Gabaasaa Haala Kabaja Ayyaana Irreecha Harsadii fi Shira Ummata Oromoo Irratti Deemaa Jiru.

Image

“ Hunda irra waan nama dhibuu uumata keenyas guddoo aarsee jiru keessaa inni guddaan, guyyuma uumanni Oromoo Irreecha kabajatu Warri Habashaa magaalaa Finfinnee keessatti  hiriira bahanii turan,Muutummaan Wayyaanee nama irraa qabdee hiite hin agarre.Ammoo Oromoo nagaan malkaa isaa irratti Irreefachuuf deemu karaatti qabdee hiraarsuu fi mannen hidhaatti guuraa turte. Gidiraan daangaa dhabeessi akkasii hamma yoomiittii??””  Gabaasa Qeerroo Bilisummaa

Gabaasa Qeerroo Fulbaana 30,2013 Finfinnee

Irreecha irreeirreecha2013

Akkuma beekamu akka biyyoleessattis tahee akka addunyaatti kan beekamaa jiru guyyaan kabajaa ayyaana irreeffannaa magaalaa Bishooftutti Fulbaana 29 xmuramanee jira. Akkuma Qeerroon dursee uummanni Oromoo nageenyaan irreeffatee gara manaa isaatti galu labsama ture kanaan durfamee uummanni Oromoo hora Harsadee kana irratti nageenyaan irreeffatee milkaa’ee jira.Haata’u malee akkuma amaleeffate mootummaan wayyaanee guyyaa kana ilmaan Oromoo hidhuuf akeekkatee ka’ee jira kun duras kan guyyoota ayyaana oromoo irratti dargaggoota Oromoo hidhuun gidirsaa turuun isaa kan haalamu miti. Shakkii fi sodaa isaa irraan kan ka’e uummata bal’aa guyyaa jala bultii irraa kaasee hanga Fulbaana 29 tti magaala Bishooftuu fi naannoo isheetti konkolaataa dhaabsisuun korojoo uummataa hanga borsaa isaaniitti sakattaasisaa turuun isaa ifaadha. Akka karoora mootummaa wayyaanee irreecha baranaa kana irratti qophiin isaanii ciminaan akka irratti qophaayaa ture keessattuu dargaggoota oromoo hidhuuf karoorsee akka ture gama caasaa mootummaatiin odeessi isaa nugahaa tureera. Uummata Oromoo hora Harsadee kana irratti argaman gidduutti haala adeemsaa fi yaada uummataa kan toohatan huccuu civil fakkeessuudhaan tikoota isaa uummata keessa tamsaasee akka ture hubatamaa dha.Ilmaan Oromoo doorsisaa fi akeekkachiisa inni mul’isaa ture kanaaf sodaa fi boodatti jechuu malee uummanni bal’aan kuni ayyaanicha jalabultii irraa eegaluun haala oo’an kabajanii oolanii jiru.

Guyyaa; Fulbaan 29 uummanni Oromoo magaalaa Bishooftuu,Dukaam Sabbataa fi bakkoota adda addaa akkasuma daandii gubbaa asii fi achi socho’uudhaan sirboota aadaa fi seena uummata bal’aa faarsu weellisuun maalummaa fi sabbonummaa uummata oromoo kabachiisaa fi beeksisaa turaniiru. Sirboota aadaa uummata oromoo keessaa kan weellifamaa turan keessaa:

Guutummaa Gabaasa Kanaa Dubbisuuf:– Gabaasa haala Irreecha harsadee 2013

Mootummaan Wayyaanee Ayyaana irreechaa Uummatni Oromoo Nagaan Waaqa Isaa itti Kadhatu Fashalsuuf sakatta’insa jabeessuun Hidhaa Jabeesse

Aside

Fulbaana 29,2013 Finfinnee

Mootummaan Wayyaanee aadaa, seenaa fi duudhaa ilmaan Oromoo ukkaamsuuf kan hojjetu ayyaana irreechaa 2013 irratti sakattainsa hedduummeessuun dargaggoota Oromoo yakkees mana hidhaatti ukkaaamse. Mootummaan EPRDF irreecha bara 2012 irratti dargaggoota Oromoo 200 ol diddaa kaasuuf jettu yakka jedhuun ukkaamsuun isaa kan yaadatamu bara 2013 kanas magaala Duukam keessatti jala bultiidhaa qabatee sakattainsa eegaleen Oromoota heddumminaan hidhaa jira. Ilmaan Oromoos uffata aadaa isin uffattan kan ABOti jechuun mana hidhaatti ukkaamse. Dargaggootni kunneen Godina Shawaa lixaa fi Horroo Guduruu irraa ayyaana irreechaa deemaa kan jiran magaalaa Geedoo,Gindebert fi Dukam irratti keellaa tolfachuun dargaggoota hedduu hidhaa akka jirtu gabaasi qeerroo addeessa. Galmee dargaggoota hidhamanii qeerroon faana bu’ee ni gabaasa.

