Barattootni Oromoo manneen barnoota sadarkaa 2ffaa fi qopha’inaa maqaa walga’ii afaan faajjessaa wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO’n teesisuuf humnaan dirqisiifamaa jiran Iyyannoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo fi gaaffiiwwaan waliigalaa qabate qop

Aside

OromiaALutaContinua2011FDGBarattootni Oromoo manneen barnoota sadarkaa 2ffaa fi qophainaa maqaa walgaii afaan faajjessaa wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO teesisuuf humnaan dirqisiifamaa jiran Iyyannoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo fi gaaffiiwwaan waliigalaa qabate qopheeffachuun walgaii wayyaanee dura dhaabbatan.

Iyyaannoo Barattoota Oromoo manneen Barnootaa Sadarkaa 2ffaa fi qophaina

Nuti dargaggootni Barattootni Oromoo manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa fi qophainaa irraa barachaa jirru haala yeroo irraatti hundaauun rakkinoota yeroo amma kanatti uummata keenyarratti feamee jiruu kanneen akka : dugugginsa Sanyii (Genocide), Siyaasa, Dinagdee , Qabinsa mirgoota Namummaa fi Dimookiraasii, gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi rakkoo Master Planii Finfinnee, irratti hundaauun baatii Ebla 2014 irraa eegaluun manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa fi qophainaa Godinaalee Oromiyaa karaa garaa keessatti barachaa jirru rakkoon uummata keenyaa boqonnaa waan nu dhorkateef karaa seera qabeessaa fi Dimookiraatawaa taeen iyyaannoo keenya dhiyeeffaannee deebiin Mootummaa EPRDF/TPLF/OPDO irraa nuuf kennaame: Hidhaa, ajjeechaa, reebicha, fi barnoota irra ariiamu akka taee Oromoo mitii Addunyaa biyya lafatu raga nuuf baa. jiota gannaa kana keessas mootummaan kun maqaa walgaii jedhuun barattoota Oromoo Yuunibarsiitota biyyatti garaagaraatti humna waraanaatti fayyadamuun waamee barattoota gaaffii mirgaa fi dimookiraasii gaafatan reebaa, hidhaa fi doorsisaa ture. Ammas maqaa walgaI fakkaataa afaan fajjii gaaffii uummataa dura ittin dhaabbachuuf jedhee walitti nu qabuun furmaata tokko illee hin qabu. Nuti gaaffii mirgaa fi dimookiraasii gaafachaa jirruuf dursa deebii qubsaa barbaadna,

Mootuummaan Yakka dugugginsa Sanyii (Genocide) uummata keenya Oromoo irratti raawwatee jiru ; rawwachaa jiru kun Yeroo ammaa kanattii rakkoo ulfaata siyaasaa isa mudatee jiru keessa bauuf maqaa walgaii jedhuun barattoota Oromoo dhaabbilee barnoota Olaanoo , Barsiisota sadarkaa garaagaraa irraa jiranii fi barattoota Oromoo manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa fi qophaina irraa barachaa jiran walitti qabuun dirqamaan afaan qawweetti fayyadamuun na jaalaadhaa, miseensa koo taaa fi na malee namni hin jiruu jedhu kun yakkaa dugugginsa sanyii uummata Oromoo irratti rawwataa jiruuf itti kan gaafatamu waan taeef, gaaffii keenyaaf hanga deebii argannee mirgi dimookiraasii fi namummaa uummata Oromoo kabajamutti FDG daran jabaatee itti fufa, walgaiin wayyaanee kan FDG kakasuu fi jabeessuu malee kan laffisuu miti, kana hubachuun ammas irra deebiin gaaffii keenya karaa nagaa fi Dimookiraasii ni dhiyeeffanna. Irraa deebiuun gaaffii keenyaas akka armaan gadii kanatti ni dhiyeeffachuun gaaffii keenyaaf hanga deebiin nuuf kennamutti walgaii diinaa fincilaan dura dhaabbanna.

Gaaffiileen buuraa fi ijoo rakkoo uummata Oromoof deebii gaaa barbaadan:

1. Yakka waraanaa gochaa duggugginsa sanyii(genocide) uummata Oromoo irratti mootummaan EPRDF/TPLF/OPDO rawwachaa jiru waan taeef gocha diinummaa kana Cimsinee balaaleffachuuf Mirgii hiriira nagaa nuuf haa eeyyamamu.

2. Mootummaan Wayyaanee maqaa walgaii tarsiimoo Siyaasaa abbaa irrummaa isaa babalifachuuf olii gadii raafamaa jiruun barattoota Oromoo Yuunibarsiititti walitti qabee humna waraanaa itti bobbaasuun ni reebisee, qaama hirise, jumlaan hidhaati guuruun dararaa waan jiruuf carraan kun nuttis dhufaa waan jiruuf dursa mootummaan kun yakka fokkataa kanaaf itti gaafatamuu qaba. Barattootni hidhamanis hiikamuu qabu.

3. Uummaatni Oromoo manneen hidhaa garaagaraa keessaa jiran gaaffii tokkoo malee akka hiikamaan jabeesinee gaaffanna!

4. Mirgii abbaa biyyummaa Uummata oromoo kabajamuu qaba, Uummatni Oromoo akka guddina/baayina/ saba isaatti, akka baayina qabeenyaa isaatti fi akka balina saba isaatti mirgii isaa eegamaafii waan hin jirreef eegamuufii qaba.

5. Mirgootni Namummaa fi dimookiraasii kabajamuu, qabu, gaaffii karaa nagaa fi dimookiraatawaa gaafachaa jirruuf waraanaa fi poolisii Federaalaa gutummaa Oromiyaa irratti bobbaasuun ukkamsaan mirgaa uummata keenya irra kaaamee jiru nurraa dhaabbachuu qaba,

6. Master Planiin Finfinnee balaa guddaa uummata Oromoo fi qabeenyaa uummata Oromoof waan qabuuf hatattamaan haqamuu qaba!!

7. Mootummaan abbaa Irree uummata keenya Jumlaan ajjeesee , hidhaatti guuree hidhee gidirsee, kaan ajjeesee kaan barnoota irraa ariiateef dirqama itti gaafatamummaa fudhachuu qaba!!

8. Mootummaan abbaa Irree EPRDF/TPLF/OPDOn daramaa(Filmii) Sobaa qopheessuun karaa ETV fi media of harka qabuun argisiisuun adeemsa yeroo garaagaraatti maqaa qabsoo uummaanni Oromoo bilisummaa isaa gonfachuuf taasisuu maqaa balleessuun, tuffii uummata Oromoof qabanin sochii uummaatni Oromoo kabajamuu mirga namummaa fi dimookirsiif taasisu irratti filmii sobaa qopheessuun uummata keenya maqaa balleessuu irratti argamuuf mootummaan wayyaanee itti nuuf haa gaafatamu. Uummatni Oromoos taee ABO Shoroorkeessa miti. Shororkeessaan kan uummata nagaa qeeef qabeenyaa isa irratti dhukaasee ajjeesuu, hidhuun dararuu fi mirgoota dimookiraasii fi namummaa dura dhaabbatu mootummaa Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO tauu ni hubachiifna.

