Loltooti Itiyophiyaa(Agaazii) Godina Shaggar Lixaa Gandoota Gindabarati Keessa Deddeemuun Uummata Nagaa Ajjeessuu fi Hidhuutti Bobba’anii Jiru.Ummanni Oromoos FXG Gootummaan of Irraa Deebisaa Jira.

Aside

Muddee 31,2015 Gindebarat.

Anoota Gindebarat humni federal fi Agaazii jedhamu  uummata keessa deemuun miidhaalee haalaan gurguddaa geessisaa jira, Gaafa Mudde 29,2015 irraa kaasee hamma har’aa Mudde 31,2015 itti  manneen jireenya uummataa saamuu irratti dabalee uummata nagaa reebuu fi kanneen kaanis gara jabeenyaan  ajjeessuu hojii godhatee jira. Haala Kanaan ganda Kaachis mana barnootaa sadarkaa 2ffaa keessaa barattoota haalaan reebaman lubbuun darban keessaa:- 1, Inaagawuu Hayilu Gindabaratti irra
2,Bayisaa Bulto Abuuna irraa
3,Gandaa Bitee Abuuna irra
4,Gandaa Jammo Abuuna irra
5,Gandaa Goroo jalatee Abuuna irra, Gama biraan ammo namooti qabeenya saamamanii hanga ammaa seeraan ala qabamanii hidhaman keessaa hammi tokko:-1,Obbo lataa Hordofaa qotebula Abuuna
2,B/sa Asmaara Abuuna
3,B/sa Geetuu Abuuna
4,Fixa Gaasasee Abuuna QB
5,B/sa xafaa Ejetta Abuuna
6,Zalalam Taddasee Abuuna QB
7,Durbeen tokko bay’ee kan qabso irratti lubbun ishee dararamaa cimaa keessa kan jirtu maqaa ishee kan issin erginu ta’a. Kanen Gindaratitti argaman
1, Haacaluu didha
2,Hojettaa wajjira barnootaa
3,Baratoota university gadi lakisan dhufan gandaa sankoorri bartoota sadii isaan kun miseensoota ABO jechudhan kan rakkisaa fi reebicha guddaan irraan gahame dha. Aanoota lachuu irraa namoota maqaan isaani hin eramnee yoo xiqqatee nama 300 ol ta’u,qindeefanee kan gabaasnu ta’a.
 

Har’a Mudde 31,2015,Diddaan Itti Jira Oromiyaa Godinaalee Garagaraa fi Yuuniverstiilee Keessatti Itti Fufe

Aside

Maraa yeroo lammee FXG har’a Muddee 31,2015 Oromiyaa bakkoota adda addaatti itti fufee jira. Godina Arsii lixaa onoota adda addaa fi dame Yuuniversitii Asellaatti diddaan xumurrii diddaa gaggeeffamaa jira. Har’a barattootni barumsa dhaabuun bilisummaa booda itti deebina jechuun dhaamsa dabarsaa kan jiran godina Arsii lixaa aanaa Qoreetti FXG barattootaa fi uummataan gaggeeffamaa jira. Wayyaaneen nuuf xumurame jechuun waraana humna agaazii garasitti guurrachaa jirti. Manneen barnoota hedduun Oromiyaa keessa godninaalee garagaraatti cufamaa jiru.

Daandiwwan karaa Arsiitti geessan cuccufamaa akka jiranis Qeeyeroon gabaasee jira. Godina Harargee keessatti humna addaatu uummata keessa jira jechudhaan waraanni wayyaanee furgiggifamaa jira. diddaan uummataas har’a aanaalee hedduu Harargee keessatti haalaan itti fufeera. Yeroo ammaa Harargeen lixaa waraanan marfamtee argamti.

Qonnaan bulaan Godina Harargee Lixaa keessa aanolee jiran maratti ukkaamama mana hidhaatti guuraama kaan ammoo bakka buuteen isaanii ammo bakka buuteen isaanii dhabamaa akka jiru odeessaan nu gahee jira.

Baha wallaggaa Giddaa Ayyaanattis yeroo ammaa kana fincilli barattootaan itti fufee galgala kana illee itti fufee jira,ABO fi WBO faarsuun magaalaa keessatti uumatii fi barattooti wallisaa fi dhadachaa jiru.

Wallaggaa Waamaa Hagaloo Magaalaa Moxeetti Keessatti OPDOn Qarshii Gudddaa Namootaa Kafaluun Hidhamtoota Irratti Ragaa Sobaa Akka Bahan Taasisaa Jiru.

Aside

Mudde 31,2015, Godina Wallaggaa naannoo Waamaa Hagaloo Jedhamutti Oromoota FXG irratti hidhaman irratti ragaa sobaa akka bahaniif kaabinooti  OPDOn qarshii guddaa ittti kaffaluun akka ragaa sobaa ba’an taasisaa jirti.

Namoonni hanga ammatti qarshii kaabinoota Wayyaanee irraa fudhatanii uummata irratti ragaa bahaa jiran keessaa hammi tokko:-

1 Siwayyaa Rabbummaa
2 Barsiisaa Olumaa
3 Kaabinee kanta’e Guutamaa
4 Moosisaa Tarfaa kanneen jedhaman ragaa sobaa uummatarratti namoota qindeeffaman dha.

