Barataa Sabboonaa Oromoo Yuuniversitii Gondar Keessatti Oromummaan Yakkamee Wareega Kafale.

Aside

Maqaa :-Anteeneh Asfawuu Leggesee

Bara Dhaloota isaa:-Fulbaana 1/1983 A.L.H tti.

Bakka Dhalootaa:- Godina Diillaa Aanaa Fissaah Gannat ganda 02.

Barataa Anteeneh Asfawuu LeggeseeBarataan kun akkuma ibsuuf yaalletti barataa Yuuniversitii Gondar,Marketing waggaa 3ffaa kan baratu barri inni yuuniversitii kana seene 2004/2012 yoo tahu kan xumuru waggaa kana 2006/2013 dha. Akkuma beekamu barataan kun guyyaa sadaasa 24/2013barattoota garee isaa department Marketing kan tahan barattoota 60 ol kan tahan waliin bakka Daashan Biiraa jedhamutti yeroo afeerraa godhatanii turani. Haata’u malee afeerraa qaban booda galgala keessaa sa’a 9:00 PM bakka itti afeerraa taasofatan kana irraa gara mooratti kan deebi’an yoo tahu barattootni oromoo addatti wal foo’uudhaan sirboota qabsoo kan dhageessisaa daandii gubbaa irra deemantu ture. Barattootni habashaa ammo iyya garmaleetiin naannoo jeequudhaan namoota daandii irra socho’an ille humnatti gargaaramuudhaan reebuudhaan socho’a akka turaniidha. Tahus barattootni oromoo sirboota qabsoo dhageessisaa daandii irraa yoo socho’an barattootni habashaa kunneen ammo iyyaa hedduu nama rifaasisuun jeequmsa uumanillee boroo Daashan Biiraa bakka bishaan Qahaa jedhamu ce’uudhaan ganda 18 akka gahaniin hidhattoota wayyaanee daandii irratti bobbahan irratti rukuttaa eegalan,hidhattootni wayyaanee kunis ilmaan habashaa jeequmsa uuman kana irratti kan xiyyeefatan osoo hin taanee barattoota oromoo sirba qabsoo dhageessisan kana irratti kan guddaa xiyyeefatanii fi warra ABO(ONEG) faarsu jechuudhaan dhukaasa irratti banana.Barataa adda duree tahee faaruu qabsoo oromoo dhageessisaa  ture barataa Anteneeh Asfawuu jedhamu kana irratti kallattumaan dugda isaa irra rasaasaan reebuudhaan barattoota isa waliin jiranis tamsaasani.Rukutamuun mucaa kanaa galgaluma guyyaa kanaa sa’a 9:30 PM irrattiidha.Kallattuma rasaasaan rukutameen gara Hospitaala mooraa yuuniversitii Gondaritti fudhatani, Hospitaala kanatti yaalamee maal irra akka jirullee dadhabamnaan gara Hospitaala Minilikitti geessani.Barataan kuni Hospitaala kanatti kan lubbuudhaan darbe yoo tahu guyyaa itti aanu Sadaasa 25 barataa du’e kanaan wal qabsiisanii barataan mooraa addatti ammo barattootni oromoo yuuniversitii kanatti argaman hunduu walii galatti baayinni isaanii 3000-4000 kan tahan daandii Hospitaala geessu irratti hiriira bahuudhaan “WE NEED FREEDOM” kan jedhu dhageessisaa turaniiru.

Akkasuma baratooti du’a sabboonticha Oromoo kanaan wal qabsiisee aarii fi dheekkamsa guddaa itti kaasuu irraan akkasumas gaaffii Oromoof deebiin qaama mootummaa irraa dhabamuun wal qabatee qabeenyaa mooraa yuuniversitii sanii kan mancaasan yoo tahu hanga har’aatti ilmaan Oromoo mooraa sana keessatti argamu barataas tahe,barumsa dhaabee, hojjetaas tahe hojii isaa dhaabee,barsiisaa mooraa saniis kan tahe Oromoon barsiisa dhaabee akka jiru yoo tahu ilmaan Habashootaa garuu barumsa isaanii deebi’anii akka jiranii fi tooftaan guyyaa kana uumames ilmaanuma Oromoo tooftaa hin beekamneen ficcisiisuu ture jedha maddi gabaasaa kanaa. Ilmaan Oromoo akkanatti dhiigi dhangala’ee hin hafu, guyyaa eeggata! barumsi nutti  hafee mirga saba keenyaa falmachuuf qabsoo itti fufna  jedhanii barattootni Oromoo hunduu barumsa malee akka jiran gabaasaan addeessa.

Injifannoon Uummata Oromoof!

Wallagga,Annaa Ebantuu Keessatti Diddaa Farra Wayyaanee Kaasaniin Wal Qabatee Sabboontoti Oromoo 40 Ta’an Magaalaa Hindee Keessatti Hidhaan Dararamaa Jiraachuun Beekame.

Aside

Gabaasa Sadaasa 29,2013 Naqamte

BilisummaaSabboontoti ilmaan Oromoo godina Wallaggaa Aanaa Eebantuu irraa mootummaan Wayyaanee dhihaa fi hiraarsa daangaa hin qabne gaggeessaa jiraachuu ilaalchisee Oromoonni biyya alaa jirtanii fi kanneen miidhamuu saba ofiif quuqqaa qabdan qaama mirga dhala namaa falmuu fi warren dhaabbotii namoomaatti akka iyyannoo nuu galchisan dhaammanna jedhu Ilmaan Oromoo mana hidhaa Eebantuu keessatti hiraaraa jiran.

