Mootummaan Wayyaannee Maastar Plaanii Finfinnee Hojii Irra Olchuu Jalqabe.

Aside

Adoolessa 31,2015 Finf11030271_1656363967909022_3593390874118859848_ninnee

Duulli mana diiguu Burraayyutti jalqabde gara Bishooftuuttis gadi bu’uun guyyaa kaleessaa fi hardha manneen Oromootaa 1000 ol ta’u diigamaa oole. Mootummaan lafa Oromoo gurgurachuu barsiifata godhate uummata lafa isaarratti mana ijaarrate doozorii fi poolisii Federaalaa humna guddaa ta’e itti bobbaasuun guyyaa kalee jiraattota Ada’aatti bobbaasuun uummata karaarra bultoota taasisaa oolan. Aanaa Ada’aatti gandoota Qurquraa, boolee fi Dambiitti kaleessaa manneen jigfaman keessaa kanneen kanatti aanan kana.

11817189_1656364024575683_3418447197247010112_n11796207_1656363977909021_7197991720254646806_n  11796437_1656364031242349_8956610485747594292_n11800594_1656363951242357_4184445042224038018_n

Dhiha Oromiyaa Manni Hidhaa Dambi Doolloo Kora Bittinneessa Waraana Wayyaaneen Marfamee Eegamaa Jira.‏

Aside

Gabaasa Qeerroo Qellem, Dambi Doolloo irraa Adoolessa 31,2015
Because I am OromoManni hidhaa magaala Dambi Doolloo Karchalleen waraana Wayyaanee Kora Bittinneessaa jedhamuun tikfamtee eegamaa jiraachuu Qeerroon gabaase.
Torbee darban keessa hidhamtootni mana hidhaa Karchalle magaala Dambi Doollootti hidhaman lakkofsaan guddaa tahuu irraan kan ka’e galmi hidhaa sun wal hankaakuu irraan hidhamtoota yakka malee keessatti filannoo kijibaa wayyaanee barana gaggeeffameen asitti hidhaman dacha hidhamtoota mana hidhaa keessa duran jiran caaluu irraan guute waan tahef gara mana hidhaa Zuwaay jedhamuttu dabarsuuf mootummaan ajaja baaseen hidhamtootnii fi uummanni naannoo hidhamtoota ilmaan Oromoo yakka malee hidhaman nuu gadhiisa bakka deeman hin qaban isa jedhuun diddaa gaggeessan, jiraattoni uummanni magaala Dambi Doolloo hidhaman namni tokkollee asii akka hin baane jechuunis akeekkachiisa qaama mootummaa duratti bahee gaggeesseen diddaan jabaachuu irraanis Wayyaaneen dhukaasa uummata kanneen hidhamanii fi uummata irratti banuun kan du’anii fi madoo tahan gabaafame.

Haaluma kanaan FDG magaala Dambi Doolloo keessatti dhimma kanaaf ka’uu malaa fi hidhamtootnis bakak hidhamanitti dhaadannoo dhageesisuu irraan Wayyaaneen humna waraana naannoo mana hidhaa qubachiisuu Qeerroon gabaasee jira.

Akkasuma waraqaaleen garagaraa magaalotaa fi naannnoo manneen hidhaa kanatti maxxafaman doorsisa diinaaf hin jilbeenfannu hiree keenyaan bulla, mirgi uummata bal’aa haa eegamu, waraanni nun doorsisin kan jedhu bakka garagaraatti barreeffamuun maxxanfamuun mufii fi soda Wayyaaneetti uumeen dirqama waraana ramaduutti geesse. Gabaasa Qeerroo itti aanutti deebina.

Bulchiinsa Warshaa Shukkaara Finca’aa Kanneen Ta’an Aangowooti Wayyaanee Hojjettoota Warshichaa Kan Ta’an Oromoo 100 ol Hojii Irraa Arihan.

Aside

finca'aaAdoolessaa 28,2015 Godina Horroo Guduruutti Ilmaan Oromoo Warshaa Sukkaraa Fincaa’aa keessa hojjetan 100 olitti lakka’aman sababaa ilaalcha Oromummaa isaanii qofaan mootummaan Wayyaanee dhiibba irratti gochuun  hojii irraa arii’aa jira.