Ammatti magaala Dukam irratti kanneen qabaman keessaa gariin,

1. Dargaggoo Tarreessaa Haayiluu Shawaa lixaa magaala Amboo irraa

2. Dargaggoo Fioomsaa Oljirraa Horroo Guduruu irraa

3.Biqilaa Dibaabaa Ambo irraa

4.Dasgodhaa Ittaanaa magaalaa Baakkoo irraa

Dargaggoowwan kunneen mana hidhaa waajjira Poolisii Bishooftuutti kan hidhaman yoommuu tahu isin mootummaa irratti dargaggoota kakaaftu malee ayyaanaaf hin dhufne jedhamuun qoratamaa jiru. Mootummaan wayyaanee hidhaa fi ajjeechaan ilmaan Oromoo gaaffii abbaa biyyummaa gaafatu kan dura dhaabbachuu itti kan fakkaate daran diddaa babalisaa jiraachuu qeerroon bilisummaa addeessa.

Walga’iin Angawoota OPDO Adaamaa Keessa itti Geggeeffaamaa ture Irraatti Mormiin Guddaa Dhalachuun Milkii Malee Adda Bahe.

Aside

Fulbaana 28,2013 Adaamaa

opdoWalga’iin Angawootaa OPDO kabinotaa Aanaa, Godinaa fi Oromiyaa akkasumas itti gaafatamtoota Wajjirotaa Secterotaa garaagaraa irraa walitti waamuun Adaamaa Galmaa Abbaa Gadaa jedhamu keessa itti akka L/Habashaatti Fulbaanaa 4/2006 irraa egalee hangaa Fulbaana 16/2006 Oromiyaa keessatti bakka bu’oonni Wayyaanee Muktar Kadirii , Abdulaaziz fi Asteer Maammoon guyyaa kudhanii oliif gaggeeffaamaa ture milkie dhabuun mormii guddaan miseensota OPDO irraa bakka bu’oota Wayyaanee irratti dhalachuun bu’aa tokkoo malee diddaa guddaan gargar kan bittina’an ta’uu Odeessii qabatamaa keessaa OPDO bahee saxilee jira.

Kayyoo fi qabxiin gurguddaa walga’ii dhoksaan gaggeeffaamaa ture kanaa qabxiilee gurguddaa sadii irraattii kan xiyyeeffaate ta’uu beekama, kanneen falmisiisoo ta’an keessaa warri gurguddaan.

1ffaa, Baha Oromiyaa keessatti saboota olla Oromiyaa irraa yeroo irraa gara yerootti Ummataa Oromooa irraatti fudhatamaa jiruun wal qabatee Somaaleen lafa Oromiyaa Harargee qabachaa jirtuu irraatti marii gochuu kan jedhuu.

2ffaa, ABO FDG nurraattii kaasaa jira, Ummaata mootummaa Ithyophiyaa irratti kakaasuun fincila qindeessaa jira, Dargaggooti Oromoo maqaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo jedhuun biyyaa keessaa fi biyyaa Ambaatti of gurmeessuun sochii mirga Oromoo falmuu jedhuun mootummaa keenya irratti ummata kakaasaa jiru waan ta’eef kana dura dhaabbachuuf malaa fi tooftaa baafachuu.

3ffaa. Mormii yeroo irraa gara yerootti hordoftotni Amantaa Muslimaa Oromiyaa keessaattii nurraatti gaggeessaa jiraan dura dhabbachuu fi mormii isaanii duubaa humnooti adda addaa waan jiraniif saaxiluu fi marii irraatti gochuu kan jedhuu fi

4ffaa. Qaama hojii sekterotaa karooraan rawwaachuu xinxaluu.

Kanneen jedhan irratti marii guddaa gochuun walii galtee malee akka ka’an gabaasi kun ni ibsa. Kana keessatti qabxiin guddaa dhimma ABO irratti fuulleffate keessa hogganoota OPDO kan jeeqee fi mormii guddaa kaasee guyyoota lamaa oliif akka wal falmisiisaa oole beekamaa dha. Qabxii marii lukkeelee ilaachisuun yaadaa fi mormii kabinotaa Godinotaa fi Aanotaa irraa hogganoota OPDO irratti ka’ee dhiyaate keessaa gariin

Waa’ee ABO irraatti mormiin dhalatee, jira. kunis asiin fulduraa  maqaa ABO’n namoota sabboonummaa Oromoo qabanii fi  uumata itti akka farrummaatti labsaa dhaa turre,mootummaanis akkasum jechuun galmuma kana keessatti nuu ibsee hin turree?? Har’a deebi’een ABOn uumata nurratti kakasaa jira sochii godhaa jira yoo jennee barattootaa fi jiraataa Oromiyaa hunda yoo seeratti dhiheessaa jiraanne waanni kun deemee deemee numa warra OPDO iyyuu qofaa ni hambisa. ABOn bara kana nama osoo hin taane akeeka dha.Akeeka kana akkamiin uumata keessaa baafna yoo jenne waan matumaa hin dandayamne waan ta’eef mootummaan keenya if goyyomsuu osoo dhiifnee irra wayyaa dha. Yeroo barbaannu ABOn nama ijaara jenna,gaafa kaan ammoo ABOn hin jiru badeera jenna,yaada wal dhahaa akkasiin hamma yoom uumata sobaa jiraannaa???

