddaan kan gidduu isaaniitti uumamte yoommuu ta’u barattootni kunneen mana hidhaa Jimmaa keessatti haalaan reebamuun murtii tokkoon malee dararamuu irratti argamu.Barattoota yuunivarsiitii Jimmaa kanneen keessaa kanneen lammaffaa mana hidhaatti deebi’anii hiraarfamaa jiran keessaa:-

Maqaa Muummee Godina

aanaa

umrii
Mokonnin Dabalee Toloo Phycology waggaa 2ffaa Godina addaa Naannoo Finfinnee sulultaa 24
Eebbisaa Raggaasaa Statistics waggaa 1ffaa Shawaa lixaa Gindabarat 21
Daannoo Dabtraa Bayyanaa Water technology waggaa 1ffaa Shawaa lixaa Mana sibuu 21
Tasfaayee Biraanuu Bari’ee Phycology waggaa 2ffaa Harargee Abaadir 21
Nuuraddiin Ahmed Barisoo Phycology waggaa 2ffaa Arsii shaashimannee 21
Girmaa Bokonaa Hundee Hojjetaa mana nyaataa yuunivarsiitii Jimmaa Geeraa 29
Misgaanuu Jaallataa Gamtaa Nursing waggaa 2ffaa Wallagga Bahaa Nuunnuu qumbaa 20
Abdiisaa Qabatoo Oromo focular waggaa 2ffaa Arsii lixaa Shaashimannee 21
Barataa Wubishet Zalaalam

BArataa Wubishet Zalaalam

Warren kunneen keessatti argamu.Barataa Wubisheet Zalaalamii fi Barataa Moo’eeraa Lamaas mana hidhaa mootummaa Wayyaanee Jimmaa keessatti dararamni irraan gahaa jiru haalaan gaddisiisaa dha.Gaaffii mirgaa isaan gaafatan hidhaan furmaata jechuun ilmaan Oromoo Wayyaaneen mana hidhaatti ukkaamsaa jira.Dallaan yuunivasiitii Jimmaas waraanaan eegamaa jira.

 

“Barnoota irraa arhihamuun keenya Gaaffii mirga saba Oromoo hin dhaabu” Jedhu Barattooti Oromoo University Finfinnee

Aside

Gurraandhala 23,2012

Gaaffii mirgaa barattooti Oromoo gaafatan deebisuun kan itti ulfaate mootummaan nama nyaataa Wayyaane,dargaggoota Oromoo yeroo barbaadetti hidhuu gaafa fedhe ammo barnootaa fi dalagaa irraa arihuun mirga ummataa keessatti ukkaamsuuf yaalii gurguddaa godhaa jira.Yeroo ammaa kanattis barattoota Oromoo University Finfinnee keessatti gaaffii kaasan keessaa barattoota 14 gaaffii mirgaa kaastan FDG isinii kaasuuf jedhu bara geenye fi sababoota mirga Oromoo waliin walitti hidhu irratti qopheessuun barnoota isaanii irraa arihee jira. Kanneen kunis:-

 1. Mahdii Ahmad        Harargee/Gaara Mul’ataa Furdaa                                         Fayyaa     W.2
 2. Najiib Aliyyii             >>               >>             Baddannoo                                          Engineer   W.3
 3. Abdii Mahammad      >>           Dirree Dhawaa                                                        Seera        W.2
 4. Mahammad Abdii     >>            Ciro                                                                             Economy   W.2
 5. Ayub Asfaaw            >>            Mi’eesso                                                                       Seera        W.2
 6. Jamaal Yusuf            Harargee   Haramaayaa                                                         Fayyaa      W.3
 7. Qonjit Akliiluu           >>             Calanqo                                                                    Accounti.   W.3
 8. Fathiyaa Jamaal       >>              Qullubbii                                                                A.Oromoo  W.2
 9. Zalaalam Damee        >>             Asaboot                                                                  Fayyaa       W.2
 10. Halimaa Shaamil      >>              Ciro                                                                           Seera        W.3
 11. Jannaa Mahammad   >>             Bookee                                                                  Lammummaa W.2
 12. Caaltuu Hassan        >>               Dadar                                                                      Fayyaa         W.2
 13. Abbush Katamaa     Shawaa Bahaa/Adaamaa                                                   lammummaa  W.3
 14. Almaaz Yixinaa        Shawaa                                                                                     A.Oromoo      W.2

