Barattooti Yunivaristii Finfinnee Mooraa School of Journalism Diddaa Cimaa Kaasan.

Aside

Bitootessa 31,2012

Mootummaan  Wayyaanee Dhaabbilee barnootaa gad aanaa fi olaanaa keessatti imaammata barnootaa jijjiiraa jira.Diddaanis haaluma kanaan akka itti jabaate beekama.‏

Mootummaan Wayyaanee afaan Oromoo manneen barnootaa keessaa baasuuf yaalii gurguddaa gochaa jiru irratti manneen barnootaa gad aanaa keessatti imaammata barnootaa jijjiiraa kan jiru yoommuu tahu yeroo ammaa kana ammo yuunivarsiitii Finfinnee keessatti school of journalism sadarkaa isaa gadi xiqqeessuun gara Department of journalismitti jijiiruun diddaan mootummaa Wayyaaneetti qabatee jira.Mootummaan Wayyaanee school of journalism keessa barattootni Oromoo hedduun jiraachuun erga hubatee gama miidiyaan dhiibbaa guddaa fiduu danda’u jechuun sodaachuun gara muummeetti gad buusee jira.Barattootni Oromoo shirri diinni ooltu ifaadha jechuun hanga bakka isaatti deebi’u hin barannu jechuun mootummaa Wayyaanee yaaddoo guddaa keessa buusanii jiru.

Barattooti kunis  mormodhaan hojii baruu fi barsiisuu dhaabudaan keessayyuu guuyyaa kaleessaa waaree booda baayyinni isaanii gara 300 kan ta’an petition qopheessudhaan mormii cimaa dhageessisaa akka oolan dhagahameera

Haaluma wal fakkaatuun diddaan yuunivarsiitii Finfinnee Damee Bishooftuu keessatti jabaachuun barattootni Oromoo hanga gaaffiin mirgaa deebi’u hin barannu jechuun barnoota dhaabanii gala jiru.Mootummaan Wayyaanees kadhaan tasgabbeessuu yaalus milkaa’uu hin dandeenye.

Sababaa Meeshaa Waraanaa Hidhattaniittu Jedhuun Waraanni Wayyaanee Doormii Barattootaa Sakatta’a Eegale

Aside

Bitootessa 31,2012 Naqamte

Mootummaan Wayyaanee qabsoo Qeerroon gaggeessaa jiruun hiddi isaa kan laafe yoommuu tahu yeroo ammaa kana tarkaanfii diina irratti gaggeeffamaa jiru adda durummaan kan gaggeessu Qeeroo Oromoo dha jechuun aqaa jedhuun waraanni Wayyaanee yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti qabeenya barattoota Oromoo diigee meeshaa waraanaa barbaadaa jira.Mootummaa Wayyaaneetti dhaamaatiin kan jabaatee fi yaaddoo guddaan kan seene yoommuu tahu barattootni Oromoo meeshaa waraanaa qabu sababa jedhuun barattoota doormiidhaa gara doormiitti irra deemuun sakatta’aan hiraarsaa jira.

Gaaffiin mirgaa gaafatame meeshaa waraanaa kan itti ta’ee jiru garboomfataan mootummaa wayyaanee yeroo ammaa cinqiin keessa galee waan qabatuu fi dhiisu akka dhabee jiru ifa galaa dha.

Waraanni Wayyaanee Yuunivarsiitiilee garaa garaatti babba’e dubartoota dirqiin gudeeduu jalqabe!

Aside

Bitootessa 31,2012 Arba Minci

Waraanni mootummaa Wayyaanee naannoo yuunivarsiitii Arbamincitti bobba’e barattoota daawwiif bosonaa fi burqaa uumamaa daawwachuuf bahan dirqiin gudeeduu jalqabe.Guyyaa har’aa waraanni mootummaa Wayyaanee barattoota yuunivarsiitii Arbaminc daawwiif bobba’an garii saamuun dubartoota dirqiin gudeedanii akka jiran gabaasi Arba mincii nu dhaqabe addeessa.Keessummaa waraanni kun barattoota Afaan Oromoo dubbatan ija hamaan kan ilaalu yoommuu tahu raawwii gara jabeenyaa barattoota irratti raawachaa akka turee fi dararaa jiru beekamee jira.Kana keessatti barattoota Oromoo kan maqaa isaanii ammaaf hin baafne 5 akka darara guddaa irraan gahan beekama.Kanneen kanaaf qormaati tahe gama duula duraa dhihaata.

Haaluma wal fakkaatuun waraanni Wayyaanee barattoota fakkaachuun yuunivarsiitii wallaggaa keessa hedduumminaan qubatee jira.Waraanni barataa fakkaachuun yuunivarsiitii Wallaggaa seene kun barattoota dhoksaan gara mana hidhaatti guuruuf jooraa kan jiru yoommuu tahu barattootni lama ykn sadii tahanii deemuun dhorkamee jira.

Diddaan Dargaggootaa Itti Hammachuu Irraan Godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Laaloo Asab keessaa Waraanni Wayyaanee dargaggoota Oromoo ukkaamse!‏

Aside

Bitootessa 31,2012 Gimbi
Ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuruu kan amaleeffate mootummaan Wayyaanee dargaggoota Oromoo Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Laaloo Asab ganda Wanjoo keessaa qabuun meeshaa waraanaa ABO naannessitu,ABO nu rukkuchiisaa jirtu jechuun dargaggoota Oromoo yakkee mana hidhaatti darbee jira. Dargaggootni ganda kanaa

1.Baacaa Tarrafaa

2.Alamaayyoo

3,Eliyaas Bulaa

4.Milkeessa Tafarii

5.Mitikkuu

Kanneen jedhaman mootummaa Wayyaaneen yakkamanii mana hidhaa hin beekamiin akka geessee gabaafame. Sodaan qeerroo mootummaa Wayyaanee hedduu raasaa kan jiru yoommuu tahu uummata Oromoo mana hidhaatti guuruun furmaata itti fakkaatus diddaan daran itti jabaataa kan dhufe dha.

