SHIROTA GOLA WAYYAANEE (Iccitii Haaraa)

(Lubabaas Qeerrootiin)

 (Kutaa 1ffaa)

Kaardii Daldala Filannoo

MOOTUMMAAN WAYYAANEE FILANNOON UTUU HIN GEGGEESSIN KAN MAQAA FILANNOOTIIN DALDALUU DHA. Dhimma kana muuxannoon waggoota darbanii ifatti  mul’isu ta’u illee filannoo bara darbe keessa ta’e irraa waan argame wal yaadachiisuun maalummaa sirnichaa sirriitti ifa godha. Sirni kun bara duraa sanatti waan bosonaa dhufeef adeemsa keessa wayyaa’uu mala jedhanii kanneen garaa hiran akka jiran beekamaa ture.

Fincila malee Filannoon Wayyaanee Hin Buqqisu!

HAA TA’UUTII, KOLONEEL MALLAS ZEENAAWWII AMALA SIRNA DIMOKIRAASII TOKKO ILLEE HIN QABU. HAALA KAN DHAABBATI TOKKUMMAA AWUROOPPAA  FI DHAABBATI MIRGA DHALA NAMAA ADDUNYAA KAN GABAASA ISAANIITIIN MIRKANEESSANII DHA.  HUMNI CUNQURSAA BITTAA WAYYAANEE FI BITAMTOOTNI ISAANII AKKUMA ABBOOTII ISAANIITTI HUMNA QAWWEEN JIRAACHUU FEDHU.

Akkuma baroota duraa sanatti, Wayyaaneen ammas kanneen isa yaaddessan mara dhabamsiisuu irratti xiyyeeffatee hojjacha ajira. Bara darbe keessa, yeroo filannoo sanatti, dhaabbatoota maqaa Paartii Siyaasaan ijaaramanii isaa wajjin dorgoman qarshiidhaa fi Waajjira garaagaraa kennuufiidhaan ijaaraa ture. Kana malees,  Kaadiroota isaa ganda hundumaatti erguun ummata sodaachisuun amala isaanii ifatti mul’atu ture. Kana malees, bakka magaalaa fi Iddoowwan dhokachuu hin dandeenyetti immoo Kaadiroonni Wayyaanee Hoogganaa Booordii Filannoo Biyyoolessaa fi Humna Waraanaa dabalatee hojjachaa ture. Yeroo sanatti, Kaardii Filannoo miliyoonaan lakkaa’aman bakka humna waraanaan marfametti geessanii Kanniisa qofatti maruun gara bakka harki lakkaa’amuutti deebisanii akka waan ummati isaan fileetti kijibaan abbaa aangoo of godhanii jiru.

Wayyaaneen akka filannoon hin jiraanne namuu kan beeku ta’us, shirooti keessa keessatti hojjataman amma illee ummatatti ibsamuu qaban. Yeroo filannoo sanatti, Wayyaaneen baadiyyaa fi bakka dhokataatti   qofaa isaa Paartii Siyaasa Mormitootaa  kan ta’e Waltajjii (Madirakii fi Deggartoota isaanii) tumanii ari’uun kaardii hunda isaa immoo kanniisa itti maruun gara bakka dhufeetti deebisaniiru. Kun akka fakkeenyaatti, Shawaa Lixaa naannoo Gindabaratitti kan uummati ijaan arganii fi yoomiyyuu ragaa bahanii dha.

Shirri Wayyaanee kana duwwaa miti. Qotee bulaa fi dubartoota immoo utuma saatiin laaqanaa hin gahin yeroo dabarsitanii dhuftan jedhanii hiriiruma irratti harkaa sassaabuun filachiiftotni (kaadiroonni) ofuma isaanitii kanniisatti maranii ol deebisaniiru. Kun akka fakkeenyaatti Oromiyaa, godina Shawaa Kaabaa, naannoo Dabira Libaanos, keessatti mul’atee dha.

Yeroo kaan immoo dorgomaa mormituu hidhuu fi hiraarsuun dhimma wayyaaneen dalagduu dha. Yeroo darbe, Wallaggaa Bahaa, naannoo Shaambuutti, dorgomaa Madirak (Waltajjii) gaafa jal-bultii Filannoo halkan guutuu harka isaa fi miilla isaa hidhanii xaxanii waraana itti ramadanii bishaan keessa kan bulchan yoomiyyuu kan hin dagatamnee dha.

Taajjabdootni kutaa biyyaa hundumaa irra tamsa’anii taajjabaa turan kan Miseensa paartii kamii iyyuu miti jedhaman hundi isaanii iyyuu kaadiroota Wayyaaneeti. Kana baayyee waan ta’aniif hunda himuun waan cimuuf malee maqaa isaanii wajjin dhiyeessuun ni dandaa’ama.

Walumaa gala sababoota lakkaa’amanii dhumuu hin dandeenyeen filannoo utuu hingeggeessin maqaa filannootiin daldaluun Maqaa Paarlaamaatiin Kaadiroonni wayyaanee fi Bitamtootni isaanii paarlaamaatti dacha’uu isaanii sadarkaa addunyaatti beekamaadha.

Kaardii Shororkeessuummaa

Kaadirroonni Wayyaanee akkasitti Maqaa Bakka Bu’aata Uummataatiin walitti qabaman amma immoo seerota fedhii biyyaa fi sabootaa hin taane Wayyaanee gammachiisuuf jecha tumaa akka jiranis tibbana mul’ataa jira. Torban darbe dhaabbatoota shan (sadii kan biyya keessaa fi Lama immoo Kan biyya alaa jedhee gargar qooduun) ,Isaanis kan biyya keessaa sadan ABO fi  Caamsaa 7(Gindot 7) fi Kan Biyya alaa immoo Alqaa’idaa fi  Alshabaab ‘’Shororkeessitoota’’ jedhee moggaasuun isaas  paarlaamichi hagam sadarkaa fokkotaa keessa akka jiru namatti mul’isa. Yeroo kamuu sirni akkanaa diddaa ummataa fi fincilaan malee akka karaa nagaa filannoodhaan hin buune agarsiisaa jira.

Dhimma kana irratti hayyuun tokko yaada akka armaan gadii nuuf kennan. ”Namooti hedduun akka beekanitti, wayyaaneen waan hojjattu maratti amantaa hin qabdu. Sagantaan ishii kan yeroo gabaabaa ti. Amma kunoo, Wayyaaneen seera shorokeessummaa kana kan labsite akka waan ministirii dhimma alaa Ameerikaa, Hiilarii Kilintan waliin maryatte fakkeessuuf Hilariin dhuftee ganama isaa seera shororkeessummaa baste. Kun akka ishiin deebiteen labsamuun waan dhimma kana Ameerikaa waliin maryattee  fakkeessuu fi ittiin ummata gowwoomsuuf ture. Ummati garuu dhimma kana wayyaanee caala fageessee hubata.”

KUN AKKA UUMMATA BIRATTI FUDHATAMA ARGATUUF WANTOOTA INNI GODHE KEESSAA MURAASI:

Walga’ii dhaabbata tokkummaa Afiriikaa irratti ABO n Boombii dhoosee bakka bu’oota Afirikaa Fixuuf  utuu jedhuun to’annaa jala oolfadhe jedhee holola sobaa afuufuun,

Naannoo Markaatootii namicha  sooressa yeroo filannoo Waltajjiidhaaf uummata kakaasaa ture halkan humni waraana wayyaanee erga boombii manaa fi qabeenya isaa irratti qindeessanii duraa gubanii booda ABO tu bakka uummati baayyatutti boombii dhoose jedhee namoota kana irratti dhuguma ijaan argineerra jedhanii sobaan miidiyaa irra haasawa godhan qopheessuun maqaa balleessuuf piropogaandaa sobaa afuufuun

Akkasuma Naannoo Ministeera dhimma alaatti kan argamu Bishaan Ho’aan bakka uummati dhagna itti dhiqatu(Hot Water Shower)bakka jedhamutti utuu wanti tokko hinjiraatin ABO n bakka uummati of gatee dhagna dhiqatu kanatti boombii qindeessee dhoosuuf jennaan to’adhe jechuun asittis namoota kaadiroota qarshii fudhatanii yaada miidiyaaf kennan qopheessuun maqaa balleessuuf piropogaandaa sobaa afuufuun,

Kanaa fi kan kana fakkaatan ofuma isaatii Humni bittaa waayyaanee holola sobaa qopheessuun ABO fi Ginbot 7 n Shaabiyaa waliin wal at’uun Addis Ababa Baagidaadiin goona jedhan jedhee oduu sobaa uummata gidduutti odeessee maqaa dhaabbatoota kanaa balleessuu irratti argama.

