Diddaa ummanni Oromoo deemsisaa jiru maaliif akka dhokatu taha? Kan jedhuun OPDO keessaa mormiin Wayyanee irratti ka’e

Aside

Amajjii 31,2012 Gabaasa Qeerroo Finfinnee

Warraaqsa ummata Oromoo Oromiyaa keessatti jalqabe dhaamsuuf mootummaan Wayyaanee miseensota ishee kanneen tikaa fi OPDO keessattuu ilmaan Oromoo walitti waamuun akka dhaabamuuf marii’achiistus bakkeewwan marii isheetti mormii malee milkoomina argachaa hin jiran .Miseensotni OPDO Oromiyaa keessaas walgahii ariifachasaa maqaa jedhuun cinqamaa jiru.Gaaffiin Qeerroo gaaffii ilmaan Oromoo garbummaa bara baraan rakkachaa jiruu fi dargaggoota Oromoo hojii dhabdummaan rakkachaa jiruuti jechuun miseensotiin OPDO hedduun bakkoota tokko tokkotti ifaan Walgahii Wayyaaenee irrati mormuu jalqabanii jiru. Keessumaa barattootni OPDO ta’ani University  Amboo,Finfinnee fi Jimmaatti ta’an deeggarsa guddaa sochii qeerroof akka qaban ifatti dhaamaniifii jiru.Warraaqsa kana keessatti hirmaachuun dirqama Oromummaa ta’uus walii dhaamanii jiru.

Kana malees marii OPDO University Haramaayaa keessatti Sabboontotaan fashale dhaabuuf mootummaan Wayyaanee halakanii fi guyyaa fiigaa jiraachuu beekamaa dha. Marii isaanii kana milkoomina itti uumuuf  jecha karaa Peace and security yuunivarsiitii kanaa waldiddaan miseensota OPDO gidduutti uumamuu isaa iccitiin isaanuma keessaa Qeerroo gahe saaxilee jira.Rakkoo miseensotuma Wayyaanee irraa ishee mudate dhaamsuufis mariin hoggantoota irraa Magaala Finfinnee keessatti Guyyaa gaafa Amajjii 30,2012 gaggeeffamaa oole jira.

Mootummaan Wayyaanee sochii biyyattii keessaa dhoksuun nageenyaa fi misooma faarsuu duwwaa irratti xiyyeeffachuu akka hin qabne yaadni jedhu hooggantoota OPDO keessaa itti dhiyaachuun guddoo rifaatii uumuu iccitiin walgahii dhoksaa mootummaa kana keessaa ba’e saaxileera. Gara fuula duraa guyyaa eeggannee waraabbii sagalee walgahii Wayyaaneen OPDOf goote ummataaf akka dhiheessunu abdii qabna.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

 

Magaala Shashammannee fi Shiraaroo Jidduutti Daandiin Silkii Cirame. Wallaggattis Ergamaan Diinaa Tokko Irreee Qeerroon Adabame

Aside

Amajjii 31,202 Finfinnee.

Godina Arsiitti Sarara shiboo bilbilaa daandii Magaala Shaashamannee irraa gara Shiraaroo fi Arbaminci geessuu irratti humna hin beekamiinin tarkaanfiin fudhatamee bilbilli addaan citee jiraachuu Qeerroon naannicha irraa gabaasa. Kun kan ta’e Amajjii 28, 2012 yoo ta’u ummanni Oromoo naannoo kanaa yerooammaa kana itti hongeen itti hammaatee rakkoo jireenyaa hamaa ta’e keessa jiraataa jira,haalli rakkina jireenyaa akkasii itti hammaatee osoo jiruu mootummaan Wayyaanee gibira humnaa olii kafalchiisaa gara biraan ammoo “Hidha Abbaay”f boondii bitadhaa ykn immoo gumaacha godhaa jedhamanii gidirfamaa jiraachuun isaanii akka malee ummata miidhaa jiraachuun beekama. Dargaggoonni Oromoo haala jireenya akkasi irraa mufii isaanii muldhisuu gochaa mootummaan Wayyaanee godhu dura dhaabbachaa jiraachuun isaanii beekama.

Mootummaan Wayyaanee  shiboo sarara bilbilaa kana (fiber optics) manca’uu irraan dabballota ergamee bulaa ykn OPDO ummatatti bobbaasuun namoota akkas godhan of keessaa baasaa jechuun yeroo lama walga’ii waamtee watawattus ummanni “hin beeknu”jechuun yaada kennuu akka didaajiru  gabaafamee jira.

Gama biraan Godina Baalee magaala Dodolaa irrattis tarkaanfiin wal fakkaatu Amajjii 27. 2012 fudhatamuu dhagahameera. Haalli kun deddeebi’ee ta’uun baayyee kan ishii yaaddese Wayyaaneen  kaleessa irraa eegaltee waraana kumaatama hedduutti lakkaa’amu iddoowwan kunniinitti qubsiistee naannocha dirree waraanaa fakkeessaa jirti jedhama.

Kana malees FDG Wallagga ona Hebantuu itti fufee jiraachuu gabaafama, Amajjii 30,2012 mootummaan wayyaanee humna waraanaa dabaltee naannoo sanitti bobbaaftu iyyuu ergamtooa diinaa tahanii dargaggoota naannoo sanii gidirsuuf kan ergame qondaala Polisa Wayyaanee kessaa nama maqaan isaa Kumsaa jedhamu irratti dargaggoonni halleellaa laallessaa deemsisaniin haalaan miidhamee gara hosptala  ergamuun isaa gabaafama.

Qabsoon itti fufa ! Gabrummaan ni kufa!

Oromiyaa Godina Wallagga Keessatti Diddaan Gabrummaa Jabaatee Itti Fufe

Aside

(Qeerroo, Naqamtee, Amajjii 30,2012) Amajjii 29,2012 Godina Wallaaggaa Baaha Onotaa garagaraatti uummannii FDG gegeessaa jiru itti fufuun,  har’aas  Onaa Haaroo Limmuu nannoo Bariisoo fi Sugee jedhamutti dargaggeessii Qeerroo Oromoo FDG garbummaa gaggeessan, milishotaa nannootiin hammaa yoomiitti ergamtuu taatee meesha diinaaf baata jechuun dura dhabbachuun gabaasame.

