Barattooti Oromoo 15 Yuuniversiti Mattuu irraa arihamuun osoo isaan hin dhaabiin gaaffii mirgaa fi FDG Qeerroon Bilisummaa Oromoo Mattuu amma illee itti fufe.

Aside

QerroooGabaasaa Mattuu: Guraandhala 27/2014 FDG Qeerroo Bilisummaa Oromoo gootota baratoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaan belbelfamaa jiru gootota baratoota Oromoo Yuunivarsiitii Mattuun walqabatee itti fufee jiraachuun beekame. Goototni baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu guraandhala 23-24 barruulee warraaqsaa FDG magaalaa Mattuu fi Yuunivarsiitii Mattuu keessa uummataa Oromoo fi baratoota Oromoof bittinneessuun, diddaa sirna Wayyaaneef qaban beeksisan.Guraandhala 26 irraa eegaluun fincila nyaataa lagachuu itti fufanii jiru.

Itti fufuun baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu balleessa tokko malee baratootni keenyaa 11 baatii darbee keess barnoota irra arii’atamanii jiru, nutis boru teenyee carraa obbolaa keenyaa eeggachuun walaalummaadha, kanaafuu class gallee hin barannuu dursinee mirga keenya haa kabachiifanu jechuun dhaamsaa waliif dabarsaa barnoota irraa arii’amuu baratoota Engineerota Oromoo 11f itti gaafatamaan bulchiinsa Yuunivarsiitii Mattuu fi mootummaa Wayyaanee ta’uu hubachiisuun, baratootni barnoota irra arii’ataman jedhee wayyaaneen maqaa ijoollee Oromoo 11 maxxansee jiru, baratootni kun nu gidduudha akka hin deemnee fi harka wal qabannee mirga keenya akka kabachiifannuu jechuun FDG haalaan cimaa fi abdachiisaa ta’ee itti deema jiraachuu ibsatan.

 

Magaaloti Oromiyaa guguddoon bulchiinsa Federaalaaf Kenname,Baadiyyaan Oromiyaa ammo Dureeyyii halagaaf gurguramaa jira.

Aside

Gurandhala 27,214 Finfinnee

Qeerroo bilisummaaMootummaan gabroonfataa uummata Oromoo qe’ee fi lafa isaa irraa buqqisuu aadeffate har’a illee saalfii tokko malee magaalota naannoo FF kan akka L/Xaafoo L/Daadhii,Burraayyuu,Sabbataa fi Duukam fa’aatti lafa qonnaan bulaa irraa saamee maallaqattii gurguratuu irra darbee qonnaan bulaa Oromoo lafa isaa ifaan ifaatti irraa fuudhuun ummaata Amahaaraa fi Tigrree naannoo isaanii irraa fiduun sababa rakkattoota jedhuun qubachiisee uummata Oromoo jireenya gadadoo keessatti kuffisaa jiraachuun hubatamaa jira.kana malee sirni abbaa hirree uummata Oromoo lafuma isaa waliin uummata Oromoo dhabamsiisuuf tattaaffataa jiru,magaalota Oromiyaa kan akka magaalaa Jimmaa fi Adaamaa godina addaa jechuun Oromiyaa jalaa baasuun harka federaalaa galchuun beekkame,dabalataan magaluma Jimmaa kana keessa uummattoonni jiraatan harki guddaan/74%/ saboota biroo waan tahaniif afaan hojii fi barnootaa afaan amariffaa tahuu qaba jechuun illee jijjiiruuf tattaaffii godhaa jiraachuun
dhagahamaa jira.
Gabaasa KSBO!

Diddaan baratoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa jabaatee itti fufuu irraan Mootummaan Wayyaaneen humna Poolisa dabalataa itti bobbaase.

Aside

Gabaasaa: Guraandhala 27,2014 Jimma

2014-02-25 09.07.52Yuunivarsiitiin Jimmaa tajajiila baranootaa kennuu irra gara tajaajila Waraanaa kennuutti darbee jira. Yuunivarsiitii Jimmaatti goototni baratootni Oromoo guyyoota shaniif haala itti fufinsa qabuun diddaa sirna abba irree Wayyaaneef qaban itti fufanii jiru. Goototni Baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa hanga gaaffiin keenyaa karaa nagaa nurraa fuudhamee deebiin nuu hin kennamnetti FDG jabaatee kan itti fufu ta’uu hubachiisuun diddaa isanii nyaata dhaabuun, barnoota dhaabuuni fi qabsoo FDG Qeerroon gaggeessuu itti fufuuf murteeffatan.

Haala kanaanis mootummaan Wayyaanee seeraa haaraa mirga baratoota ugguru barruu fuula torba qabu Wayyaaneen baastee mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessa fi doormii baratootni keessa jirattan hunda irratti maxxansitee goototni baratootni Oromoo fi ilmaan cunqurfamoo sabaaf sablamootni biyyatti fudhatama dhabsiisuun bakka Wayyaaneen maxxansitee walitti funaanuun ibiddan gubuun fudhatama dhabsiisan, seeraa jaamaan uummata itti miidhuuf baastu dhabamsiisuun Wayyaanee qaanessan. gochaan kun mootummaa Wayyaanee maraachee jira.

Yuunivarsiitiin Jimmaa ergama Wayyaanee hojii irra olchuuf jedhee tajajila barnootaa fi hawwaasummaa irra gara tajaajila Waraana kennuutti darbee jira, waraannii wayyaanee Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa kessaa qubsiifame jiru yeroo amma kanatti tajajilaa nyaataa kaffee baratoota irra argachaa jira, tajajila geejjibaa immoo konkolaataan service adda addaaf ramadame hojii gaggeessa Yuunivarsiitichaaf ture sana dhaabuun waraanaa fee’ee mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessa nanna’a oola.

