Aside

Ebla 30,2016 Yuunibarsiitii Haroomaayaa Mooraa Teeknoolojii ( Gandaje Campus) irraa barattootni Oromoo shan (5) galgala kana sa’aa 5:00 irratti humna tikaa wayyaaneetiin ukkaamfamuun barameera. Barattootni kunniinis:
1. Biraanuu Taayyee… Muummee Hydraulics and Water Resource Engineering waggaa 3ffaa
2. Caalaa Lammeessaa..Muummee Hydraulics and Water Resource Engineering waggaa 3ffaa
3. Caalaa Abduukariim…Muummee Hydraulics and Water Resource Engineering waggaa 3ffaa
4. Alamuu Dirribaaa…Muummee Hydraulics and Water Resource waggaa 3ffaa fi
5. Faamii (maqaan abbaa hin qaqqabne)…Muummee Hydraulics and Water Resource waggaa 3ffaa yommuu ta’an, yeroo ammaa kanatti barattoota biroo hafan ukkaamsuudhaaf humni tikaa bakka bulmaata barattootaa irra naanna’aa jiraachuu ibsaniiru.
Hidhaa, dararaa fi ajjeechaan gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo hin deebisu, mootummaa wayyaanees kufaatirraa hin hambisu!
Kanaafuu, FXG finiinee jiru daran jabeessinee mootummaa abbaa irree ummata keenya gidirsaa jirutti xumura haa goonu!

SBO: Caamsaa 1 Bara 2016. ODUU, Ibsa Tarkaanfii WBO, Gaaffii fi Deebii Dargaggoo Gumaas: Qophii bobbaa qondaalotni TPLF biyyoota alaatti taasisan ilaallatu akkasumas Haasaa Miseensi KHR-ABO J. Toleeraa Adabaa Jiddugala Mooraa Leenjii ABOtti Ebla 15 taasisan.

Aside

Aside

Ebla 29,2016 Godina Lixa Shaggar Aanaa Meettaa Roobii Magaalaa Eelaa keessatti Poolisootni Kora Bittinneessaa Oromiyaa manneen namaa cabsuun dubartoota gudeeduu fi saamicha irratti argamu. Yeroo waraanni agaazii ummata keenya fixaataa jirutti, poolisootni kunniin immoo mana namaarra naanna’uudhaan dubartoota (keessattuu barattoota) gudeeduu, qabeenya saamuu fi reebichaan dararuu haalaan itti fufaniiru. Keessattuu, kan nama gaddisiisu yommuu diinni ummata keenya fixaa jirutti ummata cinaa dhaabbachuu dhiisuun gochaa badii akkanaa ummata ofiirratti raawwachuudha. Kanaafuu, kana booda gochaawwan akkanaa irraa hatattamaan of hin qusatan taanaan tarkaanfiin Wayyaanee eeggatu sadarkaa jalqabaatti akka isaanirratti xiyyeeffatu beeku qabu jedhu jiraattotni magaalichaa.

OLF IN THE SWEDISH PARLIAMENT AND OROMO YOUTH IN GLOBAL INTERCULTURAL SHOW

Aside

ABO“Banned and forced out of Transitional Government”: Struggle for National Rights and Democracy, in the Era of a “New World Order” – the Case of OLF by Dr. Shigut Geleta full speech.

Dear Mr. Chairman,

Esteemed members of the Swedish Parliament,

Dear Honourable guest speakers,

Ladies and Gentlemen,

First of all, I would like to thank and convey my deepest gratitude to the organizing committee for inviting me to present a paper on this seminar on behalf of the Oromo Liberation Front, OLF. It is a great privilege and honour for me and my organization to be here today representing the Oromo people.ABo1

Ladies and Gentlemen,

The topic on which I am going to speak is “Banned and forced out of Transitional Government: Struggle for National Rights and Democracy – the Case of OLF”.  My presentation is organized in five main parts:-

  1. I will give some background on the Oromo people and Ethiopia.
  2. I will elucidate the birth and grand objectives of the OLF and its formidable role in the past, today, and the future politics of Ethiopia.
  3. I will try to indicate how the vision of “New world order” challenged by Global War on Terror (GWOT).
  4. I will skim over the current situation in Oromia/Ethiopia, and finally,
  5. I offer my organization’s view on the way forward.