Uummatni Oromoo Godina Gujii Aanaa Shaakkisoo Diddaa Kaasan.

Aside

Bitootessa 30,2012 Finfinnee
Kibba Oromiyaa Godina Gujii aanaa shaakkisoo keessatti albuuda warqee funaanaa kan ture mootummaan wayyaanee har’as itti jira.Uummatni Oromoo armaan dura gurgura albuudaa Sheek Allaamuditti gurgurame mormaa kan ture yoommuu tahu har’as jabaatee itti fufee jira.Mootummaan Wayyaanee albuuda warqee naannoo kanaa baasuuf hedduu rakkamaa kan jiru yoommuu tahu uummatni oromoo naannoo kanaa albuuda biyya keenyaatti nutu fayyadama malee ormi hin fayyadamu jechuun dura dhaabbatanii jiru.Qabeenya ilmaan Oromoo humnaan saamsisuuf mootummaan wayyaanee waraana federaalaa bobbaasuun uummata oromoo naannoo kanaa ilaalcha ABO qabdu jechuun goolaa jirti.Qabeenya uumamaa fi kan Oromoo biyya ofii keessatti abbaa qabaachuu qaba, Oromoonni biyya isaani irratti abbaa ta’uu qabu jechuun uummatni Oromoo shaakkisoo fi waraanni federaalaa Wayyaanee irratti mormii jabaa keessa galanii jiru.Qabeenya Oromiyaa tiksuu irratti hunduu birmachuu akka qabu waamicha dabarfanna jechuun uummatni naannoo kanaa dhaammata.
Diddaan Ummta Godina Gujii fi waraana Wayyaanee jidduutti ka’e bubbulee jiraatus rakkoo kana dhaamsuuf jecha caalaatti human waraanaa fi dabballooti Wayyaanee yoo bobba’an illee ummanni diddaa isaa jabinaan itti fufee hanga har’aa naannoon sun tasgabbii akka hin qabne beekama.

Barattootni Yuunivarsiitii Gondar Gaaffiin Mirgaa Kaasan.Hojjettoonni Warshaa Huccuu Sabbataas Hojii Dhaaban.

Aside

Bitootessa 30,2012 Finfinnee
Gaaffii mirgaa barattootni yuunivarsiitii Finfinnee Damee Bishooftuu Faculty Veternary Medicine gaafatan gaaffii mirgaa fi bilisummaa hojii dhabdummaan biyyattii keessaa haa dhaabbatu kan jedhu waan taheef gaaffii keenya jechuun barattootni yuunivarsiitii Gondar Faculty Veternary Medicine barnoota dhaaban.Hojii dhabdummaa biyyattii keessatti babal’atee fi manneen barnootaa dhaabbiilee siyaasaa keessaa bahuu qabu jechuun barattootni kun gaaffii dhiyeessaniif deebii waan dhabaniif barnoota dhaabanii jiru.Barattootni kunneen walii galtee fi tokkummaan barnoota waan dhaabaniif mootummaan Wayyaanee cinqii guddaa keessa bu’ee jira.Barattoota miseensa OPDO fi dhaabbiilee siyaasa ishee deeggaran wal gahiin waamee kadhaa fi mariin barnootatti deebisuuf yaalus milkaa’uu hin dandeenye.Diddaan biyyattii keessaa hanga bilisummaa jabaatee itti fufuus qeerroon yuunivarsiitii Gondar gabaasee jira.
Gama kaaniin Bitootessa 29,2012 Hojjettootni waarshaa Huccuu Sabbataa kanneen miidhamuunii fi lafti ilmaan Oromoo alagaa gabbisuu irraa kan ka’e uummatni waarshaan huccuu kun akka buqqa’u gaafatan.Mootummaan Wayyaanee gaaffiin kun gaaffii ABO ti jechuun Waraana Federaala bobbaasee uummata reebaa jira.Hojjettootni waarshaa kanaa hedduun miidhamanii gara Hospitaalaa seenanii jiru.Uummatni naannooo waarshaa kanaa lammiiwwan alagaa Turkii fi hindoota bakkeewwan bultii dhorkuun magaala sana keessaa baasee jira.Lammiiwwan alagaa kun mootummaa Wayyaanee waliin qabeenya ilmaan Oromoo barbadeessaa kan jiran jechuun uummatni magaala keessaa baasee jira.Dargaggootni magaala kanaas hojjettoota waarshaa qabatanii waarshaan kun guutummaan guutuun hojii akka dhaabu taasisanii jiru.Lubbuu ilma namaa bahee fi miidhama qaamaaf mootummaan Wayyaanee itti gaafatamummaa akka fudhatu qeerroon dhaammatee jira.

Waraana Wayyaanee Jidduu Wal Shakkii fi Wal-Dhabbiin Baldhinaan Itti Fufee Jira

Aside

Bitootessa 30,2012 Finfinnee
Warraanni Mootummaa Wayyaanee diddaa Qeerroo tasgabbeessuuf oliif gadi fiigaa jiraachuu irraan darbee wal dhabdeenii fi wal amantamummaan gidduu isaaniitti uumamaa jira.Amanamtootni mootummaa Wayyaanee tasgabbii itti uumuuf xaaranis wal shakkii gidduutti uumameen yaada qaban ifaan dubbachuu dadhabanii jiru.Waraanni bobba’e uummata Oromoo gara jabinaan akka goolu ajajni darbeefii jira.Magaalota gurguddaa Oromiyaa keessatti waraanni federaalaa fi Poolisiin akkasumas tikni akka Horii uummata tiksaa jiraatu iyyuu kanneen dhalootaan Oromoo ta’an sochii Warraaqsaa ummati Oromoo deemsisaa jiru dura gara jabinaan dhaabbachuu dhabuun isaanii mootummaa Wayyaaneen yaaddessee Oromoota waraana ta’an naannoo Oromiyaa irraa gara bulchiisa naannoo biraatti jijjiraa fi bobbaasaa akka jiran beekama.
Gabaasa dhimma kanaa odeeffata mootummicha keessaa nu gahaa jiru guutuu walitti cuunfinee gama fuula duraa dhiheessuuf jirra.

