Ona Haroo Limmuu Keessatti Diddaan Dargaggoota Oromoo Jabaatee Itti Fufe

Aside

Hagayya 30,2012 Naqamte

Qeerroowwaan Oromoo Onaa Haroo Limmuu torbee tokkoo Oliif diddaa gaggeessaa jiru itti fufuun Hagayya 29,2012 haala qindaayaa ta’een itti fufe. Haala kanaan dargaggoonni magaa fi baadiyyaa irraa walitti dhufuun bakka tokkotti bifa qindaayeen wallee warraaqsaa dhageessisaa oolan,haala kanaan:-
Qeerroo Kaa’ii hin falmannaa,
Biyyaa abbaa keenyaa maaliif Teenyaa,
ABO’n toftaa qindeessee,
Qeerroon qabsoo finiinsee,
Waaqayyootu haalaa mijeessee
Ka’ii Oromoo maaf cal jettee teessee
Jechuun Qabsoo bilisummaa Oromoo leelisaan, Hagayya 29,2012 Mootummaan Wayyaanee Mallaas utuu du’ee osoo jiruu gadda mootummaa irratti sirbuun yakka jechuun humnaa poolisaa Federaalaa dargaggotaattii bobbaasuun dargaggootaa 18 ol qabamanii waajjiraa pooliisaa Onaa Haroo Limmuu keessattii hidhaamaanii akka jiran gabaafame. Ummaannii haalaa kanaa ilaaluun aree ka’ee guyyumaa kaleessaa sa’aa boodaa wal gurmeessee waajjiraa poolisii deemuun atattaamaan ijoollee keenyaa nuf hiikaa, warraa mana hidhaa garaagaraa keessaattii hiitaanii jirtaanis dabalee yeroo gabaabaa keessatti akka gadhiifntaniif gaaffii keenya mirgaa dhiheessina jechuun diddaa kaasanii jiru. Haala kanaan dargaggoota Oromoo hidhaman battalatti gadhiifamanii jiraachuuu qeerroon naannicha irraa gabaasa.

Mootummaa EPRDF Waggoota 20 Boodas Araadi Ummata Hiraarsuu Irraa Hin Dhaabbanne

Aside

Hagayya 30,2012 Finfinnee
Jidduu kana du’a Muummicha Ministeeraa Mootummaa Wayyaanee Mallas Zeenaawwiin wal qabsiisuun EPRDF saboota biyyattii humnaan gaddaaf akka yaa’anii fi kan gadda muummichaa irratti hin rgamnes adabbiin ykn tarkaanfiin akka irratti fudhatamu ololuun ummata doorsisu gochaan isaa kun uummata Oromoo biratti fudhatama dhabuun diddaa dhalaa jira.Godinoota Oromiyaa addaa addaa keessatti humnaan ummata yaasuuf kan karoorfate milkaayaa hin jiru.
Haaluma wal fakkaatuun Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Ashii keessatti waraanni mootummaa Wayyaanee dargaggoota rifeensa guddisan isin miseensa ABO ti jechuun yakkuu jalqaban.Aanaa kana keessatti Wayyaanee humnaan ummata gadda yaasuuf kan karoorfates fashalee jira.
Gama biraan aanaa Limmuu magaala Galiilaa keessatti uummatni gaddaaf dirqiin hin baanu jedhe.Dargaggootni naannoo kanaa diddaa jabeessuun waraana mootummaa wayyaanee uummata doorsisuuf bahe jala dhaabbatee jira.Walumaa galatti humnaan gadda baasuuf kan mootummaan Wayyaanee yaalaa jirus siyaasa mataa isaa tarkaanfachiisuuf akka ta’e beekama. Addatti Hagayya 30,2012 Oromiyaa godinoota Shawaa lixaa,Harargee lixaa,Arsii aanaa Siraaroo keessatti diddaa uumee jiraachuu isaa gabaasi nu gahe addeessa.

Dargaggoonni Amboo Suuraa Taddasaa Biruu Malee Suuraa Mallasaan Ambo Keessatti Hin Barbaachisu Jechuun Ibsatan

Aside

Hagayya 30,2012 Amboo
Qeerroowwaan Magaalaa Amboo fi Gudaar namota suuraa Maallas magaalaa keessaa deemaanii gurguraan akka magaalaa Oromootaa keessatti hin gurguramneef dhorkuun ari’an.Maglaanaa Amboo bakka itti suuraa Taddasaa Biruu fi Elemoo Qilxuufaa gurguran malee suuraa Mallasaa keessatti nagadan miti jedhuun ummanni dura dhaabbatee jira.
Karaa biraa humni poolisa Wayyaaneen magaalaa Amboo shakkuu irraan kan ka’ee, Humna Poolisaa Federaala Finfinnee irraa gara Ambootti yaammachuun ummata goolaa jiraachuu gabaafama. Ummaannii Amboo Hoteelotaa gurguddaa magaalaa Amboo fi Gudaar keessaatti kaaseetota Ebbisaa Addunyaa Fi Hirphaa Ganfurree fi kaasseetonni warraaqsaa humnaa ol sirbiisifaama jiraachuu kan dhagahe Wayyaaneen Poolisoota sirnichaaf uggumanii bulaniin Hoteela irraa deemuun walleen warraaqsaa kamuu akka hin sirbiisiifamne dhorkuu irra darbanii namni sirbisiisee argame akka adabbiin cimaa irra gahu yoo akeekachiisanuu umma nni diddaa isaa cimusuun walleen warraaqsaa Hoteelota keessatti dhageessisaa jira.
Kana malees konkolaataa gara Finfinneetti deemu tokko irra ilamltooti yaaban gutummaatti sirboota ABO faarsu dhageessisuun alabaa ABOs konkolaataa irratti hidhuun akka muldhatee jiru qeerroon gabaasa.Poolisoonni haala kana dhagahanii konkolaaticha hordofan iyyuu waa gochuu akka hin dandeenye gabaasi nu gahe addeessa.