Itti fufa

Barattooti Uni Hawaasaa Qormaata Qawwee Morman

(Oduu Qeerroo, Hawaasaa, Waxabajjii 2011)Barattooti Uni Hawaasaa Qormaata qawwee mootummaan Wayyaaneen ittiin siyaasa ishii fudhachiisuuf akeekkatte diduun  gaafa 28/06/2011 fincila kaasan; mooraa hawaasaa universiitii keessatti barattotni technoolojii waggaa sadaffaa haga ammaatti mormii kaasanii akka jiran beekamee jira.

Odeessi Qeerroo akka hubachiisutti, biyyatti keessatti diddaan babal’ataa wayita jirutti ergamtooti abbaa irree Wayyaanee immoo sagalee ummataa ukkaamsuuf bakka adda addaatti shira xaxaa jiru.

Akka kanaan mooraan hawaasaa kun ga’umsaa fi ulaagaalee barnootaaf barbaachisa tokkoo illee osoo hin guutiin, imaammata Wayyaanee fudhachuuf jecha qormaata “holistic exam” waan qopheesseef  barattoota (2000)ol ta’an mirga isaanii gaafataa jiru.

Mormii kanasa barattootni mooraa marti kan deeggaranii jiru.  Yeroo ammaa kanatti sirni wayyaaneen waraana isaa manneen barnootaa keessa qubachiisuun barattoota ukkaamsaa  jiraachuun akka dhaabbatus gaafataa jira.

“Sirni kun dargii irraa adda miti,” kan jedhe barataaan tokko, “kunoo mooraa keessaa gaaffii malee barattoootni ukkaamsamanii mana hidhaattii guuramaatii jiru. Kana malees mirga walii wajjiin haasa’uu illee dhabnee jirra,” jechuun hundeen gaaffii isaanii  sirna akkasii bifa kamiinuu ofirraa kaasuu ta’uu hubachiisee jira.

Kana malees, itti gaafatamtootni siyaasaa wayyaanee mooraatti affeerramuudhaan “waan isiin jenne hin fudhattan taanaan rakkooo biroo keessa galuuf jirtu. Kanaafuu osoo rakkoon isin irra hin ga’iin dura ilaalcha ammaa kana keessaa ba’aa,”  jechuun barattoota sodaachisuuf yaalan illee diddaab barattootaa ammas itti fufee jira.

Kana irra dabrees, “ijoolleen kun mootummaa mormaa jiru,” jechuun waraana mooraatti naquudhaan gaafa 29/06/2011 irraa eegalee humnaan qormaatichi akka fudhatamuuf “namni har’a hin qoramne rakkoo siyaasaa waan qabuuf seeraan to’atama,” jechuun waraanni wayyaanee meeshaa waraanaan barattoota kutaa qormaataatti galchuuf yaalii gochaa jira.

Barattootnis kunneenis, “kun abbaa irrummaa keessan mirkaneessaa jirtu waan ta’eef isin hingalchu dhimmiichi dhimma mooraati isin hin laallatu ba’aa nurraa,” jechaa akka oolan beekamee jira.

Amma illee barattootni diddaa isaanii itti fufuun, “qormanni homaa miti; garuu abbaa irrummaa akkasiin hin qoramnu,” jechuun ejjennoo isaanii itti fufanii akka jiran beekamee jira. jiru.

Diddaa kana dhaamsuufis, Waxabajjii 30/2011 irraa eegalee barattooti hatattamaan akka mooraa gadhiisanii bahan ajajni kennamuu isaa Qeerroon gabaasee jira.

Dargaggoo Girmaa Nagaasaa Godina Shawaa Lixaa Irraa Badii Tokkoon Malee TPLFn Ukkaamfame.

Odeessa Qeerroo Shawaa Lixaa, Waxabajjii 29,2011/ Barataa  Sabboonaa Oromoo Girmaa Nagaasaa guyyaa kaleessaa Waxabajjii 28,2011 galgala humnootiin Poolisii Feederaalaa namoota 25 kan tahan mana jireenya isaa dhaquun sababa tokkoon malee dargaggoo kana fuudhaanii deemuu fi hanga ammaa bakka isaan geessan kan hin beekamne tahuu qeerroon naannoo sanii ifa godhu. Barataa  Girmaa Nagaasaa barattooti Oromoo kaan bakka jiru walaluu irraan gaaffii isaanii mootummaa TPLF biyya Oromootaa bulchaa jiranitti dhiheeffataa akka jiran gabaafama.

Qabsoon itti fufa!Gabrummaan ni kufa!

Karoora TPLF fi Gowwummaa Isaa

Qeerroo Adaamaa, Guyyaa Waxabajjii  28,2011/ Mootummaan Wayyaanee TPLF sochii mirgaa fi abbaa biyyummaa dargaggootii fi ummanni Oromoo  Oromiyaa keessatti taasisaa jiran irraa soda guddaa qabaatee akka goolamaa jiru biyya lafaa irraa dhokataa miti,sochii kana sodaachuu irraan kan ka’e gaaffii ummanni Oromoo gaafatu karaa nagaa fi sirna dimokraatawaan deebii deebisuu hanqatee hidhuu,doorsisuu,qabeenya saamuu,biyyaa ari’uu fi hiyyoomsuu ajjeessuun furmaata jedhee jedhee itti jira.Ummanni Oromoos tahe human warraaqsaa kanneen tahan Qeerroon Oromootaa gochaa TPLF kanaaf osoo hin jilbeefatiin qabsoo wal irraa hin citiin gaggeessaa jiru.

Haaluma kanaan jidduu kana schii barattoota Oromoo ittiin tohachuuf jecha karoora TPLF baafate keessaa tokko,barattooti Oromoo mooraalee University jiran naannoo sosso’anittis tahe barataa tahuu isaanii kan beeksisu,kana irra darbees hojii kan ittiin argachuu dandayan yoo waraqaa eenyummaa ykn ID cardii WALDAA MISHOOMA OROMO jedhu kan OPDO qabate duwwaa dha jechuun karaa ergamtoota isaanii moraalee keessatti labsaa jiru,barattoota garii dirqiin akka fudhatan taasisaa dhaa jiru. Imaamati kun kan lafa kaayame barattoota kanneen sochii dargaggoota keessa jiranii fi hin jirre ittiin adda baafna jedhanii ture,garuu karoorri isaanii kun hunda barataa biratti tooftaa tahuun isaa waan beekamuuf harkatti fashale.

Gowwoomi mootummaa TPLF inni guddaan,barattoota Oromoos tahe ummati Oromoo kanneen sirna mootummaa san jala jiran hund qaama sochii warraaqsa bilisummaa Oromoo tahuu hanga har’aatti hubachuu dhabuu isaati,sochiin Qeerroo bilisummaa biyya biraa irraa dhufee osoo  hin taane moorummaa Wayyaanee keessatti wal ijaaruu fi sirna san akka rirmaatti nyaatee kuffisuu keessaa akeeka guddaa  qeerroo tahuu beekuu dhabuu isaati.Schiin warraaqsa bilisummaa Oromoo qaamota ijaarsa mootummaan sun qabnu keessatti gadi jabaatee yoo ijaarame malee kan laafee waraqaa eenyummaa ykn ID  TPLF kennun gowwomfamu akka hin taane beekuutu itti jira.

Sochiin Qeerroo akkuma warraaqsaa biyya kamiinuu keessatti dargaggooti qooda isaanii kennanii ummata isaanii bilisa baasaniitti kan qabate waan taheef akeeka isaa hamma bakkaan gahutti gochaalee TPLFn kan duubatti deebi’u miti.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

 

Fincilli Diddaa Gabrummaa Itti Fufe.

Odeessi Qeerroo, Dambi Dolloo irraa akka ibsutti Dargaggooti Oromoo fi ummanni Oromoo  naannoo Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii keessatti walitti Waxabajjii 25,2011 irraa kaasanii hanga har’aatti FDG gaggeessaa jiraachuun gabaasi Qeerroo naannoo sanii ni ibsa. FDG kun baroota dheeraaf ummanni aanaa Gidaamii qabeenyaan duurettii taatee bunni,Warqeen,Midhaan,Beeladi,fi kkf aanaa kana irraa mootummaa gabromfataa dhufaa darbaan sadarkaa guddaatti sooraa ture,garuu ummanni naannoo kanaa hanga har’aatti jireenyi isaa gadadoo fi rakkina guddaa keessa jira,manni barnoota,tajaajilli fayyaa,ibsaan,bishaan kan qonnaaf kan gargaaru xaawoon kkf naannoo kanaaf takka iyyuu mootummaa gabroomfataa irraa kennamee hin beeku. Kana hundaan walitti qabatee ummati aanaa kanaa FDG gaggeessuun yeroo gabaabaa keessatti ergamtooti Wayyaanee OPDOn akka aanaa san gadhiisanii bahan gaafatan.