Barattooi Oromoo yakka Wayyaaneen kanaan barnoota irraa arihamanis,nuti aarsaa taanee ummanni keenya haabilisoomu, gaaffii haqaa fi mirgaa ummata keenyaa gochaa hammeenya Wayyaaneen nurraan gahaa jirtu kanaan hin dhaabbatu jechuun yaada isaanii Qeerrootti kennatanii jiru.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

 

 

Daraggoota Oromoo rifeensa mataa guddifatan ABO dha jechuun yakki itti banamuu eegale.

Aside

Gurraandhala 22,2012 Finfinnee

Dargaggoota Oromoo mara ija diinaan kan ilaalu garboomfataan mootummaa abbaa irree Wayyaanee dargaggoota Oromoo Wallagga bahaa Magaala Naqqamtee keessatti hojii dhabdummaan rakkachaa jiran irraa rifeensa haaduu jalqabe.Warreen rifeensa guddifattan ABO ti jechuun mootummaan Wayyaanee dargaggoota Oromoo rifeensa dheeraa qaban gogaa haaduu irratti argama.Namni bubbule waa arga jechuun kan dubbatan dargaggootni oromoo kunneen Hojii dhadummaan rakkachuu irra darbee rifeensa keenya illee guddifachuun yakka nutti ta’ee jira jechuun dubbatanii jiru.Mootummaan kun waan ilma namaa irratti hin raawwanne raawwachaa kan turee fi kan itti fufu ta’uu hubachuun gumaata Oromummaa akka baanu dhaammanna.

Kana malees Barattoota Yuunivarsiitii Jimmaa kan ta’an Barataa Wubisheet Zalaalam Mangistuu Barataa saayikoolojii waggaa 2ffaa fi Barataa Moo’eeraa Lammaa Dabal barataa saayikoolojii waggaa 2ffaa kanneen ta’an lamae mootummaan yayyaanee himannaa sobaan yakkuun mana keessatti haalaan dararaa akka jiru gabaasi Jimma irraa nu gahe addeessa.

Motummaan Wayyaanee Barattoota Oromoo University Jimmaa Irraa Hidhamaniif Mirgi Wabii isaanii akka Hin Eegamne Dhorke

Aside

Gurraandhala 21,2012 Jimma

Mootummaan Wayyaanee barattoota Oromoo hidhuun furmaata kan itti fakkaatee fi Gowwummaa jabduun kan danqame barattoota Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa irraa hidhaman mana Murtii Jimmaatti dhiyeesse.Manni murtiis ijoolleen kun balleessaa hin qaban jechuun mirga wabii yoommuu eeguuf mirgi wabii hin eegamuuf jechuun seera ofii manni murtii bilisaan dalaga jedhanii tuman cabsanii jiru.Abbootiin murtiis dubbiin bitaa itti galee waan godhan dhabanii barattootni Oromoo 13 maqaa shororkeessummaa jedhuun himatamanii mana hidhaa mootummaa wayyaanee Jimmaa keessatti argamu.Barattoota kanneen mana murtiitti mirgi wabii eegameef dhorkaman keessaa

1.Barataa Moo’eraa Lammaa Phycology waggaa 2ffaa

2.Barataa Nuuraddiin Hamdaa phycology waggaa 2ffaa

3..Barataa Daannoo Dabtaraa Water technology waggaa 1ffaa

4.Barataa Eebbisaa barataa statistics waggaa 1ffaa

5.Barataa Mokonnin Dabalee

6.Barataa Wubisheet Zalaalam

7.Dargaggoo Girmaa hojjetaa mana nyaataa keessatti argamu.

Sodaa barattootaa irraa kan ka’e waraanni mootummaa wayyaanee Yuunivarsiitii Jimmaa Kampaasii Agrii fi Main campus haguugee jira.

Barattootni Oromoo Gaaffiin ilmaan Oromoo Deebii hanga argatu hin barannu jechuun murteeffachuun manneen barnootaa cufan.

