Diddaan Qeerroo Jabaatee Itti Fufe.

Aside

Ebla 30,2012 Gabaasa Qeerroo Lixa Shawa

Godina Shawaa Lixaa aanaa Abuunaa Dindabaratitti diddaa dargaggoonni Oromoo qabsiisaniin mootummaan Wayyaanee dura dhaabbachuu dadhabee human waraanaa naannoo san turanitti kan biro dabaluun ummataa fi dargaggootaa goolaa turuun Qeerroon aanichaa gabaaan. Mootummaan Wayyaanee waraana isaa bobbaasuun ilmaan Oromoo mana hjidhaatti guuruun furmaata diddaan ittiin dhaabbatu kan itti fakkaate yeroo ta’u,Godinuma Shawaa Lixaa aanaa Abuunaa Gindabarat keessaa dargaggoota mana hidhaatti ukkaamsitee jirti.Yeroo ammaa dargaggootni

 1. Laggasaa Damee Ganda Gooroo Furtoo irraa
 2. Chaaluu Tolaa ganda Koluu irraa

Waraana mootummaa Wayyaaneen ukkaamsamanii bakka buuteen isaanii dhabanii jiran.Uummatni naannoo kanaa mootummaa Wayyaaneen yeroodhaa yerootti doorsifamaa kan jiranii fi galgala bilisaan deemuu dhorkamanii akka jiran gabaafame.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Godina Iluu Abbaa Booraa itti Investera Habashaa Ummata Oromoo Rakkisaa Ture Tokko Irratti Tarkaanfiin Fudhatame.

Aside

Ebla 30,2012 Mattuu

Mootummaa Wayyaanee waliin walitti hidhata godhachuun qabeenya dinagdee guddaan kan sosso’uu fi ilmaan Oromoo yeroodhaa gara yerootti saamuu fi akka sabaattis eenyummaa Oromoo xiqqeessee tuffachuun jiraattota naannoo kan rakkisaa ture invesiterri Abashaa yeroo adda addaatti gochaa hammeenyaa kana irraa akka dhaabbatee ummata Oromoof kabajaa akka kennuu qabuuf gorfamaa fi akeekkachiifamaa kan ture lammiin Habashaa Habtaamuu Muuyii jedhamu gocha isaa irraa dhaabbachuu didnaan Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Mattuu ganda Seeddoo keessatti uummatni Oromoo itti yaa’uun reebanii qabeenya isaas bittinsanii jiran.Qabeenyaa nama kanaa kan tahe suuqiilee gurguddaa inni qabu diiguun magaazina bunaa guddaa buna kuntaala hedduu baatee kan ture jalaa kan bittinsan yoommuu tahu Habashoonni ummata Oromoo kabajuu hanqachuun tuffii fi arrabsoon biyya Oromiyaa irra jiraachuu akka hin dandeenye dhaamsa dabarsaniifii jiru. Kanneen kaanis godhchaa akkasii dalaguu fi mirga ummata Oromoo dura kan dhaabbatu jiraannaan tarkaanfiin wal fakkaataan akka isaan eeggatus hubachiisanii jiru.

Miseensoti Qeerroo Yunivarsitii Wallaggaa Waadaa Qabsoo Haaromsatan!

Aside

(Qeerroo, Naqamatee, 29 Ebla 2012) Saamamuu lafa abbootii Oromoo, ajjeefamuu saba Oromoo, reebamuu fi ariyatamuu, rasaasaan tumamuu ilmaan Oromoo  sababeeffachuudhaan qeerroon magaalaa Leeqaa Naqamtee fi mooraa Yuuniversitii Wallaggaa keessa baratan walitti dhufuudhaan wal gayii gabaabaa adeemsisuudhaan ejjennoo qaban lafa kaayatanii jiru.

Akkasumas miseensoti Qeerroo itti dabaluun dhaamsa dabarsan keessatti qabsoo Bilisummaa Oromoo karaa hundaan gargaaruuf  waadaa waliif seenuudhaan qabsootti akka jabaatan murteeffatanii jiran.

“Baayinni Oromoo mootummaa wayyaanee aarsuudhaan lammii biroon akka ilmaan Oromoo ajjeesee fixu mootummaa wayyaanee karoorsus diddaa mootummaa wayyaane irratti eegalle  itti hammaachaa kan deemnu kan ta’u malee boodatti akka hin deebine mirkaneessina,” kan jedhan miseensoti Qeerroo, “Gumuz gofa osoo hin taanee ilmaan Tigraayis wal guuranii yoo dhufan kanaan booda ejjennoon keenya ammas mootummaa wayyaanee abbaa irree kana of irraa fonqolchuudhaaf murtoo qabnu beeksifna,” jedhan.
“Bara baayyee sodaa wayyaaneetiin sochii warraaqsaa deemamee karatti rarra’aa tureera,” kan jedhan miseensoti Qeerroo kunneen, “amma garuu mee nuti abdiin saba Oromoo waanjoo garbummaa yeroo dheeraa nurra ture of irraa galagalchuuf tokkuummdhaan,saba keenya kakasuudhaaf hidhannee kaanee jirra,” jedhanii jiru.
Gocha gaddisiisaa uummata Oromoo irra gahaa jiru kana dura akka dhaabbatan murteeffatanii kan jiran miseensoti Qeerroo, “ammas irra deddeebinee gocha mootummaa wayyaanee  dura dhaabbanna; kaayyoo isaa fesheleessina; kaayyoon diinaa keenyaa galma akka hin geenye jechuudhaan dhaamsa waliif dhaama,” jedhanii jiru.