Qeerroon naannoo san keessaa akka gabaasetti, diddaa ummataa deemaa jiru kana dura dhaabbachuuf jecha mootummaan Wayyaanee mana bartumsaa onoota san keessa jiran irra guddaa isaanii cufee jira.

Onotaa warraa kaan keessaatti ummaanni mana sagadaa Olee, waayyaaneen maqaa simisteraa 1ffaa xumurtanittuu kanaaf boqqonnaa torbee lama qabduu jechuun sochii jiruu sodaatte manneen barnoota cuftee jirti.

Kana malees, Amajjii 28,2012 irraa eegalee Godinuma  Wallaaggaa Bahaa Onotaa hedduu keessaatti FDG itti fufee jira; hanga gabaasaan qindaayee nu gahe keessaa Onoota akka Heebantuu, Haroo Limmuu, Limmuu Galiilaa, Kiraamuu, Hammuuruu, JAARDAGAA JAARTEE, Hagamsaa bakkoota jedhamanitti diddaan dargaggootaa fi ummata Oromoon jalqabe jabinaan hammaatee itti fufee jira.

Finciloonni kunis bifaa Hojii dhaabuun, Gabaa lagachuun, waraqaa FDG facaasuun, dargaggeessi immoo sirboota qabsoo leellisan manneen barnootaa fi bakkoota yaa’ii ummataatti wallisuu,Wayyaanee balaalleffaachuun, fi kkf diddaan itti fufee jira.

Akka Qeerroon gqbqqsetti FDG bara kana kan addaa godhuu keessaa

1ffaa Uummaanni waranaa Wayyaanee sodaa tokko malee gaaffii gaafachuu isaa,

2ffaa waranaa meeshaa gurguddaa fe’aatee ummatatti dhukaasaa jiruu dhagaa itti darbachuu dhiisuun gaaffiin keenyaa maaliif karaa nagaa nu harkaa fuudhamee nuf hin debi’uu jechuun harka duwwaa dhugaa qabatee abbaa irree raasa jiraachuu,

3ffaa basastoota dhokatanii ummaata keessaa seenaanii basaasuu barbaadan qeerroon tarkanfii sirreessaa irraatti fudhachu, egereen FDG kanaa uummataaf abdii guddaa kenne jira.

Kana malees gabaasaaleen Mooraa Universitotaa fi koolleejjotaa Lixaa Oromiyaa Garagaraa Irraa nu gahaan akkaa ibsanitti Mooraan University Amboo,Mooraa University Wallaaggaa,Mooraan University Jimmaa, akkasuas koolleejjii barsisotaa Neqamtee fi Jimmaa dabalaatee humnotaa Waraanaa Wayyaaneen marfamanii eegamaa jiru.

Kanuma waliin yeroo ammaa kanatti konkolaatonni gaasii ijaa namaa gubuu faacaasanii fi meeshaan waraanaa gurguddaan galchaa akka jiranii fi ummataan dura dhabbannaan akka jiru gabaafameera.

Akka odeessi keessa wayyaanee Qeerroo dhaqqabe ibsutti, yeroo ammaa kana ergamtooti Wayyaaneen diddaa ummataa kanaan hedduu wajeeqaa kan jiran yoo ta’u,  haala kanas sodaachiisuuf jechaa Wayyaaneen gara uumata shororkeessuutti akka ce’aa jirtu hubatamee jira.

Qabsoon itti fufa!Gabrummaan ni kufa!

Barruuleen Warraaqsaa Bal’inaan Raabsamuun Itti Fufe.

Aside

Barruuleen Warraaqsaa magaalota akka Amboo, Yun. Haramayaa fi  Jimmaa, fi Finfinnee keessatti baldhinaan faca’uun itti fufe. Ummanni Oromoo waamichaa fi barruu kana argate tumsa godhaa jiru haalaan dabalaa deemaa jira,kana dura dhaabbachuuf Wayyaanonni guddoo dhama’an illee duubatti deebisuu hin dandeenye.

Civil Disobedience Continued in Several Parts of Oromia

Aside

Qeerroo Report from Finfinne, January 28, 2012

The Arab Spring style uprising which was formally launched in Oromia on January 22, 2012 has continued this week in the entire Oromian different places taking various forms and styles. Below is a summary of some of the activities in the form of civil disobedience in various parts of Oromia.

Finfinne (Addis Ababa), Jan. 23 – 28

FinfinneeLeaflets and Qeerros declaration and call for civil disobedience have been distributed and posted in the entire city at public places. Among them are different campuses of Finfinne (Addis Ababa) University, African Union Campus, and different Hotels. Pictures of some of these leaflets are shown below.

  Ambo, Jan. 23.

Leaflets of Qeerroo calling the Oromo public was widely distributed in the Ambo town, Western Shoa zone. Panicked by the call and fearing that an uprising may suddenly occur, the TPLF regime ordered the university administration to close the university and asked all the students to leave the campus and go to their families.

Gudar, Jan. 24

On January 23 and 24, 2012 Oromo students of Gudar High school, Western Shoa zone protested holding pictures of Oromo heroes  Tadesse Birru, Lagesse Wagi and martyr students such as Jaagamaa Badhaanee,  who were killed by the regime forces during the 2005 protest of Oromian students. The school was reportedly closed later in the week. Panicked by the protest and fearing that more protest may follow, the forces of the regime were seen flying over Ambo and Gudar towns with their military airplanes and helicopters in an attempt of intimidating the people of the zone. The following days a large number of the so called Agazi force of the Federal government is dispatched and was seen circling schools in Ambo, Gudar and other close by towns of the zone.

Bakko, Jan. 24, 25

Students of Bakko Agricultural College, Western Shoa zone, protested in their compound for two days, Jan 24 and 25, and the school was finally closed.