Ummanni aanaa kanaa bulchiinsa OPDO jala jiraachuu irra bulchiinsa naannoo Gumuzi beeneshaangul jala galanii jiraachuutu akka irra filatamu gaaffii isaanii fi Akeeka isaanii akka tahe fincila kana irratti ibsataa jiru.

Dabalata gabaasaa kanaa yeroo dhihootti irra deebinee dhiheessina.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Gaddakoo

Faaroo-faaya,abdii fi boonsituu sabaa….
Faaroo anaan ibsuun daran natti ulfaata; seenaan ishee haa ibsu.
Garuu waa haajedhumee…
Faaroon goota,beektuu,murattuu,jaalallii fi kabajni isheen sabasheef qabdu ka daangaa hin qabne…
Ifii daartee lammiitti kan uwwisti, ifii beeloftee lammiif kan laattu-isheen lammiif ‘dungoo’ dha.
Namummaatti haa ammaatu: kun isheen hin malle; galanni isheellee kana ta’uun irra hin turre.
Hiree ishee ganamaa ta’innaa laata? Hiibboo deebii hin qabne! Uumaaf safuu!
Maraafuu, wantan dubbadhu hedduu otuun qabuun akka dhabe! Keessi koos na laalata.
Yeroo fi seenaan haadubbatu!

Denan: Then and Now

(Qeerroo News, Finfinnee, 27 June 2011) According to CNN TV reporter, the Ogaden genocide is starting to accelerate. When the story was reported earlier this year it was a low level genocide.

Now it’s accelerating with the development where they’re starting to put together these starvation camps where milllions of people are losing lives beacuse everything is being block the the govenment.

Denan is a refugee camp in the Ogaden area, in Ethiopia, an area mainly inhabited by people of Somali origin. Once a colony of Italy and later given,by the English to Somalia. Ogaden became the battlefield the many wars in the area between Somalia and Ethiopia. The people of Ogaden were not welcome in both countries. They are trapped between  two nations. Officially the area belongs  to Ethiopia but they have completely closed down the area and refuse  aid workers and their organisations in the area with  terrible consequences for the refugees.

The situation in Denan refugee camps is distressing. There is drought, no food and water and no medical care. The medications available for the 7000 refugees are on a small table. Each day new families arrive in the camp. Strongly dehydrated and skinny to the bone. Families leave their home area with five children but arrive at the camp with three children.De walking journey can take up to 20 days over a wide flat and  dusty area where the heat is extreme. In every village they pass by  they beg for food and water.
A journalist from CNN managed to arrive in the camp and filmed to horrible scene.  He gave his food and water to a woman who could not sit independently anymore of hunger and thirst. Nearby is a food depot with a few bags of grain, but the large water reservoirs are empty. The remaining grain is for new arrivals who had nothing to eat for days. Once settled in the camp there is nothing anymore, parents watch how their children die. One by one.

Every day at the end of the afternoon the men dig a new grave just outside the camp for the new victims who did not survive the day. And they know their turn will come soon as well and who is going to give them a decent burial? NO NGO, NO Red cross, no media is allow in the region of Ogaden no human right watch.

Source:http://ireport.cnn.com/docs/DOC-596395

Oduu Gaddaa: Seenaa Jaal Faarsee Taaddalaa

(Oduu Qeerroo, Finfinnee, Wxabajjii 26, 2011) Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi sochii Qeerroo keessatti hirmaannaa boonsaa gumaachaa kan turte Jaal Faarsee Taaddalaa Dagafuu balaa akka tasaa irra gaheen addunyaa kana irraa boqotte.

J/ Faarsee Taaddalaa

Jaal Faarseen abbaashee obbo Taaddalaa Dagafuu fi harmeeshee aadde Asteer irraa bara saddettamootaa keessa Oromiyaa godina  Shawaa Lixaa ona Baakkoo magaalaa Shobokaatti dhalatte.

Jaal Faarseen umriin ishee barnootaaf akka gaheen Bakkoo fi Finfinneetti itti fufuun kolleejjii irraa barnoota narsiin  eebbifamteetti.

Jaal Faarseen sabboontuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee olaanaa gumaachaa turte yoo taatu, amalaanis  jaallatamtuu fi dhaloota sabaaf of kennanii gahee olaanaa gumaachaa jiran keessatti kan ramadamtu, biqiltuu sabaa turte.

Akka galmee seenaa ishii irraa hubatamutti, miidhaa saba Oromoorra gahu hubachuuf jaal Faarseetti yeroo hin fudhanne ture.

Akka kanaan  umriishee ijoollummaarraa kaastee sabboonummaan kan keessasheetti biqilee fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ijaaramtee dirqamashee bahuu eegalte.

Keessumaa sochii waldaan Maccaa fi Tuulamaa adeemsisaa ture keessatti akka dargaggummaa isheetti dirqama jajjabaa raawwachaa akka turte namootni qaamaan ishee beekan ragaa bahu.

Yeroo hamaa keessattis, fakkeenyaaf, jijjiiramuu magaalaan guddittii Oromiyaa Finfinneerraa gara Adaamaatti godhame irratti hiriira mormii Waldaan Maccaa fi Tuulamaa addabaaba’ii masqalaa Finfinneetti qopheessee, humna poolisa federaalaa wayyaaneen akka faca’u ta’e keessatti kutannoon poolisa wayyaanee meeshaa haga funyaaniitti hidhate waliin falmaa guddaa warra gaggeessaa oolan keessaa nama jalqabaa akka turte gaafa sana warri qaamaan bira turan afaan guutanii dubbatu.

Jaal Faarseen sabboontota Oromoo oromummaa Isaaniin yakkamanii manneen hidhaa wayyaaneetti guuraman deddeebitee gaafachuun, haga humnasheetti waan qabduun gargaaruun, haamileesaanii ijaaruun, ergamuunii fi k.k.f gochuun amalashee akka ture hidhamtooti marti ragaan bahan.

Jaal Faarseen sababa sabboonummaasheen  Finfinneerraa kaasee godinaalee Oromiyaa guutuu keessatti marartuu sabaa ta’uun Oromoota hedduu biratti kan beekamtu yoo taatu, amala sabboonummaa kanaanis jaalala guddaa akka qabdu kanneen ishii beekan ragaa banan.

Sabboonummaa Jaal Faarsee kanatti kan aaran humnooti tikaa wayyaane bara 2007keessa qabanii mana hidhaa maa’ikalaawwii keessatti akka dararaa turan kan beekamu yoo ta’u, yeroo sanatti reebbichi humnaan olii humnoota tikaa wayyaaneen irra gahullee icciitii ishii eeggachuun ragaan tokko otoo irratti hin argamiin manneen hidhaa maa’ikelaawwii fi Qaallittii keessatti erga waggaa tokkoo oliif hidhamtee booda mana murtii ol aanaa biyyattiin bilisaan akka lakkifamte seenaa galmee ishii irraa hubachuun danda’amee jira.

Akka mana hidhaa wayyaaneerraa lakkifamteenis jiile, nuffe otoo hin jedhiin ammas dirqama lammummaa dachaan guddisuun dargaggoota akka ishii waliin taatee qabsoo Oromoo keessaqtti gahee ishii bahuu itti fufte. Keessumattuu, sochii QEERROO Oromoon adeemaa jiru keessatti haga gaafa lubbuunshee dabruutti dirqama laatamuuf kamuu fudhattee socho’aa akka turte qunnamtiin Qeerroo  mirkaneesseera.

Jaal Faarseen egaa dadhabe, nuffe , jiile otoo hin jedhiin umriishee ijoollummaarraa kaasee kunoo haga umriishee dargaggummaatti otoo qabsoo Oromoo waliin buutee baatuu  waxabajjii 17, 2011 balaa konkolaataa ishii mudateen hiriyyoottan ishii konkolaataa san keessa turan torba waliin lubbuunshee darbe.

Sana booda reeffi jaal Faarsee fi namoota kaaniis bakka dhalootashee kan taate Shobokaatti bakka Sabboontotni Oromoo, hiriyyootnii fi firoottanshee hedduun argamanitti gaafa waxabajjii 18,2011 sirnaan raawwatameera.

