Warraaqsi Bilisummaa Qeerroon Bilisummaan Qabsiifame Bifa Adda Ta’een Itti Fufe!

Aside

Breaking News Ebla 30,2015 Warraaqsii Bilisummaa  Gootota  Qeerroo  barattoota Oromoon bifa adda ta’een qabsiifame.  Godina Lixa Shaggar magaalaa Amboo fi aanotaa odinichaa garaa garaa keessatti FDG fi yaadannoo gootota Oromoo bara darbee Ebla 2014 Magaalaa Amboo fi Naannoo Ambootti ajjeechaa jumlaa Mootummaan EPRDF/TPLF/OPDO’n fudhatee waggaan 1ffaan isaa guyyaa har’aa dhiha Oromiyaa Amboo fi naannoo isheetti kabajame.

diddaa9Goototni Qeerroowwaan barattootni Oromoo manneen barnoota sadarkaa 2ffaa, qopha’inaa fi sadarkaa 1ffaa Magaalaa Amboo bifa adda ta’een guyyaa har’aa FDG kaachisuun guyyaa yaadannoo gootota Oromoo duguuginsa sanyii bara darbee mootummaan Wayyaanee Amboo irratti fudhatee waggaa 1ffaa isaa wayita kabajatanitti FDG bifa haaraan kaachiisuun kan eegalan ta’uu hoggansii qeerroo bilisummaa Oromoo godina lixa shaggar gabaasera. Guyyaa har’aa kana goototni qeerroon  barattoonni Oromoo magaalaa Amboo manneen barnootaa armaan gadii keessatti argaman FDG bifa adda ta’een utuu waraana guddaan Amboo marfamtee egaamaa jirtuu qabsiisuun yadannoo waggaa 1ffaa FDG  Ebla 2014 warraaqsaan yaadatan.

1.      Mana barumsaa Amboo sadarkaa 1ffaa fi qopha’inaa

2.      Mana barumsaa sadarkaa 2ffaa kutaa 9ffaa fi 10ffaa Liiban Maccaa Amboo

3.      Mana barumsaa sadarkaa 2ffaa kutaa 9ffaa fi 10ffaa Amboo

4.      Mana barumsaa Carii Amboo sadarkaa 1ffaa hanga kutaa 8ffaa fi kolleejjota Ogummaa fi teechinikaa Amboo keessatti bifa agdda ta’een FDG itti fufee olee jira.

Goototni dargaggootni barattootni Oromoo manneen barnoota kana keessatti argaman guyyaa har’aa ganama sa’aa 2:00 irratti mooraa mana barumsaa keessatti walitti qabamanii hiriiruun dungoo diimaa magariisa diimaa qabsiifachuun,uffata gaddaa uffata gurraacha uffachuun,  alaabaa EPRDF fi OPDO gadii buusuun, Yaadannoo sammuu daqiiqaa muraasaa  gootota barattoota Oromoo bara darbee FDG Ebla 2014 irratti wareegamaniif gochuun barnoota dhaabuun hiriiraan akka gara magaalaatti qajeelanitti humna waraanaa wayyaanee guddaan wal dara dhaabbachaa erga turani boodarraa barnoota guutummaatti kan dhaabaan ta’uun ibsame. Kana malees goototni barattootni Amboo fi uummatni guyyaa har’a utuu waraana guddaan eegamaa jiranii uffaata gaddaa uffaachuun, alaabaa mootummaa wayyaanee gadi buusuun gadda guddaa bara darbee gochaa uummata nagaa karaa nagaa mirga isaa gaafachaa jiru irratti Mootummaan wayyaanee waraana Agaazii jedhamu bobbaasuun gocha duguggaa sanyii rawwaatameef gadda guddaa ibsachuun, Ajjechaan hidhaan, doorsifnii fi waraannii gaaffii mirgaa karaa nagaa fi dimookiraasii gaafachaa jirruu duubatti deebisuu hin danda’u jechuun , Warraaqsaa FDG karaa nagaa eegalamee jabeessuun ilmaan Oromoo qaaliin kan irratti wareegaman hanga galii bilisummaa keenyaa gonfannuu fi dacheen Oromiyaa fi qilleensii Oromiyaa ukkanfamee jiru hanga walaboomuutti FDG itti fufa, jechuun guyyaa har’aa bifa adda ta’een warraaqsaa FDG itti fuufsiisa kan oole ta’uun ibsame jira. Mana barumsaa Carii Amboo sadarkaa 1ffaa hanga kutaa 8ffaa keessatti goototni barattootni Oromoo daadannoo dhageesisuun mootummaa wayyaanee balaaleffachuun barsiisotnii fi hogganaan mana barumsichaa illee guyyaa har’aa akka qooda fudhatanii fi hojii dhaabaan qeerroon dirqisiisuun akka hojii daabee warraaqsa kana keessatti qooda fudhatu taasifame jira. Goototni Qeerroon barattootni Oromoo Amboo dhaamsa armaan gadii ilmaan Oromoo hundaa fi uummataaf dabarsan.

Ø  Uummatni oromoo bara baraan hidhamaa, ajjeefamaa fi barnoota fi jiruu fi jireenya irraa arii’amaa jiraachuun dhaabbachuu qaba.

Ø  Yakka ajjeechaa bara darbee fi yeroo garaagaraatti Mootummaan wayyaanee yakka tokko malee Oromummaan yakkee ilmaan Oromoo fixaa jiruuf itti gaafatamuu qaba.

Ø  Ilmii Oromoo mootummaa wayyaanee uummata Oromoo lafarraa garaa lafina tokko malee fixaa jiru waliin hojjechuu fi jiraachuun hirmiidha, kanneen wayyaanee waliin jirtan atattamaan wayyaanee hirmii uummata Oromoo irraa akka dhaabbattan waamicha goona.

Ø  ABO gachaana uummata Oromooti, nuti ABO ni jaallanna ni deeggarra, ABO’n dimookiratwaa fi jarmiyaa mirgoota dimookiraasii fi namummaa kabachiisuu fi uummata Oromoo bilisoomsuuf qabsoo gitaa gaggeessa jiru ta’uu hubannee waliin hiriirree mirga keenya falmachuuf wanti duubatti nu deebisuu akka hin jirree ni hubachiifna.

Ø  Hidhamtootni siyaasaa gaaffii tokko malee hiikamuu qabu.

Ø  Filannoon dura gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi dimookiraasii gaafachaa jirruuf deebiin nuuf kennamuu qaba.

Ø  Hanga gaaffiin keenya deebii argatutti FDG jabaatee kan itti fufu ta’uu hubachuun uummatni keenya bakka jirtan hundaa gara warraaqsaa FDGtti akka makamtan waamicha keenya dabarsina jechuun FDG’n guyyaa har’a jabaatee itti fufe jira.