Aside

Gurraandhala 21,2012 Finfinnee

Baatii Gurraandala 2012 keessatti diddaa Godina Shawaa lixaa Aanaa Abuunaa Manneen Barnootaa Somboo Walisoo fi Guutee Handoodee keessatti sabboontotni barattoota Oromoo hidhaa bara baraa ilmaan Oromoo irra jiru ni mormina,Yoomuu gaaffii mirgaa gaafachuu irraa duubatti hin deebinu jechuun barsiisota isaanii qabatanii mana barnootaa cufanii jiru.Qabsoo ilmaan Oromoof gumaatni oromoota hunda irraa feesisa kan jedhan barattootni Oromoo marti waamicha keenya dhaga’uun diddaa daran jabeessuun mootummaa garboomfataa bara baraa hundeen akka buqqisnu jechuun dhaammatanii jiru.

Kana malees sabboontotni Oromoo Godina Shawaa lixaa Kaachisii ona Leemat walgahii mootummaan wayyaanee waamte bahuu didan.Misooma hojjedhaa jettee mootummaan wayaanee labsitus nuyoo hojii keenya hojjenna jechuun ergamtoota mootummaa naannoo sanaa qaanessanii jiru.Warraaqsa biyyattii keessatti jalqabameef gahee oromummaa ni baana Jechuun uummatni Oromoo Ganda Leemat ajaja wayyaanee guutuun didanii jiru.Dabballoota walgahii yaasuuf bobba’anis gaaffiilee

1.Gibirri kanaan dura funaaname eessa dhaqe?

2.Karaan akka maqalaeef bahe Oromiyaa keessatti maaliif hin hojjetamen ,nuuf hin bane jechuun ofirraa arii’anii jiru.Diddaa Lixa shawaa keessatti jabaate dhaamsuuf mootummaan wayyaanee miseensota OPDO tahan walgahiif waamuun isheenii fi mata dureen isaas akkamitti warraaqsa dhaamsina kan jedhu ta’uus qorannoon qeerroo dhaqqabee jira.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Widespread Violence against Students in Ethiopia

Aside

Widespread Violence against Students in Ethiopia 

Dismissals and Suspensions of University Students on Political Grounds

February 20, 2012

Three students of Jimma Unversity in the regional State of Oromia in Ethiopia were given academic dismissal while four others were suspended from their studies at the university for two years for demanding for a halt to what was described as politically motivated racial slurs allegedly perpetuated by students of Tigrian oringin, the ethnic group that controls the political power in the current regime in the University campuses. According to the HRLHA reporter in Jimma (Wetern Oromia), Wubshet Zelalem, Mengistu (Amhara nationasl), Tesfaye Berihanu Bari’e and Moera Lema Debela (both Oromo nationals) were dismissed from the University, while Mekonnin Dabale Tolla, Nuredin Ahmed Bariso  and Takalign Konta Oli (Oromo) were temporarily abrogated for two years. Another student called Melesse Tilahun (who was a Gurage by birith) was penalized with one year suspension from the University. With the connection of the incident on Feb 4, 5 & 6,2012 many students, among those who opposed the inappropriate punishment imposed by the University administration against their fellow students, were arrested and taken to unknown destinations. HRLHA has been able to obtain through its correspondents, some of the names of those students who are believed to have been detained at unknown locations. They are: HRLHA_URgent_Action_Feb_20,_2012

Barataan Seeraa Waggaa 5ffaa Ayyaansaa Mul’ataa jedhamu University Jimmaa Irraa Hidhame.

Aside

Gabaasa Qeerroo,Jimmaa.Gur-dhala 20,2012

Diddaa Barattoota Oromoo jalqabame dhaamsuuf mootummaan wayyaanee barattoota yuunivarsiitii Jimmaa mana hidhaatti guuraa jira.Gaaffii mirgaa ilmaan Oromoo gaafatan hidhaan furmaata jechuun kan barate mootummaan Wayyaanee barattoota hedduu Yuunivarsiitii Jimmaa irraa mana hidhaatti guuraa turuunii fi ammas Barataa seeraa waggaa 5ffaa kan ta’e Barataa Ayyaansaa Mul’ataa jedhamu mana hidhaatti darbee jira. Mooraan Yuunivarsiitii Jimmaas waraanaan kan guutamte yoommuu ta’u barattootni arii’amanii fi hidhaman akka nuu hiikaman jechuun barattootni Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa gaaffii isaanii guyyaa har’aa itti fufanii jiraachuun beekame.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Naannoo Beneshangul Gumuzii Oromoonni Hojjetan Ari’aman

