Dorgommii Kubbaa Miillaa Kibba Afirca Guyyaa Lammataa Irrattis Qeerroon Seenaa Guddaa Galmeessan.

Aside

Amajjii 31,2013 Kibba Afirca

qeerroo k/ADorgommii Kubbaa Miillaa biyyoota Africa Amajjii 2013 keessa kibba Africa keessatti gaggeefamaa jiru irratti gootonni Qeerroon Oromoo alabaa ABO stadiyoomii kubbaa sanii keessatti balaliisuun eenyummaa ummata Oromoo fi biyya Oromiyaa aduunyaatti beeksisuu irratti seenaa guddaa hojjetanii jiru. Guyyaa jalqabaa alaabaan ABO aduunyaa irratti muldhate sanitti biyya Ethiopia keessatti hordoftooti kubbaa miillaa sanii karaa TV Ethiopia warri hordofaa turan alaabaa ABO dirree kubbaa keessatti balali’u ilaalaa turan.Haalli kun Absahootaa fi warra Wayyaanee haalaan yoo rifaasise iyyuu Oromoota Oromiyaa jiran ammo guddoo gammachiisee jira.Qeerroon manneen barnootaa fi magaalota adda addaa jiran akkuma TV irratti arganiin sirboota warraaqsaan magaalaa fi kolleejjota howwisaa bulanii turan.

Haalli kun daran kan riifaasise mootummaan Wayyaanee gaafa guyyaa dorgommii lammataa namni alaabaa ABO qabatee akka dirree kubbaa san akka hin seennee fi akka dhorkamu jechuun mootummaa kibba Africa itti iyyachuun beekamee jira.Haala kanaan namni itti ramadamee Qeerroo Oromoo alaabaa baatanii Stadiyooma san seenan akka dhorkaman qoqqobbii irra kaayan, warri kaameeraan waraabanis akka hin waraabne qajeelfama akka itti darbu ta’e.Gara alaabaan ABO jirutti qabanii akka hin waraabnes itti himame. Kun kana haata’u malee Qeerroon kanaaf hin abboomamne alaabaa Oromoo miidhagduu san ol qabachuun seenan yeroo kana warri itti ramadaman dhufanii dhorkuu yaalan. Garuu Qeerroon “ Nuti seeraan bakka kana dhufne waan ta’eef baqataa seeraati” jechuu dhaan waraqaa isaanii itti agarsiisan.Amma illee namtichi dhorguuf yaalii guddaa goonaan “maaliif dhiibbaan kun nurratti ta’aa?ykn maaliif dhorkamnaa? Yoo nu dhorku ta’e warri tapha kana qopheesse warri CAF yoo dhiibbaa kana nurraa gahee ta’e akka nuu himan barbaadna yeroo san gaazexessitoota yaamnee itti himnee akka isaan dhiibbaa nurratti godhan adduunyaatti himnee sirnaan baana” ittiin jedhan.

Yeroo kana namtichiis “lakkisaa nuti discriminate isin hin goone, CAF illeen akkasuma discriminate hin goonne” jechuudhaan falmaan itti jabaannaan ofirraa lakkise. Warri kaameraas hanga kaasan kaafatan. Qeerroonis Injifatnoon eenyummaa Oromoo fi Oromiyaa aduunyaatti beeksisaa oolan.

BIRROOLEEN MAAL TAATE?

Aside

Gammachiis Naadoo irraa

parchment 7Birrooleen maal taate maaliif qara ilaalte,
Naasuu tokko malee dallaa keessaa baatee,
Barcuma ulfinaa of jalaa darbattee,
Bakka isheef hin malle qe’ee halagaa galte.

Tarii nagaa miti isheen waa rakkatte,
Gaaf tokko deebiti yaada naanneffatee,
Jennee mari’atnee irratti walii gallee,
Ilmaan abbaa tokkoo wal qooduuf hin malle.

Dhiiginni dhiiga hin dheessu waliin dhalatanii,
Marabbaa fi jaalala yoo dhabuuf baatanii,
Maal maatii ishee dhiiftee maaliif qara ilaaltii,
Masaraa ulfinaa maliif diiguuf yaaltii?

Dachii Taaddee Birruu kan Elemoof Baaroo,
Galma hunda keenyaa fi qe’ee Guuree Faaroo,
Kan gootaan marfamte darbiin nuti dhaalle,
Maaliif nyaapha hafeertii moo seenaa irraa laallee?

Galma abbootii gadaa fii dachii kumatamaa,
Masaraa booranaa fii ardii barantumaa,
Seenaa raga bahaa biyya goota hundumaa,
Tasa hin gurguramuu eenyuun jijjiiramaa?

Akkan hin shakkineef nama hormaa miti,
Qaamaan nuu wajjini fedhiin fagoo jirti,
Bu’aa lubbuun fidnee halagaaf sharafti,
Maalummaa ishee gantee maaliif jijjiiramtii?

Waadaa waliif seennee nu lachuu gaaf tokko,
Nuti foon tokkicha ilmaan abbaa tokkoo,
Maaliif hin furannu waliin teenyee raakkoo,
Maal abaarsa qabnaa waan dur bara rakkoo?

Kan keenya raajii dha hamtuu nu mudatee
Maal yoo nu baraareef Rabbitti hin guddatee?