Gaaffiin Mirgaa Hawaasni Musliimaa Gaafachaa Jiru Qaama Qabsoo Farra-Sirna Wayyaanummaa ti

Aside

Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo

 Ebla 28, 2012

Hawaasni Musliimaa Ebla 20 bara 2012 guyyaa Jimaataa kumoota dhibbootaan bahee ‘mirgi amantii keenyaa haa kabajamu’ jechuun sirna abbaa irree Wayyaanee balaaleffachaa oole. Gaaffiin hawaasa Musliimaa kun gaaffii mirga amantii ti. Mootummaan Wayyaanee seera amantii Islaamaa kan hanga haráantanaatti hawaasichi hordofu dhiituudhaan barsiisa amantichaa haaraa ál Ahbash’jedhamu kan yeroo dhihoo keessa nama Abdullaah al Habash jedhamuun naanneeffamaa jiru fudhattan malee jedhee humnaan tooftaa adda addan dirqisiisaa jira. Leelliftoota barsiisa haaraa al Ahbash’ jedhamu kanaa, kan lakkoofsaan bicuu tahan waan maraan yoo cinaa dhaabbatee jajjabeessu, hordoftoota amantii Islaamaa wayyaba kan mootummaan dhimma amantii keenyaa keessa seenuu hin qabdu jedhanii dura dhaabbatan ammoo diinomfachuudhaan doorisisaa jira.

Mootummaan abbaa irree wayyaanee akkuma sabaa fi sablammoota keessaa warra hambaan bitaman jaarratee akka meeshaatti itti dhimma bahu hunda amantiilee ummanni hordofu adda addaa keessas harka naqachuuf jecha tooftaa wal fakkaataa fayyadama. Dabballoota sirna isaa deeggaran maqaa hayyummaa amantiitiin muudee karaa isaaniin amantiilee hunduma meeshaa siyaasaa isaa taasifachuuf akka hojjechaa jiru ifaa dha. Qaamni ‘Gumii Dhimma Islaamummaa’ (Majliisul Al’aalaa) jedhamus bifuma kanaan yeroo ammaantanaa jaarmaya amantii tahuu isaa hanga irraanfatutti maxxannee sirna Wayyaanee tahuudhaan mirgoota amantichaa sharafee sharafsiisaa jira jechuun Musliimonni Itoophiyaa keessaa kulkulfatanii dubbachaa jiru. Warri Majliisul Al’aala kana geggeessu warra hordoftoota amantichaan filame osoo hin taane dabballoota Wayyaaneen muude waan taheef sagalee keenyaan kan nuuf tahu filachuu barbaanna jechaa jiru.

Read Full Statement in 

Oromo OLF Press Release April 28, 2012

              Amharic          OLF Press Release April 28, 2012-Amharic

English  OLF Statement April, 2012

Qoteebulaan Oromoo Maatii 272 Qe’ee Isaanii Irraa Buqa’an Bakka Galan Dhabuu Irraan Tumsa Barbaadu

Aside

Ebla 27,2012 Gabaasa Qeerroo Naqamte
Mootummaan Wayyaanee ilmaan Oromoo lafa irraa buqqisuu fi qe’ee irraa arii’uu waan amaleeffate Wallagga bahaa aanaa Haroo Limmuu ganda Bariisoo Birmajjii bakka Abbaa Moo’aa jedhamu irraa mootummaan Wayyaanee ilmaan Oromoo abbaa warraa 272 qabeenya isaanii waliin waraana itti bobbaasuun lafti kun kan uummata Beenishaangul Gumuzi jechuun buqqisee jira.Uummatni Oromoo naannoo kana irraa buqqa’an qabeenyi isaanii fi maatiin isaanii bittinnaa’aa kan jiruu fi Waraanni mootummaa Wayyaanee bobba’e qabeenya isaaniis saamuu irratti argama.
Ummanni naannoo kanaa yeroo dheeraaf qabsoo fincila diddaa gabarummaa itti fufuun naannoo isaanii dabballoota Wayyaanee irraa bilisomsanii manguddoota Oromoo gandaan of bulchaa turan,haaloo kanaa bahuuf jecha waraanni Wayyaanee itti bobba’uun qabeenya isaanii waliin saamee arihee waan jiruuf sabboontotaa fi ummata Oromoo irraa birmatnaa barbaadu.
Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Magaala Hoolotaa keessatti Mariin Afaan Fajjessaa Qondaalota Wayyaaneen dhihaate hojjettootaan fashale

Aside

Gabaasa Qeerroo Amboo Ebla 28,2012
Ebala 27,2012 Godina Shawaa Lixaa aanaa Ejeree magaala Hoolotaa keessatti mootummaan Wayyaanee hojjettoota qonnaa maqaa marii ‘’Raayyaa Misoomaa Lafa qabsiisuu’’ jedhuun wal gahiin waamame gaaffii hojjettootaan dhiyaate jala dhaabbachuu dadhabuun fashalee oolee jira.Hojjettootni Qonnaa 70 tahan wal gahii kana irratti waamaman gaaffiilee