Haalumaa walfakkaatuun Mooraa Yuunibarsiitii Amboo keessatti guyyaan yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo bara darbee baatii Ebla 2014 keessa warregamaniif goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Amboo nyaata lagachuun, uffata gaddaa uffachuun gaddaa guddaa isaniitti dhagaa’amaa jiru utuu waraannii wayyaanee mooraa Yuunibarsiitii Amboo keessa qubsiifamee jiruu yaadachaa olaniru.

 Godinuma Lixa Shaggar amboo fi aanota Amboo jalatti argamaan kanneen akka aanaa Midaa Qanyiitti mana barumsaa Baallaammii sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa,  keessatti diddaan itti fufuun wal qabatee barattootni Oromoo hidhatti guuramaa jiru,Aanaa Calliyaa Geedoo, Baabbichaa, Tokkee kuttaayyee, Gudar, fi Xiquur incinnii keessattis haaluma walfakkatuun mana barumsaa cufuun uuffataa gaddaa uffachuun yaadannoon gootota barattoota Oromoo bara darbee Ebla 2014 wareegamaniif yaadannoon addaa warraaqsaa itti fufsiisuun kan egalamee ta’uu hoggansii qeerroo bilisummaa godinichaa Magaalaa Amboo irraa gabaasaa jira. yeroo Ammaa kana guutummaan Magaalaa Amboo fi mooraan yuunibarsiitii Amboo dirree waraanaa fakkata, humni waraana wayyaanee guddaan gara Ambootti guurama jira.

 Sochii guyyaa har’aa wanti adda taasiisu uummatni Oromoo hundii magaalaa Amboo keessa jiruu daldaltootni, hojjettootni,barsiisotni, jiraattootni magaalaa Amboo fi dafqaan bultootni hojii idilee isaanii dhaabuun yaadanoo addaa gootota wareegamtoota qeerroo barattoota Oromoo fi uummata Oromoo bara darbee warreegama qaalii kanfalaniif  gaddaa guddaa itti dhagaa’amee jiruu ibsachaa jiraachuu isaani fi warraaqsa FDG itti fufsiisuu isaniti.

 Mootummaan abbaa irree Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO ofiin jedhan humna waraanaa guddaa gara magaalaa Ambootti guuraa kan jiruu fi durumaan iyyuu Amboon waraana guddaan eegaa jiraachuu fi waraana liyyuu hayilii jedhamuu immoo mooraa yuunibarsiitii amboo keessa qubsiisuun uummata goolaa jira. Goototni barattootni fi hojjettootni ilmaan Oromoo hedduun magaalaa Amboo fi aanota garaagaraa keessatti  hidhaatti guuramaa jiru, Manneen barnoota Gidina lixa shaggar keessa jiran bakkoota hedduutti cufamanii jiru. gabaasaan kun itti fufa…

Breaking News:- Oromiyaa Bakkoota Garaa Garaa Keessatti Barattooti Manneen Barnootaa Dhaabuun Oromoota FDG 2014 Irratti Wareegamanii fi Lammiilee Liibiyaatti Dhumaniif Uccuu Gaddaa Uffachuun Yaadachaa Jiru.

Aside

Ebla 30, 2015 Finfinnee

Gadaa11Har’a dhaabbileen barnootaa barumsa dhaabuudhaan hucuu gaddaa uffatanii barattoota waggaa darbe wareegaman yaadachuu fi akkasuma addatti uummata Oromootiin yaadannoon gaddaa dhiyoo biyya Liibiyatti namoota ajjeefaman kan lammiin Oromoo keessa jiru irratti ta’e gaddaa jirama.

Ebla 30,2015 har’a Yuuniversitiileen kanneen akka Adaamaa, Amboo, Wallaggaa, Mattuu, Dirre Dawaa, Bulee Horaa, Madda Walaabuu, Hawaasa fi Jimmaa barumsa dhaabuun hucuu gaddaa uffatuudhaan daandii bahanii yaadannoo taasifamaa akka jiru gabaasi nu gahe addeessa. Manneen barnootaa sadarka garagaraa lixa Shaggar keessatti argaman Amboo, Calliyaa,Baabbichoo, Miidaqany, Xiqur Incinnii sadarkaa 1ffaa irraa kaasee hanga oliitti barumsi dhaabbatee daandiitti bahuudhaan barattootani yaadannoon gadda mootummaa Wayyaanee balaaleffatuun agarsiisaa jiru. Alaabaan manneen barnootaa keessa jirus kan Oromiyaas gadi butuudhaan, Akka walii galaatti dhabbileen barnootaa barumsa dhaabuu fi itti fufuudhanis Warraaqsi Bilisummaa itti fufaa jira.

Gabaasi dabalataa itti fufa

Guyyaa Har’aa Yuuniverstii Wallaggaa Keessatti Barruun Warraaqsaa Maxxane Sabaa Jedhuun Kaabinooti Wayyaanee Barattoota Gidirsaa Jiru,Madda Walaabuu Ammoo Barattoota Oromoo Hidhaa Jiru.

Aside

Gabaasa Qeerroo Ebla 30,2015

diddaa9Barruuleen warraaqsaa Yuunivarsiitii Wallaggaa,magaalaa Naqamtee kutaa boordii,Bakkejamaa fi Kolleejjii barsiisotaa Naqamtee keessa itti maxxansamuudhaan kan rifate Wayyaaneen  guyyaa har’aa Ebla 30,2015 kolleejji barsiisotaa Naqamtee keessatti barsiisotaa fi barattoota guyyaa fi galgala baratan hunda walgahii ariifachiisaa waamee jira. Haalli kun sa’aa ammaa magaalaa Naqamtee keessatti kan raawatamaa jiru yeroo ta’u gabaasa guutuu Qeerroon dabalee dhiheessa.

Gama biraan Mootummaan Wayyaanee barattoota Oromoo Yunversity Maddaa Walaabuu hidhaa fi hordofii cimaan dararaa jirti. Guyyaa har’a barattoota Oromoo lama polisii Wayyaaneen qabamanii jiru, isaan keessaa tokko barataa Falmataa Kumsaa kan jedhamuu fi bakkii dhaloota isaa Godina kibba lixa Shaggar aanaa Ammayyaa kan ta’ee akka keessatti argamu baramee jira.

Ogeessa Fayyaa fi Barataa Yuuniverstii Amboo Kan Ta’e Sabboonaa Magarsaa Mashashaa Ayyaanaa Humnoota Tika Wayyaaneen Ukkaamfame.

Aside

Ebla 29,2015 Amboo

Because I am OromoSabboontichi ilmi Oromoo Magarsaa Mashashaa Ayyaanaan, magaala Amboo keessaatti hojii fayyaa (nursing) kan hojjetu yeroo ta’u gaafa Ebla 22,2015 dhimma hojii dhuunfaaf naannoo Boolee deemee osoo jiruu ganama sa’aa 7:00WD irratti qaamni tika Wayyaanee magaalaa Amboo irraa eegalanii jala bu’uun Finfinnee erga gahanii ukkaamsuu isaanii Qeerroon magaala Amboo irraa gabaasee jira.