9. Loltootni Mootummaa abbaa irree EPRDF/TPLF/OPDO mooraa dhaabbilee barnootaa fi Godinalee Oromiyaa garaagaraa irraa qubsiifamuun uummata goola jiran, gadhiisanii bauu qabu. Waraanaan doorsisuu fi waraanaa uummata nagaa irratti bobbaasuun gaaffii keenyaaf deebii miti.

10. .Manneen murtii wayyaanee Oromiyaa fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti argaman soda mootummaa wayyaanee abbaa irree garagaluuf jiruu murtii dabaa fi jallinaa uummata nagaa qeeef qabeenyaa isaa irraa humnaan wayyaaneen qabdee hidhaa jirtu irratti kennaa jiru irraa of dhaabuu qaba. Abbaan irree wayyaanee garagaluuf jiru itti gaafatamaa seenaa fi seeraa irra isin hambisuu waan hin dandeenyeef adeemsa afaan wayyaaneetti fayyadamuun murtii jallinaa kennaa jirtan irraa of dhaabuu qabdu.

11. Walumaa galattii gaaffiin keenya Gaaffii uummata balaa waliigalaa waan taeef maqaa walgaii tarsiimoo jedhuun Barattoota, Barsiisota, hojjettootaa, qonnaan bultoota, Poolisoota, dafqaan bultootaa, Daldaltootaa bakka garaagaraatti dirqamaan humna waraanaatti fayyadamuun fedhii uummataa malee walitti qabuun gaaffii uummata balaa Oromoof deebii waan hin qabatneef gaaffiii keenyaaf deebiin nuuf kennamuu qaba j echuun iyyaannoo keenya karaa nagaa fi Dimookiraasii itti fufnee jirra.

Injifannoon Uummata Oromoof!!

Fulbaana 29/2014

Wayyaaneen maqaa Walgaa’ii Tarsiimoo siyaasaa abbaa irruummaa ishee qabattee, Adeemtuun kasaaraa siyaasaa keessa seente jirti!.

Aside

Gaafa Fulbaana 23/2014 Mootummaan Abbaa Irree wayyaanee maqaa walga’ii tarsiimoo siyaasaa isaa afaan qawweetti fayyadamuun barattoota Yuunibarsiitii, barsiisota manneen barnootaa Sadarkaa 2ffaa fi barsiisota kolleejjii barsiisota Oromiyaa bakkotaa garaagaraatti torbee lamaa oliif humna waraanatti fayyadamuun walitti qabee humnaan
miseensummaa wayyaanee akka fudhataniif dirqa ture milkii malee
fashalaa’e.
Beektotni Oromoo Walga’ii Wayyaaneen waan qabdee gadhiiftu dhabuun sagalee uummata Oromoo biyyaa keessa fi biyyoota garaagaraa keessatti dhageesifamaa jiru dura dhaabbachuuf walga’ii afaan faajjeessa eenyu iyyuu irratti dammaquu danda’u butatee fiiguun kufaatii isaa saffisiisa jechuun sabboontotni Oromoo walgaa’ii kana
irratti gaaffiin mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo irratti finiinaa turee fi kan Wayyaaneen gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo ukkamsuuf humna waraanaa beektota Oromoo dura ittin dhaabbachaa jirtu ta’uun seenaa keessatti bakka guddaa qabacha jira. Dargaggootni barattootni , fi barsiisotni Oromoo garbummaa humnaan nutti fe’amaa jiruu kana bara baraan baatnee hin adeemnuu, uummatni keenya bakka hundaa bulchiinsa sirna faashistii wayyaaneetti akka hin jilbeeffannee, bakka jirruu gurmuu keenya jabeeffachuun gaaffii kabajamuu mirga abbaa biyyummaa finiinsuun bilisummaa keenyaa haa gonfannu. Bilisummaa afaan qawween mulqamaa jirru sagalee keenyaa fi FDG sochii dargaggoota biyaaleessa Oromiyaa Qeerrootti makamuun mirga
keenya kabachiisuuf qabsoon karaa nagaa fi dimookiraasii gaggeeffamaa jiruu furmaata waan ta’eef bakka jirruu gara dirree qabsoo FDG tti haa dirmannu jechuun utuu wayyaaneen miseensummaaf jettee gucha miseensummaa itti guutan baattee barattoota fi barsiisota afaan faajjeessuuf yaalii gootuu barattootni nuti miseensummaa mootummaa bineensa dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiruu hin fudhannuu jechuun
gucha miseensummaa wayyaanootaan qophaa’ee zeeroo taasisuun mormii fi gaaffiin mirga abbaa biyyummaa barsiisotaa fi barattootaan gaafatamaa jiru deebii tokko illee utuu hin argatiin gargar kan ba’an ta’uu madden keenya Oromiyaa godinoota garaagaraa irraa nuuf gabaasan.

Dhumarratti uummata Oromoo hundaaf dhaamsa hirmaatota walga’ii Wayyaanee barattoota Oromoo yuunibarsiitii walga’ii wayyaanee marsaa 2ffaa ta’aan, barsiisota manneen barnoota sadarkaa 2ffaa fi qophaa’inaa fi barsiisota Oromoo koolleejjii barsiisota Oromiyaa garaagaraa irraa walitti qabaman irraa darbe.
1. Ilmaan Oromoo walga’ii wayyaaneen maqaa tarsiimoo siyaasaa abbaa
irrummaa ishee fi umrii bittaa ishee dheereffachuuf beektota mataa
hidhuuf tattaafachaa jirtu itti fufinsaan uummatni Oromoo marti dura
dhaabbachuu qaba.
2. Wayyaaneen xummura Walga’ii afaan fajjeessaa ishee irratti dirqamaan dhaaba ofiif iyyuu diigamaa fi wayyaaneedhan ukkanfamaa jiru miseensa OPDO ta’aa jechuun guca miseensummaa baatee oliif gadi fiiga jirtu uummatni Oromoo akka hin fudhannee fi miseensummaa afaan qawween nama kaadhima jiru akka hin fudhannee dhaamsa dabarsaan. Yeroo amma kanatti OPDO keessatti illee ilmaan Oromoo dhalootaan Oromoo ta’an Oromummaan shakkamanii angoo wayyaaneen itti kennamte irraa kaafamuun arii’amaa, bakka isaanii immoo ilmaan habashaa tigiree fi amhaara Oromiyaa keessatti dhalatee guddatee fi kanneen afaan Oromoo dubbatan bakka buusuun aangawoota Oromiyaa gochuun halagaan nurratti muudamaa waan jiruuf yeroon kun yeroo itti miseensa OPDO ta’an utuu hin ta’iin yeroo itti ilmaan Oromoo OPDO keessa jiran iyyuu gara sochii warraaqsa dargaggoota Oromootti makamaa jiran ta’uu hubachuun ilmaan Oromoo humnaan wayyaaneen kaadhimaa jirtu kana irraa akka qooda tokko illee hin kennine dhaamsa keenya dabarsina!!
3. Wayyaaneen abbaa irree barrii itti dhumte kun of jiraachiisuu fi umrii garbummaa uummata Oromoo fi sabaa fi sablammoota biyyatti irratti dheereffachuuf olola hin jirree baattee abdii kutaannaa tokko malee kasaaraa siyaasaa baattee fiigaa waan jirtuuf mirga keenya kabachiisuuf bakka hundattii sochii wayyaanee kana hanga dhumaatti
dura haa dhaabbannu!!
4. Wayyaaneen qarabaa qara hin qabneen qarabaa qara qabuu muruuf walgaa’ii afaan faajjeessaa kana dhaabbilee barnoota olaanoo irraa kan eegalte ta’uun saaxilamee jira. Walga’iin wayyaanee kun gara barattoota manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi qonnaan bultoota fi hawaasa walii galaatti illee adeemaa waan jiruuf yeroon uummtni Oromoo sochii wayyaanee kana akka dhaabsisuuf FDG( fincillii diddaa garbummaa ) jabaatee akka itti fufuu , hundi keenyaa irraas qooda akka fudhannu dhaamsa keenya dabarsina.
5. Mootummaan wayyaanee gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo bukkeetti qabuun adeemsa siyaasaa isaa galmaan ga’uuf fiigaa waan jiruuf , gaaffiin mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo deebii qubsaa argatuttii fi Oromiyaan hanga bilisoomtuttiwarraaqsii FDG jabaatee ittu fufaa jechuun dhaamsa waliigalaa uummata oromoo hundaaf dabrsuun gabaafameera.