Sabaabaa ilaalcha Oromummaa qofaan himatamanii kan jiran Oromoonni 100 ol hojjetaa warshaaa Sukkaaraa, aangawooti mootummaa Wayyaanee warshicha keessa jiraniin yakkamuun hojii irraa ari’aman. Hojjettootni Warshaa Sukkaraa fincaa’aa fi Uummtni Oromoo jiraattootni akka isaan mootummaa hin filannee fi mootummaaf hin ajajamne gootan, hojjeettootni FDG keessatti akka hirmaatan kakaaftaniittu sababaa jedhuun ilmaan Oromoo balleessa tokko malee hojii humna isaaniitiin dalaganii ittin of jiraachiisan irraa kan arii’aman ta’uun ibsamera, Ilmaan Oromoo haala kanaan jumlaan hojii irraa arii’aman keessa namoota 10 irratti doorsifni cimaan gaggeeffamaa jiraachuu irraa hojjettootni warshaa Sukkaaraa Fincaa’aa yoo mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF sanyummaan nu yakkee hojii irraa nu arii’a kan jiruu dhaabee kanneen arii’aman hojiitti hin deebifne guutummaatti hojii kan dhaabnu ta’aa jechuun yaada isaanii ibsatan. Ilmaan Oromoo kanneen hojii irraa arii’aman keessaa kanneen addatti doorsifamn:

1.       Obboo Shaanqoo Gaaromaa

2.       Obboo Guddataa Amantee

3.       Obboo Darajjee Amanuu

4.       Dargaggoo Dinqaa Baqqalee

5.       Dargaggoo Alamayyoo Qajeelaa

6.       Dargaggoo Tolasaa Kenaa

7.       Dargaggoo Fetanuu Warquu

8.       Obboo Gannatii Baqaanaa

9.       Obboo Getachoow Magarsaa

10.   Obboo Garramuu Waktolaa kanneen jedhaman ilmaan Oromoo Arii’atamanii fi doorsifinni garaaraa irratti gaggeeffamaa jiru keessa ta’uu madden keenyaa magaalaa Fincaa’aa irraa gabaasan.

 Mootummaan abbaa irree wayyaanee EPRDF/TPLF  i Oromoota  hojii irraa arii’uun gidirsaa bakka isaanii immoo ilmaan Abshoota kanneen ta’an fageenya irraa fiduun hojiitti minda’aa jiraachuu gabaasi nu gahe addeessa.

Jiraattotni Qonnaan Bulaan Godina Addaa Oromiyaa Sulultaa fi Laga Xaafoo Gocha Mootummaan Wayyaanee Mana Jireenyaa Diigu Ni Balaaleffanna Jedhan‏

Aside

Adooleessa 28/2015
Odeessa Qeerroo Aanaa Sulultaa
ahUummanni jiraattootni godinaalee addaa Oromiyaa gocha mootummaan Wayyaanee mana jireenyaa qonnaan bulaa oromoo irratti xiyyeeffatee diigaa jiru balaaleffachuun gocha mootummaa Wayyaanee kana mormuu qabna kan jedhan uummanni qonnaan bulaan jiraattonni Laga Xaafo fi Sulultaa har’a gocha kana balaaleffachu ibsan.
Mootummaan abbaa irree Wayyaaneen akeekni Master Pilaanii baafate itti milkaawuu dagachuu fi uummata Oromoo irraa deggersa dhabuun isa mufaasisuu irraan, Oromoon yoo mirga isaa falmachuu hidhamuudhaan, ajjeefamuudhaan, biyyaa ariyamudhan kan hin dhaabne tahuu hubatee haala jijjiiruudhaan ammoo karaa ittiin uummata Oromoomiidhu keessatti bakka itti xiyyeeffate godina addaa keessatti mana jireenyaa qonnaan bultoota irraa diigee bakkeetti tamsaasuu kaayyefatee kan ka’e tahuun isaa waan hubatameef manakoo irraa mootummaan kamuu aangoo irratti hin qabu qabeenyaakoottin wareegama malee irraa hin buqqa’u narraas hin buqqa’u kan jedhan jiraattotni qonnaan bulaan godina addaa Oromiyaa Laga xaafoo ejjennoo qaban jabeeffatan, akkasuma gocha mootumma wayyaanee kanaan fuullefatee deemaa jiru balaaleffatan.

Haaluma kanaan guyyaa har’aas barattootni fi dargaggootni deggertootni Qabsoo Bilisummaa Oromoo jalee fi deggertuu wayyaanee irraa kan hafe uummata keenya waliin hiriirra. Qabeenyaan uummata keenyaa kan dhuunfaa keenya kaayyoo diinni ittiin uummata Oromoo godina addaa irraa buqqisuuf tooftaa jijjiiree dhufe dura ni dhaabbana jechuun sagalee isaanii tokkummaan dhageesisan.
Hidhatooti milishootni gandaa godina addaa oromiyaa Laga Xaafoo addatti gocha mootummaa balaaleffachuu fi uummata deggerra jedhan. Kanumaan barattootni yuuniversitii garagaraa irraa galan 10 ol godina addaa Laga Xaafoo irraa ukkaamfaman.
Isaan keessa
Barataa Sanyii Kebbedee
Barataa Carraaqaa Hambis
Barataa Haashim Lijaalem
Jedhaman kanneen keessatti kan argamanii fi isintu uummata kaase malee uummanni kaayyoo akkasii hin qabu jedhan ergamtootni Wayyaanee barattoota kana hidhaadhaan gara dabarsan.
Namni kamuu qabeenyaa isaa fi mirga isaaf dhaabbatee yeroo itti falmuu fi qabeenyaa ofii irraa buqqa’u irra itti wareegamuu filanna kan jedhanis jiraattotni aanaa Sulultaa ejjennoo isaanii jabeessan.