Yaadaan wal dadhabuun jira marraa tokko,
Gargar baana hin seene fira gaafa rakkoo,
Erga na tuffattee hormaaf taatee fakkoo ,
Bakka feete dhaqi karaan dudda indaqqoo.

Nuti duute seene isheen muuxateettii,
Haala ilaallattee mormiif dhihateettii,
Carraan suma tokkoo duraan milkoofteettii?
Moo ofiisheef raatoftee nu joonjessuu fetii?

Gochaan ishee inni duraa barumsa naaf tahee,
Hallan dabarsine seenaadhaaf ol kaa’ee,
Ani diiguu hin beeku ijaaruun bobba’ee,
Kan hojii koo hin dhabu waan Rabbi naaf kaa’e.

Bra baayyee joorte ittis dadhabdeettii,
Badii isheen dalagdes kan dagatan mitii,
Tarkaanfii fudhachuuf mataa nama hiitii,
Kan nuun nu mudate rakkoo salphaa miti.

Hormi nu gaafata mal taate hin maraattee?
Akkamittiin diigdi masaraa ofii jaarate ,
Jaallewan ishee duriif mala akkamii dhaamte,
hin yaadin baatee galli waa’ee taatee?

Kan ishee seenaaf dhiifnaa baayyee nutti cophxee,
Waa hundaan nu miitee yeroo keenyas gubdee,
Waa sirrachaa hin jirtu kan darbe irraa bartee,
Erga nuuf hin taanee dhiisaa baga dhaqxee.

Mee sana itti dhiifnee waan harraa dubbannaa,
Nama ofii isaa ganautti maalumaaf dhiphannaa,
Akka wal fakkannuun waliin mari’atnaa,
Lammii dhumaa jiruuf ol kaanee dirmannaa.

Kanan wal mufadheen amma wal hubadhee,
Hamataa fii goomataas hunda adda baafadhee,
Kan saba koo dursee dhiifama wal gaafdhee,
Barumsa irra argannaas sirriitti abdadhee.

Imimmaan jaalalaa baayyeen dhangalasee,
Gargar baanee turuun gar malee na aarsee,
Hojii isaa haa argatuu kan gargar nu baasee,
Walitti nu deebisee Rabbi koo naannessee.

Tokkumaan Oromoo ammas haa dagaaguu,
Jalalli saba koo yoomuu haa bargaaguu’
Nu riqicha taanee lammii koof haa darbuu,
Sabinni koo gaaf tokko bilisummaa haa arguu.

Natti hin dallaninaa waan taheen dubbadhee,
Kanan yeroo dheeraa baayyee itti dhiphadhe,
Kun nu hin baasu jedhees baayyedhan iyyadhee,
Harra carraa argadheen saba kootti himadhee.

Amma milkahuufii bara baayyeen jooree,
Adeemsa koo keessas fira bayyeen horee,
Ililliin facaafne ija godaeeraa,
Hayataan dhihannee isa wal hafeerraa.

Oromiyaan dhiiga ilmaan isheen bilsoomti !!
Injifatnnoon uummaa Oromoof!!

Gammachiis Naadoo: abdii.bori@yahoo.com

Qeerroon Oromoo Afrikaa Kibbaa Seenaa Boonsaa Galmeessan

Aside

Goototi Dargaggoota Oromoo  Afrikaa Kibbaa keessa jiraatan, seenaa Uummata Oromoo keessatti yeroo jalqabaaf alaabaa Oromoo fi Saba Oromoo adduunyaatti beeksisan.

Dargaggooti Oromoo kunneen dirree taphni kubbaa miilaa biyyooti Afrikaa keessatti gaggeeffamu argamuun hojii seenaan hin daganne hojjetanii jiru.

Diddaan Barattoota Yuuniversitii Jimmaa Mootummaa Wayyaanee Daran Yaaddeessuun Gabaafame

Aside

Amajjii 29,2013 Jimma

Amajjii 27,2013 Godina Jimmaattii diddaan baratootaa Yuunivarsiitii Jimmaa fi Ummataa godina Jimmaa yeroo irraa gara yeroottii jabaachaa deemuun Mootummaa abbaa irree EPRDF yaaddoo cimaa keessaa galchee kan jiruu ta’un hubatameera. Bulchiinsii Mooraa Yuuniversiitii Jimmaa sodaa warraaqsaa Qeerrootiin kan raafamaa jiruu guyyaa kaleessaa Koree gamtaa baratootaa Yuuniversiitii Jimmaa walitti qabuun maloo baratootaa nuuf sossobaa mooraan Yuuniversiitii Jimmaa fi kanneen kaanis dirree siyaasaa waan taeef mootummaa miidhaa jira jechuun barattoota sossobachaa jiran illee itti hin milkoofne.

Sochiin Qeerroo fi hordoftotni amantaa muslimaa yeroo yeroon sirna abbaa irree irraatti gaggeessaa jiran ammas cimee itti fufaa jira, Mootummaan Wayyaanees sochii eebbifamaa mirgaa ofii falmaachuuf karaa nagaa godhamuu kana danquuf yeroo yeroon Mooraa Yuuniversiitii Jimmaa fi Magaalaa Jimmaattii humna waraaanaan bobbaasaa kan turee, ammas humna waraanaa haaraa guyyaa kaleessaa hoomaa waraanaa mooraa Waraanaa 44ffaa jedhamuun beekamuu fi kan magaalaa Jimmaa keessaatti argamuu keessaa qubsisaa jira, baay’inaa loltotaa irraan kan ka’ee  guyyaa har’aa Loltotaa Isaa Waan irraa ciibsuu waan dhabeef firaashii/firaashaa/[waan irraa ciisaan] mooraa kolleejjii barsiisotaa jimmaa keessaa gara mooraa waraanaa 44ffaatti konkolaataadhaan guuraa ture qeerroon gabaasa. Goototni Baratootaa Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa Hoomaan waraanaa sochii falmaa bilisummaa gaggeessaa jiruu danquu hin danda’uu! jechuun dhamatan.