Sadaasa 15,2013 irraa kaasee sabboontotiin Oromoo badii tokkoon malee hidhaa laga Abbayyaa mormitan, ABO deggeraa jirtu,sababaa jedhuun Ilmaan Oromoo aanaa Eabaantuu Magaaala Hindee keessaatti dararaa guddaa irraan gahamaa jira.Mucaa wagga 13 osoo hin hafiin aanaa Ebbantuu keessaa walitti qabamanii magaalaa Hindee jedhamutti dararaan daangaa hin qabne irra gahaa jiraachuu gabaasi naannicha irraa nu gahe addeessa.Ammatti maqaan ykn kanneen hidhamuu fi dararaan irra gahaa jiru hanga nama 40 galmeen argame kanneen armaa gadiiti.

Maqaan sabboontota dhiaman kanneen:-

1.Asfaaw Danuu Mucca isaa

2. Meetii Asfaaw umrii waggaa 13 wajjin mana hidhaa jiru!! hojjin daldalaa dha.

3.Darajjee Dhufeeraa
4.Suufaa Galataa
5.Zalaalem Ambessee
6.Jannaa Teessoo
7.Getachoo Siyyum
8.Balaay Galataa kan jedhamaam qotee bultoota dha xaa’oo liqii
fudhattanii kaffaluu diddan  jechuun kan  bara dheera ture offii isaanii nyaatanitti!!
9.Bayyanaa Abbabaa
10.Abdiisaa Garbaa  Barsiisaa
11.Tasfaayee Kinifuu
12.Mokonnoon Takkaleeny
13.Aalamuu Fiqaaduu
14.Tasfaayee Ayyalaa
15.Nagaashi Ambasaa
16.Alamuu Raggaasaa
17.Nagaashi Duubee
18.Firihiwoot Yadataa
19.Kumii Tafarraa
20.Tolaa Nugusee
21.Rabbumaa Gonfaa
22.Aaleem-Tsahaay Fiqaaduu
23.Taddaluu Aabarraa
24.Dhaabaa Gammachuu
25.Magarsaa Gammadaa
26.Gaddisaa Fatansaa
27.Nigaatuu Abeetuu
28.Waajjiraa Dhugumaa
29.Ashabbir Yadataa
30.Musee Jambaree
31.Tashoomaa FayyiSaa
32.Jireenyaa Abarraa
33.Badhaasaa Haayiluu
34.Tamasgeen Bayyanaa
35.Abarraa Likkisaa
36.Magarsaa Guddataa
37.Nugusuu  Abdiisaa
38.Dirribaa Tafarraa
39.Dirribaa Dhinsaa
40.Habtaamuu kan jedhamaan hojjettota misoomaa kan Mootumaa ti.

Fincilii fi gaaffiin sabboontotaa gaaffii mirga lafaa fi eenyummaa Oromoo akkasumas hidhaa laga Abbayyaaf horiin uumata irraa funaanamu daran Oromoo deegatti deemsisaa jiraachuu mormuun gaaffii mirgaa haa kaasan malee qondaaloti Wayyaanee garuu gaaffii isaanii kana ABOn wal qabsiisuun akka yakkamtootaatti sabboontota kana guyyaa 15 oliif dararaa jira.

 

Qeerroo

Garee Bakka Bu’oota Qeerroo Dhiha Oromiyaa Irraa Ibsa Kenname.

Sadaasa 26,2013 Jimmaa

Biyya Oromiyaa keessaatti ajjeechaa garajabinaa Mootummaan Wayyaanee Ummataa Oromoo irratti rawwaacha jiru fi Ajjeechaa suukaneessaa godaantota fi baqatoota Oromoo fi ilman cunqurfamoo lammilee biyyaatti biyya ambaa jiran irratti rawwatama jiruuf itti gaafataman Wayyaanee ta’u Hoggansii qeerroo ibsa baase.
Sadaasa 26/2013 Gareen qindeessitoota Qeerroo Bilisummaa Oromoo biyyaa keessaa Yuunivarsiitiiwwaan:Jimmaa, Mattuu, Wallaaggaa, Wallaggaa Damee Gimbii, Amboo, Amboo Damee Walisoo, Finfinnee, fi Miizaan Teeppii, irraa Walitti dhufuun haala siyaasaa biyyattin walqabatee ajjeechaa Seeraan alaa Mootummaan Wayyaanee biyyaa keessatti yeroo irraa gara yerootti baratoota Oromoo , Ummaata Oromoo fi lammiilee cunqurfamoo irratti fudhacha jiruu fi Ajjeechaa Sukkaneessaa godantoota fi baqatoota Ilmaan Oromoo fi lammiilee cunqurfamoo biyyatti sabaa fi sablamoota biyyota ambaa garaagara jiran irratti rawwatamaa jiruu ilaalchisuun walitti dhufuun marii bal’a erga gaggeesani booda ibsa qabxii 8 qabu dabarsani jiru.