Ladies and Gentlemen,

  1. BackgroundBanned and forced out of Transitional Government the OLF case

 

Aside

Ebla 29,2016 Godina Lixa Shaggar Aanaa Meettaa Roobii Magaalaa Eelaa keessatti Poolisootni Kora Bittinneessaa Oromiyaa manneen namaa cabsuun dubartoota gudeeduu fi saamicha irratti argamu. Yeroo waraanni agaazii ummata keenya fixaataa jirutti, poolisootni kunniin immoo mana namaarra naanna’uudhaan dubartoota (keessattuu barattoota) gudeeduu, qabeenya saamuu fi reebichaan dararuu haalaan itti fufaniiru.
Keessattuu, kan nama gaddisiisu yommuu diinni ummata keenya fixaa jirutti ummata cinaa dhaabbachuu dhiisuun gochaa badii akkanaa ummata ofiirratti raawwachuudha. Kanaafuu, kana booda gochaawwan akkanaa irraa hatattamaan of hin qusatan taanaan tarkaanfiin Wayyaanee eeggatu sadarkaa jalqabaatti akka isaanirratti xiyyeeffatu beeku qabu jedhu jiraattotni magaalichaa.

Barsiisaa Girmaa Tujubaa Humna Hidhattoota Wayyaanee TPLF Ajjeefamuun Beekame.

