Magaazinni Kuufama Meeshaa Wayyaanotaa Goorootti Argamu Guutummatti Barbadaaye.

Aside

Caamsaa 31,2012 Gabaasa Qeerroo Finfinnee
Ummanni onneen isaa gabrummaan madaaye mirga isaa falmachuu fi qabeenya ofiif qabsaawuun gonkumaa hin dhaabbatu.Haala kanaan guyyaa Wayyaanonni ayyaana Gimbot 20 jechuun magaalaa Finfinee keessatti qophiitti jiran irratti humni hin beekamiin tokko qabeenya Investera Tigray kan ta’e magaazina kuufama meeshaa Wayyaanootaa guddaa naannoo Finfinnee lafa Gooroo jedhamutti kan argamu irratti tarkaanfii fudhatameen magaazinichi guutummaatti barbadaayee jira.
Yeroo magaazinni kun gubatutti kaabinooti mootummaa Wayyaanee hoteelotaa fi bakkoota adda addaatti ummata walitti qabuun duskurii siyaasa kijibaa fi guyyaa injifatnoo jedhanii umata irratti geeraraa dhaa osoo jiranii tarkaanfiin akkasii fudhatamuun naannicha fi qondaalota Wayyaanee guddoo waan rifaasiseef jecha humna waraanaa heddumminaan gara Goorootti bobbaasuun ummata naannichaa jequu fi hidhuutti bobbaa guddaa godhee akka jiru beekama.
Gubachuun magaazina kuufama meeshaa kun tilmaama maallaqa miliyoona 10 kan ta’u akka dhabame gabaasi achi irraa argame addeessa.
Diddaan ummataa kun kanaan osoo hin dhaabbatiin kutaalee Oromiyaa gara garaa keessattii fi University akkasumas manneen barnootaa gadii keessatti ummanni Oromoo ayyaana Gimboti 20 kana dura dhaabatee diddaa isaa muldhisee jira.Tarkaanfiileen fakkaatoos bakkoota gara garaati qondaalotaa fi milishoota Wayyaanee irratti fudhatamun beekamaa dha.
Qabsoon itti Fufa! Gabrummaan ni kufa!!

Diddaan Ummataa gara qabsoo hidhannootti tarkaanfachuun isaa basaasota Wayyaanee galaafate

Aside

Caamsaa 31,2012 Naqamte

Godina wallaggaa Bahaatti Ummaanni Oromoo FDG jabeessee itti Fufee.
Camsaa 28/2012 angawaannii wayyaanee wajjiraa dhimmaa miliishaa Godina Bahaa waallaggaa keessaa hojeetan irratti tarkaanfiin Ummataan fudhatamen ergamtoonni Wayyaanee maqaa isaanii

1.Fiisaa’aa Yonaannis

2. Hamsaaluu Teessoo

jedhaman irraatti tarkaanfiin fudhatameen Madaa’ani hosphitalaa Neqemtee galanii akka jiran qeerroon gabaasa, Fisaa’aa yoohaanis garaa isaa irra rukkutamee yeroo madaa’uu,Haamsaaluu teessoo immoo harka mirgaa irraa rukkutamee kan maada’ee ta’uu odeessii keenyaa mirkaneefatera. Tarkaanfiin kun kan itti fufiinsaa qabuu fi wal irraa hin citnee ta’uu sabboontonnii dhaammaachuun, “ilmaan Oromoo Alagaa jalaa fiigaa jirtaan gochaa keessaan irraa kan of hin deebisnee yoo ta’ee tarkaanfii maayyii kan isiin eeggaatu ta’uu ni hubachiisna” barruun jedhu magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessatti faca’ee bakkoota waajiroota Wayyaanee ta’anitti ammoo maxxanfamee akka jiru gabaasi nu gahe mirkaneessa.

Qondaala Tikaa Wayyaanee beekamaa Sibaat Arayaa jedhamu irrati tarkaanfiin maayyii fudhatame

Aside

Caamsaa 31,2012 Gabaasa Qeerroo

Caamsaa 30,2012 Godina wallaaggaa bahaa Onaa Haaroo Limmuu   bakkaa Yaasoo fi Abbaa Mo’aa jedhamuu gidduutti sabboontotaa Oromootiin Qondaalaa Wayyaanee nama maqaan isaa Siibaat Abiraa kan ilmaan Oromoo basaasee hiisisuuf bobba’ee,kessaatuu miseensotaa Addaa Biliisummaa Oromoo adamsuu fi yeroo ammaa kana hojii tikaaf kan ramadamee socho’aa jiruu irraatti waaree dura sa’aa 10 am irratti tarkaanfiin mayyii fudhatame.Sabboontonni tarkaanfii maayyii ergamaa Wayyaanee kana irratti erga fudhatanii booda shugguxii irraa hiikkachuun qabeenyummaa qindeessitoota FDG itti gabaasanii akka jiran gabaasi naannicha irraa nu gahe addeessa.

Tarkaanfiin kun qindoomina Maadhee Dhugumaa Jaldeessoo fi sadan Egguu tiin qindaa’ee karoorfamee  hojiitti kan hiikame yeroo ta’u  injifatnnoo itti aanuufis bakkoota maadheeleen diinaa dahatanii jiranitti fuulleffatanii akka jiran gaabaasu.

Kana malee karaa biroo Caamsaa 29/2012 Onaa Heebantuutti waraannii wayyaanee uummatatti bobbaafamee jiruu uummatatta dhukaasa bane, barataa Oromoo barataa Bayyanee Alamuu baraataa kutaa 12ffaa,  rasasa wayyaaneen rukutamee madaa’ee yeroo ammaa kana waldhansaaf hospitaala Neqemtee galee waan jiruuf haalli kun uummataa daran arsee waan jiruuf uummanni FDG tti jabaatee seene

Wallagga, Qeellam Keessatti Ayyaanni Wayyaanee Gimbot 20 Diddaa Ummataan Fashale

Aside

Caamsaa 30,2012 Dambi Dolloo

Ayyaana Wayyaanee Ginbot 20 ilaalchisee dhimma guyyaa kanaatti fayyadamee ummata afaan faajjessuuf jedha walgahiin Wayyaanoti Aaanaa Anfilloo Qeellamitti yaaman guutuutti diddaa ummataan fashalee jiraachuu gabaafame.

Sabboontonni Oromoo fi walumaa galatti ummanni Oromoo  Qellem wallaggaa,aanaa Anfilloo irra jiran kan ganda Ashi fi Gargeedaa bakka jedhamutti guyyaa ayyaana kanatWayyaanotaa kana mormii fi diddaan waan bahuu didaniif jecha,humnoota milishaa ganda irra bobbaaftee ummata humnaan waamuu yoo yaalan iyyuu ummanni meeshaa lolaa fi sibiila manaa qabu qabatee milishoota ganda keessa yaa’an of irraa ari’uun akka deebise Qeerroon naannicha irraa gabaasa.