1. Misoomni waggaa meeqaaf odeeffame firiin isaa eessa dhaqe?
2. Ummanni Oromoo maqaa mishoomaan lafa irraa buqa’ee rakkataa fi hiyyeessa ta’ee jiraachuun mishooma hin jedhamu.
3. Mishoomi abbootii biyyaa kan ta’an hiyyoomsuu fi durreessa alagaa soromsuu dha moo hiikkaan isaa maali?
4. Maqaa Misoomaan miindaa cituun maaliif hin dhaabbatu?
5. Maqaa Hidha Abbayyaan maallaqni funaanamu nurraa maaliif hin dhaabbatu?
Gaaffiilee jedhan hojjettootni qonnaa kun dhiyeessuun ergamaan mootummaa Wayyaanee Itti aanaa Hoogganaa waajjira qonnaa kan tahe Taammiraat Zoodee jedhamu waan deebisu dhabuun mariin maqaa mishoomaan ummata afaan fajjessuu barbaaddee Wayyaanee misoomaaf waamte gaaffii hojjettoota irraa itti dhufeen fashalee jira.
Haaluma wal fakkaatuun mormiin hojjettoota mootummaa irraa leenjii guyyaa 45 jedhamuun magaala Asoosaatti dhiyaate fashalsiisaa jira.

Wallagga Bahaatti Ilmaan Oromoo qe’ee keenya irraa hin buqqaanu jechuun mormii Jabeessan ,Mmootummaan Wayyaanees qabeenya saamee hidhaatti darbe.

Aside

Ebla 27,2012, Naqamte
Mootummaan Wayyaanee Godina Wallaggaa bahaa aanaa Haroo Limmuu ganda Bariisoo Birmajjii keessatti argaman Jiraattota Oromoo lafti kun keessan miti kan mootummaa waan ta’eef abbootii qabeenyaaf gadhiisa jechuun lafa irraa buqqisaa jira.Ilmaan Oromoo lafti kun keenya,Nuyi lafa keenya irraa hin buqqaanu jedhanis dirqiin qabeenya isaanii saamamanii mana hidhaatti darbamaa jiran.Yeroo ammaa kana abbootiin maatii shan qabeenya saamamuun mana hidhaa Wayyaaneetti kan darbataman yoommuu tahan isaan keessaa
1. Obbo Olaanaa Mokonninii fi
2. Obbo Fiqaaduu Taasisaa keessatti argamu.
Uummatni Oromoos hidhamnus,ajjeefamnus lafa keenya irraa shira mootummaa Wayyaaneen hin buqqaanu jechuun diddaa daran jabeessanii jiran.Mootummaan Wayyaanees ABO uummata Oromoo naannoo kanaa meeshaa waraanaa hidhachiisee jira maqaa jedhuun manaa manatti deemuun uummata sakatta’aan dararaa jiran

Jala deemaan Wayyaanee Hogganaan(Dean) Yuunivarsiitii Finfinnee Damee Bishooftuu Dr.Yiliqaal Asfaawu jedhamu tokkummaa sabboontotaan aangoo irraa darbame!.

Aside

Ebla 27,2012 Gabaasa Qeerroo Finfinnee
Ergamaan mootummaa Wayyaanee Yuunivarsiitii Finfinnee Damee Bishooftuutti Hoogganaa(Dean) turee fi mootummaa Wayyaanee waliin hidhata jabaa godhachuun barattoota Oromoo hiisisaa,barnoota irraa arii’aa fi barattoota dallaa sanaa dhimma amantiin walitti buusee tokkummaa isaanii cicciruuf irratti hojjechaa ture Dr.Yiliqaal Asfaawu jedhamu tokkummaa barattootaa fi sabboontota barsiisota yuunivarsiitii Bishooftuun namni kun aangoo irra kan jiru taanaan hojii baruu fi barsiisuu ni dhaabna jechuun diddaa barattootii fi barsiisonni kaasaniin aangoo irraa darbanii jiran.Mootummaan Wayyaanee fala tokkummaa ilmaan Oromoo kanaan itti dhufe jala dhaabbachuu waan dadhabeef jala deemtuu Wayyaanee aangoo irraa buusuuf dirqamtee jirti.Barattootnii fi barsiisotni yuunivarsiitii Bishooftuu tokkummaan humna jabaadha jechuun ergaa kana kan dabarsan yoommuu tahu mootummaa garboomfataa Wayyaanee kana of irraa buusuuf tokkummaan hedduu akka barbaachisuu fi kun fakkeenya ilmaan Ormoo cufaaf akka tahu jechuun dhaamanii jiran.

Sodaa Qeerroof Jecha Doorsisnii fi Sakatta’insi gaggeeffamaa jiru daran hammaachaa jiraatus Qeerroo fi Ummati adda baasuun dadhabame!.