Ebantu, Jan. 24 – 27

Students of Qaqaro elementary and junior secondary school (1 – 8) of Ebantu County [Woreda] protested asking for the so called OPDO organization to be liquidated for it has no ability moral ground to govern the Oromo people. The administrative cabinet of the county could not stop the protest and they asked for additional force to quash the disobedience. A large number of Woyyane troops have been dispatched to the area from the central government through the Gojjam route and the people of the area are reportedly confronting the dispatched force.

The struggle will continue!

Barruuleen Warraaqsaa Magaalota Oromiyaa Hedduu Keessatti Tamsa’e. Diddaan Barattootaas Itti Fufe.

Aside

Gabaasa Qeerroo Finfinnee,Amajjii ,2012

Bakka African UnionBakka African Union

Barruuleen waamicha Waarraaqsaa Oromiyaa bakkoota hedduutti faca’uu gabaasi qeerroo nu gahe addeessa. Keessattuu naannoon baldhinaan faca’aa jiru keessaa Oromiyaa Gidduu galeessa,Wallaggaa lixaa,Godina Horroo Guduruu Wallagga,Gibii, Dambi Dolloo,Shaashimannee,Jimmaa,Adaamaa  fi Amboo,Gudarii fi Xiqur Incinnii,Bishooftuu,Wancii, Harge Dirree Daawaa,Galamsoo fi bakkoota adda addaatti guyyaa gaafa Amajjii 25,2012 baldhinaan faca’uu gabaafame.

University FinfinneeGama kaaniin barattootni mana Barumsaa Gudar hanga Bilisummaa barnootatti hin deebinu,Qabsoon haa dursu jechuun waraqaa dhaadannoo bakkeewwan garaa  garaatti maxxansuun  waamicha qabsoo ilmaan oromoof dhaamaa jiru.Waraqaan dhaadannoo fi aasxaan Qeerroo Godina Horroo Guduruutti maxxanfame Wayyaanee hedduu waan rifaasiseef waraana naannoo sanatti bobbaastee jirti.Mootummaan wayyaanee kutannoo barattootaa kan argite maatii barattootaatti deemanii barattooti Oromoo haala kana irraa akka dhaabbatan jechuun  kadhaa jalqabaniiru.Uni F

Kana malees goototi barattootni Koollejjii Qonnaa Baakkoos Diddaa itti fufuun barnoota dhaabanii jiru. Yuunivarsiitii Finfinnee keessattis diddaan jabaachuun bakkeewwan hedduutti dhaadannoon maxxanfamaa jiru mootummaa Wayyaanee hirriba dhorkee jira.Uummatni ganda gandaan akka qoratamu murteessuu irra darbee Barattoota qalamaa fi dabtara malee hin qabne sakatta’aa jirti. Kun kana tahees barattooti Oromoo diddaa isaanii itti fufanii jiru.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!

Fincilli Diddaa Gabrummaa Itti Fufe, Ummanni Oromoos Daandii Cufuun Waraana Wayyaanee Dhaabe.

Aside

Amajjii 27,2012 Naqamte.

Amajjii 27,2012 Gutuummaa guyyaa har’aa Godinaa Wallaaggaa Bahaa keessaatti Uummaannii fi warannii wayyaanee wal gaarreenfaachaa olaani.

Bakkeewwaaan akka Onaa Hammuruu faa’itts FDG itti fufee Olee jira, Magaalaa Hammuruu keessaatti Gootonnii baratoota Oromoo mana Barumsaa Sadarkaa 2ffaa fi manneen barnotaa sadarkaa 1ffaa Saddet(8) keessaatti FDG osoo wal irraa hin citiin itti fufee jira. Haala kana irraa mootummaan Wayyaanees akka malee dhiphisaan,warraanni TPLFs sochii baratoota Oromoo kanatti rifachuun guyyaa har’aa sa’aa boodaa manneen barotaa kana hundaa torbaan lamaaf Cufaameera,jechuun beeksisaa maxxansitee. Gotonnii baratoota Oromoo Hammuuruu Qabsoon itti fufaa diinni maaliif mana barnootaa nurraatti cufaa, jechuun dhaadatan.

Kana malees magaalaa Hebantuu fi Gidda keessatti waraqaan waamicha Warraaqsa Qeerroo baldhinaan faca’aa fi raabsamaa jira.Haala kana tohachuu kan dadhaban waraanni Wayyaanee ofii isaaniituu waraqaa waamichaa kana dubbisaa akka jiranii fi ummata Oromoos isin cinaa jirra jedhanii warri Oromoo tahan yaada hiraafii akka jiran beekame.

Galgala kanaa qeerroowwaan barreeffama “ilmaan Oromoo waraanaa Wayyaanee keessaa jiruu meeshaa of harka qabnuu gara wayyaneetti nanneessuun uummata keenyaa cinaa haa dhabbannuu” jedhuu bakkotaa adda addaatti maxxanfamee jira.

Kun kanaan osoo jiruu har’uma Amajjii 27/2012 amma galgalaa keesssaa sa’aa 3:00 irraatti Dargaggoonnii Oromoo waraanaa Wayyaanee dura dhaabbatanii dhagaan haleelan har’aa guyyaa Gutuu muddaama hamaa keessaa wan turameef,ummaannii hojii isaa dhiisee,daldaltonnii irraa jireessi suuqii cufaatti olchan. Amma galgala kana ammoo warannii Wayyaanee daandii irraatti dargaggotaa qabuuf yaalii gonaan, gootonnii dargagotataa Oromoo dhagaan haleeluun of irraa deebisaan. Amma magaalaan Heebantuu jeequmsaa guddaa keessaa jirti.

Ummanni Oromoo karaa konkolaataan Wayyaanee irra deemu cufee hanga ammaatti waraanni TPLF karaa darbu dhabuun bakka jiru qubatee jira.Sochiin ummataa kun Oromiyaa golee hunda keessatti itti fufee qubattuu Wayyaanee karaa bahaa fi galmaa akka dhorkachuuf deemu Qeerroon abdii guutuun gabaasu.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

 

Ummanni Oromoo Waraana Wayyaanee Gojjam Irraan Oromiya Seena Jiru Dura Dhaabbate.