Qaamni tika Wayyaanee hordofiin isa faana bu’aa tures maqaan isaa Mekonnin Gamma nama jedhmamu  yeroo ta’u namni kun waggoota mursaaf darban irraa kaasee barattoota Yuuniversitii Amboo fi Wallagga irratti ramadamee dargaggoota Oromoo hedduu kan qabsiisaa ture ta’uun beekamaa dha. Kana malees namni Mekonnin jedhamu basaasi Wayyaanee kun uummata Amboo biratti maqaa Bulguu  jedhamuun akka beekamu uumataafis ta’e barattootaaf ifaadha.

Haaluma kanaan sabboontichi Oromoo Magarsaa Mashashaa Ayyaanaa hanga ammaatti bakka buuteen isaa dhabamee jiraachuun hoggansi Qeerroo Amboo irraa addeessa.

Dhiha Oromiyaa Aanaa Horroo Limmuu Keessatti Warraaqsa Bilisummaa Ka’een Mootummaan Wayyaanee Ummata Hidhuu Mala Ukkaamsaa Godhate.

Aside

diddaa9Gabaasi Qeerroo akka addeessuttu, Ebla 25,2015 irraa eegalee Wallagga aanaa Haroo Limmuu keessatti uumataa fi bulchitoota aanaa jidduutti rakkoo uumameen kan ka’e,uummanni Oromoo naannichaa walgahii Wayyaanotaa guutummaatti lagachuun diddaa waan itti kaasaniif jecha kaabinoonni humna poolisaa qabachuun uumata naannichaa fi dargaggoota hedduu mana hidhaatti geessuu beekame.

Haaluma kanaan daraggoo Lalisaa Asaffaa jedhamu ammaan dura diddaa naannoo sanatti dhalateen wal qabatee uummata nurratti kurfeessita sababaa jedhuun waggoota muraasa hidhamee kan bahe yeroo ta’u,ammos Kaabinooti Wayyaanee sababuma fakkaataa itti funaanuun mana hidhaatti dabanii jiru.

Kanuma waliin kanneen hidhaman keessaa Obbo,Gammachuu Tamsgeen qonnaan bulaa fi daldalaa Margaa Lammii kanneen jedhaman uummata baadiyaa fi gadoota keessaa mootummaa irratti kakaaftan sababaa jedhuun wattadara Wayyaaneen qabamanii hidhamuu Qeerroon gabaasa.

Ijoo Dubbii ABO: Yaadannoo Guyyaa Wareegamtoota Ilmaan Oromoo Amboo

Aside

AmbooBiyya itti dhalatan, handhuurri isaanii itti awwaalame keessatti kabajaa lammummaa dhorkatamanii, eenyummaa isaaniin qofa diina taasifamanii gaaffii mirgaa kaasuu isaanii irraa qofaan ilmaan Oromoo gara jabinaan magaalaa Amboo keessatti ajjeefaman hur’allee gadda guddaan yaadanna. Kana waliin kanneen ilmaan Oromoo fayyaaleyyii fixanii fi ficcisiisan ammayyuu murtii seeraaf kan hin dhihaanne tahuun gadda keenya dacha taasisa. Gumaan lammiilee Oromoo mirga saba isaaniif osoo falmanii dabran kanneenis, akeeka kufaniif sana bakkaan gahuuf qabsoo finiinsuun bilisummaa ummata Oromomoo dhugoomsuun tahuu mirkaneessaa ti.

Ilmaan Oromoo gootummaan harka qullaa diina ummata isaanii dura dhaabbatuun dugda osoo hin taane qoma rukutamanii lubbuu isaanii bakka bu’aa hin qabne qabsoo haqaa irratti dabarsan kanneen, baatiin itti wareegaman baatii Eblaa ti. Baatiin kunis, baatii wareegamtoota gootota Oromoo walabummaa Oromiyaa tiksuu irratti kufanii fi cabiinsa Oromoon boodas kanneen bilisummaa ummata isaaniif wareegama isa maayyii baasan itti yaadataman waan taheef, tarree isaanii seensisa. Seenaan lubbuu isaanii osoo hin mararfatiin kabajaa ummata isaaniif jecha wareeganis dhiigaan waan barraa’eef galmee seenaa Oromoo keessatti galmaa’ee bara baraaf yaadatamaa jiraata.

Gooti ummata isaa irra lubbuu isaa hin mararfatu. Gooti haqaaf falmaa dabruu filata malee akka geejjibaatti fe’amee cunqursitootaa fi saamtota jalatti jilbeenfatee buluu filmaata hin godhatu. Kana irraa ti ilmaan Oromoo hin gabroomnu! gabrummaa jalattis hin bullu! jechuun walabummaa fi bilisummaa isaaniif jecha wareegama ulfaataa baasaa kan turanii fi jiran.

Wayta ammaa kana ummatni Oromoo mootummaa shorarkeessaa kanaan miidhaan irra gahu dabalaa deemuun bal’inaan mul’ata. Ummatni Oromoo qe’ee isaa keessa nagaan jiraachuu hin dandeenye. Nagaan baratanii manatti deebi’uun yeroo kamuu caalaa ulfaataa tahee jira. Hireen ilmaan Oromoo baratanii dalagaa argatanii hojiitti bobba’uun ofii fi maatii isaanii jiraachisuuf qaban hinaaffaa, jibbiinsaa fi sodaa irraa diinaan dhiphifamee hojii dhablummaan jooran. Kanneen maatii fi fira irratti ba’aa hin taanu jechuun abdii nuuf dabra jedhuun biyya ambaatti baqataa jiran lakkoobsi guddaa dha. Baqa karaa adda addaa adeemaa jiru kanaanis balaa suukanneessaa lammiilee mudataa jiru guyyuu gaddaan dhaga’uun baay’atuu irratti argama.

Mootummaan Wayyaanee mootummaa kufaatii fi badii raawwatu irraa kan hin baranne, mirga ummatootaa beekuu fi kabajuu hin barbaadne tahuu irraa, sochiin ummatootaa bakkayyuutti itti jabeeffamaa jiraatuu haalli ummatootaa fi tarkaanfii mootummaan kun sodaa fi muddamsuu irraa fudhataa jiru ni hubachiisa. Addatti ammoo tarkaanfiin ummata Oromoo irratti fudhataa jiru, kan diinummaa isaa dhugoomsuu dha. Kabajamuu mirga ummata Oromoo kan hin barbaadne tahuu mirkaneessa. Waan taheef, ABOn guyyaa ilmaan Oromoo Ambootti faashistootaan ajjeefaman kana wayta yaadataa jirutti dhaamsa itti aanu ummataaf dabarsuu fedha.