Aside

Ebla27,2012 Gabaasa Qeerroo Dirree Daawwaa
Godina Harargee Lixaa Galmaa fi bahumsa magaala Ciroo fi Hirnaa keessatti mootummaan Wayyaanee waraana bobbaasuun uummata karaa deemu sakatta’aan rakkisuu irratti argama.Diddaa uummataa guutuu biyyattii keessatti itti jabaate jala dhaabbachuuf mootummaan wayyaanee yeroo ammaa naannoo magaalaa fi yuunivarsiitiilee keessatti waraana heddummeessuun uummata Oromoo doorsisuu irratti argama.Magaalli Dirree Dawaa,Yuunivarsiitiin Amboo,Miizan Teeppii,Yuunivarsiitiin Dirree dawaa,Yuunivarsiitiin Haramaayaa fi Magaalawwan Harar,Awwadayii Fi Haramaayaa yeroo ammaa kana waraana Wayyaanee fi tikaan dhuunfatamuun uummata hojii mataa isaa hojjetu doorsisuu irratti argamu.Doorsisni diddaa qeerroo daran jabeessa malee akka duubatti hin deebisnes Wayyaaneen jabeessee akka hubatju Qeerroon beeksisanii jiru. Hidhaa fi sakatta’iinis hammam yoo hammeetes diddaan ummata Oromoo hanga bilisummaa argatuttis itti fufuu beeksisanii jiru.

Heddumminni Humna Hidhataa Wayyaanee Mooraa Yunversity Haromaayaa Keessa Jiranii fi Baayyinni Barattootaa Wal Qixa Tahuun Beekame.

Aside

Ebla 27,2012 Gabaasa Qeerroo University Haromaya

Yeroo ammaatti mooraan Yuniversitii  Hayroomaayaa  kan barataa ta’uu fi kan poolisa Wayyaan ta’uun wallaalame sababni isaa yoo baayina barataa fi kan waraana akkasumas poolisa mooraa kanaa ilaalle walgitu.

Kunis maaliif ta’e? Akkuma beekamu mooraan Yuniversitii kamiyyuu bakka barataan itti qaroomee ba’u ture malee bakka waraanni wayyaanee itti leenjifamu miti ykn hin turre. Kanumarraa ka’uun gaafa guyyaa Ebla 24,2012 sa’atii 2:00 kaasee hanga sa’a 3:00 wb itti waraannii fi hidhattoonni Wayyaanee bakka LAUNCH WALLAGGAA jedhamuun beekamu keessatti walitti qabamuun maree kan geggeessaa turan yommuu ta’u, mata duree fi ijoon maree irratti mari’atanis Qeerroo mooraa kana keessa dhokatee odeeffannoo keenya funaanu akkamitti harka keenya keessa galfanna kan jedhu fi yookiis Qeerroon ABO kun mooraa Yuniversitiin ala ta’uu waan danda’uf yeroo barataan mooraa seenu ID barattoota hunda kan mooraa kanaa ta’uu isaanii, akkasumas suuraan ID kana irra jira fuula namtichaa wajjin kan walfakkaatu ta’uu isaa ifa baafachuun dirqama kan jedhus gara waardiyaa balbala mooraatti dabarsan.

Haa ta’u malee QEERROON HAROMAYAA UNI  keessa jiru kun hidhataa waraanaa Wayyaanee  keessaa iyyuu maadhee qabaachuu fi qaama dargaggoota mooraa Yuniversitii  alaas ta’uu danda’a.

Hidhattoota mooraa seenanii Qeerroo sakata’uu fi tikoota jala buusan keessaa tokko akka barattoota gariitti haasayetti  “Kan garaa garaa haa taa’uu” Qeerroo Oromoo karaa fedhe iyyuu bilisummaa barbaadu waan ta’eef akka fedhetti dabarsinee hin kenninu kan jedhu kaasuun beekamee jira. Maarree Qarshiin Wayyaanee kan yeroof nama bitu yoota’ellee ani gama kootiin jireenyaaf malee wayyaaneef hin bitamu jechuun quuqqaa garaa isaa keessaa fi karoora ykn sagantaa ABO akka deggeru kan ibse hidhataan kun, jabaadhaa Qeerroon ABO amma fuulli kan keessan kan jedhe poolisni kun maqaa isaa barattootatti himuuf seenaaf qabadha jedheen maqaa fi deggersa Qeerroof qabu himatee jira.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Maanguddon Oromoo walitti bu’insa uumameen ajjeefaman! Uummatnis jibba mootummaa Wayyaanee irraa qabu dhaadannoon ibsan!‏

Aside

Ebla 27,2012 Gabaasa Qeerroo Naqamte

Wallagga Bahaa aanaa Gidaa Ayyaanaatti Manguddootni Oromoo sabboonoo ta’anii fi warreen abbaa maatii hedduu ta’an waraana Wayyaanee uummata Beenishaangul Gumuziin dahatee Oromoo lolaa jiruun kanneen  ajjeefamuun reeffi isaanii guyyaa lama sadii booda argame. Ajjeefamuu maangudoota kanaan kan aaran ummanni naannoo caalaatti jibba mootummaa Wayyaaneetti kan hammeessee fi qabsoo diddaa gabrummaa irraa duubatti akka isaan hin deebifne dhifatti addeessanii jiru. Ummanni kaannoo kanaa mootummaan Wayyaanee qabsoo sanyii balleessii Oromoo irratti raawwataa jiru yoo hatattamaan hin dhaabne ta’e duula of ittisaa caalaatti akka itti fufan awwaalcha maanguddootaa kana irratti ibsanii jiru. Maanguddoota ajjeefaman kuns kanneen armaan gadii kana.