Aside

Amajjii 27,2012 Naqamte

Waraanni Wayyaanee Gojjam Irraan Wallagga Seenaa jira,hanga ammaatti guyyaa Amajjii 26,2012  Goojjaam irraan daangaa Oromiyaa seenee naannoo Heebantuu fi Kiiramuu irraa Qubachiisaa jirtu dura dhaabbachuun ummanni Oromoo fi addatti dargaggoonni Oromoo daandii konkolaataa irraatti muka ciruun, dhagaa guuruun human waraana Wayyaanee karaa darbaa dhorkaa jiraachuu gabaafame. Akka ummatni Oromoo naannoo sanii jedhutti waraanniii nuti bobbaafamee kun karaa darbaa dhaabee rakkaachaa akka ture uummanni nannoo yeroo argan arganii baay’ee haamlefamanii amma illee dura dhaabbannaa itti fufanii jiru .Jireenyaa, du’aa gadii jiraachuu keenya irraa dunee dhabamuu nuf wayyaa,Jechuun ummanni naannoo sanii FDG gaggeessaa akka jiru yeroo dheeraaf gabaafamaa jira.

Gabaasa guutuu dabalati akka nu gaheen dhiheessina .

Waajjira AU(African Union) fi Hoteelota Bebbeekamoo Finfinnee Keessaa Dabalatee Barrtuuleen Waamicha Qabsoo Raabsame,Maxxanfames.

Video

Amajjii 26,2012 Finfinnee

Bakkoota Barruuleen Waamicha Qabsoo itti maxxanfamanii fi raabsamaa jiran Video fi suuraalee dhahataan isiniif dhiheessinu irraa ni argattu. Eda Amajjii 25,2012 irraa hanga har’aatti itti fufee jira.

Haala Kanatti kan rifatte mootummaan Wayyaanee human tikee heddumminaan bobbaaftee sochii Qeerroo kana tohachuu hin dandeenye. Hin danda’anis.

Qeerroon Ummata Oromoo dahoo godhatee maru’uummaan Wayyaanee keessa ta’ee mootummicha akka rimmaatti soofee xumura irra geessissee akka jiru beekamaa dha.

Diddaan Barattoota Oromoo Itti Fufe.Mootummaan Wayyaanee Raafamte.

Aside

Amajjii 25,2012 Finfinnee

Mootummaan Wayyaanee diddaa barattooti Oromoo Amajjii 22 fi 23,2012 University Finfinnee keessatti eegalan dhukkaamsuuf jecha humana waraanaa fi tikaa heddumminaan mooraa san galchuun hanga ammaatti jeequu fi sodaachisaa akka jiru beekama. Kanas tahu diddaan barattootaa hin dhaabanne,hanga qabsoon mirga hiree murteeffannaa bakkaan gahutti sochiin dargaggootaa fi ummata Oromoo akka hin dhaabbanne qeerroon beeksisa.

Barattootni mana barumsaa Gudar sadarkaa lammaffaa fi Barattootni Koollejjii Qonnaa baakkoo diddaa itti fufuun mana barnoota isaanii cufanii jiru.Mootummaan wayyaanee barattoota dirqiin mana barumsaatti deebisuuf yaalii jabaa gochuu irratti argamtus hin milkoofne.Magaalli Finfinnee fi uummatni sodaa mootummaa wayyaanee irraa kan ka’e baay’ina waraana mootummaa bobba’een tasgabbii dhabdee jirti.Yaa’ii jiru irratti uummatni na qaanessa jechuun wayyaaneen sodaa guddaa keessa galtee jirti.Keellaawwan Hararii fi Finfinnee gidduutti argaman kanneen akka keellaa Awaash,Qaallittii irratti uummatni naannoodhaa naannootti bobba’u sakatta’a cimaan rakkachaa jira.Meeshaan uummataas naannoo kanatti haalaan saamamaa jira.

Gama biroon Sodaa Warraaqsi uummataa bilisummaa isaa kabajsiisuuf deemu irraa kan ka’e yuunivarsiitiileetti mootummaan tika ramaduunii fi walgahii gaggeessan irratti walitti qabsaa’uu jalqabuu iccitiin tika mootummaa Wayyaanee keessaa ba’e ifa goldhe.Tikni mootummaa kanaa wal gahii gaggeesseen hanga warraaqsi ka’utti ati eessa turte? atihoo? jechuun wal wal irratti qabsaa’uu jalqaban.Haaluma wal fakkaatuun Hooggantootni Poolisii federaalaa Amajjii 24,2012 wal gahii magaala Finfinnee Mexicotti godhaniin federaalaota naannoo naannootti hidhannoo guutuun bobbaasuuf murteessanii jiru.Ibidda warraaqsaa

qabate humnaan dhaamsuuf baajata biyyattii dhimma waraanaa fi bulchinsaaf oolchuun uummata biyyattii hiyyummaa bara baraa keessatti hambisuuf mootummaan kun waan deemtuuf uummatni hunduu irratti dammaquun tumsa warraaqsaa akka godhu dhaammanna!

Qabsoo itti fufna! Gabrummaan ni kuffifna!