Dhugaan Afaan Qaban, Funyaaniin Dubbatti

Aside

Yaa. Gammadaa(2005)
Sochiin Qeerroo Biyya keessaa , Wyyaanee haalaan sodaachiisu kan ragaa nuuf ta’u , Sochiin Qeerroo bifa adda addaan gaggeeffamu, miidiyaa Biyya keessaa fi alaa irraa , akka hin taamsaaneef, seera addunyaa maallaqaan cabsanii Ukkaamsuudhaan , maallaqa baasaa jirtuudha. Wayyaaneen sochii qeerroo guyyuu funyaan ishee jalatti hojjatamaa jiru , akka miidiyaa Biyya keesaatti hin dhaga’amneef, Gaazexessitoota ishee akeekkachiisu, keessa beektoonni karaa adda addaa saaxilaa jiran.Dhugaan Afaan Qaban, Funyaaniin Dubbatti

Bosonaa fi Qabeenya Uumamaa Barbadaa’aa jiruuf itti Gaafatamaan Mootummaa Wayyaaneeti!‏

Aside

Bitootessa 30,2012 Finfinnee
Mootummaan wayyaanee hidhaan,ajjeechaan ilmaan Oromoo rakkisaa kan turee fi kan itti jirun yoommuu tahu uummata Oromoo hunda hidhaa dhaabbii hidhuufis fala fale qaba.Mootummaan Garboomfataa Wayyaanee lafaa fi qabeenya ilmaan Oromoo gurguraa,hiraa kan turee fi itti jiru yoommuu tahu bosona Oromiyaa keessaa gubuun hongee fi beelaan ilmaan Oromoo miidhuuf karoorfate bosona Oromiyaa hedduumminaan gubaa jira.Ilmaan Oromoo shira mootummaan Wayyaanee itti turee fi itti jirutti jabinaan dammaquun birmachuu qaba.Mootummaan Wayyaanee Bosona Oromiyaa Waraana ABO WBOtu keessa gala jechuun akeeka godhatee ilmaan Oromoo hongee fi beelaan fixuuf bosona Oromiyaa bakkeewwan garaa garaa gubaa jira.Waggoottan dhihoo darbanittis bosona Oromiyaa Baalee,Booranaa fi Wallagaa keessaa hedduu kan gube yoommuu tahu yeroo ammaa Baalee,Arsii fi bakkeewwan birootti ibidda qabsiisuun sababa hin beekamneen gubachaa jira jechuun miidiyaatti bahee lallabaa jira. Oromoo naannoo bosona kanaa manneen isaanii irraa halkanii fi guyyaa ibidda tiksaa dararamaa fi yaaddoo guddaa keessa bu;anii jiru.Mootummaan kun Qabeenya Oromoo gubee Oromootu gube jechuuf fala falaa waan jiruuf uummatni Oromoo marti irratti dammaquun bosona gubatee fi gubachaa jiruuf mootummaa Wayyaanee itti gaafatamummaa akka taasifnu dhaammanna jedhu Qeerroon.

Qabeenya Wayyaanotaa kan ta’e Omishi Shonkora Finca’aa fi Ujummoon(Sprinkler) Hedduun Ammos Barbadaaye

Aside

Bitootessa 29,2012, Qeerroo Finca’aa

Lafti Oromiyaa biyyoo gabbataa fi albuudi lafa jalaa akkasumas waan lafaa irratti oomishamu marti baroota 120 oliif diinaaf malee abbaa biyyaa kan ta’e Oromoof waan fayyade gonkumaa hin jiru.

Haala kanatti ummati Oromoo aaree diddaa gabrummaaf gochaa jiru bakkoota adda addaatti tarkaanfii abbooti qabeenyaa gabroomfataa irratti fudhatan daran mootummicha sodaachisee akka jiru ni beekama.

Haala kanaan  Bitootessa 28,2012 galgala kaleessaa sa’a lamatti oomisha shonkora Finca’aa naannoo ”Sabaat” ibiddaan barbadda’ee jira. Oomishni Shonkora kun bara kana keessa yeroo adda addaatti irra deddeebbiin gubachuun hojjettootni waarshaa kanaa guutummaa guutuun Miseensota ABO jedhamuun shakkamaa kan jiran yoommuu tahu miseensota kana qulqulleessuuf jecha mootummaan Wayyaanee olii fi gadi fiigaa jiraachuun beekame.Sakatta’insi keellaa irraas waraana mootummaa Wayyaaneen jabaatee uummata rakkisaa jira.Kana ta’us Oomishni shonkoraa kuni fi qabeenyi mootummichaa hanga gaaffiin mirgaa ummata Oromoo deebi’utti balaa irraa baraaramuu akka hin oolle beekamaa dha.

Shonkorri gubate kun ammatti heektara hammamii akka tahe baramuu yoo baate illee  Ujummoon jallisii(sprinkler) hedduunis gubatanii tajaajilaa ala akka ta’an gaabaasi Qeerroo naannichaa nu dhaqabe addeesse.