2014-02-25 09.31.37 2014-02-25 09.36.00 DSC00625Yeroo amma kanatti waraanni wayyaanee mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa, Magaalaa Jimmaa, fi Aggaaroo irra rabsifamee jira, keessaattu waraannii heddumina qabu mooraa Yuunivarsiitii daandii gara hospitaalatti geessuu fi nannoo caffee baratootni fayyaa baratan irraa nyaatan gararraa kan qubsiifame ta’uun bira ga’amera. Mootummaan Wayyaanee waraana kana illee halkanii guyyaa ta’umsaa fi dhaabii dhorkaa jiraachuun ibsamee jira. Ilmaan Oromoo waraanaa kana keessatti argaman akka baratoota Oromoo Yuunivarsiitii keessa jiran kan ijaan beekan, hiriyummaan wal beekan, kan waliin baratan fi firumma dhiigaa wal irra qaban illee yoo argan akka hin dubbifnee, fi dubbisee kan argamee seeratti kan dhiyaatu ta’uu isaa odeessii keessa waraana wayyaanee kana ba’uu saaxilee jira.
Haala kanaan mootummaa wayyaanee dabalatee Yuunivarsiitiin Jimmaa fi Magaalli Jimmaa raafama guddaa keessa seentee jirti.

Dhiha Oromiyaa Wallagga, Ona Limmuu Ebantuu fi Aanota Adda Adda Addaa Keessatti Gaaffiin Mirgaa Barattootaan Ka’e Daran Jabaachuun Beekame.

Aside

Gurandhala 26,2014 Naqamte

Saboontootni baratootni Oromoo manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa Onotaa Wallagga Bahaa manneen barnoota akka: M/B Haroo Limmuu sadarkaa 2ffaa, M/B Leeqaa Dullachaa sadarkaa 2ffaa, M/b Ukkee sadarkaa 2ffaa, M/B Jimmaa Arjoo, M/B Kiramuu sadarkaa 2ffaa, jedhaman keessatti argaman gaaffii mirgaa qabna gaaffii keenya nurraa fuudhaa jechuun directors mannen barnoota kanneenitti dhiyeeffachuun hanga gaaffiin mirga fi mirgi uummata Oromoo kabajamutti nurraa hin fuudhamnetti barachuu hin dandeenyu, mirga hin qabnu, rakkoo keenyaa fi rakkoo uummata keenya hiriira bahuun ibsanna mirgi hiriira nagaa gochuu fi rakkoo ofii ibsachuu nuf haa eeyyamamu jechuun gaaffii FDG kaachiisan. saboontotni baraatootni Oromoo kun dhaadannoo Oromiyaa ni bilisoomti (Oromia shall bee free), ka’ii ummata Oromoo mirga kee falmadhu, qabeenyaa uummata Oromoo saamuun dhaabbachuu qaba, Oromoo ilaalcha siyaasaan qoqqodanii bituun ni dhaabbata, dhaaba keenya tokkicha ABO ni jaallanna, Ummatni
Oromoo abba biyyati, Ummatni Oromoo lafa isaa irratti of bulchuu qaba, yoo Mirgi Oromoo kabajame malee nagaa fi Misoomni guddinni itti fufinsa qabu dhufuu hin danda’u.

Kanatti dabalees mirgi dimookiraasii nuf kabajamuu qaba. hidhamtootni siyaasaa Oromoo fi kaanis hundi gadhiifamuu qabu, Oromiyaan mootummaa mataa ishee malee waggoota 23 dabarsitee jirti amman booda mootummaa mataa keenyaa hundeeffachuuf ni qabsoofna, dhaadannoolee jedhan uummata keessa fi baratootni walii isaniif rabsuun diddaa Wayyaaneef qaban argisiisuun jaalala ABOf qaban mul’isa jiru.

Haaluma walfakkatuun Onoota kanneen keessatii fi Onotaa guutummaa godina wallaaggaa bahaa cufa keessatti barruun warraaqsa FDG bittinneefamuun dhaaba lukkee wayyaaneetti yaadddoo dhalchee halkanii guyyaa wardiyyaa dhaabbachaa jiraachuun gabaafamera.

Maatii fi uumanni Oromoo jiraattota naannoo ta’an gaaffii barattootaa hordofuun ykn cinaa dhaabbachuun gaaffiin keenya fi gaaffiin baratoota keenyaa yeroo garaagaratti dhiyeessa turre deebii argachuu qaba, jechuun guraandhala gaafa 25/2014 Onotaa akka Limmuu Galiilaa, Haroo Limmuu, Sassiggaa fi kiramuu keessatti uummanni hanga gaaffiin keenya deebii argatutti mootummaa wayyaaneef gibra hin kaffallu, walga’ii wayyaneen gootu hin hirmannu, ajaja gama kamiin iyyuu lukkee wayyaanee irraa darbu hin fudhannu, wayyaanee irratti fincillee mirga keenya ni kabachiifanna jechuun uummanni murtee waliifdabarsee jira.
Ergamtootni Wayyaanee haala sochii diddaa FDG uumamaa jirutti rifachuun humna poolisaa kora bittinneessaa jedhamuu Onoota hundaa irra qubsiisuu fi uummata ittin sodachiisuf halkanii guyyaa uummata keessa baattee fiiga jirachuun gabaafamera.

Kana malees barruuleen FDG Godina Wallagaa dhihaa magaalawwaan akka Mandii, Ginbii, Danbii Doolloo fi Gullisotti bittinneffamuun lukkele Wayyanee wareersaa jirachuutu gabaafame jira. uummannis waamicha dhaabni kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo ABO irraa bifa garaagaran godhamaa jirutti gammachuu gudda qabachuu isa FDG mul’ifachuuf qophii xummuraa jiraachuu isaa gabaasa nu qaqqabe irra hubanne jirra.

Barattooti Mooraa Kolleejjii Barsiisota Kotobee Diddaa Gabrummaa Eegalan.

Aside

w1Guraandhala 26 mooraa Kolleejjii barsiisotaa kutaa magaalaa Finfinnee Kotobeetti argamu keessatti barattootni Oromoo dhimma qabxiin wal qabsiisanii diddaa kaasuudhaan mootummaan Wayyaanee diddaa kana qabbaneessuuf  jecha tikoota isaa mooraa kanatti remade jedha Qeerroon koollejjii mooraa barsiisota Kotobee irra.

Akka madda gabaasa Qeerroottii kaleessa Guraandhala 25 barattooti wal gayii teesisuudhaan qabxiilee ejjennoo lama kaayyatan.