Ummanni Aanaa Anfilloo Diddaa Jabeesse.

Aside

Hagayya 30,2012 Anfilloo

Gabaasaa Anfilloo addeessuun, Hagayya 28 dua muummicha ministeeraa Obbo Mallas Zeenawwiif gadda ibsuuf jecha konkolaataa bulchiinsa magaalaa irratti huccuu gaddaa ykn huccuu gurraacha uffisuudhaan magaalaa Anfilloo,Muggi keessa deddeebisaa turuudhaan, uummata magaalaa fi gandootaa aanaa Anfiloo sanaaf waamicha godhanii kottaa gadda nama kanaa ibsaa jechuudhaan labsiin gadi dhiifamus uummanni nuti gadda hin qabnu,gadda keenya faafa Laggasaa Wagii wareegame fixxanne jechuudhaan kanneen gadda namichaa kana uummata boosisuuf dhiyaatan yaada isaanii uummanni fesheleessee argamee jira. Dua nama kanaaf uummata Oromoo boosisuuf dirqamni bahus hamma ammaatti godina Wallaggaa keessatti gadda nama kanaaf yaadni uummata irraa dhiyaate jiru akka hin jirree ifaa taee jira. Kunis garagarummaa saba biroo irraa uumuudhaan uummata mootummaa kana jibbu jedhamee kanneen dua isaa kanaaf gaddaa jiran akka uummata Oromoo komataa jiran ifatti mulataa jira. Kanaan kan wal qabate jibbii uummanni Anfilloo mootummaa kana irraa qabu caalatti ifatti bahee jala deemtota mootummaa kanneen taan garaa kuchisiisee jiraachuu gabaasaan Qeerroo Anfilloo gabaasee addeessa.

Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Cooraa keessatti diddaan qeerroo to’annaa mootummaa Wayyaanee ala tahe.

Aside

Hagayya 29,2012 Mattuu

Hagayya 25/2012,Godina Iluu abbaa Booraa aanaa Coraa ganda Abdallaa 01 keessatti diddaanqeerroo dhoe toannaa mootummaa Wayyaanee ala bahe.Mootummaan Wayyaanees dargaggoota naannoo kanaa Jumlaan hidhaa jira.Dargaggootni naannoo kanaa Gaaffiin Keenya gaaffii Bilisummaati,Hawaasni musliimaa gaaffii gaafataniif deebii argachuu qabu,Mallasaan dueef hin gaddinu kanneen jedhan ganda keessa deddeebiuun uummata kakaasuun mootummaan Wayyaanee toachuu dadhabee jira. haala kanaan ummata Oromoo naannoo kanaa sochii dargaggootaan duuba jirtu jedhuun jumlaan mana hidhaatti kanneen guure keessaa

1. Haji Sharif jiraataa naannoo Baddallee kan ture

2. Sheik Saadoo Hajii Adem

3. Sheik Abdulaziz

4. Obbo Hajii Masruu Suraaqaa

5. Dargaggoo Muraad Muzamiil hojii dhabaa

6. Dargaggoo Abdoo Yaaqob hojii dhabaa

7. Dargaggoo Nuurii Jamaal hojii dhabaa

8. Dargaggoo Ibraahim Abdurazaaq hojii dhabaa

9. Dargaggoo Qaadii Shifarraa hojii dhabaa

10. Dargaggoo Muunir Adam hojii dhabaa

Yoommuu tahan qeerroon naannoo kanaa hidhaan jabaatus qabsoon akka daran jabaatu ifaan ibsaa jiran.

Poolisni Mootummaa Wayyaanee Dargaggoota Oromoo doorsisaa fi hidhaan dararaa ture Ashannaafii Girmaa irree uummataan reebame.

Aside

Hagayya 29,2012 Gimbii

Godina Wallagga Lixaa aanaa Gimbii ganda Gabaa Sambataa keessatti Poolisiin Oromiyaa dargaggoota Oromoo yeroo dheeraaf rakkisaaa fi reebaa ture Ashannaafii Girmaa jedhamu harka uummataan reebame.Poolisiin Wayyaanee Ashannaafii Girmaa yeroo dheeraaf dargaggoota Oromoo isin Miseensota ABOti jechuun mana hidhaatti guuraa kan ture dha.Poolisiin kun akeekkachiisni yeroodhaa yerootti irra deddeebbiin wayita kennamu irraa hin deebiu yeroo jedhutti uummatni naannoo kanaa reebuun of irraa ittisuuf dirqamanii jiran.Reebicha irra gaheenis Hospitaala Gimbii seenee jira.Mootummaan wayyaanee miseensa keenya kan reebe dargaggoota naannoo kanaati jechuun dargaggoota doorsisaa jira.Odeeffata uummata naannoo kanaaf kennuun kan reebsise poolisii Ajajaa shantamaa Tasfaa Ushaa magaala Naqqamteedhaa maqaa seelii diinaan gara Gabaa Sambataatti kan jijjiirte dha jechuun mana hidhaatti ukkaamsanii jiru.