Sabboontuun Oromoo Barsiiftuu Talilee(Caaltuu) Aduunyaa Mammoo Sabaabaa Dhukkuba Akka Tasaa Ishee Mudateen Addunyaa kana Irraa Boqochuutti Miseensotiini Qeerroo Bilisummaa Gadda ibsatan.

Aside

Adoolessa 27/2015 Sabboontuun Oromoo miseensa Qeerroo Bilisummaa Oromoo kan taate barsiiftuu Talilee(Caaltuu) Aduunnaa Mammoo sabaabaa Dhukkuba akka tasaa ishee mudateen Addunyaa kana Irraa Boqochuutti Gadda guddaa itti Dhagaaame miseensotiin Qeerroo Bilisummaa Oromoo ibsatan.

Sabboontuun Oromoo Barsiiftuu Taliilee(Caaltuu) Addunyaa Maammoo abbaa ishee Barsiisaa Addunyaa Maammoo fi harmee ishee Addee Shantamee Leejjisaa irraa godina Lixa Oromiyaa Aanaa Midaa Qanyii Ganda Godaa Galaanitti bara 1988tti dhalatte, Umriin ishee akkuma barnootaaf gaeen barumsa ishee sadarkaa tokkooffaa fi 2ffaa Aanaa MIdaa Qanyiitti kan Xummurte yoo tau, bara 2004 A.l.H barnoota ishee sadarkaa Dipiloomaatiin koolleejjii Barsiisota Jimmatti Ogummaa barsiisummaan kan barattee fi bara 2007/2015 Koolleejjii barsiisota Jimmaa irraa eebbifamtee, jalqaba baatii Adoolessaa irraa egaaluun dukkuba akka tasaa Somba ishee qabateen Adoolessaa 25/2015 Addunyaa kana irraa boqochuutti hoggantootni Qeerroo Bilisummaa Oromoo gaddaa guddaa isheef qaban ibsatan. Sirni gaggeessa ishee firoottan ishee fi lafa dargaggootni barattootni fi miseensotni Qeerroo bilisummaa oromoo kumootaan lakkaaman argaman Aanaa Midaa Qanyii ganda gooda galaanitti Adoolessaa 27/2015 rawwatera.

Sabboontoon Oromoo Barsiiftuu Taliilee (Caaltuu) Maammoo bara 2012 sochii warraaqsaa biyyaaleesaa fi Dimookiraasii Qeerroon bilisummaa Oromoo gaggeessuu keessatti makamuun miseensa tauun gaee ishee akka sabboontota barattoota Oromoo kamiitti iyyuu bauun sabboontuu amala qabeettii fi icciitii jarmiyaa jabeessitee eeguu irratti dandeetii fi cimina qabduu taatee argamuun dargaggoota Qeerroo fi Shammarreen Oromoo keessatti jalaala fi kabaja guddaa kan qabdudha. SAbboontuun Oromoo Sochii warraaqsaa FDG bara 2014 miseensotiin Qeerroo Bilisummaa Oromoon qabsifamee finiinaa ture

“Hidhamtooti Keenya Gadhiffamuu Qabu” Jedhchuun Gaaffii Mirgaa Ka’een Wallagga Dambi Doolloo Keessatti Hidhamtooti Oromoo Namni 3 Yeroo Ajjeefaman 10 Ammoo Dhukaasa Waraanni Wayyaalee Itti Baneen Haalaan Madaa’uun Gabaafame.

Aside

Oromo oromiaAdoolessa 27,2015 Godina Qeellam Wallaggaa Magaalaa Dambii Doollootti Ilmaan Oromoo Oromummaan yakkamanii hidhamanii turan hamma yoomitti hidhamnii ta’u gadhiifamuu qabu sababbaa jedhuun diddaa gaaffii mirgaa uummannii fi Qeerroon kaasaniin hidhamtooti ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti badii tokko malee hidhamanii turan cabsanii bahuuf yaalii gootaniittu sababaa jedhuun Oromoota 10 yeroo rasaasa Wayyaaneen rukutamu namni sadii ammo lubbuun wareegamuu Qeerroon gabaase.