Haala kanaan Ummaannii Godinaa Jimmaa fi Magaalaa Jimmaa biyyaa dimokiraasiin hin jirree keessaattii maqaa filaannoon nutti akka ka’uu hin barbaadnu jechuun kaardii filaannoo hin fudhannuu jechuun kaardii filannoo fudhachuu diduun diddaa qaban agarsiisaa jiru,

Magaalaa Finfinnee Keessatti Waraanni Wayyaanee Uummata Guraarsuu Itti Fufe

Aside

Amajjii 29,2013 Finfinnee

Mootummaan Wayyaanee aangootti erga ol bahee bittaa umrii isaa dheereffachuuf tooftaan itti fayyadamu keessaa inni guddaan
Addunyaatti sirna Dimokiraatawaa mulisuu yaaluu dha.Wal gahii Gamtaa
Afrikaa Impaayera biyyattii keessatti taaamaa jiru irrattis uummatni
mirga isaa kaasee ykn dubbatee abbaa irrummaan kiyya saaxilama soda
jedhuun loltooti Wayyaanee naannoo Finfinnee keessatti ummata jeeqaa jirti. Yeroo ammaa kanatti uummata nagaa karaa irra deemu qabanii sakatauu fi namoota afaan Oromoo dubbatan hordoffii itti gochuun karaa irraa dhaabanii waraqaa eenyummaa gaafataa akka jiran beekama.

Hojjettoota mootummaa osoo hin hafiin namooti hedduun guyyaa lama keessatti kan hidhaman yeroo tau kanneen 20 ol hidhaman keessaa warri maqaan isaanii armaa gadii keessatti argamu.

1. Poolisii Federaa Zalaalam Eggazuu
2. Dargaggoo Margaa Hamsaaluu hojii dhabaa kan tahe

3. Obbo Kaffaalee Fiqaaduu daldalaa Markaatoo(huccuu kan daldalu)

Haala kanaan rakkoon geejibaa magaala Finfinnee keessaa ammas daran jabaatee kan itti fufe yoommuu tahu uummatni gaaffiilee mirgaa dhiyeessuun
wayyaanee yaaddoo guddaa keessa buusaa jira.

Gabaasa Haala Sochii Dargaggoota Oromoo fi Kubbaa Miillaa 2013

Aside

205797_436815216389018_1498544725_n(Gabaasa Jaarmiyaa ABO Africa Kibbaa) Hiree argamee fi danda’ame hundatti fayyadamuudhaan Qabsoo teenya leellisuun, baaksisuun fi jabeessuun dhala Oromoo hundarra jira.Keessattuu kana ilaalchisee miseensonni, qondaaloota ABO fi jaarmaya Caayaalee ABO waan guddaatu irraa eegama. Kana of irratti hubatuudhaan jaarmayni ABO Afrikaa Kibbaa jiru dorgommii Waancaa Kubbaa Miilaa Afrikaa kan bara kana achitti deemaa jiru irratti qoodaa fi dirqama qabsoo beeksisuu fi leellisu  kan isaanirra jiru bifa qindoominaatiin bahataa jiru.

Dorgommii Waancaa bara kanaatiif kan dabarte Itophiyaaniis ajaa’iba agarsiisuuf dhaadachuu fi of dhaadhessuudhaan garee kubbaa biyyoolessaa garas bobbaasuu dandeesse. Bobbaa kanarratti qindoomina godhameen  mootummaan  aadaa fi naamusa Sportiin ala bahuudhaan  taphattoonni fi daawwattoonni akka muummicha ministeraa Mallas Zenaawii dhaadhessan ajajaa fi dirqamni itti kennamee akka ture keessa beeytoonni saaxilanii jiru. Kana ilaalchisee daawwattoonni akka T-shirt suuraa M/Zeenawii uffatanii fi dhaadannoolee isa faarsan qabatanii akka qabanitti yaadame. Taphattoonni ammoo kaniteraa(qomee) jalaan uffatan kan suuraan M/Zeenawii irra jirtu akka uffatan. Abbaan goolii galche yeruma sanatti T-shirti isaa kan gubbaa ofirraa saaqee suuraa Zeenaawii sana mul’isuudhaan akka gammachuu isaa agarsiisu kan jedhu ajajni kenname.269393_436816003055606_1450339911_n

Yeroo ammaan tanaa kana jaalalaa fi jibbansi ummanni isaaniif qabu kan hin hubanne aangawoonni Wayyaanee dirqama naamusa spoortiin alaa kana kennanillee taphattoonni kun aadaa sportiin ala  kun dhimmi siyaasaa sportii keessa galuu isaa daangaan ala kan mul’isu waan taheef hin goonu jedhanii, taphattoonni harkatti didan. “Namuu gara firaa jennaan foon harree daaraa keessatti kufe” jedhu, ajaja kenname kana taphattoonni hundi yemmuu falmanii didan taphattoonni dhala Tigraay namni shank an garee kubbaa biyyoolessa Itophiyaa keessa jiran yaada kana fudhatanii turan. Haa tahu malee mootummittiin haala jiru kana sodaatuu fi ofirratti amantaa dhabuudhaan sagantaan Mallas dhaadhessuu kun akka haftu taasifame.