Kana malees magaalaa Dambi Dolloo keessa ayyaana wayyaanee ilalchisee bakka torbatti(7) waraqaan dhaadannoo

“QABSOON OROMOO ITTI FUFA,

GARBOONFATAAN AMMA KUFA,

INJIFACHUUN KEENYA AMMA DHUFA”

Kanneen jedhan barreefamuun maxxanfamee akka oolee fi magaala keessattis waraqaan hedduminaan warraaqsa Qeerroon gaggeessu kan ibsu facafamuun ummata hedduu akka gammachiisee jiruu fi diinna ammoo rifaasisee haala kanatti dargaggoota magaalaa fi da’immaan kophee haxaawuun bulmaata isaanii gaggeessan karaa irraa qabanii isintu waraqaa facaase jechuun reebaa akka jiran qeerroon magaalaa Dambi Dolloo irraa gabaasa.

Midaaqenyii fi Gindabaratitti Gimbot 20n tarkaanfii transformer irratti fudhatameen dukkanaan simatame

Aside

Caamsaa 31,2012

Godina Shawaa lixaa Midaaqenyii fi Gindabarat keessatti diddaa deemsifamaa jiruun transformeriin gubachuun gimbot 2on dukkanaan akka simatamu taasifamee jira.Oromiyaa keessatti diddaan deemsifamu mootummaa wayyaanee yeroo ammaa dura dhaabbii kan dhorkee fi gara injifannootti deemaa kan jiru dha.Qeerroon Oromoo yuunivarsiitii Walloos guyyaa ayyaana Garboomfataa gimbot 20 uffata gaddaa fi galagalchanii uffachuun guyyaa kana gaddaan dabarsanii jiru.

Gibot 20 Ayyaanni Wayyaanee University Hawaasaa Keesaatti Dhagaa Roobsuun Jeeqame.Walliftoonni Abashaa Beekamoonis Qeerroon Arihaman.

Aside

Caamsaa 30,2012 Hawaasaa
Gimbot 20 jechuun ayaanni Wayyaanotaa kabajamuutti kan beekamu bara kana keessa Caamsaa 28,2012 Mooraa University Hawaasaa keessatti kabajamuuf qophiin guddaa ta’aa ture,qophii guyyaa kanaafis walliftoota Habashaa bebbeekamoo kan ta’an moorichatti fiduu irratti dabalee qophii dorgommii bareedinaa qopheefachaa turan,Walliftooti bebbeekamoon akka dabballee Wayyaanotaatti moorichatti argaman keessa Siyaat Dammisee fi Kaaleeb kan jedhaman yeroo ta’u qophiin isaanii silaa dirree bal’aa irratti ta’uuf kan qindaayee ture soda sochii qeerroo irraan kan ka’e galgala galma guddaa keessatti akka ta’u murteessan,bakka murtaaye sanitti yeroo qophicha eegalan bakkaa fi karaa eegalame kan hin beekamne dhagaan galma sanatti roobsuun jalqabame,galmichi foddaan caccabuu fi baaxiin dhagaan tumamuu irraan kan ka’e guutummaan namaa wareeree yeroo baqatu alatti konkolaataan walliftootaa fi angawootaa gubatee kaan caccabee mooraan jeequmsaan guutamee argame.Haala kanaan qophiin moorichaatti ta’uuf jedhe injifannoo warraaqtotaan fashale.
Guyyaa har’aa barattoota dhalootaan Oromoo ta’an isintu waan kana godhe sababaa jedhuun mana hidhaatti geessuu fi waajjira tikaa keessatti reebanii guraaruu irratti akka argaman gabaasi qeeroo mooricha irraa nu gahe addeessee jira.
Qabsoon itti fufa Gabrummaan ni kufa!

Ayyaanni Wayyaanotaa Gimbot 20, Qeerroo Oromoo biratti Fashale. Tarkaanfiin Diina Irratti Fudhatamus Itti Fufe.

Aside

Caamsaa 30,2012 Finfinnee
Qeerroon Yuunivarsiitii Amboo,Hawaasaa,Finfinnee,Adaamaa,Arbaminc,Haramaayaa,Wallaggaa fi Finfinnee guyyaa kana uffata gaddaa fi uffata galagalchanii uffachuun kan oolan yoommuu tahu Qeerroon Godina Iluu abbaa Booraa Magaala Mattuu Ibsaa naannoo kanaa balleessuun guyyaan kun dukkana tahuu qaba jechuun ibsaa naannoo Yuunivarsiitii,Koollejjii,Tulluubbee Burruusaa fi Gandoota hedduu keessaa ibsaa balleessuun guyyaan kun dukkanaan simatamuu qaba jechuun ibsaa elektrikii naannoo kanaa balleessanii jiran.
Haaluma wal fakkaatuun Godina wallagga bahaa Aanaa Giddaa Bakka Geendoo jedhamu magaala Naqqamtee irraa Km 115 irratti argamtu irratti uummatni Oromoo dhimma nageenyaa mootummaa Wayyaanee kan tahan
1. Hamsaaluu Teessoo konkolaataa isaa waliin
2. Ibsaa Yohaannis dhimma nageenyaa naannoo kanaa
3. Tasfaayee Caanee Itti aanaa Bulchinsa aanaa Limmuu jedhamu irratti Motor cycle isaa waliin tarkaanfiin irratti fudhatamee jira.
Haaluma wal fakkaatuun Qeerroon naannoo Finfinnees Guyyaa ayyaana garboomfataa kana T-shirt Akeeka Gootawwan Keenyaa galmaan ni Geenya Ka’i Qeerroo jedhu uffachuun ayyaanni kun uummata Oromoo biratti hiika faallaa akka qabu ibsanii jiran.
Mootummaan Wayyaanees guyyaan kun ilmaan oromoo biratti fudhatama akka hin qabne beekuun waraana hedduu bobbaasuun Oromiyaa bakkeewwan garaa garaa kanneen akka Jalduu,Amboo,Shaambuutti sakatta’a gaggeessaa kan turte yoommuu tahu Waraanni mootummaa kanaas meeshaa gurguddaan uummata ija shakkiin ilaalaa oolee tiksuuf dirqamee jira.