Aside

FB_IMG_1461829492709Barsiisaa Girmaa Tujubaa jedhamu Godina W/Lixaa Najjootti dhalatan. Digirii isaanii jalqabaa Yunbarsiitii Gondor irraa “Marketing management” dhaan xumuran sana boodas Mana barumsaa Qophaa’inaa Naqamteetti barsiisaa ta’anii ramadamuun hojii barsiisummaa itti fufan, B/saa Girmaa Qaxalee aadaa hojii cimaa akkuma Oromoota bara durii sanaa kan qabu waan ta’eef Yeroo isaa Barsiisummaadhaan M/B Qophaa’inaa Naqamteetti dabarsu irraa kan hafu akkanumaan balleessuu waaan hin barbaannef , dabalataan Yunbarsiitii Riiftivaalii dame Naqamteetti ramadamuun Dukkana doofummaa uummata keenyatti baay’ate sana lammiiwwan isaa lubbuu isaa caalsisee mararfatu sanarraa kaasee waaroo qoroominaafi ifa barnootaa argamsiisuufiif kutannoodhaan utuu hin nuffiin barsiisuu itti fufan Nama baay’ee sabboonaa M/b saa lamaanittuu sabboonummaa isaaniin dorgomaa hin qabne turan gaafa guyyaa 26/03/2016 wayyaaneen galgala naannoo sa’a 1 fi 2 gidduu utuu isaan Barsiisaa turanii galanii Yuunvarsiitii Riifti vaalii fuulduratti konkolaataadhaan irra baasuun ajjeesan. Waan nama gaddisiisu takkaa dhahanii erga kuffiisanii booda si’a lama irra deebisuun ajjeesan.
torbanuma sana keessa M/B qophaa’inaa Naqamtee keessa seenuun koottuu jedhanii isa waaman Innis dhimmi diinota warra dhiiga Oromoo dhangalaase bira na fidu hin jiru jechuun, didee biraa deeme, jarris torban kana yoo ati ati jairaattehoo jedhanii, deeman.ajjeefamuun isaas sanaa booda B/saa Girmaa Tujubaa gosa barnootaa “General Bussiness” Kutaa 11ffaafi 12ffaa barsiisu. Sabboonummaa isaaniifi Amala isaa gaarii, inni
qabu irraan kan ka’e Barattootaafi oromoota hedduu biratti jaallatama guddaa kan argatedha.
FXG baranaa keessattis adda durummaadhaan barattoota Gorsa qalbii namaa ijaaran ciccimoo, gorsaa tureera. barattoota Mana hidhaa turaniifi agaaziin caccabsitee qormaanni jala darbe utuu hin rakkisiin qabxii gaarii kaa’aafi turan, Barnoonni bilisummaa booda ilaalcha jedhu qabatanii Barattoota Oromoo gargaaraa turan.
sodaa tokko malee Daree keessatti basaastonni lammii keessan dabarsitanii diinaaf hin laatiinaa, Abdiin uummataa barataa akka ta’e barataan falmachuu akka qabu, Ifaaf ifatti gorsaa ture, gochaa diinummaa agaazonni wayyaanee, barana Oromoorratti raawwatte barattoota fuulduratti Daree keessatti dubbachuun gochaa diinaa balaaleffatee, barattootasaatti diinummaa diinaa karaa garaagaraan bifa yoomuu sammuu barattootaa
keessaa baduu hin dandeenyeen himaa ture, Fakkeenyaafis wantoota shanan oromoon ajaa’ibu akka armaan gadii kanatti Barattoota Koo Oromoon waa shan ajaa’iba