  1. Kanaan booda qabxiin dhaabbataa (fixed) ta’a malee akka argannoo qabxii mitii kan jedhu barattootatti himanii waan jiraniif barattootni yaada kana hin fudhannu,nu miidhuu barbaannaan kallattiidhaan akkuma nu miidhaa jirtaniitti itti fufuu dandeessu gaggeeffamni qabxii akka kanaan duraatti itti fufuu qaba jedhuun gaafachuu fi yoo mootummaan kan dide barnoota dhaabuun gaaffiin mirgaa akka itti fufamu.
  2. Gaaffiin mirgaa biyya Itiyoophiyaa keessatti ka’ee jiru kan haqaa fi kan mirgaa waan ta’eef cinaa ni dhaabbanna. Hidhamtooti yakka malee maqaan siyaasaan hidhaman akka gadhiifaman,warri lafa irraa buqifaman qe’eetti akka deebi’an.

w2Kanneen jedhan yeroo ta’u barumsa dhiisanii mooraadhaa bahanii kan turan yoo tahu,har’as addatti diddaa bakka hundaatti eegalee jiruun wal qabsiisanii barattootni Oromoo mooraa kanatti argaman mooraa keessatti waraqaa qabsoo adda addaa maxxansuudhaan,fincila kaasanii kan turan yoo tahu waraanni Wayyaanee meeshaa guutuu qabachuudhaan doorsisaaf gara mooraa koollejjii kanaatti ramadamanii oolan guutummaa guyyaa har’aa.akkasuma akeekkachiisa dhumaa yoomiyyuu hin barbaannu hoogganamuu kan nu hoogganu qabna,rasaasaan nu fixuuf dhuftanii jedhuun gaafffii isaanii dabalataatiin ammas diddaa mooraa keessatti kan jabeessan yoo tahu barataan mooraadhaa hin bahu,waraanni Wayyaanee mooraa koollejjii kanaa marsee kan jiru ganamaa ka’ee halkan kanas kan itti fufee jiru tahuu isaa Qeerroon gabaasee jira.

Barattootni barumsaaf fedha akka dhabanii fi roorrifamuu irraa walaba tahuu feena kan jedhus dhaadannoo tikoota Wayyaaneetti dhageessisaa jiru,diddaan isaanii akka itti fufu gabaasaa Qeerroo irraa hubatama. FDG bakka hundaatti itti fufa!

Waaqjiraa Family Reunion

Aside

For 3 years, Lalisee Wadaajoo was imprisoned in Ethiopia due to her identity and her political views. On October 30, 2008, the Ethiopian security forces had confiscated their property and belongings without any court warrant.

Lalisee was released on 8 July 2011 and finally reunited with her family and friends in Melbourne on 8 August 2013 after 9 years of separation. On 10 August 2013, a welcoming ceremony was held in commemoration of Dhaabasaa (her husband) and Lalisee’s wedding as the Ethiopian Militia had also confiscated their wedding video.

ayyaantuu.com/horn-of-africa-news/oromia­/lelise-wodajo-an-oromo-journalist-final­ly-free/

Here’s a video of the events that was shot with my clumsy hands.

Special thanks to:
The Waaqjiraa Family – Dhaabasaa, Lalisee, Seenaa, Jiituu, Boonsan,
Lensa Dinka – for offering me this opportunity,
& Friends of the Waaqiraa family.
The family would like to thank:
Oromo Community in Australia and in the world,
Oromo Support Group in UK,
Oromo Support Group Australia,
Humanitarian Crisis Hub,
Amnesty International,
Human Right Watch,
The Human Right League of the Horn of Africa,
& Others who have continually supported them financially, emotionally & morally in such hardship.

Music:
1. “Intala Abbaa Gadaa” by Kiilolee Melbaa
2. “Lameen keenya waliif dagalee” by Elemoo Alii

Governing by Circumvention

Aside

Firehiwot Guluma Tezera

By Firehiwot Guluma Tezera | February 26, 204

Their first move upon assuming power was to declare that Ethiopia, would henceforth, be a Federal Democratic Republic consisting of ‘nations and nationalities’. These nations and nationalities will have equal rights. Each of them shall have its own flag, language, borders, and parliament. Those that are unhappy with the union have the right to secede.

According to Article 39, in section 3 of this constitution which deals with the rights of nations and nationalities: “Every nationality in Ethiopia shall have the full right to administer itself .This right shall include the right to establish government institutions within the territory it inhabits and the right to fair representation in the federal and state governments.”

The TPLF further undertook to end the highlander domination of Ethiopian politics in the past and promised that every Ethiopian will enjoy his/her share in the economic and political sphere of the country. Many rejoiced when they heard these from the TPLF – which was, itself, a highlander guerrilla party founded on secessionist platform – and wholeheartedly welcomed it.

But it was not to be so. The Oromo’s were the first to discover this treachery when their political organization (OLF) withdrew in response to unfair election practices held on June 21,1992, the leaders either arrested, killed or made to flee the country, when they tried to get their rights using the legally allowed provisions in the TPLF drafted constitution. Also other political organization that disagreed with TPLF was led to slaughter house and chopped down. The provision of constitution which guaranteed freedom of thought, speech, association and other fundamental human right, took a holiday.

Read More:- article.docx

Diddaa Hojjetootaa Warshaa Sukkaaraa Finca’aa Irraa Eegaluun Dhagahame.

Aside

Gabaasa Qeerroo Finca’aa Gurn-dhala 26,2014

Godinaalee oromiyaa tokko tokko keessatti diddaan kallattii adda addaan wal qabatee kaaa jiraachu isaa yeroodhaa yerootti gabaafamaa jira. Gabaasaa Qeerroo Wallaggaa,Finca’aa irraa hara Guraandhala 25 addeessuun warshaa Shukkaaraa Fincaatti argamu irraa hojjetootni hojjetan gaaffii dabaliinsa miindaan kan wal qabatee diddaa jabaan uumamee jira. Gaaffin kunis torban tokko dura kan eegale yoo tahu sochii Qeerroon kan buuura kan buuura tae mootummaa wayyaane irratti hojjetootni gaaffii deebii argachuu hin dandeenye dhiyeessuu irraan gama hundaan diddaan akka jabaatee kau taee jira,ammatti gaaffiin hojjetoota warshaa kana irraa dhiyeessan mootummaa irraa deebii hin argatin waan jiruuf guutummaan guututti hojjetootni warshicha hojii dhaabuu murteessuun dhaamsa waliif dhaamaa jiru,waraqaan qeerroos naannichatti kan bittimfamaa jiruudha,daandiin gara warshaa sanii geessuus diddaa hojjetootaan kan kaee cufamee akka jiru Qeerroon gabaasee jira. Gama kanaan gabaasaan jiru itti fufa!