Ibsa Garee qindeessitoota Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa Kenname.
1. Mootummaan Wayyaanee bara baraan ilmaan Oromoo mooraa barnotaa
keessaatti fi halaa garaagaraa keessaatti utuu hin ajjeesin jiraate hin beektu; yeroo amma kanas baratootni Oromoo dhabbilee barnotaa olaanoo irra barachaa jiran ajjeefamaa, dorsifamaa, dararamaa fi biyyaa irra wareerfamuun arii’ama jiru; kanneen bara baraan wayyanee qofaan biyyaa irra arii’ataman kumaan lakka’amu kanneen jiruuf jireenyaan godaansaa seeraan alaaf affeeraman waliin kumota dhibootan kanneen lakka’amanis bulchinsii biyyaa ambaa wayyaanee lammaffaa itti ta’uun ajjeechaan suukaneessaa fi dararamni daangaa hin qabne irraa ga’aa jiraniif itti gafataman mootummaa EPRDF wayyaanee har’a biyya bulchan jira jettu ta’uu ni hubachiifna.
2. Lammiiwwaan keenya baqattoota fi godantota ta’uun biyyota
garaagaraa keessatti ajjechan suukaneessaa irraa ga’aa jiruu fi biyyaa Ethiopia keessatti keessaattuu baratootni Oromoo qabinsa mirga namummaa dhabuun lubbuun isaani akka malee balleeffama jiru fi gochaan suukkaneessaa isan irraa qaqqabaa jiruuf gaddaa guddaa nutti dhaga’ame ibsina. gochaa diinummaa kanas nii balaaleffanna.
3. Ummaanni Oromoo fi ilmaan cunqurfamoo lammiileen biyyaatti gocha suukkanessaa fi ajjechaa gara jabinaan nurraatti gaggeeffama jiruu dhaabsisuuf, falli jiruu mootummaa wayyaanee abba irree mirga keenya sarbee, sarbisiisaa jiru irratti qabsa’uun angoo irraa darbuuf bakka jirruu wal gurmeesinee FDG haa gaggeessinu, sagalee keenyaa addunyaa haa dhageesifnu jechuun wamicha keenya dabarsina.

Ibsa Gartuu Bakka Bu’oota Qeerroo Dhiha Oromiyaa Irraa Kemmame.

 

Mootummaan Wayyaanee Baha Oromiyaa Godina Harargee bahaa aanaa Midaagaa keessatti uummata Sumaalee fi Oromoo walitti buusaa jira.

Aside

Sadaasa 29,2013 Gabaasa Qeerroo Dirree Daawa
Wayyaaneen TPLF tooftaa biyya goolu kanneen itti dhimma bahu keessaa tokko sabaa fi sablammiiwwan biyyattii walitti buusuun tokkummaa uummata Impaayera Itoophiyaa keessaa diiguu dha. Haala kana milkeessuuf uummata nagaa walitti buusaa kan ture Baha Oromoo uummata Oromoo fi Sumaalee walitti buusuuf lafa Oromiyaa irraa kutuun uummata Sumaalee qubachiisaa jira. Uummatni Oromoo naannoo daangaa kanaa jiraatan lafti kun keenya jedhanis waraana kumaatamaan bobbaasuun uummata Oromoo irratti miidhaa daangaa hin qabne gaggeessaa jira. Mootummaan wayyaanee yeroo dheeraaf poolisoota federaalaa ” Liyyuu Haayil” jedhaman bobbaasuun uummata Oromoo ficcisiisaa turuun isaa ni yaadatama. Shira mootummaa wayyaanee kanaan dammaquun uummatni nagaa waraan akka waliin jiraatu, daangaa Oromiyaa kabajsiisuuf ammoo wareegama barbaachisaa kaffaluu irraa uummatni Oromoo duuba akka hin deebine qeerroon baha Oromiyaa gabaasee jira.

Uummatni Oromoo Godina Gujii saaminsa warqee fi maqaa magaala Nagallee Booranaa gara Nagallee duwwaatti jijjiiramu dura gamtaan dhaabbate

Aside

Sadaasa 29,2013 Finfinnee

Saminsi qabeenya Oromoo akka dhaabbatu jechuun uummatni Oromoo Godina Gujii aanaa Saba booruu ganda qeenxachaa diddaa kaase. Mootummaan wayyaanee saaminsa Warqee aanaa kanaa gaggeessa kan ture nurraa haa dhaabu jechuun uummatni gamtaan dura dhaabbatee jira. Waraanni wayyaanee rasaasa dhukaasuun diddaa uummataa saaminsa warqee ilaalchisuun gaggeeffamu dura dhaabbachuuf yaalus uummatni gamtaan sochii waraanaa fashalsee jira.
Haaluma wal fakkaatuun jala deemtotni mootummaa wayyaanee maqaa magaala Nagallee Booranaa jedhamaa ture Booranaa kan jedhu hin barbaachisu kanaaf magaala Nagallee duwwaa haa tahu jechuun murtii dabarsanis uummatni Boorana kan jedhu uummata Oromoo waan ibsuuf haqamuu hin qabu jechuun diddaa dhageessisuu irratti argamu.

Oromoonni Jiraattoti magaala Buraayyuu ta’an qe’ee irraa buqqifaman,Bulchitooti gandaas hojii irraa arihaman.