Ilmaan Oromoo badii tokko malee Oromummaa qofaan yakkamuun yeroo garaagaraatti mana hidhaa Magaalaa Dambii Doolloo keessatti ukkanfamuun dararamaa kanneen turan hamma yoomitti Oromummaan yakkamnee badii tokko malee hidhamna, murtiin seeraa fi mirgi keenya sarbamee mirgi namummaa nurraa mulqamee nuuf kabajamuu qaba, mootummaan Wayyaanee seeraan ala nu hidhee jiruu nu gadhiisuu qaba jechuun gaaffii mirgaa dhiyeeffachuun  FDG gaggeessan sagalee mirgi keenya kabajamuu qaba, Oromummaan dhaloota malee yakka miti, Oromummaan yakkamuu fi hidhamuun nurraa dhaabbachuu qaba jechuun sagaalee mormii guddaa mooraa mana hidhaa keessatti dhageesisuun mana hidhaa Wayyaanee diiguun bahuuf FDG kaachisuun walqabatee Mootummaan Wayyaanee humna waraanaa isaa kora bittinneessa jedhamuun kan beekamu irratti bobbasuun dhukaasaa irratti bane namoota 3 yeroo ajjeessu 10 ammoo madeessuun madden Qeerroo bIlisummaa Oromoo magaalaa Dambii Doolloo gabaasan. Ilmaan Oromoo rasaasa wayyaaneen Mana hidhaa Dambii Doolloo keessatti madeeffaman :

  1. Malkamuu Boggalee
  2. Lataa Yaadasaa
  3. Birhaanuu Fireewu kanneen keessatti argaman yeroo ta’u guutuu maqaa Qeerroon hordofee ni gabaasa.

Marriin Qeerroo Aanaa Nuunnuu Qumbaa Magaalaa Waamaa Adaree‏,Wallagga Keessatti Gaggeefame.

Aside

Adoolessa 26,2015 Naqamte

IMG_20150725_044008Giddugala magaalota fi baadiyyaa Wallagga bahaa aanaa Nuunnuu Qumbaatti magaalaa Waamaa Adaree keessatti sabboontoti barattoota,hojjettoota fi daldaltooti keessa bakka bu’ooti Qeerroo walga’ii hatattamaa ta’anii yaadaa fi qabxilee ijoo dhimma walabummaa,bilisummaa fi birmadummaa uummata Oromoo irratti marii taasisuu Qeerroon gabaase.
Kaayyoon marii kanaaf

  1. Qabsoon Bilisummaa,walabummaa fi birmadummaa uummata Oromoo taasifamaa jiru akka galii isaa dhaqabuuf saffisaan akka itti fufu
  2.  Wayyaaneen maaster killer hojiirra oolchuuf wayita tattaafattu kanatti akkaata itti uummati Oromoo biyya abbaasaa eeggachuu qabu
  3. Gameeyyin qabsoo akkaataa itti uummata isaanii sabboonummaa ofta’uu barsiisu malaniifi
  4. Ajjeechaa,hidhaa fi dararri uummata Oromoo irraan gahu taa’anii ilaaluu irra qabsoo diddaa gabrummaa fi abbaa irrummaa akkaataa itti jabinaan gaggeefamuu qabu.
  5. Hojjetooti, barattooti fi daldaltooti sirma mootummaa Wayyaanee filuu hanqatan ykn didan Mootummaa EPRDFn ni adabamu yoota’e bulchiinsi TPLF jalaa bahuuf gaheen taphachuu qaban maal akka ta’e fi ijoowwan jedhanirratti marii’ataniiru.

Gama biraan ji’oita shanii asitti qofa qabsaawota dargaggoo Oromoo Yuuniversitii adda addaa irraa galan dhaalootaan Waamaa Hagaloo ta’an 5 FDG gaggeesitan sababaa jedhuun kan loltooti Wayyaanee rukutanii ajjeessan qulqulluu ilaamaan Oromoo yaadachuuf walgahiin kun naannoo Waamaa Hagaloo magaala Adareetti akka ta’e Qeerroon addeessa. Addisuu Namarraa dhalootaan waamaa hagaloo magaalaa Moxeettii dhalatee kan guddate abbaa qabsoo ijoollee waamaati kan jedhamu namni kun ukkaamsitoota federaalaan erga ajjeefame Adoolessa 27,2015 har’aa Moxetti yeroo awwaalamu bulchiinsi Aanaa Waamaa Hagaloo oolmaa Addisuu Namarraa sirna awwaalchasaarrattillee akka hin ibsamne uggure
Walumaagalatti ajjeechaan ijmaan Oromoo hammaachaa waan dhufeefi garbummaan hammaachaa waan deemeef furmaati keenya maal ta’uu qaba,sabboonummaa keenya toora kamqabachuu qaba jechuun caasaan Qeerroo magaalaa waamaa adareetti walga’ii taa’ee milkiin xumurera