Aside

Gabaasa Qeerroo Asoosaa,Gur-dhala 20,2012

Naannoo Beenishaangul Gumuz Asoosaa bakka Toongoo jedhamutti hojjettootni mootummaa qomoo Oromoo ta’an imaammata mootummaa BPR jedhamu hojii irra hin oolchine jedhamuun yakkamuun hojii irraa
arii’amanii jiru.Hojjettootni kunneen qorannoo amanamtoota mootummaa Wayyaaneen kan arii’aman yoommuu ta’u sababa Oromummaa duwwaaf hojii irraa arii’amuun isaanii bira ga’amee jira.Oromoota kan ayeroo adda addaatti waraana ABO bakka irraa bakkatti dabarsitan,maadheelee ABO ti jechuun shakkiin ragaa malee irratti himata dhihaassaa turan.

Hojjettoota kanneen keessaa
1.Obbo Yaasin Mohaammed Hojjetaa kutaa qabeenyaa fi
2.Obbo Dameessaa Abdiisaa Hojjetaan ijaarsaa fi Dandeettii keessatti argamu.
Hojjettootni kunneen hojii irraa arii’amuun hafee biyya irraa illee arii’aa jiraachuun waanuma barame waan ta’eef hojii mootummaan garboomfataa wixinee bittaa umrii isaa ittiin dheereffachuuf deemu yoomuu hin fudhannu jechuun jala dhaabbatanii argamu.

Qabsoon Itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

FDG Godina Shawaa Lixaatti Hammaataa Deemuun Wayyaanee Yaaddesse.

Aside

Gabaasa Qeerroo Gur-dhala 20.2012 Ambo

Godina Shawaa lixaa Xiqur incinnii,Jalduu,Gindabaratii fi kanneen biro keessatti diddaa dargaggootni oromoo jalqabaman dhaamsuuf mootummaan wayyaanee waraana naannessuu irratti argama.Manneen barnootaa kanneen akka culluxxee fi Xiqur incinnii keessatti diddaa jalqabame fashalsiisuuf jirattoota mara mootummaan wayyaanee walgahii waamuun cinqaa jira.Walgahii kana irrattis uummatni ifaan gibirri funaanamu
eessa dhaqa?mirgi abbaa biyyummaa Oromoo fi eenyummaa keenyaa nurraa mulqamee ijoolleen keenya akka looniitti barnoota irraa guuramanii hidhamaa jiru kun nurraa haadhabbatu jechuun sagalee mormii ifatti dhageessisanii jiru.

Dabballoonni Wayyaanee yaada ummataa kana dhagahuu dhambuun seera ykn tooftaa “Shakkamaan eenyu? Jedhuun uummata jeequuf karoorfates naannoo kanatti hojiitti jijjiiruun uummata hiraarsaa jiraachuun beekkame.

Sochiin Warraaqsaa Itti fufuu irraan wal qabatee Dargaggoonni Oromoo Hedduun Hidhaman.

Aside

Gurraandhala 19,2012

Biyya Ethihopia keessatti mirgi ummataa kabajamuun hafee,ummanni walii gala gaaffii karaa nagaa mirga isaa argachuu yoo kaase hidhamuu fi ajjeefamuu akkasumas biyyaa arihamuun waan aadeffame dha. Haaluma kanaan warraaqsa Oromiyaa keessatti qabatee ummanni Oromoo naannoo jiru maratti mirga abbaa biyyummaa falmataa jiruuf amma illee hiikkaa fi deebii ummattoota hojii fi barnoota irraa arihuu fi hidhuu tahee itti fufee jira. Erga barattooti Oromoo Jimmaa diddaa kaasanii as Gurraandhala 18,2012 Oromiyaa bakkoota adda addaa irraa hojii warraaqsaa deemsisaa jirtu jechuun sabboontota armaa gadii barnootaa fi hojii isaanii irraa qabuun mana hidhaa hin beekamnetti geeffamanii jiru.