Qondaala Tikaa olaanaa Wayyaanee Kan ta’e Irratti Tarkaanfiin Ummataan Fudhatame,Konkolaataan isaas gubate

Aside

Caamsaa 29,212 Naqamte
Camsaa 28,2012 qondaalota ol aanoo OPDO godina bahaa Wallaaggaa Onaa Giddaa Ayyaanaatti hiriiraa mormii ummaatni gaggeessaa jiruu dura dhaabbaachuuf bobbaafaman irraatti uummaanni tarkaanfii haleellaa fudhaate.
Haala kanaan nama Maqaan Hamsaaluu Teessoo jedhamuu itti aanaa Wajjira nageenyaa Godinaa Wallaagga bahaa kan ta’ee, irratti tarkanfii fudhatameen harka mirgaa madaa’ee hospitaala Neqemtee galee jira, konkolataan nama kanaa tarkaanfii fudhatameen hojiin alaa ta’ee jira. Gartuun biroo namaa kanaa waliin tarkaanfiin irratti fudhatame ammaaf maqaan isaani nu hin geenyee lamaa rukutamanii madaa’uun mirkaanaa’e.
Manneen nyaataa fi hoteelonni Giddaa Ayyaanaa fi Kiraamuu keessaatti argamaan waraanaa Wayyaanee nyaataa dhorkatan, uummannis nyaataa fi dhugaatii akka waaranaa waayyaaneetti hin gurgurree waan wal dhorkeef jecha Wayyaaneen dirquu barbaadnaan ummanni didee manneen nyaata isaa guutuutti cufee jira.

Caamsaa 28,2012 Godina wallaaggaa Bahaatti Ummannii Oromoo Sirna Abbaa irree wayyaanee balaaleffaachuun hiriira Mormii gaggeessaan.

Aside

Gabaasa Qeerroo Caamsaa 29,2012 Giddaa
Gabaasi Qeerroo akka addeessutti guyyaa kaleessaa Caamsaa 28,2012 Wallaga Onotaa akka Heebantuu, Haaroo Limmuu,Hammuruu, bakkoota jedhamaniti ummanni Oromoo sirna Wayyaanee balaaleffachuun hirriirrii mormii guddaa bahan. Guyyaa kana hriirri kun jabaatee itti fufee Olee, mormii hiiriraa kanaa bitteneessuuf jedhcha waraannii Wayyaanee humnaa ol godina kanaatti bobbaafamee jiruu dhukaasa rasaasaa fi meeshaa gurguddaa dhukaasuun ummaata haqaaf falmachaa jiru jeeqaa akka oolee fi ummata waliinis walitti bu’iinsa irra akka ture qeerroon gabaasa.
Kana malees Onotaa akkaa Giddaa Saasiggaa،Kiiraamuu,Arjoo fa’itti ummaanni uffataa Gaddaa Uffaachuunii fi mataa Haaddachuun Camsaa 28,2012 guyyaa gadaa taasisee yaadatee oleera. Guyyaa har’aas sochiin kun itti fufee akka jiru qeerroon naannicha irraa gabaasa.

University Adaamaa Keessatti Ayyaanni Ginbot 20 Wayyaaneen Qopheessite Fashale. Tika TPLF tokko irratis tarkaanfiin fudhatame.

Aside

Caamsaa 29,2012 Adaamaa
Ginbot 20 ayyaana wayyaanee irratti guyyaa har’aa mooraa Yuuniversitii Adaamaa keessatti kabajuuf kan turte sababaa barattoonni Oromoo diddaa kaasaniin sirni ayyaanichaa guutuutti fashalee jira.
Sababaan guddaan barattooti Oromoo qophii kana fashalsiisaniif walgahii Qeerroon Oromoo mooraa University Adaamaa keessatti godhachaa jiran basaasuuf jecha Wayyaanee irraa argamee kan maree qeerroo hordofaa ture namni maqaan isaa Geetahun Asmaaree jedhamu barattoota Oromoon reebamee haalaan miidhamuu fi humni tikaa Wayyaanee nama kanaaf babsaa dhaqee barattoota Oromoo waliin walitti bu’uu irraan kan ka’e qophiin Gimbot 20 osoo hin kabajamiin akka fashale gabaasi mooricha irraa nu gahe addeessa.
Namichi Geetahun jedhamu kun barattoota fakkaatee moorichatti ramadamuun barnoota sooshoolojii waggaa 3ffaa barata.Sochii kana keessatti sabboontotaa fi Jaallan miseensota Qeerroo tarkaanfii kana fudhatan mootummaan Wayyaanee hanga ammaa jala bu’ee akka hordofaa jiru beekamee jira.
Haaluma kana keessa walgahiin Qeerroo Caamsaa 28,2012 galgala itti fufee murtiilee armaa gadiin xumuratanii akka jiran beekamee jira.
1. Irra deebi’uudhaan waadaa ykn kakuu waadaa keenyaaf qabnu haarofanne
2. Jela deemtota wayyaanee Oromoo fakkaatanii Oromummaa isaanii gurguramee jiru hordofuun hojii keenya isa jalqabaa akka ta’e wal hubachiisne;
3. Barattoota shakkaman tarkaanfii irratti fudhachuu qofa osoo hin taanee amansiisuudhaan of duukkaa hiriirsuu qabna.
4. Dhaaba keenya ABO waliin yoomuu hiriiruu fi kaayyoo isaa deggeruun nuti Qeerroon jabaannee hojjenna.
5. Gantoota qabsoo mooraa ABO gananii Wayyaaneetti galan Wayyaanee irraa addatti hin laallu.
6. Kan jedhuun walgahii akka xumuratan gabaasi Qeerroo Mooraa Adaamaa irraa nu dhaqabe addeessa.
Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

Yuunivarsiitii Adaamaatti Ulaagaan filannoo gamtaa barattootaaf Miseensummaa OPDO gaafate mormii kaase!

Aside

Caamsaa 28,2012 Adaamaa
Mooraan Yuunivarsiitii Adaamaa filannoo gamtaa barattootaaf taasifamuuf ulaagaa miseensummaa OPDO qabu lafa kaa’e.Haalli kunis mooraa yuunivarsiitii Adaamaa keessatti mormii jabaa kaasaa kan jiru yoommuu tahu,Mootummaa wayyaanees yaaddoo guddaa keessa buusee jira.Filannoo gamtaa barattootaa deemsifamu keessatti miseensota OPDO hin taane keessatti hiriirsinaan miseensota ABO horuu danda’u soda jedhuun aanga’oonni Wayyaanee ulaagaa kana lafa kaa’ee jira.Barattootni mooraa yuunivarsiitichaa mootummaa Wayyaanee waliin harka wal keessa naqachuun kaayyoo kana fiixaan baasuuf kanneen yaalan keessaa
1. Barataa Dajanee Gaaddisaa Alamuu,
2. Barataa Kamaal Mahaammad fi
3. Barataa Addunyaa (hoogganaa OPDO Dallaa yuunivarsiitii Adaamaa) Gocha diinummaa fi tooftaa mootummaan wayyaanee umrii dheeressuuf fiigu irraa of hin qusatan taanaan barattootii Oromoo Universiitichaa akeekachiisa maxxansanii jiru .
Kana malees sabboontotaa fi hojjettoota mooraa University Adamaa hedduu dhaabota siyaasaa waliin hariiroo qabduu fi sochii Qeerroo mooraa Adamaa duubaan jirtu jechuun galmee irratti banamaa akka jiruu fi gabaasa sabboontota irratti gabaafame dookumanii baldhaa fi dheeraa galmee mootummaa keessaa harka Qeerroo akka gahe ni beekama.