Ibsa Gabaabaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

Aside

cropped-qeerroo-edit.jpgUummatni keenya Uummatni Oromoo fi sabootni cunqurfamoon biyya Impaayera Itiyoophiyaa mirga uumaamaan qabnuu fi mirgoota Dimookiraasii Mootummaan EPRDF/TPLF afaan qawween nurraa mulqee; mootummaan kun filanoo keenyaa fi fedhii keenya malee mootummaa humna afaan qawween mirga keenyaa ukkamsaa jiruu fi diinagdee fi capitala  biyyatti aangawoota mootummaa EPRDF/TPLF’n to’atamee kan jiruu fi bu’uurri dinagdee biyyatti keessatti argamuu addatti gamoowwaan Finfinnee keessatti argamanii  fi Warshaaleen biyyatti keessatti argamuu 90% kan aangawoota mootummaa abbaa irree Wayyaanee EPRDF/TPLF’n qabame jirudha.

Uummatni gidduu fi gara gajjallatti argamuu waan nyaatee bulu dhabee beelaa fi rakkoo jiruuf jireenyaan dararama kan jiruu fi biyyatti keessatti qabinsi mirga namummaa fi dimookiraasii gonkumaa kan hin jirre ta’ee utuu jiruu mootummaan Ameerikaa Baarak Obamaan Biyya kana dawwachuu dhufuun uummattoota cunqurfamoo sirna abbaa irree jalatti bulaniif fakkeenyaa abdii dimokoraasiif biyyooti guddatan warraaqan harkatti bisheesa.

Qabxiiwwaan armaan olitti tuqaman yaada keessa galfachuun Oromoonni biyya alaa fi keessa jiran aangawooti mootummaa Ameerikaa akka sirni dimikaaratawaan biyya Itiophiyaa keessa hin jirree fi mirgi dhala namaa jaarraa tokkoo oliif gara malee,

Haala kanaa jilli imala gara Ithiopiyaatti sosso’u qabxiileen  armaa gadii akka qoratamuu fi haala kana keessa akka irratti xiyyeefatnaan taasisuuf uummanni Oromoo biyya alaa fi keessaa bifa dandayaanee akka dhiibbaa taasisee sagalee dhageessitu gaafatna.Ibsa Qeerroo Bilisummaa Adoolessa 25 2015

SBO Adoolessa 26,2015. Oduu, Marii dura taa’ota hawaasa Oromoo Amerikaa, Kanadaa fi Awustiraliyaa kutaa 4ffaa isa xumuraa, akkasumas dhimma fakkaataa irratti Khartum, Sudaan irraa keessummaa haasofsiisamee fi qophiilee biroo

Aside

Waadaa Wayyaanee Kijibaan Hawwatamanii Owwaatuun, Dantaa Ummata Oromoo Fi Wareegama Qabsaawotaa Kabajaa Dhorkatuu Dha.

Aside

(Ijoo Dubbii ABO)

ABOMootummaan Itophiyaa murna bicuu Wayyaaneen durfamu QBO gufachiisuuf tooftaalee adda addaa baafatee hojjataa akka turee fi jiru lammii Oromoo jalaa dhokataa tahee hin beeku. Haalli biyya keessaa guutummaatti jijjiiramuu fi dantaan ummata Oromoo kabajame jechuun ummatni Oromoo Qabsoo Bilisummaa irra dhimmoota biroo irratti akka xiyyeeffatu taasisuu fi qabsoo bilisummaa lagachiisuuf hedduu yaale. Odeessa qabatamaa hin taanee fi kijibaa irra deddeebi’uun itti fayyadamuun ummatni dhugoomfatee deggersaa fi tumsa akka kennuuf tattaafatullee itti milkaa’uu hin dandeenye.