Godina Wallaggaa Bahaa fi Dhiha Keessatti Ficilli Xumura Gabrummaa Haalaan Jabaatee Itti Fufee Jira. Mootummaan Itiyophiyaa(Wayyaanee) Barsiisotaa fi Hojjettoota Sababa FXG Godhatee Isaan Miidhaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Aside

Mudde 31,2015,Godinoota Wallaggaa Bahaa, Dhihaafi Horro Guduruu keessatti fincilli FXG itti fufeera Aanaa Gimbii magaalaa Gambeellaa jedhamtu keessatti FXG akka itti fufu kan taasisaa jiru barsiisota sababaa jedhuun ka’ee mootummaan abbaa irree Wayyaanee  barsiisaan Waggaarii jedhamu achi buuteen isaa kan dhabamee yeroo ta’u, FXG kana irratti Gammachiis Asafaa Guutamaa akka garmalee humna waraanaan miidhames beekameera

Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Guutoo Giddaa Magaalaa Naqamtee keessattis barattoota Qophaa’inaa Naqamteetiin FXGn guyyaa kaleessaa marsaa sadaffaa jalqaban har’as akka itti fufetti jira

Barattooti Qophaa’inaa Naqamtee barattooti isaan keessaa ukkaamfaman,Oromooti mana hidhaa jiran hanga lakkisamanitti,gaaffiin abbabiyyummaa keenya hanga deebi argatutti gaaffiin keenya itti fufa jedhaniiti

Godina Horro Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree mana barumsaa Babal’aa sadarkaa duraa fi lammaffaa keessattis FXGn itti fufee akka jiru beekameera.

Barattoonni Preparatory Namqamtee FXG Itti Fufuun Loltooti Wayyaanee Heddumminaan Qabee Daa’immaan Reebuu fi Hidhuutti Jira.

Aside

Mudde 31,2015 BARATTONNI  PEREPARATORY NAQAMTEE FXG AKKUMA ITTI FUFANITTI JIRU Akkuma kaleessa jechuun mudde 29,2015 FXG eegala har’a Mudde 30,2015 bifa  dhaadannoo garaagaraan sagaleesaani dhageessifataa oolaniiru.
Dhaadannoole isan gootummaan humna waraanaa dura dhaabbatanii dhageessisan heddu naasisaa turuusaa ijaan argeera keessaayyu
_Nuti baraattoonni haawwaasaaf baranne,hidhaan,ajjeechaan,qawween haawwasaaf falmuu duuba nu hin deebisu
_Kan irratti wareegamne,kan irratti miidhamne amma galmaan geenyutti duuba hin deebinu
_Mootummaa nu ajjeesuun hin bullu
_Manni barnoota dirree waraana erga ta’ee mormii keenya,sagalee keenya,guyya guyyaan nii dhageessifanna
_Humni waraanaa hanga magaala Naqamtee gadi lakkisutti baraachuu hin dandeenye
_Kan hidhaman haa lakkifaman
_Kan Ajjesee seeratti nuuf haa dhihaatu
_Labsiin duguuggaa sanyii nurraa haa ka’u
_lafa keenyarraa Buqqa’un haa dhaabbatu fkkf jechuun sagalee dhageessisaa turan.Hanga gabrummaa jalaa baanutti diddaa  itti fufna jedhaniiru

Hidhaan, Ajjechaan fi Madeeffamuun Osoo Duubatti Nun Deebisne Fincila Diddaa Gabrummaa (FDG) Gara Fincila Xumura Gabrummaatti  (FXG) Cehuun Yeroon Isaa Amma   

Aside

                                  

QeerrooQeerroon Bilisummaa erga oromiyaa keessatti gadi dhaabbatee mormii karaa nagaatiin mootummaa shororkaawaa fi nama nyaataa Wayyaanee waliin gaggeessuu eegalee waggoota muraasa lakkoofsisee jira.

Qeerroon jajjabeen sabaa 0romiyaa keessatti uummata isaa waliin mirga uummata isaa kabachiisuuf, ciramuu lafa 0romiyaa dura dhaabbataa, falma hadhawaaa fi suukkanneessaa keessatti hedduun osoo ajjeefamuu, hidhamuu, ariyamuu fi gudeeddaan shamarraan Oromoo irratti osoo raawwatuu gabrummaa jalaa bahuuf maqaa FDG jedhu qabatee diina dura dhaabbatee wareegama guddaas baasee injifannoo guddaas galmeessaa Oromiyaa fi uummata Oromoo bilisa baasuuf sadarkaa mootummaa gabroonfataa mootummaa abbaa irree wayyaanetti xumura taasisuu irra gahee jira.

Seenaa darban keessatti FDG barana Sadaa fi Muddee 2015 keessa gaggeeffamaa jiru seenaa Oromoo keessatti iddoo olaanaa tahee yaadatamuu fi dubbifamuu akka qabu hubachaa wareegamni FDG amma gaggeeffame keessatti wareegamni lubbuu, qabeenyaa fi diinagdee guddaa tahus Injifannoon galmawaan daran guddaa fi gammachiisaa akkasuma uummata Oromoo kan boonsuudha.

Egaan FDG amma gara xumuraatti dhufnee jirra. Qeerroon fincilli isaa kana booda itti fufuu qabu maqaa kana ofirraa jijjiiruudhaan FDG- Fincila Diddaa Gabrummaa kan jedhu gara

FXG-Fincila Xumura Gabrummaatti jijjiirruun qabsoo isaa Bilisummaadhaan xumuratuu fi yeroo gabrummaa ofirraa xumuru yeroo kana tahuun sochiiwwan yeroo ammaa gaggeeffamu irrraa kan hubannuudha.