Sababaa Qorannoo Jedhuun Qondaaloti Wayyaaneen Jiraattota Magaalaa Sulultaa Guyyaa 5f Walgayii Gaggeessaa Jiru!!

Aside

???????????????????????????????Gabaasaa Qeerroo Guraandhala 25 godina addaa Finfinnee Sulultaa irraa addeessuun mootummaan wayyaanee yeroo ammaa ABO qofa osoo hin taanee sodaan isaa miseensotuma isaayyuu shakkuudhaan sodaa keessa galee jira,seelii ABO fi seelii keenya adda baafachuu qabna jedhani labsii labsaa jiru magaalaa kana irratti,kaleessa;guraandhala 24 irraa kaasanii miseensota OPDO kan taam hunda walitti qabuudhaan wal gayii ariifachiisaa qaama nu hordofuu fi nun hordofne adda baasuudha jedha mootummaan jedhuun hanga guyyaa 5niitti walgayiin wayyaanee magaalaa Sulultaa irratti dhimma kanaaf adeemsifachaa jirti. Wal gayii kana irratti namoota hirmaatan addatti ammo miseensa ABOti jedhuun shakkaa ture mootummaan wayyaanee tikoota isaatiin gara qorannaa federaalatti akka fuudhataman taee jira,isaan keessa kan maqaan nama lamaa nu gahee jiru:

1. B/saa Tamasgeen Hirkoo
2. B/saa Guddataa Takkaaliny Oliiqaa

Kan jedhaman kun barattoota siyaasa barsiisa,maatii barattootaa waamuudhaan sabboonummaa akka baratan,aadaa fi seenaa oromoo barattootni keessan hubachuu qabu kan jedhu maatii isaa gorsaa barattoota maatiin isaanii deggeraa mootummaa tae ammoo ilaalcha gaarii hin qabaniifi,walii galatti sammuu barattoota siyaasaan jijjiiranii jiru jedhuun yakka kanaan gara qorannootti dhiyaatanii jiru,keessi isaa bifa hidhaatiin tikoota wayyaaneetiin qabamanii gara federaalaatti akka geeffaman gabaasaan Qeerroo addeessa. Itti fufee mareenii fi qorannoon Wayyaanee magaalaa Sulultaa irratti gaggeeffama kan jiru guyyoota 5f seemii isaanii adda baafachuuf ajandaa godhatanii kaanii jru bakka biroo irratti kan itti fufu akka tae odeeffannaan ibsa. Diddaan Itti fufa!

Gaaffiin Mirgaa Ummataa fi Barattoota Oromoo Godina Jimmaan Qabsiifame Dhaamsuuf Waraanni Wayyaanee Heddumminaan Bobba’e.

Aside

Gabaasaa FDG: Guraandhalaa 24/2014 Godina Jimmaa, fi Yuunivarsiitii Jimmaatti FDG haalan jabaata ta’ee Qeerroo bilisummaa Oromoo gootota baratoota Oromoo fi hawwaasa Oromoo Magaalaa Jimmaatiin bifa adda addaatiin itti fufee oole .

Dargaggoonni baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa utuu waraannii mootummaa Wayyaanee lakkofsaan kumaan lakka’amu mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessa qubsiifamee jiruu guyyaa har’aa ifatti nyaataa fi barnoota dhaabuun mormii sirna wayyaaneef qaban ifatti argisiisuun FDG finiinsaan. Guyyaa kaleessa Guraandhala 23/2014 Goototni sabboontotni baratootni Qeerroo bilisummaa Oromoo sababaa Oromummaa isaniin yakkamaa ta’anii hoggantoota waraana wayyaanee mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessaa qubsiifamani jiranii fi poolisotaan karaa bulchiinsa Yuunivarsiitii Jimmaa seeratu isin barbada jedhamuun wamamanii dorsifamuun ittuma dargaggota Oromoo gara FDGtti jabeessuun dorsiifni diinaa, hidhaan, heddumminni waraanaa fi qawween,sochii warraaqsa bilisummaa Oromoo qeerroon gaggeessa jiru yoom iyyuu duubatti deebisuu kan hin dandeenye ta’uu, kunoo guyyaa har’aa qeerroon ifatti beeksise jira. Waamicha FDG qeerroon bilisummaa Oromoo tasiseef irraa ka’uun hawwaasni Oromoo magaalaa Jimmaa guyyaa har’aa hojii idlee isaanii illee dhaabuun mormii sirna wayyaaneef qaban ifatti argisiisaani jiru. Keessattuu daldaltootni magaalaa Jimmaa dukkana daldalaa isaanii cfattii olchuun diddaa sirna fashiistii wayyaaneef qaban argisiisaniru,kana malees hojjetootni mootummaa sabboontotni Oromoo hojii dhaabuun diddaa qeerroon gaggeessa jiru keessatti qooda fudhachuu isanii beeksifatan.