Barattooti Oromoo Haroo Limmuu Gochaa Wayyaanee Dura Dhaabachuuf Jecha Hiriira Nagaa Bahan

Aside

Caamsaa 27,2012 Limmuu
Barattootni Oromoo aanaa Haroo Limmuu mana barumsaa sadarkaa 1ffaa harqumbee kutaa 8ffaa baratan walitti bu’insa Oromoo fi saboota biro jidduutti mootummaan Wayyaanee uumaa jiru mormuu dhaan Caamsaa25,2012 hiriira nagaa bahan. Hiriira barattootaa kana dura dhaabbachuu fi facaasuuf poolisooti hedduun kan bobba’an yeroo ta’u karaa biraa ammo loltooti Mootummaa Wayyaanees diddaa naannoo kanaa haalaan jabaachaa dhufe dhaamsuuf olii fi gadi fiigaa kan jiru yoommuu tahu gama hundaan milkii dhabee jira.Dabballootni mootummaa wayyaanee naannoo kanaa uummata keessaa addatti kan ilaalamanii fi qaanii jabaan isaan qabate yoommuu tahu,Mootummaan Wayyaanees aarii kana baafachuuf saboota sulula Abbayyaa irra jiraatan waliin waraana hidhachiisee uummata Oromoo irratti duulsisuu itti fufee jira.Uummatni oromoos waraana mootummaa Wayyaanee fi ergamtoota of irraa ittisuutti seenee jira.
Kun kanaan osoo karaa biraa barattootni oromoo yuunivarsiitii Amboo qorannaa mootummaa wayyaaneen akka rakkamaa jiran beekame. Barattootni oromoo yuunivarsiitiilee,Manneen barnootaa gad aanaa mootummaa garboomsaa wayyaaneen hidhamuun,arii’atamuun akkuma amaleeffatame barattootni oromoo yuunivarsiitii Amboo isin Miseensota ABOti jechuun qoratamuu irratti argamu.Bulchinsi mooraa yuunivarsiitii Amboo mootummaa wayyaanee irraa dirqama fudhachuun Barataa Geetuu Kabbadaa jedhamu ati miseensa ABO,Miseensota ABO ijaaraa jirta waan taheef hojii kana irraa hin dhaabbatu taanaan barnoota irraa arii’amta jechuun doorsisaa qorannaan rakkisuu irratti argama.

UUU… Nuu Birmadha Jedhu Hadhotii fi Daa’imman Oromoo

Aside

Caamsaa 26,2012 Ebantuu
Ummaannii Oromoo seeraan alaa Qee’ee isaa irraa buqqifamaa jira, Qabeenyaan Ummaataa Oromoo lafti gabataa fi albuudaa of keessaa qabuu fi Omiishaa garaagaraaf mijaa’aa ta’ee dabarfamee inveesiteroota alagaaf kennamuuf jedhcha ummanni Oromoo Godinaa Wallaaggaa Bahaa Onotaa Armaan gadii irraa Caamsaa 23,2012 qe’ee isaa irraa humnaan akka gadhiisee deemu ajaji battalaa itti kennamee yeroo itti meshaa isaa fi da’immaan isaa walitti qabatu dhabuun humna waraana Wayyaaneen reebamaa qe’ee fi maasii isaa akka gadhiisu taasifame qabeenyaa fi lafti irraa fudhatames Caamsaa 24,2012 investeroota heddumminaan naannicha dhufaniif hiramaa olee akka jiru beekama. Naannooleen ummanni irraa buqifaman keessaa.
FKN 1.Onaa Haroo Limmuu gandotaa torba[7]
2.Onaa Limmuu Galiilaa gandootaa jahaa[6]
3.Onaa Heebantuu gandotaa saddet[8]
4.Onaa Giddaa gandootaa shaan[5]
5.Onaa Kiiraamuu gandotaa kudha-tokko[11]
6.Onaa Giddaa Saasiggaa gandootaa sagal[9]
irraa buqqisuun inveesiteroota barbaadaniif akkaa barbaadanitti kenna jiru,lukkeen Wayyaanee OPDO’n illee yeroo daangaan Oromiyaa sarbamee gartokkeen isaa Guumuziif kaan ammo investerootaaf kennaamuu homaa gochuu hin dandeenye.Haallii kun uummaataa akka malee arsee waan jiruuf uummannii FDG keessa ture gara qabsoo hidhannootti deebisachuu fi magaala irraa hamma baadiyyaatti lukkeelee fi diina irratti tarkaanfii fudhachuuf kutannoon ka’ee jira.

Ummani Oromoo Wallagga Qellem Diddaa Isaa Cimse.

Aside

Caamsaa 26,2012 Dambi Doollo
Godina Qellem Wallaggaa,Aanaa Anfilloo,gandoota Dollaa fi Yattii jedhamu keessatti Caamsaa 22,2012 uummatni Oromoo diddaa isaa jabeessuu irraan kan ka’e bulchitootii fi dabballoonni Wayyaanee haala sochii ABO fi diddaa Qeerroo irratti ummataaf ibsaa fi barnoota kennina jechuun walgahii guddaa yaamanii turan.Walgahii kana guutummaatti ummanni bahuu diduu fi dhaquu diduu irraan diddaa isaa muldhisee jira.
Kana malees dabalanii Caamsaa 23,2012 walgahii dhimma biraaf jedhanii marii waayee dhimma daandii baasuu irratti baajata baastanii hojjechiisuu qabdu jennaan kan abbaayiif harka qullaa hafnee utuu jirru amma immoo jireenya keenya balleessuuf mana dhufee jedhanii ergamtoota Wayyaaneedha walgayii sana gaggeessuuf dhufan qaanessanii deebisan kan jedhu gabaasi nu gahe addeessa.
Haala kanaan diddaa kana kan qindeessu isini jechuudhaan sabboontota Oromoo sadii gara mana hidhaatti geessanii akka guraaraa jiran beekame.
1,Qonnaan bulaa Obbo Nagaasaa Hirphoo,
2,Daldalaa Bunaa Obbo Solomoon Nadhii,
3,Qonnaan Bulaa Ayyaanaa Bulloo
Kanneen jedhaman mana hidhaa magaalaa Aanaa Anfilloo ;Muggi bakka jedhamutti hidhamanii akka jiran gabaafamee jira.

 

Waraanni Wayyaanee Meeshaa Gurguddaa Hidhate Hedduminaan Buree Qubsiifame. Poolisoonni OPDOs Waraana Wayyaneen Reebaman.