SBO Fulbaana 28 Bara 2014 Oduu – Gabaasa Oduu – Gaaffii fi deebii Art.Amiin Huseen waliin – Akkasumas dhimmoota adda addaa irratti namoota adda addaa waliin gaaffii fi deebii gaggabaaboo fi qophiilee biroo hammata

Aside

Godina Addaa Finfinnee, A/Sulultaa Naannoo Gorfoo Irratti Uummanni Ayyaana Masqalaaf Nagaan Bobbahe Humna Waraana Wayyaaneen Bittimfame‏

Aside

Fulbaana 27,2014 Finfinnee

Gabaasa Qeerroo aanaa Sulultaa ganda Gorfoo jedhamtu irraa, Fulbaana 27, Mootummaan Wayyaanee haala yeroo ammaa kana keessatti sochii uummataa fi barataatti amanuu dadhabee, jira, namni kamuu gandaa fi hawaasaan walitti dhufee marii fi walitti dhufeenya qabu keessatti mootummaan waanuma isa irratti mariyamatu, sirna bulchiisan isaa kuffisuuf kan namni wal barbaadu tahuu isaa murteessee,shakkuu irraan,yeroodhaa yerootti bakka uummanni oromoo itti wal gayutti shakkuu irraan humna bittimmeessaa erguu, hordofsiisuuf basaastota isaatti fayadamuu dhimma bahuu hin dandeenye, uummata nagaa keessatti humna nageenyaa jedhee waraana ramada, uummanni oromoo waliin deemuu fi waliin jiraachu keessatti mootummaan wayyaanee yeroo ammaa baayee shakkee sodaatee jira,

Haaluma kanaan wal qabatee godina addaa Finfinnee aanaa Sulultaa ganda Gorfoo jedhamtu keessatti, uummanni ayaana masqalaa kabajatan wal gayan, humna poolisiitiin bakka itti wal gayanii bittimfamanii jiru, akkasuma namootni humna waraana wayaaneen toohatamanis jiru, sababoota
hidhaa hin guunne uummanni ayaana fakkeessee siyaasa sirba, ABO faarsa,walleelee sirna mootummaa Wayyaanee morumu wallisan sababaa jedhuun uummata jiraattota kabaja ayyaana Masqalaa irratti wal argan humna waraana qabuun bittimsuu fi namoota shakkan ammoo yeroodhaaf toohatamani akka qorataman akka tahe gabaasni Qeerroo magaalaa Sulultaa irraa addeessa.

Akka gabaasni Qeerroo addeessutti dargaggoonni naannoo Gorfoo jedhamu keessa jiraatan bakka uummanni Oromoo wal argee jiru ayyaana kanaan wal qabsiisanii:
– Oromiyaan keenya,kan habashaa miti, habashaan aangoo nurratti hin godhatin
– Oromiyaan oromoodhaaf, ormi nun bitin,
– Bilisummaan oromoof, walabummaan oromiyaaf!
– Oromiyaan ni bilisoomti…………
Jedhanii sagalee bifa dhaadannoon dhageessisuu fi sirboota qabsoo waan sirbaniif isin ABO dha jechuun jaleewwan mootummaan wayyaanee aanaa Sulultaa irraa namoota naannoo kanaa akka toohatamanii fi yeroodhaan akka naannoodhaa bittimfamuu akka qaban ajajni baheen namootni
muraasni tooahatamanii, uummannis akka waliin kabajaa ayyaanichaa hin kabajin hafeetu jira. Kanumaan mootumaan naannoo kana shakkuun poolisoota qubachiisuu, akkuma amala isaa qorannoof fiiguu irratti kan argamuudha jedha gabaasni Qeerroo nu gahe.

“A Criminal State: The Blackmailing of the Oromo Liberation Struggle for Freedom and Democracy”, the futile attempt of successive regimes of Ethiopia

Aside

shigut4Your Excellency Mr. Chairman,

Dear Honorable guest speakers,

Ladies and Gentlemen,

It is a great privilege and honor for me to be among you today representing the Oromo Liberation Front. First of all, I would like to extend my deepest gratitude to the organizing committee for inviting OLF and having organized the 4th New World Summit that brought together the representatives of stateless states to discuss and share experiences about the potentials or obstacles that states are embroiling some genuine political causes today.

Ladies and Gentlemen,

The topic on which I am going to address is “A Criminal State: The Blackmailing of the Oromo Liberation struggle for Freedom and Democracy”: the futile attempt of successive regimes of Ethiopia. Accordingly, my presentation is organized in five main parts. In the first part, I introduce Oromo (the people) and Oromia (the land) that are caught in an increasingly violent identity political struggle. In the second part, I will try to indicate the deep rooted conflict that led the Oromo people for being at odd to the Ethiopian Empire. In the third part, I point to the birth and grand objectives of Oromo Liberation Front. In the fourth, I will enumerate with some specific examples how all the Ethiopian regimes that seized power one after the other attempted to blackmail Oromo liberation struggle. Finally, I offer our view on the current political situation and the future scenarios on Oromo vs Ethiopia.

1) Who are the Oromo and Oromia?