Kana malees hordoftootni amantaa Muslimaa uummannii Oromoo fi sabaafi sablammoonni mirgii amantaa isanii sarbamuu fi abba irrummaa Wayyaanee irratti dammaqanii jiran guyyaa har’aa kayyoon FDG garbummaa Qeerroon bilisummaa Oromoo godina keenyaa fi Oromiyaa keessatti gaggeessa jiru sirriidha, kayyoo kanas ni deeggarra, qeerroo cina dhaabbannee mirga amantaa keenyaa fi mirga eenyuummaa fi dimookiraasii sarbamaa jiru kabachiifachuu ni dandeenya jechuun guyyaa har’a FDG Qeerroon bilisummaa Oromoo gaggeessuu keessatti qooda fudhatan. Haala kanaan fulduraaf illee nam-tokko biyya dimookiraasiin hin jirree fi biyya mirgi namummaa sarbamaa jiru keessatti mirga amantaa isa egsifachuun waan ulfataa ta’eef FDG qeerroon gaggeessaa jiruu keessatti ga’ee keenya gumachuun mirgoota namummaa, dimookiraasii fi eenyummaa haa kabachiifannu jechuun diddaa sirna wayyaanee Qeerroon gaggeessa jiru keessatti qooda fudhachuu isani waliif beeksisan. Bifa kanaan hojii idlee isani dhaabuun mormii sirna wayyaaneef qaban argisiisaniru. Gabaaasaa humna Waarana Wayyaanee Qeerroo bilisummaa irratti bobbafame kan ilaallatu Guraandhala 22/2014 irra egaluun Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraana guddaa Yuunivarsiitii Jimmaa keessa qubsiisu egale. guyyaa kaleessa qofa humni waraana wayyaanee guddaan konkolaataa 30 ol kan ta’uu ganama irra egaluun magaalaa Jimmaa galee, waraannii kun irra guddaan isaa nannoo Yuunivarsiitii Jimmaa Mooraa Yuunivarsiitichaa keessaa fi mooraa Yuuniversiitichaan ala qubsiifame, Waraana guraadhala 22 moora Yuunivarsiitii seenuu eegale irraatti qeerroon bilisummaa Oromoo barruu warraqsaa FDG irraatti bittineesseen sochiin qeerroon itti jiruu ulfaataa waan ta’eef humna guddaa nuf dabalaa jechuun kitillayoonnii Wayyaanee iyyatachuun humni waraana guddaan hammana ga’uu kun uummata irra qubsiifamee guyyaa har’a magaala Jimmaa fi Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti sakkata’insa da’imman umrii waggaa 8 olii irra egalee hanga manguddoo jaarsa gadamoojjiitti namuma daandii irra deemuu dhaabuun sakkataa jiraachuun ibsamera.

Wanti baay’ee nama dhibuu mootummaan Wayyaanee muddama sochii qeerrootiin qabamee dhukkubsatootaa hospitaalaa Jimmaa Mooraa Yuunivarsiitii jimmaa keessa jiru keessa ciisaa jiranii fi namotaa dhukkubsatoota dhukkubsachiisa jiran illee sakkatta’insan dararaa jiraachuun gabaafamera.

Dhabbannii Barnoota olaanoo guddaa fi Yuunivarsiitii biyyatti keessa jiran hundaaf fakkeenyummaan qaba jedhuu Yuunivarsiitiin Jimmaa heddumina waraana wayyaanee irraan kan ka’ee guyyaa har’a dirree leenjii waraana fakkatee jira, kana irraa ka’uun halli baruu fi barsiisuu illee uguramee barnoonni dhaabbatee kan olee ta’ee jira.

Konkolaatootni tajajila(service) hojjetoota fi baratootaa Yuunivarsiitii Jimmaa guyyaa har’a kana tajajila dhaabuun humna waraanaa Wayyaanee Fe’uun mooraa Yuunivarsiitii fi magaalaa Jimmaa keessa nanneessa kan olee ta’uun, Yuunivarsiitiin Jimmaa dirree waraanaa fi ergama waraanaa nurraatti gaggeessaa jirtii jechuun uummataan mufii guddaan irratti ka’aa jira…. gabaasaan kun itti fufa.

Statement from the Leadership of the Oromia Media Network (OMN)

Aside

Oromia Media Network will be inaugurated on March 1, 2014.

OMN2014_Feb22Oromia Media Network (OMN) is a product of the unwavering spirit of the Oromo people, and their firm belief in freedom of expression and freedom of thought. We believe that the primary purpose of any media establishment is to offer thoughtful perspective on various issues. Cognizant of this, OMN is our grand step towards reclaiming our voice, the voice of truth and fair representation. We are elated to announce that Oromia Media Network will be launched on March 1st, 2014 in the heart of Minneapolis, Minnesota.

Oromia Media Network is an independent, nonpartisan and nonprofit news enterprise whose mission is to produce original, impartial, citizen-driven reporting. The goal of this network is to create multilingual news and programs that will serve as a reliable source of information in the greater horn of Africa region. OMN will offer perspectives grounded in objectivity rather than propaganda. It will uphold international core journalistic and ethical standards of truthfulness, objectivity, integrity, and public accountability while offering a uniquely Oromo perspective. These principles are integrated and adopted into our core values and editorial policy as a media entity.

OMN has a structural governing body that consists of the Board of Trustees, Executive Council and Editorial Board. The Board of Trustees is supervisory body of OMN, while the Executive Council is responsible for the overall management of the organization. The Editorial Board is charged with the development and production of news and other programs.

From Ayub Abubakar, who was murdered because he established the first Afaan Oromo radio in Mogadishu city, Somalia in 1960s, to Lelise Wodajo, who has just been forced into exile after years in jail, Oromo people and Oromo journalists in particular have sacrificed and paid the ultimate price for freedom of expression, to bring truth to light and tell their story in their own way. This project is the latest in this ardent effort to have our voice heard free from intimidation and censorship. We believe that the historic establishment of this media network is an integral part of the multifaceted struggle of the Oromo and other oppressed people to regain their freedom. This is evident in the unreserved support we have been receiving since we initiated this project. It is our collective effort that made it possible for us to stand at this pivotal point in our history.

Therefore, on behalf of the OMN leadership and the team that labored so hard to make this dream a reality, we take great pleasure in inviting Oromo and friends to join us for this historical inauguration at 2 PM on Saturday, March 1st, 2014 at University of Minnesota.

Hamza Abdurezak (PhD), Chairman of Board of Trustees
Girma Tadesse, Executive Director

Oromia Media Network (OMN)

Qabsoon Qeerroo Bilisummaan Oromoo Godinaalee Iluu A.Boraa fi Jimmaa daran Itti Fufe.