1.       Lammaa Tasfaayee, jiraataa Finfinnee

2.       Milkeessaa Miidhagaa, Barsiisaa Yunivaristii Dirredaawaa

3.       Girmaa Nagaasaa , Barataa Yunivaristii Jimmaa, Waggaa 1ffaa

4.       Magarsaa Waaqjiraa , Yunivaristii Hawaasaa, waggaa 3ffaa

5.       Daraaraa Abdiisaa, Dhalataa Aanaa Jalduu

6.       Birruu Galataa, dhalataa Aanaa Ada’aa Bargaa

7.       Abdallaa Alamuu , Wallagga, Giddaa Ayyaanaa

8.       Phaawuloos Tasfaayee, jiraataa Magaala Sabbataa

9.       Leellisaa Oliiqaa, jiraataa magaala Naqamtee

Kan amalees godina Shawaa dhihaa magaalota adda addaa keessatti alaabaan ABO ifatti fannifamuu fi maxxanfamuu ummanni argan abdiin Bilisummaa akka dhihaatee jiru ibsachuun gammachuu fi hamleen warraaqsa cinaa dhaabbatanii akka jiran Qeerroon lixa Shawaa irraa gabaasa.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Godina Addaa Oromiyaa naannoo Kamisee Aanaa Gawwee Diddaan Itti Fufe.

Aside

Gurraandhala 19,2012

Diddaa biyyattii keessatti jalqabameef dirqamni  Oromummaa hunda keenya irra jirti jechuun barsiisotni Godina addaa Oromiyaa naannoo  Kamisee aanaa Gawwee qaala’insi jiraatan, Oromiyaa keessatti hojjetaniis tahe baratanii jiraachuun walumaa gala ummata Oromoo rakkoo keessa buusaa waan jiruuf, naannoo jirruttis  jireenyi hojjetanii jiraachuu waan nu rakkiseef miindaan nuuf haa dabalamu kanaan ala hojii baruu fi barsiisuu ni dhaabna jechuun murteeffachuun gabaasan.

Mootummaan Wayyaanee hojjettoota ishii miindaa gad aanaan ramaddee warreen kaan ammoo hojii dhabdummaan rakkisaa kan jirtu yoommuu ta’u uummatni gama kanaan jabaatee gaafachuu akka qabus dhaamanii jiru.Gartuun siyaasaa biyyattii keessaa miindaa olaanaan kan ramadamanii fi bakkeewwan ijoo qabatanii kan argaman yoommuu ta’u har’a garuu hojjettootni mootummaa kamuu kana ifaan gaafachuu fi akka dandeettii isaatti bakka barbaachisaa galuu danda’uu waan qabuuf duubatti deebuu nu feesisu kan jedhan barsiisotni kun gaaffii biiroo barnootaaf dhiyeessaniif hojii barsiisummaa dhaabanii mootummaa Wayyaanee cinqaa jiraachuun beekama.

HANTUUTI HAADHA JALATTI, GUUBOO URUU BARATTII !!!

Aside

YAA.GAMMADAA

Addunyaan akka Namaatti keessa jiraachaa jirru kun , isa tokkof haadha taate isa kaaniif haadha biddeenaa ta’uu ishee ifatti argaa jirra. Umamni addunyaa Humnaa fi dantaa namaan osoo hin jal’atiin dura , hundaafu wal qixa umamuu ishee kan shakku jira jedhee hin yaadu. Maaliif yoo jedhame Uumaan samii fi dachii kun umama namaa kana wal qixa waan umeef .

Gama biroon , Addunyaa kana irratti yeroo lammaffaaf haqi jal’atee, dhugaan sobaan dhaalamee jiraachuus, keessummeessaa jiraachu argina. Kunis fedhii umaan Odoo hin taane, fedhii namaa irratti akka hundaa’u , shakkiin hin jiru. Addunyaa keenya har’a guyyaa irraa gara guyyaatti, gara hammeenyaatti arreedaa jirtu kana keessa, haqa ofii barbaachuun hedduu ulfaataadha. Maaliif yoo jedhame, har’a addunyaa kana akka barbaade hammacaa fi irratti hajajaa kan jiru, abbaa humnaa fi warra dharaan waan hundaa tu’ataniin qabamtee waan jirtuuf.HANTUUTI HAADHA JALATTI, GUUBOO URUU BARATTII !!!