 1. Obbo Baqqalaa Olaanii
 2. Obbo Fiqaaduu Dabbis
 3. Obbo Jabeessaa Garbii
 4. Obbo Alamuu Tiitaa
 5. Obbo Gannatii Hundarraa
 6. Obbo Fiqaaduu Yaadataa
 7. Aadde Aagee Dhugaasaa
 8. Obbo Gaarumaa Amanuu
 9. Obbo Margaa Toleeraa fi kanneen maqaa isaanii yeroof hin arganne keessatti argamu.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

Mootummaan wayyaanee Akkuma amala isaa dhimma Amantii keessa seenuun hordoftoota amantii garaa garaa gidduutti wal dhabdee uumaa jira!‏

Aside

Ebla 27,2012 Qeerroo Finfinnee

Mootummaan Wayyaanee amantii fakkeessanii uummatni Oromoo siyaasa gaggeessaa jira,Kaayyoo ABO galmaan gahaa jira jechuun uummata gooluu irratti argama.Godinaalee Oromiyaa garaa garaa kanneen akka Baalee fi Arsii keessatti haalli kun haalaan jabaate yoommuu tahu uummatni karaa nagaa amantii isaa gaggeessuu hin dandeenye.Haalli kun guutuu biyyattii keessatti babal’achuun mootummaan Wayyaanee basaastota poolisa federaalaa keessaa funaanuun uffata namootni amantii uffatan uffatanii masgiidaa fi Mana Kiristaanaa seenuun oduu akka funaansisaa jirus bira gahamee jira.Seera biyyattii keessatti mootummaa fi amantiin dhimmoota wal lagatan jedhamanii barreeffamanis hojiin mootummaan Wayyaanee dhimma amantiilee keessa galuun uummata wal danda’ee amantii mataa mataa isaa gaggeeffatju walitti buusaa jira.Haalli kun babal’achuun yuunivarsiitii Jimmaa keessatti filannoo pirezedaantii barattootaa godhamaa jiru irratti protestaantii fi Musliima gidduutti wal dhibdee buusuuf carraaqii guddaa godhee jira.Waan mootummaan Wayyaanee guyyaadhaa guyyaatti wixinu uummata biyyattii kallattii maraan jeeqaa jiraachuun beekame.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

 

 

Qaallittiitti Hidhamtooti Oromoo Lama Haala Yaaddessaa Keessa Jiru!

Aside

(Qeerroo, Finfinnee, 25 Ebla 2012) Mootummaan Wayyaanee hidhamtoota Oromoo dhimma siyaasaa fi eenyummaa Oromoo waliin walqabsiisee to’annaa jala oolchee jiru mana hidha akeessattis reebaa fi hiraarsaa akka jiru beekame.

Oduun mana hidhaa Qaallittii irraa gabaasaa Qeerroo dhaqqabe akak ibsutti hidhamtoota Oromoo dhimma siyaasaatiin himatamanii mana Hidhaa Qaallittii keessatti argaman keessaa hidhamtoota lama Wiixata darbe aka malee reebuun yeroo ammaa lubbuun isaanii haala yaaddessaa keessatti argama.

Hidhamtooti Oromoo humnoota tikaa  Wayyaaneetiin reebaman lamaan Geetachoo Iddoosaa fi Xiiqii Maammoo jedhamanii dha. Hidhamtooti kunneen du’aa fi jireenya keessatti kan argamaman yoo ta’u, sababa kanaan hidhamtooti Oromoo mana hidhaa Qaallittii zoonii 1ffaa keessatti argaman illee gochaa hidhamtoota kunneen irratti raawwatame balaaleffachuun nyaata lagatanii jiru.

Seenaa isaa keessatti hidhamtoota siyaasaa Oromoo hiraarsuu fi ajjeecsuun kan beekaman hidhattootni mootummaa Wayyaanee akkuma  barame hidhamtoota siyaasaa lamaan: Geetaachoo Iddoosaa fi Xiiqii Maammoo,  kanneen  deeggartummaa ABO dhaan himatamanii M/murtii deddeebi’aa jiran reebbichaa irratti raawwateen baay’ee lubbuun isaanii hala sodaachisaa keessa akka jiruu fi waardii keessa giluukoosiin itti taa’ee akka jiru  beekamee jira.

“Dhimmi kun Wiixata darbe, gaafa Ebla 23, 2012 raawwate; haala kanaan walqabsiisee Kibxata darbe, gaafa 24/ 04/2012 hidhamtootni mooraa 1/tokko/ keess jiran nyaata dhaabanii jiru,”  kan jedhe odeessi mana hidhaa keessaa nu dhaqqabe, haalichi hedduu yaaddessaa ta’uu illee ibsee jira.

Odeessi kun itti dabaluunis, “yeroo ammaa kanattis hidhamtoota hedduu sababa kanaan hiraarsuuf akka jiran beeknee jirra. Miidhaa nurra gahuuf Oromoon bakka jiru irraa akka sagalee keenya nuufa dabarsu gaafanna,” jedhanii jiru.