Yeroo kanaa akkuma beekamu hidhaan uummata Oromoo irratti raawwataa jiru hammaachaa, gocho mootummaa shororkeessaa wayyaaneetiin godhamaa jirus suukkanneessaa shamarran Oromoo irratti gudeeddaa dirqiin raawwataa jiraachuu osoo argaa jirru, rasaasaan kan ajjeefaman daa’imaa hanga maanguddootti dhibbaan lakkaawam mul’ataa fi dhokaatatti beekame, ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana mana hidhaatti guuramaa jiran kumaataman lakkaawamaa jiran kun gonkumaa qabsoo keenya duubatti osoo hin deebisnee Qeerron Bilisummaa FXG mirkaneeffachuun isaa amma tahuu wal hubachisuudhaan waamicha itti fufiinsaan qabsoo keenya dhaabuu hin qabnee taasisna.

FXG Amma!

Qeerroo Bilisummaa

Muddee 30, 2015

Ficila Xumura Gabrummaa Mudde 30 2015

Mudde 30,215 Godina Kaaba Shaggar (Godina Salaalee)tti Warraaqsii Fincila Xummura Gabrummaa (FXG)n Daran Jabaachuun itti Fufee Oromoonni 150 Loltoota Itiyophia Wayyaaneen Hidhaman.

Aside

Mudde 30,2015 Godina Kaaba Shaggar (Godina Salaalee)tti Warraaqsii Fincila Xummura Gabrummaa (FXG)n Daran Jabaachuun itti Fufe abbaan Irree Wayyaanee  humna waraanatti dhimma bahuun Ilmaan Oromoo 150 olitti lakka’aman ukkamsee hidhe, Adeemsii kun immoo daran uummata Warraaqsaatti jabeessee kan jiru ta’uu Uummatni Oromoo Godina Salaalee Aanaa Hidhabuu Abootee Mudde 29/2015 irraa egaluun Guyyaa hardhaas Gandoota baadiyaa fi manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa fi Qophaa’ina Taddasaa Birruu, Mana barumsaa Gidaamoo Sadeenii fi uummatni Ganda  Amuumaa Machaaraa, M/B  Darroo Ammuumaa wajjuu(Amaraaftee)  Aanaa hidhabuu Abootee  keessatti kanneen argamaan Manneen Barnoota sadarkaa 1ffaa Gandoota baadiyyaa keessatti argaman hunda kan dhuunfate Warraaqsii Fincila Xummura Gabrummaa(FXG) daran jabaachuun itti fufuun uummatni Oromoo mirgaa keenyaa falmachuuf manaa baanee shororkeessaa waraanaa wayyaaneen manatti hin deebinu jechuun warraaqsii daran jabaachuun itti fufe jira. Ilmaan Oromoo 150 humna Waraanaan ukkaanfamuun hidhaman keessaa namoota muraasaa maqaan nu qaqqabee jiru keessatti kan argaman:

1.       Barataa Tolasaa Dabalaa

2.       Barataa Girmaa Zawudee

3.       Barataa Eliyaas Salamoon

4.       Barataa Shallamaa Girmaa

5.       Barataa Zarihuun Kabbadaa

6.       Barataa Mulggeetaa Admaasuu

7.       Barataa Dajanee Baruudaa

8.       Barataa Tayyee Fayyee

9.       Barataa Tolasaa

10.   Barataa Abarraa Muldhataa

11.   Barataa Abarraa Girmaa

12.   Barataa Hayiluu Shonkooruu

13.   Barataa Barraakaa Gurmuu

14.   Obboo Hindaalee Miidhaksaa qotee bulaa

15.   Obboo Tasfayee …….. Qotee bulaan kanneen keessatti argaman ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa karaa nagaa fi dimookiraasii waan gaafatan qofaaf humna waraanaan ukkanfamuun hidhatti darbamuun dararamaa jirachuun ibsamee jira. Uummata hidhaa fi Ajjeechaa waraanaan dararuun gaaffii keenyaaf deebii kennuu jechuu miti yoo daranuu akka warraaqsaa  Fincila Xummura Garbummaatti akka seennu nu dirqisiisee jira jechuun guyyaa hardhaas Warraaqsii FXG daran jabaachuun itti fufee jiraachuu madden qeerroo bilisummaa Oromoo gabaasan.

Warraaqsii Biyyoolessaa Oromiyaa Fincillii Xummuraa Gabrumaa(FXG) daran jabaachuun itti fufe!‏

Aside

diddaa9 Mudde 30,2015 Godina Horroo Guduruu wallagaa Aanaa Amuuruutti Warraaqsii Fincila Xummura Gabrummaa (FXG)n daran Jabaachuun itti Fufe; Ajjeechaan jumlaa,hidhaa fi Waraanni Nurratti labsamee kaafamee hangaa Gaaffii mirgaa abbaa biyyummaa fi Master pilaaniin Finfinnee fi labsiin Magaalotaa oromiyaa Labsiin Haqamutti warraaqsaarraa takka duubatti hin deebinu jechuun Uummatni Oromoo Horroo Guduruu Aanaa Amuuruu gurraa haradhaa Warraaqsaa finiinsaa olan, haalumaa walfakkaatuu dheengaddaa Aanaa Guduruu Magaalaa Gabatee keessattis warraaqsii FXG jabachuun kan itti fufe yoo ta’uu, humnni waraanaa uummata jumlaan hidhuu fi ukkaamsee gara dabarsuu fi ajjeechaa yakka waraanaan uummata Siivilii irratti fudhatamu jabeessuun itti fufuun Uummatni Oromoo Magaalaa Kombolchaa, Magaalaa Fincaa’a fi Magaalaa suluula Finca’aa bakka warshaa sukkaraa finca’aatti humni waraana ittisa biyyaa uummata irra qubsiifamee halkanii guyyaa uummata dararaa jiraachuun gabaafame jira.