Haaluma Wal fakkaatuun diddaan qeerroon gaggeeffamu Godina Wallagga lixaa dhuunfachaa jira.Aanaa Ayiraa Gullisoo keessatti qeerroon mootummaa wayyaanee cinqaa jira.Basaastotni mootummaa wayyaanee

1. Obbo Taliilaa Jaarmanaa hojjetaa finance bulchinsa magaalaa

2. Obbo Tashoomee Akaaluu dura taaaa DH.D.U.O aanaa Gullisoo

Diddaa qeerroon gaggeeffamu dura dhaabbachuu dhadhabuun waraanni mootummaa wayyaanee dargaggoota bakka argetti akka qabuu fi maqaa dargaggootaa kennaa jiru.Namootni kun hojii keessan irraa hin dhaabbattan taanaan qaaniin akka Poolisii Ashannaafii Girmaa akka isaan dhaqqabu dhaammatanii jiru.

Bututa Mootummaa EPRDF jalas OPDOn Sabboontota Oromoo Yakkuu Hin Dhaabne

Aside

(Qeerroo, Wancii, Hagayya 28,2012 ) Godinaa  Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Wanciittii dabbaalloonnii wayyaanee sirnnichaaf amanamoo ta’aan shiraa garaagaraa ilmaan Oromoo irraattii dalaguu har’aa illee hin dhiisne.

Haata’uu malee yeroo ammaa kanaa Waajiraa OPDO kessaa Caasaa Qeerroo jiru akka gabaasetti Wayyaaneen OPDO keessaan ilmaan Oromoo sabboontota ta’an yakkuu fi gabaasa kijibaan akka isaan hidhaman guchuu irratti dabballoonni wayyaanee gabaasa galchaa jiru.

Dhuma mootummaa wayyaanee jala OPDOn gariin waan sirni mootummichaa kufaa jiru arguu dadhabanii amma illee sabboontota irratti shira hojjechuu hin dhaabne.

Haala kanaan waraqaan waajjirri OPDO sabboontota irratti barreesse akka kanatti maxxaneen ibsa.
Namni maqaan isaa Dirribaa Rgaaggaasaa Awwaaqii jedhamu dhaaba ABO, Mufatootaa, Mormitootaa fi Kiraayii sassaabdotaa jechuun shiraa xaxuun chaappaadhaan deeggaaree sabboontota gara waajira Wayyaaneetti gabaasa. Gochaan isaa kunis yeroon hin dhaabbatu itti fufa taanaan sabboontoti ittisatti akka seenan gabaasu


Magaalota Oromiyaa Adda Addaa Keessatti Alaabaan ABO Bala’iuun Ummata Gammachiise

Aside

Yeroo ammaa dabballoonni Wayyaanee du’aatii Mallas Zeenaaf ummata humnaan akka booyanii fi gadda ta’aan baadiyyaa irraa hamma magaalaatti yeroo rakkisaa jiranidha. haala kanaan diddaa dabboontoti muldhisan ammoo magaalota gara garaa keessatti Alaabaa ABO fannisuun hawwii bilisummaaf qaban muldhisuu fi diddaa qaban agarsiisaa jiru. Akka kanaan Alaabaan ABO magaalota Finfinnee,Sabbataa,Adaamaa,Amboo, Baakkoo fi bakkoota adda addaatti balali’uun ummata gammachiise. Alaabaa fi waraqaan ykn barruun warraaqsaa itti fufiinsaan bakkoota adda addaatti faca’uutti jiraachuun qeerroon gabaasa.

Godina Wallagga Lixaa Ayiraa keessatti diddaan uummataa jabaate.Dunkaanni Gadda Mallasaaf bu’es gubate

Hagayya 28,2012 Ayira

Godina Wallaggaa lixaa aanaa Ayiraa Gullisoo keessatti diddaan qeerroon gaggeeffamu daran jabaachaa dhufe.Doorsisnii fi hidhaan waraana mootummaa wayyaaneen raawwatamus hammaachaa jira.Haala yeroo ammaa kanaan wal qabatees mootummaan wayyaanee dirqamaan gaddaaf baaa,Horii kaffalaa jechuun uummata hiraarsaa jira.Dargaggoowwan

1. Mangistuu Doktoree

2. Ifaa Guddataa

3. Dagaagaa Faxxanaa

4. Margoo Hambisaa

Jedhaman mootummaa wayyaanee irratti uummata kakaastu jechuun mootummaa wayyaaneen erga ukkaamsamanii mootummaa wayyaanee jalaa miliqanii jiran.Uummatni dirqiin dunkaanni buufamuun gaddaaf bahaa jedhamanis Gullisoo keessatti gara bahumsa Ayiraa irratti Dunkaana kana gubanii jiran.Uummatni naannoo kanaa duaa isaa duaan haa awwaallatu,Gaddi kun ilmaan oromoo hin ilaalu,Nuyi namni duuu jaallanna osoo hin tahiin bilisummaa barbaadna jechuun dunkaana kana gubanii jiran.Qeerroon naannoo kanaas waraqaalee dhaadannoo

v Oromiyaan ni bilisoomti

v Duaa isaa duaan haa awwaalu

v Bilisummaa barbaadna

v Kai qeerroo yeroon geesse

Jedhan naannoo kanatti balinaan maxxanfamanii jiran.Alaabaan ABO Gullisoo keessattis balaliiee jira.Ilmaan oromoo Miseensota OPDO tahan yeroon hiree murteeffannaa amma jechuun qabsoo uummataatti dabalamanii jiran.