1. Biqiltuu guddachaa jiru ol adeemaa karaatti hin muru
2,yeroo adamoo adamsu bineensa qe’ee namaatti baqate hin ajjeesu, abbaan qe’ees dabarsee hin laatu
3, Haadhaafi Ilmoo walirratti hin ajjeesu
4, Bineensa hormaataaf quunnamtii gochaa jiru hin ajjeesu, warra wal horu ajjeesuuf “genocide” sanyii duguuggaadha,
5, Bineensa rimaa (garaatti baattu) hin ajjeesu. Kun waa shanan oromoon ajaa’ibu dha
Barana garuu warra agaaziin Ilmaan Oromoo irratti gochaan raawwatame faallaa waan kana hundaati. Oromoon dhala namaaf dhiisiiti bineensaafu hamma kanaa kabaja kan laatudha garuu barana ija isaa duratti dhalli isaa hamma bineensaayyu kabaja dhabani. Qabsaa’aa BBB gochaan akkanaa oromoorra akka dhaabbatuuf falmadhaa,
Kan lammiisaa garbummaa jalaa baafatu lammii baratedha Oromoon siniin qaba adaraa hin laafiinaa jechaa ture basaastuu taatanii immoo obbolaan keessan dabarsitanii hin laatiinaa, waan harra sin nyaattanii bultan boor udaan ta’a waan ajaa’aa kanaaf jettanii adaraa saba keessan diinaaf hin laatiinaa lammii keessan waliin dhaabadhaatii farra diinaa ta’aa malee akka Goobanaa lammii keessan gantanii farra Oromoo hin ta’iinaa. jechaa ture, gorsi isaa waan kana qofa miti waggaa lamaan Isa waliin jirru kanatti kaninni nu gorsaa ture hunda , barreessee hin fixu barattoonni hundi utuu akka qaroo ija isaaniitti ilaalanii diinni keenya wayyaaneen Hayyuu keenya kana karaatti dhaamsite.
Reeffi isaas gara biyya dhalootasaa Najjootti ergameera.Barattootni Kutaa 12ffaas guyyaa harraa Suuraa isaa irratti Hayyuu karaatti dhaame jecha jedhu barreeffatanii dungoo ibsuun Mana barumsaa irraa ka’anii hanga Mana Haadha warraa isaatti boo’aa deemaniiru.Waan nama gaddisiisu B/saa Girmaa Tujubaa misirroo eega bultii ijaarratee waggaa tokko kan hin guunnedha.Kana malees nama dandeettii guddaa qabudha, M/B Qoph. Naqamtee waaree duraaf booda shiiftii lamaan utuu barsiisuu yeroo isaa irraa hafe immoo Yun.Riifti vaalii barsiisa .
guyyaa konkolaataan rukkutanii Isa ajjeesan sana uummannifi barattoonni yaa’anii konkolaataa raayyaa ittisa biyyaa B/saa Girmaa rukkutte sana kan caccabse yoo ta’u, turtii xiqqoo booda waraanni agaazii dhufuun uummata hiraarsuun qawwee dhudhukaasaa ,nama tumaa turan, B/saan Girmaa gara Hospitaalaa geeffamus gommaan konkolaataa si’a lama sammuu isaarra waan ba’eef hafuu hin dandeenye, waan baay’ee nama
gaddisiisu takkaa gommaa irra baasuun lammaffaa gommaa irra deebisanii gommaan konkolaatichaa akkuma qaama Barsiisaa Girmaa dhahetti irratti dhiisanii badan Konkolaatittis uummatatu dhiibee qaama isaarraa buuse.