I might be forgiven for asking who the Oromo are and why they are important. It is, however, impossible to understand Ethiopia – which is Africa’s second most populous country and the recipient of billions of dollars in western aid without knowing something of the Oromo. Oromos are the largest ethnic group of the Ethiopian empire and their language is the fourth most spoken in Africa. According to US Bureau of African Affairs November 5, 2010 the total population of Ethiopia is estimated at 80 million of which the Oromo are said to constitute 40%. With today’s projected 93.9 million people of Ethiopia, Oromo accounted for about 35 million. Addis Ababa/Finfinne, sometimes known as the capital city of Africa, serves as the seat of Ethiopian government, Oromia regional state and many international organizations is located at the heart of Oromo land (Oromia). Among the nations and nationalities in Ethiopia, Oromos occupy an important position not only geographically but also socio-economically. Oromia State is the largest among the Regional States of Federal Republic of Ethiopia. It stretches from northwest Sudan border to south east to Somalia, from north Tigray border to south up to Kenya, and in the west from Sudan border to the east up to Djibouti. Oromos are the single most nation that has cultural contact with many nations and nationalities in Ethiopia. Natural resource from Oromia is the backbone of Ethiopia’s national economy. It mainly supplies most of agricultural products. Coffee, which generates about 60% of Ethiopia’s foreign exchange earnings and about 10% of government revenue, grows mainly in Oromia. Other major exportable agricultural products such as hides and skins, pulses and oil-seeds are also produced mainly in Oromia. Oromia has large reserve of gold, platinum, nickel, tantalum, iron, marble, and other non-metallic and industrial minerals. It is also estimated that Oromia has the Potential to provide hydroelectric power to the Horn of Africa. The main hydroelectric power of the country comes from Oromia. In addition, potentially rich geothermal power exists in the Great Rift Valley section, which passes through the heartland of Oromia. The main tributaries to the Great Ethiopian Grand Renaissance Nile dam come from Oromia.  Yet the Oromo are an invisible nation in the eyes of the world and political minority in the Ethiopian empire.Read More:- The Blacklisting of the Oromo Liberation Struggle for Freedom and Democracy final-4

“Dhungannaa diinaarra, ciniinnaa saba koo naaf wayya!”

Aside

Qeerroon: Abdii Biyyaa fi Wiirtuu Lafee dugdaa Oromiyaa ti!”                                                       Artist Caalaa Bultum

Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO): Fulbaana 23 bara 2014

Artistoonni Oromoo waa’ee eenyummaa fi aadaa Oromoo calaqqisuu fi guddisuurratti xiyyeeffachuudhaan hojjetan hiraara dabballoota wayyaaneetiif akka saaxilaman dargaggoon Oromoo Artist Caalaa Bultum gaaffii fi deebii iddoo jiru irraa SBO waliin taasiseen ibse. Uffannaa, callee fi faaya adda addaa aadaa fi eenyummaa Oromoo calaqqisu uffatanii hojiilee artii dhiyeessuu isaanitiin wellistoonni Oromoo hedduu rakkoon mudachuus ibse.

Dhalli Oromoo qayee isaarratti ajjeefamuu, qabeenya akaakilee fi abaabileen isaa dhaalchisanitti fayyadamuu odoo danda’uu mirgi isaa mootummaa wayyaaneetiin sarbamuurraa, jiruu gadadoof saaxilamuus gaaffii fi deebii kana keessatti dubbateera.

Lafti Oromoo warreen alagaa Itoophiyummaa leellisaniif ilaalchi godhameefii gatii rakashaan itti gurguramaa jiraachuu kan dubbate Artist Caalaa Bultum, rakkoo ummanni Oromoo keessa jiru kana ibsuudhaaf wallee isaa sirba Mormii maastar pilaanii magaalaa Finfinee fi diddaa barattootni/Qeerroon geggeessan ibsu kan “ Ka’i Qeerro ni kaanaa, ka’i Oromo ni kaanaa, diinatu daangaa darbee; Goobanaa Daancii lammaffaan argee…….Imaanaa abbaa hin nyaadhu, eenyummaa koo hin dagadhu, du’eetan bada malee biyya koo ormaa hin laadhu…” jedhu baasuu dubbateera. Kanarraas hiraara humnoota wayyaaneef affeeramuu dabaluun ifa godhe.

Wayyaaneen nama tokko akka garaa isaa guuttatee jiraatu gochuun ummata bal’aa ammoo beelessuudhaan beekamti kan jedhu wellisaa Caalaa Bultum, dabballoonni wayyaanee OPDOnni diinaaf ergamuun ummata Oromoo hiraarsaa fi safuu ummataa mulqaa jiru jedheera. Ajjeechaa humnoonni wayyaanee barattoota Oromoo irratti raawwatan innumti argee akka ragaatti kaasudhaanis, ajjeechaa dabalatee yakki mootummaan wayyaanee afaaniin waa’ee dimokraasii lallabaa ummata Oromoorratti raawwattu hedduu suukaneessaa tahuu fi sirnicha jalatti rakkoon ummata Oromoo ittuu hammaate malee jijjiiramni ummatichaaf dhufe homaatuu kan hin jirre tahuu dubbateera.

Sochiin Qeerroo bilisummaa Oromoo wayta ammaa kana guutummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru hedduu kan namatti toluu fi ummata Oromoo kan boonse” kan jedhe Artist Caalaa Bultum, warraaqsichi deggarsa ummata Oromoon dabaalamee finiinaa jiraachuu fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsudhaaf shoora ol’aanaa taphachaa akka jiru gaaffii fi deebii SBO waliin taasiseen ibseera.

Akkuma qotiyyoo qaluuf jedhan amooleedhaan sossobanii mooraatti galfatan, Qeerroon Oromoo sossobbiidhaan daguuf olola dabballoonni wayyaanee maqaa walgahiitiin oofaa jiraniin odoo hin dagaminii fi FDG irraa duubatti jechuu akka hin qabne hubachiise artist Caalaan.  Fincilli Diddaa Garbummaa (FDG)n Oromiyaa keessatti barattoota sadarkaa 1ffaa hanga Yunvarsitiitti jiraniin deemaa jiru hedduu kan nama gammachiisuu dha kan jedhe wellisaa Caalaa Bultum hundumtuu harka walqabachuun barattootaa fi qeerroo Oromoo FDG irratti wareegaman, ilmaan Oromoo dirree falmaatti wareegamanii fi saba Oromoo barootaaf bilisummaaf wareegama baasaa jiruuf jecha diddaa gabrummaa akka finiinsan gaaffii fi deebii bakkuma jirurraa SBO waliin taasiseen dhaameera.

Gaaffii fi deebii dargaggoo Oromoo Artist Caalaa Bultum waliin taaisne sagantaa Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO) kan gara fuulduraa keessatti akka dhiyeessinu beeksisna.

Gaaffii Mindaan Kan Wal Qabateen Poolisoonni Naannoo Oromiyaa Diddaa Kaasaa Jiru.

Aside

Gabaasa Qeerroo Fulbaana 24,2014

img0029a

 

Mootummaan Wayyaanee somba keenyaan afuura baafatee, fiigichaa fi dafqa keenyaan,aangoo isaa irratti umurii dheereffate,nuti umurii keenyatti barumsa utuu hin jedhin maatii keenya irraa adda baanee kaayyoo mootummaan galmaan geenya jennee saba keenyaanis jibbamnee, mootummaan Wayayanee ofii rakkina keessa of baasee firaa fi dachee isaa irratti badhaadhee kan baatii baatiidhaan argannuttiyyuu miindaa seera qabeessan nuun gahuu didee jechuudhaan poolisoonni naannoo Oromiyaa gaaffii miindaa kaasanii akka jiran gabaasni nu gahe addeessa.