Amma immoo ABO’n nu rakkisaa jira, nu duraa dhaabbaachaa jira, dargaggotaa ijaaree socho’aa jira, ummataa nurraa fudhachuuf, goolii kaasaa jira jennee yeroo wawwatnu ummaannii kaleessaa ABO’n hin jiruu jenneen sun maal nun jedhaa? jechuun gaaffii kaasaan, kanaaf nuti kanan uummataa keessaa deemnee salphinaa hin uffannu har’a ummaanni nu darbee deemee waan jiruuf nuti kanaan waan ololluu hin qabnu isinumti warri aanga’oo gurguddaa gadi bu’aa uummata itti himaa jechuun hogganotaa ol anoo OPDO akka Abdulaaziz fi Moktaar afaan fajjefaman.

Kana malees yaada mormii hirmatotaa irraa dhiyaate keessaa itti qabxiin ABO’n qofti maleef dhaadheeffaamee balaaleffatamaa ? Diinni akka G-7, Arbanyoochii fi Ogadeen maaliif akka diinaatti fudhatamanii mariin irraatti hin taasifamne jechuun gaaffin kaabinoota aanaa irraa ka’e guutummaa walgahichaa jeeqee akka turee odeessi keessa OPDO addeessa.

Ajandaan gama biraa  Waa’ee waraana Ogaadeen yeroo yeroon Wayyaaneenhidhachiifamee Oromoo ajjeesaa jirtuu fi lafa Oromoo fi qabeenyaa Oromoo samamaa jiruuf ilaalchisuun yaadaa mormii fi waldiddaa guddaatu dhalate. Innis yaadni garee Lammaa Magarsaa itti gafatamaa wajjiraa milishaa Oromiyaa duraanii kan yeroo amma Biroo Daldalaa Oromiyaa hojjechaa jiruu irraa dhiyaate naannoo ittisa Oromoo irraa gochuuf jecha tarkaanfii walfakkatuu fudhachuu qabna,daangaa keenyaa keessaa baasuu qabna jedhuu yeroo dhiyaatuu gareen Muktaar Kadir ammoo kun tasumaa ta’uu hin qabu jechuun mormii dhiyeessan.Nuti ajaja mootummaan keenya nutti kenneen malee akka naannoo Oromiyaatti ittisa mataa keenyaa gochuu hin dandeenyu jechuun yaada mormii kaasan.
Yaadaa gareen Muktar Kadir kun dhiyeessan Kabinotaa Godinaa Booraanaa Yabelloo, Gujjii fi Harargee irraa dhufaniin balaaleffatame, gareen kaabinotaa Godina Harargee, Booraanaa Yaabelloo fi Gujii yaadaa Lammaa Magarsaa dhiyeessee jabeessuun deggeruun ummanni Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa uummata Oromootti balaa dhufe ittisuu qabna.Yoo kana hin goonu ta’e faaydaan OPDO maalii? jechuun mormii guddaa dhiyeessaan. Kanumaan kan ka’e gariin kun walgahii kaabinoota OPDO torbaan tokkoof gaggeefame dhiisanii walga’ii cabsanii ka’an. Yeruma kana haala kanaan , Kanneen qajeelfama TPLFn masakamuu qabna jedhan kanneen akka Muktarii fi Abdullaaziz warra walgahii cabsee bahe duukaa bu’uun kara karaa kadhatanii ifaajja guddaan walgahiitti deebisan.

Kana irraa ka’uun sabbontotn Oromoo walga’icha irraa hirmaatan nuti Oromoonni hanga yoomitti dhiigni ilmaan Oromoo dhangala’aa? hanga yoomitti Obsinaa? Obsi nuu game, Angoo maaliis qabna waranaa? Erga duula Oromoo irratti banama ittisuu hin dandeenye,dhaloota Oromoo dhufaa darbaan ABO jennee hidhaa fi biyyaa ari’aa erga jiraanne aangoo fi gaafatamni nuti Oromoof qabnu kun maali?  Jechuun walgahicha irrati ifatti yaada dhiheeffatan.