 

Aside

Ebla 28,2016 ,Godinaalee Arsii magaalota Seeruu, Habee, Robee Diida,aa Hurutaa, Hasaasa, Qoree fi Ajjee keessatti poolisiin federaalaa ummata sakkataa,aa jiru Poolisiin Oromiyaas erga oromiyaan ufii uf bulchiti ta,e feederaalli maal godha nageenya ummata keenyaa eegudhaaf nuti gahaa mitii jechaa jiru mootummaa naannichaa gaafataa jiru.

Aside

Ebla 26,2016 Yuunibarsiitii Harammayaa muddama guddaa keessa seentee jirti. Basaasoti Wayyaaneee Nahom Balchaa jedhamu haleelan. Sababaa kanaan walqabatee waraanni hedduminaan gara mooraa Yuunibarsiititti seensifame.Goototni Barattootni Oromoos mooraa keessa akka gadi hin baanee human waraanaan ittifaman.

Haala Kanaan Ebla 25, 2016 humni hin beekamiin basaasaa Wayyaanee beekkamaa kan ta’e maqaan isaa Nahoomaa Baalchaa jedhamu irratti tarkaanfii jabaa fudhataniiru. Basaasni Wayyaanee kun kan mooraa Yuunibarsiitichaa keessatti gochaa farruummaa barattoota Oromoo irratti dalagaa jiru yeroo garaagaraatti gochaa diinummaa kanarra dhaabbatuu waan dideef tarkaanfiin cimaan irratti fudhatame jedhu namoonni haala gochaa isaa xinxalan. Sababa kanaan walqabatee Waraanni Agaazii mooraa Yuubibarsiitichaa keessatti barattoota reebichaan dararaa fi jumlaan hidhaatti guuraa bule. barataan kamuu akka balbala hin baanef hanga har’a sa’aa boodaatti dhorkamaa turuu ibsaniiru.

Godina Arsii Lixaa Aanaalee Doddolaa, Shaashimannee fi Kofalee Keessatti Waraanni Wayyaanee Uummata Saamaa Jiraachuun Beekame.

Aside

Ebla 25,2016, Godina Arsii lixaa aanaa Doddolaa, Shaashimannee fi Kofaleetti waraanni mootummaa faashistii Wayyaaneen saamicha uummata Oromoo irratti raawwataa jiraatuu fi nama nagaa daandii irra deemus hidhuun beekame.
Kana males akka Qeeyroon godinichaa addeesssutti barataa hedduun ukkaamamaa jira mootummaa godina Arsii keessi guuutummaan ABO jechuun murteessee jala muree qabatee jira. kanaaf uummanni miidhamuun itti baayataa jiraachuu fi waraannis gocha saamichaa humnaan nama qabee daandii gubbaatti qarshii kiisiidhaa hanga saamutti gahee jiraachuu Wayyaaneen saroota badiisaa uumataatti gadhiistee jirti.
Baha shawaa magaala Bishooftuu fi Maqii akkasuma gugda booratti doorsisni uummatatti hammaatee akka jirutu gabaafame. Akka gabasni ibsutti mana mana irra deemuudhaan milishootni wayaanee fi kaabinoonni mootummaaf uummata kadhachuu fi araaraa fi doorsisas kan of keessaa qabu mana uummataa irraa deemaa akka jiran Qeeyroon gabaasee jira.
Mootummaa kana yoomiyyuu ofirratti hin feenu jedhanii deebii kenna jira. Nuti kan barbaannu Bilisummaadha kunimmoo kan dhufu mootummaan kun hamma oromiyaa irraa harka isaa deeffatu fi oromiyaan ofiin of bulchitu abbaa biyyaa oromiyaa haga dhufutti qabsoon keenyas itti fufa bilisummaanis yerooma sana dhufa jechuun uummanni godina baha Shaggar  keessa diinaafaan qabachiisaa jira. Hidhaan uummanni mirga isaaf falmaa jiru maqaa shororkeessummaan komatamaa jira.