Akka gabaasni nu gahe ibsutti hojjetootni mootummaa yeroo ammaa gaaffii dabaliinsa miindaan wal qabatee kaasaa kan jiraniidha, miindaan ni dabalama jedhee hojjetoota isaa sobuu irrayyuu miindaa dhuma baatii beellama isaaniitti kennamu irra darbee yeroo ammaa poolisoonni naannoo Oromiyaa yeroodhaan miindaan nu qaqqabsiisuun maaliif akka hafe gaaffii waan nutty taheef mootummaa of irratti goobsinee aangoo isaa irratti baroota hamma kana utubaa fi humna isa taanee utuu jirru seeraan miindaadhuma qabnuyyuu nuun gahuu dide jedhuun, akkasuma mootummaan wayyaanee hidhattoota, humna nageenya Oromiyaa irraa ilaalcha gaarii waan hin qabneef karaa miindaan nu miidhuuf waan ka’aa jiruuf gaaffii miindaa irratti hirkatee kaasuudhaan diddaa jabeessuu irratti poolisoonni Oromiyaa argamaa jiraachuu gabaasni Qeerroo addeessa.

Dabalataan yeroo ammaa waajjiraalee dhaabaa godinoota Oromiyaa keessaa hojii irraa ariyamaa kan jiran keessattuu waajjira dhaabaa lixa shawaa Amboo irraa hojjetootni namni 8 ol hojii irraa mootummaan ariyee waan jiruuf, kunis hojjetootaa fi poolisoota oromiyaa keessatti gaaffiin isaa ka’ee kan jiruu fi akkasuma gaaffiin miindaan ka’aa jiru poolisoota qofa osoo hin taanee hojjetoota garagaraatiinis bakka hundaatti dabaliinsaan miindaan diddaa jabaatee kan jiru gabaasni Qeerroo nu gahe addeessa.

 

Ethiopia: Systemic human rights concerns demand action by both Ethiopia and the Human Rights Council

Aside

amnesty

AMNESTY INTERNATIONAL

PUBLIC STATEMENT

AI Index: AFR 25/005/2014

22 September 2014

Systemic human rights concerns demand action by both Ethiopia and the Human Rights Council

Human Rights Council adopts Universal Periodic Review outcome on Ethiopia

With elections coming up in May 2015, urgent and concrete steps are needed to reduce violations of civil and political rights in Ethiopia.� Considering the scale of violations associated with general elections in 2005 and 2010, Amnesty International is deeply concerned that Ethiopia has rejected more than 20 key recommendations on freedom of expression and association relevant to the free participation in the elections and the monitoring and reporting on these. These include in particular recommendations to amend the Anti-Terrorism Proclamation, which continues to be used to silence critical voices and stifle dissent, and recommendations to remove severe restrictions on NGO funding in the Charities and Societies Proclamation.� The independent journalists and bloggers arrested just days before Ethiopia’s review by the UPR Working Group in May 2014 have since been charged with terrorism offences. Four opposition party members were arrested in July on terror accusations, and, in August, the publishers of five magazines and one newspaper were reported to be facing similar charges.

While Amnesty International welcomes Ethiopia’s statement of ‘zero tolerance’ for torture and cruel, inhuman or degrading treatment, and its commitment to adopt preventative measures,� it is concerned by its rejection of recommendations to investigate and prosecute all alleged cases of torture and other ill-treatment and to ratify the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.� The organization continues to receive frequent reports of the use of torture and other ill-treatment against perceived dissenters, political opposition party supporters, and suspected supporters of armed insurgent groups, including in the Oromia region. Amnesty International urges Ethiopia to demonstrate its commitment to strengthening cooperation with the Special Procedures by inviting the Special Rapporteur on Torture to visit the country.� Unfettered access by independent monitors to all places of detention is essential to reduce the risk of torture.

Ethiopia’s refusal to ratify the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance is also deeply concerning in light of regular reports of individuals being held incommunicado in arbitrary detention without charge or trial and without their families being informed of their detention – often amounting to enforced disappearances.�

Ethiopia’s UPR has highlighted the scale of serious human rights concerns in the country. Amnesty International urges the Human Rights Council to ensure more sustained attention to the situation in Ethiopia beyond this review.

Background

The UN Human Rights Council adopted the outcome of the Universal Periodic Review of Ethiopia on 19 September 2014 during its 27th session. Prior to the adoption of the review outcome, Amnesty International delivered the oral statement above.

Amnesty International had earlier submitted information on the situation of human rights in Ethiopia: http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR25/004/2013/en/95f2e891-accc-408d-b1c4-75f20c83eceb/afr250042013en.pdf

Public Document

International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK http://www.amnesty.org

Document in PDF

Source: Amnesty

Hirbuu Dhiigaan Eegalame

Aside

Jiituu lammii, Ful. 22, 2014

barruuHalkan dhawaata bari’a. Hanga obsaa fi murannoon itti deeman mallattoo barii lafaa eeru arguu fi dhaga’uu jalqabu. Hangasitti garuu cichaa fi murannoo gaafata. Seenaa qabsoo bilisummaa Afrikaa keessatti Hanga xumura waraana Addunyaa 2ffaa (WWII)tti dukkanni gabrummaa dachee Afrikaa dhuunfate tasuma waan bari’u hin fakkaatu ture. Haa ta’uutii garuu taateen seenaa kana jijjiiru guyyaa isaa eegee  dhalachuu hin oolle. Innis sochii barattoota Afrikaa ti.

Barri 1935 – 1960 bara sochiin barattoota Africa jabinaa fi heddumminaan itti mul’atee dha. Baay’inni dhaabbilee barnootaa dachee Afrikaarratti mul’achuun,  lakkofsi ilmaan Afrikaa mana barnootaa seenan akka dabalu taasise. Lakkoofsi barattoota ilmaan Afrikaa biyya keessaa fi alaatti dabalaa deemuun dammaqiinsa siyaasaa fi hadheeffannoo gabrummaarratti isaan qaban jabeessuu eegale. Dammaqinsaaa fi hadheeffannoo kana keessaa warraaqsi dammaqinsa hawaasaa uumu dhalate. Dhaloota warraaqsa kanaatu dukkana gabrummaa dachii Afrikaa dhuunfatetti daangaa kaa’uun waldhaansoo haaraaf karaa saaqe. Waldhaansoo Diddaa Gabrummaa! Sochii Barattoota Oromoo

Ayyaanaa Irreecha Bara 2014 Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

Aside

Qeerroo Edit

 

Ayyaanaa Irreecha Bara 2014 Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

Fulbaana  22,2014 Qeerroo Bilisummaa Oromoo Ayyaanaa Irreechaa Birraa bara  2014 Hora Arsadii fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti kabajamuuf jiruu ilaalchisuun Uummatni Oromoo nagaan akka kabajatuuf qophii   fi  enyummaa, tokkummaa fi jaalaala waliif qabu akka jabeeffatuuf ibsa qabxiijaha(6) qabudabarse.

