SBO: Gurraandhala 1 bara 2017. Oduu, Gabaasa Sirna Kabajaa Guyyaa WBO: UK -Birminghamitti gaggeeffamee fi Qophii Haala beelaa fi rakkoo Wayyaanedhaan geessifamaa jiru ilaallatu Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa.

Aside

Holistic approach is the essential part of healing the patient

Aside

Holistic approach is the essential part of healing the patient

By Dr. Baaroo Keno Deressa

PatientIn medical terminology holistic is a form of healing that considers the whole person body, mind, spirit, and emotions in the quest for optimal health and wellness.A holistic view means that we are interested in engaging and developing the whole person. You can think of this as different levels, physical, emotional, mental and spiritual. It’s the concept that the human being is multi-dimensional. We have conscious and unconscious aspects, rational and irrational aspects. We are a body mind. not just intellect, but emotion, instinct, intuition, as well. We support people in using all of their ‘multiple intelligence’ that means insight, rationality, logic, emotion, hunches, gut feel, creativity, a sense of harmony and rhythm. Continue reading

Wayyaaneen TPLF yeroo ammaa kanatti Oromiyaa bakkoota gara garaa keessatti milishoota gandaa walitti qabuudhaan leenjii kennuuf dirqaa jira.

Aside

Amajjii  30,2017  Murni  Wayyaanee yeroo ammaa kanatti Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti milishoota gandaa walitti qabuudhaan leenjii waraanaa kennaafii jira.
Haaluma kanaan yeroo ammaa Godinaalee akka Harargee, Shaggar Lixaa, Wallaggaa fi Jimmaa keessatti aanota baay’ee keessatti leenjisaa jiraachuun baramee jira. Shirri mootummaan wayyaanee milishoota kanneen leenjisaa jiruufis sochiin ummata Oromoo daran jabaachaa jiraachuu irraa soda guddaa waan qabuufi. Continue reading

Barruuleen Warraaqsaa Qeerroo Bilisummaa Godina Arsii Aanaalee Adda Addaa Keessatti Tamsa’aa Jira

Aside

Amajjii 30,2017

Godina Arsii Magaalota Seeruu,Asaasa,Nageelle, Suudee,Gobeessa, Doddotaa,Jimaata, Ashmiira, Waabee,Darrabbaa,Seerofta, Adaabbaa, Kofale,Boqojjii, Hurutaa, Minee, Balee Gasgaar keessatti Barruulen Warraaqsaa kaleef dheengadda maxxanfamaa jiru.

Kana malees Godinuma Arsii keessatti waraanni feederaalaa ganda gandaan nama 10-20 warra hojii milishaa hojjatan walitti qabee leenjii waraanaa kennaafii jira, Aanota hunda keessatti dargaggoota gurmeessjdhaan hojii uumufif yaadamees ummatuma milishaa kanaan leenjisiisee,hojiitti seensisuuf akka deemaa jirus himamaa jira

barruu-2 barruu-4 barruu3 qeerroo

Adeemsa “Haaromsa” Jechuun Wayyaaneen Gaggeessaa Jiru Uummanni Akkamitti Ilaalaa Jiraa?

Aside

Oduun nuti tibba darbe dhagaa’a turre dhimma haaromsa gadi fagoo kan jedhu waliin wal qabata.Haaromsi afaaniin dhudhuufan kun hacaahumsa isaanitti fiduuf waan shakkisiisu hin qabu.Haaromsa maqaa jedhuun godinota maraaf Namoota aangoo gurguddaa qaban fedaraalarraa bakka bu’anii ergamuusaanii quba qabdu jedheen abdadha.Akka dubbii jarattiitti fi maqaa jechicha sanaatti qaamota isaanii waliin hojjetan
namoota dhuunfaa hojii uummataaf dhiisanii dhimma dantaa dhuunfaa dalaganidha.Garuu uummata gowwaa se’anii kan itti afaan fajjiif deeman
ta’u bakkeewwaan hedduutti uummanni mirkaneeffate. Continue reading

SBO: Amajjii 29 bara 2017. Oduu, Gabaasa Sirna kabajaa Guyyaa WBO Somaalilaandi fi Puuntilaand, Akkasumas Haasawa Ka’imman Oromoo: Ameerikaa -Menesootaarraa Guyyaa WBO ka 2017 Kabajuuf Jiddugala Mooraa Leenjii ABOtti Argaman Taasisan.

Aside

SBO: Amajjii 27 bara 2017. Oduu, Yaada Hirmaattota Sirna Kabajaa Guyyaa WBO biyya Afrikaa-Kibbaatti gaggeeffamee fi Gaaffii fi deebii Miseensa KHR-ABO Jaal Araarsoo Biqilaa waliin taasifame -Kutaa xumuraa Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa.