Aside

Sadaasa 28,2013 Finfinnee
OPDO.jpg saamtuuMootummaan Wayyaanee erga aangootti olbahee uummatni Impaayera Itoophiyaa keessaa nagaa waaraa guyyaa takka illee argatee hin beeku. Addatti Wayyaaneen ilmaan Oromoo saamaa, ajjeesaa, hidhaa, qe’ee irraa buqqisaa as gahe. Bara dhumaatii isaa keessas wayyaaneen bittaa umrii koo dheeressa jedhee kan abdatu hidhaa Jumlaa, ajjeechaa fi qe’ee irraa buqqisuun hangafoota. Haalli kunis hammaachuun wayyaaneen uummata nagaa qe’ee irraa buqqisaa jira. Naannoo magaala Finfinnee Buraayyuu keessattis mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo isin lafa mootummaa irratti eeyyama malee lafa ijaarrattanii jirtu jechuun manneen uummataa diiguu irratti argamu. Kanneen kana taasisaa jiran kaadhimamtoota mootummaa wayyaanee TPLF investerootaaf haala mijeessuuf tattaafatan yoommuu tahan uummatni mana isaanii wayita diigamu dura dhaabbannaa taasisaa kanneen turan waraana wayyaaneen reebamuun miidhaa jabaaf saaxilamanii jiran. Magaala Buraayyuu gandawwan shan keessatti manneen diigaman

 1. Ganda Malkaa gafarsaa keessaa manneen diigaman 138
 2. Ganda Lakkuu Kattaa keessaa manneen 76
 3. Ganda Buraayyuu Kattaa keessaa manneen 36
 4. Ganda Gafarsaa Buraayyuu keessaa manneen 100
 5. Ganda Gafarsaa Noonnoo keessaa manneen 40

Kanneen diigaman yoommuu tahu mootummaan wayyaanee investerootatti gurguruuf manneen ilmaan Oromoo diiguu irraa dura dhaabbannaa kanneen taasisaa kanneen turan Obbo Alamaayyoo Baqqalaa fi Obbo Gaarii Birraatuu ganda gafarsaa Buraayyuu keessaa waraana mootummaa wayyaaneen reebamuun miidhaa jabaaf saaxilamanii jiran. Mootummaan wayyaanees namoota uummata waliin bulchinsa tahanii hidhata qaban hojii irraa arii’ee jira. Kanneen hojii irraa arii’aman ganda Lakkuu Kattaa keessaa
Aadde Warqinesh Guddinaa bulchinsa gandaa

 1. Obbo Dabalaa Hojjetaa bulchinsa gandaa keessaa kan arii’ame
 2. Obbo Shimallis Hojjetaa bulchinsa gandaa keessaa kan arii’ame

Ganda Buraayyuu Kattaa keessaa kanneen arii’aman

 1. Aadde Yashii Aliyyee
 2. Shaalaqaa Taammanee

Ganda Malkaa Gafarsaa keessaa kanneen arii’aman

 1. Obbo Tashoomee Bafirduu
 2. Tseggaa Warquu

Ganda gafarsaa noonnoo keessaa kanneen arii’aman

 1. Obbo Kabbadaa bulchisa gandaa
 2. Obbo Tafarii KHR

Mootummaan Wayyaanee bara dhumaatii isaa keessa dhiibbaa gaggeessuu irraa dhaabuu baatus qabsootti jabaachuun furmaata jechuun jirattootni magaala Buraayyuu dhaammatanii jiran.

Barataan Oromo Marketing Waggaa 3ffaa Yuunivarsiitii Gondar keessatti Ajjeefamee fi Kanneen Kaan Hidhamuun Gaaffii Mirgaa Barattootaa Duubatti Hin Deebifne,FDG Dhaadatnoo” WE NEED FREEDOM” Jedhuun Itti Fufe.‏

Aside

Sadaasa 27,2013 Gabaasa Qeerroo Uni,Gonder

OromiaALutaContinua2011FDGWaraanni Wayyaanee TPLF Yuunivarsiitiiwwanii fi nanneen barnoota biyyattii keessa jiran rasaasaan tiksuu kan eegale umrii yeroo bittaa Wayyaanee waliin wal gita. Yuunivarsiitii Gondar keessattis waraanni Wayyaanee rasaasaan barattoota tiksu barataa Oromoo Anteenee Asfaw barataa Marketing waggaa sadaffaa rasaasaan kan ajjeesan yoommuu tahu barattootni gamtaan Bilisummaa barbaadna” WE NEED FREEDOM” dhaadannoo jedhu dhageessisuu irratti argaman.

Mootummaan abbaa irree Wayyaaneen humnaan diddaa kana dura dhaabbachuuf yaaluun barattoota hedduumminaan mana hidhaatti ukkaamsus yeroo ammaa kana barattootni daran diddaa jabeessuun barattootni kanneen hidhaman haa hiikaman jechuun sagalee isaanii dhageessisuu irratti argamu. Qondaalotii fi bulchitooti Mootummaan Wayyaanees kutannaa barattootaan kan baarage gaaffiiwwan mirgaa kana kaastu taanaan nyaata isin dhorkina jedhus barattootni Oromoo gamtaan dhaadannoo hidhamtootni haa hiikaman jedhu yuunivarsiitiilee keessatti maxxansuun diddaa itti fufanii jiran. Ilmaan Oromoo marti, barattootni hundi carraan rasaasaan ajjeefamuu waan nu eeggatuuf akka mirga ofii mirkanfachuuf ka’anis Qeerroon Yuunivarsiitii Gondar dhaammatanii jitan.