Seenaa uummata Oromoo kessaatti ayyaanni guddaa fi  kabajamaa keessaa tokko ayyaana irreechaati. Ayyaanni kun uummata Oromoo biratti Waggaa keessatti yeroo lama kabajama. Kunis Ayyaanaa Irreecha Birraa fi Ayyaana Irreecha Arfaasaajedhamuun Ayyaana Oromoon kabajatudha. Ayyaanni Irreechaa waktii Birraa baroota dhufaa darbaa fi bittaa mootota fi mootummoota abbooti irree biyyaatti bitaa jiran biratti barrii Oromoon tole jedhee nagaan manaa ba’ee nagaan ayyaaneffatee,Irreeffatee galee beeku takkaa hin turre. Ayyaannichi biyyaattii keessatti Ayyaana Oromoo ta’uu fi Waan Oromoon qofti Ayyaana kabajamaa fi jaalatamaa kana irratti walittii dhufee Ayyaaneeffatee jaalaala ,gammachuu, tokkummaa fi eenyummaa isaa waan jabeeffatuuf abbootiin Irree warrii Oromoon akka walitti hin dhufne hin barbaadne afaan qawween dura dhaabbachaa turan dhaabbachaas jiru, Sabboontota Oromoo fi jaalattoota ayyaanaa kanaa fi leellistoota ayyaana kanaa fi Amantii Waaqqeffaanna dhibbootan lakka’amanituu badii tokko malee eenyummaa isaaniin yakkamee hidhatti guurama ture, guuramas jira. Dhiibbaan hangamiituu utuma jiruu Uummaatni Oromoo bara irraa gara baraatti kan Ayyaana Irreechaa Arsadii irraatti argamu miliyoonaa hedduun dabalaa dhufuun uummatichi eenyummaa Amantii, Aadaa, Duudhaa fi Safuu isaa irraatti wareegama qaalii baasuun sadarkaa har’aa kana irraga’ee jira. Sababaa Ayyaana kanaan Wal qabatee bara Mootummaa Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO Uummatni Oromoo waggaa 23 guutuu dachaan hidhatti guuramee hidhamee dararama, human waraanaa itti bobbaasuun bakkeetti safuun irraa mulqamee uuffatni aadaa Oromoo illee irra baafamee badii tokko malee mana hidhatti darbama as ga’ee jira. Haalaa Suukaneessaa akkasii keessaatti Oromoon eenyuummaa isaa irratti cichuun tokkummaa isaa fi Jaalala Oromummaa waliif qabu jabeessuun kabaja Ayyaana Irreechaaf qabu jabeessuun itti fufee jira. Guutummaa ibsa kanaaf:- Ayyaana Irreechaa Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Fulbaana 22 2014

Views and news from the 4th New World Summit of Stateless States

Aside

The New World Summit of Stateless State was held from September 19-21 at Royal Flemish Theatre (KVS) in Brussels, Belgium. Twenty stateless political organisations have been participated on this summit. The Summit was divided in to five sessions. These are: Oppressive shigut4State, Progressive state, Global state, New States and Stateless State. Dr. Shigut Geleta has presented on the Oromo issues on the first session and his paper addressed how successive Ethiopian regimes orchestrated the notion of self-determination and attempted to blackmail genuine Oromo Liberation struggle.

Dr. Shigut Geleta speaks atmThe New World Summit-Brussels Stateless State

shigut3 shigut2

OPPRESSIVE STATE

shigut1

A Criminal State: The Blacklisting of the Oromo Liberation Struggle for Freedom and Democracy

The Oromo Liberation Front (OLF) is a political and militant organization that fights for the self-determination of the Oromo people against Ethiopian rule. As a result of the struggle that began after the Ethiopian colonization of Oromia in the late 19th century, the OLF was formed as a secular, military organization that ousted Emperor Haile Selassie during the Marxist-Leninist revolution in 1974. The OLF has also fought the subsequent Derg military regime (1974-1991) in coalition with other military nationalist organizations, such as the Ogaden National Liberation Front (ONLF), the Eritrean People’s Liberation Front (EPLF) and the Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF). When the thirty-year civil war finally led to the toppling of the Derg regime in 1991 and the independence of Eritrea, the OLF participated in the mainly TPLF’s dominated Transitional Government of Ethiopia. As the TPLF consolidated its grip on power and continued to negate the political autonomy of the Oromo, the OLF left the Transitional Government in June 1992, which leads to a violent backlash against the Oromo population. Currently, despite being a democracy in theory, both the military regime as well as the political and economical sphere is dominated by the Tigrayan minority. As a consequence, other oppressed ethnicities such as the Ogaden and the Oromo continue their military and political struggle for self-determination. Following Ethiopia’s adoption of the restrictive Anti-Terrorism Proclamation in 2009, the OLF was blacklisted as a terrorist organization along with the ONLF and the Ginbot 7 movement, which lead to large-scale arrests and prosecution of prominent members of these groups, including parliament members and candidates.

This lecture addressed the manner in which blacklisting a political movement as ‘terrorist’ functions as an ideological cover-up of the enforced administrative construct of the Ethiopian state. Apart from the Oromo, who represent the largest ethnic group in the country, many other peoples struggle for independence from the contested state. At what level can we argue that the state of Ethiopia even exists, when its main legitimacy seems to be based on its capacity to suppress the very political majorities that constitute it? The blacklisting of a people’s history thus becomes a way of evading confrontation with the criminal dimensions of the state itself.

Dr. Shigut Geleta is Head of the Oromo Liberation Front’s (OLF) Diplomatic Division.

Source: Extracted from Brochure of the summit

Related: New World Summit-Brussels Stateless State

Qellem Walaggaa , Aanaan Anfilloo Gandoonni Qonnaan Bultootaa Humna Waraana Wayyaaneen Marfamee Jiraachuu Gabaafame.

Aside

Fulbaana 21,2014 Dambi Doolloo

Oromian resistanceGabasa Qeerroo Qellem Dambi Doolloo irraa addeessuun har’a Fulbaana 21,2014 humni waraana Wayyaanee naannoo fi gandootni Aanaa Anfilloo hunduu humna waraana wayyaaneen kan marfamee ooleedha. Yeroodhaa yerootti kan gabasaa jirru torbeewwan kana mootummaan wayyaanee ajandaalee garagaraa fudhachuudhaan konfiraansiin gandoota aanaa Anfilloo keessa jiran keessatti kan gaggeeffamuuf ture,kunis miseensota dhaabaa aanaa Anfilloo hunda kan hirmaachisu ganda ganda irratti guyyoota 4f kan kaa’amee ture gandoota garagaraa hanga hr’aatt utuu hin milkaa’in hafeetu jira. Kanaan dura gandoota Shebel,Waabaa Eebbaa,Muggii,Eenechee fi kkf keessatti hin milkaa’in waan hafeef ammallee itti fufuudhaan guyaa kaleessaa Fulbaana 20,2014  kan gaggeffamuuf ture ganda Doollaa fi Kollii bakka jedhamtu keessatti miseensonni dhaabaa isaan abdatan konfiraansii isaanii hirmaachuu diduu irraan hafee jira, akka walii galaatti gabaasni Qeerroo ibsu walgayii ykn konfiraansiin mootummaa Wayyaanee dhimmoota gamaggama hojii darbanii, hojjetoota isaanii gaggeessuu, dhimma filannoo dhufuu fi ajandaalee adda addaa irratti dubbachuuf guyyoota 4f qopheessan hin milkaa’iin hafee jira kanneen gandoota adda addaa irraa kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama.