Dameen Qunnamtii Qeerroos firroottan ishiif jajjabina, jaallan hafaniif  immoo kutannoo akka ta’u dhaamsa dabarsaa, haallen akkasii kunis rifachiisaa ta’an illee, yeroo akkanaatti hundeen jabina irbuu keenya eeggannee qabsoo bilisummaa eegalame galmaan gahuutti cichuu  ta’uu  hubachiisa.

Qabsaa’aan ni kufa; qabsoon itti fufa!

Barattooti Kamiinuu Moraa University Gadhiisanii Akka Bahan Ajaji TPLF irraa Kenname(Adaamaa)

(Gabaasa Qeerroo Adaama,Waxabajjii 25,2011) Mootummaa TPLFn Sochiin barattoota Oromoo yaaddoo itti tahee akka cinqaa jiru beekamaadha.Sochiilee barattoota maqaan Qeerroon qindaayee jiru kana fashalchiisuuf jecha,barattota Oromoo yeroo adda addaatti dararaa akka turan eenyu irraa iyyuu dhokataa miti. Warraaqsa yeroo ammaa Qeerroon eegale tasgabbeessuu sababa jedhuun ergamee bulaa Wayyaanee kan ta’e Junediin Saddoo yeroo gara gara mooraa University Adaamaatti argamuun nu doorsisaa ture. Kanas tahee qabsoon miga saba ofii fi abbaa biyyummaa falmachuun takkaa adda cite hin dhaabbanne.

Yeroon amma baatii Waxabajjii 2011 kana keessa qormaati xumuramuuf yeroo jennutti ergamee bultootaa fi qondaaloti TPLF mooraa University Adamaa seenuun barattooti yeroo gannaa keessa akka naannoo warra isaaniittii hin galleef jecha hundi barattootaa seminaarri baatii tokkoof waan isinii kennamuuf jecha guyyaatti qarshii isinii kaffallee,nyaataa fi bultii isin dandeenyee naannoo ZUWAAYII fi MAQALEETTI seminaara isinii kennina,suursaa keessan afur afur mootummaatti kennaa, jechuun barattota walitti qabanii dirqisiisaa turan,barattooti abshaalummaa Wayyaanee waan irratti baraniif diddaa guddaan dura dhaabbatan.

Haala kanatti milkaawuu kan dadhabde Wayyaaneen guyyaa kaleessaa barattoota hunda fi mooraa san humna waraanaan callisiisuun filmaata president Uni filla jechuun filmaata irra erga ooltee booda “Barattooti kamiinuu yeroo gannaa keessa mooraa University keessatti hafuu akka hin dandeenye,sababaan isaa ammoo University-n baajeta waan hin qabneefi” kan jedhu ajaja maxxansan.

Sochii dargagooti biyyoolessaa kan dimokraasii fi bilisummaa( Qeerroon) taasisaa jiru barattoota naannoo university lee irraa arihuun hin dhaabbatu,barataan hund hawaasa isaa fi ummata isaa keessa waan jiruuf qabsoon itti fufa gabroomsaanis ni kufa kan jedhu murtoo waan ofitti fudhatee jiruuf bakka jirru hundatti diina keenya hirriba dhorkuun Oromiyaa irratti akka bargagnee bilisummaa magarsinu abdii keenya kan jedhuun Qeerroon University Adaamaa beeksisanii jiru.

Qabsoon itti fufa!Gabroomsaan ni kufa!


Hillary Clinton adviser says Internet is the 21st century Che Guevara.

Hillary Clinton‘s senior adviser for innovation at the US state department has lauded the way the internet has become “the Che Guevara of the 21st century” in the Arab Spring uprisings.

Speaking at the Guardian’s Activate summit in London on Wednesday, Alec Ross said “dictatorships are now more vulnerable than ever” as disaffected citizens organise influential protest movements on Facebook and Twitter.

Link to this video

The US has pledged to back the pro-democracy movements that have swept the Middle East and north Africa since January. Ross welcomed the “redistribution of power” from autocratic regimes to individuals, describing the internet as “wildly disruptive” during the protests in Egypt and Tunisia.

“Dictatorships are now more vulnerable than they have ever been before, in part – but not entirely – because of the devolution of power from the nation state to the individual,” he said.

“One thesis statement I want to emphasise is how networks disrupt the exercise of power. They devolve power from the nation state – from governments and large institutions – to individuals and small institutions. The overarching pattern is the redistribution of power from governments and large institutions to people and small institutions.”

Ross said that the internet had “acted as an accelerant” in the Arab spring uprisings, pointing to the dislodging of former Tunisian president Zine el-Abidine Ben Ali in little over a month. The internet had facilitated leaderless movements, Ross added, describing it as the “Che Guevara of the 21st century”.

However, he said it was a “bridge too far” to describe the Egyptian uprising as a “Facebook revolution”.

Ross added: “If hierarchies are being levelled then people at the top of those hierarchies are finding themselves on much shakier ground. What’s remarkable is the speed, this is lightning fast change taking place and I’ve got to be honest, I think this is fun. It’s going to be wildly disruptive in the next few years and net-net I think this is a good thing.”

US president Barack Obama, whose 2008 election campaign Ross helped co-ordinate, threw US support behind the pro-democracy movements in a landmark speech in May. “The status quo is not sustainable,” he said, describing the movements as a “historic opportunity”.

Ory Okolloh, the manager of government policy and relations at Google Africa, speaking in the Guardian Activate session, said: “A lot of these uprisings underline that young people not only frustrated – they’ve been frustrate for a long time – but the internet brings you closer to what your life could be and should be like.

“We have this revolution, but what happens after the revolution? Technology cannot answer that question: it won’t give you jobs or financing, and won’t help rebuild the economy. If we get too caught up in the role of technology we will be missing a huge opportunity.”

• To contact the MediaGuardian news desk email editor@mediaguardian.co.uk or phone 020 3353 3857 begin_of_the_skype_highlighting            020 3353 3857     end_of_the_skype_highlighting. For all other inquiries please call the main Guardian switchboard on 020 3353 2000 begin_of_the_skype_highlighting            020 3353 2000     end_of_the_skype_highlighting. If you are writing a comment for publication, please mark clearly “for publication”.

• To get the latest media news to your desktop or mobile, follow MediaGuardian on Twitter and Facebook.

OF-TUULUMMAAN GARBOOMFATAA, DIDDAA SABBOONTOTAAN NI FASHALA!

Qeerroo fi Deeggartoota kaayyoo Qeerroo,

Yeroo ammaa falmaa fi diddaan Qeerroo bakka adda addaatti finiinaa jira; haata’uutii, mootummaan wayyaanee karaa walqunnamtii jiran mara waan nu jalaa hidheef akka garaatti yeroon dhaamsa isaanii ergachuu hanqanne.

Ammas diddaan keenya itti fufee jira; yeroo haalli mijjatettis sagalee fi suuraa diddaa keenyaa isiniif erguuf yaalii keenya itti fufna. Diddaan Qeerroo kun erga bara 2011 keessa Yunvarsitiilee biyyatti adda addaa keessatti eegalamee kaasee finiinaa kan jiru yoo ta’u, diddaa fi fincila Qeeroo kunneen keessaa haga tokko akka armaan gadiitti isinii erginee jirra!

Sagalee 001.wav

Sagalee 002.wav

Sagalee 003.wav

Yeroo ammaa kanatti karaan walqunnamtii ammayyaa haguma qajeelaa jiru, humni irreen jiraachuu filatte, Wayyaaneen karaalee qunnamtii jiran mara kiyyeessitee adamsaa jirti. Haata’uutii, kutattoonni qeerroo kiyyoo wayyaanee jiruun akka odeessi addunyaa dhaqqabu hojjachaa jiru.

Qabsoon keenya karaa maraan godhamus jabaatee kan itti fufu ta’uu asumaan hubachiifna. Yeroon kun yeroo abbootiin irree akka bara durii kaabbaa kijibaan of-dhoksanii jiraatanii miti. Qunnamtiin ammayyaa humna bilisummaa ta’aa jira. Kanneen qunnamtiin keenya kun akka milkaa’uuf nu gargaaratan marti galati keessan Bilisummaa haa ta’u!

Diddaa fi falmaan keenya haga bilisummaatti jabaatee itti fufa!!

የኢሕአዴግ መሪዎች ሆይ! ውንጀላውን ትታችሁ ተደራደሩ!