Aside

OromiaALutaContinua2011FDGGuraandhala 25,2014 Yeroo irra gara yerootti,FDG’n godina dhihaa Oromiyaa keessattuu Godina Kibba dhihaa Oromiyaa Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa keessatti qeerroon gaggeessaa jiru jabaachaa adeemuun hawwannaa uummata argatee jira. Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee TPLF fi EPRDF warraaqsa qeerroo bilisummaa Oromoo ija uummataa keessa seenee jiru kanatti rifatuu guddaa keessa seenun waan qabee gadhiisuu dhabee Oromoon hin baratiin jechuun Wayyaaneen baratoota Oromoo barnoota irraa arii’uu murteeffatte jirti. Haaluma kanaan:

Injiineerotni Baratootni Oromoo qaroo ta’an Yuunivarsiitii Mattuu irra baratootni 11 barnoota irra arii’atamani baratootni lama immoo akeekkachiisa dhumaan kan jiran ta’uu torbanota darban keessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Ilmaan Oromoo qaroo fi abdii biyyaa ta’an kun badii tokko malee dhugaa uummata Oromoo qofa waan dubbataniif arii’amuun uummataa Oromoo Magaalaa Maattuu akkam kan aarsee ta’uu ibsuun Manguddoonni Oromoo fi abbootiin amantaa Oromoo ta’an balleessa malee arii’atamuu baratoota Oromoo maalii jechuun bulchiinsa Yuunivarsiitii Mattuu akka meeshatti wayyaaneen itti fayyadamee Oromoo barnoota irraa arii’atu gaafatan, dabbaalloonnii Wayyaanee kun manguddoo kabajamooni fi abbootii amantaa salphisuun dhimma kun isin hin galchu maaltu isin galche jechuun of irra deebisan.
Qeerroon Bilisummaa Oromoo gochaa fashistummaa kana kan manguddoo keenya salphisee, afaan qawwee abdatee nutti roorrisuu kana of irra dhaabuu kan dandeenyuu fi mirga abba biyyummaa keenya kabachiifachuufi barnoota irra arii’atamuun, hidhaan, ajjeechaan, biyyaa irraa arii’amuun nu ga’aa, jennee nuti dhaloonni haaraan kun wareegama barbachisuu kanfaluun yoo of irraa hin fonqolchine, dhaloonni baaddeedhan dhufuu carraa lubbuun jiraachuu iyyuu hin argatu jechuun qeerroon harka walqabannee wayyaanee irratti FDG gaggeessuun furmaata waaraa fiduun of kabachiisuudha jechuun itti fufee barruu Warraqsa FDG bitinneessuu Godina Jimmaa, Yuunivaersiitii Jimmaa, Godina Iluu A/Booraa, Yuunivarsiitii Mattuu, Yuuniversiitii Miizaan Teeppii, Yuunivarsiitii Walqixxee, Yuunivarsiitii Amboo , fi Yuunivarsiitii Wallaaggaa keessatti barruun waraqaa FDG itti fufee bittinneeffama jiraachuun hoggansii qeerroo bilisummaa Oromoo gareen hoggansa dhihaa Oromiyaa beeksisee jira.
Uummaanni Oromoo Magaalaa Jimmaa fi hordoftootni amantaa muslimaa fi Goototni baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa bu’uura kana godhachuun sochii warraaqsaa FDG irratti argamuu, Diddaa Qeerroo tumsa uummataa argachaa jiru kanatti barraaguun wayyaaneen guutummaa magaalaa Jimmaa fi Yuunivarsiitii Jimmaa humna Waraanaa mooraa 44 Waraanaa kan dhihaa keessaa gadii bobbaasuun egsisaa jiraachuun ibsame jira.

 

Koollejjii Seeminara Naannoo Kutaa Magaalaa Finfinnee Makkannisaa jedhamu Irratti diddaan jabaachuu irraan tikoonni Wayyaanee ramadaman

Aside

Gabaasa Qeerroo Finfinnee Gurraandhala 22,2014

Gabaasaa Qeerroo Finfinnee kutaa magaalaa Makkannisaa jedhamu irraa gabaasuun, Guraandhala21 mana barumsaa barattootni oromoo itti baratan koollejji Seminarii jedhamutti jala bultii guyyaa boruuf fincilli kauu mala jedhuun tikoota isaa naannoo mana barumsaa kanatti ramaduudhaan ganama saa 8:00 irraa kaasee guyyaa guutuu meeshaa guutuu dirree waraanaa fakkeessee jiraachuu isaa Qeerroon gabaasee jira humna waraana isaanii nannoo kana buufatanii jiran suuraan kaafame kan addeessu barattoota shakkuun barattoota naqaa qabanii qorataa barumsa isaanii irraa hambisaa akka jiran akkasuma basaasota isaanii huccuu barataan wal fakkatu uffisuun moora keessa galchanii sochii barattoota oromoo basaasaa akka jiran, gabaasaan Qeerroo addeessa. Aka walii galaatti mootummaa wayyaanee sochii barattota oromoo yuuniversitii koollejjii adda addaa irratti eegalee jiru sodaadhaan koollejjii kanatti tikoota humnaa oliin ramadee eegsisaa jira,fuula kana irratti attach kan tae suurawwan tikoota wayyaanee naannoo san buufatanii jiran yoo tahu qeerroo sodaa tokko malee isaanuma gidduu deemuun waraqaa barbaachisu walif raabsaa jiran waliin kan jiruudha,shakkiidhumaan qoratanii gadhiisaa jiru barattoota kan qabamani hidhaman hin jiran,itti fufanii diddaa moora kana keessatti eegaluuf ammallee qophiin barataa cimee jira,itti fufa.

Diddaa barattoota Oromoo irraa sodaa kan godhate mootummaan Wayyaanee seera doorsisaa haaraa baase.

Aside

Gabaasa Qeerroo Yuniversitii Jimmaa Gurraandala 20,2014

Qeerroo OromiyaaMootummaan Abbaa Irree wayyaanee FDG Qeerroon Bilisummaa Oromoo akka guutummaa Oromiyaatti gaggeessaa jiru fi addaatti immoo Godina dhihaa Oromiyaa keessaatti sochii Qeerroon irraa jiru irraa sodaa fi naasuu keessa seenuun seeraa itti gootota baratoota Oromoo ittin sodachiisuu bulee bulee baasuun FDG’ gaggeeffama jiru irra uggura ka’a jiraachuun ittuma gootota baratoota Qeerroo Bilisummaa Oromoo FDGf kan kakasee malee dubbatti kan deebisaa hin jirre ta’uu qeerroon waliif labsee jira.

