Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti Sochiin FXG daran jabaate.

Aside

Image may contain: outdoorMudde 30/2017 Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti Sochiin FXG daran jabaachuun Daandiin Konkolaataa Shambuu Irraa Gara Hagamsaatti Geessuu Kaleessa erga waraanni agaazii Yakka waraanaa Magaalaa Shamboo Keessatti rawwatee Qeerroon dargaggootni Oromoo lama wareegamanii hedduun madeeffamani bakkoota hedduutti daandiin akka banamuu hin dandeenyetti irree Qeerroofi uummataan cufame. Guyyaa har’aas Aanaa Guduruu, Jimmaa Gannatiifi Abbaay Coommaan naannoo Fincaa’aafi bakkoota hedduutti bifuma walfakkaatuun cufamee waraana wayyaanee sochii dhorkuun muddama cimaan uumameera !! Continue reading

OPDO Irraa Jijjiirama Eeguun Lafa Loon Hinoollee Dikee Barbaaduudha

Aside

OPDO Irraa Jijjiirama Eeguun Lafa Loon Hinoollee Dikee Barbaaduudha

Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Mudde 29, 2017

Finfinnee Oromiyaa

Qamadiif Garbuun ingirdaada, Daagujjaan Gargaaraa, Bisingaan Siphoo akka qabu namuu beeka. Akkasuma qabsoon Oromoo quucarsitoota qabsoof gantuu qabaachuu addaan baasee beekuun dirqama dhalootaati. Qabsoon uummata tokkoo dhaloota oladeemaa yoo qabaate egeree qaba. Keessattuu qabsoo ga’eessonni deggaran irra, qabsoo dhalattoonni haaraan deggaran egeree jabaa qabaata.
Hanga yeroon gahutti quucarsitoonni midhaanii olii kunneen midhaan faana aramamu. Gaafa aangi’an addaan dhiluun gaafa ga’u Maancidii(meeshaa qonnaa aramaaf itti gargaaraman)  barbaadee qote bulaan ykn abbaan ardaa jara kanneen dhabama godha. Kana booda wantoonni midhaan sana xuuxan erga dhabamanii booda, midhaan gaariif midhaan guntuta ykn naqa tolu ta’u. Maancidiin qote bulaa Birraa aramaa midhaan fakkaatee guddate caraga.

Continue reading

Yunibarsiitii Adaamaa keessatti yakkoonni Gudeeddii Shamaraa akkasuma shororkaa barataa akka malee daangaa darbee adeemaa jira. Barataan Oromoo ukkaanfamaa jira.

Aside

[SQ, Mudde 28,2017] Mootummaan wayyaanee jumulaan mooraa barnootaa olaanaatti humna waraanaa naqee jira. Waraanni kunneen yakkoota hammaataaf jallataa akkasuma yakka suukaneessoo barataaf barsiisota moorichaa irratti fudhataa jiru. Akkuma amaleeffatan shamara Oromoo irraan yakka gudeeddii raawwataa jiru. Xiinsammuu barattoota Oromoo irratti dhiphina hamaa naquurratti argamu. Barattoota Oromoo dargaggoota egeree biyyaa barnootarraa qabee ukkaamsuus itti fufee jira. Haalli moorichaa akkanaan saatii hammaataa deemetti barataan Oromoo wabii jireenyaa dhabaa jiraachuun gabaafame. Continue reading

Hidhamtoota Siyyaasaa Galmee Oliyaad Baqqalaa Jalatti Himataman Irratti manni Murtii Xoophiyaa Beellama Dheeraa Fudhate.

Aside

[SQ, mudde 28,2017] Artistoota Oromoo Oromummaa qofaaf yakkamanii hidhaman, Mootummaan garboomsaa Wayyaanee mana hidhaa keessatti ji’oota dheeraaf dararaa turee, gara mana murtii himata kan irratti bane ta’uun nii yaadatama. Artistoonni Oromoo afaan isaanii guddisuuf aadaa isaanii guddisuuf akkasuma rakkoo uummata isaanii baasanii waan sirbaniif kaawwan immoo Oromoo waan ta’aniif qofa kan hidhaman ta’uun ifaadha. Continue reading

SBO Muddee 29, 2017. Oduu, Nama Foon hin beekneef Somba muru mata duree jedhu jalatti qophii haala yeroo irratti xiyyeeffatuu fi Gaaffii fi deebii Artistoota Oromoo Jaalataa lammii, Margaa Wandimmuu fi Samiir Jihaad waliin taasifame kutaa 1ffaa.

Aside

Reebichaa fi Hiraarsi Barattoota Koolleejii Qonna Agaarfaa Daranuu Itti Cime.

