Falmaan Bilisummaa Oromoof taasifamu jabaatee itti fufa!

Aside

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Hagayya 27 bara 2017

(Qeerroo Bilisummaa Oromoo, 27 Hagayya 2017, Oromiyaa) Koreen Aduulaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Hagayya 27 bara 2017 teessoo ariifachiisaa guyyaa tokkoof gaggeessee jira.

Teessoo kana irrattis haala yeroo ammaa Oromiyaan keessatti argamtuu walhubachiisee jira. Kanuma waliins, duula itti fufiinsaan gaggeeffamuu qabu irratti kallattii kaayeera.

Akka kanaanis, mirga abbaa biyyummaa kabachiifachuuf wareegama olaanaa ummati Oromoo baasaa jirutti firii gochuun waan hunda dura kan irratti xiyyeeffatmau ta’uu irra deebi’ee irboomseera.

Keessayyuu, dhalooti qubee aadaa fi gootummaa ummata keenyaa dhaaluun akka bilisummaan ummata Oromoo kabajamu, mirgi abbaa biyyummaa keenya mirkanaa’u  taasisuuf qabsoon maraalessaa kan filmaata hin qabne ta’uu raggaasiseera.

Dhimmoota kunneenis dhugoomsuuf waan barbaachisu of qusannaa tokko malee akka gumaachinu waadaa keenya haaromfanneerra.

Kanuma waliinis, haala yeroo irratti ibsa ejjannoo qabxiilee shan of keessaa qaban baafanneerra.

  1. Siidaan maqaa ummata Oromoo ayyaana Irreechaa irratti bara darbe dhumaniin Bishooftuutti dhaabbate kan kaayyoo fi haqa wareegamtootaa bakka hin buunee dha. Kana waan ta’eef gochaa kana jabeessinee mormina; siidaan sunis hatattamaan akka kaafamu jabeessinee hubachiifna!
  2. Mormii gabaa lagannaa guyyoota sadiif gaggeeffameen booda hidhaa fi hiraarsaan ummata keenya irratti fudhatamaa jira. Haalli kun akka dhaabbatuuf dhaamsa keenay ni dabarsina. Kun hin ta’u taanaan yeroo gabaabaa keessatti fincila maraalessaa akka waamnu jabeessinee hubachiifna.
  3. Moseensoti Qeerroo Bilisummaa Oromoo, deegagrtooti qabsoo Oromoo fi ummati Oromoo marti wal’aansoo jabaa itti fufiinsa qabuu fi Wayyaanee hundeen buqqisu gaggeessuuf akka of qopheessan waamicha keenya dhiyeessina.
  4. Hidhamtooti Oromoo sababa siyaasaatiin hidhaman hatattamaan akka gadhiifaman ammas irra deebinee gaaffii keenya dhiyeessina; kun ta’uu baannaan, Qeerroon Bilisummaa Oromoo dallaa hidhamtooti keessatti hiraarfaman kamiyyuu diiguuf akka ofqopheessan ni hubachiifna.
  5. Daangaan Oromiyaa haga ammaatti cicciramaa dhufes akka iddootti deebi’u jabeessinee gaafanna. Qeerroon Bilisummaa Oromoo daangaan Oromoo taakkuun tokko illee akka dabarfamee alagaaf kennamu hin hayyamnu; falmaan bilisummaa Oromoo kabachiisuuf taasifamu jabaatee itti fufa.  Nutis, Qeerroon Bilisummaa Oromoo, daangaa Oromiyaa dhiigaa fi lafee keenyaan iddootti deebisuu fi kabachiisuuf  qophaa’oo ta’u keenya ammas irra deebinee ni mirkaneessina!!

Bilisummaan ni dhufa; gabroonfataan ni kufa!!

Injifannoo Ummata Oromoof!!

Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Qeerroon Bilisummaa ummata Hin sodaachisu!

Aside

(Ibsa-Qeerroo Bilisummaa Oromoo 22 Hagayya 2017) Hoggansi Qeerroo Bilisummaa Oromoo haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti belbelaa jiru irratti Hagayya 21 bara 2017 walgahii hatattamaa taasise.

Walgahii kana irratti rakkoon Oromoo mudate bilisummaa  Oromoo deebisuun kan hiikamu ta’uu sagalee tokkoon irra deebi’ee haaromseera. Dhumaatii gama addaddaan ummata Oromoo mudachaa jirutti xumura gochuuf Fincila Xumura Gabrumama jabeessuun furmaata qajeelaa ta’uus iticheera.

Adeemsa haga yoonaatti injifannooleen argamanis akka eegamanii fi caalatti akak guddatan irratti waliigalameera.

Yeroo ammaa kanattis karaa caasaalee Qeerroo, karaa jaarmiyaa, karaa namtokkee fi karaa aktivistoota addaddaa duulli mootummaa abbaa irree Wayyaanee dadhabsiisuuf gaggeeffamaa jiru akka aanja’etti jabaatee akk itti fufu Qeerroon hubachiiseera.