Mootummaan Wayyaanee kanaan duras ilmaan Oromoo kan akka Gaaddisaa Hirphasaa fi Alamaayyoo Garbaa fa’aa mana hidha akeessatti hiraarsuun akka ajjeesee beekamaadha. Oromoon sababa ABOtiin hidhame kamuu mana hidhaa keessatti mirga tokko illee hin qabu; kan biraa illee hafe koree hidhamtootaa keessatti hirmaatee gahee isaa gumaachuuf mirga akka hin qabne kanneen hidhaa san  keessa turanii akka hiree bahuuf carraa argatan ragaa bahaa jiru.

Ibsa Ejjennoo Qeerroo Magaalaa Amboo fi University Amboo

Aside

Ebla 23,2012, Sochii karaa nagaatiin itti fufuu irratti qeerroowwan magaalaa Amboo fi Mooraa yuuniversity Amboo irra jiran walitti dhufanii walgayii gochuudhaan marii isaanii ibsa ejjennoos gadi buufachuudhaan xumuranii jiru.
Ibsoota ejjennoo isaan baafatan marii isaanii irratti:
 Uummatoota keenya fedhiin isaa bilisummaa,akkasumas maatii isaaf nagaa fedhu of jala hiriirsuudhaan ,mootummaa wayyaanee barattoota keenyaa fi qote bultoota Oromiyaa keessaa goolaa jiru diddaa karaa uummataas akka itti fufuuf murtteeffanne;
 Akkasumas ta’e jedhee mootummaan Wayyaanee ummattoota nagaa walitti buusuu fi karaa amantiin dahatee jeequmasa saboota keessatti fiduuf karoorfate ciminaan dura dhaabachuuf ejjennoo fudhanne.
 Kaayyoo bilisummaa Oromoo fi akeeka Siyaasa keenyaa manneetii barnootaa fi uummata gidduutti barsiisuun akka dirqama keenyaa ta’e barree akeeka kanaan hojjechuuf waadaa keenya irra deddeebinee haaromsinee jirra;
 Milishoota gandaa fi poolisoota Oromiyaa barsiisuun,dammaqiinsa Oromummaa kennuun gara qeerrootti dabaluun ammas akka dirqamaatti fudhannee itti fufna;
 Doorsisa karaa qawweetiin ilmaan Oromoo irratti raawwamaa jiru kana ammas diddaa keenya karaa nagaatiin akka itti fufnu qabsoo keenya haaromsinee itti fufna;
 Adeemsa keenya keessatti guyyuudhaan yeroo fi haala mijawaa fi mijawaa hin taane keessatti ijaarsi maadhee itti fufa;
 Barsiisota manneetii barnootaa gadi aanaa fi sadarkaa olaanaa keessatti akkasumas koollijiwwanii fi yuuniversitiwwan Oromiyaa keessa jiran mara keessatti ijaarsii fi kaka’umsi gara sochii warraaqsaa akka ta’u ni godhama;
 Saamamuun lafaa,buqqa’uun mana jireenya uummata daran hammaacha kan dhufe kuni uummata keenya rakkoon kun qaqqabaa jiruf hundee diddaa isaa akka ta’e hubachiisuudhaan uummata keenya cina hiriiruudhaan guyyuudhaan kakasuun dirqii ta’uun isaa nu ilaallata;
 Gara dhumaatti waliigalteedhaan,tokkummaadhaan,amantiin utuu wal hin qoodin hamma mootummaan Wayyaanee aangoo isaa gadi dhiisutti diddaan keenya kan itti fufu ta’uu isaa waadaa keenya haaromsineerra !!!!
Gadaan Gadaa Bilisummaati!!
Injifannoon Ummata Oromoof!

QEEROO AMBOO IRRAA!

Guyyaan Gootota Oromoo Alaabaa konkolaataa irratti fannisuun uummata dadammaqsuun ayyaaneffratamaa jira.‏

Aside

Ebla 24,2012

Guyyaan Gootota oromoo hanga ammaa bakkeewwan garaa garaa keessatti qophiiwwan garaa garaan ayyaaneffatamaa jira.Godina Shawaa lixaa aanaa Abuunaa Gindabarat keessatti gandoota hedduu keessatti sabboontotni yaadannoo gootawwaniif taasisuun ayyaaneffatamee jira.Gootota keenya ni yaadanna,Akeeka isaaniis galmaan ni geenya jechuun sabboontotni Oromoo walitti dhufuun konkolaataa irratti Alaabaa ABO fannisuun Abuunaa Gindabaratii hanga Gudarii baatee deemuun ilmaan Oromoo ililchiisanii jiran.Mootummaan Wayyaanee gocha kana irraa rifachuun konkolaataaleen akka sakatta’aman gootee jirti.

Qeerroon Haromaya Ayyaana Qophii GAHOO Irratti Gootota Farsuun Diina Garaa Gube.

Ebla 22,2012 Haromyaa

Ebila 22,2012 Haramayaa Universitii keessatti qophii ayyaana GAHOO adeemsifameen walqabatee Qeerroon University Haromaayaa  waltajjicha dhuunfachuun sirboota,walaloo fi diraamota  gootota Oromoo faarsuu fi wallee Ebbisaa Addunyaa walisuus gootota wareegaman keessaa Ebbisaa,Usmaayyoo fi Jireenyaa Ayyaanaa yaadachuun qabsoo ABOn gaggeessuu faarsuu fi wallee warraaqsaa WBO dhaadessan hedduu akka sirbaa turan gabaafame.