QBO sadarkaa har’aa irra gahuuf bu’aa-bahii hedduu qaxxaamure. Waggoota kanneen keessattis wareegamni baafame ol’aanaa fi hedduu qaalii dha. Lubbuu gootowwan qabsaawotaa fi lammiilee hedduutu irratti kitimame. Qabeenyi herregaan ibsuuf ulfaatu diinaan dhabamsiisame. Sababa mirga isaanii falmataniif lammiileen Oromoo qabeenya abbaa biyyummaa dhalootaan qaban dhabsiisuun qe’ee isaanii irraa buqqaafaman kumootaan lakkaa’aman. Biyya isaanii keessa nagaan jiraatuu dadhabuu irraa biyya ormaatti baqatuuf kanneen  dirqamanis kuma kudhanootaan lakkaa’amu. Ijoo Dubbii ABO – Torban Daispora Wayyaanee irratti…Adoolessa,2015

Waajjiri Mishooma Qonnaa Oromiyaa “Gamagama” Jechuun Kanneen Filmaata Irratti EPRDFn Filaniif Muuduun Warra Hin Filiin Ammoo Ilaalcha Addaa Qabdu Jechuun Hojii Irraa Arihaa Jira

Aside

Adoolessa 24,2015 Naqamte

Oromia samamaa jirtuWaajjira Mishooma Qonnaa Oromiyaa Jedhamee Kan Beekamu Filmaata Darbe Irratti EPRDF Filchiisuuf Kanneen Gahee Bahaniif Muudama Yeroo Kennu Sabboontota Oromoo Ammoo Rakkoo Ilaalchaa Qabdu Jechuun Hojii Irraa Arihuu fi Gaafatama Irraa Fageessuu Murteesse

Baatii Adooleessa 2015 kana keessa gamaggama hojii maqaa jedhuun ajaja caasaalee gadiitti erga diriirseen godinootii fi aanaaleen Oromiyaa qixa ga’umsa hojiisaanii caalaatti mootummaa Wayyaaneef amanamummaan yeroo filmaata sobaa 2015 kanneen dalagaa farra uummataa dalagan yeroo leellifaman kanneen gochicha hin fudhatiniifi uummata isaanii kabajanii jiraachaa turan rakkoo ilaalchaa keessa jirtu jechuun kaabinootaa fi jaleewwan Wayyaaneetiin muddama kennaa jira.
Haaluma kanaan godina Wallagga aanaa Guutoo Giddaa magaalaa Naqamtee fi aanaalee biroo dabalatee Wayyaaneen hojjettoota misooma qonnaa danqaa kan ture yeroo ta’u warreen wayyaaneedhaan ceepha’aman kunis adabaan demotion gara baadiyyaa fagootti sin ergina jechuun itti roorrisuusaa hojjettoonni misooma qonnaa dubbachuusaanii maddeen erga guyyaa lama dura walga’ichi xumuramee beeksisanii jiru

Godina Salaalee Aanaa Kuyyuu Gandoota GaragaraaKeessatti Dabballoonni fi Milishoonni Wayyaanee EPRDF/TPLF Ummata Nagaa Goolaa Jiraachuun Gabaafame.

Aside

Qeerroo bilisummaaAdoolessa 24,2015 Sirni gita bittuu Wayyaanee erga gara aangootti dhufee eegalee ummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo biroo hiraarsuu fi badii tokko malee gooluu irraa of qusatee hin beeku. Keessumattuu immoo qabsoon ummanni oromoo biyya keessa fi biyya alaatti bilisummaa isaa fi walabummaa Oromiyaaf taasisu boqonnaa fi haaragalfii waan ishee dhoowwateef dararaa fi hiraarsa addaa saba Oromoo irratti
raawwachaa turuu fi jiraachuun ishee eenyuf illee gaaffii miti.