Aside

Gabaasa Qeerroo

Aside

Amajjii 25,2017

Jimmaa:-  Galgala Kana Mooraa Guddaa Jimma Yuunibarsiitii Keessa Humni Waraanaa Akka Waan Lubbuun Isa Bahuuf Jettutti Garmaamaa Jirti.
Waamicha Qeerroo Bilisummaa Oromoo biyya keessaa bakkeewwan garaagaraatii taasisaa jiru sodaachuun doorsisi wayyaanee dorsisi humna hin qabne daran bakkeewwan hedduutti dabalee mul’ataa jira.Haala sochii bakkeewwan garaagaraatti taasifamaa jiruu sodaachuutin adeemsa
qabsoo Oromoo ABOn durfamu dadhabsiisuuf tooftaalee hedduu fayyadamaa turtullee,waan qabbanaa’e hin jirre ta’uu hubachuurraan;Akkasuma waraqaa waamichaa Qeerroon waliin gahaa jiru sodaachuun mooraalee Yuunibarsiitii garaagaraa keessatti sochii dhaamsuuf ifaajii taasiftu itti fuftee jirti.
Addatti wanti har’a moraa guddaa Jimma Yuunibarsiitii keessatti argamaa jiru,sodaaf bir’annaa hamaa keessa galuu ishee haala deemsa diinotaa kaarra hubachuun dandaa’amullee Qeerroo Bilisummaa Oromoo falmasaa galiin gahuuf ammallee duubatti kan hin jenne ta’uu
hubachiise

Dambi Doolloo:- Lixa Oromiyaa Dambi Doollo Ona Gordommee Keessatti OPDOn Walitti Bu’insa Hamaa Keessa Seenanii Jiran. Erga kaabineen OPDO ona Gordommee  keessatti ummata gidirsaa ture du’ee asitti hojettoonni OPDO guddaa hanga xiqqaatti walshakkii hamaa keessa seenuun walii isaanii lolaa jiraachuun dubbatame.Haalli Kaabinoonni keessa jiran,daran kan isaaniin abdi kute yoo ta’u jireenyaaf abdii kutachuurra darbanii caasaleen isaanii wal diigaa jiraachuullee dubbatu.Ona kana keesaatti gama biraan gartuun tarkaanfii fudhachaa jiru ammallee tarkaanfii isaa gadi jabeessee anjessuun diina Oromoo ajjeesee konkolaachisuuf kan duubatti hin jenne ta’uu dubbatu. Continue reading

Diinota Qabsoo Keenyaa Addaan Baafnee Beekuun Murteessaadha

Aside

Qabsoo Qarayyoo Ilmaan Sabaatiin Jalqabamte Galiin Gahuuf Cufti Ilmaan Oromoo Bakkayyuu Kaanee Dirqama Oromummaa Keenya Bahachuun QBO Itichuuf, Diinota Qabsoo Keenyaa Addaan Baafnee Beekuun Murteessaadha.

Ibsaa Gaaddisaa irraa

Qabsoo Qeerroo

Yeroo ammaa Sochiin Qabsoo Bilisummaa Oromoo guddatee sadarkaa Ol aanaa irra gahee jira. Ilmaan Oromoo addaatti ammoo Sabboontotni sabaa sadarkaa garaagaraa keessatti haala adda addaan qooda irraa fudhataas turan;fudhataas jiru.Waan ta’eefis Kanaan booda qabsoo kana wanni of booda deebisu tookkollee hin jiru.

Lukkeelee diinaa garaaf jiraatan ykn gantoota dantaa isaaniitiif jecha diina jala fiiganiin ala, yeroo ammaa irra guddeessi ummata Oromoo hiree isaa akka sabaatti ofii murteeffachuu kan hin feene hin jiru.

Jarreen garaaf bulan kunneen QBOn yoo gufate dantaa isaanii miti.

Har’a nyaatanii buluu fedhu waan taheef. Dhiigni ilamaan Oromoo Qabsoo bilisummaa Saba isaaniif jecha akka Lolaa gannatti dhangala’ee isaan hin gubu. Lubbuun sabboontota qaqqaalii qabsoo kana irratti wareegamee fi lafeen ilmaan Oromoo baddaaf gammoooojjii keessatti dantaa saba isaaniif jecha harca’ee awwaalcha dhabee isaaniif homaa miti. Yeroo diinni qacalee ilmaan Oromoo fuuldura isaaniitti dhiiga lolaasu akka waan hin argineetti callisanii bira darbuun reeffa saba isaaniirra tarkaanfatanii lammii isaanii dabarsanii bineensaaf laatu. Oromoon akka sabaatti ilmaan Yartuu akkasii qabaa? Jennee wal hin gaafannu. Continue reading

SBO: Amajjii 25 bara 2017. Oduu, Sirna Kabajaa Guyyaa WBO biyya Afrikaa-Kibbaa magaalaa Johaanisbargi fi Gaaffii fi deebii Miseensa KHR-ABO Jaal Araarsoo Biqilaa waliin taasifame -Kutaa 2ffaa Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa.