Hojjettootni Waarshaa Huccuu Azeeb Masifn Kan Sabbataa Jiru shan du’an,kaan caccaban!‏

Aside

Bitootessa 29.2012 Finfinnee

Warshaan Huccuu Walii galtee Mootummaa Wayyaanee Haadha Manaa  Mallas Azeeb Masfinii fi Investeroota Turkey dhaan Godina Shawaa Lixaa Aanaa Sabbataa Hawaas Alam ganaa ganda 02 keessatti argamu ALKE TEXTILE SHARE COMPANY jedhamu hojjettoota irratti miidhaa dhaqqabsiise.Warshaan kun lafa ilmaan Oromoo mijataa fudhachuu irraan darbee habashoota qacaruun kan beekamu yoommuu tahu guyyaa har’aa Bitootessa 28,2012 humna elektrikii waarshaa sana keessaa dhabamsiifameen hojjettootni  kanatti shakkamuun akka sakatta’aman yoommuu dirqisiifaman karaa itti cufuun hojjettootni hedduun madaa’aanii shan ammo lubbuun darbanii jiru.

Hojjettootni 60 ol yeroo ammaa ambulaansiidhaan gara Finfinneetti kan fudhataman yoommuu tahu miidhaa jabaan cabinsii fi meeluun isaan dhaqqabee jira.Miidhaa ilmaan namaa kana irra gahaa jiru itti gaafatamaan mootummaa Wayyaanee akka tahu Addunyaan akka birmatu taasisuun qooda sabboontotaati.

 

Hidhaa fi Ukkaamsaan Heddummaatus Diddaan Ummata Oromoo Jabaatee Itti Fufe.

Aside

Bitootessa 29.2012, Qeerroo Naqamte

Diddaan barattootaa fi ummata Oromoo naannoo Godina Wallagga Bahaa erga walitti fufiinsaan eegalee baatii hedduu lakkoofsisee jira, baatii bitootessaa kana keessa ummanni baadiyaa jiraatu guutuutti bulchiisa Wayyaanee of irraa ari’uun akka aadaa Oromoo maanguddoota qe’een bulaa akka jiru odeessi naannicha irraa nu gahe addeessa. Haala kanatti hedduu kan baarage Wayyaaneen humna waraanaa karaa Matakkal galchuun dargaggootaa fi Oromoota naannoo waliin wal dura dhaabbachuun miidhaa guddaa geesssisaa yoo jiraatan ille fincilli itti fufee jira.

Diddaa ummataa kana dura dhaabbachuu kan dadhabe Mootummaan Wayyaanee diddaa Godina Wallaga bahaa keessatti itti jabaate dhaabuuf dargaggoota Oromoo mana hidhaatti guuruu jalqabe. Akka kanaan Bitootessa 27,2012 Godina wallaggaa bahaa Aanaa Limmuu keessatti dargaggootni Oromoo
1.Faqqadaa Moosisaa fi
2.Ayyalaa Gammachuu

jedhaman tika mootummaa Wayyaaneen qabamuun bakka buuteen isaanii dhabamee jira.Mootummaan Wayyaanee diddaa itti jabaate dhaamsuuf uummata Oromoo mana hidhaatti guuraa jiraatus diddaan daran jabaachuu qeerroon ifa godha.

Diddaan Barsiisotaa Guutuu biyyaatti babal’achuun Wayyaanee yaaddoo keessa buuse!‏

Aside

Bitootessa 29,2012, Qeerroo Finfinnee

Diddaan barsiisotaa fi barattootaa guutuu Oromiyaatti babal’achaa jira.Barsiisotni qaala’insa jireenyaan rakkachuu irra darbanii miindaan isaan irraa maqaa garaa garaan citu dhimma siyaasaaf oolee barsiisaa kabaja dhabsiisaa kan jiru tahuu yoommuu ibsan hojii baruu fi barsiisuu dhaabaa jiru.Barsiisotni Magaala Finfinnee keessaa barattoota isaanii qabatanii gaaffii mirgaa dhiyeessaniif mootummaan Wayyaanee deebii homaa kan hin kennine yoommuu tahu diddaan kun manneen barnootaa Oromiyaa bakkeewwan garaa garaa kanneen akka Najjoo,Leeqaa,Giddaa fi Baha Oromiyaatti babal’achuun Wayyaanee yaaddoo guddaa keessa buusee jira.Barsiisotni maqaaf barsiisummaa baatanii dhimma siyaasaa Wayyaanee tarkaanfachiisaa turan manneen barnootaa garaa garaa keessatti gaaffii barsiisotaa ukkaamsuuf bu’anii bahanis barsiisota Oromoo sabboonoo ta’aniin salphachaa jiru.Akeekni mootummaa Wayyaanee gama hundaan fashalaa kan jiru yoommuu tahu diddaa kana uummatni hundi akka tumsu barsiisotni Oromoos dhaamsa kara karaa dabarfachaa jiraachuun beekame.

Kana malees Diddaan hojii dhabdoota Oromoo irraa mootummaa Wayyaaneetti qabate bulchinsa aanaa fi godina bakkeewwan garaa garaa yaaddoo keessa buuse.Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaala Shaambuu keessatti hojii dhabdootni Oromoo gurmuu isaanii cimfachuun Bitootessa 27,2012 bulchiisan Wayyaanotaa magaalaa Shambuu deemuun gaaffii mirgaan sardaa oolanii akka jiran qeerroon gabaasa,aalli kun itti hammaachuu irraan mootummaan humna Poolisii yaammachuun diddaa san bittimsuuf yaalii godhe illee osoo itti hin milkaayiin dhabuu fi Oromoonni jiraattonni kaan hojii dhablootaaf akka birmatanii turan gabaasi nu gahe addeessa. Halli kun hamma illee osoo hin qabanaayiin jiraatus gurmuu jabeeffatee hamma gaaffiin mirga Oromoo argamtutti akka itti fufu beekamaa dha.

Godina Shawaa Lixaa Aanaa Gindabara Gootonni Diina Cinqan,Sakata’is heddummaate.