Filannoon kijibaa fi walii dhahaa marsaa shanaffaaf caamsaa 24/2015 geggeeffameen as abdiin Wayyaaneen ummatarraa qabdu laamsha’aa waan dhufeef dabballoonni fi jaleewwan Wayyaanee Oromiyaa iddoo garagaraatti ummataan isin deeggaraa fi miseensa keenya akka hin taane tibba filannoo sana qabatamaan waan hubanneef kanaafuu tajaajilaa fi faayidaa gandarraa argachuu maltan hin argattan jedhu. Godina Salaalee Aanaa kuyyuu gandoota garagaraa keessatti hiraarri fi dararri wayyaaneen gochaa jirtu kan yeroo kaanii irra tibbana hammaachaa jiraachuu Qeerroon addeessee jira.
Fkn Sukkaara fi Zayita ganda irraa gatii madaalamaan gurguramu miseensota fi deeggartoota wayyaanee malee namoonni kuun akka hin arganne jedhaman.
Dargaggoonni waraqaa eenyummaa gandaa akka hin arganne. –Barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaa xummuranii bu’aa eeggachaa jiran dorgommii adda addaaf of qopheessuuf jedhanii waraqaa qulqullummaa ganda irraa baafachuuf dhaqan : isin deeggartoota ykn miseensota keenya waan hin taaneef ganda irraa waan barbaaddan argachuu hin dandeessan jechuun lammii irraa dirqamaan mirga lammummaa mulqaa
jiraachuun isaanii ibsamee jira.Dabalataan immoo Aanuma kuyyuu gandoota garagaraa keessatti dargaggoonni ummata ijaartanii mootummaarratti kakaasaa jirtu jedhamanii guyyaa guyyaan hordoffii itti hammeessuun bahaa fi gala dhoowwaa jirachuu odeessi Qeerroo magaalaa Garba Gurraachaa irraa nu qaqqabe addeessee jira.Maqaan
gandootaa fi namoota shira kana dalaganii akka itti Aanutti caqafama:
Ganda Darroo daannisaa keessatti:
1.Obboo Baqqalaa Galaan
2.Obboo Humnee Jima a Ganda Darroo birbirsaa keessatti:
1.Obboo Batuu Godeessaa
2.Obboo Mitikkuu Fayyisaa
3.Obboo Hulluuqaa Adamuu
4.Obboo Bojaa Magarsaa
5.Obboo Gazzuu Baqqalaa
6.Obboo Abarraa Hordofaa
7.Obboo Gazzuu Gabayyoo Ganda Booccessaa sillaasee keessatti:
1.Obboo Tafarii Tasammaa
2.Obboo Caalaa Badhaadhaa
3.Obboo Naggasaa Badhaadhaa
4.Obboo Tacaanee Baqqalaa Ganda Liban Qacammee keessatti:
Obboo Adaree Raggaasaa Namoonni kun gochaa farrummaa lammiii isaanii irratti raawwachaa jiran kana irraa akka of qusatan akkanumaan itti fufu taanan tarkaanfii hamaan akka isaan eeggatu Sabboontotni Oromoo addeessee jira.
 

Biiftuun Hin Gortu, Kan Goretti Dhiiti!!

Aside

(Hariiroo Jorgootiin-Qeerroo Bilisummaa Oromoo-Oromiyaa!!)

barruuErga gaafa daangaan Oromiyaa diinaan cabdee jalqabee Oromoon bifa bittinaaweenis bifa ijaarameenis qabsoo wal irraa hiin cinne taasisaa turuun isaa ifa galaadha.

Duuba, ganamuma Oromoon gamtaanis ta’e dhuunfaan biyyasaa diina irraa ittisuuf gaafa qabsoo jalqabe, ofirratti hirkattummaa mataa isaatiin malee eenyuuniyyuu abdatee hin turre.

Kanneen akka Janaraal Huseen Buneefaa Sangoota ofii  gurguraniiti, Qawwee bitatanii nafxanyoota of tuultota ajjeesanii gootumaasaanii agarsiisaa turan.

Malee yeroo itti gabrummaa simatanii harka maratanii itti taa’an hin turre.  Kanaafis ragaalee hedduu kaasuun ni danda’ama.

Qabsooon Saba Oromoo kun bu’aa ba’ii hedduu keessa kan bahe ta’us dhumarratti ititee bifa seera qabeessa ta’een idiloomee, irreessaa tokkoomsatee gara Dhaaba ABO hundeessuutti tarkaanfatee jira.

Kunis seenaa Qabsoo uummata Oromoo keessatti tarkaanfii isa ol’aanaa ta’uusaa ni hubanna!Biiftuun Hin Gortu

Godina Addaa Oromiya a Naannoo Burraayyuu Adda Addaa Keessaa Guyyota Arfan Darban Keessa Qonaanan Bultooti 400 Ol Lafa Irraa Buqauun Diiddaa Jiraatottaa Daran D abalee Jira.Waraanni Wayyaanees Uummata Adamsee Dararaa Jira achuu Qeerroon Gabaase.

Aside

Adoolessa 23,2015 Buraayyuu
Mootummaan abbaa irree, Wayyaanee jibba uummata Oromoo irraa qabuun hidhaa fi ajjeechaan gahuu dadhabnaan yeroo ammaa uummata nagaa mana isaa keessa jiraatu iyyama koo malee mana ijaartan jechuun humna tikaan fi waraanan mana jireenyaa qonnaan bultoota godina addaa Oromiyaa Buraayyuu bakkeewwan addaa Tsarra Tsiyoon,Gafarsaa Buraayyuu, Annee Diimaa fi kaanis mannen qonnaan bultoota 400 ol tahu diiguun hiraarsaa jira. Haala kanaan kanneen qabeenyaa isaanii kana dura dhaabbatanii falman ammoo hidhaa umurii dheeraa garagaraan itti murteessaa jiraachuu Qeerroon gabaasee jira.