Kun hunduu mootummaa Wayyaane hedduu mufachiisee jira, uummata oromoo jiraattoota aanaa Anfilloo irraa abdii dhabeera,miseensota dhaabaa jedhaman irraas abdii kutatee jira. Akka gabaasni Qeerroo har’a Fulbaana 21 addeessutti halkan edaa irraa kaasee ganda Kollii, Garjeedaa, Shebel, Waabaa Eebbaa fi Dalla Shoor jedhaman irraan humni waraana wayyaanee qubachiifamee jira.

Uummanni oromoo Anfilloo irra jiraatu WBO wajjin walii galee jira, hojjetaan mootummaa jedhamee waamamus ABOdha, kan jedhuun humna WBOtu jira kan jedhu qofa osoo hin taanee uummata Oromoo naannoo sanii waan shakkeef mootummaan Wayyaanee humna waraana isaa federaala irraa gara sanatti ergee daangaa daangaa bosonaa qabsiisaa jiraachuu gabaasni nu gahe addeessa.

Kana malees loltooti Wayyaanees ta’e bulchitooti aanaalee jiraattota Oromoo Anfilloo toohachu hin dandeenye, hojjetoonni mootummaa aanaa kana irra jiran siyaasa ABO barsiisu malee siyaasa mootummaan durfamani hin jirani, qoratamuu qabu jedhamee mootummaan wayyaanee murtooo keessa seenee jira,akkasuma poolisoota oromiyaa naannoo san jiran irraas shakkiin guutamee jira, toohannaa uummata oromoo naannoo sanaa fi hordoffii ykn sakatta’iinsa humna waraana WBOtiinis wal qabsiisee Fulbaana 19 irraa kaasee akka walii galaatti Wallagga Anfilloo qubachiisaa akka jiru gabaasni Qeerroo Dambi Dolloo irraa addeessa.

 

Gabaasa SBO:- Artiistiin Oromoo beekamtuu fi sabboontuun Meetii Jamamaa gaafii fi deebii Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO) waliin taasifteen miidhaa mootummaan abbaa irree Wayyaanee ishii fi abbaa warraa ishiirraan gahaa turee fi jiru jalaa baqachuun biyyaa abbaa ishii dhiiftee godaanuu ibsite.

Aside

SBOArt. Meetii Jamamaa gaaffii deebii Fulbaan 17 bara 2014 SBO waliin taasifteen dhiibbaa fi hiraarrii mootummaan wayyaanee ishii fi abbaa warraa ishiirratti raawwachaa tureen gar malee kan miidhamaa fi hiraaraa turte ta’uu ishiitiin biyya abbaa ishee fi ummata Oromoo ogummaa ishiin ishee jaalatu dhiiftee akka baqachuuf dirqamte SBOf  ibsitee jirti. Art. Meetiin akka jettetti mootummaan wayyaanee dhiittaa mirgaa ummata Oromoorraan gahaa jiruun kan ka’e yeroo ammaa kana kan yeroo kamiyyuu caalaa ajjeechaan, hidhaa fi dararaan hammaatee jira.

Miidhaan saba Oromoorratti gahaa jiru jabaachaa deemuun wal qabatee artiistoota sabbontoota ta’anii fi kanneen rakkoo ummata isaanii ogummaa  qabaniin calaqqisiisan addatti  tika wayyaaneetiin irratti xiyyeeffatamuun hiraarfamu jechuun rakkoo artiistoota Oromoo garaaf hin bullu jedhanirra gahu ibsitee jirti.

Artiistoonni sabboontonni garaaf hin bullu jedhan akka hojii ogummaa isaaniin wal qabatu hojjetanii hin jiraannelleen dhiibbaa adda addaa irratti taasisuu fi danqaa uumuun, yeroo barbaachise ammoo hidhuu fi ajjeesuun hojii ijoo mootummaa wayyaanee waan ta’eef, artistiin Oromoo  jireenya akkasii keessa jira jechuun SBOf ibsitee jirti.

Art. Meetii Jamamaa anis akkan ogummaan qabuun ummata koo hin tajaajillee fi biyya koo keessatti hojjedhee hin jiraanne ati miseensa ABO ti jechuudhaan  humni tikaa fi qondaalonni wayyaanee/OPDO yoo guyyaa ayyaana keenyaa dhuftee nu biratti sirbite malee hin hojjettu jechuun walatajjii na dhorkachaa fi ukkaamsaa adda addaa narratti raawwachaa turan jetteetti. Itti dabaluudhaanis Art.Meetii Jamamaa  akka SBOtti himteetti heyyama baafadhee akkan  hin hojjenneefis mana qabsiisi, qarshii kuma dhibba shan argisiisi naan jechuun ta’e jedhanii waanan gochuu hin dandeenyeen jiruu fi jireenya na dhorkan jettee jirti.

Art.Meetii Jamamaa itti dabaluudhaan akka SBOtti himtetti abbaa warraa ishii  Obbo. Gammachiis Magarsaa humni tikaa wayyaanee miseensa ABO ti itti jechuudhaan waggoota 10nii oliif hidhee  akka dararaa adda addaa irraan gahaa ture  fi ishiiniis kophaa ishii daa’ima waliin akka dararamaa turte addeessite. Abbaan warraa ishii Obbo Gammachiis Magarsaa reebichaa fi dararaa irra gaheen miidhaan qaamaa guddaan kan irra gahe ta’uu ibsitee jirti.

Yakki mootummaan wayyaanee OPDO of jala oofuudhaan ummata Oromoorratti raawwacha jiru kana qophaa miti kan jette Art. Meetiin, ummata Oromoo naannawa Finfinnee qeeyee fi qabeenyarraa buqqisuudhaan lafa Oromoo gurgurachuuu fi Oromoo biyya dhablee gochuuf deemuunis kan mataa nama dhukkubsuu fi kan hundi keenyaa tokkummaadhaan irratti qabsaawuu qabnuu dha jettee jirti.

Guutuu gaaffii fi deebii Sagaleen Bilisummaa Oromoo (SBO)n Art. sabboontuu, beekamtuu fi jaalatamtuu Meetii Jamamaa waliin taasise guutummaa isaa sagantaa SBO fuula duraa keessatti akka hordoftan kabajaan isin beeksisna.