Aside

Bitootessa 29,2012 Gindabarat

Godina Shawaa Lixaa Aanaa Gindabarat Ganda Baroo yaagot keessatti,mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kaachis diddaan barattootaa fi ummataa itti fufee jiraachuun beekame. Haala kana irraan kan rifaatuu fi jeequmsa qabu mootummaan Wayyaanee gaaffii ummataa deebisuu dadhabuu irraan barattoota Oromoo sababoota adda addaan yakkuun mana hidhaatti geessaa jira.

Bitootessa 28,2012 uummataa qindeessaa kan jiru sidha jechuun mootummaan Wayyaanee dargaggoo Dhufeeraa Abdiisaa qabee ukkaamsee jira.Waardiyootni mana barumsaa kaachis kan tahan ergamtoota mootummaa Wayyaanee yoommuu tahan Barataa Dhufeeraa Abdiisaa irratti Alaabaa ABO arginee jirra jechuun sobaan yakkanii harka diinaa keessa buusanii akka jiran Qeerroon naannicha irraa gabaasa..Waarsdiyootni,dabballootnii fi lukkeewwan naannoo kanaa fi biro gocha ilmaan Oromoo gaarbummaa jalatti hambisu irraa hin dhaabbatan taanaan tarkaanfiin gatii isaanii madaalu akka isaan eeggatu qeerroon dhaamee jira.

Qeerroo University Arba Mincii fi Waraanni Wayyaanee Walitti Bu’uu Irraan Namni 3 Hosptala Galan.

Aside

Bitootessa 28,2012 ArbaMinci

Waraanni mootummaa Wayyaanee yuunivarsiitii Arbaaminc keessatti bobba’e barattoota saboota hundaa Jumlaan caccabsaa jiraaachuu gabaasi qeerroo addeesse.Waraanni kun saboota  hundaa walitti rukkutuun keessattuu ilmaan Oromootu kana isin godhe jechuuf karoorfatee deemaa kan jiru yoommuu tahu barattoota Oromoo waliin waltti bu’e. Oromoota saboota kam waliinuu nagaa qaban addatti baasee Oromoon mootummaa irratti waan ka’ee jiruuf sabooti kaan akka mootummaa hin fudhanne gochaa jiru sababa jedhuun Qeerroo Oromoo waliin walitti bu’ee jeequmsa guddaa uumee jira,haala kanaan barattoota Oromoo armaan gadii kana irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun Hospitaala keessatti yaalamaa jiru.Waraanni kun konkolaataan yeroo hundaa doormii irra deddeebi’uun barattoota sodaachisaa akka jirus beekamaa dha. Barattootni Hospitaala seenanis

1.Barataa Gaashuu Barataa Geology waggaa 4ffaa

2.Barataa Makuriyaa Barataa Maths waggaa 3ffaa

3.Barataa Addisaalem Barataa Geology waggaa 4ffaa keessatti argamu.

Yeroo ta’an,barattooti Oromoo hafanis haalli kun daranuu qabsootti kan isaan kakaasu malee haamlee isaan dhorkee sodaa fi doorsisa Wayyaaneen diddaa keenya hin dhaabnu jechaa akka jiran Qeerroon gabaasa.

Qabsoon itti fufa Gabrummaan ni kufa!

Gootonni Barattooti Oromoo University lee Oromiyaa fi sadarkaa 2ffaa Ayyaana OPDO fashalsan

Aside

Bitootessa 28,2012 Qeerroo Finfinnee

Ayyaanni mootummaan Wayyaanee OPDO jechuun bixxiltee sirbitu sabboontota Oromoon gaddaan darbee jira.

Sabboontotni Oromoo yuunivarsiitii Haramaayaa,Finfinnee,Hawaasaa,Wallagaa,Arbaaminc,Madda walaabuu,Amboo,Adaamaa fi manneen barnlootaa gad aanaa kanneen akka Shaambuu keessatti sabboontotni Oromoo guyyaan kana uffata gaddaa uffachuun jibba mootummaa Wayyaaneef qaban mul’isanii jiru.Guyyaan kun guyyaa gaddaa diinni nurratti sirbituu fi dhiigni ilmaan Oromoo dhangala’e tahuu hubachuun guyyaa ayyaana OPDO yoomuu akka fashaleessan sabboontotni kunneen ifa godhanii jiru.

Nyaataa fi Doormii dhorkamnus, Gaaffii Mirga Bilisummaa hi dhaabnu, jedhu barattooti Oromo University Finfinnee Damee Bishooftuu.

Aside

Bitootessa 28,2012 Finfinnee

Gaaffiin mirgaa kaasanii diddaa hanga har’aatti itti fufanii kanneen jiran Barattootni Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee Damee Bishooftuu barnoota guutummaan guutuun dhaabanii jiru.Mootummaan Wayyaanee barattoota Oromoo kanneen nyaataa fi doormii dhorkachuun diddaa akka dhaaban yaaltus gaaffiin keenya gaaffii bilisummaa waan taheef nyaataa fi doormii dhabuun duuba nu hin deebisu jechuun barnoota guutummaan guutuun dhaabanii jiru.Waamichi isaan daddabarsaa jiranis manneen barnootaa olaanaa fi gad aanaa keessatti babal’achuun mootummaa Wayyaanee cinqii guddaa keessa buusee jira.

“Gaaffiin Keenya Gaaffii Mirga Abbaa Biyyummaati” Jedhu Barattooti Oromoo

Aside

Bitootessa 28,20122, Naqamte

Gaaffii Mirgaa barattootni Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaa gaafatan dura dhaabbachuuf mootummaan Wayyaanee barattoota mana hidhaatti ukkaamsaa jiraachuun beekame.Barataa Oromoo Tolosaa Urgii jedhamu fi kanneen kaan muummee Ingiliffaa waggaa sadaffaa keessaa ukkaamsuun mana hidhaa Waayyaanotaa  keessatti dararamaa jira.Mootummaan Wayyaanee hidhaan furmaata kan se’e yoommuu tahu gama hundaan diddaan itti jabaachuun bitaa fi mirga wallaalee maraachaa jiraachuun qeerroon gabaasa.