Aside

Caamsaa 25,2012 Giddaa Ayyaanaa
Caamsaa 23,2012 waraannii Wayyaanee humni guddaan waliitti bu’insaa saboota olla Oromiyaa jiraatanii fi saba Oromoo gidduutti uumamee jiruu sababeeffachuun mooraa waraanaa Buree irraa garaa Wallaaggaa Bahaa Onotaa akka Giddaa Ayyaanaa,Kiiramuu, Haaroo Limmuu, Limmuu Galiilaa,Heebantuu fi Giddaa Saasiggaa qubsiifamaa jira. Haa ta’uu malee Waraanni Onaa Giddaa Ayyaanaa seenee jiru ,uummaataa nagaa irraatti yakkaa dalagaa jira, dubartoota humnaan gudeedaa jira, galgala galgalaa ummataa reebaa jira, fkn bakkaa Hootelaa Giloobaalitti yakki humnaan gudeeddii dalagamera.
Karaa biraan immoo Poolisoonnii Onaa Giddaa Ayyaanaa diddaa ummataa dura dhaabbachuu dadhabdan isinuu ABO dha jechuun waraanni Wayyaanee OPoolisoota kana reebaa akka olee fi garii isaanii akka hidhee jiru gabaafama.

Diddaan Ummata Oromoo Gara Qabsoo Hidhannootti Cehee Lolli Gurguddaan Baname,Wareegamis Kafalame.

Aside

Caamsaa 25,2012 Naqamte
Caamsaa 22/2012 Godinaa Waallaaggaa bahaa Onaa Limmuu Galiilaa Bakkaa Baddeessaa Gammadaa jedhamuttii waliitti bu’insii uumamee waraanaa loltooti Wayyaanee saboota sulul Abbaayyaa qabbatanii Ummataa Oromoo irraatti baneen lubbuun lammiilee Oromoo Afur[4]galaafatame,maqaan
1.Bantii Dhugaasaa,
2.Faqqadaa Mosisaa
3.Ayyalaa Alamuu,
4.Agaa Caalii kanneen jedhaman yemmuu ta’uu;
Walitti bu’iinsa kana keessatti sabboontoti Oromoo kanneen madaa’aans
1. Zalaleem Taarraqenyi dura barsiisaa Afaan Oromoo kan turee fi yeroo ammaa investera ta’ee bakkuma kanatti hojjechaa kan jiru,
2.Fiixee Biiftuu,
3.Jaarsoo Gabaayyoo,
4.Xiilahuun Galaan
kanneen jedhamaan immoo akka malee warraa madaa’aan yemmuu ta’uu, lolli kun ammaa illee itti fufee jira, bakki lolli kun itti eegalee jiru magaalaa Neqamtee irraa 65km fagaatee argama.
Lolli kun itti fufuun ammos Caamsaa 23/2012 Godinaa Waallaaggaa bahaa Onaa Limmuu Gaalilaa bakka Tulluu Komaa jdhamuutti waaarri Wayyaanee Saboota Guumuz qabatee uummata Oromoo meeshaa maleessaatti dhukaasuun nama
1.Bayyanaa Abbaa Soorii
2.Bayyanaa Raggaasaa
3.Zaalaleem Bayyanaa,
Kanneen jedhaman rasasa rukutamanii madaa’an, guyyuma kana barataannii Manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa kutaa 1-8ffaa barataan Onaa limmuu Galiilaa keessaatti waraanaa Wayyaanee jala dhaabbachaa olaan, FDG Kaasuun guyyaa kana sagalee mormmii dhageessisan, baratoonni kun guyyaa akka gutuu Oromiyaatti Moodelaa qormaataa kutaa 8ffaatu kennaama ture, nuti qe’ee keenyaa irraatti ajjeefamaa maal teenyee qorumsaa fudhannaa jechuun gotonnii baratoota Oromoo Onaa Limmuu Galiilaa FDG dhaan duraa dhaabbatan.
Haalumaa kanaan Mannee barnootaa Kutaa 8ffaa fincillii keessaattii ka’ee
1.Mana barumsaa Harqubee sadarkaa 1ffaa
2.Mana barumsaa Baddeessaa Gammadaa sadarkaa 1ffaa
3.Mana barumsaa Akuu Seedoo sadarkaa 1ffaa. baratoonnii manneen barnootaa kanaa qurumsaa moodeelaa kutaa 8ffaas utuu hin qoraamiin hafaan.Haala kanatti rifaachuun mootummaan abbaa irree humnaa waraanaa dabalataan naannoo sanatti bobbaasaa jiraachuu gabaafame.

Barattootni mana barumsaa Gindabarat Diddaa kaasan

Aside

Caamsaa 25,2012 Gindabarat
Barattootni Oromoo Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat Mana barumsaa Gindabarat diddaa itti fufan.Barattootni Oromoo mana barumsaa kanaa gaaffiin ilmaan oromoo ukkaamsamuu hin qabu jechuun diddaa itti fufanii jiran.Mootummaan wayyaanee yeroodhaa yerootti ilmaan oromoo qe’ee irraa buqqisuun maaliif hin dhaabbatu? Mootummaan wayyaanee aangoo irraa haa bu’u,Mirgi hiree murteeffannaa ilmaan oromoo haa kabajamu kanneen jedhanii fi kanneen biroo gaafachuun dabballoota mootummaa wayyaanee mana barumsaa kanaa cinqanii jiran.Barsiisotni mana barnootaa kanaas maqaa hidha abbayyaan saamichi gaggeeffamu haa dhaabbatu,Baazaariin mootummaan wayyaanee qopheessu dhara jechuun diddaa qabsiisanii jiran.

Uummatni Oromoo Qe’ee irraa hin buqqaanu jechuun waraana mootummaa Wayyaanee waliin falmatti seene!

Aside

Caamsaa 24,2012 Ginda Barat
Mootummaan Wayyaanee bara aangootti ol bahe irraa kaasee ilmaan Oromoo qe’ee irraa buqqisuun qabeenya saamaa kan ture har’as itti fufuun Godina Shawaa bahaa aanolee garaa garaa keessatti qe’ee irraa kaasuu itti fufee jira.Aanaa Gindabarat ganda gartokkee fi qarree sooree jedhaman keessatti mootummaan wayyaanee waraana bobbaasuun dirqiin qe’ee irraa akka buqqa’an gochuun uummata Oromoo rakkisuu irratti argama.Uummatni Oromoo naannoo kanas mootummaa Wayyaanees hin ajajamnu,hin saamamnu jechuun didanii jiran.Mootummaa wayyaaneetti diddaan yeroo ammaa haala jabaan jabaachaa kan dhufe yoommuu tahu Godina wallaggaa bahaa keessattis uummatni Oromoo qe’ee keenya irraa hin buqqaanu jechuun waraana mootummaa wayyaanee waliin falmatti seenee jira.