Kun akkas tahee, eega Afsrikaa Kibbaa gehamee fi taphne jalqabees wanneen mudatanii fi tahan hedduutu ture. Alaabaaleen dirree kubbaa sana keessatti yeroo gareen kun taphatu mul’ate danuu akka ture. Magaalaa keessallee namuu alaabaa isa ilaaltu fannisuu, makiinaarratti maxxansuu fi uffatuudhaan deeggarsaa fi mormii qaban mul’ifamaa ture.  Alaabaaleen Abysinia/Itophiyaa tan Wayyaanee, tan H/Sillaasee fi tan mormitootaas mul’atanii jiru. Tamtu tan Itophiyaati kan jedhu gaaffiidha. Kan morman keessaa tan garri lameen diimtuu jidduun magariisaa fi booruu ganamaatiin faayamte alaabaan ABO fi Oromoos hiriira galtee turte. Kuniis tattaaffii miseensotaa fi jaarmaya ABO kan achi jiraniin godhame. Naannoo gool biratti dhihaatuudhaan akka balaliitu taasifamee ture. Kun waan guyyaa dorgommii duraa hojjatamee dha.
19312_10151256200466242_112194461_nGuyyaa dorgommii lammadaa Embasiin Wayyaanee biyya san jiru kanarraa baaraguu fi rifatuudhaan mootummaa biyyasiitti iyyattee alaabaaleen biraa  keessattuu tan ABO akka hin balaliifamne gochuuf tattaafatame. Kanaaniis poolisa naannoo miseensonni jaarmaya keenyaa jiran irratti ramaduudhaan eeguun  seennaa irratti akka qabatanii hin seenne tattaafatuu, warra kaameraas waa nyaachisuudhaan akka kaameraan garasitti hin xiyyeeffanne taasisuuf tattaafatamaa ture. Waan ajaa’ibaa poolisnilleen kan dura dhaabbataa ture bakkuma miseensonni jaarmaya keenyaa jiraniin qofa ture. Kan warra Habashaa fuuldura humtuu hin turre. Haa tahu malee qondaalotaa fi miseensoonni kana hundaa bira kutanii alaabaa Oromoo balaliisuu itti fufaa oolan. Dhumarratti jaala alaabaa Oromoo  poolisoonni fi namoonni biyyasii horataniin alaabaa kennuufiin, brochure dhaabaas kennuufiin diinummaa osoo hin tahin firummaan akka Oromoo fi isaan jidduu jiraattu gochuun, maalummaa Oromoo fi ABO ummata biyyasiituu hubachiisuun danda’amee jira.

Jaarmaya ABO S/A

Hayyuun Oromoo Maal Nuu Dhaamee??

Aside

Ogeessi,Hayyuunii fi Beekaan Saba tokkoo imaanaa goototi isa duraa dhaammatanii fi irbuu sabaaf seene tiksee dhalootatti dabarsa.Hayyuun keenyi Jaal Kadir Sa’id fi aartistooti Oromoo biroon onnee saba Oromoo gabrummaan madaaye dhinsanii bilisummaaf kakaasuuf jecha dhaamsa isaan nuu dabarsan dhaloota irraa dhalootatti darba.

*Hayyuun keenya Jaal Kadir maal nuu dhaamee?? Qeerroonoo maal deebisaafii?