Waraanni mootummaa wayyaanees diddaa qeerroon gaggeeffamaa jiruun kan cinqame Ayiraa,Gullisoo,JaarSoo, Ganda calliyaa waradaallee fi kanneen biro keessatti sakattainsaa gaggeessuun meeshaa waraanaa qabdu jechuun uummata doorsisaa jira.Gaaffiin mirgaa qeerroon eegalame hanga galmaan gahu itti fufuu akka qabnuu fi ilmaan oromoo marti gumaata barbaachisaa akka godhuun waamicha qeerroo naannoo kanaati.

 

Fincilli Sabboontota Oromoo Godina Shawaa lixaa Kaachis,Baabbichaa,Abuunaa Gindabaratii Keessatti Jabaate Itti Fufe.

Aside

Hagayya 27,2012 Amboo
Godina shawaa lixaa aanaa Abuunaa Gindabarat,Kaachisii fi Baabbichaa keessatti fincilli uummataa dhoe.Mootummaan wayyaanee naaannoo kanatti humnaan dua Mallasaaf gaddaa jechuun wayita yaasaa jirutti qeerroon naannoo kanaa gamtaan dhaadannoo Mootummaa abbaa irreetti aduun dhihe,Oromiyaan ni bilisoomti kanneen jedhan dhaadachuun waraanaa fi kaabinoota wayyaanee waliin wal dhabdeetti seenanii jiran.Qeerroon naannoo kanaa yeroodhaa yerootti gaaffii mirgaa dhiheessaa tureen mana hidhaatti ukkaamsamaa kan ture yoommuu tahumirga abbaa biyyummaa ni mirkaneeffatna jechuun gamtaan uummata waliin irbuu seenanii jiran.ilmaan oromoo marti hiree murteeffannaaf akka kaus jabeessanii dhaamanii jiran.

Haaluma wal fakkaatuun Godina Wallagga bahaa Magaala Naqqamtee keessatti waraqaaleen hubannoo siyaasaa uummataaf tahanii fi waamichi qaboo hedduumminaan maxxanfaman.Qabsoo uummata oromoon gaggeeffamu galmaan gahuuf hundi dirqama akka baanus qeerroon naannoo kanaa dhaamee jira.Suuraa Muummicha Ministeera Wayyaanee magaala kana keessatti gurguramuu jalqabe dura dhaabbachuun uummatni hiree murteeffannaaf akka kau dhaamanii jiran.

Waraqaaleen dhaadannoo Magaalota Oromiya a bakkoota gara garaa keessatti Qeerroon bal’inaan maxxanfame

Video

Hagayya 27,2012 Finfinnee
Waraqaan dhaadannoo fi hubannoo siyaasaa kennan Oromiyaa keessatti bakkeewwan gaa garaa keessatti Qeerroon maxxanfaman.Dhaadannoowwan
1. Hidhaa fi ajjeechaan gaaffii mirgaa dhaabuu hin dandaan
2. Qeerroon Oromiyaa bilisoomsuuf wareegama kamuu ni baasa
3. Oromiyaan ni bilisoomti
4. Garboomfataan ni kufa
5. Oromiyaan kan oromooti
6. Mirgi amantiilee haa kabajamu
7. Bilisaan dhalatanii garboomuun salphina
8. Bilisummaa fi Walabummaa ilmaan oromoo gaggeessuuf warraaqsa uummataa gaggeessuun murteessaa taheera
9. Lama duuun salphina
10. Qeerroo imaanaa ilmaan oromoo baasuuf kai!
Kanneen jedhan magaala Finfinnee,Amboo,Sabbataa,Dirree Dawaa,Adaaa Bargaa,Gimbii,Ayiraa fi Adaamaa keessatti dhaabbilee barnootaa fi bakkeewwan uummatni haalaan dubbisuu dandautti maxxanfamanii jiran.Waraqaalee maxxanf amaniin uummatni oromoo dammaqinsa guddaan kan kaaa jiruu fi haamileen itti horame yoommuu tahu mootummaan wayyaanee dhiphuu jabaa keessa seenee jira.Waraqaalee maxxanfaman waraanni mootummaa wayyaanee hedduu kan dhiphatee fi funaansaaf bobbauun dhiphachaa jira.
Alaabaan ABOs magaalotaa fi konkolaattota magaalaa irratti fannifamuun magaala Finfinnee fi Adaamaa keessatti ABO seenee waan jiruuf waraanni mootummaa wayyaanee dhiphate.Alaabaan ABO ibsituu ilmaan oromooti,Alaabaan ABO ifa bahuu qaba jechuun Alaabaan fannifamee jira.Alaabaa Konkolaattota duubaan fannifamanii magaala Finfinnee keessa wayita balaliianitti wayyaaneen haala yeroo waliin dhiphuu jabaa keessa seenee jira.Alaabaan ABO Oromiyaa irratti hanga balaliiutti qabsoon hadhaa akka gageeffamu qeerroon irbuu seenee jira.