Dhaamsa Beekan Gulummaa Irraa

Aside

Hidhaata armaan gadii kana tumadhaati waan keessa jiru mara dubbisaa.

downloadhttp://beekanguluma.org/index.php/2016/04/24/faayidaa-dubbisuu/http://beekanguluma.org/index.php/2016/04/24/nurraa-gala-diinni/http://beekanguluma.org/index.php/2016/04/24/isin-hoo/http://beekanguluma.org/index.php/2016/04/24/freedom-speech/http://beekanguluma.org/index.php/2016/04/24/suuraawwan-babbareedoo-yaadannoo-magaalaa-new-york/http://beekanguluma.org/index.php/2016/04/24/dhibee-qaama-saalaa/

Ebla 24,2016 Magaalaa Finfinneetti Kabajni Ayyaanaa Irreecha Arfaasaa Mootummaa Abbaa Irree Wayyaaneen Uggurame

Aside

Ebla 24,2016 Magaalaa Finfinneetti Kabajni Ayyaanaa Irreecha Arfaasaa Mootummaa Abbaa Irree Wayyaaneen Uggurame Sabaabaan Guddaan Uummatni Oromoo Mootummaa Mataa Isaa fi Uummaticha Bakka kan Bu’uu Dhabuu Irraa Diina Uummata Oromoo Kan Ta’ee EPRDF/TPLF/OPDOn Uummata Oromoo Shororkeessuu fi Ugguruun Beekamadha!!
Abbootiin Gadaa Oromoo galma maqaaf ‘’ gidduugala galmaa Aadaa Oromoo” jedhamuu Finfinnee keessatti argamutti diqaman walitti qabamuun Shororkeeffama olaan!, Wayita kanatti Oromiyaan bulchiinsa Waraana Wayyaanee jala galfamtee, Waraana kanaan shororkeeffamaa utuu jirtuu bakka hundatti uummatni Oromoo sagalee mormii sirna abbaa irreef qabuu jabeessuun warraaqsaa FXG marsaa 5ffaa irra ga’ee waan jiruuf yoo Oromoon Magaalaa Finfinnee keessatti walitti qabamee galma mootummaa Wayyaanee dhuunfatu mala soda jedhuu irraa Ayyaanni irreechaa Magaalaa Finfinnee keessatti akka hin kabajamne dhorkuu danda’ee jira. Uummatni Oromoo utuu mootummaa bakka isaa bu’uu fi isa tajaajilu hin argatiin baroota dheeraa kan ture, kan bara dhufaatii wayyaanee waggaa 26 immoo addatti baroota seenaa uummata Oromoo keessatti adda ta’an keessa isaa tokko. Oromiyaan ganna 26n darban kana guutuun utuu dhiigni ilmaan Oromoo dhangala’uu mootummaa mataa ishee malee turte jirti.
Jaarmiyaan ergamtuu wayyaanee OPDO jedhamtuu Ayyaanaa kabajamaa fi jaalatamaa Oromoo Irreechaa Arfaasaa kan Tulluutti Kabajamuu ugguruu fi shororkeessuun ergama diinummaa TPLF’n itti kennamee uummata Oromoo irratti rawwachuun Ayyaani Irreechaa akka hin Kabajamnee dhorkuun hubatame jira. Wayyaaneen OPDO Ayyaana kabajaan Oromoo kun akka hin Kabajamneef Abbootii Gadaa Oromoo Gidduu gala galma maqaa Aadaa Oromoo jedhamuun ijaarametti walitti Qabuun akka bahanii hin irreeffatne dhorkuun galmichuma keessatti yaadannoodhan guyyaa kana akka dabarsan gootochuun uummata Oromoo fi Manguddoota, Dargaggootaa fi hayyoota Oromoo gara Ayyaana kanatti socho’anis akka Oromoon hin kabajanneef karaatti deebisuun ergama diinummaa ba’uu dandeesse jirti.
Mootummaan wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO jedhamtuu kabajaa Ayyaanaa Irreechaa Kan Birraa Malkaatti kan kabajamuu fi ayyaanaa Irreechaa Oromoo Arfaasaa tulluutti kabajamuuf bar tokko illee Oromoon akka Ayyaana isaa nagaan kabajatuuf eyamamaa akka hin taa’ee seenaan dhugaan lafa jiru ni ibsa. Ayyaanni Irreechaa Kan Malkaas bara baraan human waraanaa wayyaanee fi humnoota tikaa wayyaaneen utuu shoroorkaan guddaan uummata Oromoo irratti rawwatamuu Uummatni Oromoo gootni eenyummaa, aadaa,amantii, afaanii fi Ayyaanaa Kabajamaa fi Jaalatamaa isaa Irreecha Gootummaan tokkummaa isaa jabeeffachuun afaan qawween doorsifamaa, hidhaamaa, reebamaa fi ajjeefamaa uummata eenyummaa isaa tikfatee har’a dhaloota qubee qeerroo human haaraa qaqqabsiisuu uummata danda’edha malee abbootiin irree biyyatti bar kam illee ayyanaa Oromoo, aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, Afaan Oromoo fi mirga Oromoof guyyaa tokko illee bakka kenniteefii kan hin beekne ta’uun beekamaadha. Rakkoo ulfaataan kun Sababaa mootummaa mataa ofii kan uummata Oromoo bakka bu’uu danda’uu dhabuu irraa Uummatni Oromoo qe’ee isaa irratti hambaa eeyyamaa gaafate, hambii immoo hiree uummata Oromoo shororkeessuuf carraa kan argate ta’e. Kanaafuu Furmaatni rakkoowwan waliigalatti uummata Oromoo fi dachee Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiruuf ta’uu Uummatni Oromoo falmaa warraaqsaa FXG marsaa 5ffaatti tarkaanfatee jiru tokkummaan harka wal qabatee wareegama kamuu baasuun bilisummaa isaa gonfachuu fi biyyaa isaa walaboomsuun hacuuccaa halagaa jaalaa of baasuuf qabsoo isaatti jabaatuun bilisummaa balbala irra ga’ee jiruufi mootummaa abbaa irree xumura itti gochuuf raafama ulfaata keessa galchee jirutti xumura gochuuf yeroon gamtaan gara Warraaqsaa FXG marsaa 5ffaatti xiyyeeffanoon hojjetamuu amma ta’uu hubachuun Oromoo bakka jirruu hundaa wal qabannee haa sochoonu jechuun Qeerroon bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarsee jira!!

Yuunibarsiitii Walqixxee irraa barattoonni Oromoo 27 badii malee hidhamanii dararamaa jiru.