Anaa dhufuu barattoota Haarawaa Yuunivarsiitii Haramaayaa Irratti Qeerroon dhaamsa walii dabarsuun barattoota simate

Aside

Sadaasa 27,2013 Haromaya.

picture2Wayyaaneen TPLF  bittaa umrii isaa dheereffachuuf waan inni dalagaa ture ummata biratti guutuuttu balaaleffatamaa fi jibbiinsa horataa kan as gahe ta’uun beekama qaami hawaasaa hundii fi keessattuu dargaggoota Oromoon guutummaan dura dhaabbatamaa as gahe.Yuunivarsiitii Haramaayaa mooraa guddaa keessatti anaa dhufuu barattoota haaraa ilaalchisuun barattootni Oromoo sagalee diddaa dhageessisanii jiran. Barattoota haaraawaafis dhaamsa qeerroo waliin hiriiruu dabarsanii jiran. Qophii dhiyaateen walleewwan gootummaa fi sirbootni qabsoo kanneen akka sirba Eebbisaa Addunyaa sirbamanii jiran. Barattootni haaraan seenanis qophii qeerroon Yuunivarsiitii haramaayaa dhiyeesseen hedduu boonanii jiran. Qeerroowwan yuunivarsiitii kanaa diddaawwan mootummaa wayyaanee dhiphisan gaggeessaa as gahuun isaaniis ni yaadatama.

Gama kaaniin barruuleen warraaqsaa barattoota haarayaa dhufan kan kakaasuu fi dammaqsu garee qindoomina Qeerroo Yuuniversitii Haromaayaan akka raabsamaa fi maxxanfamaa ture gabaasi qeerroo ni addeessa.

” Akka Jedhan Miti !! Akka Oromoon Jedhe”

Aside

Habashoota biratti waayeen saba keenyaa waan baayyee jedhamee jira.Sanaan wal qabatee walaloon olitti dhihaate Dargagoota Oromootiini.

Gama kaaniin   http://www.gadaa.com  irraa  mata duree From Editor’s Notebook jedhutti qabatee kan  jiru ilaaluun kan dur hafnaan amma illee  “Akka Jedhan” caalaatti hubachuun ni dandayama

Diddaan Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Gondar Haalaan Jabaatee Barataan Oromoo Tokko Loltoota Wayyaaneen Ajjeefamee Kaan Ammoo Hedduminaan Hidhaa Seenan.

Aside

Sadaasa 26,2013 Gabaasa Qeerroo Yuni Gondar

Gonder UniGaaffii mirgaa Oromoo fi addattis lafti Oromoo gurguramuu fi barattooti Yuuniversitiilee adda addaa irraa hidhamuun haadhabatu jechuun barattooti Oromoo diiddaa kaasuun wal qabatee Mootummaan Wayyaanee ilmaan Oromoo keessumaa ammoo barattoota Oromoo hidhaa fi ajjeesaa kan as gehe ammas ittuma fufuun Yuunivarsiitii Gondar keessatti barataa Oromoo ajjeesuu irraan eegalee heddumminaan hiraaresee hidhaatti naqaa jira. Barataan Oromoo Anteeneh jedhamu   barataa FBE marketing tahee waggaa sadaffaa baratu yakka tokko malee mooraa Yuunivarsiitii Gonder keessatti ajjeefamee jira. Barattootni Oromoo gumaa ilma keenyaa ni baafna jechuun diddaa dhageessisuu irratti argamu. Mooraan Yuunivarsiitii Gondaris diddaa kanaan guutamtee mootummaan Wayyaanee TPLF waraana hedduumminaan bobbaasuun dhiphina keessa galee jira.

Waraanni TPLF Yuuniversitichatti bobba’uun barattoota irratti rasaasa dhukaasuun diddaa dura dhaabbachaa jira. Wayyaaneen barattoota ajjeesaa, rasaasaan rukkutaa fi hidhaa as gahe itti fufuun gara jabinaan raawwachuu irraa diddaan jabaatee itti fufee jira. Haala kanaan Sadaasa 25,2013 barattoota Oromoo diddaa gaggeesitan sababa jedhuun hedduu hiraarsaanii kanneen diddicha qindeessitan jedhaman ammo nama 3 fi kanneen kaan hedduun gara mana hidhaa hin beekamneetti ukkaamsee fudhate,kanneen kunis:-

 1. Barataa Taarikuu Tolosaa veternary waggaa 4ffaa
 2. Barataa Teediroos Beezii barataa Veternary waggaa 4ffaa
 3. Barataa Teediroos barataa waggaa 4ffaa veternary dhalootaan naannoo Bishooftu

Kanneen jedhaman dabalatee barattootni hedduun mana hidhaatti ukkaamsamanii jiran. Barattooti Oromoo Yuuniversitii Goonder keessatti argaman kaanis  Ilmaan Oromoo martis iyya  keenya akka nuu dhageessan jechuun dabarfatanii jiru.

Gama kaaniin barattooti Oromoo mooraa Yuuniverstii keessaa bahanii magaala keessa deemuu fi afaan Oromoon haasawaa daandii irra deemuun sadarkaa sodaachisaa ta’etti yakka ta’ee akka jiru gabaasi nu gahe addeessa.

Waraanni Wayyaanee maqaa sakatta’insa jedhuun baadiyyaa keessa bobba’e uumata saamuu fi humnaan gudeedduun yakka daangaa hin qabne hojjechaa jira.