Aside

Wayyaanee TPLFn Finfinnee keessatti raafamni guddaan mudatee jira.

Aside

Amajii 22,2017

img_0976Sirna ayyaana cuuphaa hordoftoota amantaa Ortodoksii biratti haala hoo’aa fi adda taheen biyyattii keessatti kabajamu Wayyaneen akkuma isaaf hin hafne tahee yaaddoo guddaan qabamuu fi uummata amantaa kanaaf bahe shororkeessuuf yaales uummanni guddaan Oromiyaa fi magaala Finfinnee keessaa bahe wayyaaneen balaaleffatuun ayyaana isaa cinatti gaaffii abbaa biyyummaa qabatee as bahee jira.
Guyyaa lamaan kanaa asitti waranni mooraadhaa bahe meesha gurguddaadhaan konkolaataa guuttachuun Finfinnee  guutuu naanna’anaa bahan jala bultii ayyaanicha irraa kaasee tahuun ni mul’ata. Haala kanaan kaleessaaa fi har’as ganama irraa kaasee Finfinnee keessaa
dhukaasni bakka uummanni Oromoo itti heddummatutti dhaga’amaa jira kana malees magaalota oromiyaa gurguddaa keessatti haala wal dhiphisee kan uummanni dhaadannoo fi sirban qabsoo dhageesisuun ayyanicha kabajaa jiru tahuu isaa caasaan dhaabaa bakka jiruu gabaasa gochaa jira. Continue reading

FXG Mooraa Universtiy Wallaggaa Keessatti Itti Fufuu Qeerroon Gabaase.

Aside

Aamajji 22,2017
Mooraa Yuunibarsiitii Walaggaa keessatti warraaqsi FXG dhohuun yaaddoo guddaa mootummaa ofiin bula biyyattii keessa galchee
jira.Galgala kana mooraa Yuunibarsiitichaa humni diinaa TPLF itti bobbaafamaa jiraachuullee dubbatu.
Haala kana sodaachuu mooraa Jimma Yuunibarsiitii keessa humna hidhatee socho’u bobbaasuun barataa doorsisuuf yaala jiraachuullee
dhagaa’ame.

=> Wallee Onee Goota Oromoo
Continue reading

Yunivarsiitii Arbaa Minci Keessati Erga Hiriira Baatan Jedhamuun Barattoota Oromoo 27 Hidhanii turan Keessaa 4 Barnoota Irraa Arihamuu Qeerroon Gabaase.

Aside

Aammajji 22,2017
Barruulee Qeerroon facaaseMormiin Oromiyaa keessatti ka’een wal qabatee barattoonni Yuunibarsiitoo hiirira mormii gaggeessitan jedhamuun Yunivarsiitooti Arbaa Minci kan kibba Itoophiyaa keessatti argamturraa barattoota danii hidhanii afur mana barnootaan ala gochuun isaanii ni yaadatama.Haa ta’uullee malee ammayyuu mirgi namoomaa nuu kabajamee kan jiraachaa hin jirree ol jennee ija keessa ilaaluuf qawween doorsifamuuf reebichi waan jutti danatuu haalli barachuu illee nutti ulfaatee jira.jechuun Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo ibsanii jiran.Adeemsi biyyattii keesatti qaroo uummata Oromoo barattoota Oromoorratti dalagamaa jiru akkaan nuffisiisaa saatii ta’e fincaan Tigireef jala deemtonnishee OPDOn kana booda nagaan baatee galuu akka hin qabnetti sochiin gama hundaan finiinuu qaba. Continue reading

Duulli Reebichaa Barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Walloo Irratti Gartuu Waraana TPLFn Baname.

Aside

Amajji 22,2017
Because I am OromoOromiyaa bakkeewwaan hunda keessa akka barbaadan nyaatanii dhuganii,waan fedhan fudhatanii fedhan saamanii fandalaalaa utuu Oromiyaa keessa jiraatanii barattoota keenya barnootaaf manaa bahan biyya keenya keessatti barachuu hin qabdan jechuun duulli jabaan har’a barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Walloo keessaa baratan irratti kaafamuun barattoonni Oromoo baqatanii bahuuf illee haala ulfaata keessa seenanii jiran.”Baroota dheeraaf Yuunibarsiitii Walloo keessatti hanga barannee keessatti akka dhala namatti utuu hin taanee hamma lubbu qabiiyyee illee utuu mirgi keenya nuuf hin kabajamiin jechoota arraabaa isaanii baannee mataa gadi qabanner barachuuf hedduu yaalaa turre.