Hawaasni keenya biyya keessaa fi alaa gootota ilmaan Oromoo Ebla 30, 2014 waraana diinaan guyyaa saafaa magaalaa Amboo fi naannootti rashanaman kabajaan oggaa yaadatnu akeeka kufaniif beeknee bakkaan gahuu irratti cichuun fiixa baasuu irratti qabsaawwuuf murteeffatuun,

Mootummaan gochaa diinummaa gartuuleen fiinxaaleyyii ummata irratti raawwataniin adda hin taane raawwatu kun, hanga hin qolatamnetti rakkooleen hundi itti fufuu qofa osoo hin taane, caalaatti hammaataa fi dabalaa kan deeman tahuu qalbifatuun, tooftaa jabaa fi bilchaataan dura dhaabbatuuf qophaa’uun akka tahu,

Har’as rakkoon ummata keenya addatti ammoo dargaggoo Oromoo mudataa jiru hammaachaa dhufuu hubatnee bifaa fi karaa hundaan cinaa dhaabbatuuf murteeffatuun akka tahu ABOn dhaama.

Diinni ummata Oromoo ummata keenya qabsoo irraa jiilchuuf tarkaanfiilee suukanneessaa adda addaa fudhatullee ummatni keenya bilisummaa isaaf qabasaa’uu irraa kan booda hin jenne tahuu dalagaan mirkaneessaa jira. Ajjeechaan jumulaa, hidhaa, dhaaninsii fi doorsisi diinaan irra gahullee, bilisummaa! Walabummaa jechuun qabsoo irratti argama. Kanaaf, haala abdachiisaa fi onnachiisaa ummataa, addatti ammo Dargaggoo Oromoo keessatti mul’ataa jiru firii itti gochuuf harka wal qabannee haa sossoonu. Rakkoon waloo waloon keessaa bahamaan dhaamsa ABO ti.

 

SBO Ebla 29,2015. Oduu, Ijoo Dubbii ABO Dhumaatii Jumlaa Ilmaan Oromoo Magaalaa Amboo Waggaa 1ffaa Sababsatuun bahe, Irreecha Arfaasaa Jimmaatti kabajame ilaalchisuun gaaffii fi deebii barataa Yunv.Jimmaa waliin akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa

Aside

Godina Addaa Naannawaa Finfinnee Ona Sulultaa Keessatti Hojjettooti Mootummaa Filannoo Mormitan Sababaa Jedhuun Akeekkachiisi Itti Kenname.

Aside

Ebla 27,2015 Sulultaa

images (1)Godina addaa naannawaan Finfinnee ona Sulultaatti filannoo mootummaan Wayyaanee gaggeessuuf jiruun wal qabatee dararaa yeroo ammaa hojjattoota mootummaa kanneen Oromoo tahanii fi uummata irra gahaa jiru daran jabaachaa dhufuu gabaasi Qeerroo addeessa.

Haala kanaan yeroo ammaa kana mootummaan faashistii TPLF jalee OPDOtti fayyadamuun maqaa tokkoshanee jedhuun uummata irraa abdii waan dhabdeef karaa kaadiree fi dabballoota isheen akka mallattoo tiisisaa/kanniiisa filatan mallatteessisuu qabdu gama jedhuun hojjataa mootummaa sadarkaa gandaa jiran hojii idilee isaanii dhiisanii akka ergaa EPRDF/TPLF  kana hojjatan taasisaa jiru.

Hojjataa mootummaa ergama isaanii kana morman ammoo akeekkachiisa fi doorsisaa garaagaraa irraan gahaa jiru. Addatti hojjattoota sabaan Oromoo tahanii fi miidhama saba isaanii hin barbaannee irratti yeroo garaa garaatti xaalayaa of eeggannoo jedhu itti barreessaa kan jiranii fi dorsisaa kan jiran tahuun ifatti mul’achaa jira. Hojjattooota yeroo ammaa of eeggannoon itti laatame jiru keessaa

  1. Obbo Abdii Masqalaa hojjataa Misooma qonnaa

2.Obbo Darajjee Tolaa hojjataa waajjira qonnaa

Kanneen ta’an keessatti argamu.

OROMO LIBERATION FRONT (OLF) AND OTHER PROMINENT OPPOSITION POLITICAL GROUPS AND SOME CIVIC SOCITIES OF ETHIOPIA HELD A CONFERNCE IN EUROPEAN PARLIAMENT, BRUSSELS, BELGIUM

Aside

On 23 of April 2015, a high level conference entitled ‘Cartoon Democracy – Authoritarian Rule and Elections in Ethiopia’ was held in European Parliament, Brussels, Belgium. The conference was organised by some members of European Parliament from different Party Groups and member states and UNPO. The conference was unique in a sense it is standing against the established mind set-ups and traditional working system of politics in the Ethiopia Empire. It managed to assemble a diversified gathering that includes various opposition leaders, journalists, international experts, politicians and human rights advocators. The conference was aimed at consulting and coordinating various voices on the ever worsening political landscape in Ethiopia.

This Conference which was held a week after the US official Under Secretary of State for Political Affairs Wendy Sherman praised Ethiopia as a democracy, suggesting Ethiopia made great strides toward an open and inclusive electoral process. Despite the US official already endorsed the outcome of Ethiopia’s traditional National election, on the other side the Atlantic Ocean, the Europeans are showing a firm stand against endorsing Sham and ceremonial election. The keynote speaker of the conference clearly indicated that assisting Authoritarian one party rule might lead the country to formidable civil conflict. The current  prevalent inter- and intra-regional armed conflict, popular uprising, desperate repressive acts of the regime against civilians, rampant corruption, mismanagement, Hunger, population growth, Environmental degradation, displacement of peoples as a result of land grabbing, high rate of the expansion of pandemic diseases, government-instigated ethnic conflicts as an instrument of divide-and-rule, etc. are all indicative for Ethiopian regime’s authoritarian nature and lack of democracy in the country. Read More:-Report of EU conference 23042015 Brussels

Ebla 26/2015 Ayyaanni irreecha Arfaasaa Godina Jimmaa Tulluu Deeddeetti Bifa Addaa Ta’een,Yaadannoo Gootota Barattoota Oromoo Dabalatee Kabajamuu Qeerroon Gabaase.

Aside

20150424_004459Ebla 26,2015 Ayyaanni irreecha Arfaasaa Godina Jimmaa Tulluu Deeddeetti bifa addaa taee fi yaadannoo Gootota Barattoota Oromoo dhabbilee barnoota olaanoo Oromiyaa garaagaraa fi Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti bara darbee Ebla 2014 gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi Mormii master plan Finfinnee kaachisuun FDG irritti wareegamniif addatti yaadannoon Waggaa 1ffaas bifa hoaa taaeen kabajame.