Aside

Sadaasa 25,2013 Finfinnee

Qeerroo bilisummaaBara dhumaatii abbaa irrummaa isaa keessa mootummaan Wayyaanee waan hojjetu walaaluun bujaajjauu irraan darbee kadhaa biyyoottan alagaa irraa argamuun bittaa umrii isaa dheereffachuuf tattaafachaa ture. Haalli kadhaa fi saaminsaan dinagdee isaa guddisee uummata ittiin bitu wayita fashalu uummata Jumlaan hidhuu, sakattainsaan uummata nagaa rakkisuu fi doorsisuu akkasumas uummata nagaa ajjeesuu filannoo jabaa godhatee jira. Filannoowwan kanneen keessaa maqaa alshabab sakattaana dahoo kan godhateen uummata nagaa golee Oromiyaa mara keessatti doorsisaa fi sakattaa jabaa gaggeessaa jiran. Waraanni mootummaa wayyaanee sakattainsa kanaaf bobbaan kumaataman kan lakkaawaman yoommuu tahu sakattainsaan alatti darbuun afaan qawwee fayyadamuun qabeenya uummataa saamuu fi dubartoota gudeeduu irratti argamu.

Godina Shawaa kaabaa aanaa Alaltuu bakka Fiichee jedhamutti waraanni mootummaa Wayyaanee sakattainsaaf bobbae qabeenyaa ilmaan Oromoo saamee jira. Ilmaan Oromoo hojii isaaniitti bobbaanii jiran dhaabuun maallaqa baaftan fidaa jechuun humnaan irraa fudhachuu irratti argamu. Midhaan konkolaattotaan feamus hin dabarsitan jechuun ilmaan Oromoo rakkoo addaaf saaxiluu irratti argamu.

Qeerroon Godina kanaa diinni maaliif akkas nu godhee irra dura dhaabbanna jechuun uummatni waraana wayyaanee bobbae akka hin nyaachisne, hin obaasne homaa itti hin gurgurre taasisuun hojii waraana mootummaa wayyaanee fashalsuu irratti argamu.

Artist  Duulaa Mulugeetaa

Qoteebulaan qotuu dhiisee, qabamee mana hidhaa ciisee,

Barsisaan barsiisuu dhiisee, qabamee mana hidhaa ciisee.

Barataa barachuu dhiisee, qabamee mana hidhaa ciisee

Naggaadeen daldaluu dhiisee,qabamee mana hidhaa ciisee

Kun biyya abbaa isaa gadhiisee,godaanee biyya ambaa ciisee

Diddaa Barattootaan Wal-Qabatee Yuunivarsiitii Gonder Keessatti Mootummaan Wayyaanee barataa Oromoo yakka tokkoon malee ajjeeste.

Aside

Sadaasa 25,2013 Gabaasa Qeerroo Yuni Gondar
Mootummaan Wayyaanee ilmaan Oromoo keessumaa ammoo barattoota Oromoo hidhaa fi ajjeesaa kan as geesse ammas ittuma fufuun Yuunivarsiitii Gondar keessatti barataa Oromoo ajjeeste. Barataan Oromoo Asrat jedhamu barataa FBE marketing tahee waggaa sadaffaa baratu yakka tokko malee mooraa Yuunivarsiitii Gonder keessatti ajjeefamee jira. Barattootni Oromoo gumaa ilma keenyaa ni baafna jechuun diddaa dhageessisuu irratti argamu. Mooraan Yuunivarsiitii Gondaris diddaa kanaan guutamtee mootummaan wayyaanee waraana hedduumminaan bobbaasuun dhiphina keessa galee jira. Waraanni mootummaa wayyaanees guutummaan rasaasa dhukaasuun diddaa dura dhaabbachaa jira. Mootummaan wayyaanee barattoota ajjeesaa, rasaasaan rukkutaa fi hidhaa as gahe itti fufuun gara jabinaan raawwachuu irraa diddaan jabaatee itti fufee jira. Ilmaan Oromoo martis waamicha keenya akka nuu dhageessan jechuun qeerroon Yuunivarsiitii Gonder dhaammatee jira.

Godina wallagga bahaa Magaala Naqqamtee Naannoo laga Hadiyaatti ayyaanni irreechaa kabajame irratti Qeerroon diddaa sirna Wayyaanee dhageessise.

Aside

Sadaasa 24,2013 Naqamte
Uummatni Oromoo aadaa fi seenaa guddisuuf tattaaffii jabaa taasisaa ture, Wareegama qaqqaalii kaffaluudhaanis aadaa fi seenaa isaa ifa baasuun Oromiyaa keessatti akka lalisu taasisaa jira. Diinni Uummata Oromoo abbaa irreen mootummaa wayyaanee aadaa fi duudhaan Oromoo akka haguugamu, akka badu taasisaa ture ammas ittuma jira. Godina Wallagga bahaa magaala Naqqamtee naannoo laga Hadiyaatti Ayyaanni irreechaa diddaa qeerroo hammachuun ayyaaneffatamee jira. Ayyaana irreechaa kana irratti qeerroon diddaa dhageessisuun walleewwan warraaqsaa hedduumminaan sirbuun mootummaa wayyaanee fi jala deemtota ishee dhiphisee jira. Barattootni Yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa baratan yaa’uun walleewwan ” Oromoo maaltu qixxaata, WBO faarsina, walleewwan jedhan sirbuun diina dhiphisanii jiran. Dura dhaabbannaan diinaan gaggeeffamus aadaa keenya guddisuuf humni duuba nu deebisu hoomtuu hin jiru jechuun qeerroon Yuunivarsiitii Wallaggaa addeessee jira.

