Dabballoonni Wayyaanee TPLF(OPDO)n Amma Illee Ummata Oromoo Goyyomsaa Jiru.

Aside

Ebila 21/8/2009 ALHtti Godina Addaa Naannawa Finfinnee Magaalaa Duukamitti Wayyaaneen Gaaffii Ummataa deebifna jettee wal gahii gaggeessaa oolte.

Itti Aanaa Gaafatamaan Misooma Magaalaa Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Ummata Oromoo lafuma isaa isaa kennuuf Barsiiftota,Qotee Bultoota fi Hojjattoota Mootummaa walitti qabee lafa isiniif qopheessinee jirra.Gaafii ummanni Oromoo gaafataa jiruuf deebii kan kennuu danda’u dhaabni tokkichi Dh D U O qofa kanaafuu karaa hundaan dhaaba keenya cinaa hiriirtanii misooma qofarratti akka bobbaatan jechaa ooluu Qeerron Naannawa Duukam gabaasee jira.

Gama biraan Continue reading

Aside

Godina Arsii goleedhan hundatti wal gayiin Wayyaaneen gaggeessitu  akkuma itti fufetti jira.Ebila 20/8/2009 ALH irraa eegalee Magalaa Dodolaa Keessat ti konkolaachiftootaa fi Abbootii Qabeenyaa Mootummaan Abbaa Irree wal gahii diqamaan teessisaa jira.Magaalatti keessatti imaltoonni rakkina guddaa keessa jiru.sababaa wal gahii wayyaaneen gaggeessaa jirtuu irraa kan ka’e Dararaa adda addaa dhandhamaa jiru.baasii hin taaneef saaxilamaa jiru.Imaltoonni.guyyaa kaleessaa irraa eegalee hanga ganama kanaatti wal gahichi ittuma jira

Haala Qabsoo Oromoo Walii Galaa Irratti ONN Gaaffii fi Deebii Bal’aa Hayyuu Duree ABO Jaal Daawud Ibsaa Waliin Taasisuu Beeksise.

Aside

#OromoStruggle-Qabsoon Bilisummaa Oromoo kan Adda Bilisummaa Oromootin gaggeeffamaa jiru eessaa ka’ee? Amma hoo maal irra jira?
#ONN gaaffii fi deebii Addaa fi bal’aa Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo, Ob Daawud Ibsaa, waliin taasisee jira; qophii kana dhiheenyatti isiniif dhiyeessinaa; nu hordofaa!!
Injifannoon ummata Oromoof!!

Godina Arsii Aanaa Jajuu Ganda Utaamoo Doojjee keessaa jiraattota hidhama jiraachuun dhagayamaa jira

Aside

Godina Arsii Aanaa Jajuu Ganda  Utaamoo Doojjee keessaa jiraattota hidhamaa jiraachuun dhagayamaa jira.Ebla 20/2017 Ganama naannoo saa’atii 3:00 irratti humnoonni kumaandi poostii jiraattota gandoota Aanichaa keessaa walitti qabee gara Asallaa Fe’uu isaa maddeen Oduu Qeerroo Aanichaa Gabaasanii jiru.akka gabaasa kanaatti sababaan namoonni kuni guuramanii hidhamaniif isin.Isin miseensotaaf deeggartoota Adda Bilisummaa Oromoo ABOti Isin Miseensota ABO ta’uuf ragaan waan ujoollen teessan dalagaa jirtu jechuun namoota lakkoofsi isaanii hedduu guuranii deemuniin himamee jira.namoota ammaaf maqaan isaanii nu bira gahee keessaa 1,Araba Muhaammad 2,Ahmad Aloo, 3, Nashaa Turee 4, Firoomsaa H/ Kadiir 5, Shibbiruu Dabalaa 6, Kimoo Muhaammad kanneen jedhaman keessatti argamu. Continue reading

Gdina Arsii Anaa Gadab Asaasaa Keessatti OPDOn Ummata Irraa Maallaqa Saamaa Jiraachuun Himame.