የመለስ ዜናዊ ፓርላማ ሰኔ 7 ቀን 2003 ዓ.ም. የኦሮሞ ነፃነት ግንባርን (ኦነግ)፣ ግንቦት 7: የፍትህ፣ የነፃነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄን (ግንቦት 7)፣ እና የኦጋዴን ብሄራዊ ነፃነት ግንባርን (ኦብነግ) በሽብተኝነት መፈረጁ ተሰምቷል።

በሽብርተኝነት የተፈረጁት የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦጋዴን ብሄራዊ ነጻነት ግንባር የተከሰሱት፤ መለስ ዜናዊ እራሱ የሚመራው ህዝባዊ ወያኔ ሃሪነት ትግራይ በአማርኛ አጠራሩ የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር በ17 አመት ጸረ ደርግ የትጥቅ ትግል ወቅት በተጠቀመባቸው የትግል ስልቶች በመጠቀማቸው እንደሆነ የውሳኔ ሰነድ ይፋ አድርገዋል።

በሽብርተኝነት ከተፈረጁት 5 ድርጅቶች አንዱ፣ኦነግ ነው ፡፡ እንደ ኢሕአዴግ ወያኔ ፓርላማ ከሆነ፣ ከ1987 እስከ 2ዐዐዐ ዓ.ም ድረስ 1ዐ6 የሽብር ጥቃቶችን ፈፅሞ፣ 56 ዜጎች ሞተዋል፡፡ 284 ደግሞ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል፡፡ ከ2ዐዐዐ በኋላ ስላለው ጊዜ ምንም የተባለ ነገር የለም፡፡

ኦነግ የተቋቋመው በ1967 ዓ.ም ነበር፡፡ ዘንድሮ 36 ዓመታትን አስቆጠሯል፡፡ 17ቱ በደርግ ዘመን ጦርነት ላይ ነበር፡፡ በብርጌድ ደረጃ እስከመዋጋት ደርሶ ነበር፡፡ አንድም ጊዜ ግን፣ ከተማ ውስጥ ፈንጂ በማፈንዳት ተወንጅሎም ታምቶም አያውቅም፡፡

አሸባሪ ብሎ ድርጅቶችን መሰየም ውድቀታቸው የተቃረበ አምባገነኖች የመጨረሻ ቀናቸው ሲደርስ ባለፉት ሁለትና ሶስት ወራት እንዳየነውና እንደሰማነው ተቃዋሚዎቻቸውን ወይንም ዴሞክራሲያዊ ስርአትን ለሚፈልጉ የለውጥ አራማጆች በሙሉ የሚሰጡት ተቀጽላ መሆኑን ዓለም ያወቀው ጉዳይ ነው:: ሙባረክ ተቃዋሚዎቹን አሸባሪ ሲል ነበር፣ ጋዳፊ ገና ህዝቡ ሰልፍ ሲወጣ ይህን እያደረገ ያለው አልቃይዳ ነው፣ ድረሱልኝ እያለ ይጮህ ነበር፣ የመን ላይም የሚታየው ተመሳሳይ ሁኔታ ነው::

ኦነግን ያገለለ የተሟላ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሊኖር አይችልም፡፡ የኦነግን ችግር መፍታት የሚቻለው በፖለቲካ ነው፡፡ ለፖሊስም ሆነ ለሠራዊቱ የሚተው አይደለም፡፡ በሽብርተኝነት በመፈረጅ በሚሊዮኖች እንደሚቆጠሩ ከሚገመቱት ደጋፊዎቹ ልብ ውስጥ ፈንቅሎ ማውጣት አይቻልም፡፡ ትርፉ፣ በሰላማዊው በር ላይ በርን መዝጋት ብቻ ነው የሚሆነው፡፡

ከኦነግ ሌላ፣ በሽብርተኝነት የተፈረጀው ኦጋዴን ብሄራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግንም በአዋጅ ማጥፋት አይቻልም፡፡ እዚህም ያለው የፖለቲካ ችግር ነው፡፡ መፍትሄውም ፖለቲካዊ ብቻ ነው፡፡ ፍረጃው ሀገሪቷን ወደዚያ አያቀርባትም፡፡ ደርግ፣ በኤርትራ የሰራውን ስህተት ኢሕአዴግ በኦጋዴን ሊደግመው አይገባም፡፡ የኢትዮጵያ አንድነት ታላቁ ፈተና በኢትዮጵያ ሱማሌ ክልል ውስጥ ተቀብሮ ይገኛል፡፡ መፍትሔው፣ ጥበብን፣ ብልሃትን፣ ብስለትን ይጠይቃል፡፡ ኃይል ቦታ የለውም፡፡ በኤርትራ ተረጋግጧል፡፡

የፈደራል ጉዳዮች ሚንስቴርና የመለስ ዜናዊ አማካሪ የሆነው አባጸሃይ ከወራት በፊት ከኦጋዴን ብሄራዊ ነጻነት ግንባር ጋር የሰላምና የእርቅ ስምምነት ተፈርሞአል ፤ በዚህም ምክንያት ከአሁን ቦኋላ ኦብነግ የሚባል ድርጅት የለም በማለት ለህዝብ ተወካዮች ተብዬው ምክር ቤት ሪፖርት አቀርቦ እንዳልተጨበጨበ በራሳቸው አንደበት ገድለው የቀበሩትን ድርጅት ከመቃብር አስነስተው ” ለብሄራዊ ጸጥታ አስጊ በመሆኑ በሽብርተኝነት ፈርጀነዋል ” ማለታቸው አገራችን በምን አይነት ሂሊና ብሶች ስብስብ እየተመራች እንደሆነ ሌላ ተጨማሪ ማስረጃ ሆኖአል።

የወያኔ የህዝብ ተወካዮች አጸደቁት በተባለው ድርጅቶቹን በሽብርተኝነት የፈረጀ ሰነድ ላይ “ግንቦት 7 በቀድሞ የቅንጅት ነውጠኛ አመራሮች የተቋቋመ ድርጅት ነው” ካለ ቦኋላ “እነኚህ አመራሮች ህገ መንግስታዊ ሥርዓቱን በኃይል ለመናድ መሞከራቸው በፍ/ቤት ተረጋግጦና አምነው በድርጊታቸው ተጸጽተው ከእንግዲህ ወዲያ ህገ መንግስቱን እንደሚያከብሩና እንደሚያስከበሩ ቃል ገብተው ይቅርታ ይደረግላቸው ዘንድ መንግስትና ህዝብ በይፋ በመጠየቃቸው ይቅርታ ተደርጎላቸው ከእስር እንዲፈቱ መደረጉ ይታወቃል፡፡ ሆኖም በይቅርታ ከእስር ከተፈቱ በኃላ ህገ መንግስታዊ ሥርዓቱን በማናቸውም መንገድ ለማፍረስ አቅዶ የሚንቀሳቀስ ግንቦት 7 የሚል ቡድን ወይም ድርጅት አቋቋሙ፡፡ ብሎአል።

በመቀጠልም “ድርጅቱ ዓላማዬ ብሎ በይፋ ያወጀው ” ሁሉን አቀፍ ትግል ” በመጠቀም አሁን ያለውን መንግስታዊ ሥርዓት ማፍረስ ሲሆን በተለይ ደግሞ በከተሞች አካባቢ በመሰረተ ልማት ተቋማት ፣ በከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ላይ ሽብርና ግድያ መፈጸም እንዲሁም የከተማ አመጽ ማቀጣጠል የትጥቅ ትግል ማካሄድ እና ከማናቸውም ጸረ ኢትዮጵያ መንግስት አቋም ካላቸው ድርጅቶችና ሀገሮች ጋር በጋራ መስራት ነው”፡ በማለት የግንቦት7 መፈጠር ያሳደረበትን ስጋትና ጭንቀት ገልጾአል፡፡

እነ ዶ/ር ብርሃኑን የኢሕአዴግ መሪዎች በደንብ ያውቋቸዋል፡፡ በየቡናቤቱ ፈንጂ ያጠምዳሉ ብለው እንደማይጠረጥሯቸው መገመት አያስቸግርም፡፡ በምዕራብ ሀገራት ለረዥም ግዜ የኖሩት የግንቦት 7 መሪዎች፣ ለሰብአዊ መብት ደንታ የሌላቸው ሽብርተኞች ሆነው መቀመጣቸው ተዓማኒነቱ እምብዛም ነው፡፡ ከዚያ ይልቅ፣ እውነታው ያለው እነዚህ ሰዎች ወደ ሀገራቸው ተመልሰው የፖለቲካው አካል መሆን ለእውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እውን መሆን አስፈላጊ መሆኑ ላይ ነው፡፡ የኢሕአዴግ መሪዎች፣ እየመረራቸውም ቢሆን ከዚህ እውነታ ጋር የመጋፈጥ ኃላፊነት አለባቸው፡፡ አሁን የተያዘው መንገድ አያዋጣም፣ አያዛልቅም፡፡

የኢሕአዴግ መሪዎች ሆይ! ፖሊስና ወታደር የፖለቲካ ችግር ፈቺዎች አይደሉም፡፡ የሀገሪቱን የዲሞክራሲ ፈተና የእነሱ ዕዳ አድርጎ ማስቀመጥ ከደርግ ስህተት አለመማር ነው፡፡ ችግሩን ከምንጩ ማድረቅ ያስፈልጋል፡፡ ምንጩ ደግሞ ፖለቲካ ነው፡፡ ውንጀላውን ትታችሁ ተደራደሩ፡፡ ለሀገር የሚበጀው ብቸኛው መንገድ ድርድርና እርቅ ነውና፡፡

Qabsoon Haqaa fi Bilisummaa mo’ataa dha!