HAMMA CUFATANITTI , NI GONGORATU .kutaa 2ffaa

Aside

Y.G(2005) kutaa 2ffaa | Sadaasa 23, 2013

barruuQabsoon Oromoo kan keessa dabre irraa barachuun dirqii itti ta’a. har’a waan irraa barachuu dandeenyu argachuuf, muuxannoo eenyullee qorachuun nu hin barbaachisu. Qalbii haqaa yoo qabaanneef, waan nuuti keessa dabarre irraa, warra kaaniif dhaamnu hedduutu jira. Bu’aa ba’iin qabsoo OROMOO keessa dabraa jiru salphaa miti. Jaallannus jibbinus Addunyaa haala hammaataa keessa jirtu keessa jirra. Gaaffiin keenya kana keessaan akkamiin milkaa’aa ? jedhanii irratti hojjachuuf qooda ilmaan Oromoo hundaa gaafata. Inni Qabsoo Oromoo cichoominaan gaggeessaa jirus, inni sababaa gara garaan keessaa ba’ees , inni qabsoo Oromoo akka kubbaa miilaa taa’ee daawwataa jirus, inni lakkii dhiiga ofii waliin dhaabbachuun bakka dhabuudha jedhee mana namaa keessatti rakkataa jirus,inni maaltu na dhibeen keessaa ba’ee addunyaa biraa keessa jirus, inni mee karaa kana yoo ta’e jedhee yaalaa jirus….hundumtuu, har’a Ummata kanaaf furmaati maal akka ta’e kan wallaale hin jiru.

Furmaati addunyaa kana irraa eeggannu hin jiru. Biyyoota haqa keenya odoo beekanii dantaa isaaniif nu ukkaamsaa jiran irraa waan eeggannu hin jiru.har’a dhaabbilee mormitootaa jiran irraa gonkumaa waan eeggannu hin jiru.hunda irraa jechuu ni dandeenyaa waan irraa eeggannu hin jiru. walii keenyaaf qoricha ta’uun keenya har’a ifadha. haala akkasii keessatti waan nu barbaachisu waggaa 100 booda waan wal gaafannu hin qabnu. waan nu ijaarus, waan nu diigus, waan nu laamshessus, waan nu gufachiisuus tokko tokkon beekna. Dhibee keenya kana diinni ammallee itti mikaa’uuf nu irratti hojjachuun kaayyoo isaati. Dirqama isaatis. Isatu isa jiraachisa waan ta’eef. Kan nu dinquu qabu, waan diinni nu irratti hojjatu kana irraa baraaramu dhabuu keenyadha.

Yeroo hedduu Gandummaa, dhimma Amantii fi Angoof bololuutu qabsoo keenya miidhaa jira jennee dubbanna. Garuu summiin jireenya hawaasummaa keenya keessa facaafamee, guyyuu wal nu dhamaasaa jiru qoratanii Ummata Biyya keessaas ta’uu Biyya alaa barsiisuun dhibee keenya adda duraa ta’uu ol kaafne dubbachaa hin jirru. hundeen qabsoo oromoo ititu isa dhorku isa kana. Dhalli Oromoo Ani Oromoodha ofiin jechuutti ni boona. Oromoodha ofiin jechuun duuba kan jiru keessa jiraachuu fi dhiisu isaa garu hin qalbeeffatu. Ani Oromoodha ofiin jedheen, waan na keessa jiru waan gabroonfattoonni na keessa tuulan waliin jiraadha taanaan jireenyi koo hawaasa Oromoo waliin tarkaanfachuuf na rakkisa. Keessi koo sabboonummaatti amana yoo ta’ee, jireenyi hawaasummaa warra halagaa na keessaa sirbuu hin qabu. Abshaalummaa fi haxxummaan gabroonfattootaa na keessatti mana ijaarrate odoo jiru , akkamiinan jireenyi hawaasummaa Oromoo maal akka ta’e beekuu danda’a ?

Jireenya hawaasummaa Oromoo keessa kan halagaan nu harkaa fudhatee ittiin jiraataa jiruu fi nuuti isa dhabnee ofittummaan nu maraachu hedduutu jira. Halgaan ibsituu eenyummaa keenya gaafa Ummata keenya keessaa baasu yaalu, yoo danda’e bara baraaf akka nuuti of hin taanefidha. Nuuti ammo sabboonummaatu nu keessa jira jennee itti amanna taanaan shirri diinaa nu keessaa maal hojjata ? of keessaa baasuutu nuuf qoricha. Fakkeenyaaf, sirna hangaafaa fi quxusuu hawaasa Oromoo keessa jiru, Addunyaa keessaa kan qabu jira natti hin fakkaatu. Waan umama keenya waliin jiru malee kan barannee miti. Kun har’a nu keessa jiraa ? yoo jenne deebiin laatamu malu, waan jiru irraa hubachuu dandeenya. Ofittummaa har’a guyyuu nu miidhee qophaa nu fiigsaa jiru aadaa Oromoo keessaa waan kana calaqqisiisu jiraa ? jennee yoo gaafanne, jireenya gamtaa yk waloon kan callaqisu qofaa arganna ? maarree eessaa dhufe ? nu diiguuf diinni nu keessa kaa’e. diinni itti milkaa’eera. Nuuti garuu ittiin miidhamneerra. Sobuun aadaas ta’u jireenya hawaasummaa Oromoo keessa gonkumaa hin jiru. maarree eessaa fidine. Gabrummaa waliin dhufe. Hayyee gabrummaa jibbina ega ta’ee maaf sobuu hin jibbine ? deebii isaa isinumaafan dhiisa. Hattummaan Umama Oromoo keessa jiraa ? aadaa jiru hundaa keessa hin jiru. saamichoo jireenya hawaasummaa keenya keessa jiraa ? maarree eessaa fidine.kan diinaati. Hayyee har’a ega nuu galee maaf of keessa hin baafne ?