Godina Wallagga Bahaa Keessatti Diddaan Ummataa Itti Fufe

Aside

Amajjii 26,2013 Naqamte

Tapha dheengaddaa Afirikaa Kibbaatti Itoopiyaa fi Zaambiyaa gidduutti taphatamee ilaalchisuun sabboontotni Oromoo Afirikaa Kibbaa irraa Alaabaa ABO olkaasuun Addunyaa fi Ummataa Oromoo biyyaa Ambaa fi Biyyaa keessaatti argisiisuun Abdii kan nuf kennuudha jechuun Qeerroon dargaggotaa Oromoo Godina Wallaaggaa Bahaa Onotaa akka Haroo Limmuu, Heebantuu, Giddaa fi Limmuu Galiilaa keessaatti Sibaan ABO farsuu fi kayyoo motummaa abbaa irree dura dhaabbaachuu jabeessaani itti fufaan, Mootummaan Wayyaanees sochii Qeerroo kanatti kan rifatee humna poolisaa dargaggotaatti bobbaasuun qabee hidhuuf yaaliin godhamee irree qeerroon fashalaa’ee, keessaattu Onaa Limmuu galiilaatti Poolisonnii baratoota qabuuf bobbafaman kan nama Naasir Alemuu nama jedhamuun hogganaman baratootni fi dargaggonnii wal ta’uun dagaan reebanii of irraa deebisaan, keessaattu nama Naasir Alemuu jedhamuu kanaa humnaa ol madeessuun gabafame, haalumaa walfakkaatuun Onaa Haroo Limmuutti poolisonnii maqaan isaanii 1. Alemuu Biiftuu, fi 2,Tafarii Misganaa jedhamaan ilmaan Oromoo adamsanii qabanii Hidhuuf kan bobbaa’an irree qeerroon reebamuun gabasamera, Gutummaa Godinaa Wallaaggaa Bahaa keessaatti Wayyaaneen karaa jala deemtotaa ishee maqaa Misoomaatiin ba’atii Daagaa[ittisaa biyyee] Qotaa jechuun yaadaa Ummataa gara dabarsuuf yaaliin wayyaanotaan karoorfamee ummaannii fudhachuu diduun Ummaanni Oromoo Ajajaa Wayyaanee fi Jalaa deemtotaa ishee irraa darbuu hin fudhannuu jechuun Sirna waayyaanee balaaleffaachuu cimsee kan jiruu ta’uun gabaafamera, abbaan irree diddaa ummataa kanatti rifachuun humna poolisaa ummatatti bobbaasee uummataa dirqamaan akka baasaa jiruu fi uumataa nagaa poolisaan reeba kan jiruu ta’uun gabafamera. Onaa Haaroo Limmuutti dargaggoonni maqaan isani 1,Qalbeessaa Ayyaalaa, 2, Haile Biftuu fi 3,Misgaanaa Namaaruu jedhaman Ummaannii akka inni Mootummaaf hin ajjajamnee fi kaardii filaannoo hin fudhannee dhorkitaan jechuun Poolisaan kan reebaman ta’uun ibsamera, Kana malees diddaan Baratootaa Oromoo University Wallaaggaa itti fufee jira guyyaa har’aa baratootnii University Wallaaggaa Amantaa Muslimaa hordofaan dhiibbaa baratotaa Oromoo fi hordoftotaa amantaa muslimaa irratti university Berdar keessaatti torbee darbee keessaa geesifamaa turee mormuun Nyaataa dhaabanii jiruu, gutuummaan baratoota Oromoo fi hordoftootni amanta Musilimaa guuyyaa boruus cimsanii nyaataa dhaabuun akka mormii isaanii jabeessaan ibsatan.

Utaaltee muka yaabdee, Buutee ilmoo ishee dhabde.

Aside

Jiituu Sabaafi Lammii Moosisaa; Unbarsiitii Finfinnee Amajji, 2013

Kuaa 2ffaa

“Kan dagalee raasu yemmuu namatti bu’e argu….”

Kabajamoo dubbistoota barruu kanaa, kutaa jalqaba barreeffama kaanaa keessatti qabxiiwwan ijoo tokko tokko kaasuf yaallee turre. Inni dursaafi waliigalaa gidiraan adda addaa jiraatullee abbaan dhugaa tasuma gola salphinatti akka hinafne; warri dhugaa awwaaluuf dhagaa gangalchan ooli bulii booda matuma isaaniitiin bool’a salphinaatti yoo dhidhiman seenaa kaleessaarraas ta’ee jiruu har’aa keessattii argaa jiraachuu keenya wal yaadachiifnee turre. Barreessitoonni barruu kanaa bardheeraa of duuba deebinee seenaa kaleessaa dubbachuuf tarii umriin nu daangessullee, barri keessa dhalanneefi keessa jirru yeroo qabsoon Orommummaafi Bilisummaa sadarkaa murteessaarra gahe ta’uun adeemsa kana keessatti waa hedduu arginee deebifnee akka dubbannu seexaa seenaa nutti hore. Dhugaan seenaa quqquuqee nu dubbisullee dubbii keenya dura Angaftichaafi Angaftittiif SAFUU qabnaa “NU OOFKALCHAA!” jennee gara dubbii kaaneefitti ceena.

Guutuu isaa dubbisuuf:- Utaaltee muka yaabdee, Buutee ilmoo ishee dhabde 2.doc

Release Political Prisoners in Ethiopia

Aside

press_release

January 25, 2013               Press Release

Release Political Prisoners in Ethiopia

bekelEthiopia receives $3 billion in aid each year. Donors claim it is on the road to democracy but this is wrong. Scores of thousands of political prisoners are being tortured in Ethiopian prisons. Millions get food aid while millions of hectares of arable government land are rented cheap to foreign investors. Ethiopia has one of the biggest and best-equipped armies in Africa but over one third of its budget is given in aid. We call on the US Government to promote real democratic change in Ethiopia.

Insist on the release of political prisoners.

About 200 young Oromo were arrested at the annual Irreechaa festival in central Ethiopia on 30 September 2012. Hundreds of Muslims protesting at government interference are arrested at demonstrations every week. Over 100 Addis Ababa university students were arrested and severely beaten on 2 January 2013.

riyanaAmnesty International, Human Rights Watch and the US State Department corroborate these abuses.

One hundred thousand Oromo people residing in the United States of America call for democratic change in Ethiopia.

 

Oromo Studies Association http://www.oromostudies.org
Oromia Support Group http://www.oromo.org/
Human Rights League of the Horn of Africa http://humanrightsleague.com/
Oromo Community Organization of Washington D.C.

and Oromo Youth Self-help Association

http://oneoromo.org/

 

Guyyaan Ayyaana Hors iise Bulaa G/Boorana a,Ona Yaabelootti Ta u Irratti Barruulee n Warraaqsaa fi Alaa baan ABO Bal’inaan M axxanfame.