Qophiileen ayyaana kana irratti ta’ee fi diddaa Qeerroon ifatti  muldhise diina haalaan akka rifachiisee fi waan gootu dhabdee akka afaan qabatee beekame. Video fi  waraabbiin sagalee goone qulqullinaan nuu bahuu hin dandeenye,ammo haala tahe maraan waan waraabame ni diheessina. Record000

Ummati Oromoo Tarkaanfii Of-ittisaa Fudhataa Jiru!

Aside

(Qeerroo, Naqamtee, 22 Ebla 2012) Godina Wallaggaa bahaa aanaa Jiddaa Ayyaanaa keessatti uummatni Oromoo waraana mootummaa wayyaanee meeshaa waraanaa Gumuz hidhachiisuun uummata Oromoo fichisiisaa jiru irratti tarkaanfii fudhatame.

Akka oduun Qeerroo naannoo sanaa nu gahetti yeroo ammaa kana miidhaa fi roorroon ummata Oromoo irra gahaa jiru addatti kan ummata Oromoo irratti xiyyeeffate waan ta’eef ummati gamtaa’ee tarkaanfii of- ittisaa fudhachuu eegalee jira.

Akka kanaan humnoota Oromoo ajjeesaniif dahoo ta’aa kan turan Poolisoota federaalaa  keessaa tokko ajjeesuun poolisoota federaalaa lama immoo madeessuun waraana wayyaanee bobba’e bittinneessanii jiran.

“Uummatni Oromoo ollaa isaa waliin nagaan akka hin jiraanne kan gochaa jiru itti gaafatamaan mootummaa wayyaanee ti,” kan jedhan ummati naannoo, “mootummaa nageenya keenya nuuf tiksu haga hin qabaannetti bakka jirrutti tarkaanfii of-ittisaa fudhachuun keenya dirqama; lammiin keenyas haala kana akka nuuf hubattanii nu cina dhaabbatan isiniif dhaabne,” jechuun waamicha dhiyeessanii jiru.

Qeerroon Hidhuun Diddaa Jabeessa malee Hindhaabu!

Aside

(Qeerroo, Finfinnee, 22 Ebla 2012) Barsiisaan Yuunivarsiitii Finfinnee Damee Bishooftuu Taakkalaa Bayyanaa deeggaraa “Qeerroo fi ABO ti,” jedhamee yakkamee hojii irraa arii’amuun gaabasame.

Diddaan Qeerroo gaggeeffamaa jiru mootummaa wayyaanee kan mataa dhukkubse yuunivarsiitii Finfinnee Damee Bishooftuu keessatti Barsiisaa Taakkalaa Bayyanaa(Msc,pharmacology) dhalootaan Horro Guduruu kan ta’e “ABO fi Qeerroo waliin hidhata qabda, Qeerroo nurratti ijaartee nurratti kakaasaa jirta,” jechuun yakkanii hojii irraa arii’anii jiru.

“Barattootni Oromoos hidhamuun, arii’amuunii fi dararamuun haa dhaabbatu!”  jechuun diddaa itti qabsiisanii jiran.

Haaluma walfakkaatuun, mootummaan wayyaanee barattoota Oromoo barnoota irraa arii’uu kan amaleeffatee fi hojii godhate yuunivarsiitii Dirree Dawaa keessatti Muummee Politican science and international relation waggaa 2ffaa kan baratu Barataa Oromoo Tamasgeen Fiqaaduu jedhamu barnoota irraa arii’anii jiran.

Mootummaan wayyaanee Barataa Tamasgeen Fiqaaduun barattoota ilmaan Tigiraay reebdee jirta jechuun sobaan yakkanii barnoota isaa irraa arii’anii jiru.

Waraannii fi tikni mootummaa wayyaanees barattoota Oromoo yuunivarsiitii Dirree Dawaa keessatti baratan dhuunfachuun doorsisa irratti argamu.

Jabinaa fi guddina Oromootaa irraa jibbinsa guddaa kan qabu bulchiinsi mootummaa Wayyaanee, ilmaan Oromoo ofitti amanoo fi ilaalcha mataa isaanii qaban sababa addaddaa itti uumuun hojii irraa dhaabuu, biyyaa aryachuu fi hidhee dararuu hojii guyyuu godhatee jira.

“Hidhaa, ajjeechaa, barnoota irraa ugguramuu fi hojii irraa aryatamuun gocha fokkotaa sirna garboomsaa ti,” kan jedhe Qunnamtiin Qeerroo, “hidhaa fi ajjeechaa sodaachuun kan mirga isaaf falmachuu lagatu abadan hin jiru,” jedhee jira.

“Aadaan abbootii keenya irraa dhaalle kan nu barsiisu, mirga ofiif didanii eenyummaa fi bilisummaa ofii kabachiisuu dha,” kan jedhe Qunnamtiin Qeerroo, “haga Bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsinutti gochaan hammeenyaa golee garboomsa akeessaa bahuu waan hin dhaabbanneef jabaannee qabsoo keenyaan keessaa baana,” jechuun ejjannoon diddaa fi falmaa irratti qabu kan hidhaa fi ajeechaa yookaan roorroo garboomsaan  hin laafne ta’uu Qeerroon mirkaneessee jira.