Ayyaanni Irreecha Arfaasaa Oromoo Godina Jimmaa Tulluu Deeddeetti kan Uummatni Oromoo 6000 olitti lakkamu Dhabbilee barnoota olaanoo gootota barattoota Oromoo Yuunibarsii Jimmaa, fi kolleejjii barsiisota Jimmaa, Sabboontota hojjettootaa fi barsiisotaa Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa fi kolleejjii barsiisota Jimmaa, sabboontota uummata Oromoo magaalaa Jimmaa fi naannoo ishee, Sabboontota uummata Oromoo godinaalee Oromiyaa akka Iluu Abbaa Booraa,Wallagga Bahaa, fi Kibba Lixa shaggar irraa illee kan hirmaachise Ayyaanni Irreecha arfaasaa Jimmatti bifa hoaa fi adda taeen kabajame.

Ayyaanaa Irreecha Arfaasaa kana Irraatti goototni dargaggootni Qeerroon barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa Mooraalee Yuunibarsiitichaa arfan irraa iyyuu uuffata gaddaa uffachuun gootota dargaggoota barattoota Oromoo fi uummata Oromoo bara darbee gaaffii mirga abbaa biyyummaa karaa naagaa fi dimookiraasii gaafachuun baatii Eblaa 2014 keessa wareegama qaalii kanfalaniif yaadannoo bifa adda taeen gochuun gootota Oromoo fi dargaggoota Oromoo Wareegama qaalii uummata Oromoo bilisoomsuuf baasaa jiran faarfachuun, tokkummaa uummata Oromoo jabeessuuf walleelee warraaqsaa qabsoo bilisummaa Oromoo, fi gootota oromoo faarsuun haala adda taeen ayyaanni Irreechaa Arfaasaa bara 2015 kun bifa haalan qindaaeen kabajamaa olee jira.

Goototni dargaggoonni Qeerroon barattootni oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa fi koolleejjii barsiisota Jimmaa wallee warraaqsaa kan gootota Oromoo kanneen akka Taadasaa Birruu, Abishee Garbaa, Waaqoo Guutuu fi hogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo warraa 11 shiftoota Somaaleettiin qabamanii nuti kutaa, Amantii fi yaadaa fedheen gargar hin baanu nuti Oromoodha jechuun uummataa Oromoof wareegamaan keessaa kanneen akka:

, 1.Magarsaa Barii (Bariisoo Waabee) Hayyuu Duree ABO,

2. Gadaa Gammadaa (Damisee Tachaanee) Itti aanaa Hayyuu Duree ABO

3.Abbaa Xiiqii (Abboomaa Mitikuu )

4.Doorii Bariimoo (Yiggasuu Bantii)

5. Falmataa Abiyyaa Abbaa( Umar Ibirahiim Galmoo)

6. Irranaa Qacalee (Abdinuur Shek Huseen)

7. Marii Galaan( Mohamed Ibirahiim)

8 Dhaddachaa Boruu fi Gootota Oromoo gootummaa isaaniitiin utuu Oromiyaa fi uummata Oromoo bilisoomsuuf qabsoo finiinsaniif Ebla 15 guyyaa yaadannoo gootota Oromoo irraa egaluun utuu wal irraa hin kutiin hanga guyyaa haraatti itti fufinsaan yaadannoo goototaa taasisa kan jiran yoo tauu Qeerroon dargaggootni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa fi koolleejjii barsiisota Jimmaa guyyaa haraa kana immoo bifa addaa taeen gootota Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo,ABO,WBO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo wallee warraaqsaan faarsaa oolan.

Ethiopia: The Ethiopian Government is Responsible for the Inhuman Treatments against Ethiopian Refugees and Asylum Seekers around the World

Aside

April 25, 2015 Human Rights
HRLHA Press Release

The  Human Rights League of the Horn of Africa has been greatly saddened by the cold-blooded killing of 30 Christian Ethiopian refugees and asylum seekers in the past week  in Libya by a group called Islamic State in Iraq and Syria/ ISIS. The HRLHA also highly concerned about thousands of Ethiopian refugees and asylum seekers living in different parts of Yemen were victimized due to the political crises in  Yemen  and hundreds have suffered in South Africa because of the unprecedented actions taken by a gang opposing refugees and asylum seekers in the country.  The suppressive policy  of the EPRDF/TPLF government  has forced millions of Ethiopians to flee their country in the past twenty-four years. The mass influx of Ethiopian citizens into neighboring countries every year has been due to the EPRDF/TPLF policy of denying its citizens their socioeconomic and political rights. They have also fled out of fear of political persecution and detention.  It has been repeatedly reported by human rights organizations, humanitarian and other non – governmental organizations that Ethiopia is producing a large number of refugees, estimated at over two hundred fifty thousand every year.

The HRLHA calls upon the Ethiopian government to unconditionally release the detained citizens and allow those who have been injured during the clash with police to get medical treatment.In connection with the incident that took place in Libya, on April 22, 2015 tens of thousands of Ethiopians marched on government- organized rallies against the killing of Ethiopian Christians in Libya. However, with the demonstrators’ angry expressions were directed at the authorities, the police used tear gas against them and hundreds of people were beaten on the street and arrested. On the 23rd and 24th of April 2015 others were picked up from their homes and taken to unknown destinations according to the HRLHA reporter in Addis Ababa.

Recommendations:

  1. The Ethiopian government must stop political suppression in the country and respect the human rights treaties it signed and ratified
  2. The Ethiopian Government must provide the necessary lifesaving help to those Ethiopians stuck in crises in the asylum countries of Yemen, South Africa and others.
  3. The EPRDF/TPLF government must release journalists, opposition political party members, and others held in Ethiopian prisons and respect their right to exercise their basic and fundamental rights enshrined in the constitution of Ethiopia and international standard of human rights instruments.

“ከኦነግ ጀርባ የኦሮሞ ሕዝብ አለ!” ሊሸሽጉት ያልተቻለ እዉነታ!

Aside

ጂቱ ለሚ April 06, 2015

Barreessaa dhugaa baasa!ሰዉዬዉ ቁጭ ብለው ሌሊት-ሌሊት ያሰባሰቧቸዉን የፈጣን ሎተሪ ቲኬታቸዉን እየቀያየሩ ሲፍቁ፣ ሲያስፍቁና ከሎተሪ መዉጫዉ ጋር ሲያመሳክሩ ያድሩ ነበር አሉ። እናማ አንደኛዉን ሲሞክሩት ውጤቱ ሌላ ነዉ። በሌላኛዉ ቢመኩም የባሰበት ሆነ! ሌላም ቢተካ ተስፋ ዬለውም። ላይተዉት ነገር የቤቱ ምሰሶና ማገሩ ‘በፈጣን ሎተሪዎቹ’ ተስፋ ላይ የተዋቀሩ ናቸዉ። አንዱ ሲጣል በሌላዉ ሲተካ ዉጤቱ እየራቀ ተስፈዉም እየመነመነ ቤቱ አልጸና ብሏቸዉ ላይ-ታቹን ሲኳትኑ በእልህ የመጨረሻ ዕድል ለመሞከር ባሕር ማዶ ድረስ ተሻግረዉ ታላቁን ‘ቶምቦላ’ በዉድ ዋጋ ይጋዛሉ። ዕድሉ ቀንቶኣቸው እነዚያን ‘ፈጣንና ፈጣጣ’ ሎተሪዎችን ለአንዴና ለመጨረሻ አራግፈዉ ለመገላገል ተመኙ። ግን ክፉ ዕድል ሆኖ ብዙ የደከሙለትን  ‘ቶምቦላ’ መጨረሻዉን ለማየት ሳይታደሉ የመሄጃ ጊዜያቸዉ ደረሰና የያዙትን ሁሉ ለዘመድ አዝማዶቻቸዉ በዉርስ ሰጥተዉ ይሰናበታሉ።