Diqamaan Ummata Walitti Qabuun Sababa Konfiransii Jedhuun Wayyaanee Guyyoota 4f Wallagga Anfilloo Irratti Gaggeessuuf Yaale Gandoota 4 Keessatti Feshelaa’e

Aside

Fulbaana 20,2014 Gabaasa Qeerroo Dambi Dolloo

diddaa9Wallagga aanaa Anfillootti walga’ii Wayyaaneen guyyaa afuriif ganada afur, jechuun ganda Yattii, Shebel, Eenechee fi Suddii keessaa walitti qabde lakkoofsaan 400 ol ta’an irratti aragaman akka isaan yaadan osoo hin taane sabboontotaan fashale. Walga’iin kaabinoota aanaa Anfilloo lakkoofsaan 182 ta’an adeemsa hojii isaanii fi siyaasaa madaaluun ulaagaa isaanii kan hin guutne jechuun Oromoota dhalootaan naannoo sana ta’an arii’ee dhaloota naannoo biraatiin bakka buusuun karoorfatee akka ture oduun naannoo sanaa nu ga’e ni addeessa. Karoora qondaalota isaanii hojii fi siyaasa isaan barbaadanitti dadhaboo ta’an ariihuuf koroorfatanii akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama.

Walga’iin qorannoo qondaalota isaanii irratti Fulbaana 19, 2014 gandoota aanaa sanaa 28 keessatti hojii irra akka oolu saganteeffame qorannoo gandoota afur keessatti guyyuma sana eegaleen fashaluun hubatameera.

Bakkoota konfereensiin kun itti gaggeeffamu odeeffannoo fi waraqaaleen isaanii dursee Qeerroo waan dhaqqabeef sagantaan shiraa ilmaan Oromoo hojii irraa ari’uu fi kanneen dhaloota naannoo sanaa hin ta’iniin bakka buusuu jedhu kun naannoolee walga’uun kun gaggeeffamuu itti karoofame kanatti maxxansuun shirri isaan lafa keeyyatan akka fashalu taasifameera. Oromoota waajjiraalee adda addaa keessa jiran kanneen saba isaaniif hojjetan irratti xiyyeeffatamuun hojii irraa ariiyuun sagantaa isaaii isa jalqabaati. Ajandaan lammaffaan olola dhimma filatnoo yeroo ta’u qabxiin biraa ajendaa dhimma mormitootaa ta’uun isaa bira ga’ameera.

Konfereensii kana irratti wayyaaneen sabboontota uummata isaaniif dhaabbatan calalee rukutuuf kan karoofame waan ta’eef walga’iin kun milkaa’uu hin qabu, Oromoon Oromoof haa dhaabbatu, Wayyaaneen nu hin bulchu, uummata gowwomsuun haa dhaabbatu, kkf kan jedhu waraqaan Qeerroon bittimfamee ture. Haa ta’u male hidhattooni gandaa yeruma sana funaananii dhuksaniyyuu konfeereensiin isaanii gandoota arfanitti eegale ,ormiin jabaachuun diigamee gara qe’ee isaaniitti deebi’aniiru. Haaluma kanaan qondaalonni isaanii godina irraa dhufan caalaattuu mufachuun qaama oliitti bilbilanii “miseensonni keenya nuuf ajajamuu hin dandeenye, tohachuufis humna keenyaa ol ta’eera, jechuu fi walii isaanii gidduuttuu wal dhaggeeffachuun akka hin turre gabaasti Qeerroo Anfilloo irraa ni addeessa.

Iittuma fufuudhaan ganama isaa fincila uummanni mootummaa Wayyaanee waliin adeemsisu keessattuu walgayii irratti argamuu diduu, hojii misoomaa jedhamee ajajamu uummanni seeraan irratti hirmaachuu diduu, milishoota gandaa irratti tarkaanfii reebichaa raawwachuu fi adabuun, waraqaaleen mootummaa wayyaanee fi qondaalota isaanii mufaasisu barreeffamee maxxanfuu fi daandii adeemsa isaanii irratti mukeen jijjigsuu, caalmatti walgahii isaanii uummanni hirmaachuu dhiisuun mootummaa waan rifaasisaa jiru ta’uu keessaahuu Qellem naannoo gandoota Sayyoo keessatti tokkummaadhaan adeemsifaa waan jiruuf, uummannis yaada yeroo baayee kennu irraa waanni hubatamu, nuti mootummaa hin qabnu, hanga mootummaa haqaa fi mirga uummataa eegee bulchu argamu ijaan arginutti mataama keenyaan of bulchina, milishaan nun barbaachisu, poolisiin nu keessaa hin bahu, mootummaa nu saamu hin feenu jechuudhan dubbatan.

Mootummaan wayyaanee yeroo kana dhagahu aaruu fi mufachuu irraan qote bultoota irratti xiyyeeffachuu fi toohannaa gochuuf poolisooni oromiyaa kaabinoota godinaa waliin wal tahuun qorannoo fi uummata shororkeessuutti argamu. Gandoota aanaa Sayyoo hunda keessa hanga Anfillootti duulli qorannaa godhamaa fi humni waraanaas ergamaa akka jiru irra deddeebiidhaan gabaasni Qeerroo Qellem magaalaa Dambi Doolloo irraan addeessa.

የስኮትላንድ ሪፈረንደም ለኦሮሞና ለሌሎችም የነጻነት ታጋይ ህዝቦች ኣንድ የድል ምእራፍ ነው

Aside

ቦሩ በራቃ  | September 19, 2014

ባለፈው ሳምንት Essence of the Scottish Referendum in the Eyes of an Oromo Nationalist

በሚል ርእስ በእንግሊዝኛ ባቃረብኩት መጣጥፍ ላይ የዩኬዋን ስኮትላንድና የኢትዮጵያዋን ኦሮምያ የፖለቲካ ህይወት ለማነጻጸር ሞክሬ ነበር። ስኮትላንድ ከ300 ኣመት በፊት በ1707 Act of Union በተባለው ውል መሰረት ከብሪታኒያ ጋር ኣንድነት መመስረታቸውን፣ በኣንጻሩ ኦሮምያ ግን ከኣንድ ክፍለ ዘመን በፊት በኣቢሲኒያዊያን ወራሪ ሰራዊት በሃይል ወደ ሃበሾች ግዛት መቀላቀሏን ጠቅሼ ነበር። ከዚህም በተጨማሪ ስኮትላንድ ለ300 ኣመታት የእንግሊዝ ኣካል ሆና ስትቆይ የራሷ የህግ ስርኣት፣ የራሷ ቤተክርስቲያን፣ የራሷ የትምህርት ስርኣት እና የራሷ የሆነ ገንዘብ የማሳተም መብት እንዳላት፣ በኣንጻሩ ግን ኦሮምያ መሰል መብቶች ከቶ የራቁዋት መሆኑን ለማገናዘብ ሞክሬያለሁ።የስኮትላንድ ሪፈረንደም ለኦሮሞና ለሌሎችም የነጻነት ታጋይ

Scotland vs Oromos : When the uncomparable is compared

Aside

Hawi Chala | September 19, 2014

UK_EthiopiaSince a couple of weeks ago, I have been reading some articles and posts on social media arguing the Scotland referendum which can be a good lesson and role model for the Oromo struggle for independence. Contrary, I object this argument and rather argue that the Scottish referendum cannot be a lesson and role model to Oromo struggle for independence. There is no common historical experience that resembles our struggle to the Scottish. Neither social nor political nor economic resemblance prevails, at all, that makes it a role model for Oromo quest for independence. Here are my major points. Visit   http://www.Ayyaantuu.com