Aside

Mudde 28,2017/ Dhiheenya kana barattootni Saba Tigree Yuunivarsiitii Addagiraat Sabaan adda baasanii barattoota Oromoo fi Amaaraa Yuunivarsiitii Addagiraat baratanirratti poolisii feediraa waliin ta’uun reebicha irratti geesisuun lubbuu dabarsuufi miidhaa qaamaa irratti geesisuun ni yaadatama. Haaluma walfakkaatuun kooleejii qonna Agaarfaagaafa guyyaa 3-4/4/2010 barattootni saba Tigree jeequmsa kaasuun barnoota addaan kutuun koolejicha gadi dhiisanii bahanii jiru.

Sababa barattootni saba tigree dhaabilee barnoota olaanoo keessatti jeequmsa kaasan irraa ka’uun mootummaan woyyaanee  poolisii feediraalaa maqaa dhaabilee barnoota olaanoo nageenya eegsisa jedhuun akka achi keessatti maandhefatan godhuu danda’eera.

Haata’u malee sababbiin maandhefannaa isaanii nageenya dhaabilee barnoota olaanoo eegsisuu osoo hin ta’in,inumaayyuu jeequmsa kaasuun, barattoota saba Amaaraafi Saba Oromoo ta’an; Continue reading

Gootonni Barattooti Oromoo Yuniverstii Wallaggaa Waraana Wayyaanee Mooricha Qubate Ari’anii Baasaa Jiru.

Aside

Muddee 28,2017Mootummaan gita bittuu Abbaa irree wayyaanee dararaa barattoota mooraa Yuunversiitii Wallaggaa irratti geggeessu daran hammeessuun itti fufee jira.
Haaluma kanaan sirni Wayyaanee mooraa yuunversiitii Wallaggaa keessa erga hoomaa waraanaa jumlaan qubachiiseen booda barattoota bahaaf gala dhorkaa jira. Gootowwan barattoonni mooraa yuunversiitii Wallaggaas ejjennoo isaanii daran jabeessuun lukkeewwan Wayyaanee mooraa yuunversiitichaa keessa jiran irratti ejjennoo cimaa fudhachuun lukkeewwan diinaa kanneen mooraa keessaa hari’anii jiru.
Humni federaalaa mooricha dhuunffatee jirus galgala galgala dukkanaan daa’effachuun qarree Oromoo mooricha keessaa baratan humnaan qabee gudeedaa akka jirullee maddi oduu qeerroo mooraa yuunversiitii wallaggaa addeessee jira. Continue reading

Ilmaan Oromoo hidhaan Umrii Guutuu itti murteeffame yeroo ammaa Qilinxoo fi Zuwaay jiran:

Aside

[SQ, mudde 27,2017] Ilmaan Oromoo hidhaan Umrii Guutuu itti murteeffame yeroo ammaa Qilinxoo fi Zuwaay jiran:

1) Abdulrashiid Abduramaan
2) Abduramaan Musaa Ixxoosaa
3) Abduramaan Eessaa Mexxeessoo
4) Abdulrashiid Bashir Huseen
5) Aliyyuu Muummee Bokkoloo
6) Amaanu’eel Gammachuu Dureessaa
7) Masfin Abbebee Abdiisaa
8) Bakar Mohaammad Abbaaseenaa Continue reading

 Seenaa Paarlaamaa Wayyaanee Sirna EPRDF/TPLF (ADWUI) xiqqoo hubannoodhumaaf. 

Aside

Jaal Seenessaa Qeerroon
Paarlaamaan Wayyaanee Sirna EPRDF/TPLF (ADWUI) Afaan Qawween ijaarame dheengaddaa dhiibbaa guddaa Qabsoon Bilisummaa Oromoo irraan gahaa jiruufi sosochii Sabboontota Oromoon faca’uun gabafamaa  jira.
Teessoon Paarlaamaa sobaa kan EPRDF/TPLF afaan qawween ijaarrate waggaa 26 guutuu Sagalee Uummata malee Gaddidduu Dimookiraasii sobaa dhaabbachuun Mirga Uummatni Oromoo gama Dimookiraasiin qabnuufi mirga uumamaa qabnu sarbaa kan ture Qabsoon Bilisummaa Oromoo Sochiin Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa waggaa afur

Continue reading

Gubata mar’immaan ofii kan qabbaneessu cuunfaa qabsoo haqaati. 