Gama kaaniin qabxiin dhimma amantaa Isalaamaa fi gamaagama karoora hojii ilaalchoisuun yaadni dhiyaatee, qabxiiwwaan armaan olii mataa dabbaalotaa diinaa waan nanneesseef utuu sirnaan hin hubatamiin hafee kabinotaa Aanotaa, Godinotaa fi Oromiyaa walumaa galatti namota 1000 ol-n guyyotaa kudhanii oliif taa’amaa ture, fi walga’iin guddaan kun kan ETV fi Radiyoo Oromiyaa illee dabalee osoo hin darbiin wakkatameef bu’aa tokkoo malee diddaan guddaan waan jeeqameef gara fuula duraatti baallamamee adda bahuu gabaasi keessa OPDO irraa nu gahe addeessa.

 

 

Ayyaanni Kabajaa Guyyaa “Alaabaa Wayyaanee” Oromiyaa Godinotaa Gara Garaa Keessatti Diddaa Ummataan Fashale.

Aside

Fulbaana 24,2013 Amboo

Godina Lixaa Shawaa Magaalaa Amboo irraatti guyyaa kaleessaa Fulbaana 23,2013 Guyyaa Ayyaanaa Alaabaa Ethiopia ykn kabachiifachuuf jecha  baatii tokkoo fulduraa uummataa dirqiin akka bahee kabajuuf ololaa kan ture guyyaa kalleessaa diddaa uummataa Amboo fi nannoo ishee kanneen akka Anotaa Gudar, Xiiqur Inciinnii, Dannoo, Calliyaa Geedoo, Midaa Qanyii Ballaammii, Iluu Galaan Ijaajjii, Gincii, Jalduu, Adaa’aa Bargaa, Meettaa Roobii fi Gindabarat fa’itti utuu hin kabajatiin hafuun Caasaan wayyaanee illee bakkotaa adda addaatti qoodaa irraa fudhachuu kan didaan ta’uun Wayyaanee rifaasisee jira.

Haala kanaan Mootummaan Wayyaaneen hidhatootaa fi poolisotaa of harkaa qabdu bobbaasuun uummataa akka dirqiin ummmata baasaniif ajaja dabarsanis uummaannii ajaja wayyaanee kanaa hin fudhannuu, ayyaannii alaabaa kun kan saboota Habashotaa waan ta’eef nu hin ilaallaatu, nuti alaabaa mataa keenyaa kan Oromiyaa ni qabna gaafaa Oromiyaan bilisomtuu faajjii keenyaa ol kaasuun kabajannaa malee fajjii diinaaf hin jilbeeffaannuu jechuun mana gadii ba’uu diduun wamichaa wayyaanotaa lagachuun jibbinsaa fi mormii sirna nama nyaataa wayyaaneef qabuu ifatti mul’isuun guyyaa kabaja wayyaanee kana salphisee jira.

Haaluma walfakkatuun Godinotaa akka Kibbaa Lixaa Shawaa, Jimmaa, fi Iluu Abbaa Booraa, Aanotaa garaagara godinotaa kanaa keessaatti uummaannii guyyaan kabajaa ayyaanaa alaabaa abashotaa ilmaan Oromoo fi Oromiyaa hin ilaallatuu jechuun ajaja dirqiin
guutamee Wayyaaneen dabarsituu hin fudhannuu jechuun walga’ii kabajaa ayyaana isheef wayyaaneen godinotaa fi aanotaa irraatti waamtee ummataa waraabuun karaa foddaa TV EPRDF ummaanni na jaalataa alaabaa keenyaa kabajaa jira, alaabaan keenyaa alaabaa bilisummaati jechuuf qophooftee ummataan duraa fashalaa’e. Qeerroon Bilisummaa Oromoo Alaabaan Wayyaanee kun alaabaa
gabroomsaaa kan mirgi dhala namummaa ittin sarbamee, kan mirgii amantaawwaanii itti sarbamee, kan bilisummaan Ummataa Oromoo fi ummatotaa biyyaattii ittin sarbamee fajjii garboomsaa ta’uu ummaannii keenyaa fi dargaggoonnii Oromoo kana hubatuun bakka hundaattii kabaja fajjii garboomsaa kana akka balaaleffaannuuf duraa dhaabbannuu, jechuun dhaamsaa uummataa Oromoo hundaaf bifa garaagaraan dabarsa.

The damage being done to Oromo humanity and property by the TPLF/EPRDF regime is difficult to estimate!

Aside

By Getinet Dinkayehu

The Ethiopian Empire is generally the land of slavery for Oromo nation. Ever since oromo were colonized by Abyssinian rulers in the last decades of the 19th century, the Oromo people have been under repression of successive Abyssinian-Ethiopian regimes and now by the TPLF colonial-Apartheid regime. The ongoing harassments of Oromo nationalists is part of the general policy of the Abyssinian-Ethiopian empire-state to politically, culturally and economically subjugate the Oromo people, who are currently struggling for the right to self-rule to break free from the colonial burden of the Abyssinian-Ethiopian empire-state. Now days the scale of oppression against the Oromo people by the incumbent Wayane regime has no comparable. This government actively involved in systematic genocide and ethnic cleansing against the Oromo people.