የሰዉዬዉ ወራሾችም የነገሩን አያያዝ አልቻሉበትምና አንዱን ሲይዙ ሌላዉ እየሸሸ ገና ከጅምሩ በሰዶ- ማሳደድ ጨዋታ ልባቸዉ ዉልቅ ይላል። “ልፋ ያለዉ በህልሙ ዳዉላ ይሸከማል” ይባል የል! ዉድ ዋጋ የተከፈለበትና እጅግ የተደከመበት ታላቁ ሎተሪም ገና ተፍቆ ሳይፈተሽ ዉጤቱ ከወዲሁ ባለማማሩ ከመጠቅለያዉ እንኳ በወጉ ሳይገለጥ እንደተሸፋፈነ ወደመጣበት መልሰዉታል። ፈጣኖቹም ቢሆኑ ኣንድ በኣንድ እየተመዘዙ ሲፋቁና ሲጣሉ የተቀሩት ደግሞ አንዳችም ተስፋ የሚጣልባቸዉ ባለመሆናቸው የሰዉዬዉ ቤት ግድግዳዉ ተንዶ ጣራዉ ሊፈራርስ የቀናት ዕድሜ ቀርተዉታል።

ጎበዝ! በዚህ ወቅት ብርቱ ጉዳዮች ኣሉብን። ለሕዝባቸዉ ነጻነትና ክብር የወደቁ ጀግኖቻችንን እናስባለን። የተያያዝነዉን ትግል ለማፋጠን ደግሞ ራሳችንን የበለጠ እናዘጋጃለን። ስለኦሮሞ ሕዝብ ነጻነት ሲሰሙ  የሚያምማቸዉን ደግሞ ጠንካራ ዉጋት እየለቀቅን የባሳ እናቃዣቸዋለን። ስለዚህም በፍጥነት ወደ  ጉዳዬ ልዝለቅ!

አንድ ሕዝብ ነጻነት ከሌለዉ ህሊዉናዉ አደጋ ላይ ይወድቃል። ይህ መሰል ኣደጋ የተጋረጠበት ሕዝብ ራሱን ከመከላከል የቀደመ አሳሳቢ ጉዳይ አይኖረዉም። ለዚህም ነዉ የዚህ ዓይነቱን አደጋ መከላከል ዉዴታ ብቻ ሳይሆን ግዴታም ጭምር የሚሆነዉ። ለዚህ ዓይነቱ ግዴታ ሕዝቡ የጋራ ኃላፊነት ይኖረዋል። ይህን ሃላፊነት ለመወጣት መሪዎችንና አመራሮችን በየደራጃዉ ይሰይማል። የፖለቲካ ፕሮግራሞችን ይነድፋል። ኣዋጭ የሆኑ የትግል ስልቶችን ይቀይሳል። አሳታፊና ዉጤታማ የትግል መዋቅሮችን ይዘረጋል። ኃይሉንና ጉልበቱን ያቀናጃል። ነጻነት ያለመስዋዕትነት በነጻ ኣይገኝምና ትግሉ የሚጠይቀዉን መስዋዕት ሁሉ ያቀርባል። ይህ በሕዝቡ ፍላጎትና ዉሳኔ ብቻ የሚሆን እንጂ ከየትኛዉም ኃይል ፍላጎትና ተጽዕኖ አንጻር የሚመዘንና የሚመጠን አይደለም። እንደዚያ ሊሆንም አይችልም። ጂቱ ለሚ

Guyyaa Har’aa Naannowaan Mooraa Yuuniversitii Finfinnee Humna Waraana Wayyaaneen Marfamee Jira

Aside

Ebla 25,2015 Gabaasa Qeerroo Finfinnee.

01

Yuuniversitii Finfiinnee Ebla 25,2015

Torbeewwan kana mootummaan wayyaanee haala isa mudatee jiru keessatti sodaachuu irraan daandiiwwan irratti konkolaataa dhaabee sakattaaisuu gabaasuun kenya ni yaadatama,haaluma kanaan har’ammoo mooraan barnootaa olaanoo Yuuniversitiilee keessaa fi ala humna waraana isaa qubachiisee kan jiru suuraan Qeerroon gabaasa isaa dhiyeessuun kan ibsuudha.Halkan edaa mooraa yuuniversitii kiiloo 6 fi kiiloo 4 keessa barattootni sabbontotni oromoo waraqaa balaliituu dabaa fi dhumiinsa ilmaan oromoo biyya keessaa fi biyya ollaatti raawwatamaa jiruuf itti gaafatamni mootummaa wayyaanee tahuu qaba kan jedhuun barruun darbamee mul’atee ture tikaa fi qaama dhokataa mooraa keessaa qabuun halkanuma funaanamuu Qeerroon gabaasee jira, haaluma kanaan har’a ganama irraa kaasee daandiin konkolaataa naannoowaa Yuuniversitii Kiiloo 4,5 fi Kiiloo 6 waraana Wayyaaneen qabamee jiraachuu Qeerroon gabaase.

Haalli kun Yuuniversitii Madda Walaabuu,Bulee Horaa fi Haromayyaattis halkan edaa Ebla 24,2015 Qeerroon waraqoota barattoota dammaqsuu fi mootummaan Wayyaanee gocha suukkanneessaa ilmaan Oromoo irra gahaa jiruuf iti gaafatamaa fi seeratti dhiyaachuu akka qabu maxxanfamee akka bule Qeerroon gabaasee jira, yeroo ammaa humni waraanaa naannowan dhaabbilee barnootaa olaanoo sodaatu qubachiisee akka jiru gabaasni Qeerroo addeessaa jira.

Godina Lixa Shaggar Magaalaa Amboo fi Yuuniversitii ABO Keessatti,Gootota Oromoo Ebla 2014 Keessa Wareegamaniif Yaadannoon Ta’uu Qeerroon Gabaase.