Deeggartootaa fi tumsitoota Qeerroo,
Nagaan haa dursu!
Yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa fuula isaa badaa san dhofkachuuf jecha seerota jajalloo fi doorsisaaf tolu ofii tumee ofii muraa jira. Kun waan nama ajaa’ibu ta’uu baatus mootummaan kun waan iaja isaa duratti ta’aa jiru otuu argaa fi dhagayaa jiru guyyaa akkuma mootota isa duraa sanaitti irree ummataan qileetti darbamu eeggachaa akka jiru ifatti mul’ataa jira.

Gidduu kana jaarmiyoota fedhii fi gaaffii mirgaa kabachiisuuf falmaa haqaatti jiran maqaa balleessuuf jecha “paarlaamaan” mootummaa Itoophiyaa mooraa shororkeessummaa keessatti akka ramadan labsee jiraatus, seerri fedhii fi dantaa ummataa hin kabajne kamuu akkuma tumamee labsametti akka hafu seenaa biyyattii irraa baruu hin dandeenye.

Waan kun ta’ee ganama isaa waanti magaalaa Hawaasaa keessatti ta’es ummata mirga isaaf falmachaa jiru seeera waraqaa irra kaayame dhiisii meeshaan waraanaa kamuu akka hin deebifne kan mirkaneessuu dha.

Guyyaa kanatti haalli ta’ee jirus gariin isaa karaa Qeerroo gabaasamee dha. Haalli walqunnamtii hedduu rakkisaa waan ta’eef suuraa fi vidiyoo guyyaa kana ture dabarsuun hin danda’amne. Haata’uutii, kan isa kanatti hidhamee isinii ergame waan guyyaa san ta’e haga tokko kan mul’isuu dha.

Qabsoon Haqaa fi Bilisummaa mo’ataa dha!

Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa(Qeerroo)n kan baarage Mootummaan TPLF Dabbaalootaa fi Qondaalotaa isaa galma Sidaamaa keessatti Walgahiin sarde.

(Qeerroo, Hawaasaa, Waxabajjii 21,2011) Odeessi Qeerroo magaala Hawaasaa irraa akka himutti,dhihoo magaalaa Hawaasaa keessaatti tapha kubbaa miillaa Ethiopian Premium League qophaayee irratti waraqaan yaamicha dargaggootaa( Qeerroo) naannoo stadium taphaa fi magaalaa keessatti bittinfamuu irraan kan ka’e ummatii fi poolisooti Wayyaanee walitti bu’iinsa guddaan adda bahanii jiru.

Guyyaa sanatti taphi silaa gaggeefamuuf yaadame jeequmsaa fi loliinsaan waan hammaateef gareen kubbaa miilaa Qidus Gorgis ergamtoota Qeerroo ti jechuun yakkamanii poolisoota Wayyaanee waliin walitti bu’uun taphichi hafe.

Haalla waraqaa yaamichaa afaan Amaaraan faca’e kun muutummichaa fi ergamee bultoota Wayyaanee haalaan waan rifachiisee jiruuf guyyaa har’aa Waxabajjii 21,2011 dabballootaa fi qindaalotiin Wayyaanee bulchiinsa naannoo kibbaa dabalatanii galma Sidaamaa keessatti walgahii godhachaa jiru.

Haalli walgahii kanaa gaaffii waayee Qeerroo fi sochii qeerroo dhimma ilaalu irratti walfamii fi yaadaan dheekkamsoon akka walitti daddarbataa jiran oduun garee san keessaa huluqxee Qeerroo geese addeessiti.

Kun kanaan osoo jiruu sochii Qeerroo bilisummaa fashalchiisuuf ergamanii bultooti diinaa mooraa Univesity Hawaasaa guutanii yoo jiraatan illee deeggartooti Qeerroo fi falmattooti mirga bilisummaa bakka jiranitti diddaa isaanii itti fufanii jiru. Itti dabaluunis, tokkummaan dargaggoota Oromoo humna tahuu ibsaa sochiin Qeerroo hanga gaafa bilisummaatti akka itti fufuu hubachiisanii jiru.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!

In a continued resistance of Qeerroo, the town of Hawaasa was swamped by protesters

(Qeerroo, June 20, 2011)

At the Ethiopian Premier League Championship tournament held in Hawaasa town where the popular St. George club played, the Qeerroo pamphlets where distributed at the scene in huge numbers and the town was swamped by protests.

Shocked by numbers of the pamphlets that has a call from the National Youth Movement for Freedom and Democracy of Qeerroo on it, the TPLF police armed in full have created the atmosphere of insecurity in and around the scene of the tournament and in the town of Hawaasa. Taken by disbelief with the number of the pamphlets distributed and   after losing any clue as to who distributed it; they started to search the people on the street. What is more, they also blamed the fans of St. George club, who come from the capital Finfinne (Addis Ababa) and they started to arrest them.

Angered by this irresponsible actions of the police, the fans and the people engaged in a serious of stone fighting with the police, until the huge number of police arrived at the scene was forced to flee. Until the people gathered started to disperse the popular Qeerroo movement activists where seen protesting with different slogans.  Accordingly the situation developed to full scale protest in the Hawaasa town and witnesses have said the town was forced to pass under huge stress the whole day.

The struggle shall continue and dictatorship will demise.

Qeerroo, 2011

 

 

The TPLF regime has continued its policy of persecuting the Oromo students and Intellectuals.

(Qeerroo News, June 18, 2011)

The Oromo students and the Oromo intellectuals are the front runners in raising the quest of the people for freedom and self determination, but the TPLF regards them as enemy and is always hunting them from Universities and their work places without any proof of wrongdoing.

Accordingly, with allegations of links to the National Youth Movement for Freedom and Democracy of Qeerroo, many intellectuals are reportedly picked from their place in the month of June. Even though the numbers are much higher the following intellectuals and professional are picked from their work place blaming them of organizing Qeerroo movements. These are

  1. Dr. Fanta Xilahun (Engaged in private business around Arat kilo, Finfinnee)
  2. Katama Fufa (Teacher in Jimma Town)
  3. Temesgen Irrenaa (Teacher in Innango, Wollega)
  4. Ahmed Jundi (Teacher in East Hirna Zone)
  5. Jamaal Ibrahim (Employee of Ministry of Agriculture, Bale zone, Gobbaa Town)

With related news, it is to be recalled that the TPLF right hand man in Oromiya, Junedin Saddoo have fired 3 Adama University Lecturers after letting them to be physically assaulted by its cadres, alleging them of organize the popular movement of Qeerroo. Until today, the whereabouts of Taye Fufaa is still unknown.

The struggle shall continue and dictatorship will demise.

Qeerroo, 2011

Sochiin Qeerroo Itti Fufe,Maqaalaan Hawaasas Jeequmsa Keessa Galte

Tapha Kubbaa Miillaa Premieum League Ethiopia irratti Qiddus Gorgiis jedhamee beekamu yeroo taphachuuf Hawaasaatti argamu Waraqaan Waamicha Qeerroo Bilisummaa Heddumminaan Faca’uun Magaalaa Hawaasaa Jeeqe.

(GabaasaQeerroo,Hawaasaa,Waxabajjii 19,2011) magaalaa Hawaasaa irratti gareen gubbaa miillaa bebbeekamoo Premieum League Ethiopia kan maqaa  Qiddus Gorgis jedhamanii beekamu dorgommiif magaala Hawaasaa ture, bakka stadium taphaa kanatti waraqaan waamicha Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa(Qeerroo) heddumminaan bittimfamuu isaan wal qabatee polisoonni TPLF meeshaalee waraanaa hidhatanii magaalaa Hawaasaa fi naannoo tapaha kubbaa miillaa sanitti olii fi gadi fiiguun jeequmsa guddaa ummata irratti fiduun beekame, plisoonni kun waraqaalee faca’e kana eenyu akka facaasee fi heddumminaan bitinfamuun eessa irraa akka ka’e waan wallalaniif ummata mara karaa irratti qabanii sakatta’aa turan,haallen kana bakka irraa dhufee faca’e qabatamaatti waan dhabanif garee degertoota Qidus Gorgisii kanneen Finfinnee irraa dhufantu kana godhe jedhanii dergertoota garee kanaa qabuu eegallan.