Read More:- The damage being done to Oromo humanity and property by the TPLF EPRDF regime.docx

Ayyaana Irreechaa Baranaa Laalchisee Waamicha Ummata Oromoo Maraaf!

Aside

Fulbaana 21, 2013

Ayyaanni ummata Oromoo guddichi waggaatti gaaf tokko hawwii ol’aanaadhaan eegamu, Irreechi, Dilbata dhufu Fulbaana 29, bara 20013 kabajamee oola. Ayyaana ummata Oromoo fageenya adda addaa irraa waamee walitti fidu kana milkeessuuf sabboontonni Oromoo tattaaffii guddaatti jiran. Hiree waggaatti gaaf takkittii argamtu tana irratti ummanni Oromoo miliyoonotaan bahee waan hirmaatuuf, guyyicha guyyaa isaa (Annual Oromo Day) godhatee akka oolu beekamaa dha. Ayyaanni kun raaw’annaa irreeffannaaf jecha Hora HarSadiitti kan geggeeffamu tahu illee, guyyaan kun Finfinnee dabalatee magaalaalee fi baadiyyaalee Oromiyaa mara keessatti Guyyaa Oromoo tahee oola. Ummanni Oromoo ayyaana isaa Irreecha sadarkaa kanatti ol guddifachuu kan danda’e qabsoo waggoottan dheeraa dabran taasisaa baheeni malee kennaa mootummaa Wayyaaneetiin akka hin tahinis ifa galaa dha.

Waamicha Irreechaa- Amharic.pdf

Waamicha Ummata Oromoo Maraaf.pdf

Seenaa Gabrummaa Dhaaluun Yoom Dhaabbataa???

Aside

Y.G(2005) | Fulbaana 20, 2013

barruuHabaabileen keenya akaakilee keenyaaf , Biyyaa fi ummata seenaa mataa isaa qabu dhiisanii dabran . akaakileen keenya ammoo,Biyya walabummaa qabdu dhaalee, Biyya gabrummaa jalaatti kufte Abbootii keenyaaf dhaalsise dabre . Abbootiin keenyaa fi dhalooti isaan harkaa fuudhes, waan Abbootii isaanii irraa dhaalan bakkatti deebisuuf qabsoo wal irraa hin cinne gaggeessaa haa jiraatan malee, seenaan waggaa 150 olii, gabrummaa waliif dabarsuudha. Qooqa, aadaa, dudhaa, seenaa gabrummaa jalatti sukkumamu walii dabarsaa har’a geenye jirra. Biyyaa fi Ummati kabajamaan kun garuu har’allee gabrummaa jala jira. Dhalooti har’as , imaanaa abbootii isaa fi akaakilee isaa bakkatti deebisuuf , lubbuu isaa bakka bu’aa hin qabne wareeguuf gama hundaan sochii taasisaa jira.

Guutuu isaa dubbisuuf:- GOOTUMMAAN BARA KEENYA,,,,,,,.docx

Mootummaan Wayyaanee Dargaggoota Oromoo maqaa Miseensummaa ABOn yakkuun hidhuu itti fufe

Aside

Fulbaana 20,2013 Amboo

Mootummaan wayyaanee gaaffii mirgaa finiinaa jiruu fi dura dhaabbannaa miidhama mirga dhala namaa itti jiramu hidhaan ala filannoo haaraa kan hin qabne Godina Shawaa lixaa magaala Amboo keessatti dargaggoota mana hidhaatti ukkaamsaa jira. Akka kanaan Fulbaana 19,2013 Mootummaan Wayyaanee waraqaalee dhaadannoo “ABOn Gaachana Ilmaan Oromooti” kan jedhu maxxansitanii jirtan jechuun dargaggoota hojii dhabdoota mana hidhaatti guuraa jira. Kanneen keessaa
1. Dargaggoo Tasammaa Taaddasaa
2. Dargaggoo Gaaromaa Immiruu
3. Shamarree Katamee Gaarii
Jedhaman mana hidhaatti ukkaamsuun reebichaa fi qorannoon dhiibbaa jabaa irraan gahaa jira. Dargaggoota Oromoo kanneen mootummaan wayyaanee warra isaanii jala adhoksuun nyaataa fi uffataan dararamaa jiraachuun isaaniis beekamee jira.
Mootummaan wayyaanee amala kana kan barate Godina Harargee keessattis dargaggoo Ahmed Jeeylan jedhamu maqaa miseensa ABOn yakkuun mana hidhaatti ukkaamsee jira.