Aside

Amajjii 25,2013 Yaabelloo

Godina Booranaa Ona Yaabelloo irratti guyyaan ayyaana Horsiisee Bulaa akka federaalatti kan kabajamu har’aa fi bor; Amajjii 25 fi 27 akka tahu odeessa eengadda qeerroon dabarse irratti ni yaadatama. Akka gabaasaa Qeerroo Ona Yaabellotti ganama kana bakka wal argee gaggeeffama ayyaana kanaatti waraqaan adda addaa maxxanfameera, qaamolee wayyaanee olaanoon qaama Federaalaa irraa gara san deeman dursuudhaan dhaadannoo fi waraqaan alaabaa ABOn tolchamee galmaa fi naannoo sirni ayyaanaa kun itti gaggeefamutti maxxanfamee jira, kanneen bittimfamanis qophaayee uummataaf hiramaa jira,ammatti akka gabaasaa Qeerrootti waraqaan 520 ol raabsameera,kun dursee kan taheedha haala ittiin oolan akka nu gaheen dhaamaa deemna.

Godina addaa Oromiyaa Kamiseetti uummatni gibira mootummaa Wayyaanee dhorkate.Dargaggootni oromoos hidhamaa jiru

Aside

Amajjii 24,2013 Finfinnee

Godina addaa Oromiyaa magaala Kamisee baatee ganda qotee bulaa Karrajumaa keessatti uummatni gaaffii mirgaa kaasuun mootummaa Wayyaanee yaaddoo keessa buuse.Ganda qotee bulaa kana keessatti uummatni gibira mootummaa wayyaanee dhorkachuun diddaa isaa gamtaan mulisee jira.Mootummaan Wayyaanee naannoo kanatti yeroodhaa gara yerootti dargaggoota naannoo kanaa maqaa miseensota ABOn hidhaa kan ture yeroo ammaa kanas magaala Kamisee fi ganda qonnaan bulaa kanneen keessaa isintu uummata qindeessa jechuun mana hidhaatti ukkaamsee jira.Dargaggootni Oromoo

1. Abdii Mohaammed koollejjii BLTO irraa kan eebbifame

2. Sayid Abdullaah Yaayyaa barataa kutaa 12ffaa

Mana hidhaatti ukkaamsuun reebicha irraan gahaa jiran.Naannoo kanatti wayyaaneen dargaggoota Oromoo gowwoomsuun gara waraanaatti guuruuf kan karoorfate diddaa uummataan fashaluun isaas ni yaadatama.

Barttoota Oromoo Yuunversitii Wallaggaa

Aside

Amajjii 22,2012

Amajjii 21/2013 Kaleessa galgala Tapha kubbaa Milaa Afrikaa Kibbaatti Ethiopia fi Zaambia gidduutti taphatama turee irratti Alaabaan ABO Dirree kubbaa Miilaa keessaa bololi’uun Addunyaa fi Wayyaaneetti argisiifamuun uummaannii gammaachuun guutamee Dargaggoonnii fi Ummaannii Oromoo Godina Bahaa Wallaaggaa Magaalaa Neqeemtee Halkaniin magaalaa keessaa naannaa’uun ” Korma Guduruu ABO Leencumaa Duruu” kanarraa maltuu dhufaa ilmii Oromoo fi Alaabaan Oromiyaa Addunyaa keessaa gulufaa” jechuun sirbaa kan buulan ta’uu Qeerroon gabaasee jira.

Galgaluma sanaa Baratootni Yuunivarsiitii Wallaaggaa gammachuun liqinfamanii iyyaa kan turaan ta’uu ibsuun mooraa yuunivarsiitii keessaa gara magaalaatti akka gadii hin baanee humna poolisaatiin kan dhorkamaa bulaan ta’uu Qeerroon gabaasee jira. kana malees diddaan FDG mooraa Yuunivarsiitii Wallaaggaa keessaatti jabachuutti kan jiruu qeerroon nu hubachiisee jira.

Tapha Kubbaa Miillaa A/Kibbaatti Ta’een Alabaan ABO Mul’teen Uummanni Anfillo Gammachuun Wallee Dhageessise

Aside

Amajjii 22,2013 D.Doolloo

Gabaasaa Godina Qellem Ona Anfilloo irraa Amajjii 21 addeesssuun kaleessaa tapha kubbaa miillaa Afriikaa Kibbaatti gaggeeffameen Alaabaa ABO mul’achuu isaa irraan uummanni magaalaa Anfilloo Muggi keessatti sirba qabsootiin jalee wayyaanee garaa gubaa turan. Akka odeessa qeerroo ona kanaatti argamuu Alaabaa ABOtiin namni taa’ee tapha kubbaa san hordofulle hin turre uummanni balal’uu Alaabaa ABO dirree kubbaatti arguudhaan sirbaan,waraqaa barreessuudhaan hamma halkan keessaa sa’a 4:30tti sirba qabsoo “Hibboo …..Hiph…… Kallacha Qabsoo Uummata Oromoo…..ABO jedhuun sirba Eebbisaa Addunyaa sirbuudhaan uummatni wal dammaksee jira jedha Qeerroon ona Anfilloo irraa addeessu,waraqaan barreeffame waajjira OPDO jalatti kan maxxanfameedha.Hidhataan wayyaane magaalaa Anfilloo,Muggiin jiru afaan qabatee,garaatu gubatee jiraachu isaa Qeerroon gabaasee jira.