University Haramaayaa Keessatti Basaasoti Wayyaanee Yoo Hojii Basaasaa Itti Fufan Qabxiin akka Dabalamuufi Himame

Aside

Yuunivarsiitiin Haramaayaa sodaa Barattoota Oromoo irraa kan qabu irraa kan ka’e tika mootummaa wayyaanee yeroo yeroon mariisisaa jira.Guyyaa Har’aa tikni mootummaa Wayyaanee itti gaafatamtoota baha Oromiyaa ta’an maqaan isaanii Kadirii fi Takkaaleny jedhaman miseensota isaanii waliin akkamiin diddaa jalqabame dhaamsuu akka danda’anii fi yuunivarsiitii Haramaayaa diddaa irraa bilisa akkamitti akka godhan yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti jaleewwan mootummaa mooraa keessatti argaman waliin marii’achaa oolan.Mariin kun sodaan kan guutamee ta’uu iccitiin isaan isaan keessaa ba’e saaxilee jira.Wal gahii isaanii kana irratti Jaleen mootummaa wayyaanee Barataa Solomon

Basaasa Wayyaanee Solomon jedhamu. Kiyyoo Qeerroo jala jira

Laggasaa Barataan Gender and Development keessatti kan argamuu fi qabsoo qeerroo dhaamsuuf waadaa yoommuu galu qabxii barnoota isaa akka idaasisaniif waadaa galuu isaanii iccitiin marii sana irraa ba’e saaxilee jira.Barataa Solomon Laggasaa miseensota ke dabalattee hojii ilmaan oromoo garbummaa bara baraa jalatti hambisu dhaabuu baannaan tarkaanfiin gatii hojii kee madaalu akka si eeggatu qeerroon dhaamee jira.Waardiyootni oromoo mooraa yuunivarsiitii Haramaayaas barattoota irraa oduu akka fuudhan dirqamni har’a ganama 24,2012 sa’a 8:00 am irratti wayita bakka itti bobba’an wal hiran kennamuu oduun qorannoon qeerroo ifa godheera.
Gama biroon mooraa yuunivarsiitii Adaamaa naannoo karrayyuu jedhamutti ilmaan oromoo nageenya dallaa sanaa eegan(Waardiyoota) irratti akeekkachiisni kennamaa jira.Waardiyootni kunneen ilmaan oromoo ta’uu isaaniin sodaa qaban ibsuufi jechuun qeerroon dhaamee jira.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Amajjii 24,2012 FDG Jabaatee Itti Fufe. Wayyaaneenis Xiyyaara Lolaan Ummata Sodaachisuu Eegalte.

Aside

Gabaasa Qeerroo Finfinnee,Amajjii 24,2012

Amajjii 24,2012 Godinaa lixaa Shawaa Maagaalaa,Gudarii fi Ambootti mootummaan wayyaanee humna waraanaa Agaazii jedhamuu humnaaa olbobbaasee, magaalaa fi mannee barnootaa marsanii egaa jiruu,haallii magaala guddariitti ta’ee mootummaa yaadoo cimaa keessaa sensisee jira baratoonnii guyyaa kaleessaa suuraa saboontotaa Oromoo kan akkaa jaal Laggasaa Wagiii,Taadasaa Birruu fi gotota baratoota Oromoo FDG 2005 irraatti warregaman kan Jaagamaa Baadhaneefaa qabachuun sagaalee mormii dhageesisan. kana biraan guyyaa har’aa mootummaan wayyaanee xiyyaara waraanaa magaalaa Amboo fi Gudaar irraa Nanneessaa oluun uummaata(sodaachiisuun) shororkeessaa olee jira.

Kana malees Amajjii 24,2012 Godina wallaagaa bahaa Onaa Heebantuu Mana Barumsaa sadarkaa 1ffaa Qaaqaroo kutaa 1-8 kessaattii gootonnii baratootaa Oromooo ammaa FDG’n uummataan waldabalatee eegalani jiru. Wayyaaneen nu hin bulchiitu, dhaanbi OPDO jedhamtuu haa diigamtuu itti hin bulluu jechuu mormii dhageesisaa jiru.

Itti fufee guyyaa har’aa Amajjii 24,2012 Onaa Heebantuu bakkaa Gatamaa Bassee jedhamtuutti uummaannii FDG kaasee jira.

Qabsoon itti Fufa! Gabrummaa ni kufa!

Gootonni Barattoota Oromoo Gudar Fincila Diddaa Gabrummaa Itti fufan.

Aside

(Qeerroo Magaalaa Gudar,Amajjii 23,2012) Amajjii 23/2012 Godinaa Lixaa Shawaa Maagaalaa Gudaar Mana Barumsaa Gudaar Sadarka 2ffaatti Gootonnii baratoota Oromoo FDG eegalan itti fufan.

Biyyaa Abbaa keenyaa irraatti Ajjeefamuun barnootaa irraa Arii’atamuun,mana hidhaattii darbatamuun,qotee bulaa keenyaa, maqaa investimentiin lafaa irraa buqisuun nurraa haa dhaabbatuu,humni waraanaa nuti bobbaafamee jiru nurraa haa ka’uu nuti waraanaan hin bullu jechuun sagalee diddaa dhaageesisaa jiru.

Haala kana tasgabeesuuf lukkeeleen wayyaanee poliisota baratootatti bobbaaste kan jirtu yoo ta’e illee, gootonni baratootaa Oromoo poliisotaa dhagaan tumaanii of irrraa deebisaanii akka  jiran maddi Qeerroo gabaasee jira.

Yeroo ammaa kana immoo fincilicha ukkaamsuuf humna dafee qaqqabaa kan jettuu komaandoo garaa sanattii guuraa kan jirtu ta’uun gabaasamee jira.

“Yaa uummaata Oromoo iyyaa iyyaa dabarsaa!;  teessanii wal irraatti hin dhiisinaa!” dhaamsi  jedhus qeerroodhaan darbaa kan jiru yoo ta’u, ummatisn ijoollee keenya nu jalaa ajjeessuun haa raawwatu jechaa akka jiru  magaalaa Gudar irraa gabaasaan Qeerroo hubachiisee jira.
“Oromoo! Didi; Garbummaa!!”

Abiddi Warraaqsaa Itti Fufa!

Aside

(Qeerroo, Oromiyaa, 23 Amajjii 2012) Diddaa fi fincilli Barattoota Oromiyaa gidduu kana akka haaraatti ka’ee laboobaa akka jiru Qeerroon gabaasaa jira.