Haaluma kanan Ergamtootni Wayyaanee bulchitootni Yuunivarsiitii Jimmaa ergama ilmaan TPLF fi EPRDF irra itti darbee akkama jirutti of keessa dabarsuun FDG dura ittin dhaabbachuuf seera Wayyaaneen baase, kan mata dureen isa, ‘Namni seera mootummaa keenyaa baaseen mormee argame waggaa tokko oliif barnoota irra arii’atama’ jedhuu mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa bakkoota hundaa fi bakka doormii baratoota hundatti maxxansuun, barruudhuma kana irratti xiqqoo gadi siquun namni seera mootummaa keenyaan mormuu kamuu fuldurattis Yuunivarsiitii fi kolleejjii mootummaatti barachuu hin danda’uu kan jedhuu ibsuun ta’ee jedhee mootummaan wayyaanee wan qabee gadhiisuu dhabuun baratoota shororkeessaa jiraachuun ibsamera.
FDG Qeerroon Bilisummaa Oromoo sududaan gaggeessa jiru, dura dhaabbachuuf toftaan inni biraa Wayyaaneen fudhachaa jirtu akkuma amala isaa afaan qawweetti waggaa 22 oliif dhimma itti bahaa ture, Ammas humna waraanaa of harkaa qabu mooraa dhabbilee barnootaa keessa qubsiisa jiraachuun saaxilame jira. haala kanaan guraandhala 17/2014 irra egalee qabatamaan Yuuniversiitii akka Jimmaa, fi Mattuu, mattuu keessa qubsisee jira. Hoggansii qeerroo bilisummaa Oromoo waraanaa Wayyaanee dhabbilee barnootaa keessa qubsiifama jiruuf waamichaa FDG taasisaa jiraachuu ibsee jira.

 

Qeerroon Bilisummaa Oromoo Dhihaa Oromiyaa kufaatii Wayyaanee dhiyaatee jiruutti xummura gochuu fi eeggannoo uummanni gochuu qabu irraatti ibsa gababa kenne.

Aside

Guraandhala 19/2014 Bakka buootiin Qeerroo Bilisummaa Oromoo Godina Dhihaa Oromiyaa Walitti dhufuun haala Sochiin Warraaqsa FDG itti jiruu fi haala Siyaasa yeroo irratti marii gabaaba gochuun ibsa qabxii shan of irraa qabu dabarsee jira.

  1. Waamicha FDG dhabni keenyaa dhabni kallacha Qabsoo Bilisummaa Oromoo ABO godhee fi Sochiin Warraaqsaa Dargaggotaa Biyyaalessaa Oromiyaa Qeerroon Bilisummaa Oromoo gaggeessa jirru bifa garaagaraan jabeessinee itti fufaa jirra. guttummaatti mootummaa abba irree wayyaanee angoo irra darbuuf guyyuu hojjecha jiraachuu hubachiisuun, FDG haala wal irraa hin citneen kan itti fufnu ta’uu ni hubachiifna.
  2. Mootummaan EPRDF fi TPLF rakkoo siyaasa guddaan isa mudaate raafamaa waan jiruuf ilmaan Oromoo biyyaa keessa fi biyyota Ambaa garaagaraa keessatti argamtan bakka jirtan hundatti harka wal qabachuun yeroon itti sagalee mormii abbaa irree irratti dhageesifnuu fi hiriira mormii FDG bifa qindaa’een gaggeessinu amma waan ta’eef tokkummaan haa kaanu!.
  3. Ilmaan Oromoo Caasaa Waraanaa, Poliisa, hidhatoota fi tikaa wayyaanee keessatti argamtan yeroon itti uummataa ofii waanjoo garbummaa bardhibbee jala itti baasaan amma waan ta’eef, bakka jirtanitti wal ijaaruun meeshaa waraanaa isin harka jiru, gara mootummaa gabomfataa wayyaaneetti naanneesuun dirqama lammumma akka bahattan dhamsa isinif dabarsina.
  4. Angawoonni Wayyaanee waggaa 22 guutuu uummataa saamaa turani ammas saamaa jiran qabeenyaa uummataan tujaara ta’anii jiru, yeroo amma kanas Ministeronni Wayyaanee hedduun qabeenya uummataa irraa saama turan, biyyotaa ollaa fi hambaa garaagaratti kuufachaa waan jiranii fi qabeenyaa uummataa saamanii baduutti waan jiraniif uummaanni Oromoo hundii, qotee bulaa, daldalaa, fi hojjetootni hundi kanfaltii buusii adda addaa fi buusii Gibiraa akka hin kaffallee dhaamsa isinif dabarsina.

Injifannoon Uummataa Oromoof!.

Gadaan Gadaa Bilisummaati!

Guraandhalaa 19/2014

Godina Shawaa lixaa keessatti diddaan Uummataa fi barattootaa itti fufe. Wayyaaneen duula hidhaan Uummataa fi barataa dura dhaabbachaa jirti.

Aside

Gurraandhala 19,2014 Finfinnee

Diddaan Uummata Oromoo Mootummaa Wayyaanee irratti eegale haalaan jabaachaa dhufuun mootummaa Wayyaanee yaaddoo guddaa keessa buuse. Haalli kunis haalaan jabaachaa kan dhufe Yuunivarsiitii Amboo keessatti Wayyaaneen barattoota Oromoo isintu diddaa kana jabeessaa jira, Adda durummaan kan gaggeessaa jiru isini jechuun barsiisota mana barnootaa sadarkaa lammaffaa fi Hojjetoota dhuunfaa mana hidhaatti ukkaamsaa jira. Uummatni Oromoo naannoo Amboo 40 ol tahan mana hidhaa mootummaa wayyaaneetti kan ukkaamsaman yoommuu tahu, Ilmaan Oromoo mana hidhaa mootummaa wayyaanee keessatti ukkaamsaman keessaa

1. Barataa Jabeessaa Nagarii Barataa Civil Engineering waggaa 3ffaa
2. Barataa Kamaal Sulxaan barataa seeraa waggaa 4ffaa
3. Barsiisaa Solomon Gaarii barsiisaa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa
4. Barataa Fayyisaa Habtee barataa Afaan Oromoo waggaa 2ffaa
5. Hojjetaa dhuunfaa Gaaddisaa Reebaa jiraataa magaala Amboo

Kanneen tahan kanneen mana hidhaa mootummaa wayyaanee keessatti ukkaamsaman keessatti argamu. Diddaan Uummataas daran jabaachaa deemuun sakattainsi olaanaan magaala Gincii, Gudar, Geedoo keessatti gaggeeffamaa kan jiru yoo waraanni 200 ol tahu magaala Baakkootti ramadamuun wayita seenaa jirutti Uummatni karaa itti cufuun deemsa waraana mootummaa wayyaanee karaatti hambisee jira. Mootummaan wayyaanee shira kamuu gaggeessus diddaan Uummataa hanga bilisummaa jabaatee akka itti fufu qeerroon Godina Shawaa lixaa addeessee jira.

