European Parliament: MOTION FOR A RESOLUTION on Ethiopia (2016/2520(RSP))

Aside

european-parliament

Source: European Parliament

MOTION FOR A RESOLUTION
with request for inclusion in the agenda for a debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of lawpursuant to Rule 135 of the Rules of Procedure on Ethiopia  (2016/2520(RSP))

Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis

on behalf of the ALDE Group

B8 0095/2016
European Parliament resolution on Ethiopia
(2016/2520(RSP))

The European Parliament,

 • having regard to its previous resolutions on the post-election crisis and serious human right violation in Ethiopia and in particular those of 7 July 2005 on the human rights situation in Ethiopia, 13 October 2005 on the situation in Ethiopia,
 • having regard to the local EU statement on the situation in Ethiopia on 30 July 2014,
 • having regard to the joint statement by the HR/VP of the EU and the Ethiopian Minister of Foreign Affairs on 20 October 2015 in Brussels,
 • having regard to the statement by the EU External Action spokesperson on 23 December 2015 on recent clashes in the Oromo and Amhara regions in Ethiopia,
 • having regard to the Human Rights Watch report on Ethiopia on January 2011,
 • having regard to the Cotonou Agreement,
 • having regard to the fact that Ethiopia is the fourth largest recipient of EU aid in the world and the EU its most significant trade partner,
 • having regard to the African Charter on Human Rights and Peoples of 1981,
 • having regard to the International Covenant on Civil Rights, 1966 policies,
 • having regard to the Universal Declaration of Human Rights of 1948,
 • having regard to the Constitution of the Federal Republic of Ethiopia, adopted in 1995, in particular its articles 46 and 47;
 • having regard to Article 135 of the Rules,
 1. Whereas in Ethiopia, which was one of the poorest countries in the world and is the Africa’s second most populous nation, the ruling party (Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front –EPRDF-) dominated by the Amhara and Tigray ethnic clans has been in power since the overthrow of the military government in 1991; whereas some of the largest ethnic communi¬ties, particularly the Oromo and Somali (Ogaden), have been marginalized by Abyssinians (Amhara/Tigray) with little participation in the political representation, and are subject to regular and violent human rights abuses;

Read Full Document

FXG Oromiyaa Bakka Gara Garaa fi Magaala Naqamte Keessatti Itti Fufe.

Aside

Magalaan Naqamtees Guyyaa Har’aa FXG Itti Jira Manneen Barnootaa:-
1. Qopha’insaa naqamtee
2. Mana barumsaa Oolmà da’imanii beetel
3. Mana barumsaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa Dibooraa
3. Mana barumsaa kibbaa Waachaa
4. Mana barumsaa Ask K eessaattii Mormii cimaan godhama jira. Daa’immaan heddunis gazii nama boosisun miidhamaniru. Mana barumsaa kibbaa waachaa Keessaattii dhukkasni hedduun godhama ture. Baratootni miidhamanis yaalii akka hin argannee dhorkamanii kallaattiin gara mana hidhaa naannoo dhidhessaattii geessamaniru.

Dargaggoonni Oromoo Magaalaa Gimbii Wallaggaa Loltoota Wayyaaneen Qabamanii Seeraan Ala Hidhamaa Jiru.

Aside

Amajjii 19,2016 Gabaasa Qeerroo Gimbii

1,Abayyaa Faxxanaa Tasgaraa kan jedhamu hojjetaa dirree misoomaa kan ta’e,ga’een hojii isaa kfo keessatti barreessaa kan godina wallaggaa lixaa,yeroo ta’u, yeroo adda addaatti ragaa sobaa irratti qindeessuun carraa guddinaa akkanni hin arganne godhanii jiran. Kana malees sababa mormaa deggerte jedhamuun iddoo hojii isaa duraa irra kaasuun lafa fagootti darbachuun,karaa dheeraa marmaaree akkanni hojjetu godhaa jiran. kan biraan warreen ganda bulchaniin waaninni keessaa hin qabne godheera,goosiseera jedhaa ragaa nuuf laadhaa jechuun akka lakkoobsa habashaatti  06/05/08tti Koreen mataa isaa danda’e ijaaramee hojiitti seenee jira.
Akka keessa beektonni jedhanitti sochii barattootaa duuba jirta,hojii shororkaa hojjechaa jirta jechuun hojii irra hari’uuf ykn mana adabaatti darbachuuf qophii akka ta’an adda baasanii jira.