Aside

Qalbeessaa Dhangi’aatii
Mudde 26,2017
(OROMOON DHALOOTA MEEQA HORATEE? DUBBISAA!)
Nama taanee dhalannee nama taanee uumamnee cunqursaa halagaaf namummaa molqamne. Akka namaatti jiraachuurra akka wayii fakkaannee waggoottan yedduu dabarsiineerra. Ejjeta halagaatiin dugdi ni goopha’eera. Akkifata halagaan fuulli nu manca’eera. Jiraachuun akka dhagaa nutti jabaatee jira. Haala ulfaattuu keessa teenyee halagaaf gugguufuu hinfeene. Haala cinqii jabduu keessa teenyee halagaa gabbarree buluu jibbine. Kun ta’uus qaba. Gootummaa abboota keenya kanneen akka Garasuu Dhukii, Gendaa Buushan, Elemoo Qilxuu, Laggasaa Wagii, akkasuma qabsaa’ota qaqqaalii irraa dhaalle sanaaf gadjennee buluu hinfeene. “Abbootuma keemyatu cunqursaa keessa taa’ee diina isaaf gad jedhee bulaa hinturre. Nus warra dabeettii halagaaf gadjedhu akka hintaane ragaa guddaan garsiisaa jirra.

Continue reading

SBO Muddee 27, 2017. Oduu, Qophii mata dureen isaa Dhiigni Ilmaan Oromoo Gabroomfattoota Habashaaf Dhiiga Ilma Namaa miti jedhuu fi Haala Yeroo irratti kan xiyyeeffatu qophii Karaan nagaa jedhamu kun karaa kami? jedhuu fi SBO sagantaa Afaan Amaaraa.

Aside

Magaalli Amboo akkuma aadaa ishee diddaa sirna Wayyaanee gaggeessuun manneen nagadaa hundi cufaatti oolan.

Aside

Image may contain: outdoorMuddee 22/2017 Godina Lixa Shaggar Magaalaa Ambootti Sochii Warraaqsa FXG duula gabaa lagachuufi qabeenyaa ofii gabaa laguu, guggura geejjibaa kaa’uun itti fufe. Guyyaa har’a ganama irraa eegaluun daldaltootni manneen daldalaa isaanii dunkana (suuqii) cufuun, konkolaachiftootni sochii konkolaataa dhaabuun, baankiiwwaan hedduun illee qajeelfamaafi waamicha Qeerroon godhe simachuun hojii dhaabuun duula gabaa lagachuu irraa qooda fudhachuun yakkaa duguuginsa sanyii uummata Oromoo irratti mootummaan wayyaanee gaggeessa jiru balaaleffatan. Har’a Amboo keessaatti baankii daldala Ethiopia qofatu

Continue reading

Godina Lixa Shaggar Aanaa Tokkee Kuttaayee Magaalaa Gudariitti FXG Gaggeefamaa Oole.

Aside

Image may contain: one or more people, crowd and outdoorMudde 22/2017 Godina Lixa Shaggar Aanaa Tokkee Kuttaayee Magaalaa Gudariitti Qeerroon Dargaggootni Oromoo, Uummatni Oromoo Magaalaa Gudariifi Naannoo Ishee Kumoota Hedduun Walitti Dhufuun Ilmaan Oromoo Harargee Calanqoofi Hawwii Guddinaa Akkasumaas bakkoota garaagaraatti Waraanni Agaazii Wayyaanee fixaa jiru Dungoo qabsiisuun gaddaa guddaa wareegamtoota Oromoof qaban ibsatan. Yakka duguuginsa sanyii waraana wayyaanee Agaaziifi waraana liyuhayilii Somaaleen gaggeeffama jirus balaaleffachuun tumsa qabsoo FXG jabeessuun kan dura dhaabbatan ta’uus ejjennoo isaanii ibsataniru. Continue reading

Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Magaalaa Shaamuu Keessatti Dhumaatii Calanqootti Lammii Oromoo Irra Gahe Mormuun FXG Gaggeefamaa Oole.

Aside

Image may contain: outdoorMudde 22/2017 Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Magaalaa Shambuutti Sochiin Warraaqsa FXG yakka waraana duula duguuginsa sanyii ilmaan Oromoo Harargee Bahaa Calanqoo, Harargee Lixaa Hawwii Guddinaafi Oromiyaa bakkoota garaagaraa irratti waraanni Agaazii Wayyaaneefi loltootni liyuhayilii Somaalee gaggeessa jiran balaleffachuufi gaddaa guddaa ilmaan Oromoo wareegamaniif qaban ibsachuun hiriira mormii guddaa gaggeessan. Mootummaa abbaa irreetti xummura gochuufis qabsoo bilisummaa Oromoo roga hundaan itti fufinsaan jabeessuun diina dura dhaabbachuun furmaata keessa deebii hin qabne ta’uu qeerroon dhaamsa dabarsan. Continue reading

SBO Muddee 22, 2017. Oduu, Walgahiin Wayyaanee/IHADG Sirna Wayyaanee Dandamachiisuuf Yoo Ta’e Malee Gaaffii Um matootaaf Deebii Qajeelaa Hinkennu mata duree jedhu jalatti qophii qindaahe fi Gaaffii fi Deebii Miseensota WBO waliin t aasifne kutaa 2ffaa.

Aside