Mootummaan Wayyaanee itti gaafatama Miidiyaa Oromiyaa aangoo irraa darbite. Pirezedaantiin Oromiyaas aangoo lakkise.

Aside

Gurraandhala 18,2014 Finfinnee
Mootummaan Wayyaanee amanamtoota isaa baroota dheeraaf alagaa tajaajiluun uumata Oromoo kanneen ganan aangoo irraa darbuu irratti argama. Akka kanaan itti gaafatama Miidiyaa Oromiyaa kan ture Obbo Masfin Darajjee aangoo irraa darbamee jira. Mootummaan Wayyaanee haala kana keessatti tasgabbii dhabinsa irraa kana dalagaa kan jiru yoo tahu Uummatni diiddaa gaggeessaa jiraachuun itti fufee jira. Bakka Masfin kanas nama Tamasgeen Baayisaa bakka buusanii jiran. Pirezedaantiin Oromiyaa Obbo Alamaayyoo Atoomsaas xalayaa hojii dhaabuu galchuun hojii lakkisanii jiran.

Yuunivarsiitii Haromaayaa keessatti diddaan jabaachuu irraa mootummaan Wayyaanee hojjettoota mana hidhaatti guuraa jirti. Dhaadannoon barattootaan itti fufe.

Aside

Gurraandhala 18,2014 Haromayaa

OromiaALutaContinua2011FDGDiddaan Uummata Oromoo mootummaa wayyaanee irratti gaggeeffamu jabaachaa dhufuun Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti barattootni nyaata lagachuun sirna mootummaa wayyaanee mormuu itti fufan. Dhaadannoowwan mootummaan wayyaanee hidhaa fi ajjeechaa haa dhaabu, kanneen ajjeesanis seeratti haa dhiyaatan jedhus jabaatee itti fufee jira. Mootummaan abbaa irree wayyaanee gocha kanaan kan baarage hojjettoota mooraa Yuunivarsiitii Haramaayaa dhalootaan Oromoo tahan kan barattoota qindeessu isini jechuun mana hidhaatti ukkaamsaa jiran. Yeroo ammaa kanas barattootnii fi hojjettootni mooraa Yuunivarsiitii mana hidhaatti kan ukkaamsaman yoommuu tahu dorgommii tapha kubbaa miilaa Yuunivarsiitiilee keessatti gaggeeffamaa jirus waraanaan tiksuun yeroon xumuranii bahuuf tattaafachuu irraan darbanii Mooraa Yuunivarsiitii Haramaayaa dame Harar keessattis dafanii xumuruuf eegalanii jiran. Ilmaan Oromoo diddaa kana keessa mana hidhaa mootummaa wayyaanee keessatti ukkaamsaman

1. Obbo Abdurhaman Mohaammed Itti gaafatama Shiiftii nyaataa
2. Kamaal Ahmed hojjetaa mana nyaataa
3. Gizaachoo Damissee hojjetaa mana nyaataa
4. Raffisaa Geetachoo barataa Water Engineering waggaa sadaffaa keessatti argamu.

Mootummaan Wayyaanee shira kamuu dalaguun diddaa dura dhaabbachuuf yaalus diddaan Barattootaa fi Uummataa daran jabaatee itti fufee jira.

Godina Jimmaa Magaalaa Jimmaa Keessatti Barruuleen Warraaqsaa Uummataaf Bittinfame.

Aside

Gurraandhala 18,2014 

Gaafa  Guraandhala 14/2014 Godina Jimmaa Magaalaa Jimmaatti Barruu Warraaqsa FDG Qeerroon Bilisummaa Oromoo uummataaf bittineesseen walqabatee mootummaan abbaa irree uummata goola jira. Gaafa Gurraandhaala 13,2014 galgala barruun warraaqsaa waamicha FDG magaalaa Jimmaa fi Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti uummataaf sirriitti bittineeffamuun akka namni hundi hubachuun dhimma bilisummaa isaf ofiin ka’ee gamtaan falmatuuf waamichi godhame uummata qaqabee jiraachuun isa mirkana’era.
Mootummaan abbaa irree Wyyaanee EPRDF FI TPLF’n durfamu sochii warraaqsaa FDG Qeerroon bilisummaa Oromoo gaggeessuuf jirutti barraaguun namoota manneen kompiteraa fi Copy Magaalaa Jimmaa keessa qaban maqaa qorannoo jedhuun qabee waajjira poolisaa magaalaa Jimmaatti guuree darara jiraachuun beejamee jira.Keessaattu ilmaan Oromoo manneen Compitera magaalaa Jimmaa keessaa qaban waraqaan FDG isin biratti baay’ifamee bittineeffamee jira, computer keessaan waraana nurraatti labsa jira jechuun manneen kompitera hedduun humna poolisaan sakkata’amaa jiru. manneen komputera nannoo Yuunivarsiitii Jimmaatti argaman kanneen cufaama jirachuunis hubatamera.

Kana malees gama biraan uummaannii Oromoo jirattootni magaalaa Jimmaa hedduun konkolaataa poolisaan qabamanii mana hidhaa waajjira poolisaamagaalaa jimmaa galfamaa jiraachuu odeessii sa’a kanatti nu qaqqaba jiru saaxilee jira. Mootummaan Wayyaanee sochii uummataatti rifachuun tajajiloota akka Network fi ibsaa elektirikaa balleessa jirti. Maqaa namoota qabamanii ammatti waan nu hin geenyeef amma qorannee kan gabaasnu ta’uu ni hubachiifna.