Haawaasni Oromoo naannoo Phoenix Ing.Tasfaahun Camadaa fi Oromoota Koofaleetti ajjeefamaniif siirna dungo ibsu gaggeessan

Aside

Fulbaana 19, 2013

TASFU-02Ummatni Oromoo nannoo Phoenix jiraatan walitti dhufudhaan goota oromoo yeroo dhihoo mana hidhaa wayyaanee keessatti haala sukkanneessaa ta’een du’aan adunyaa kana irraa booqoote Ing.Tasfaahun Camadaa fi akkasumas Oromoota jumlaan Koofaleetti  guyyaa saafaa rasaasa wayyaaneedhaan ajjeefaman yaadachuuf qophi gaafa 09/15/13 qophaahee irratti argamuun gadda isaani ibsatan.

Qophi kana irratti senaan goota oromoo Engineer Tasfaahun Chamadaa Engineer Musa Dawudiin dubbifamee jiira. Qabsoo baratoota Oromoo keessatti guubachuun boosana bale seenaa fi bakka guuddaa qabaachuun kan ibsame yeroo ta’u Eerga addi bilisummaa Oromoo Motuummaa ce’umsaa lakkisee baheen booda qabsoon baratootni Oromoo  goodhan faffaca’u irraan kan ka’ee barruulee ebbiifamtoota oromoo maxxansu irratti daangeeffame ture. Motummaan wayyaane kan saamu saamee, kan gurguuratu gurguuratee, ka haafee ammo balleessuu imaammata siyaasa isaa goodhachuun yeroo boosana baaleetti abidda qabsise barattoota oromoo university finfinnee qindeessuudhaan ibida kana dhaamsu irratti akka boobbaafaman goochu keessatti barattoota gahe guddaa xabatan keessa gootichi oromoo Eng. Tesfahun isa jalqabaa ta’uun ibsameera. Barattoonni abiidda kana dhaamsuuf bobbaafaman carraa guuddaa argatan kanatti fayyadamudhaan bosana keessatti ijaaramani akka dallaatti debi’ani goochu keessatti gaheen Eng. Tasfaahuun Chamadaa bara baraan kan seenaa qabsoo barattoota Oromoo keessatti yaadatamaa hafudha.Bara 2000 booda barattoonni oromoo doorsisa, hidhaa fi ajjeechaaf osoo hin jiilbeeffatiin haala daran qindaaheen gaaffi mirgaa fi gaaffi abbaa biyyuummaa daddabalani kaasuun bu’aa goota oromoo Eng. Tasfahun Camadaa fi barattoota yeroo sanatti koree giddu (central committee) keessa turan ta’u seenaatu ragaa baha.

Barattoonni Oromoo yeroo eebbifamani hoojjaa irratti bobbaafaman haala hojii irraan kan ka’een network yokaan walqunnamtiin isaan barattoota dallaatti haafan dukaa qaban laafaa ta’uun  rakkoo qabsoo barattootaa keessaa isa guuddaa ta’uun kan ibsame yeroo ta’u Gootni Oromoo Eng. Tasfaahun Chamadaa kanaanillee kan hin daangeeffamnee fi erga eebbiifame hoojjaa irratti boobba’een boodas commitment ykn of-keennuummaa isaa dachaa dachaatti dabaluun nama qabsoo dukaa hafee fi barattoota birofiillee fakki guddaa kan ta’uu danda’u akka ture ibsameera. Mootummaan wayyaane tuffi ummata keenyaaf qabu irraan kan ka’ee barattoota Oromoo toorcharaan gugguubee mirga yaalamu illee dhoorkuun haala suukkanneessaan akka lubbuun keessaa yaatu goochun kan jalqabaa akka hin taaneef qaroo Oromoo kan akka Alamaayyo Garbaa fi Gaaddiisaa Hirphasaa haaluuma wal fakkaataan mana hidhaa keessatti wareegamuun yadannoo yeroo dhihoo ta’uu wal yaadachisuun Oromoo gumaa gotoowwan isaa baasuudhaan motummaan wayyaanee goochaa qaroo oromoo balleessu irraa akka dhaabbatu yoo hin barsiisne hireen barattootta Oromoo ammallee mana hidhaa keessatti haafani kanaan ala akka hin taane namootni qoophi kana irrati argaman dhaammatani jiiru.

Mootuummaan wayyaane mirga amantaa dhibuun karaa manneen amantaallee qabsoo ummata Oromoo dhukaamsuuf jeecha amantaa haaraa ummatatti fiduun karoora yeroo dheeraa ta’uu kan dhibsee obboo Waqgaariin, ajjeechaan magaala koofaleetti obboolaawwan keenya irratti guyyaa saafaa raawwatame yakka guuddaa ta’uu ibsuun mirgi amanti nuf haa kabajamu jeechudhaan sabootni biroo kan oromoo hin ta’iin illee akka gaafachaa jiirani garu haala nama ajaa’ibsisuun ajjeechaan kan raawwatamaa jiru naannoo Oromoo qoofatti ta’uun ammam dubbichi siyaasa dukaa hidhata akka qabu argisisa jeedhe jiira.