Didne,Didne ammas didne jechuun Uummatni Oromoo tarkaanfii Qabeenya Jala deemtota Wayyaanee irratti jabeesse!!‏

Aside

Caamsaa 24,2012 Limmuu Galiilaa
Uummatni Oromoo Godina Wallagga bahaa aanaa Limmuu Galiilaa ganda saqalaajjee habashoonnii fi alagootni nu hin dhaalan jechuun qabeenya investera habashaa uummata oromoo qe’ee irraa buqqise Isaayyaas Arayyaa, motora bishaanii guutummaan barbadeessan.Uummatni Oromoo godina kanaa yeroodhaa yerootti tarkaanfii qabeenya investerootaafi habashootaa irratti jabeessuun mootummaa Wayyaanee yaaddoo guddaa keessa buusanii jiran.Mootummaan wayyaanee uummata beenishaangul gumuziifi uummata Oromoo walitti buusuun uummata Oromoo dadhabsiisuuf yaalus milkii dhabee jira.Barattootnii fi jiraattotni godina Wallaggaa bahaa aanaa haroo limmuu magaalaa haroo limmuu keesatti mootummaan wayyaanee uummata oromoo irraa dhimmaa hin qabu,OPDOn ergamtuu Wayyaaneeti,walitti bu’insa mootummaa wayyaaneen bixilameef mootummaan abbaa irree wayyaanee itti gaafatamummaa haa qabaatu jechuun dhaadatanii hiriira nagaa kan bahan yommuu ta’u sagaleen isaaniis Oromiyaa keessatti babal’achuun,mootummaa Wayyaanee yaaddoo guddaa keessa buusee jira.Mootummaan wayyaanees tika,poolisoota federaalaa,poolisoota oromiyaa naannoo kanatti bobbaasuun diddaa kana dhaamsuuf dhama’us uummatni Oromoo naannoo kanaa waraana mootummaa Wayyaanee waliin waldhaansoo guddaa qabee jira.

Uummatni Oromoo Qe’ee irraa hin buqqaanu jechuun waraana mootummaa wayyaanee waliin falmaatti seene!

(Qeerroo, Amboo, Caamsaa 22,2012) Duulaa fi saamicha lafaa Oromiyaa keessatti babal’atee jiru ofirraa dhaabuuf ummati tarkaanfii diddaa fi fincilaa finiinsaa jira.

Oduun aanaa Gindabarat irraa nu gahaa jiru akka ibsutti, duula Mootummaan wayyaanee bara aangootti ol bahe irraa kaasee ilmaan Oromoo qe’ee irraa buqqisuun qabeenya saamaa jiurtti xumura gochuuf ummati kutatee jira.

Aanaa Gindabarat ganda Gartokkee fi Qarree Sooree jedhaman keessattis diddaa ummataa kana dhaamsuuf, mootummaan wayyaanee waraana bobbaasuun dirqiin qe’ee irraa akka buqqa’an gochuun uummata Oromoo rakkisuutti akka jiru illee hubatamee jira.

Uummatni Oromoo naannoo kanas mootummaa wayyaanees hin ajajamnu,hin saamamnu jechuun didanii akka jiran beekamee jira.

Mootummaa wayyaaneetti diddaan yeroo ammaa haala jabaan jabaachaa kan dhufe yoommuu tahu, Godina wallaggaa bahaa keessattis “uummatni Oromoo qe’ee keenya irraa hin buqqaanu!” jechuun waraana mootummaa wayyaanee waliin falmaatti seenanii akka jiran oduun gidduu kana darba ajiru kan hubachiisuu dha.

Sabboontota Ukkaamsuun Hammaate; Ummatis Warraaqsa Diddaa fi Fincilaa Finiinsu Qaba.

Aside

(Qeerroo, Finfinnee, 21 Caamsaa 2012) Mootummaan abbaa irree Mallas Zeenaawwii ilmaan Oromoo ukkaamsee hidhe hiraarsaa akka jiru saaxilame; amma illee sabboontota ukkaamsanii dhabamsiisuun itti fufee akka jiru ibsame.

Oduun naannoo Oromiyaa keessa nu ghaa jiru akka hubachiisutti, humnooti tikaa fi dabballooti Wayyaanee Oromoota ilaalchaa Oromummaa fi sabboonummaa qaban hordofuun ukkaamsanii gara dabarsuu fi hidhuutti jiran.

Akka kanaan, yeroo ammaa kanatti Manni hidhaa Ma’ikalaawwii kan baroota dheeraaf ilmaan Oromoo keessatti dararaa guddaa argaa jiran keessatti namooti hedduun dhoksaanii hiraarfamaa akka jiran beekamee jira.

Odeessi mana hidhaa Maa’ikalaawwii keessaa nu dhaqaabe akka addeessutti, ilaamn Oromoo hedduun Oromiyaa keessaa guuramanii maa’ikalaawwii keessatti dararaa argaa jiran hedduun ogeessa seeraa dhimma isaanii hordofu hin qaban.

Kana malees, namooti hedduun kanneen achitti hidhaman baadiyyaa fi kutaa biyyaa keessaa ukkamfamanii akan hidhaman waan ta’eef maatii fi firroottan isaaniitiin gaafatamaa hin jiran.

Oromoota Oromummaa isaaniitiin qabamanii maa’ikalaawwii keessatti hidhaa fi hiraarsaa keessa jiran hedduun garmalee waan reebamaniif socho’uu hin danda’an. Kaan isaanii halkan baasanii kan hiraarsan yoo ta’u, kaan immoo yeroo dheeraaf mana dukkanaa keessa waan turaniif waa arguu hin  danda’an.

Namoota Maa’ikalawwii keessatti akka malee hiraarfamaa jiran keessaa kan maqaan isaanii Qeerroo dhaqqabe:
1. Ob Isaayyas Geetahuun,  bakki dhalootaa Godina lixaa Wallaggaa Gimbii, hojjetaa mootummaa lafa hojii magaalaa Neqamtee rraa qabame.
2.Ob Leellisaa Oliiqaa bakki dhalootaa Godinaa Bahaa Wallaaggaa magaalaa Neqamtee.
3. Ob Phaawuloos Taasfaayee bakki dhalootaa Godina lixaa Wallaaggaa Gimbii yoo ta’uu, hojjetaa bankii Awaash damee Sabbataa kan ta’ee biyyaa Ugaandaa deemtee leenjii fudhatee dhuftee jechuun himatame.
4. Ob Lammii Tasfaayee barataa Univesity Finfinnee dhalotaan Lixaa wallaaggaa Gimbii.
5. Ob Daraaraa Abdiisaa Godina lixa shawaa Onaa Jalduu
6. Ob Birruu Gaalatuu Godinaa Lixaa Shawaa Onaa Adaa’aa Bargaa
7. Barataa Tolaa kan jedhamuu Yunivesitii Wallaggaa irraa kan qabame bakki dhalootaa Shawaa Bahaa, kan ta’e, fi Oromooti hedduun  mana hidhaa maakkalawii keessatti hiraarafmaa jiran.