Daandiin walqunnamtii mijjataa fi kennataa ta’uu baatus, Qeerroon haala isaaniif danda’ameen bakka fi haala diddaa fi fincilli keessa jiru gabaasa suuraa fi sagaleen dabarsaa jiran.

Gidduu kanas waraqaalee diddaa fi fincilaa bakka addaddaatti maxxanfamaniifi facaafaman kan suuraan isaa nu gahe akka armaan gadii ti. Isaan armaan gadii Barruuleen Qeerroo bakkoota adda addaatti faca’aa jiran keessaa haga tokko ta’uun hubatamee  jira. Bakkoota suuraan nu gahe ammaaf kunooti;-

This slideshow requires JavaScript.

Fincilli Diddaa Gabrummaa Itti Fufte.Manneen Barnootaas Cufaman

Aside

(Qeerroo, Naqamtee,  Amajjii 23, 2012) Amajjii 23/2012 Godina Wallaggaa Bahaa Onaa Haaroo Limmuutti FDG’n guyyaa lammaaffaaf ittii fufee Olee.

Haala kanaan waraqaa Ibsaa Gamtaa Qeerroo Facaasuun qeerroowwanii fi baratonnii M/B Haaroo Limmuu sadarkaa 2ffaa Gaaffiin uummataa Oromoo,kessaattuu kan baratoonnii Oromoo dhiiyeenyaatti UniversityFinfinnee, Haroo Ammaayyaa ,Wallaggaa fi

Adaamaa   fi baakkeen, biroo kaasan deebii Hammaa Argatuttii qabsoon diddaa Garbummaa fi hiriirrii mormii itti fufa jechuun sagaalee mormii isaani dhageesisan,M/B Harooo Limmuu Sadarkaa 2ffa Cufaamera.

Qeerrooleen baratoota Oromoo haammaa gaaffiin keenyaa deebii argatutti barnootaa dhaabnee diddaa keenyaa itti fufna jechuun mormii isaanii cimsan, Wayyaaneen lafaa sanaa jirtuu FDG’n humna keenyaa ol ta’ee, humna nuf dabaala jechaa iyyaa akkaa jirtu bira ga’ame.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Fincilli Diddaa Gabrummaa Itti Fufe.Warraaqsi Ummataas Qabate.

Aside

(Qeerroo,  Finfinnee, Amajjii 23, 2012) Magaalaa lixa Shawwaa Aanaa Baakkoo,koollejjii qonnaa Baakkootti gootowwan Qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha gamtaa argatan irratti hundaayuun fincila diddaa gabrummaa haala qindaayaa fi jabaa taheen jalqaban.

Kunis barattootni koollejjii Baakkoo keessa baratan marti waamicha barattoota Oromoo naannoo biroo jiraniif godhanii fi dhadannoo isaaniin akka dhageessisanitti,mootummaan Wayyaanee gochaa ummata Oromoo irratti raawataa jiru dhaabuuf karaan tokkichi qabsaawuu fi diddaan dura dhaabbachuu waan taheef Oromoon hundi nu cinaa hiriira jedhanii jiru.

Barattootni baayinni isaanii 1300 ol ta’an galma keessatti walitti qabamanii sagalee isaanii erga dhageesisaniin booda alatti gamtaan bahanii diddaa cimaan hanga dhadannoo deemsisaa jiru.

Akkasumas Lixa Showaa,Aanaa Tokke-Kottaayee,mana barumsaa high school Gudaritti barattooti tokkummaan ka’uun barsiisota TPLF ergamanii jiraatan mooraa keessaa arhuun addattis nama miseensa OPDO tahe  Alamaayyoo Olaanaa ergamaa diinati jechuun adaba cimaa irraan gahanii akka jiran gabaafama.

Sababaa kanaan humni Poolisa Wayyaanee mana Barnootaa kana marsee akka jiruu fi magaalaa keessa deemuun rasaasa dhukaasaa akka jiran beekama. Hanga ammaatti rasaasa hedduu dhukaasuun ummata rifaasisaa akka jiran beekama.Diddaan kun hanga ammaa itti fufee jiraachuu qeerroon Geedoo irraa gabaase.

Kana malees waraqaalee halkan edaa maxxanfamee buleen mooraa yuuniversity Finfinneetti naasuu fi rifannaa guddaadhaan waraanaa fi poolisi isaa dammaqsuudhaan waraqaalee maxxanfaman humna poolisaa fi waraanaan akka cicciramaa jiru qeerroon gabaase.

Sababaa kanaan humni waraana Wayyaanee uffata sibiilii dhufachuu fi of golguun heddummninaan mooraa seenanii jiru. Diddaan kun garuu akka hin dhaabbanne Qeerroon ibsee jira.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Finfinneetti Barruuleen Qeerroo fi Yaamichi FDG Faca’an.

(Qeerroo, Finfinnee, 23 Amajjii 2012) Diddaa fi fincilli Qeerroo biyya keessatti haalaan jabaatee itti fufee jira; Amajjii 22,2012 University Finfinnee keessatti Barruuleen Qeerroo fi yaamichi FDG Faca’anii jiru.

Haala diddaa fi fincila ummataa kana to’achuuf wayyaaneen karaa hundaan duula gochaa akka jirtu beekamee jira.

Wayyaaneen labsa gamtaa Qeerroo fi OPUCC facaase arguun barattooti University Ambo akka Mooraa gadhiisanii maatii isaaniitti galan taasise.

(Qeerroo, Amboo, Amajjii 23, 2012) Baratoonnii Mooraa University Amboo waggaa 2ffaa fi isaa Ol baratan humnaan dirqiisifamanii mooraa gadhiisanii akkaa bahaan taasifaman.

Haala kanaan horii qabattanis qabaachuu baatanis baajanni baatii tokkoof ittin isiin tursifnuu waan gara sportitti naanna’eef gara matii keessaanitti akka deebitan jechuun bulchiinsi University Amboo baratoota mooraa gadhiisise.