Hojjettootni Mootummaa Daldaltoota ida’achuun QBO irratti marii jabaa gaggeessuun Ibsa ejjennoo lafa kaa’atan!‏

Aside

Hagayya 26,2012 Finfinnee

Hojjettootni mootummaa Waajjira Bishaan Oromiyaa fi Qorannoo qonnaa Oromiyaa daldaltoota dabalachuun Qeerroo waliin walitti dhufuun Hagayya 24/2012 marii baldhaa taasisuun ibsa ejjennoo lafa kaa’atanii jiran.Hojjettootni mootummaa ilmaan Oromoo tahan qabsoon qeerroon gaggeeffamaa jiruun itti boonuu ibsachuun qabsoo qeerroon gaggeeffamaa jiru waliin hiriiruuf murtii dhumaa irra gahanii jiran.
Waajjira maqaa Oromoonii fi Oromiyaan mogga’e keessatti gaggeessaan ilmaan habashaa tahuu fi miindaan harka ilmaan habashaa tahuun cunqursaan isaan irra gahu guddaa tahuu ibsatanii jiran.Haala mijataa yeroo waliin wal qabatee uumameen carraa bilisummaa ilmaan Oromoof dhufe of darbarsuu akka hin qabne irrattis dubbatanii jiran.Daldaltootni Oromoo yerootti mirga ofii falmachuuf ka’an ammaa fi amma akka tahes dhaamanii jiran.Dirqama dhaaba irraa dhufe guutummaan galmaan gahuun dirqama oromummaa akka tahes wal hubachiisuun ibsa ejjennoo armaan gadii gamtaan baasanii jiran
1.Hojjettootni mootummaa mirga isaanii akka falmuuf ka’an irratti adda durummaan ni hojjenna
2.Sagaleen ilmaan oromoo Addunyaa irratti akka dhaga’amuuf gumaata barbaachisaa ni goona
3.Qabsoo Bilisummaa oromoo ABOn gaggeeffamu cinaa yoomuu ni dhaabbanna
4.Ilmaan Oromoo barataan,Barsiisaan,Qotee bulaan,daldalaan,hojjetaan Oromoo mirga isaa falmuuf akka ka’u irratti ni hojjenna
5.Mirgi uummataa biyya Itoophiyaa keessaa osoo hin sarbamiin Oromummaa keenya calaqqisiisuu fi birmadummaa keenya mirkaneessuuf duuba hin deebinu
6.Waadaa keenya tiksuun tokkummaan QBO galmaan ni geenya Kanneen jedhan lafa kaa’atanii jiran.Hojjettootni mootummaas Qabsoo Bilisummaa Oromoon gaggeeffamu cinaa dhaabbachuu akka qaban waamicha jabaa dabarfatanii jiran.OPDOnis ergamtuu wayyaanee bara baraa akka hin taanee fi QBOn gaggeeffamaa jiru cinaa akka dhaabbatan waamicha dabarsatanii jiran.

Ambo Keessatti Uummanni Humnaan Akka Gadda Mallasaaf Bahu Gaafatame.

Aside

Hagayyaa 26,2012 Amboo
Guyyaa kaleessaa hagayyaa 25/2012 motummaan Wayyaanee du’aa Mallasaatiin walqabsisee Godinaa Lixaa Shaawaa Magaalaa Amboottii Ummataa Dirqamaan bahatanii gadaa Keessaan mul’isaa Ministeraa Mummee keenyatu du’ee jechuun kadiroonni Wayyaanee ummataa goolaa olan, Ummaannii garuu, malii nutu ajjeessee? Waaqatuu ajjesee, maali addatti du’a isaa kanaa hammaa kanaa gurraa guddisuu hin barbaachiisuu Radio fi TV dhaan dhaageenyeraa ni gahaa jechuun ummaannii itti qoosee, kanaa malees ,nuun kan nu gaddisiisuu du’aa Dararaa Kafanee, Baratotaa Oromoo, Jaagamaa Badhaanee, Gotichaa Oromoo Laggaasaa Wagii fa’itu nu arsaa nu gaddisiisaa isaan kana diinaa ummataa Oromootuu raasaasaan Ajjeesee, Maallaas garuu akkuma isiin garummaa isaa jajaa jirtaan gidiraa fi rakkoolee Oromoo irraan inni gahe lakkawamee hin dhumuu, jechuun Kadirota Wayyaanee of irraa deebisuun gabaafame.

A One Month Summary of Oromian Youth Movement (Qeerroo)- July 22 – August 22, 2012

Aside

Translated and Compiled in English by: Daandii Qajeelaa

The Oromian Youth Movement (Qeerroo) which was formed a little over a year ago is intensifying the struggle of the Oromo people for freedom, democracy and justice in a scale never seen before.

This report covers  widely intensified movement of Qeerroo over the month prior to the death of the Ethiopian dictator Meles Zenawi: July 22 through August 22, 2012. The report is directly taken from the archives of Qeerroo website.

August 20, 2012, Ayira Gulliso, West Wollega: TPLF Forces Killed Gamule Tasgara, and arrested several others.

In west Wollegga zone, several protesting Oromo youth were rounded up and arrested on August 20, 2012 and many of them were beaten severely in prison. Among those who suffered an unbearable torture, a young man named Gamule Tasgara lost his life in prison.

For more details A One Month Summary of Oromian Youth Movement (Qeerroo)

Hafe:Jecha Yaadannoo fi Gaabbii

Aside

(Qeerroo, Finfinnee, 25 Hagayya 2012) Oromoon gaafa birmadummaa isaa sarbamee eegalee, waa halle waliin sarbamuu isaa kan ibsatu keessaa tokko karaa aadaa afoolaa fi hogbarruu isaa ta’uu hayyuun aadaa fi afoola Oromoo ibsan.

Bara dheeraaf  aadaa afoola hogbarruu Oromoo irratti barsiisaa fi qorannoo adeemsisaa kan jiran Dr Asaffaa Tafarraa walatajjii dhimma afoolaa fi hogabbarruu Oromoo USA keessatti qophaa’e  irratti ibsa kennaniin Oromoon erga brmadummaa isaa sarbame, waan dhabe san ibsachaa jiraachuu addeessan.

“Hafe”- jecha gochaa alaagaan biyyaa fi saba Oromoo irratti dalagaa turee fi jiru kan ittiin yaadatan, dhalootaaf dabarsan Seenaa Gaddaa fi Gaabbii dabarsuu dha.