Barattootii fi Hojjettoonni University Jimmaa Irraa Gurraandhala 17,2012 Aryaman

Aside

Gurraandhala 17,2012 Gabaasa Qeerroo Jimmaa

Biyya Oromoo keessatti,ummanni Oromoo bifa addaan warraaqsa eegalee mootummaa Wayyaanee waliin wal qabaa jiraachuun ni beekama. Akka ummattoota Suriya fi Libya akksumas Egypt fi Yemen kkf gargaarsaa fi deggersa alaa akkasumsa diinagdee hin qabaatiin malee,ummanni Oromoo bilisummaa isaaf yoomuu ciisee hin bulle.Baroota 20 Wayyaanen aangoo irra turte osoo qabsoo godhuu ajjeefamaa,hidhamaa,abeenyaa sabamaa fi biyyaa arihamaa yoona gahe.Kun kana tahee osoo jiruu yeroo ammaatti warraaqsa Oromiyaa keessatti gootonni dargaggooni Oromoo fi hojjettoonni Oromoo qabsiisaniin baatii kana keessa University Jimmaatti fincilli diddaa gabrummaan barattootaan eegale itti fufuun mootummaa Wayyaaneetti cinqaa tahee jira. Haala kanaan hojjettootaa fi barattoota mooraa University Jimmaa jiran hedduminaan hojii fi barnoota irraa Gurraandhala 17,2012 arhanii jiru. Kanneen keessaas :- Barattoota fi hojjattoota Yunivaristii Jimmaa irraa Gurraandhala 17,2011 arhaman

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Barattooti Oromoo Lama mana bartumsaa sadarkaa lammffaa Gindebert irraa Oromummaan yakkamuun arihaman.

Aside

Gurraandhala 17,2012 Finfinnee

Diddaa barattootaa Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabirat mana barumsaa sadarkaa Lammaffaa fi tokkoffaa keessatti jalqabe dhaamsuuf mootummaan Wayyaanee barattoota lama guutummaan barnoota irraa arii’us diddaan jabaatee hojiin baruu fi barsiisuu dhaabbatee jira.Barattootni sababa Oromummaa qofaan isin deeggartoota ABO ti sochii ummata kakaasu gootaniittu,mootummaa irratti barattoota kakaaftan sababoota jedhamuun barnoota irraa Gurraandhala 16,2012 arihaman. Kanneen kunis:-

 1. Raggaasaa Taaddasaa barataa Kutaa 8ffaa
 2. Barataa Guutuu Soorii  Kutaa 8ffaa dha.

Karaa biraa gootonni barattootni  Oromoo walgahii bulchitoonni Wayyaanee dirqanii yaaman irratti argamuun gaaffiin ilmaan Oromoo gaaffii walfakkaataa bilisummaa jedhudha jechuun walgahii Wayyaaneen waamte irratti yoommuu gaafatan isin ABOtu duuba keessan jira jechuun doorsisaan adda yaa’anii jiru.

Mootummaan Wayyaanee diddaa daran jabaate kana tooftaa ittiin dhaamsu keessaa warra barattootaa Roobii,Kamisaa fi Jimaata waamee mariisisaa jirus uummatni Gibirri funaananu eessa deemaa jira jechuun wal gahii booressaa jira. Maqaa misooma jedhuun laga abbayaa fi waldaa misooma Oromiyaan funaanamaa kan ture eessa deeme kan jedhanii fi humnaan karaa baastu yaada jedhu guutummaan guutuutti uummatni didee jira. Diddaan kun Ginc,Xiqur Incinnii fi Jladuutti babal’atee fincilli qabatee akka jiru qeerroon gabaasee jira. Haala kana  dhaamsuufis jecha mootummaan karaa irratti namni sadii ol akka wal bira hin dhaabbanne poolisoota bobbaasee dhorkaa jira.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!