Aside

Biqilaa Xaafaa

Biqilaa Xaafaa

Dargaggoo Biqilaa ykn Kafanii Xaafaa har’a guyyaa 30/12/2015 bakkaa dalagaa isaa magaalaa Sabbaata irraa polisoota mootummaa Wayyaaneen ukkaamfame.kan dhalatee guddate Godina Kibba Lixa Shaggar ganda Leemmanitti.

Biqilaan sabboonaa fi onnee Oromummaa nama qabu yeroo ta’u yeroo adda addaatti loltoota Wayyaaneen doorsifamaa fi akeekachiifamaa akka ture beekama.

Qindeessaan Mana Barnoota Sadarkaa 1ffaa Wallaggaa Jaarsoo fi Solomoon Takiluu Hojjetaa Mana Murtii Aanaa Jaarsoo Loltoota Wayyaaneen Qabamanii Bakka Buuteen Wallaalame.

Aside

Muddee 30,2015 Barsisaa Ifaa Hailee kan jedhamuu qindeessa ykn itti gaafatamaa mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Jaarsoo Gabaa Dafinoo kan ta’ee galgalaa har’aa 30/12/2015 jechuun manaa jireenyaa isaa sakkata’uun isaa immoo qabanii manaa hiidhaatii darbatanii jiru! Barsisaa Ifaan kan inni qabameef yakka dallagee osoo hin tanee Gaafiin bartootaa gaafii keenya jechuun namoota Caffee Oromiyaa irraa dhufaniif gaafii hedduu kan dhiyyeef mormii waltajii irraattii kaaseef  guyyaa manaa hiidhaa anaa Jaarsoo galee jira.

Kana malees Solomoon Takiluu kan jedhamuu hojeetaa mana murtii Anaa Jaarsoo kan ta’ee guyyaa kalleessa sa’a 11:30 irraattii qabamee kan turee guyyaa har’aa eessa akka isaan busaan hin beekne! Dabalaataniis qerroon anaa jaarsoo gandaa Adda’aa Gorbaaf Gandaa Odaa Qanqaa torbee darbee keessa goddo Shanee naannoo sanii gubbuun bakka teessoo Wayyannee dhorkaa jiru!

Dhaamsa Waggaa Haaraa HD-GS-ABO

Aside

Dhaamsa Waggaa Haaraa HD-GS-ABO

ABOUmmata Oromoo Kabajamaa, Waraana Bilisummaa Oromoo, Miseensota ABO biyya keessaa fi alaa, akkasumas, ummatoota Cunqurfamoo Itoophiyaa keessa jirtan maraaf, baga waggaa haaraya 2016 geessan jechaa, waggaan haaraan kunis kan bilisummaa fi nagaa itti argannu hunda keenyaaf akka nuuf tahu hawwiin qabu ibsa.

Nagaatti aansuudhaan, lammiilee Oromoo mirga ummata isaaniif jecha falmaa karaa nagaa hiriira adeemsisaniin mootummaa shororkeessaan gara-laafina malee ajjeefamanii lubbuu isaanii bakka bu’aa hin qabne wareeganiif Addi Bilisummaa Oromoo gaddi itti dhagahamu ol’aanaa tahuu ibsaa hundi isaanii tarree wareegamtoota kabajaa olaanaa qabaniitti kan galmaawan tahuus hubachiisa. Wareegama isaaniitti firii gochuufis falmaa hadhaawaa kana hanga bilisummaan mirkanaawuu kan itti fufu tahuu mirkaneessa.

Kanneen haqa ummata isaanii kabajsiisuuf jecha gaaffii mirgaa kaasuu isaanii qofaaf, barataa, hojjataa fi qotee-bulaa Oromoo magaalaa fi baadiyyaa irraa mana hidhaa suukanneessaa keessatti dhamaafamaa jiran hundaaf ABOn kabajaa qabuuf ibsachaa onnee Oromootaa hunda keessatti guyyuu kan yaadataman tahuu beeksia.

Ilmaan Oromoo biyya abbaa isaanii irratti, qe’ee dhalootaan irra jiraatan irraa humnaan buqqaafamuun jireenya dhala namaaf hin malle keessatti gatamanii jiran hunda, miidhaan irra gahaa jiru hundi sababa sabummaa isaaniitiin tahuu hubachiisaa, rakkoon irra gahaa jiru kan Oromoo hundaa tahuu yaadachiisuu barbaada. Furmaatni rakkoolee kanneen hundaas falmaa kana finiisuudhaan bilisummaa ofii qabsoon gonfatuu qofa tahuu kana waliin hubachiisuu fedha.

Yaa Ummata Oromoo,

Waggaan dhumataa jiru waggaa yeroo hundaan olitti eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf shira mootummaan Wayyaanee shire dura dhaabbatuuf wareegamni Ol’aanaan itti kafalame dha. Falmaan Ummatni Oromoo daangaa Sudaan irraa hanga Somaaleetti, Kaaba Impaayerittii irraa hanga Daangaa Keenyaatti adeemsise kan ummata Ormoo hunda hirmaachise tahuun, sadarkaa guddinni QBO irra gahe kan firaa fi diina hubachiise, ummata Oromoo tokkoomse, kanneen mooraa diinaa keessatti hiriiranii turanillee gara mooraa qabsootti deebisuun ummata isaanii cinaa akka dhaabbataniif dirqe waan taheef seenaa keessatti bakka guddaa qaba. Hubannaa fi dammaqinsi, qaroominaa fi bilchinni ummatni Oromoo fincila geggeessu keessatti agarsiise, kan seenaa Itoophiyaa keessatti mul’atee hin beekne kan nama boonsuu fi egeree Oromoo dukkana keessaa ifatti baase dha. Kunis firii falmaa hadhaawaa ummatni Oromoo, ABO fi WBO godhanii tahuu kan haalu jira jennee hin amannu.