Oromoon har’as waan hafe, waan sarbame, akkanaan dhaloota isaaniitti himachuun Xurree Gadoobaa-Xurree Gadoo Baasuu dhalootaaf itti dhaaman ta’uu dhaamsa Hayyuu Oromoo kana irraa hubachuun ni dnada’ama.

Aadaan diddaa kan abbootii keenya irraa dhaalame ta’uu kan ibsan Hayyuun hogbarruu Oromoo kun, yeroo ammaa kanattis kaan yeroo Fincila Diddaa Garbummaa gaggeessan kaan immoo Diddaa Fincila Garbummaa gaggeessuutti akka jiran illee ifa godhanii jiru.

ETHIOPIA: Lest History Repeats Itself

Aside


21 Years of Human Right Calamity

HRLHA Press Release

August 24, 2012

PM Meles Zenawi

Only three heads of state exchanged hands over power in Ethiopia during a period of time that is about a century. This fact by itself is indicative of the non-existence of democracy in the country. During this extended time period, the various peoples and nationalities in Ethiopian never tolerated tyrants. The Feudal Regime of Haile Sellassie faced with various forms of peoples revolts and uprisings. Some paid maximum price, and others were condemned to indefinite incarcerations to bring regime down. Although some of the big questions such as the land ownership issue got answers, the Ethiopian peoples did not see the kind of change they wanted to, especially regarding fundamental human rights. Oppositions continued in different forms under the Dergue Communist Regime, in spite of the absolute political suppression. Again, hundreds of thousands were killed extra judicially, and hundreds of thousands of others sent to prison in the same extra judicial manner. But, that did not prevent the powerful Dergue Regime from falling. Once again, the Ethiopian peoples were very unfortunate that a political change did not come. Things got from bad to worse in some cases under the current TPLF/EPRDF regime. As a result, oppositions continued to be displayed in different forms, only to be met with the harshest hands that the country has ever experienced. The country became the home of countless official and unofficial jails of its own citizens. Most of those detention centres experienced spill-over. Kidnappings, disappearances, extra judicial killings, and many other arbitrary actions happened to be the daily events. Even currently, hundreds of thousands of worshipers of the Muslim Religion are being taken in a mass to concentration camps such as Dhidhessa in western part of the country.

HRLHA_PR-_Aug_24,_2012.pdf

Sagalee: Seife Nebelbal, Simbirtuu fi TV Oromiyaa

Aside

 Seife Nebelbal Radio Program, Aug 24, 2012 – Judge Teshale Abera’s Interview, Part II

Radio Simbirtuu with Dr. Alemayehu Birru for a philosophical analysis on the legacy of the late Prime Minister

TVOROMIYAA MAGAALAA TORONTO HAGAYYA 20, 2012

The Darkest Legacy of Meles Zenawi: extra-judicial killings,disappearances,arbitrary detention, torture and rape.

Aside

(Qeerroo, Adaamaa, 24 August 2012) The Oromia Support Group-OSG has , as of May 2012, reported  4,407 extra-judicial killings and 992 disappearances of civilians suspected of supporting groups opposing the government since 1991.

Most of these have been Oromo people. Scores of thousands of civilians have been imprisoned. Torture and rape of prisoners is commonplace, especially in secret detention centres, whose existence is denied by the government.

The US State Department reports that suspicion of belonging to the OLF is the most common cause for detention in Ethiopia. The report for 2000 states that the Ethiopian government ‘continued to detain persons suspected of sympathizing with or being involved with the OLF’.

Officials of the International Committee of the Red Cross visit 10,000 detainees in Ethiopia, nearly all in official prisons. Clandestine human rights organisations in Ethiopia claim that ten times that number are being held in unofficial detention centres.

Amnesty International report that torture and disappearance are more likely to occur in these centres than in official places of detention.

After he defected, the Minister of Justice in Oromia Region, Yonatan Dhibisa, stated that 30,000 Oromo political prisoners were being held in official detention centres in Oromia Region.

http://www.oromo.org/

Qeerroo: Urgent Press Release On Current Affairs

Aside

Urgent Press Release On Current Affairs

August 23, 2012 Finfinnee

Even if the death of the late PM of Ethiopia Meles Zenawi was rumoured months ago, the regimes media outlets have announced orchestrated news about his death only on 20th of August 2012. This is mainly due to the lengthy discussion and debates on unexpected succession conflict that is consuming the regime. Meles Zenawi was responsible for the terrible tragedies of human right abuse, torture, disappearance and death of thousands of innocent civilians in the past 21 years in Ethiopia, Nevertheless we feel sorry about his sudden death as any human being.
It is uncontested public secret, except for his collaborators, that the rule of Meles Zenawi was authoritarian and fascistic. It is to be remembered that, we have issued a clear statement in April 2011 for the PM to resign for his responsibilities in the aforementioned crimes.

The past 21 years Ethiopia has indulged in terrible political, social and economic crisis. Despite issuing an attractive constitution, it is known that the regime implemented extreme version of Stalin and Lenin policy, where the three branch of government (Judiciary, Legislative and Executive) are merged to one entity under one individual. We have presented our concern and protest on several other areas of national issue. But none of our requests were materialized by the PM and his government.

Once again, we hereby ask the governing regime of EPRDF to act immediately to address our request chartered as follows:

1. All political prisoners of all background should be realised without any discrimination. Specially an estimated 25 thousands of Oromo’s imprisoned since 1991 should be released immediately and without any precondition.
2. Government should stop meddling in religious affairs and stop persecuting these who demanded their legitimate and constitutional right.