Haala kanaan University Wallaggaa keessatti barattoota gaaffii mirgaa gaafataa jiran sossobuu fi afaan faajjessuuf jecha qondaalotaa fi bulchitoota Wayyaanee itti erguun maqaa nagaa fi tasgabbii akkasumas hidhaa laga abbayyaan sossobuu barbaadan illee barattooti Oromoo gootummaan dura dhaabbachuun gaaffiin barattootaa gaaffii mirga sabaati,ummati biyya isaa keessatti jiraachuuf mirga hin qabne akkamiin laga yaa’u hidhaa? ififuu akka sabaatti jiraachuu hin dandeenye,yeroo fedhetti ni hidhamna yeroo kaan ammoo ni raabamna,ummanni keenya lafa isaa irraa buqa’aa jira kanaaf kun marti yoo Oromoo irraa dhaabbatee bulchiisi mataa keenyaan of bulchuu hin jiraatiin didaan keenya itti fufa kan jedhu dhiheessanii jiru.

Qondaaloti Wayyaanee kanaan kan rifatanis gaafii barattootaa kana deebisuu dadhabuu irraan humna poolisaa fi waraanaa naannoo moorichaatti dabaluun bakka san irraa deemanii jiru.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Diddaan Barsiisotaa Finfinee, manneen barnootaa Sadarkaa 1ffaa fi 2ffatti Baldhinaan Itti Fufe .

Aside

Bitootessa 27,2012 Finfinnee.

Diddaa barsiisotiin eda’uu midhaan dabalatee gaaffii mirgaa kaasan daran babal’achuu irraan Bitootessa  26, 2012 Manneen Baruumsaa adda addaa Oromiyaa keessa jiran hojii barsiisuu fi barachuu dhaabanii jiru

Sababa “Daballii ykn eda’uu mindaa kan gumgummii diddaa ummataa jiru dhaabachuu akka hin qabne barsiisotiin Oromiyaa keesssa bakka mara jiran walitti dhaamaa akka jiran kan beekame yeroo tahu.

Barsiisotiin manneen barnootaa armaa gaditti jiran sochii eegalan kana irratti barattooti Oromoo akka faana ka’anii gaaffii mirgaa kan saba ba’aa akka gaafatan waamicha gochaa akka jiran gabaasi nu gahe addeessa. Hanga ammaatti manneen barnotaa gaaffii kaasanii cufaman keessaa:-

 1. Aqaaqii, Mana Baruumsaa DARAARTUU TULLUU
 2. Aqaaqii, Mana Baruumsaa  BIRUh TASFAA
 3. ASKOO, Mana Baruumsaa   QAALA HIYOT
 4. Gullallee, Mana Baruumsaa MADINALAM
 5. Inxooxxoo Sad. 2ffaa
 6. Kolfee, Mana Baruumsaa  sad. 1ffaa QAALEE
 7. Ekkaa, Mana Baruumsaa  KOKOBATSIBA
 8. Mana Baruumsaa  Sad. 2ffaa BLACK LION
 9. Mana Baruumsaa  BIRHAN GUZOO SAD.1ffaa yoo ta’an,  Manneen baruumsaa armaan gadii immoo fincila eegalaa jiru
 • Mana Baruumsaa Minilik
 • Mana Baruumsaa Black Lion  Sad. 2ffaa
 •  Mana Baruumsaa Laaftoo Sad. 2ffaa
 • Mana Baruumsaa Faanaa Sad. 2ffaa
 • Mana Baruumsaa Sadil Sad. 2ffaa

Karaa biraa immoo Yunivaristii Jimmaa, Adaamaa fi Wallaggaatti sochiin fakkaataa eegalee mootummaan Wayyaanee yaaddoo irraan kan ka’e dabballoota isaa gara Universitichaatti bobbaasee jiraachuu qeerroon gabaasa.Kana malees Barattootni Yun. Finfinnee Kaampaasii Bishooftuu (veterinary) baratan 400 (dhibba afur) ta’an  sababa “kaffaltiin practice bahuuf nuuf kaffalamu, baruumsa keenyarratti dhiibbaa guddaa fidaa waan jiruuf kaffaltiin gahaa ta’e dabalataan nuuf kennamuu qaba.” Jechuun petition gochudhaan diinii kaampasichaatti iyyata galfataniiru.

 

Waldiddaan barattoota Oromoo fi Basaasota TPLF jidduu Jabaachaa Dhufe.

Aside

Bitootessa 27,2012 Adaamaa

Mooraa University Adaamaa keessatti waldhabbiin barattoota Oromoo fi kanneen dhalootaan Tigray ta’an jidduutti sababaa eenyummaa Oromoo balfuu irraaan kan wal qabate Bitootessa 21,2012 jalqabe amma illee akka jirtuutti itti fufee jiraachuu Qeerroon Adaamaa gabaasa.