Dr. Virginia Luling, a long time friend of the Oromo people, passed away

Aside

virginiaJanuary 22, 2013 (Gulele Post) — Virginia Rose Luling was born in June 1939. Her father Peter was an artist and her mother was the novelist Sylvia Thompson, from whom she felt that she inherited her talent for writing. The youngest of three sisters, her wartime childhood was a time of uncertainty and many family moves but she was a happy child.

Virginia later followed her mother and grandmother to Somerville College, Oxford, where she read classics and Norse languages and found friendships that endured all her life. Her tutor while she was at Oxford was J.R.R. Tolkien, whose thought influenced her entire life, both intellectually and spiritually. She received her degree in English Language and Literature in 1957. Virginia went on to study Social Anthropology at London University and completed a Master’s Degree in 1965. Her thesis was on the Government and Social Control among peoples of the Horn of Africa, in particular the Oromo people. It was field research for her PhD that then took her to Somalia in 1966. She lived for three years in the village of Afghooye, an experience that shaped her future.

During the 1970’s she taught for the Open University and also volunteered locally for the newly formed Survival International, the organization that works for the rights of tribal peoples.

For the next 20 years she worked for Survival International, as editor of the Survival journal and then as Africa Cases Officer. During these years she travelled to and reported from a number of parts of Africa, often in remote areas, experiences she enjoyed very much and recorded in long and vivid letters home, as well as in her field reports.

After she retired from Survival in 2004 and at the time when many from certain Somali clans were fleeing to England to seek asylum, Virginia’s unique knowledge of local languages led to her being employed by the Home Office to interview those who needed to establish their claim to asylum. This work continued until shortly before her death. She also had many warm friendships with Somalis and Oromos, settled in London, and was very active in the work of the Oromo Relief Association.

Dr Virginia’s Work with the Oromo people

Dr Virginia developed an interest in the Oromo people when she studied the Gadaa system, their ancient democratic method of legal, moral and spiritual regulation of society, for her MA dissertation in the mid-1960s under the guidance of Dr Paul Baxter.

When the Oromo scholar, Dr Mohammed Hassen (now Associate Professor in the History Department of Georgia State University in Atlanta and author of numerous books and articles about Oromo history), came to the London School of Oriental and African Studies in 1977, Dr Virginia was one of the first to welcome him. She had just completed her PhD thesis based on fieldwork in Somalia and shared her work on Oromo and Somali society with him.

When Dr Mohammed established the Oromo Relief Association in 1982, while still in the UK, Dr Virginia was one of the founding members. She remained a stalwart supporter of ORA throughout her life, despite her promising academic career taking second place to caring for her two nieces following the early death of their mother, Dr Virginia’s younger sister.

It was she who introduced ORA to Health Unlimited, which sent health professionals to train Oromo health workers and midwives among refugee populations in Sudan and within areas of Oromia Region before and after the regime changed in 1991. Dr Virginia strengthened her association with Oromo society when she visited the region following the fall of the military dictatorship in that year.

She worked for Survival International and became Chair of the Oromo Relief Association, demonstrating her commitment to threatened peoples and refugees in both her professional and private life.

In April 2010, ORA were on the verge of insolvency. Dr Virginia, almost single-handedly, persuaded Oromo and their friends, and her own friends and family, to rescue ORA and commit to regular contributions to keep the organisation afloat in the future.; because of her leadership, the management committee is now able to envisage an expanding role for ORA again.

Dr Virginia has overseen ORA’s move to new premises in Caledonian Road in Kings Cross. She has formed good relationships between ORA and other organisations and charities.

As well as establishing ORA on a former financial footing, enabling it to fulfil its role in aiding Oromo refugees in their countries of exile in Africa, Dr Virginia has personally made considerable donations to funds assisting destitute and threatened refugees in Somaliland, in addition to maintaining ORA’s commitment to assisting refugees in Eritrea. Dr Virginia has invested her energy in the recent establishment of a secondary school education programme for teenage Oromo refugee girls in Nairobi. She has personally funded one of these students since her domestic circumstances changed last year.

Never one to withdraw from a challenge, Dr Virginia opposed injustice whenever confronted by it. She was a true friend and advocate for the Oromo people. She is loved and missed by all Oromo and their friends in the UK.

Virginia’s health had been deteriorating and in September 2012 she received a diagnosis of terminal lung cancer. She accepted this news, saying the realityis what had been given to her. She set out to complete some writing projects and to put her affairs in order, as well as to connect with her many friends and colleagues.

She remained alert and interested until the end. In answer to her questions, doctors in London had told her she would probably live until Christmas, and she died very quietly an hour after the end of Christmas Twelfth Night, returning to the God in whom, she said, she had ‘decided to believe.’

Gulele Post

Barattooti Oromoo Yuuniversity Gonder Mother Tongue Program Sagantaa Jedhu Akka Hin Hordofne Taasifaman

Aside

Amajjii 22,2013

Mootummaan Wayyaanee Barattooti Oromoo Yuunversitii Goonder keessaa baratan sababaa MTP (Mother Tongue Program) hordofaniif jecha saboota Amaaraa waliin akka walitti buan taasisan. Gaafa Amajjii 21,2013 barattooti Oromoo moorichaa baratan sagantaa MTP jedhu waan qabaniif qophii kanatti turanii osoo bahaa jiranii barattooti Abashaa heddummninaan barattoota Oromoo itti marsanii yeroo qophii irraa bahanitti miidhaa irraan gahuu gabaasi Qeerroo naannicha irraa addeessa. Haala kanaan barataan Oromoo Stegaye Dhugumaa jedhamu haalaan miidhamee hosptala galee jiraachuu beekame.