3. Recent proclamations concerning issues of “Terrorism or anti terror legislation”, Media and NGOs, which contradicts with the State constitution and seriously impedes human rights should be repealed immediately.

4. Long standing wars between the government and liberation fronts’ such as OLF, ONLF and others should be halted immediately. The government should initiate negotiations with all political parties and pave the way for peaceful settlement of major national issues.

5. The right to peaceful demonstration and association should be allowed as guaranteed in the Constitution. Other proclamations issued to restrict these rights should be revoked immediately.

6. The right to freedom of expression and association should also be guaranteed.

Qeerroo, the national youth movement for freedom and democracy (NYMFD), will continue its struggle until credible actions are taken to address the aforementioned requests.

The Oromo people and other oppressed nations of the Ethiopian empire should enhance their ongoing struggle to get their democratic and legitimate rights.
Finally, we would like to underline that, our struggle continues until the repressive regime and its killing machine is gone for good.
Justice shall prevail.
Qeerroo: National Youth Movement for Freedom and Democracy (NYMFD)

August 23, 2012

Finfinnee

Urgent press release on current affairs. Aug 23

Waraanni Mootummaa wayyaanee dargaggoo Gamulee Tasgaraa Ayiraa Gullisootii ajjeesuun darbe.Diddaan daran jabaate.Dargaggootnis Jumlaan hidhamaa jiru!

Aside

Hagayya 24,2012 Aiyraa Gullisoo

Godina Wallagga lixaa magaaala Ayiraa fi Gullisoo keessatti dargaggootni Oromoo FDG qabsiisan.FDG qeerroo oromoon dhalate mootummaan Wayyaanee dura dhaabbachuu dadhabuun tarkaanfii gara jabeenyaa raawwachaa jira.Dargaggoon oromoo Gamulee Tasgaraa jedhamu waraana mootummaa wayyaaneen ukkaamsamee ajjeefamee jira.Gamulee Tasgaraa waraana mootummaa Wayyaaneen Hagayya 20/2012 kan qabame yoommuu tahu waraanni Wayyaanee reebicha addaa irraan gahuun ajjeesanii darbanii jiran.ilmaan oromoo

1. Dragaggoo Yaaddessaa Tafarii

2. Barataa Seenaa Tafarii umrii waggaa 12

3. Dargaggoo Lijaalem Hambisaa

Jedhaman hidhamuun dararama jabaa keessatti kan argaman yoommuu tahu uummatni Oromoo naannoo kanaa ijoollee keenya gadhiisuu qabdu,Osoo arginuu qabdanii ajjeestanii hin darbitani jechuun dhaadannoo garaa garaa dhageessisaa jiru.Diddaan yeroodhaa yerootti babalachaa dhufeen alaabaan ABO magaala Gullisoo keessatti balaliiuun isaas ni yaadatama.

Magaala Hawaasaa keessatti hojjettootni mootummaa gaaffii Bilisummaa gaafatan.Harcaatonni Wayyaanees Oromootaa fi ilmaan Sidaamaa duwwaa hidhaa jiru.

Aside

Hagayya 24,2012 Hawaasaa
Mootummaan abbaa irree wayyaanee haala yeroo duuu Muummicha  Ministeeraa Wayyaanee Mallas Zeenaawwii waliin kan wal qabate sodajabaa keessa seenanii jiran.Sodaan isaaniis uummatni waanjoo garbummaan gaggeessummaa Mallasiin qabamaa ture gaaffii bilisummaa gaafata kan jedhu dha.Gaaffiin mirgaa Kunis naannoo dhaa naannootti itti fufee jira.Mootummaan wayyaanee garuu namoota gaaffii mirgaa gaafatan hidhaan ukkaamsaa jira.Naannoo Uummattoota kibbaa magaala Hawaasaa keessatti hojjettootni mootummaa gaaffii bilisummaa kaasanii  jabeessanii gaafachaa jiru.Mootummaan wayyaanees hedduu kan cinqame  hojjettoota kanneen mana hidhaatti ukkaamsaa jira.Hanga ammaa hojjettootni mootummaa 15 ol mana hidhaa mootummaa wayyaanee Magaala  Hawaasaatti kan ukkaamsaman yoommuu tahu hundi isaanii hojjettoota lammummaan oromoo ykn Sidaama tahan qofaa dha. isaan k eessaa
1. Obbo Dukaalee Lammisoo gaggeessaa waldaa daldaltootaa lammummaan Sidaamaa
2. Obbo Biraanuu Hankaraa Hojjetaa Biiroo aadaa fi misoomaa uummata sidaamaa

3. Obbo Bosolaa Gabbisoo dura taaaa Misooma sidaamaa

4. Obbo Iyyaasuu Raggaasaa gaggeessaa waldaa dargaggootaa
5. Obbo Kaasaa Addisee
Jedhaman keessatti argamu.Uummatni magaala Hawaasaa keessumaa uummatni Oromoo magaala Hawaasaa keessa jiraatuu fi Dargaggootni Sidaamaa  hojjettootni keenya hatattamaan haa hiikaman jechuun mootummaa  Wayyaanee cinquu itti fufee jira.Qeerroonis waraqaalee dhaadannoo  hidhamtootni siyaasaa haa hiikaman jedhu bakkeewwan yuunivarsiitii Hawaasaa,Amooraa Gadal,Piyaassaa keessatti afaan Oromoo fi Amaariffaan maxxansee jira.Uummatnis haamileen gaaffii mirgaa hidhamtootni  siyaasaa akka hiikaman gaafachuu itti fufee jira.