Gabaasa guutuu qindaayee dhihaate:-

Akkuma beekamu haalli walitti bu’iinsa barattoota Oromoo University  Adaamaa irra turee yeroo jalqabaa March 21/2012 barattoota Oromoo bakka isaan TVO ilaalaa jiranitti barattootni Habashaa diraamaa afaan isaaniitiin qophaa’e ilaalla jechuudhaan barattoota Oromoo irratti bakka isaan jiran dhaquun sanyiin balfuu irraan jeequmsa banan.Kana irratti gartuu lamaan gidduutti jeequmsi yeroo san eegale hamma ammaatti itti fufee jira. Guyyaa sanaaf barattootni Habashaa kun jeequmsa haa kaasaniyyuu malee diddaa fi gootummaa barattooti Oromoo muldhisaniin  baqatanii bakka gadhisanii turan. Itti fufuun  March22/2012 guyyaa keessaa sa’a saddet (8:00 local time) barattootni Habashaa dhalootaan lammii Tigiraay kanneen ta’an TVO darbaa jiruu fi barattooti Oromoo ta’anii do’ataa jiran itti deemuun irraa jijjiranii kan afaan Tigiraay dubbatu irra kaayan ykn gara oduu afaan isaanitti jijjiirratan,as irratti isa duraa caalaa jeequmsi guddaan uumame, guyyaa kana Qeerroon mooraa University guutuu keessaa wal funaanuun tarkaanfii Habashoota gochaa kana godhe irratti fudhachuuf  fudhachuuf erga qophii raawwatee wal gurmeessuun bahanii booda Habashoonni lammii  Tigraay kunis bakka gadhiisanii bakkoota TV’n jiru mara irraa fi bakka jiran mara baqatanii lubbuudhaan badan. Guyyaa saniif Qeerroo Oromoo jalaa haa badan iyyuu malee ammas irraa hin hafan. Sana booda humna waraanaa yaammatanii Waraanni Wayyaanaanee gariin dhufee mooraa nu seenee barattoota Oromoo bakka jirru irraa bittimse. Yeroo kanatti waraana wayyaanee mooricha seenee fi baratoota Oromoo jidduuttis walitti bu’iinsi waan ta’eef kanneen dhufan keessaa waraanni dhalootaan Oromoo ta’an tokko warra Habashaa akka isaan nu hin tuqnef yeroo walitti dubbataa turan argaa turre. Sana booda guyyaa gaafa  March 23/2012 kaasee halkan Qeerroo Oromoo dhokatanii channalii Afaan Oromoo irraa balleessanii jiru hamma ammaatti,kunis cimina dubbii kan maddisiisaa jiruudha jenna (INDAAQQOONHAATEE HAATEE AALBEE ITTIIN QALAN BAAFTE)  jedhama.Kanaaf amma barattootni saboota cunqurfamoo biraa illee Qeerroo Oromoo waliin ta’uun channalinTVO kun daddaffiin deebi’uu baannan rakkoo Universiticha irratti dhufuu fi walitti bu’iinsa ta’uuf barattooti Oromoo akka gaafatama hin fudhanne jechuun bulchiisa Universitichaatti beeksisanii jiru. Haala itti aanu Qeerroon irratti hojjetaa jirra.

Qabsoon hamma bilisummaatti itti fufa!

Diddaan Barattootaa Oromoo gara Barsiisota Oromootti Cehe.

Aside

Bitootessa 26,2012 Gimbii

Diddaan Barattota Oromoon mootummaa Wayyaanee irratti hammaate dhaamsuuf jecha yeroo ammaa kana waraannii fi humni Poolisa Federaala Wayyaanee Oromiyaa mara bakka gahee bakka hanqatu walaallee jira. Godina Wallaggaa aanaa Gimbii keessatti diddaa barattooti Oromoo guyyaa irraa guyyaatti muldhisaa jiranii fi walitti bu’iins dabballoota Wayyaanee fi barsiisota Oromoo ta’an jidduu waan heddummaataa dhufeef jecha. Bitootessa 25,2012 dabballoonni Wayyaanee fi polisoonni magaalota adda addaa irraa barsiisota Oromoo hidhaatti geessuun Qeerrummaan yakkan.

Maqaa Qeerroo ijaartu,isintu mootummaa irratti kakaasa,akeeka ABO qabdu jechuun barsiisota Bitootessa 25,2012 magaalaa adda addaa irraa fidanii mana hidhaa Gimbiitti naqan keessaa gariin.

 1. Barsiisaa Abraham Olaanaa  magaalaa Dongoro irraa
 2. Barsiisaa Siisaay Jiraa  Magaalaa Innangoo irraa
 3. Barsiisaa Angoosee Rabbirraa  Magaalaa Innaangoo Irraa
 4. Barsiisaa Maarqoos Biraanuu  Magaalaa Haro Sabbuu
 5. Barsiisaa Geetinnet Caalii  Magaalaa Calliyaa irraa
 6. Barsiisaa Raajuma Qannoo Magaalaa Calliyaa irraa

Yeroo ta’an, barattootii fi qonnaan bulaa Oromoo gariinis akka waliin jiran gabaasi Qeerroo Gimbii irraa nu gahe addessa.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

 

FDG Itti Fufee Barattooti Oromoo University Wallaggaa Mummee Afaan Ingiliffaa Gaaffiin Mirgaa Hamma Deebi’u Barnoota Dhaabne Jedhu.

Aside

Bitooteessa 25,2012 Naqamte

Fincilli diddaa gabrummaa itti fufuu irraan barattooti Oromoo University Wallagaa muummee afaan Ingilixii wagaa 3ffaa baratan gaaffiin mirgaa ummata Oromoo hanga deeni’uu fi barattooti ammaan dura muummee barnootaa kana keessaa sababaa tokkoon malee mana hidhaatti geefaman hamma deebi’anitti barnoota hin eegallu jechuun sagalee isaanii dhageessisan.

Sabboontota Oromoo mooraa University sanii maraaf waamicha FDG kan godhan barattooti kun Qeerrooleen magaalaa Naqamtee fi manneen barnootaa adda addaa keessaa qabamanii hidhaman guutuutti akka gadhiifamuu qabanii fi ummanni Oromoo walii gallis ilmaan isaa gara malee hidhamaa jiru kanaaf birmannaa akka godhu waamicha dhiheessaniin beekamee jira.