Waggaan haaraan wayta seenu kan fuula duraa karoorfatuuf kan dabre ilaallatuun waan barame tahuu irraa, haala siyaasaa biyyattii, haala dinagdee fi hawaasummaa irratti dhugaa mul’ataa fi qabatamaa jiru wal yaadachiisuun barbaachisaa taha. Gareeleen seenaa dabre hin kaasiinaa, irraanfadhaa jechuun miidhaan ummata keenya irra gahe dhokatee akka hafu barbaadan akka jiran beekamaa dha. Haa tahu malee kan dabre kaasan malee kan keessa jiran hubatuu fi fuula dura ofii beekuun ulfaataa waan tahuuf qaphxiilee garii kaasuun dirqii taha.

Dhaamsa Waggaa haaraa HD GS ABO 

 

Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Magaalaa Obarraa Keessatti Diddaan Jabaatee Itti Fufee Jira

Aside

Har’a Mudde 30,2015, Goodina Horroo Guduruu Wallaggaa Magaalaa Obarraa keessatti jabaatee itti fufee akka jiru maddeen keenya gabaasaniiru.

Barattootni Mana Barumsaa sadarkaa 1ffaa fi Qophaa’inaa Amuruu ganama irraa jalqabuun mormii isaanii dhageessisaa oolaniiru. Mormii guyyaa har’aa geggeeffame irratti Goototni barattoota Oromoo Manneen barumsaa sadarkaa 1ffaa fi qophaa’inaa Amuruu Karaa guddaa gara Magaalittii seensisu cufuun balaaleffannaa isaanii dhageessisuu kan jalqaban yommuu ta’u, balaaleffannaa jechaa gara handhuura Magaalittiitti kan dhufan yommuu ta’u, Poolisoonni Wayyaanees barattoota irratti reebicha gara jabeenyaa kan raawwatan ta’uu isaanii maddeen keenya gabaasaniiru.

Humnoonni tikaa Wayyaanee aara ija boossisu uummataa fi barattoota irratti dhukaasuun barattoota hedduu kan reeban yommuu ta’u, Barattoota hedduu hammi isaanii hin beekamnes hidhuun reebaa akka jiran beekameera. Yeroo barattootni Oromoo fi sabni Oroomoo FDG cimsee geggeessaa jiru kanatti Bulchiinsi Magaalittii (Magaalaa Obarraa) Qabsoo Oromoo dhaamsuuf guyyaa guyyaan walgahii jechuun uummata yaamaa kan jiru yommuu ta’u, Uummatni Oromoo Magaalittiifi naannawa ishees walgahii nuffisiisaa Wayyaanee lagachuun diddaa isaanii agarsiisaa akka jiran maddeen gabaasaniiru. Hawaasni Oromoo Magaalittii fii Aanaa Amuruu keessa jiran qabsoo keenya bilisummaan alatti humni dhaabuu danda’u hin jiru jechuun qabsoo isaanii cimsanii itti fufuuf keessa keessaan marii guddaa geggeessaa akka jiran maddeen keenya gabaasaniiru.

Wallagga Lixaa Jaarsoo Keessatti Daldaltoota Nagada Isaanii Guutummaatti Cusiisuun Kaabinooti Wayyaanee Walaghii Uummata Yaaman Irratti Salphatan.

Aside

Mudde 30.2015 Jaarsoo, Guyyaa har’aa Mudde 30,2015 Wallagga Lixaa Magaalaa Jaarsoo keessatti motummaan Wayyannee ummaata daldaltoota ta’aan hundaa isaa kan manneen nagadaa isaanii  cufsisuun  hojii malee dirqamaan wal ga’ii jedhee yaasa olee!

  1. Ummannii Oromoo dirqiin wal ga’ii ya’eess yaada mormii kaneen dhiyyeessa olaan!
  2. Maaliif ilmaan keenyaa gaafii seeraan gaafateef deebiin isaa rasasaa ta’a?
  3. Motummaan gibirraa humna olii nutii ramadanii
  4. Master pillaniif labsii magaalootaa Oromiyaa ummaaniif ilmaan keenya lubbuu isaa dhiigaa isaa lafee isaa itti dabarsee nun ta’uu osoo maaliif motummaa yoo ummannii itti amanee malee jedha?

Kana caalaa akkamiin mormaa ummannii jechuun gaafii hedduudhan jalaa deemtoota wayyannee mataa dhukkubbsaa ollaan boriis itti fufa jecha jiru warri Wayyaanotaa.

Barsiisaa Seenaa Kan Ta’e Sabboonaan Oromoo Aliyyii Kaasaa Godina Shaggar Lixaa Mana Baantuu Irraa Loltoota Wayyaaneen Ukkaamfame.

Aside

Aliyyii Kaasaa

Aliyyii Kaasaa

Barsiisaa Seenaa (History) Kan ta’e  Aliyyii Haasaa Guyyee mana barnootaa Baantuu Sadarkaa 2ffaa Godina Kibba lixa Shaggar,  halkan keessaa sa’aatii 7 itti mana jireenya isaa irraa human Waraana Wayyaaneen hanga ammaa bakka buuteen isaa hin beekamu.