Barattooti Oromoo Yuuniversitiilee Adda Addaa Alaabaa ABO Dirree Kubbaa Kibba Africa Irratti Arguun Gammachuun Addaan Dhuunfataman.

Aside

Amajjii 22,2013
Amajjii 21/2013 Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa Dirree Xiqqaa Mooraa main Campus keessaatti argamuu Tapha Kubbaa Miillaa Afrikaa har’a gagalaa Zambia fi Ethiopia gidduutti taphatamaa jiruu irraatti Qeerroon baratootni Oromoo Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa Alaabaan ABO Dirree tapha kubbaa Miilaa Afrikaa Marsuun mirmirfamee fi bolili’uun Alaabaan keenyaa Addunyaatti Mul’achuun Qeerroo Baratootaa Sabboontotaa Oromoo Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa dawwaannaa taphichaaf Bobbaa’aan bakka taphni agarsiifamaa jirutti waliitti qabamuun Yeroo Alaabaan ABO agarsiifaamaa jiruu dargaggoonnii gammaachuun of wallaaluun UUUUUUU!!UUUUUUUU!!UU! Jechuun iyyanii Achuumaan Sirbotaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi ABO faarsuu Mooraa Yuuniversiitichaa keessaa nannaa’uun sirbaa bulan,

Gartokkeen baratootaa Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa gammaachuun of wallaaluun Mooraa Yuunivarsiitiin ala bahuun dargaggotaa Magaalaa Jimmaa waliin walitti dabalamuun Maagalaa Keessaa nannaa’uun ”Korma guduruu ABO’n Leencumaa duruu” jechuun magaalaa keessaa nannaa’uun sirban. Halkaan hangaa sa’aa 4:30tti sirbaa bulaan Poolisonnii wayyaanees halkaan waan ta’eef hallii akkasii kunis uumamaa jedhanii waan hin eegneef abbaa qabanii dhiisaan walii wallaaluun ni ga’aa sirbaa dhaabaa jechuu, dargaggootaa kadhachaa turaan. Haala kana Fakkaatuun Ammajjiin 21/2013 galgallii Tapha Kubbaa Miilaa Afrikaa irraatti Alaabaan ABO bololi’ee Addunyaatti mul’achuun Ilmaan Oromoo dheebuu bilisummaa qabaniif gammaachuu isaa guddaa ta’ee jira, Oromoonni hedduunis bilbilaa harkaa of harkaa qabaaniin walitti bilbiluun baga gammaaddee waliin jechaa jiru.

Kana malees barattooti mooraa Yuuniversity Amboo,Haromaaa,Adaamaa,Finfinnee,Bahrdar fi kanneen kaanis gammachuun doormiilee fi dirree irratti bahanii wallee warraaqsaan ABO fi WBO faarsaa akka turan gabaasi nu gahe addeessa.

Magaala Hawaasaa keessatti waraqaalee dhaadannoo maxxanfamaniin Wayyaaneen ilmaan Oromoo fi Sidaamaa addatti hidhaa jira.

Aside

Amajjii 20,2013 Hawaasaa

Naannoo uummattoota kibbaa magaala Hawaasaa keessatti gaaffii mirgaa Qeerroo fi dargaggootni sidaamaa gamtaan gaafatan dura dhaabbachuuf mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo fi Sidaamaa mana hidhaatti guuraa jira.Magaala Hawaasaa keessatti dhaadannoowwan afaan Oromoo,Amaariffaa fi Sidaamaan barraaan bakkeewwan garaa garaatti keessumaa hoteloota gurguddaa kanneen akka Leewwii,Chambalalaa fi baankii Wegagen biratti maxxanfaman mootummaa wayyaanee yaaddoo keessa buusanii jiran.Dhaadannoowwan afaan sadeenuu wal fakkaataan hiikaman

1. Barri mootummaa wayyaanee gahe

2. Wayyaaneen garboomsaa dha

3. Hidhaa fi ajjeechaan haa dhaabbatu

4. Maalummaan uummataa dhimma jabaa tahee haa mulatu

5. Wayyaaneen aangoo irraa haa buu

6. Hidhi abbayyaa gaaffii mirgaa hin dhaabu

7. Bilisaan dhalatanii garboomuun salphina

8. Gaaffii mirgaa kan gaafatu shororkeessaa miti

9. Saaminsii fi loogiin haa dhaabbatu

Jedhan hedduumminaan kan maxxanfaman yoommuu tahu wayyaaneen ilmaan oromoo fu sidaamaa mana hidhaatti guuraa fi doorsisaa jira.Yeroo ammaa kanatti

1. Dargaggoo Ifreem Jiraataa hojjetaa mootummaa

2. Lammisoo Laggasee hojjetaa mootummaa

3. Daanieel Yirgaw hojjetaa mootummaa

Kanneen tahan mana hidhaatti kanneen ukkaamsaman yoommuu tahu sakattainsii fi doorsisinis jabaachaa jira.Hanga gaaffiin uummataa deebiu qabsoo itti fufna jechuun Qeerroon magaala Hawaasaas daraggoota Sidaamaa waliin dhaamsa dabarsee jira.