Ibsa kora qindeessaa warraaqsa ummata Oromoo

Aside

Waamicha Qabsoo
Jaarmiyaa Oromoo fi Ummata Oromoo Maraaf!

Jijjiiramni dorrobe kun bobaa diina biraa jala galuu hin qabu!
OO…. Jedhanii Waamicha bara dheeraatif Kaayyoo tokkoof Owwaachuun Amma!

Gufuu Bilisummaa Ummata Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa ta’uun baroota 21f dhukkuba naqarsaa Ummata keenyaa kan ture Mataan Wayyaanee Mallas Zeenaawii haala hin eegamneen addunyaa tanarraa darbuun balballi bilisummaa fi Walabummaa Oromiyaa banamuu ifaan nutti agarsiisa. Balbala saaqamte kana diinni biraa itti seenee abdii muul’atte tana akka nu harkatti hin dukkaneessine Jaarmiyaan Oromoo marti, garaagarummaa siyaasaa cinaatti dhiisudhaan, addatti immoo ABO fi ummanni Oromoo carraa kanatti fayyadamudhaan humna murteessaa iddoo murteessaa irratti bobbaasudhaan dirqama yeroon itti hin liqeeffatamne kana bahuun fardii ta’eera.
Kanaaf Jaarmiyaan Oromoo marti, akkasumas ummanni Oromoo bal’aan balbala saaqamte kana diina biraa irraa baraaruu fi gidiraa baroota dheeraaf ummata Oromoo irratti qancare kana hundeen buqqisanii gatuuf yeroo kamiiyyuu caalaa yeroon kun murteessaa ta’uu hubachudhaan Bilisummaa fi Walabummaa Oromiyaatiif Owwaachun amma jechuun waamicha qabsoo dhiyeessina!
GGB!
KQWUO
Hagayya 21, 2012

Mallas malee caasaan wayyaanee hin buqqaane!

Aside

(Qeerroo, Finfinnee, 23 Hagayya 2012) Yeroo ammaa kan du’e mataa sirna Wayyaanee, Mallas Zeenawwii malee, sirnii fi caasaan wayyaanee amma illee waan hin buqqaaneef, yeroo tokkoof illee qabsoo irraa duubatte akka hin deebine miseensoti Qeerroo dhaaman.

Miseensoti Qeerroo haala yeroo ammaa kana irratti walgahanii marii fi murtee dabarfatan keessatti mootummaan habashaa dhufaa darbaa ummata Oromoo saamuu fi balleessuu irratti iamaamatanii hojjachaa akka jiran walhubachiisanii jiru.

Ummati oromoo fi cunqurfamoon kumaatamni waggoota 21n darban keessa boohaa fi hiraaramaa turuu kan yaadachiisan miseensoti Qeeroo kunneen, gochaan abbaa irrummaa Malals Zeenaawwii yeroof waan dhokatee fi golgame fakkaatus oolee bulee saaxilamuun isaa waan hin oolle ta’uu illee ragaa yeroo ammaa kanatti waltajii addunyaa addaddaa irratti bahaa jiru wabeeffachuun hubachiisanii jiru.

Akkuma gabaasaan tokko, “Like Saddam Hussein or Bashar al-Assad, he filled the country’s top political and economic positions with men from his own Tigaray ethnicity.’ jedhee mirkaneessetti, Malalsaan boroottan darbe  waan danda’u hundaan ummata Oromoo lfa irraa fixuuf sagantaa fi tarsimoon keewwate amma illee waan jiruuf Qeerroon oromoo fi saboota cunqurfamoo haala kana hubachuun kutannoo fi murannoo isanaii daran akka jabeeffatanii gara galii isaanii: Bilisummaa, Haqaa fi Dimokiraasuu fiduu irratti jabaatanii akka hojjatan dhaamanii jiru.

Moototi Itoophiyaa aadaa dhufaa darbaa keessatti waan walballeessuu fi walfixuu malee aadaa dimokiraasii, jaalalaa fi kabajaa kaayyoo godhatan akka hin jirre kan yaadachiisan miseensoti Qeerroo, aadaa badaa san keessaa waloodhaan karaa itti bahan kan akeeke  waamicha  Addi Bilisummaa Oromooirraa kenname garaa guutuun kab fudhatan ta’uu beeksisanii jiru.

“Hogganni qaroo kan dhaloota dhufuuf haala mijjeessuudha,” kan jedhan miseensoti Qeerroo, karaa kanaan Mallasaanis akkuma abbootii irree isaan dura biyyattii keessa turaniitti waan bda fi jibbinsaa facaasee deemuu isaa walhubachiisuun, dhaamsi Adda Bilisummaa Oromoo irraa kenname, maraanmartoo biyyattii keessatti deddeebi’aa jiruuf fala akeeke waan ta’ee qaamoti hundi waloodhaan akka biyyattii keessatti aadaa dimokiraasii lachiisan jabeessanii dhaamanii jiru.

Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo keessatti waamichi dhiyaate, kan “Ummatoonni Itoophiyaa keessaa hiree amma jirutti fayyadamuun harka wal qabatanii waloodhaan ka’uun rakkoo siyaasaa barootaaf ture furuu irratti fala barbaachisu akka waliin falatan, kanaanis, ilmaan isaanii fi dhaloota dhufu mara aadaa demokraasii gaarii akka dhaalchisan waamicha dabarsina.” kan jedhu illee kan leellifamuu qabuu fi hojiitti hiikamuu qabu ta’uu miseensoti Qeerroo dhaammanii jiran.