Aside


Dargaggoo BiilaaEbla 25,2015 Godina Lixa Shaggar Magaalaa Amboo,
Yuunivarsiitii Amboo fi naannoo Ambootti yaadannoon gootota Oromoo bara darbee Ebla 25,2014 Keessaa ilmaan Oromoo wareegama qaalii kaffaluun qabsoo bilisummaa uummata Oromoo finiinsan waggaan 1ffaan isaa bifa adda ta’ee fi sochii warraaqsaa FDG of keessaa qabuun kabajamuu itti fufe.

Goototni barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo gumaa gootota wareegamanii gootota lubbuun jiranitu baasa, barruu warraaqsaa jedhu qopheeffachuun mooraa Yuunivarsiitii Amboo keessa fi uummaata Oromoo magaalaa Amboo fi naannoo isheef raabsuun uuffata gaddaa uffachuu, barnoota dhaabuu fi nyaata lagachuun ganamaa ganama barii lafaa irraa eegaluun hanga galgalaatti illee haala hedduu addaa ta’een
guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kabajachuu itti fufan. Gaaffiin gootota keenya waliin taanee kaafne gaaffii mirgaa fi dimookiraasii karaa nagaa dhiyaateef Mootummaan garboonfataa wayyaanee deebii humna waraanaa guddaa loltoota Agaazii jedhamuun beekaman nurratti bobbaasuun yakka duguugginsa sanyii (genocide) uummata Oromoo irratti rawwate. Yakka kanaaf Mootummaan Wayyaanee gaafatama seeraa fi seenaajala galee kan jiruu utuu ta’uu yeroo ammaan kana immoo maqaa filannoo fakkeessii fi kijibaa isaatiin uummata keenyaa dirqamsiisaa waan jiruuf jabeessinee balaaleffanna.

Gaaffiin karaa nagaa fi dimookiraasii gaafachaa jirruu hanga deebii sirnaa argatuu fi yakka ol aanaa uummata keenya irratti rawwachaa jiruuf Mootummaan EPRDFn hanga itti hin gaafatamnetti filannoon gaggeeffamu hin jiruu dhaamsa jedhuu gootootni barattootni Oromoo uummataaf dhaamsa dabarsan.

Ebla 15/2015 Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15 irraa eegaluun Mootummaan Wayyaanee Uummaata Oromoo magaalaa Amboo fi naannoo ishee irraa tajaajiloota kanneen akka bishaan dhugaatii, humna ibsaa, network fi tajaajiloota hawwaasummaa garaagaraa irraa dhaabuun uummataa daraara jiraachuun ibsame. Haalli kun wayyaaneen abdii kutannoo isa dhumaa fi guyyaan kufaatii wayyaanee baay’ee gabaabbachaa jiraachuu kan ibsu ta’uu uummatni Oromoo jiraattootni magaalaa Amboo dubbatan. Walumaa galattii yeroo ammaa kanaa sochii goototni Qeerroon barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Amboo jabeessa jiraniin wal qabatee mootummaan wayyaanee guyyaa kaleessaa humna waraanaa isaa hedduummina qaban magaalaa Amboo irraa qubsiisuun magaalaan Amboo eegumsa waraanaa jala kan jirtu ta’uun hubatamera. Mooraan Yuunibarsiitii amboos poolisii federaalaa Wayyaaneetiin guutame jira. Sochiin FDG jabaachuun hanga wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO’n aangoo gadhiiftutti jabaatee kan itti fufu fi gumaa Gootota wareegamanii gootota jiranitu baasa, kaayyoo gootota wareegamaniis gootota jiranitu galmaan ga’aa jechuun barruulee warraaqsaa bittinneessuun goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Amboo sochii isaanii jabeeffachuun yakka wayyaaneen bara darbee Oromoo irraatti rawwateef gaddaa guddaa qaban ibsachuu itti fufan.

Mootummaan Wayyaanee Kallattiiwwan Shanan Finfinnee Irraa Bahanii Galan Irratti Konkolaataa Dhaabsisuudhaan Sakatta’a Eegale‏

Aside

Gabaasa Qeerroo Finfinnee Ebla 24,2015
q-news3aaAkkuma beekamu baatii baatiin Ebla uummata Oromoo biratti dagatamu miti, waggaa darbe wayita kana Oromiyaa keessatti FDG baarageen barattootni oromoo,da’immanii fi maanguddoon lubbuudhaan wareegamuun kan dagatamu miti, baatiin kun bara baraan uummata Oromoo biratti kan yaadatamu ta’ee akka itti fufu dhiiga obboloota keenya baatii Ebla 2014 keessa dhangala’etu barabaraan nu yaadachiisa hafa. Haatahu malee
mootummaan Wayyaanees baatiin kun isaaf sodaa guddaa itti tahuu irra darbee torbee kana keessa sochiin uummata biyyattii kan isa dhiphiseen humna waraana isaa bakka isa sochoosisee uummata dhaanuu fi hidhuu irratti kan xiyyeeffatee ka’ee jiruudha. Gadda uummanni asuma dhiyoolubbuun namoota mootummaa Wayyaanee baqatanii fi jireenya ofii fooyyessuudhaaf biyyaa bahanii harka diina fakkaataa mootummaa Wayyaaneetti kennamaniin ummanni hiriira baheen namootni nagaan humna waraana Wayyaaneen dhaanamuudhaan miidhamanii yeroo amma Hospitaala keessatti argaman lakkoofsa kan hin qabnee fi mana hidhaatti kan guuramanis lakkaawun kana jechuun kan hin danda’amneedha.

Mootummaan Wayyaanee uummata isaa qaba jedhuun jjibbamuu mirkaneeffatee jiraachuun abdii kutatee waraana uummata nagaatti bobbaasee kan jiruu fi amma ammoo magaalaan Finfinnee keessi ganda gandaan humna qabu ramadchiisee kan jiru tahuun beekamee akkasuma guyyaa har’aa addatti kan eegale Karra Shanan Finfinnee irraa bahan,
1. Karra Qirxii/ daandii Finfinnee irraa gara Kaabaa geessu,
2. Karra Qoree/daandii Finfinnee irraa gara Jimmaatti geessu,
3. Karra Alloo/daandii Finfinnee irraa gara Walloo ykn Dasseetti geessu,
4. Karra Qaallitti/daandii Finfinneerraa gara Bishooftuutti geessuu fi
5. Karra Gafarsaa/daandii Finfinneerraa gara dhiyaatti geessu.