Haala kanatti kanatti kan aaran deggertoonnii fi gareen kun aariidhaan poolisootatti dhagaa darguu fi goolama goddaa kaasan,dallaan naannoo sanatti argamu diigamee hanga poolisoonni heddumminaan dhufan baqatanitti jeequmsi guutuu dirree kubbaa sanitti ka’e ummanni dirree sanitti argame addaan faca’e, humni Qeerroon Oromoo naannoo sanatti argamanis haala kana keessa dhadatnoo dhageessisaa poolisa Wayyaanee guyyaa guutuu mormaa akka turan beekama. Kana irraan kan ka’e humni polisaa fi ummatta jidduutti falammiin tureen  guutuun magaalaan Hawaasaa guyyaa guutuu jeeqamaa ooluun Qeerroon Hasaasaa irraa gabaasa.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!


Mootummaan Wayyaanee duula Beektootaa fi Barattoota Oromoo Balleessuu kan jedhu Akeeka godhatee itti fufe.

(Odeessa Qeerroo Finfinnee, Waxabajjii 18,2011)Gaaffii mirgaa fi sabummaa Oromoo yeroo irraa yerootti kanneen kaasan keessaa qoodi barattootaa fi beektota Oromoo guddaa dha,kanneen mirga Oromoof xichoominaan falman Wayyaanee biratti akka diinaatti ilaamamuun University fi manneen hojii Ethiopia jiran keessaa ilmaam Oromoo qaroo tahan sababa tokko malee mana hidhaatti geeffamaa jiru.

Akka kanaan sochii Qeerroo Bilisummaatti hidhuun Oromoota jajjaboo fi qaroo tahan baatii Waxabajjii kana keessa bakkoota adda addaa irraa Hidhaa jiru, Yeroo ammaatti sababa tokko malee bakka hojii isaanii irraa qabamanii qeerroo qindeesitu jechuun kanneen Hidhaa galan keessaa:-

  1. 1.    Dr Fanta xilahun  nama hojii dhuunfaatti bobba’ee naannoo Kiiloo 4 Finfinnee hojjetu
  2. 2.    Barsiisaa Katamaa Fufaa magaalaa Jimmaa kan barsiisuu
  3. 3.    Barsiisaa Tamasgen Irranaa Innaangoo Wallagaa kan barsiisuu
  4. 4.    Barsiisaa Ahiman Jundi godina bahaa Hirnaa kan barsiisuu
  5. 5.    Jamaal Ibraahim Gadaa kan jedhamu Ministera qonnaa jala godina baalee magaalaa Gobbaa

Yeroo tahan dhihoo kana baatii Waxabajjii kana keessaa ergamee bulaa Wayyaanee kan tahe Junaddiin Saaddoo barsiisota sadii University Adaamaa keessaa badii tokko malee sababa Sochii Qeerroo duubaan jirtu jedhuun reebsisee hojii irraa arsiisisuun beekamu. Kanneen reebaman keessaa barsiisaa University kan tahe Taayyee Fufaa hanga har’aatti bakka jiru hin beekamu.

Qabsoon itti fufa ! Gabroomsaan ni kufa!

 

Diddaan qabsoo ittiin dallaa garbummaa diiganii dha.

(Qeerroo, Adaamaa, 16 Waxabajjii 2011) Diddaan qabsoo ittiin dallaa garbummaa diiganii gara bilisummaatti ce’an waan ta’eef sobaa fi doorsisa jalaa fi ergamtuu abbootii irreetiin akka dubbatti hin deebine barattooti Yunvarsitii Adaamaa ibsan.

Barattooti Yunvarsitii Adaamaa keessa baratan ololaa fi doorsisa ergamtuu wayyaanee kan ta’e Junaddii Saaddoof kennaniin akka hubachiisanitti, yoomiyyuu taanaan diddaan qeerroo karaa maraan jabaatee itti fufa.

Haata’uutii, ergamtichi Wayyaanee marii barattoota waliin godhe keessatti yeroo barattooti gaaffii mirgaa fi gaaffii akkaadaamii kan akka ‘nyaata nuuf sirreessaa’ fa’aa gaafatanitti,   deebiin qajeelaa kennamaafii hin jiru.

Yeroo kaanitti, ‘qaamni as jiru kun deebii isinif kennuu hin danda’u,’ jedhamaa akka turan kanneen ibsan kun dabalanii akka hubachiisanitti, deebii kana argamu yeroo ‘qaama olaanaa argamee qofaa dha.’

Dhumarrattis qaamni olaanaa jedhame sun ergamticha wayyaanee, Juunayidii Saaddoo  akkuma dallaa seeneen akeekkachiisa kenneen, ‘Nyaatni rakkoo tokko hin qabu; isin rakkoo ilaalchaa qabdu,’ ittiin  jedhee jira.

Qeerroon garuu, dhimmoota akkanaan kan duubatti deebi’u akka hin jirre ibsanii, deebiin akkanaa kan sammuu ergamtoota abbootii irree irraa yeroo yeroon facaafamu waan ta’eef qabsoo diddaa eegalan akka malchiisutti qindeeffatanii itti fufuuf murteessanii jiru.

 

Ergamaan TPLF Junaddiin Saddoo, Dargaggoota Oromoo( Qeerroo ) Basaasuu irratti Ramadamee Milkaayuu Dhadhabe.

(Oduu Qeerroo, Adaamaa, Waxabajjii 15,2011)Guyyaa Kaleessaa Waxabajjii 14,2011 Ergamtichi TPLF mooraa University Adamaa keessa naannoo barattooti baratanii fi doormii ciisicha barattootaa irra deemee barattoota Oromoo akka doorsisaa turee fi kanneen ergamtoota isaa tahan ammoo if jala hiriirsee waldaa tokkoma Oromiyaa ijaarra jedheen maqaa isaanii galmeessaa akka ture beekame.

Ergamtichi TPLF kun bara 2005 irraa eegalee barattoota Oromoo ajjeesisuu fi hiisisuu akkasumas biyyaa ariisisuu kaaniin hojii dhablee taasisuutti qooda inni Wayyaanootaaf kenne himamee hin dhumu,saba Oromoo fi barattoota Oromoo birattis seenaa xuraayaa fi fokkotaa qaba.

Yeroo ammaa kanas gochaan isaa itti fufee barattoota Oromoo adda addaa qooduuf jecha guyyaa kaleessaa list warra miseensa OPDO tahan galmeeffatee barattoota Oromoo kanneen hafan keessaa bahanii doormiin qofaatti akka isaanii kennamuu fi tajaajjilli addaa akka isaaniif tahu ajaja dabarsee deemeee jira.

Yeroo kanattis barattooti gama tokkoon sodaatanii list inni galmeesse keessatti maqaa kennan nuti duunee banna malee dhiiga obbolaa keenyaa irra dhaabbannee waan ergamaan kun hambaa diinaa jalaa funaannee nuu kennuu hin goyyomnu jechuun Qeerrolee mooraa University Adaamaaf ibsanii jiru.

Namtichi kun barattoota maqaa tokkoomsaa Oromiyaa jedhuun goyyomsuu fi raatessuuf haayaalu malee dhimma saba Oromoo irratti barattooti Oromoo University baratan haaturuu kanneen yeroo ammaa mana barumsaa gadaanaa keessa jiranuu Junaddiiniif barnoota sabboonummaa kennuu kan dandayan malee isa irraa waan baratan takka illee akka hin jirre Qeerroon Adaamaa gabaasu.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!

Bittaa Murna Bicuu TPLF fi Miidhaa Ummata Oromoo irra gahaa jiru

(Dhaamsa Qeerroo,Jimmaa 14 Waxabajjii 2011) Sirni abbaa irrummaa murna bicuun durfamu  haala yeroo aanjaa argateen akeeka isaa  guuttatee Itophiyaa eerga dhuunfatee kunoo waggoota digdama qadaadde.

Waggoota digdama dabran kunneen keessatti murni bicuu kun ummata addaan qooduu, ummatoota walitti buusuu fi wal irratti diina taasisuun bittaa isaa jiraachise.