2,Solomoon Mokonnon wallitti qabaa kfo godina wallaggaa lixaa yemmuu ta’u,paarlaamaaf illee dorgomaa ture. Namni kunis haaluma kanaan ija diinaan fuula mootummaa duratti ilaalamuu ergaa eegalee bubbulee jira. Yeroo dhihoo Kanas shororkaa duukaa hiriirtee jirta jechuun torbanoota sadiif mana adabaa turee kan ba’e yoo ta’u ammas doorsifni adda addaa irratti geggeefamaa jira.
3,B/Tafarii Baqqalaa itti aanaa Solomoon, bifuma walfakkaatuun hidhaa torban lamaa irra turee dhiyeenya yoo gad dhiifames, ammas carraan isa eeggatu hidhamuuf hojii irraa hari’atamuu akka ta’e, warreen quuqama lammii isaanii qaban iccitii kana bakkee baasaniiru.
Kana malee Fufaa kan jedhamuuf kanneen biroon kfo keessatti hirmaanna garagaraa godhaa turan martuu adabni akka isaan eegaa jiru bira ga’ameera. Kanaaf hundumtuu gochaa diinaa kana hubatee akka irratti qabsaa’uu qabu dhaamsa keenya dabarfanna.

Baha Wallaggaa Qophaina Naqamteef Uummata Boordii Keeessa Jiraatanin FXG Daran Jabaatee Itti Fufe.

Aside

Amajji 19,2016 Gareen murna bichuu TPLF tarkaanffi suukanneessaa fudhattus warraaksa banbanee jiruu dhaamsuu hin dandeenye ittu gochiisaani Warraqsa golee OROMIYAA arfaniin fininsise Qeerroon barattootaa Q/Naqamtee har’a ayyaanaan wal qabsiisani yeroo
“galaa!”jedhanitti Barattootarraa Diddaa guddaan dhaga’ame barattoonnis diddaasaanii dhaadannoo jajjaboon eegalan (“oso haadhoon keenya du’a jiruu dhiigasarra ejjenne hin ayyaanefannu ,harmeen keenya bo’a nuti gammachu hin hin qabnu ,nuti dhaloota qubeeti gabrummaan nu hin ta’u”) jechuun akkuma eegalaniin gaazaa nama imimaanessu gaddhiisan aarii guddaa keessa kan galche barattoota waliin dhaadannoo dhageessisa.

Gochi suukkanneessaan shamarran Oromoo sadii godina wallagga lixaa magaala Najjoo keessatti mana nama dhuunfatti waraana Wayyaaneen irratti fudhatamaa jira‏

Aside

Hidhaa fi gochi safuu cabsee fi suukkanneessaa saroota wayyaaneetiin uummata oromoo irratti gahaa jiru daran jabaatee itti fufe jedhu
Qeerroon godina wallagga lixaa aanaa Najjoo irraa ibsu.
Har’a Amajii 18/2016 addeessutti hidhaan barattootaa fi ummata irra gahaa jiru kan magaalaa Najjoo akkuma itti fufetti tahee gocha
suukkannessaa sharammaran magaala Najjoo irraa qabaman kanneen maqaan isaanii armaan gaditti tarreeffaman waraana wayyaaneen erga qabamanii mana nama dhuunfaatti geeffamanii kaasee gocha gudeeddaa irratti raawwatanii hanga ammaatti poolisiin wayyaanee gocha kana irratti raawwataa akka jiru qeerroon gabaasee jira. isaan kunis
1. Ayyaantuu Malaakuu
2. Guddee Gammachuu fi
3. Ayyaantuu Camaduu kan jedhaman sadan kun harkaa waraana Wayyaanee keessatti miidhamaa akka jirantu gabaafame. Mana nama dhuunfaa keessatti waraana wayyaaneen dhokfamanii haala gaddisiisaa kan dubbachuun nama saalfachiisu irratti raawwataa kan
jiran yoo tahu isaan keessaa Ayyantuu Camadu qaamni ishee hir’uu tahee cabdee akka jirtu gabaasni dhufe ibsa.
Kannen maqaan isaanii nun gahin dhabamanis eessa jiraatuu isaanii kan hin beekamne shamarran hedduu akka tahes Qeeyroon gabaasee jira.

Barattooti Oromoo Baha Wallagga FXG Itti Fufan

Aside

Amajji 18,2016
Baha Wallaggaa Qopha’ina Naqamte,
Wamaa Hagaloo
Magaalaa Moxe, Ganda Baataa,Magaalaa Qassoo,Magaalaa Killoo,Ganda Baabbaa Kofalee keessatti sochiin FXG haalaan finiinsaa turan. Akkasuma Waamaa Hagaloo Baataa keessatti kannen jalee mootummaa ta’an irratti tarkanfi ummati fudhatee madoo taasisan