Warraaqsi Xumura Gabrummaa Wallaggaa ona Ganjiitti Keessatti Ka’een Wal Qabatee Sabboontoti Humna Waraana Itiyophiyaan Butamanii Bakka Buuteen Hanga Ammaa Hin Baramne.

Aside

Mudde 30,2015 ,Diddaan uummataa gaaffii karaa nagaatiin gaafataa jiruuf mootummaan Wayyaanee hidhaa fi ajjechaa jabeessee jiraatuun waan beekamaa tahullee kana keessa darbuun dargaggoon fi uummanni Oromoo harka qulla mootummaa abbaa irree dura dhaabbatanii falma isaanii itti fufanii jriu. Yeroon kun gara xumura gabrummaa ofirraa kaasuu tahuunis waanuma ifaadha. Wallagga lixaa ona Ganjiitti fincila kaleessa Muddee 29/2015 ka’een miidhaa gurguddaan qonnaan bulaa, barataa fi hojjetoota irra gahee jira. Kaleessa namootni hedduun bakka buuteen isaani dhabamee jiru hanga eessatti akka geeffamaniif I bakki isaan buusan dhabamee jiru liistii isaanii armaan gaditti tarresiinee jirra.

1. Iddoosaa Bandii-qonnaan bulaa

2. Immiruu Kumarraa-qonnaan bulaa

3. Waqtolaa Tufaaa-qonnaan bulaa

4. Rattaa Maammoo=qonnaan bulaa

5. Garrammu Fiqaaduu-qonnaan bulaa

6. Iddoo Fiqaaduu-qonnaan bulaa

7. Eebba Tarrreessaa kan jedhaman

Isaan kunneen qonnan bulaa humna waraana wayyaaneen butamani magaala Ganjii irraa gara itti dhabamsiisan yoommu tahu isaan kanaa gadii ammoo abbaa alangaa namni sadii bakka buuteen isaanii dhabamee jira.

8. Abbaa Alangaa Tashooomee

9. Abbaa Alangaa Caalchisaa

10. Abbaa Alangaa Eebbisee Getahun

Isaan kun abbootii alangaa dhabamaniidha. Kanatti fufuun barattootni dhabamanii jiran hanga ammaatti

Partial list of Oromos mainly students that have been killed by Ethiopian regime police, security agents, Special and armed force during peaceful demonstration of last three weeks (updated stand. 26 Dece. 2015)

Aside

Click Here- Partial List of Oromoos Mainly Students Killed by Ethiopian regime police

Barattooti Oromoo Wallagga Magaalaa Naqamtee Mana Barnoota Qopha’inaa FXG Itti Fufan.

Aside

Mudde 29,2015 Guyyaa har’aa sa’a ja’a irraa eegaluun barattoonni Qophaa’inaa Naqamtee dhumaatii fi daguuggaa ilmaan Oromoo irra gahu balaaleffatan.Barattooti kun mootummaa garboomfataa ilmaan Tigiraay humna waraanaa Oromiyaa keessaa baasuu qaba afaan qawwee jalatti akka barannus dhabneerra jechuun mormii isaanii karaa nagaa wayita adeemsisaa jiranitti,homaan waraanaa barattoota bittinseera Uummati Magaalaa Naqamtee barattoota cinaa dhaabbachuun mootummaa Wayyaanee balaaleffataa jiru.

Ibsa Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa Bilisummaa fi Dimokiraasii (Qeerroo Bilisummaa) Irraa Kenname

Aside

cropped-qeerroo-edit.jpg

 

 

 

 

 

 

Haala Yeroo Warraaqsaa Biyyoolessaa FDG Gaggeessa Jirru Ilaalchisuun Ibsa Gabaaba Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi Gamtaa Barattoota Oromoo Irra Uummata Oromoo Hundaaf  Kenname!!

Muddee 28,2015

Finfinnee Oromiyaa

Nuti dhaloonni haaraan fi qaroon Hawwaasaa keenyaa addunyaa qaroomtetti dhiyoo jirru jarraa 21ffaa keessa gabrummaaf jilbeeffannee hin jiraannu, Uummata keenya adeemsa qe’eerraa buqqisuu teenyee hin ilaallu, Biyyaa keenya biyya mirgi ilma namaa fi mirgi dimookiraasii keessatti dhiitamaa jiru tole jennee hin fudhannu . Sagantaa fi karooraa duguuginsa sanyii (Genocide) Maqaa Master Pilaanii Finfinnee fi labsii Magaalota Oromiyaa jedhuun as ba’ee mormuu fi gaaffii kabajamuu mirga abbaa biyyummaa, mirga dimookiraasii fi mirgi namummaa nuuf haa kabajamu jennee karaa nagaa dhiyeeffannee mormii waan jabeesinee fi dhimmichi dhugaa qabatamaa dhimma uummata Oromoo ta’uu uummatni Oromoo akka guutummaa Oromiyaatti gamtaan dhaabbatne falmachaa kan jirruuf Mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF/deebii armaan gadii kana nuuf deebisaa jiraachuun seeraa fi heera ofiin tume illee cabsuun yakka dugugginsa sanyii uummata Oromoo irratti rawwate jira.