Haaluma kanaan mootummaa Wayyaanee tuffii uummata Oromoo irraa qabuun hanga mana jireenyaatti diigsisuun bakka bultiillee dhowwate kanaan dargaggootni fi barattootni yeroo ammaa magaala Finfinnee fi godina addaa keessa jiraatu duula macna’iinsaa fi diigumsa mana jireenya uummata Oromoo irratti tooftaa jijjiirratee hidhaadhaaf qonnaan bulaa keenya saaxiluuf ka’e dura dhaabbachuuf diddaa kaasaa
jiraachuun beekame.

Miidhaan bifa jijjiirratee uummata oromoo irratti kufaa jiru kun
dhaabbachuu qaba,

Maati isaa irraa yakka malee hidhamee murtii dabaa itti murteeffame amma haqamuu qaba,

Doorsisni waraanaa fi aangoo qabaachuun saaminsi gaggeeffamu haa dhaabbatu.

Kannneen jedhanii fi akeekkachisaa waraqaalee Buraayyuu naannowwan diinni mana
uummataa diigaa jirutti Qeerroon maxxanseen wal qabatee akkasuma barattootni Yuuniversitii Finfinnee mooraa keessatti hafanii fi yeroo gannaa baratanis dhimma kanairratti luuca’uudhaan hatattaman mootummaan kana gochaa jiru itti gaafatamummaa jalaa akka hin baanee fi kunis dhaabbachuu akka qabuu fi sababa kanatti namootni mana isaanis dhabanii mana hidhaattis darbataman hatattaman akka
gadhiifaman barruu akkeekkachiisaa mooraa keessatti darbachuu fi sagalee dhageessisuun halkan edaa kan beekamee waan taheef har’a diddaa fi gaaffii barattootni kun kaasaa jiraniin wal qabsiisee mootumman Wayyaanee waraana isaa tamsaasee kan jiru tahuu Qeerroon suuraa diinni qawwee baatee barattootatti duulaa jifuu fi naannoo
Buraayyuttis waraana buufatee jiruun Qeerroon gabaase. Qabeenyaa fi mana jireenyaa keenya irratti olaantummaa qabna jechuun qonnaan bulaan dhaadatanis poolisoota Wayyaaneen butamanii bakka buuteen dhabamaa akka jirus Qeerroon gabaasee jira.

Dhimmi Master Plaanii fi Saamichi Lafaa Tooftaa Jijjiirratee Deemaa Jiru Dura Tokkummaan Dhaabbachuuf Qonnaan Bulaa, Barataa fi Hojjettooti Shaggar Kaabaa‏ Jiraatan Ibsan

Aside

Adoolessa 22,2015 Finfinnee

aa

Naannoo Sulultaa

Qonnaan bulaa, barataa fi hojjetaan garagaraa shaggar kaabaa aanaa Kuyyuu, Sulultaa, Caancoo, Akaakoo fi kanneen biroonis godina addaa dabalatee dhimmi Master Pilaanii deebi’ee ka’uu hin qabu jechun walitti dhufuun kana duras dhaabbachuuf of qopheessuu Qeerroon gabaasee jira.

Ammos dhimmi Master Palan Finfiinnee kun tooftaa jijjiratee qonnaan bultootaa fi jiraattotaatti waan dhufaa jiruuf qabeenyaa fi mirga Oromummaa keenya kan sarbu dura of qusatnoo tokko malee ni dhaabbatna jechuun  qonnaan bulaan aanaalee kanneen irraa ibsuu Qeerroon naannicha irraa gabaasee jira.

Tooftaa fi malli mootummaan Wayyaanee saamicha lafaa raawwatuu fi qonnaan bulaa Oromoo balleessuu fi qabiyyee lafaa Oromoo dhuunfachuuf
gama kamiinuu itti wareegamuuf dargaggootni barattootni Oromoo fi uummanni godina kana keessatti har’a dhaamsa waliif dhaamuun yomiyyuu
mootummaa Wayyaanee ofirratti hin goobsinu jechuun murteeffachuu gabaasni Qeerroo addeessa.
Shaggar Kaabaa aanaa Caancotti halkan Adoolessa 20,2015 halkan waraqaaleen garagaraa magaala keessa faca’an
– Dacheen Oromiyaa kan Oromooti, oromoodhaan haa bultu,
-Saamtotni fi sobdoonni nun bulchin.
-Mootummaan wayyaanee shororkeessaadha.
-Dinaaf hin jilbeenfannu
-Uummata oromoo saamuun haa dhabbatu
-Miirri maqaa Master Pilaanii waamu haa dhaabbatu
-Wayyeen diina uummata oromooti
-OPDOn uummata oromoof hin dhaabbanne
Kan jedhu waraqoonni bakka garagaraatti barreeffamuun maxxanfaman irraan kan ka’e har’a poolisii fi humni waraana federaalaa naannicha qubachuu Qeerroon gabaasee jira.