Qophii kana irratti walaloon mata dureen isaa “Maal Dhaammate Gootni” jeedhu Eng. Musaan kan dubbisame yeroo ta’u ummatni sagantaa kanarratti argame ijaaramuun ummata Oromoo balaa dina isaatiin irratti aggaamamaa jiru of irraa qoolachuuf furmaata ta’u ibsuudhaan akkaataatti Hawaasa Oromoo naannoo Phoenix daran jabeessuun danda’amurratti mari bal’aa taasisuun sagantaa isaani milkiin xumurataniru.

Qabsaahaan ni Kuufa Qabsoon itti Fuufa!!!

Phoeinx, AZ          09/15/2013

Remembering Oromo Prisoner of Consciousness: Taye Danda’a in Prison for being only Oromo

Aside

September 17, 2013     http://www.Ayyaantuu.com

My name is Taye Danda'aa , I am in jail. I am criminal for being Born as an Oromo. I was sentenced 10 years in prison. I was graduated as a lawyer and offered to be a lecturer in A.A university

My name is Taye Danda’aa , I am in jail. I am criminal for being Born as an Oromo. I was sentenced to 10 years in prison. I was graduated as a lawyer and offered to be a lecturer  at AAU.

Taye Danda’a Araddo was an outstanding student of Law at Addis Ababa University (AAU) and a role model for many students. He had received countless awards from the district-level to Caffee Oromiyyaa for his academic successes. He had been in jail from 2003-2006 due to his political views. Without giving up, after his release, he went back to school and continued his education till his arrest three days before his graduation in 2009. He has been a star student, and he had been hired by AAU as a professor before his latest arrest by Ethiopian government authorities. Taye is in prison since 2009.

Background

HRLHA Press Release No. 18, Aug 2009

According to documents obtained by the Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) from its informants in Addis Ababa, another wave of arrests and imprisonments targeting prominent Oromo intellectuals, students and businessmen is going on in different parts of the State of Oromia, including its capital Addis Ababa. The arbitrary arrests and detentions, which are mainly being carried out by security agents deployed in civilian clothing, started following an updated allegation that the local residents harbor and/or support the opposition armed group – the Oromo Liberation Front (OLF).

With this most recent wave of arrests, dozens of Oromo nationals have already been taken into custody. This includes:

1. Taye Danda’a Araddo, fifth year (prospective graduate) student of Law at the Addis Ababa University,

2. Bayisa Dhaba Lata, employee of Dukam Municipality, southern periphery of the capital, Addis Ababa and,

3. Muse Ali, government employee.

taye_dandaa

Taye Danda’a

Taye Danda’a Araddo, who was an outstanding student of Law, was only three days away from his graduation when he was arrested; and he had been offered a teaching position at the same university.

Article 17, No. 2 of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia states that “no person may be subjected to arbitrary arrest, and no person may be detained without a charge or conviction against him.” However, Taayyee Danda’a Araddo, Bayisa Dhaba Lata and Muse Ali were detained on July 23, 2009 without any court warrant. Taye was picked up from in front of the Addis Ababa University (Main Campus) by security agents in civilian clothing.

The report also indicates that Taye has been an active participant in the Union of Oromo Students at the University. This year in particular, he was one of the organizers of this academic year’s graduation ceremony and coordinator of graduation bulletin of Oromo students, which was said to have been banned from publication. While studying at the University, Taye was also serving as the senior supervisor of the Afan Oromo Club at the University. The report obtained by HRLHA also states that this was not the first time for Taye Araddo to be imprisoned extra-judicially. He spent three years without verdict from 2004 to 2006, although he was eventually acquitted.

Taye Danda’a, Bayisa Dhaba Lata and Muse Ali are currently being held incommunicado at the Maikelawi Office of Central Criminal Investigation in Addis Ababa. Family members, friends and lawyers of the detainees have been denied visits.

HRLHA is highly concerned that due processes are very unlikely in such situations, and that the safety situation of Mr. Taye and other detainees is not known. HRLHA fears that the detainees might be tortured.

BACKGROUND INFORMATION

In the past seventeen or so years, thousands of Oromos have been abducted, detained, and many of them disappeared and were tortured, on suspicions of having links with the Oromo Liberation Front/OLF. The OLF has been fighting the Ethiopian government in eastern, southern and western Oromia region and other areas since 1973. HRLHA believes that all the detainees held on these grounds have been innocent people minding their own daily lives and who have not been involved in or advocated violence.

HRLHA is highly concerned about the safety of the local residents, in general, and of those who have already been taken into custody. It believes that this action of the Ethiopian Government is in violation of fundamental political and cultural rights, which are enshrined in the Ethiopian Constitution. It also believes that such extrajudicial harassment and intimidation would worsen the humanitarian crisis that has continued to hit the country.