  1. Uummata karaa nagaa fi Dimookiraasii gaaffii mirgaa dhiyeeffachuun sagalee mormii dhageesisaa jiru irratti poolisii federaalaa,waraana agaazii, fi humna raayyaa ittisa biyyaa jedhamu bobbaasuun oromiyaa godinaalee cufa keessatti yakka ajjeechaa genocide’n wal madaalu fudhachuun hanga ammaa ilmaan Oromoo kan maqaan adda bahee beekamu 125 ol ta’an warreeguun,kumootaan kanneen lakka’aman madeessuun, kumoota dhibbootan kenneen lakka’aman immoo ukkamsee hidhuun mootummaa fashistii ta’uu isaan addunyaa biyyaa lafaa fi biyyoota dhiha warra mirga namaa fi dimokiraasii leellisan fulduratti ilaalcha keessa galee jira.
  2. Uummaata Oromoo karaa nagaa mirga isaa fi karooraa fi sagantaa master pilaanii Finfinnee fi Labsii Magaalota Oromiyaa hin fudhannu jedhee falmachaa jiru uummata Sivilii irratti waraana labsee uummata Oromoo irratti tarkaanfiin waraanaa fudhatamee namootni hedduun du’anii, hedduun madaa’uun hedduun immoo ukkanfamanii lafa buuteen isaanii kan dhabame ta’uun ifadha. Ibsa Qeerroo Bilisummaa Muddee 28 2015

Godina Horoo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruu Magaalaa Kombolchaatti Keessatti Warraaqsi Xumura Gabrummaa Jabaatee Itti Fufuu Qeerroon Gabaase.

Aside

Mudde 28,2015 Godina  Horoo Guduruu wallaggaa Aanaa Guduruu Magaalaa Kombolchaatti Gootota Qeerroo Barattoota Oromoo fi uummataa Oromoon  Warraaqsii Biyyoolessaa Oromiyaa Fincilli Xummura Gabrummaa (FXG)’n utuu Wal irraa hin citiin itti fufinsaan gaggeeffamaa jiru daran jabaachuun itti fufe.

  Guyyaa har’a goototni Barattootni Oromoo Aanaa Hidhabuu Abootee M/B  Kombolchaa Sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi Qopha’inaa fi Uummatni Oromoo jiraattootni Magaalaa Kombolchaa waliin Ta’uun Gaaffii mirgaa waan karaa Nagaa gaafatneef Yakki waraanaa nurratti labsamee kaafamuu qaba, awarranni Uummata siivilii mirga Isaac falmatu irra qubsiifamee yakka waraanaa dalagaa jiru seeraatti dhiyaachuu qaba; Dullii hidhaa Oromiyaa keessatti Uummata Oromoo irratti banamee atattamaan kaafamee hidhamtootni ilmaan Oromoo hidhaman Oromiyaa bakka hundaa iyyuu hiikamuu qabu, Waraanaan waan Doorsifamnee fi ajjeefamaa fi hidhamaa jirruuf mirga keenyaaf falmachuu irraa duubatti hin deebinuu itti fufinsaan hanga gaaffiin mirga abbaa biyyummaa kabajamutti ni falmanna;  Mootummaa goolessituun Wayyaanee atattamaan Aangoo gadi Lakkisuu qaba. Ergaa Mootummaan karoorri Master pilaanii Finfinnee fi Labsiin Magaaloota Oromiyaa fedhii ummataa aladha; waan ta’eef balleessa keenyaadha  ni fudhanna jedhee dubbate  Sababii karoora dogooggoraa fi saamichaa Oromoo irraatti aggamameen  kanaan ilmaan Oromoo akeekaa dogoggoraa fi saamichaa kana mormuun didan irraan balaan ulfaataan  madaa’anii  qaamaa hir’achuu fi Loltuu wayyaaneetiin warreegamaniif Itti gaafatamaan Mootummaa dha. Malee uummatni Maal Balleesseetu Jumlaan hidhamaa? Maal balleessetuu Ajjeefamaa?? Mootummaa yeroo Jalqabaaf Uummata isaa bulchaa jiru irratti waraana Labsee Mootummaa EPRDF qofaa ta’uu Addunyaa irratti kallatti heddujn ibsamaa waan jirruuf mootummaan yakkamaan kun nu hin bulchu. Gaaffii keenyaaf deebiin nuuf haakennamuu qaba jechuun  Guyyaa har’aa Warraaqsii Xummuraa sirna Garboomsaa  (FXG) gochuutti seenaan. Mootummaan Abba irree Wayyaanee Uummata karaa Nagaa gaaffii mirgaa gaafachaa jiruu irratti  loltuu isaa bobbaasuun Uummata goolaa jiraachuun ibsame.

Guyyaa Har’aa Mudde 28,2015 Dhaabbiilee Barnoota Olaanoo Yuniverstiilee Keessatti Ficilli Xumura Gabrummaa Itti Fufee Jira.

Aside

Mudde 28,2015 Dhaabbilee Barnootaa Olaanoo Yuunibarsitota kanneen akka Amboo, Wallaggaa Harammayyaa fi Maddaa walaabuutti Goototni Qeerroon Barattoota Oromoo Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa  Fincilli Xummura Gabrummaa (FXG)’n utuu Wal irraa hin kutiin  itti fufinsaan gaggeeffamaa Jiru daran jabeessuun  itti fufan.

