Amajjii 23,2016 Amboo Naannoo Waddeessa Jedhamutti Waraana Wayyaanee fi Uummata Jidduutti Falmaa Ta’een Dargaggoonni Oromoo 5 Wareegamanii ummanni 60 Ol Ammoo Loltoota Hedduun Qamanii Mana Hidhaa Amboo 03 Keessatti Dararamaa Jiru.

Aside

Amajjii 24,2016 Waddeessa(Amboo) irraa  Falmiin wiirtuu Waddeessaatti Mootummaa abbaa irree fi uummata haqa isaaf falmatu gidduutti geggeeffamaa jiru irratti dargaggooti  Oromoo armaan hedduu madoo fi Wareegama kafalaniiru.

  1.  Dargaggoo Biraanuu Gaaddisaa gaafa 23/1/2016 Ganda kaarraa naannoo guuniyaa ykn Faafama jedhamutti raasaan rukutamee wareegameera.
  2. Barataa Chuuchee Baqqaanaa Bayyansaa ganda Galan waddeessaa naannoo caffee Elemee jedhamutti rasaasaan rukutame kellaa fayyatti wal’ansa amma tokko argeetuyyuu gara hospitaala Amboo akka hin deemne karaatti duwwameera (bakka dhalootaa g Ganda Dikii)
  3. Barataa Hundeessaa Leellisaa Sirrii bakkuma Chuucheen rukutamatti rasaasaan kan rukutame yoo ta’u ( bakka dhaloo. Aanaa Amboo ganda ganjiifi gooroo horee) innilleen karaa hospitalaa deemuu dhabee rakkataa jira.
  4. Barataa Abarraa Sisaayee Hayilee bakkuma armaan olitti ibsametti rasaasaan kan rukutame yommuu ta’u (bakka dhalootaa Ganda Galan waddeessaa)
  5. Dargaggoo ammaaf maqaansaa nun qaqqabne akka malee miidhaa karaa Aanaa bakkee mana yaalaa qaqqabsiisuudhaaf gateetti uummataan baatamee deemee jira!

Kana malees namoonni 60 ol ta’anis qabamanii waajira poolisii Aanaa Amboo kan magaalaa Amboo ganda 03 tti dararamaa jiru kan sababa reebichaatiin miidhaan cimaan irra gahes wal’ansa dhabanii haala yaaddeessa keessa jirachuu Qeerroon gabaase.

 

Wallagga Aanaa Jaarsoo Keessaa Dargaggooti Oromoo Lolotoota Wayyaaneen Qabamanii Bakka Geeffaman Hin Beekamu Jedha Gabaasi Qeerroo.

Aside

Dasalenyi Alamaayyoo

Barataa Dasaaleny Alamaayyoo

Amajjii 23,2016. Barattooti Oromoo dargaggoo Solomoon Sobbooqaa fi Dasaaleny Alamaayyoo Loltoota Wayyaaneen Aanaa Jaarsoo Wallaggaa irraa qabamanii bakka buuteen isaanii hin beekamu.

Dargaggoo Solomoon Sobbooqaa

Dasaleeny Alamayyoo namaa yeroo hedduuf mana hiidhaa wayyanettii dararama turedha A.LH ttii bara 2003 magaalaa Jaarsootii alabaan ABO hidhamee ture bara sana dhimaa alabaan wal qabate dararama heddunn irraa ga’a ture jira, ammos FXG Amajjii 23,2016 gaggeefameen wal qabatee loltoota Wayyaaneen qabamee bakka buuteen isaa hin beekamu.

Mootummaan Itiyophiyaa Wayyaaneen Wallaggaa Bahaa Waamaa Hagaloo Keessatti Barattootaa fi Jiraattota Nagaa Hidhuu fi Dararuu Itti Fufe.

Aside

Amajjii 24,2016 Yeroo ammaa kana Barattoonni digadamii lama mana hidhaa ykn karchallee Wallaggaa Bahaa jaatoo naqamtetti yeroo argaman Barattoonni sadii fi qonnaan bultoonni lama humna tikaatiin achi buuteen isaanii dhabame.

Barattoota keessaa

  1. Caalaa Bantii Nagarii
  2. Misgaanuu Addunyaa Bantii fi
  3. Dassaalenyi Eebbisaa yeroo ta’an,

Qotiisaan bultoota lama  kan hidhattoota isaanii turan uumataaf aantummaa agarsiiftan maqaa jedhuun hidhannoo hiikkachiisuun erga qabanii kan ukkamsan Baatilee Warqinaa Biluu fi Tasfaayee Warqinaa obbolaa lamman yeroo ta’an, Obbo Baatileen umurii ijoollummaa isaatiin waraana dargiin hirmaachise irratti qaama hir’uu kan ta’aniifi dhukaasanii qal’aa kan kutan waan ta’eef, wayyaaneen uummata daguuguuf karoora waan qabduuf namoota tarkaanfii ishee deebisuu malanii fi hawaasa biratti dhaga’aman dhabamsiisuun uummata shororkeessuuf badii dalagame ta’uu qeerroon addeessee jira

Aside

The PAFD extends its most sincere gratitude to the EU Parliament in general and to those who were the sponsors of the Ethiopian resolution, including members from the Socialists and Democrats (S&D), the Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) and Greens/European Free Alliance (G/EFA) of the EU parliamentary groups in particular.