Finfinnee irraa kan bahuu fi kan seenu konkolaataan dhaabbatee sakatta’amuu eegalee jira, humnootni addaa daandiiwwan kana cina bosonaa keessa dhangala’ee buufatee kan jiruu fi humni daanditti bahee mul’atus sakatta’iinsa jabaa konkolaataa gaggeessuu eegale, mootummaan Wayyaanee nageenyaa isaaf sodaa keessa seenuu kan mul’isuu fi wayita ammaa kanas diddaan barattootaa akka darbe sun ka’uu of sodaachuu humnuma waraana isaa keessaan odeessi loo’ee Qeerroo qaqqabaa jira. Dhaabbilee barnootaa kanneen akka Yuuniversitii keessattis xiyyeeffatamee kan jiru barataan akka waan meeshaadhaan of qopheessuu barataa kaayyoof bahe sakatta’uun karoorfamuun kan dhagayamaa jiruu fi Qeerroon(Dargaggootni oromoo ) dhugaaf dhaabbatee harka isaa qullaa diina nama nyaataan falammii gaggeessuuf of qopheessee jiraachuu Qeerroon mooraa yuuniversitiilee garagaraa irraa gabaasee jira.

Mallattoon sodaa yeroo ammaa mootummaa Wayyaanee irraa mul’atus mallattoo kufaatii isaa tahuun waan nama hin shakkisiisneedha, kanumaan mootummaan wayyaanee daandiiwwan konkolaataa irraa humna isaan sakatta’iinsa konkolaataa uummata sakatta’uu irratti xiyyeeffatee akka jiru Qeerroon gabaasee jira.

Loltooti Wayyaanee Daandii Magaalaa Walqixxee Hamma Jimmaa Jidduutti Konkolaataa Dhaabanii Sakataa’uu fi Saamuu Eegalan. Yuniverstii Jimmaa fi Walqixxees Saka’ata’insi Seeraan Alaa Itti Fufe.

Aside

Barattoota OromooEbla 22,2015 Mootummaan Wayyaanee EPRDF raafama guddaa keessa galuun daandii Konkolaataa Finfinnee irra gara Jimmaa geessuu magaalaa Walqixxee hanga Jimmaatti bakkota hedduutti konkolaataa dhaabee sakkatta’uun uummata dararaa jira.

Mootummaan Wayyaanee  EPRDF haala raafama siyaasaa, dhabamuu dimookiraasii fi abbaa irruummaa gaafa baaseen waan qabee gadhiisuun dhabuun magaalaa Jimmaa fi daandii Finfinnee gara Jimmaa geessuu irratti sakkatta’insa hamaa halkanii guyyaa gaggeessa jira. Keessaattuu Magaalaa Jimmaa keessatti  humnoota poolisii federaalaa isaa bobbaasuun nama daandii irraa adeemu kamuu dhaabuun waraqaa eenyummaa kan gaafatanii fi sakkatta’insa guddaa irratti gaggeessuun kan dabarsan ta’uu irraa uummata gooluu eegale jira. Sakkatta’insa Wayyaanotaa kun mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa galma mooraa Yuunivarsiitichaa irrattiis haalaan jabaatee itti fufuun gadi ba’uu fi oldeebi’uun hojjeettootaa fi barattootaa sakkatta’insaan erga muddamuu eegalaanii torbee tokkoo ol ta’uun ibsamera, kana malees Mooraan Yuunivarsiitii Jimmaa humnoota tikaa fi waraanaan eegamaa jirti.

Mootummaan Wayyaannee yeroo amma kanaa FDG uummaataa fi goototaa dargaggoota Qeerroo barattoota Oromoon hudhamee kufuuf raafamaa jiruu waan qabee gadhiisuu wallaaluun Yuunivarsiitii Walqixxee irratti immoo Doormii barattootaa seenuun sakkatta’insa addaa ta’ee gaggeessuun ofumaan barraagee barattoota jeeqaa jiraachuun ibsame. Mootummaan Wayyaanee aantummaa uummataa hin qabane rakkoo uummata biyyatti fi addaatti immoo uummata Oromoo irraatti biyyaa keessatti fudhachaa jiruu fi ajjeechaa suukaneessaa lammiilee biyyaatti irraatti  gaggeessaa jiruuf mootummaan Wayyaanee gaafatama gahaa fudhachuu akka qabu uummanni iyyaa jira.

Ummatni biyyatti hundinuu bu’aa mootummaan Wayyaanee buusaafi jiruu hidhaa, ajjeechaa fi dabarfamanii harka halagaa hambaa garaa lafina tokko hin qabneen ajjeefamuun wal qabatee guyyaa kaleessaa uummatni biyyaatti magaalaa Finfinnee keessa jiraatu mormii guddaa Wayyaaneen qabuun FDG guddaa wayyaanee irratti dhoosee jira kanaan walqabateen Wayyaaneen rifatee raafama guddaa keessa galuun tarkaanfii hadhawaa uummata irratti fudhachaa jiraachuun ibsame.

Aside

cropped-qeerroo-edit.jpg

Gocha Sukkanneessaa Lammiiwwan Oromoo fi Itiyophiyaa Baqattummaan Biyya Ambaa Jiraatan Irratti Raawwatamaa Jiruuf Mootummaan Wayyaanee Itti Gaafatamuu Qaba. 

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo 

Uummatni Impaayera Itoophiyaa keessaa addatti dargaggootni biyyattii dhiibbaa mootummaan faashistii Wayyaanee gaggeessaa jiruu fi tureen dirqamuun baqattooti lakkoofsa guddaan gara biyyoottan ollaa fi baha fagootti godaanuuf dirqaman. Carraan dargaggootaa Impaayera Itoophiyaa keessatti hidhaa, ajjeechaa, doorsifamaa fi hojii dhablee tahuu dha. Dargaggootni Bulchinsa Impaayera Itoophiyaa keessaa abbaa biyyummaa mulqaman, Hojii dhabdummaan cinqatanii fi hidhaan itti hammaatte gammoojjii sahaaraa fi garba akkasumas galaana keessatti qorraa fi dheebuu dandamachaa kaan ajjeefamaa biyyoottan garaa garaatti baqachuuf dirqamu.

Dargaggootaa fi lammiilee gara biyyoottan garaa garaatti baqatan irratti miidhaan dhala namaaf hin malle waggaa 24 guutuu bulchinsa sirna Wayyaanee keessatti gaggeeffamaa asiin gahe. Mootummaan Wayyaanee garuu lammiiwwan abbaa biyyummaa isaanii mulqamanii godaansa filatan ‘’ baqatttoota, shororkeessitoota… itti maxxansuudhaan biyya ambaa deeman keessatti illee nagaa fi tasgabbii akka hin arganne taasisaa asiin gahe. Daandii godaansaa fi biyyoota ambaa keessatti dhangala’insa dhiigaa fi lubbuu godhamaa tureefis akka quba hin qabneettii usee irra tarkaanfachaa asiin gahe.

Miidiyaaleen Addunyaa garaa garaa lammiiwwan Itoophiyaa galaanaan, Gammoojjii fi harka dhala namaa garaa jabina raawwataniin ajjeefaman wayita gabaasu mootummaan Itoophiyaa garuu haaluu irraan darbee yakkamtoota gochaa ture. Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Ebla 2015

Hiriira Finfinnee Guyyaa Har’aa

Aside

IMG_20150422_084516 IMG_20150422_085900