Qeerroon University Finfinnee Ebla 15,Sababeeffachuun Walgahii Godhatan irratti Murtii Ejjennoo Fudhatan

Aside

Ebla 20,2012 Qeerroo University Finfinnee
Qeerroon University Finfinnee haala sochiin isaanii diinaan tohatamu keessatti diddaa jabaatanii itti fufuun Ebla 15,2012 guyyaa goototaan sababeeffachuun walgahii dhaabbataa godhatan irratti haala qabsoo Oromoo fi sochiilee Qeerroo Oromiyaa keessatti deemu irratti baldhinaan erga mariyataniin booda.Fincila diddaa gabrummaa bara 2012 keessatti haala adda ta’een akka itti fufee qabsoo Oromoo karaa saffisaan bakkaan gahu,kana irratti dabalee haala mootummaan Wayyaanee ummata Oromoo fi qabeenya Oromiyaa irraan miidhaa gahaa jiru hammeenya hiriyyaa hin qabne waan ta’eef ummanni Oromoo fi saboonni biro sochii diddaa gabrummaa haala qindaayeen akka itti fufu irratti mariyachuun qeerroon gabaasa.
• Walgahii Qeerroo dhaabbataa kana irrattis ibsi ejjennoo baafatan.
• Gochaa mootummaan Wayyaanee ummata keenya irraan gahaa jiru daran hammachaa waan jiruuf qabsoo diddaa gabrummaa hamma bilisummaatti itti fufna.
• ABOn dhaaba abdii ummata Oromoo waan ta’eef jala hiriirree bilisummaa falmachuun mirga keenya.
• Ayyaan laallattootaa fi gantoota qabsoo Oromoo gananii diina waliin hiriiruun dhaaba ABO fi sochii ummata Oromoo irratti daba hojjetan bifa kamiinuu dura dhaabbanna.
• Gochaa wayyaaneen maqaa amantiin biyya goolaa jirtu dura ni dhaabbana
Kanneen jedhan irratti ejjennoo fudhatanii jiru.

 

Diddaan Gootota Barattoota Oromoo Lixa Shawaa Itti Fufe!

Aside

Ebla 20,2012,Gabaasa Qeerroo Geedoo
Lixa Shawaa Aanaa Geedoo mana barnootaa sadarkaa 2ffaa barattootni kutaa 12ffaa kan ta’an baayinni isaanii 500 ol ta’an kutaa 12 ffaa kan baratan qormaata biyyoolessaatti kan dhiyaatan,akkasumas barattoota Aanaa Midaaqany ,sadarkaa 2ffaa,kan kutaa 12ffaa baratan baayinni isaanii 200 ol ta’an akkkasumas barattoota Aanaa Dandii,Meettaa Roobii barattoota kutaa 12ffaa ta’an baayinnii isaanii heddumminaan mootummaan Wayyaanee walitti qabuudhaan heera mootummaa Wayyaanee hin fudhattan yoo ta’e,fincila goochuun diddaa gaggeessaa jirtan hin dhaabdan yoo ta’e qormaata akka hin fudhanne isin dhorkina jedhee akka doorsisaa jiru beekame. Kanas ta’ee barattoottoon jechaa fi doorsisa kana dura dhaabbachuun gaaffiin keenya nuu deebi’uu qaba sababaa doorsifamnuufii hin jiru jechuun mootummaa Wayyaanee irratti fincila kaasanii akka jiran gabaasi Qeerroo addeessa. Gootonni barattooti Oromoo manneen barnoota kanaa kunis doorsisa kana sodaan utuu itti hin dhaga’amin diddaa isaanii itti fufanii jiru.Waan irra gahame itti fufuun qeerroo lixa Shawwaa irraa jala bu’ee ni gabaasa.

Waraanni Mootummaa Wayyaanee Diddaa Godina Iluu Keessaa Dhaabuuf Uummata Goolaa Jira.

Aside

Ebla 20,2012 Gabaasa Mattuu Irraa

Waraanni  Wayyaanee Godina Iluu abbaa Booraa aanaa Buree gandoota Gommaa fi Hooboo Mirriigaa jedhaman keessatti bobba’uun uummata Oromoo nagaa isin ABOti,WBO nyaachisuu fi gargaaruun akka waraanni mootummaa rukutamu taasiftaniittu jechuun uummata irratti qorannoo jabeessuu irraan darbee nama karaa deemu hunda sakatta’aan rakkuu irratti argamu.Waraanni mootummaa Wayyaanee kun torbaan darbe haleellaa WBOn irratti fudhatameen baaragee ummata naannoo sanii ijaa bahuuf jecha olii fi gadi haa kaatu malee kanuma waliin haamleen isaa guddoo bu’ee akka jiru ummanni naannichaa gabaasa. Kanuma waliin ummani anaa kana keessa jiru sochii WBOn taasisee fi tarkaanfii fudhatameen abdii guddaa horatee akka jiru qeerroon naannicha irraa gabaasa

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!