Kun kanaan otuu jiru, yeroo addaddaatti sababa Oromummaa ishiitiin hidhamtee hiraarfamaa kan turte Aadde Masarat Taaddasaa achi buuteen ishii dhabamuun maatii fi sabboontota hedduu yaaddessee jira.

Knaan duras sababa Oromummaa ishiitin bara 2007 calqaba irratti qabamtee ma’ikalaawwii keessatti hiraarfamaa erga turtee booda waggaa lamaaf ji’a saddeetin booda ragaa sobaa irratti qopheessuudhaan  manni murtii Olaanaa yakka tokko malee  waggaa 15 itti murteessee ture.

Haa ta’uuyyu malee,iyyannoo mana murtii walii galaatti dhiyaateen waggaa 5tti gadi buufamee akka hidhamtu ta’uu maddeen keenya nuuf ibsanii jiru.

Yeroo man hidhaa Qaallittii keessa turtettis namoota kaan irraa adda baafamtee hiraarfamaa kan turte, Aadde Masarat,  erga hidhaa keessaa baatees hordoffiin hedduu akka ishii duuba ture illee beekuun danda’amee jira.

Keessayyuu, sochii Qeerroo keessaa qooda qabdi jechuun yeroo hedduu waamanii akka gaafachaa turan kan nuuf ibsan maddeen keenya yeroo ammaa bakak ishiin buute akka dhabanii jiran ibsuun qaamoti mirga dhala namaaf falman akka hordofan iyyannaa isaanii dabarsanii jiru.

Kana malees, barataa Tolasaa Kabbadaa  achi buuteen isaan dhabamuu maddeen keenya nuuf ibsanii jiru. Barataan kunis yeroo hedduu, “sabboontota Oromoo ijaarta; ABOf hojjatta; Qeerroo Bilisummaa qindeessita, fi kkf ” jedhamee hidhamaa fi qoratamaa akka ture kan ibsan hiriyyoonni isaa, keessaayyuu, erga waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti tarkaanfii fudhatuu eegalee hordoffii fi doorsisti itti hammachuu irraa guyyuu sodaa keessa seenee akka ture hubachiisanii jiru.

Yeroo ammaa kantti, sodaa fi bir’uu guddaa keessa kan seente Mootummaan Wayyaanee, ilmaan Oromoo sababa amantii fi ilaalchaan hordoftee ukkaamsuun bal’inaan itti fufee kan jira.

Haala kana irratti dhaamsi Qeerroo aghe akka hubachiisutti, keessayyuu kanneen biyya alaa irraa maallaqni ergamuuf maqaan isaanii gara warra tikaatti dursamee waan ergamuuf hordofiin guddaa karaa hedduun isaanitti jira.

Dhaamsi Qeerroo kun dabalees, “namooti maallaqni fira isaanii irraa ergamuuf, karaa hundaan hordofmaa fi basaasamaa jiran; kanaaf, jabeessanii akka of eegan ii fi sochii fi adeemsa idilee hin taane akka arganii fi hubataniin dursanii qaamota mirga dhala namaaf falmanitti  beeksisuu qaban,” jedhee jira.

Qeerroonis, dhimma kana irratti yaadachiisa dabarseen, “ummati Oromoos amantii fi ilaalchaan otuu adda hinbahiin duula hundagaleessa Oromoo fi Oromummaa irratti labsame kana walirraa qolachuutti  jabaatuu qaban,” jedhee jira.

“Diinni Oromoo yeroo kamitti iyyuu wan ittiin Oromoo cabsuu fi humna buusu hojjachuu irraa duubatti jedhee hin beeku,” kan jedhe dhaamsi Qeerroo, “Roorroo abbaatu ofirraa qolata waan ta’eef, ummanii Oromoo taa’ee du’uu hin qabu; bakka jirutti warraaqsa diddaa fi fincilaa  eegale finiinsuun qe’ee fi ardaa isaa gaaddisa garboomfataa irraa bilisoomsuu qaba,” jechuun dhaamsa jabaa dabarsee jira.

 

Aside

Caamsaa 20m2012 Naqamte
Tarkaanfiin Jala deemtota mootummaa Wayyaanee irratti fudhatamu daran jabaachaa dhufe.Mootummaa Wayyaanee waliin hidhata qabaachuun yeroo dheeraaf uummata Oromoo dararaa kan turee fi lammummaan Habashaa ta’ee kan miseessa OPDO ykn Dabballee Wayyaanee Laggasee Caanee Godina Wallagga bahaa Magaala Naqqamtee irraa 24km bakka fagaatee argamu Gottoo jedhamutti gaafa Caamsaa 18,2012 osoo inni sabboontota qabsiisee dookumantii sabbootonni ittiin qabamanii fi yakkaman qabatee gara mana dhidhaa Ma’ikalaawwiitti geessaa jiruu tarkaanfiin maayii irratti fudhatamee dokumanitiin fi qabeenyi inni baatu martuu harkaa fuudhamee sabboontota hidhaman ammo harkaa baasuun dandayamee jira.Laggasee Caanee qabsoo ilmaan Oromoon gaggeeffamu adda durummaan dura dhaabbachaa kan turee fi diddaa barattootni Yuunivarsiitii gaggeessan,Manneen barnootaa gaggeessan dabballummaan dura dhaabbachaa kan ture dha.Mootummaan Wayyaanee yeroo ammaa kana diddaa deemsifamaa jiruun rifaatii guddaa keessa seenuun waan qabee gadhiisu wallaalee ilmaan Oromoo mana hidhaa jiran isin kana cufa beektu jechuun Maa’ikelaawwii fi Xoor haayilooch keessatti darara guddaa irraan geessisaa jira.