HRLHA calls upon governments of the West, all local, regional and international human rights agencies to join hands and demand the immediate stop of this mass arrests and imprisonments of innocent Oromo civilians and the release all political prisoners.

The Human Rights League of the Horn of Africa/HRLHA is a non-political organization which attempts to challenge abuses of human rights of the peoples of various nations and nationalities in the Horn of Africa. HRLHA is aimed at defending fundamental human rights including freedoms of thought, expression, movement and organization. It is also aimed at raising the awareness of individuals about their own basic human rights and that of others. It has intended to work on the observances as well as due processes of law. It promotes the growth and development of free and vigorous civil societies.

Source: HRLHA

 

Godina Lixaa Shawaattii Gaaffiin Mirgaa Amantoota Waqeffaannaa Jabaatee itti fufe.

Aside

Fulbaana 15 ,2013 Amboo

Hordoftoonni amantaa waaqeffannaa godina Lixa Shawaa Aanaa Ada’aa Bargaa mirga amantaa argachuu qabna jechuudhaan gaaffii lafaa iddoo itti waaqeffatan yeroo gara yerootti gaafachaa jiru.Deebiin jala deemtota mootummaa wayyaanee garuu,isin dhimmaa amantaa osoo hin taane kaayyoo siyaasa ABO ummata barsiisaa jirtu jechuun hidhuu fi doorsiisuu akka furmataatti fudhachuun, doorsisaa jiru.Gidduu kana walgahii magaala aanichaa Incinnii irratti taa’ameen isin gonkuma lafas ta’e eeyyama argachuu hin dandeessan jechuun murtee dabarsaniiru.Garuu,dargaggoonni naannichaa gaaffiin keenya duuba hin deebihu itti fufna jedhanii jala dhaabbatan. Deemaatii eeyyama Oromiyaa irraa fidadhaa jechuun deebii jallataa fi walxaxaa laataniiru.

Kanaan,alatti namni gaaffii qabna jettan maqaa keessan galmeessaa fidaa jechuun doorsiisaa jiru,Jiraattotni naannoo kanaas duraan gaafa iyyata galfannu maqaa keenya galmeessinee galchineerra inni har’a gaafatamnummoo kan maaliti jechuun jala deemtota mootummaa  Wayyaanee fuuldura gaaffiin sardaa jiru.

Hooggantootni mootummaa wayyaanees nama lamaa ol taatanii magaalaa Mogorii fi Inchinnii keessatti argamnaan kan isin eeggatu hidhaa,dararaa fi kkf jechuun dargaggoota gaaffii mirgaa biyya abbaa isaaniirratti gaafatan doorsisaa jiru. Dhaamsi ummata naannichaas ilmaan Oromoo mirga keenyaa karaa nagaa waan gaafanneef doorsifamaa jirra, Oromoon hundii dorsisaa fi gadii qabaa mirgaa nurraatti dalagamaa jiruu nuf hubachuun bakka jirtan hundaa mirgaa keenya kabachiisuuf tumsa barbachisuu haa goonu jechuun dhaamsa dabarsataniru.

Barruulee Gaaffii Mirga Oromoo Magaalaa Finfinnee fi Naannootti Bal’inaan Itti Fufee Maxxanfame.

Aside

Magaalaa Fifinnee fi naannoo isheetti barruuleen mirga uumata Oromoo gaafatan baldhinaan tamsa’uu fi faca’aa jiraachuun mootummaa Wayyaanee guddoo rifaasisee jira.Tamsa’uun waraqaa loltoota Wayyaaneen irra deemamee buqa’u illee battalumatti naannoo adda addaatti irra deebi’amee Fulbaana 13,2013 bal’inaan maxxanfamuu fi raabsamuun daranuu Wayyaanee yaaddessee jiraachuu gabaasi Qeerroo Finfinnee irraa addeessa.

Statement of peaceful demonstration of the Oromo Community in the United Kingdom

Aside

Today, 13 September 2013, members of the Oromo Community in the UK, protested against human rights violations and brutal killing exercised by the criminal Ethiopian Government.

The aim of the protest was to stand against Human rights abuses and the brutal killings of thousand s of Oromos including Engineer Tesfahun Chemeda and the Massacred Muslim Oromos in Arsi. The arbitrary arrest, torture, extra-judicial killings, mass murder & disappearances are not only the day- to- day practices in Ethiopia, but also reached the highest peak. For example, the Oromia Support Group in United Kingdom, a non-political organization that raise awareness of human rights violations in Ethiopia, has reported four thousand two hundred seventy nine (4,279) extra-judicial killings and 987 disappearances of civilians in Ethiopia from 1994 2010. These figures do not include the unreported killings and secret arrests that are exercised at several corners in the country particularly in Oromia region. The recent shocking incidents were the killings of twenty- seven innocent civilians including five children in Kofale, Arsi region of Oromia on August 3, 2013. Read More:- Statement of peaceful demonstration of the Oromo Community in the UK.doc