Aside

Ebla 24,2016
because-i-am-oromoYakka tokko malee barattoonni Yuunibarsiitii Walqixxeerraa hidhamanii jiran 27 haala ulfaataa keessa jiraachuu Qeerroon achii dubbatu.Barattoonni kun gaaffii mirga abbaa biyyummaa waan gaafata niif qofa ragaa sobaa irratti qindeeffachuudhaan kan himataman yoo ta’u baay’ee isaanii Yuunibarsiitichi barnootarraa kan haqee jiru ta’ullee mana barnootaarraas dismissal erga ta’anii mana hiraarsa magaalicha keessatti akka hidhamanii jiraachuu akkasuma hidhaatii gadi lakkisuuf Mirga wabii kan eegsisaniif yoo ta’eellee dhabinsa namaaf osoo gadi hin dhiifaman jiraachuu mirga Wabii qarshii 5000 Kumashan shaniis yoo filannoof dhiyeesanillee baay’inaan barattoonni hidhamanii jiran kanfalachuu dadhabanii kunaanamaa jiru jedha odeessi Qeerroo gahe

Barattoota hidhaman 27 keessaa hedduun kaan abbaaf haadha kan hin qabne kaanis kanneen mana namaa ta’anii baratanii as gahan kaansaanii
hojii guyyaa hojjetaa baratanii as kan gahan ta’ullee carraa isaan mudatte kana qolachuun akkaan itti ulfaatee hiree isaanii dararama
taate kan dhamdhamaa jiru.

Godina Wallaggaa Magaalaa Madii Keessatti Qeerroon Bilisummaa Guyyaa Gootota Oromoo Kabajatan.

Aside

13043710_265642813778108_6191872166335002713_n 13055464_265642817111441_4697690903921640284_nSirni kabaja guyyaa gootootaa Ebli 15 fi hundeeffami Qeerroo Bilisummaa wagga 6ffaa miseensota Qeerroo Bilisummaa magaalaa Mandiin haala ho,aan kabajamee ooleera guyyaa kaleessaa 23/04/2016 ganama sa’a 02:30 irraa kaasee hanga sa’a 04:00tti Qeerroon Mandii kabajaa ooleera.
Akka gabaasa Qeerroo Mandiitti guyyaan kaleessaa magaalaa mandii keessatti bifa adda ta’een kabajameera!! dungoo qabdiisuun seenaa gootota darbanii kaasuun erga wal hubachiisanii booda, waadaa qabsoo isaanii irbuu walii galuun xumuraniiru. BAGA GGO GEESSAN!!!

Aside

cropped-qeerroo-edit.jpg

 

Yaadannoon Guyyaa Gootota Oromoo  Sochii Warraaqsaan Yaadatama!!

Dhaamsa Gabaabaa Qeerroo; Bilisummaa Oromoo

Ebla 22, 2016

Ebilli 15 Guyyaa Gootata Oromoon Cinatti baatiin Ebila Sochii Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa (FDG-FXG) ifatti bifa qindaa’ee fi ijaarameen gaggeessuu itti eegallee waan ta’eef  Qeerroo bilisummaa Oromoo; gootota barattoota dargaggoota/shamarran Oromoo fi Uummata Oromoo bal’aa biratti bifa adda ta’een Ilaalama. Gumaan gootota Oromoo kab bahu akeeka isaan itti wareegamaniif galmaan gahuu qofaan waan ta’eef guyyaan Yaadannoo kun sochii Warraaqsaa FXG marsaa 5ffaa jabeessuun warraaqsaan yaadatama!! Dhaamsa Gabaabaa Qeerroo; Bilisummaa Oromoo Ebla 22 2016

Qeerroon Bilisummaa Godina Harargee Magaalaa Asaboot Keessatti Gadda Ilmaan Oromoo Dhumaa Jiruuf Ibsataa Oolan.

Aside

13081788_1334329123260234_33059361_n qerQeerroon Bilisummaa Oromoo godina Harargee Lixaa magaalaa Asaboot keessaati guyyaa arraa Ebla 23/2016 walitti babahuudhaan gadda ilmaan Oromoo kan isaanitti dhagahame ibsachaa jiru. Rakkoo fii ballottiis, lolaa fii tolattiis isinii waliin jirra jetti Qeerroon magaalaa Asaboot!