Aside

Godina Arsii Aanaa Gadab Asaasaa keessatti OPDOn maqaa Waldaa Misooma Oromiyaa jedhuun ummatarraa maallaqa Saamaa jiru.Ebla 20/8/2009 ALHtti Ummata ganda hundarraa walitti qabuudhaan waldaan misooma Oromiyaa Waldaa mootummaan gaggeeffamuu miti.mootummaan harka keessaa hin qabu kanaafuu waldaan kuni baadiyyaalee hunda keessatti waajjira banataa jira waan ta’eef akka miseensa waldichaa taatanii fi akka buusii buuftan jettee ummata rakkisaa jirti jedha Qeerroon Aanaa Gadab

Ijaarsa Yuunibarsiitii Jimmaa Aggaarootti Eegalee Jiruun Hawwaasi Naannichaa Kaasaa Gaahaa Dhabuun Dubbatame

Aside

Ebla 28,2017/ Ijaarsi Yuunibarsiitiin Jimmaa Aggaarootti eegalee jiraachuun hundaaf galuu baatu muraasi beeka. Ijaarsi kun sadarkaa dhumuu kanarra gahullee, maallaqi kasaaf uummataa dhiyaatu uummataaf laatamaa hin jiruu. kana irratti yoo lafti keenya jedhan reebamuuf hidhamuu,
ajjeefamullee itti jiran. Uummanni Aggaaroo balaa hamaa kana keessaa of baraarsu qabsoon harbaachiisaadha

Aside

Shaalla,Godina Arsii Aanaa Shaallaatti Wayyaaneen dargaggootaaf hojii uumna akkuma jettee kijibaa jirtuun.manneen maxxansaa fi koppii irratti dargaggoota sirnichaaf amanamoo ta’anii fi miseensota isaanii ta’an qofa bobbaasun warra dhuunfaan hojiilee kanneenirratti bobba’an hojii irraa ari’aa jiru.karaa biraatin dargaggoota miseensaaf deeggartoota isaanii hin ta’in osoo hojii irratti hin bobbaasin dararaa jiru

SBO: Ebla 28 bara 2017. Oduu, Gabaasa Sirna Kabajaa Guyyaa Gootota Oromoo Bakkoota Adda Addaa Akkasumas Yaada Qindeessitootaa fi Hirmaattota Sirna Kabajaa Guyyaa Gootota Oromoo Afrikaa-Kibbaa magaalaa Keeptaawunitti Gaggeeffamee.

Aside

Qeerroon Godina Baalee Aanaa Dalloo Mannaa Ganda Odaa Keessatti Kaabinoota Wayyaanee Salphise.

Aside

Ebla 27,2017/Godina Baalee Aanaa Dalloo Mannaa Ganda Odaatti Maqaa eebba misooma sululaa jedhuun ergamtoonni wayyaanee OPDO Qeerroo aanichaatin salphachuun gara mana isaanititti dacha’an.Sabboontonni Qeerroon Aanaa Dalloo Mannaa bakkichatti Argamuun Nuti isin hin barbaannu isin guyyaa aangoo qabattan kakuun isin kakattan kaayyoo tigree galmaan gayuuf kakattan malee wanti isin kakattaniif hin jirtu nuti bilisummaa barbaanna isin nu gabroomsaa jirtu tigree wajjiin nuti bilisummaa barbaannaa hanga Oromiyaan bilisoomtutti nuti Qabsoo keenna itti fufna jechuun salphinnaan ufirraa galchuu Qeerroon Aanichaa Gabaasee jira

Ilaalcha ABO Qulqulleessinee Karoora Mootummaa TPLF Itti Haadeebinu Jechuun Hogganoonni OPDO Ummata Goyyomsaa Jiru.

Aside

Ebila 18/8/2009 ALHtti Godina Addaa Naannawa Finfinnee Magaalaa Sabbataatti hojii dhabdummaa magaalaa keessaa dhabamsiisuu fi Rakkoo bulchiinsa Gaarii furuudhaaf jechuun dubartoota fi Qaamolee mootummaa walitti qabanii Miseensotaaf Deeggartoota ABO Qeerroo jedhaman bakka hundaa baadiyyaaf magaalaa keessaa Qulqulleessinee humna misoomaa haa ijaarru jechuun marii godhaa oolanii jiru.Wal gahii kanarratti jiraattotni waamaman wal gahicharratti argamuu dhabuun miseensotaaf deeggartoota isaanii qofa wajjiin afaan banaa oolanii jiru