Waraanni Agaazii fi raayyaan ittisa biyyaa Mooraa yuunibarsiitii Amboo keessatti barattoota Oromoo irratti yakkaa suukkaneessaa fudhachaa waan jiruuf Barattootni oromoo Mooraa yuunibarsiitii Amboo gadi Lakkisuun gara maatii isaanitti socho’aa jiru, Mooraa yuunibarsiitiilee Oromiyaa kanneen akka Yuunibarsiitii wallaggaa, maddaa walaabuu fi Harammayyaa keessatti diddaan barattoota Oromoo jabaachuun itti fufee jira. Mooraa yuunibarsiitii Jimmattis yakki ulfaataan barattoota irratti fudhatamaa jira. Guyyaa har’aa kana mooraalee yuunibarsiitoota Oromiyaa kanneen akka Amboo,Wallaqqaa, Harammayyaa fi Madda Walaabuu keessatti sochiin daran jabaachuun itti fufuun Walqabatee goototni barattootni Oromoo waliin ta’uun gaaffii mirgaa waan karaa Nagaa gaafatneef Yakki waraanaa nurratti labsamee kaafamuu qaba, warranni Uummata siivilii mirga Isaaf falmatu irra qubsiifamee yakka waraanaa dalagaa jiru seeraatti dhiyaachuu qaba; Dullii hidhaa Oromiyaa keessatti Uummata Oromoo irratti banamee atattamaan kaafamee hidhamtootni ilmaan Oromoo hidhaman Oromiyaa bakka hundaa iyyuu hiikamuu qabu, Waraanaan waan Doorsifamnee fi ajjeefamaa fi hidhamaa jirruuf mirga keenyaaf falmachuu irraa duubatti hin deebinuu itti fufinsaan hanga gaaffiin mirga abbaa biyyummaa kabajamutti ni falmanna;  Mootummaa goolessituun Wayyaanee atattamaan Aangoo gadi Lakkisuu qaba. Ergaa Mootummaan karoorri Master pilaanii Finfinnee fi Labsiin Magaaloota Oromiyaa fedhii ummataa aladha; waan ta’eef balleessa keenyaadha  ni fudhanna jedhee dubbate  Sababii karoora dogooggoraa fi saamichaa Oromoo irraatti aggamameen  kanaan ilmaan Oromoo akeekaa dogoggoraa fi saamichaa kana mormuun didan irraan balaan ulfaataan  madaa’anii  qaamaa hir’achuu fi Loltuu wayyaaneetiin warreegamaniif Itti gaafatamaan Mootummaa dha. Malee uummatni Maal Balleesseetu Jumlaan hidhamaa? Maal balleessetuu Ajjeefamaa?? Mootummaa yeroo Jalqabaaf Uummata isaa bulchaa jiru irratti waraana Labsee Mootummaa EPRDF qofaa ta’uu Addunyaa irratti kallatti heddujn ibsamaa waan jirruuf mootummaan yakkamaan kun nu hin bulchu. Gaaffii keenyaaf deebiin nuuf haakennamuu qaba jechuun  Guyyaa har’aa Warraaqsii Xummuraa sirna Garboomsaa  (FXG) gochuutti seenaan. Mootummaan Abba irree Wayyaanee Uummata karaa Nagaa gaaffii mirgaa gaafachaa jiruu irratti  loltuu isaa bobbaasuun Uummata goolaa jiraachuun ibsame.

Fincilli Xummura Gabrumaa (FXG) utuu wal irraa hin citiin daran jabaachuun itti fufe!!‏

Aside

Mudde 28,2015 Godina Kaaba SHaggar(Godina Salaaleetti) Warraaqsii Biyyoolessaa Oromiyaa Fincilli Xummura Gabrummaa (FXG)’n Utuu Wal
irraa hin citiin itti fufinsaan gaggeeffamaa Jiru daran jabaachuun itti fufe.
Guyyaa har’a goototni Barattootni Oromoo Aanaa Hidhabuu Abootee M/B General Taddasaa Birruu Sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi Qopha’inaa fi
Uummatni Oromoo jiraattootni Magaalaa Ejeree waliin Ta’uun Gaaffii mirgaa waan karaa Nagaa gaafatneef Yakki waraanaa nurratti labsamee
kaafamuu qaba, awarranni Uummata siivilii mirga Isaac falmatu irra qubsiifamee takka waraanaa dalagaa jiru seeraatti dhiyaachuu qaba;
Dullii hidhaa Oromiyaa keessatti Uummata Oromoo irratti banamee atattamaan kaafamee Hidhamtootni ilmaan Oromoo hidhaman hiikamuu qabu,
Mootummaa Goolessituun Wayyaanee atattamaan Aangoo gadi Lakkisuu qaba. Ergaa Mootummaa karoorri Master pilaanii Finfinnee fi Labsiin
Magaaloota Oromiyaa fedhii ummataa aladha waan ta’eef ni fudhanna jedheen; Sababiin kanaan ilmaan Oromoo madaa’anii fi Loltuu  Wayyaaneetiin warreegamaniif Itti gaafatamaan Mootummaa dha. malee uummatni Maal Balleesseetu Jumlaan hidhamaa? Maal balleessetuu
Ajjeefamaa?? Mootummaa yeroo Jalqabaaf Uummata isaa bulchaa jiru irratti waraana Labsee Mootummaa EPRDF qofaa ta’uu Addunyaa irratti
kallatti heddujn ibsamaa waan jirruuf mootummaan yakkamaan kun nu hin bulchu. Gaaffii keenyaaf deebiin nuuf haakennamuu. jechuun Guyyaa
har’aa Warraaqsii Xummuraa sirna Garboomsaa (FXG) gochuutti seenaan.
Mootummaan Abbas Dirree Wayyaanee Uummata karaa Nagaa gaaffii mirgaa gaafachaa jiruu irratti loltuu isaa bobbaasuun Uummata goolaa
jiraachuun ibsame. Injifannoo Uummata Oromoo!!