Showaa aanaa Gindabarat Keessatti Ummanni Qe’ee Irraa Buqa’aa Jira.Barsiisonnis Hojii irraa Arihamaa jiru

Aside

Caamsaa 19,2012 Gindabarat

Mootummaan Wayyaanee ilmaan Oromoo qe’ee irraa buqqisuu akkuma amaleeffate yeroo ammaa Godina shawaa lixaa aanaa Gindabarat bakka Gooroo Osolee jedhamu irraa uummata Oromoo dirqiin buqqisaa jira.Uummatni Oromoo naannoo kanaa qe’ee keenya irraa hin buqqaanu jechuun mootummaa Wayyaanee waliin xiiqii wal qabee diddaa isaa jabinaan itti fufee jira.Uummatni Oromoo diddaa babal’isuun gibira mootummaa wayyaanee meeshaa waraanaa itti bittu malee misoomaaf hin oolchitan jechuun kan dhorkate yoommuu tahu wal gahii yeroodhaa yerootti ololaan guutame lagatee jira.
Kana malees, garboomfataan mootummaa Wayyaanee ilmaan Oromoo deeggartoota ABOti jechuun hidhuu,ajjeesuu,hojii irraa arii’uu kan amaleeffate Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat Mana barumsaa Gindabarat keessatti barsiisota barsiisan deeggartoota ABOti jechuun hojii irraa arii’uuf akeekkachiisa dhumaa itti kennanii jiran.Barsiisotni kunis:-
1. Tolaa Bariisoo
2. Caalaa Habtaamuu jedhaman mootummaa Wayyaaneen yeroo ammaa miseensota ABO Oromoo jedhamuun halkanii fi guyyaa qoratamuu irraan darbee Hojii irraa arii’amuuf akeekkachiisni itti kennamee jira.

Diddaan Ummataa Jabaatee Itti Fufuun Ummanni Oromoo Hiriira Bahe.

Aside

Caamsaa 19,2012 Naqamte
Godina Wallagga Bahaa Onaa Haroo Limmuu bakka Abbaa Mo’aa jedhamuu irraa Mootummaan garbofataa jiratotaa gandaa torbaa buqqisuun lafti kun investerootaaf waan kennamee jiruuf amma irraa jalqabaatii gadi gadhiisaa jedheen waan ajajeef jecha lafa Oromoo walii galatti Investerota habashaa nama torbaaf kenne, gochaa kanaa balaaleeffaachuun gootonnii baratoota Oromoo mana Barumsaa Haroo sadarka 2ffaa fi sabboontonni Oromoo camsaa17/2012 hiriira mormii magaalaa Haroo limmuu Keessaatti adeemsisani. Hiriiraa kana bitineessuuf poolisonni wayyaanee dhagaan reebaman, haala kanaan uummataa irraatti dhukaasa bananii manguddoo gannaa 70 Addee Dabalee Joogoraa rasaasan rukutanii ajjessan. Haala kanaan uummanni FDG cimaa keessaa seene jira.

Roorroo Abbaatu If Irraa Ittisa!! Tarkaanfiin Qabeenya Alagootaa irratti fudhatamu Ammos jabaatee itti fufe!‏

Aside


Caamsaa 18,2012 Naqamte
Tarkaanfiin Qabeenya Investeroota alagootaa irratti fudhatamu daran jabaachaa deemuun oomishni maangoo Investera Habashaa Waldee jedhamuun Godina Wallagga bahaa Onaa Digaa Saasiggaa bakkaa Ukkee Qarsaa jedhamu keessatti dhuunfatame gaafa Caamsaa 17, bara 2012 heekatarri 3.5n ibiddaan barbadaa’ee jira.Investerri habashaa kun uummatni Oromoo fi Beenishaangul Gumuz akka walitti bu’uuf mootummaa wayyaanee waliin hidhata uumuun shora guddaa taphachaa kan ture yoommuu tahu yeroo ammaa kana adda durummaan kan itti jiru tahu yeroo ammaa kanas itti jira.Mootummaan Wayyaanee tarkaanfii kana kan raawwatu ilmaan Oromooti jechuun dargaggoota Oromoo naannoo kanaa mana hidhaatti guuraa jira.

Hojii dhabdootnii fi Barattootni Godina wallagga bahaa aanaa Haroo Limmuu Hiriira nagaa bahan!‏

Aside

Caamsaa 18,2012 Limmuu
Hojii dhabdootnii fi barattootni Godina Wallagga bahaa aanaa Haroo Limmuu magaala Haroo Limmuutti hiriira nagaa bahan.Hojii dhabdootnii fi barattootni tokkummaan dhiibbaan mootummaan wayyaaneen gahaa jiru haa dhaabbatui jechuun hiriira nagaa bahanii jiran.Jala deemtotnii fi poolisootni hiriira nagaa dhaabuuf oliif gadi fiigaa ooluun kan dadhaban yoommuu tahu,diddaa dargaggootaa dadhabuun maanguddoota reebaa oolanii jiran.Hiriirri nagaan kun dhaadannoo garaa garaan
1. Hojii dhabdummaan biyya keessaa haa dhibamu
2. Walitti bu’insi mootummaa wayyaaneen bixxilame milkii haa dhabu
3. Mirgi hiree murteeffannaa ummata keenyaa haakabajamu.
4. Qabeenyii fi lafti Oromoo kan Oromooti!
5. Walitti bu’insa uumameen dhiigaa fi lubbuu badeen mootummaan wayyaanee itti gaafatamummaa haa fudhatu kan jedhani dha.
Diddaa kana dhaabuuf mootummaan Wayyaanee waraana konkolaataan Finfinnee irraa gara naannoo kanatti bobbaasuun uummata oromoo gooluuf karoorfachuu fi itti jiraachuun isaas saaxilamee jira.

Oromiyaa Keessatti Tarkaanfiin Qabeenya Investerootaa irratti fudhatamu jabaatee itti fufe!!‏

Aside

Caamsaa 17,2012 Gabaasa Qeerroo Horroo Limmuu
Tarkaanfiin Qabeenya investerootaa irratti fudhatamu daran jabaachuun Godina Wallaggaa bahaa aanaa Haroo Limmuu keessatti Caamsaa 16,2012 qabeenyi investera Addish G/Yohaannis qabeenyi isaa naannoo ganda Bariisoo Birmajjii bakka abba Mo’aa Jedhamuutti Baabura midhan daakuu tokkoo fi konkolaataa Qonnaa lama kan daangaa Oromiyaa fi Gummuz gidduutti ittin qotaa jiruu ibidaan barbadeeffaman.
Abbaan qabeenyaa kun sababaa investment qonnaa baba’isuu jedhuun kallattiin Tigraay irraa ramadamee gara Wallaggaa kan dhufe yommmuu ta’u ilmaan Oromoo maqaa investerummaan baay’ina 250 ol lafa isaanii irraa buqqisuun irraan darbee yeroo ammaa kana sab-lammoota sulul Abbayyaa irra jiraatan meeshaa itti bituun uummata Oromoo ficcisiisaa akeeka mootummaa Wayyaanee fiixaan baasaa waan jiruufi dha.Waardiyaan abbaa qabeenyaa kanaa Isayyas Amsaalee jedhamu yeroo qabeenya kana irratti tarkaanfiin fudhatamu dura dhaabbachuuf tattaaffii waan godheef hedduu madeeffamee jira.Tarkaanfiin akkanaa guutuu biyyaa irratti jabaatee kan itti fufu tahuu ummanni Oromoo aanaa Haroo Limmuu jabeessee beeksisa.