Continue reading

Gootowwan Qeerroon Magaalaa Naqamtee Diddaa Sirna Wayyaanee Itti Fufan.

Aside

Amajjii 22,2017

Gootowwan Qeerroon bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessatti argaman guyyaa ayyaana cuuphaan wal qabsiisuun diddaa mootummaa abbaa irree wayyaaneef qaban mullisan.

Humni komaandi poostiis uummata magaalaa naqamtee bahaaf gala dhorkuudhaan goolaa akka oolee tures qeerroon magaalichaa addeessanii jiru. Keessumaa waraanni komaandi poostii magaalicha keessatti humna waraana kora bittinneessaa oromiyaa irraa hidhannoo hiikkachuudhaan harka duwwaa akka isaan taabota duukaa deeman taasisanii jiru. Continue reading

SBO: Amajjii 22 bara 2017. Oduu, Duula Wayyaaneen Humna ‘Liyyuu Poolis” jedhuun Ummata Oromoorratti bane ila alchisee ibsa ABO irraa kenname akkasumas, Gaaffii fi deebii Miseensa KHR-ABO Jaal Araarsoo Biqilaa waliin taasifame -Ku taa jalqabaa.

Aside

Yaada Hattattamaa – Qabsoo Uummata Oromoo – Damee Boruu irraa

Aside

Yaada Hattattamaa – Qabsoo Uummata Oromoo

Damee Boruu irraa

Uummata OromooYaroon keessa jirru kana sochiin qabsoo bilisummaa Saba Oromoo guddatee sadarkaa ol aanaa gahuu irraa kan ka’e namni Oromoo tahe hunduu karaa tokkoon tahe karaa biraa akka keessaa qooda fudhatu tahee jira. Namoota muraasa dhuunfaa mataa isaanii hordofan irraa kan hafe irraa guddaan Oromoo hiree isaa akka sabaatti ofiin murteefachuu filata. Warri fedhii dhuunfaa isaanii hordofan waan barbaadan haa argatan malee qabsoo bilisummaaf Oromoo yoo gufate dhimmi irraa hin qaban. Dhhigni uummata Oromoo akka lolaa gannaa dhangalaa jirus isaan hin mararuu. Yaroo Wayaaneen obboleessa isaanii ajjeesse darbu isaanii immoo borsaa isaa keessaa waan qabu fudhatanii reefa isaa bineesa dagalaaf dhiisanii deemu.

Sabni Oromoo ilaamaan yartuu akkasii horee qabaa jennee wal hiin gaafannu. Bareechee qaba.  Kana barba baraan agarree jirra. Yaroo har’a kana kan wal gaafachuu fi irratti mariiachuu qabamuu: Gaaffii tokko tokkoon keenya maal yoo goone lubbuun diina gabaabachuu danda’a? isa jedhu taha. Nama Oromoo tahaee dhalatee duwwaa utuu hin taane, uummata Impayeera Itoopiyaa keessa jiruuf maraaf  diinni duraa TPLF akka tahe gadi fageessinee hubachuu qabna. Keessattuu uummta Oromoof gaaffii jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ti. Mootummaan TPLF kun ilmaan Oomoo waloon aradaa Oromiyaa irra dugugee balleessuuf ifatti xiyyeefatee jira. Kan Agazii xiqaatee waraana Somalee Liyuu Polis jedhu leenjisee, hidhachiisee uummata keenya irratti bobaasaa jira. Gochi kun haala lama of keessaa qaba. Inni duraa duraa ilmaan Oromoo fi qabeenya Oromoo barbadeessuu dha. Inni lammaffaa yoo milka’eef Uummata Oromoo fi Uummata Somalee walitti diruuf. Continue reading

GODINA WALLAGGA BAHAA JALA JIRAN KEESSAA WAYYAANEEN KAABINOOTA ISAATTI GARAGALUUN HIDHAA JIRAACHUUN HIMAME.

Aside

Amajjii 19,2017
Godina Wallagga bahaa magaalota kanneen akka kiiramuu,Giddaa ayyaanaa ,Limmuu galiilaa,Nuunnuu qumbaa,Hadaree,Shaambuu, fi Ebantuu keessatti ,hojjettoinni waajjira mootummaa wayyaanee keessa ta,anii uummata oromoo godinoota kanneen keessa jiraatan gidirsaa fi doorsisaa turan  ofuma saaniifiyyuu Wayyaaneedhaan shakkamuun mana hidhaatti guuramaa jiraachuu qeerroo achirraa ibsan.

Continue reading