Haala kanaan walqabatee barattoonnii fageenyaa kallaattii biyyaatti garagaraa irraa dhufaan waan ittin gara matii deemaan, waan nyaataani fi bishaan dhugaan,bakka bultii, dhabanii rakkina guddaa irraatti kufani jiru, ammatti gargaarsa uummataa magaalaa Abmoof kan jiran ta’uutu gabaafame.

Uummaannii gochaa kun dargaggootaa fi ummata Oromoo waan aarsee jiruuf jecha fincilli diddaa gabrummaa jabaatee akka itti fufuuf waamicha gamtaa Qeerroon dhiheesse bakka hundatti iddoon gahuuf qeeroleen muratoo tahuu ibsan.

Kana malees Amajjii 22,2012 Godinaa Bahaa Wallaaggaa Onaa Haaroo Limmuutti Ummaanni FDG itti fufee, Wayyaaneen qabeenyaa keenya saamtee, ummataa keenyaa Qee’ee isaa irraa buqqistee, baratooa keenyaa barnoota irraa ariitee,hiitee,Ajjeeste, bosonaa keenyaa gubdee mancaastee,Mirgaa namummaa nu sarbitee nu hin bulchiitu.

Wayyaaneen shororkeestuudhaa jechuun uummaannii magaalaa Haaroo Limmuu keessaatti bakkaa kaabinoonnii OPDO Onichaa jiranitti sagaalee mormii dhageesise.

Walgahiin OPDO’n waliiti qabdee turtes sagaalee mormiin diigamee, ummaanni OPDO’n Tokkummaa Uummaataa keenyaa diigdee waan taheef attatamaan diigamtee qabsoo uummaatatti akkaa makamtuu Uummanni gaafate.

Sochii diddaa uummaataa kana ilaalchiisuun ragaan waraabamee ni jiraa waan taheef akka nu dhaqabeen dhiheessina.

Qasoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

A Call from the Oromo People’s Uprising Coordinating Council (OPUCC) and the National Youth Movement for Freedom and Democracy (NYMFD) aka QEERROO

Aside

OPUCC                                                                                                 NYMFD

 

                   

           Freedom, Sovereignty and Democracy shall prevail
A Call from the Oromo People’s Uprising Coordinating Council (OPUCC) and the National Youth Movement for Freedom and Democracy (NYMFD) aka QEERROO


(Qeerroo, Finfinnee, 22 January 2012) The uprising which is about to launch in Oromia is a culmination of the long year Resistance Against Subjugation (Fincila Diddaa Gabrummaa (FDG)) which has been going on over the last long years. It is the highest form of popular movement to bring an end to the killings, campaign of imprisonment, kidnappings and disappearances, harsh economic and resource exploitation, nonstop eviction from ancestral land and overall to stop all forms of subjugation and slavery the Oromo people are subjected to over the last several decades by the dictatorial Ethiopian regimes.

The revolution is a just movement launched to bring an end to the humiliation of the Oromo people and other oppressed nations and nationalities in Ethiopia for the last 130 years; it deserves sympathy and support from all who has respect for human dignity and an end to tyranny in any form.

The blood of innocent Oromos spilled so far, the continuous flow of tears caused by loss of loved ones by illegal killings, torture, arrests, abductions and disappearances, should come end. The system of massive economic exploitation targeting particularly the Oromo people causing poverty and starvation should stop here by this final peaceful uprising of the Oromo people. Similar movements which have been successful in Tunisia, Egypt, Libya, and other countries in the Middle-east (aka Arab Spring) all started after the Oromian youth movement known by the name Resistance Against Subjugation (or FDG).

The general resistance against subjugation in Oromia, the glorious movement by Qeerroo, and the struggle of the Oromo people for justice and democracy in particular deserves the same outcome as the Arab Spring. We are in an era where the voices of oppressed peoples against dictators are getting the upper hand.

Therefore, in order to bring to an end to arbitrary arrest, killing, torture, abduction and disappearance, illegal massive school dismissals, economic exploitation leading to abject poverty and starvation, massive eviction from land and in general to free the Oromo people from a slavery which lasted 130 years, the Oromo People’s Uprising Coordinating Counclil (OPUCC) and the National Youth Movement for Freedom and Democracy (NYMFD) aka QEERROO calls upon the entire Oromo people in general and the Oromo youth in particular to stand up and participate in this planned peaceful uprising.

More..

Bilisummaa, Walabummaa fi Dimokiraasiin Ammas ni mo’ata! Amajjii 2012

Freedom, Sovereignty and Democracy shall prevail. January 2012

Freedom,Sovernity and Democracy will prevail -Amaharic

“Boombii binnee mudhiitti hidhannaa yoo isheen diddee ABO’tti himannaa” Wallee Qeerroon Lixa Shawwaa.

Aside

(Qeerroo lixa Shawwaa,Amajjii 21,2012) Godina Lixaa Shawaa Onootaa Akkaa Calliyaa,Midaa Qanyii Xiqur Hincinnii,Daannoo, Gudaar, magaalaa Amboo,Giincii,Fi Jaalduuttii haala walfakkaatuun qeerroowwaan dargaggoo Oromoo sirboota gutummaa Oromoo fi ABO faarsuun ayyaanaa cuuphaa kabajatan.

Gabaastoti Qeerroo bakkeewwan  Ayyaanni itti kabajame kunneen irraa akka gabaasanitti, diddaa fi fincilli Qeerroo hedduu olaanaa dha.

Akka kanaan Qeerrooleen Ayyaanichi wayitaa kabajanitti, sirboota “yaa Oromiyaa siifaan iyyaa ABO+2 gachaanaa biyyaa” jedhu fa’aa dhageessisaa kan oolan yoo ta’u, kanneen naannoo Amboo, Gudaari, Baabbichaafi Geedoo fi Midaa Qanyiitu jechuun diinaa afaan qabachiisan.

Warrii Giincii, Jalduu,Xiiqur Hincinnii “boombii binnee mudhiitti hidhannaa yoo isheen diddee ABO’tti himannaa”, fi “yaa Oromoo Oromoo qulqulluu Qonnee nyaannaa Lafa hin Gurgurruu”jechuun jechuun Ayyaanicha kabajataan.