The resolution the European Parliament has adopted on 21 January 2016 offers great support to the millions oppressed in all parts of Ethiopia and gives them courage for a better democratic and just future.The multitude of committed genocides and unfolding atrocities in Oromia, Ogaden, Gambella, Sidama, Omo, Benishangul and other parts in Ethiopia will continue, unless the international community takes some urgent practical measures to stop them. The Ethiopian government has often ignored international calls for remedy of its human rights violations, knowing that there would be no follow up or significant repercussions. In 2007, for example, the UN called for an urgent investigation into the Ogaden war crimes and crimes against humanity. However, the Ethiopian government embarked on an all-out campaign of extermination and collective punishment of civilians in the region and the international community looked the other way. Similarly, the killings in Gambella and Sidama, as well as those in Finfinnee (Addis Ababa) were also condemned by the international community, while the regime shrugged its shoulders and continued its massacres and curtailment of all democratic rights, while being rewarded with more money under the pretext of development.

History has shown that development at the expenses of democratic rights has ended in disasters and grave consequences. The Ethiopian situation is much more complex than other areas which aggravates the matter further because of unresolved historical injustices.

The PAFD calls upon the UN, AU and EU to follow up to their own resolutions and send independent commissions of inquiry to look into the massive human rights allegations that have been and are being perpetrated by the Ethiopian government against the civilian population and take appropriate measures to stop any further acts. All types of Ethiopian security forces must immediately withdraw from Oromia, Ogaden, Gambela and other areas into their barracks.

The PAFD calls upon all peoples in Ethiopia to stand together and act in unison against the atrocities committed by the regime, in order to regain their denied rights to democracy and true self-determination.

Issued by The Peoples Alliance for Freedom and Democracy (PAFD)

January 23, 2016

OFFICE OF PRESIDIUM

Waadaan Dargaggootaa Hojii Irra Oolee,Uummanni Oromoo Gibira Mootummaa Wayyaaneef Kafaluu Didee Baadiyyaalee Keessaa Ergamtoota Arihaa Jira.

Aside

Har’a Amajjii 23,2016 Akkuma beekamu ajjeechaa,hidhaafi dararaan hammaatuus qabsoon cichoomina gaafatti jedhu dargaggoonnii fi qonnaan bultoonni aanaa Amboo wiirtuu waddeessaa. Akkuma beekamu sirna awwaalcha gootaa fi Gara kuteetti Abdaataa Olaansaa irratti wayyaaneen ajjeechaa fi duguuggaa sanyii ilmaan Oromorratti xiyyiffate fiixaan gahachuuf mirgii reefu lafaa baatu qeerroo Leencoo Dinqeessaa. Galafaachuun isaa ni yaadatamaa Sirna awwaalcha leencoo irratti uummanni kumaatamaan lakka’amu bayee waadaa(irbuu) armaan gadii qeerroodhaan seenaanii gargar bahani.Ani gaafan irbuu sana dhagahu ni dhuguuma jedhee hin yaanne irbuu ulfataa ture. IRBICHIS AKKAS TURE

1, Har’abooda ilmaan keenya ajjeesanii reeffa isaanii yeroo fidan callisnee harkaa hin fuunu.

2,Gibira ilmaan keenya ajjeesuuf raasaasni ittiin bitamu bifa kamiinuu hin kaffalla.

3, Qarshii maaqaa dhaaba soba kan aangoo homaa hin qabnee buusii miseensummaa jedhanii nu saaman kamuu hin kaffallu.

4,Kana booda wayyaaneen ganda keenya keessa akka hin gulufneef karaa itti cufnaafi kakulee hedduu walii galanii gargar bahan.

KANA FIXAAN BAASUUF Gandaata kudha arfan wiirtuu waddeessaa jala jiran keessa gandoonni #Qullit,Galaan Waddeessaa fi kaarraa gaafa amajjii 20/2016 gara waajira gandaa deemuu har’aa kaastani gibiras ta’ee galii humna Wayyaanee cimsu kamiyyuu nun gaafatinaa wajira kanas cufaa deemaa jedhanii itti himan jarris akka diduu jennaan manattiin akka lammaffaa hojiif hin oolletti murtii wal fakkaataa gandoota sadanitti fudhatan guyyaa kanas dhadannoo ajaa’ibaa fi sirboota ajaa’iba sirbaa oolan gargar bahani!

Waadaa kana boodaa duubatti hin deebinu jedhus walii galanii gargar bahini.Akkuma amalasaa Wayyaanee sochii kana dhaamsuuf amajjii 22/2016 konkolaataasaa fudhatee itti qajeele;gaafa isaan darban uummanni akkuma nama hin arginee callisee ilaale isaanis gulufanii Ganda kaarraa gahan sana booda uummata walitti waamanii nama ganda kana barbadeesse baasaa, gibara kaffaluu diddanis kaffalAa jedhanii dursisuuf yaalini leenconni Oromoo ganda kanaas isunuu baha ganda kana keessa biyyi abbaa qaba warra hirmii faana haasaa’uu hin dandeenyu nuuf isin hamma guutuun mirga Oromoo kabajamutti walii galuu hin dandeenyu jedhaniin adda irraa bahan.

Sana booda uummanni tokkuma tokkoon gara manaatti qajeelee osoo xiqqoo hin turiin meeshaa manaa qabu fudhatee dacha’e sana booda jarri makiinaa kaafattee baqatti qajeelte uummannis dukaasa irra dhaabe iyyi lafa nyaate jarri kun kolaataa dhaan baqattus uummanni biraa hafuu didee dura goraa jechaa ganda Galan Waddeessaa kaafachuun hanga Ganda Dikiitti ari’e gaafa ganda Dikii gahan magaalaa Amboo irraa humni biraa dabalatee dhufus dhumatti moo’ichi kan uumataa ta’ee naannicha irraa baqatanii bahanii jiru.