Waraqaan fincila diddaa gabrummaaf waamicha Qeerroon Oromiyaa guutuu keessa tamsa’aa jiru kunis magaalaa Naqamtee fi University Wallaggaa keessatti bal’inaan raabsamaa akka jiruu fi barsiisonni Oromoos kana argatan gammachuu akka irraa qaban ibsataa jiraachuu gabaasi qeeroo naannicha irraa nu gahe addeessa.

Kana malees sabboontota basaasuuf kanneen TPLFn ramadaman hojii diinummaa akkasii hin dhaaban yoo ta’e tarkaanfii gara kuteenyaa akka fudhatamuuf deemu barattoonni cimsanii beeksisaniiru.Basaastota ergama dinaaf bobba’anii maallaqaan ilmaan Oromoo nyaachisaa jiran kanarraas akka of qusatan ergaa dabarsatanii jiru. Akkuma kanaan basaastotni diinaa kunis barataa Fiqaaduu Mirkanaa muumee gaazexeesumaa waggaa 3ffaa fi Abdii Muummee teknolojii waggaa 5ffaa dafanii ergama diina bobba’an irraa yoo hin deebine haala hin beekamnee fi yeroo hin beekamnetti tarkaanfiin sirreessaa akka irratti fudhatamu barattooti beeksisanii jiru.

Diddaan Barattootaa fi Barsiisota Oromoo Itti Fufe

Aside

Bitootessa 25,2012 Gullisoo,

Diddaan ummata Oromoo hammaachuu irraan kan ka’e Wallagga lixaa Aanaa Gullisoo keessatti walitti bu’iinis barsiisotaa fi bulchitoota ergamtoota Wayyaane jidduutti ta’aa ture daran babaldhachuu irraan Sadaasa 20,2012 irraa kaasee manneen barnootaa aanaa sanii adda addaa keessatti diddaan barattoota Oromoo eegalee jira.

Haaluma kanaan dabballoonni Wayyaanee TPLF fi ergamtooti isaani jaarsa kabajamaa fi maanguddoo beekamaa Obbo Birhaanuu Hambsisaa jedhaman ati ABO dha dargaggoota Oromoo mootummaa Wayyaanee irratti qindeessitee kan bobbaasu sidha jechuun qabeenya isaa guutuutti saamanii akka jiran gabaasi naannoo sanii nu gahe addeessa.

Kana malees gabaasi Aanaa Gullisoo irraa nu gahe,Poolisoonni Wayyaanee gandoota baadiyyaa gara garaa keessa deemuun ummata doorsisanii shamarran Oromoo humnaan gudeedaa fi dhukuboota adda addaaf akka saaxilaman taasisaa akka jiran gabaasi qeerroo addeesa.

University Adaamaa Keessatti Walitti Bu’iinsi Barattoota Oromoo fi Ergamtoota Wayyaanee Jidduutti Ta’e.

Aside

Bitootessa 24,2012 Adaamaa

University Adaamaa keessatti ammaan dura walitti bu’iinsi barattoota Oromoo fi dhalootaan Tigray ta’anii kanneen mootummichaaf hojjetan jiduutti ta’ee ture.Ammoos marraa lammmaffaaf guyyaa kaleessaa mooraa University Adaamaa keessatti baratooti Oromoo TV Afaan Oromoo osoo dhageeffatanii dhalootaan ilmaan Tigraay kanneen ta’an gurmaayanii barattoota Oromootti deemuun akka TV afaan Oromoo hin dhageeffanne yoo dhorkan illee gootonni barattuuti Oromoo diddaa muldhisuun gurmuu ilmaan Tigrootaa kana ari’uun of irra deebisanii jiru.Haala kanaan walitti bu’iinsa kana keessa poolisooti Wayyaanee diddaa barattoota Oromoo kana dhaabuu barbaadan illee biyya Oromiyaa fi abbaa keenyaa keessatti akka gadootti hin laalamnu,mirgi Oromootaa eegamaa waan hin jirreef ofii tikfachuuf dirqamne,kanaaf akka nutti hin siqne jechuun barattoti Oromoo Poolisoota waliin walitti bu’aa turan.

Diddaan kun hanga har’aa yoo dhaabbatee hin jiru,barattooti Oromoo gurmuu isaanii tikfachuuf irratti marihachuu akka jiran gabaasi qeerroo moorichaa addeessa.

A hero memorial was held for Jirenya Ragassa in different part of Wollega

Aside

March 23, 2012 (Naqamte)

Student Jirenya Ragassa was one of the peaceful demonstrators who were convinced to speak out against injustice and to work for democracy and rule of law, in a country where unspeakable mess is going on by an organized gang and self appointed “Government of Ethiopia”.

It is a conviction of tyrants that crushing dissents is the only way to move forwards. They don’t have the courage to face the bitter truth and brave hearts of their own citizens. By so doing, they exacerbate the already complex and unbearable situation and push the matter further to the brink. By killing one, they will help the birth of thousands and millions of Jirenya, who are ready to fight to the end for the right and dignity of their people and their land.

That is exactly what is happening right at the hero memorial held for Jirenya in different part of Wollega. They have vowed to keep their promise to each other and to the soul of Jirenya, that his sacrifice will inspire their life and their struggle until they achieve their goal. Students and fellow Oromo’s in Haroo, Limmuu, Diggaa, Saasiggaa, Eebantuu, Kiiramuu, Dhukkee, Dongoroo, Amuruu, Jaartee and other places have held a candle light ceremony in his remembrance, chanting and vowing to keep the cause going.

Jirenya has lived an exemplary life and had paid the biggest sacrifice for the cause of his people. He preferred to die on his feet than to live on his knees, leaving the rest of the job behind for us.

Let’s move the barrier, let’s make the monster in 4 kilo and his brutality only a matter history. Let us act NOW!!!

@Qeerroo