Continue reading

Kubbaaniyyaan TPLF Humnaan Dirqisiisuun Qonnaan Bultoota Gatii Guddaan Xaawoo Bichisiisaa Jira

Aside

Ebla 27,2017/ Wayyaaneen Qonnaan bultoota Oromoo Dirqamaan Karaa Hojjattoota Misooma Qonnaatiin Xaa’oo bitaa jettee diqamsiisaa jirti.Godina Addaa Naannawa Finfinnee Aanaa Mullootti Xaa’oo NAPS fi YUURIYAA kuntaala 3979 Qopheessanii ummanni dirqamaan gatii humna isaatii ol ta’een akka bitatu taasisaa jiru

FXG Magaalaa Aboo Keessatti Deemsifamaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Aside

Warraaqsii Biyyooleessaa Oromiyaa FXG Gootoota Qeerroo Barattoota Oromoo fi Uummata Oromoo Magaalaa Amboon Itti Fufee, Warraaqsaa Kana Dura Dhaabbaachuuf Waraanni Koomandii Poostii Wayyaanee Dhukaasaa banuun Yeroo Ammaa Magaalaan Amboo Dirree Waraanaa Fakkaattee jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Qondaaloti Wayyaanee Rakkoon OPDO Bulchiinsa Gaarii Dhabuu dha Jechuun Ummata Barsiisaa Jiru.

Aside

Ebla 26,2017/ Godina Arsii lixaa Aanaa Shaallaa Magaalaa Ajjee keessatti rakkoon dhaaba keenyaa bulchiinsa gaaridha rakkoo bulchiisa gaarii hiikuuf qophii jirra.isinillee dargaggoota fi namoota kaayyoo Adda Bilisummaa Oromoo ABO galmaan gayuuf maqaa Qeerroo Bilisummaa jedhuun wal gurmeessanii Socho’aa jiran uf keessaa baaftanii akka mootummaaf kennitan mootummaan dargaggootaaf haala Continue reading

Godina Arsii Lixaa Aanaa Gadab Asaasaa keessatti ergamtooti TPLF(OPDO) haaromsa gadi fageenyaa jechuun guyyaa guyyatti ummata dirqamaan walitti qabaa jiru.

Aside

Ebla 26,2017/ Godina Arsii Lixaa Aanaa Gadab Asaasaa keessatti OPDOn haaromsa gadi fageenyaa jechuun guyyaa guyyatti ummata dirqamaan walitti qabaa jirti.kana malees qonnaan bultoota sossobachuuf jettee Oorruu qonnaan bultoota Bishaan jallisiitiin omisha gara garaarratti bobba’an jajjabeessuuf maqaa jedhuun gandoota aanichaa keessa olii gadi deddeemanii siyaasaa ufii gaggeeffataa jiru.Itti gaafatamaan Abbaa taaytaa  misooma jallisii Godina Arsii lixaa Obbo Umar Ejeroo kaabinoota Aanicharraa walitti qabatee maqaa misoomatiin ummata Oromoo guutummaa Oromiyaatti jibbaa Wayyaaneef qaban gadi bayanii Continue reading

Dabballooti Wayyaanee Daldaltoota Irraa Dirqamaan Gibira Seeraa Alaa Guuraa Jiru.

Aside

Ebla 26,2017/Godina Addaa naannawa Finfinnee Magaalaa Sandaafaa Bakkeetti ergamtoonni Wayyaanee OPDO daldaltoota dirqamaan gibira humna isaanitii ol kaffalchiisaa jiru.Ergamtoonni wayyaanee kunniin gibira ummanni humna keenyaa oli jedhee mormachaa ture osoo jiruu ammallee dirqamaan bakka hojii isaaniitti dhaqanii dirqamaan gibira humna isaanitii olii akka kaffalan dirqisiisaa jiraachuu Qeerroon naannawa sanii gabaasee jira Continue reading

SBO Ebla 26,2017. Oduu, GGO Afrikaa Kibbaatti Kabajame Irratti Gaaffii fi Deebii Qindeessitoota Waliin Geggeeffamee fi Gaaffii fi Deebii Miseensa GS-ABO J/ Odaa Xasee Waliin Taasisame, Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa.

Aside