Gara jabummaa dorgomaa hin qabneen ummatoota fixaa fi ficcisiisaa, kuma kudhanootaan mana hidhaatti naqee irratti roorrisaa fi hiraarsaa, kan kumoota baay’een lakkaa’aman firaa fi lammii, biyyaa fi qe’ee dhalootaa dhiisanii biyya alaatti akka baqatan taasisuu dhaan umrii bittaa isaa dheereffatuun jiraate.

Bitta Murna Bicuu TPLF fi cunqursa Oromoo,Ibsa Qeerroo Wax 14,2011

Ergamtichi Wayyaanee Barsiisota Sadii Hojii Irraa Aryate!

(Oduu Qeerroo, Adaamaa, Waxabajjii 11, 2011) Ergamaan Wayyaanee, Junaddiin Saaddoo ammas akkuma kanaan dura, 2004 keessa  barattoota Yunvarsitii Finfinnee 300 ol ta’an  akka barumsa irraa aryataman wayyaanee waliin murteessetti, ammas  barsiisota Yunvarsitii Adaamaa sadii ajaja waltajjii irratti dabarseen akka hojii irraa aryatama godhe.

Qeerroon magaalaa Adaamaa keessaa akka gabaasetti, Ergamtichi Wayyaanee kun  kanaan dura barattoota Oromoo goyyoomsuuf yaaliin godhe akka jalaa fashaleen Jimaata darbe, lukkeelee abbaa irrree wayyaanee callaa walitti qabee oduu kijibaa harkaa funaanaa oolee jira.

Qeerroon walgahii kana irratti argame akka dubbatetti, waan hunda caala kana nama dhibu namni maqaaf abbaa aangoo ta’e tokko kijiba waltajjii irratti malaan nyaatotti himaniin hojjataa mootummaa tokko akka ergamtuu isaatiitti aryachuu isaa ti.

“Keessaayyuu, walgahii magaala Adaamaa, galma abba gadaa keessatti godhame irratti waa’ee barsiisa Taayyee jedhamu waanti himamee fi murtiin darbe kan nama raajuu dha,” kan jedhe Qeerroon, “oduu kijibaa  barataan miseensa opdo ta’e tokko odeesseen barsiisaan kun battalumatti hojii irraa akka aryatamu Junaddiin waltajjii irratti murteesse,” jedhee jira.

Haaluma kanaan barsiisoti sadii battaluma sanatti hojii irraa akka aryataman beekamee jira. “Sababa barataan opdo tokko oduu kijibaa  dubbateen  ogeessa tokko hojii irraa aryachuun maalummaa sirna wayyaanee kan ifatti mul’isuu dha, kan jedhan immoo, “haalli abbaa irrummaa akkanaa  kun umurii sirna abbaa irrummaa kan gabaabsu malee kan dheeressuu miti,” jedhanii jiru.

Baratoota miseensa opdo fi barsiistoota walitti qabanii maqaa wal gahii dhaan hoteela rift valy jedhamu keessatti dhugaati obaasanii haala siyaasa isaani ijaa-gurratti afuufaa akka jiran kan gabaase Qeerroon,  “haalli kun baratoota macheesanii haala hin taaneen olola siyaasaa itti guutuun dhibdee biyyattiif furmaata buqqaasaa akka hin taane, inumaayyuu, ittiin jireenyaaf jecha waantoti yeroof kabaman kunneen  akka dallaa cirracha irratti ijaaramee ti,” jedhanii jiru.

Qeerroonis itti dabaluun akka dhaametti, yeroo darbuuf jiru keessatti kanneen xurii seenaa laaqqachaa jiran badii caalutti otuu hin galiin akka irraa deebi’an dhaamsa lammummaa dabarseefii jira.

Fincilli Diddaa Gabrummaa Itti Fufe.

(Odeessa Qeerroo, Fichee, Waxabajjii 11, 2011) Oromiyaa naannoo Shawaa Kaabaa keessatti ummati Oromoo erga FDG jalqabee bubbulee jira.

Finciloota mirga abbaa biyyummaa falmachuun baatii Waxabajii kana keessa itti fufuun ummannii Oromoo onoota Kuyyuu, Hdhabuu Aboote, Dagam fi Yayyaa Gullallee keessatti ajaja qondaalota Wayyaanee irraa fudhachuu diduu fi qajeelfama mootummaan TPLF ummata irratti baasu lagachuun diddaan dura dhabatanii jiru.

Haala kanatti kan aare mootummaan Wayyaanee immoo ummata meesha maleeyyii mirga uumamaan qabanitti dhimma bahanii gaaffii mirgaa gaafatan kunneen mana hidhaatti guuraa jira.

Akka kanaan onoota kanneen keessaa Waxabajjii 06 fi 07,2011 Oromoota 159 lukkeelee Wayyaanee fi waraana TPLFn qabamanii mana Hidhaa bakki hin beekamiinitti geeffamanii jiru.

Sababa kanaan kan ka’e ummati Oromoo naannoo san jiraate gamtaayee bakka isaan itti hidhamanii fi sababiin namni 159 hidhameefii akka nuu himatan jechuun qondaalota lukkeelee fi TPLF yeroo gaafatan, warren hidhaman kun ummata mootummaa irratti kakaasan,ajalaa fi qajeelfama keenya ummati akka hin fudhanne kakaasan kan jedhuun hidhaman jechuun deebii arrabsoon makame ummataaf deebisuu Qeerroon  Shawaa Kaabaa gabaasee jira.

Ummati Oromoo  Shawaa Kaabaas jiraatus tahe ummati Oromoo walii galatti warraaqsa baatii Ebla jalqabe hanga har’aatti osoo wal irraa hin citiin gaggeessaa jira.

Warraaqsi qabate kun galiin isaa mirga ummata Oromoo fi soboota cunqurfamoo Ethiopiaf gonfachiisu akka tahe Qeerrooleen Oromiyaa onnatanii dubbatu.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!

“Nuti Otuu Jirruu, Akkamiin Dhabamaa?

(Qeerroo, Finfinnee, 11 Waxabajjii 2011) Sabni tokko kan ofi danda’ee, ummata baay’ee qabu qabsoo gamtaadhaan garbummaa jalaa akka bahu weellisaa ANGAFAA fi beekamaa Afandii Siyyoo Faaruu Warraaqsaa Qeerroof erge keessatti hubachiise.

Wellisaa Afandii Siyyoo faaruu haaraa Qeerroo Oromiyaaf qindeesse keessatti akka hubachiisetti sabni Oromoo kan dhaloota sabboonoo fi kutatoo kitilaan qabu ba’aa garbummaa baatee jiraatuun salphina guddaa dha.

Walaloo faaruu “garbummaa irra jirraa, roorroodhaan saamamnee,..” jedhee eegalu keessatti akka welluu isaatiin qindeessee miiressetti xiqqaa guddaan keenya karayyuu marsinee diinatti yoo kaane abbaa injifannoo ta’uun hin mamsiisu. 

” Nuti Otuu Jirruu, Akkamiin Dhabamaa?” jedhee gaaffii seena qabeessa kan gaafate Artisti Afandii Siyyoo, deebii isaas, “Nuti saba tokkoo, wajjiniin qabsoofnee, wajjiniin rakkannee bilisummaatti haa baanu,” jechuun furmaata isaas welluu isaa kana keessatti akeekee jira.

“Waliin Qabsoo Goonee, Irraa baana Rakkoo”

Artisti Afandii Siyyoo seenaa qabsoo warraaqsa Oromoo keessatti wallee warraaqsaa kan akka Baallee Guchii  fi  Alaabaa Oromiyaa fa’aa weellisuun  qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa olaanaatti akka tarkaanfatu gahee mul’ataa gumaachaa jira.

Kana malees, yeroo addaddaatti walleen Oromoo sadarkaa addunyaatti akka beekamu gahee olaanaa bahuun faandhahii dhaloota haaraa ta’ee akka jiru  hubachuun kan danda’amuu dha.

Yeroo ammaas  bu’aa bubbutuun otuu hin malalfamiin qabsoo oromoo jabeessuu fi tumsuun gahee ogummaa kan sadarkaa guddaatti mul’atu  bahaa jira. Dhiyeenyattis Faaruu Qeerroo qopheessuun hojiin boonsaa diddaa Qeerroo Bilisummaa tumsuu fi gootomsu  gumaachee jira.

Kanumaan wal qabatee, gara fuulduraattis hojii muuziqaatiin qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuuf kutannoo hin daddaaqamnee fi jabaa akka qabu dhaamsa nuu dabarse keessatti mirkaneessee jira.