AMMA CUFATANITTI , NI DONGORATU . kutaa 2ffaa.docx

The Oromos and other nation and nationalities of Ethiopia in Germany, Protest Killing of migrants in Saudi Arabia

Aside

GermanyA Protest demonstration organized by the Union of Oromo Students in Germany (UOSG) in collaboration with the Oromo Community in Hessen and the Oromo Community in Munich and strongly condemns the mass killing, inhumanly killing, torturing, murdering, massacring, brutal treatment and being raping by Saudi citizens and security forces publicly more than ever. The protest took place on 21 November 2013 in front of the Saudi Arabia consulate in Frankfurt am Main, Germany with more than 60 peoples. The very active and emotional participation of the numerous members of the Union of Oromo Students and the Oromo nationals from all parts of Germany, gave a special glamour to it with slogans of Stop killing innocents migrants, Saudi Shame on you!!! Saudi you will pay the price!!!!!You are killer! Saudi Arabia you are terriorist, you are murderer, Free our brothers and sisters, you are rapper…raper…raper, Stop killing and Rape our sister and Brothers!!Enough is enough!!The blood of Oromo youths and Nation of Ethiopians cries out for justice’:

FrankfortThe call for the Demonstration including our demand letter was already sent to different organizations and diplomatic missions operating in Germany including City administration of Frankfurt, Aminist International EU and Human Right Watch.Report 21 Nov.2013 Demonstration

Godina Harargee bahaa aanaa Haramaayaa keessatti uummatni diddaa kaasuun gabaafame.

Aside

Sadaasa 22,2013 Haromaya

Uummatni Oromoo guyyaan itti mootummaa Wayyaanee fi sirna isaaf bitame jedhee bule mul’atee hin beeku. Yeroodhaa gara yerootti diddaan hedduu jabaachaa deemuun as gahe. Godina Harargee bahaa aanaa Haramaayaa magaala Haramaayaa fi Awwadaay keessattis uummatni Oromoo gamtaan sirna mootummaa Wayyaanee dura dhaabbachaa jira. Mootummaan Wayyaanee isin miseensota ABO ukkaamsitanii jirtu maqaa jedhuun uummata Oromoo hiraarsuu fi sakatta’uu kan eegale dura dhaabbachuun uummatni gamtaan sirna mootummaa wayyaanee dura dhaabbachaa jira. Konkolaatawwwan magaalaa keessattis basaastotnii fi jala deemtotni Wayyaanee geejiba akka hin arganne uummatni dhorkuun diddaa jabaa gaggeessaa jiran. Yuunivarsiitii Haramaayaa keessattis gaaffiin dabalinsa miindaa jabaachuun mootummaa wayyaanee dhiphina jabaa keessa seensisee jira. Jala deemtotnii fi amanamtootni Wayyaanee yeroo dheeraas qaala’insa jireenyaa isaan mudate irraa uummata waliin dabalinsa miindaa gaafachuuf dirqamamanii jiran.

Yuunivarsiitii Amboo barattootni muummee AGRI BIOPROCESS ENGINEERING sirna mootummaa Wayyaanee dura dhaabbatan

Aside

Sadaasa 22,2013 Amboo

OromiaALutaContinua2011FDGDhiibbaan mootummaan Wayyaanee gaggeessaa ture daangaa hin qabu. Ilmaan Oromoo guutummaan gaaffiiwwan mirgaa kaasaa; wareegama barbaachisaas kaffalaa as gahan. Barattootni Oromoo addatti qabsoo fincila diddaa garbummaaf taasifamu keessatti qooda olaanaa bahaa turan. Yuunivarsiitii Amboo keessatti haalli kun itti fufuun barattootni gamtaan sirna mootummaa Wayyaanee dura dhaabbachaa jiran. Mootummaan wayyaanee barattootaa fi baajata barnootaan bittaa umrii isaa dheereffachuuf kan akeekkate irratti barattootni gamtaan dura dhaabbatanii jiran. Yuunivarsiitii Ambootti barattootni muummee AGRI BIOPROCESS ENGINEERING baratan sirni bulchinsa mooraa Yuunivarsiitii fi kabajaan barattootaaf kennamu hir’achuu irraa dura dhaabbannaa gaggeessaa jiran. Mootummaan wayyaanee diddaan kun irra deddeebbiin ka’uu irraa bulchinsa mooraa Yuunivarsiitii qorannoon rakkisaa jirti. Pirezedaantiin Yuunivarsiitichaa Dr. Mitikkuu Teessoos mootummaa Wayyaanee waliin tahuu irra barattoota waliin yoo taate kabajaa qabda jechuun qeerroon Yuunivarsiitii Amboo dhaamsa dabarsanii jiran.