Haalumaa Walfaakkaatuun Giddugaaleessaa sanaa Maagaalaa Finfinnee kiiloo 6 Bakkaa Jaal Meedaa jedhamuutti Dargaggeessii Qeerroo Oromoo Salaalee fi bakkootaa gararaa irraa bakka kanatti argamuun “kilaashii Tarreesinaa wayyaanee (malaasaa) balleelleessina” WBO leencaa bosonaa irraa hin seesinaa’,hoo yaa dhiiroo dhiirrii hin falmataa malaasaan Lafa Oromoo maaliif faranjiitti shamatataa” jechuun haala nama ajaa’ibuun ayyanicha kabajatan jedha Odeessii nu ga’ee jiru.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

DALLANSUUNU QABSOODHA !!

Aside

(Qeerroo, Adaamaa, 21 Amajjii 2012) Maddi Qabsoo hacuuccaadha. Namni ykn Ummati miidhaan irra jiru yoo xiqqaate dallansuun , miidhamu isaa ibsata. Namni waa aarees, dallansuun of ibsata. Namni odoo hidhamuu, hiraarfamuu , ajjeefamuu , beela’uu ….kan kolfu jira yoo jenne, warra hacuuccaa fi tajaajiltummaa qaama taasifate , Ykn warra salphina keessa gangalachuu baree ,maal naan jedhuu of keessaa fixate qofaadha.

Har’a ummata Oromoo caalaa hacuucamaa kan  jiru jira jecuun rakkisaadha. Osoo ta’ee miidhaa waggaa 150 ol nu irra ture kanaan, dallannee , dallansuu kanas ofirraa faccisuutti geeddarree , miidhaa nu irra jiru ofirraa darbannee , abbaa biyyaa ta’uutu nuuf mala ture. Kun nuuf qaaniidha.nama qaanii ta’uu keenya kanatti dammaqinee har’as yoo hin foyya’iin rakkoo daran hammaataaf teenya.

http://qeerroo.com/ilaalchaviews/dallansuunu-qabsoodha/

Wallagga Keessatti Qeerroon Diddaaf Bahan Milsihoota Wayyaanee Reebanii Arihan

Aside

Gabaasa Qeerroo Ona Horroo Limmuu, Amajjii 21,2012

Amajjii 20,2012 Godinaa wallaaggaa Bahaa Onaa Haaroo Limmuutti dargaggeessii bakkaa aayyaanaa Cuuphaatti dargaggeessi “hidhanoo jabeessina mallaasaa balleessina”fi ” kormaa guduruu ABO’n Leencuma duruu”jechuun sirboota qabsoof nama onnaachiisan sirbuun gara magaalaa harootti deebi’anii sagalee mormii ‘wayyaaneeen nu hin bulchiitu’ jedhu dhageesisaan kanan wal qabatee hidhatootni milishaa naannoo sana jirtuu ergama diinummaa ishee Bahuuf qeerroo bilisummaaf falmatu irraatti dhukaasaa banani, qeerroonis waljabeessee jala dhaabbaachuun hidhatoota milishaa kana shiimalaan oliif gadi Arii’anii tuman,ummaanni nannoo sochii qeerroo kanatti baayee gamadan. Haalumaa walfakkaatuun Onaa Diggaa Saasiggaa, Heebentuu,Giddaa Ayyaanaa,Maagaalaa Shaambuu,Hammuruu fi Jaardagaa Jaarteetti Qeerroowwaan sirboota qabsoo bilisummaa Oromoo fi ABO faarsuun Ayyaanichaa kabajatan.

Qabsoon Itti Fufa! Gabrummaan ni kufa!

HRLHA – Press Release

Aside

                            Continued Violence in Academic Institutions

HRLHA – Press Release

 January 20, 2012

The Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) is highly concerned about the never ending incidences of government-sponsored violence in academic institutions and workplaces in Ethiopian in general and in the regional state of Oromia in particular. A very recent case in point is the entering of armed government security forces into the campus of Wollega University in Nakamte, Oromia, and opening fire onto students standing in front of their dormitories. In this violence which occurred on the 7th of January, 2012, two students, namely Lenjissa Ragassa and Fayissa Mosissa were taken to Naqamte Hospital with bullet wound on the leg and a serious injury on the head respectively. At the same time, the armed security agents who drove into the University compound in a track with plate number OROMIA 0065 apprehended about 15 and took them to yet unknown destination. The whereabouts and the situations of those students are not known. According to HRLHA correspondents, the violent action against the students was a response to a mere demand by the students for improvements in the students’ meal.

Prior to that three students of this same Wollega University (namely Katama Sorii, Boggala Gonfa, and Caala) have been expelled from the University for allegedly instigating violence on the campus. HRLHA,. January 2012

Barruu fi asxaaleen Qeerroo Bilisummaa magaalota Oromiyaa adda aaddaa keessatti maxxanfaman.

Aside

Amajjii 20,2012 Finfinnee

Oromiyaa magaalota gurguddoo fi  Universtiy adda addaa akkasumas wajiraalee gurguddaa kan Wayyaanee cinaatti barruuleen qeerroo fi dhadannoon diddaa gabrummaa kan qabu maxxanfaman.

Amajjii 17,2012 irraa eegalee hanga guyyaa har’aa dhaatti diddaa Qeerroo Oromoo kan ibsuu fi aasxaa Qeerroo “ Ka’I Qeerroo “ jedhu bakkoota adda addaatti maxxanfamanii jiru. Finfinnee dabalatee magaalotii maxxanfaman keessaa garii suuraaleen nu gahee jira.

 

 

 

 

Dhadhannoon qeerroo heddumminaan bakka maratti faca’aa jiru keessaa hangi tokko Barruulee Qeerroon magaalota Oromiyaa bakkoota bebbeekamootti maxxanse..Amajjii 21,2012pdf

Qabsoon itti fufa! Gaburmmaan ni kufa!!