Gama kaaniin, basaastoti Qeerroo fakkaatanii dhaamsota bifa ergaa, hubachiisa, yaadachiisa, ajajaa fi akeekkachiisaan karaa Facebook dabarsan mul’achaa waan jiraniif caasaaleen Qeerroo kamiyyuu akkuma kanaan duraatti of-eeggannoon akka raawwatan dhaamera.

Kanuma waliin Duulli Wayyaanee dadhabsiisuuf karaa nagaa gaggeeffamu kamiyyuu sirna, amalaa naamusaa fi sansakkaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo hordofee akka raawwatuuf YAADACHIISA armaan gadii hubachiiseera.

  1. Qabsoon kara nagaa gaggeessinu kaayyoon isaa humna diinaa dadhabsiisuu dha; galiin isaa bilisummaa ummata Oromoo ti.
  2. Qabsoon keenya kan fedhii fi jaalalaan keessatti qooda fudhatanii dha.
  3. Qabsoon keenya amala Wayyaanee kan doorsisaa fi sodaachisaan gaggeeffamuu hin dhaalu.
  4. Qabsoon keenya sirna, amala, naamusaa fi sansakkaa Oromummaatiin taliigama.
  5. Qabsoon keenya qabsoo nagaa waan ta’eef lubbuu namaa fi qabeenya ummata keenyaaf of eeggannoo olaanaa godha.

Injifannoo ummata Oromoof!

Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Hagayya 22 bara 2017

AMALAAF DALAGAAN GARBOONFATTOOTA HABASHAA AKKUMA HUURUU HARREE WAL FAKKAATA

Aside

MUUMMEE SEENAA   Oromoon Jaarraa 16ffaa dura gadaa jabaaf tokkumaa jabaa qabaataa akka ture, ragaaleen barreeffamaa danuun nii eeru.isumaa Asitti habashoonni jaarraa 17 keessa humna waraanaa Portugal of duuba hiriirsuun Oromoo lafasaa saamuuf kachachaltullee, jaarraa sana keessattuu Oromoon hoggantoota jabaa of keessaa filatee deggarsaaf meeshaa waraanaa gahaa tokko malee, ilmaan diqaalaa sanyii warra SEM kana of keessaa darbataa tureera. Oromoon gootummaaf sodaatamaa akka tures barreeffamoonni hedduun katabamanii jiran. Jaarraa 18ffaa fii 19ffaa keessa mootummoonni Oromoo hedduu sodaatamaa turan lama akka turan illee seenaan nii dubbata. Mootummoonni kanneen akka WARRA HIMANUUFI YEJJUU mootota Oromoo warra humna qabeessaaf diinaaf hinjilbeenfanne turan. Mootummoonni kunneen gootummaan isaanii akkaan akka dinqiisiifamu kan godhe, gamtaan diina isaan saamuu dhufetti bobbaa’anii loluu isaaniiti. Har’as gootummaan uummata keenya kaleessaa akka danbalee jiraatu shakkii hinqabnu. Continue reading

Har’a Hagayya 11 Godinni Lixa Shaggar Gootummaan Diiddaa Isaanii Itti Fufanii Jiru.

Aside

Hagayya 11/2017 Godina Lixa Shaggar Aanaa Tokkee Kuttaayeefi Magaalaa Gudarritti Sochiin Warraaqsaa FXG, duulli gabaa lagaachuuf qabeenyaa ofii gabaa laguu, diddaan gibiraafi gidiraa , uggara sochii geejjibaa dhaabuufi hojii dhaabuun daran jabaatee waan itti fufeef Mootummaan abbaa irree wayyaanee waraana Agaazii uummatarratti babbaasee uummata shororkeessa jira. Addeemsii kun immoo diddaa uummataa ittumaa daran jabeessa jiraachuu Qeerroon Gudar gabaase. Continue reading

SBO Hagayya 11,2017. Oduu, Qophii diddaa Gibiraa fi Gidiraa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru irratti fuulleffatuu fi Gaaffii fi Deebii Hayyuu Diinagdee Obbo Abbaa Maccaa Abbaa Qalbii waliin taasifame kutaa Xumuraa.

Aside

Sabboonaan Oromoo Dargaggoo Cimsaa Abdiisaa Hiraarfama Ulfaataan Booda Mirga Wabiin Hidhaa TPLF Irraa Gadhiifamuun Beekame.

Aside

Hagayya 9/2017 (Aaga_Dhaga’aa) Sabboonaan Oromoo Dargaggoo Cimsaa Abdiisaa Waggaa lamaaf dararaa ulfaataa keessa kan ture Manneen hidhaa wayyaanee Maa’ikalawwii, Qilinxoo, Shawaa Roobititti  hiraarfama guddaa keessa turuun har’a mirga wabiin gadhiifame. Yeroo amma maatii isaatti dabalamee jira. Dargaggoon qaroo uummata ta’e kun yeroo manni hidhaa Qilinxoo gubatee ilmaan Oromoo kanneen mana hidhicha keessatti argaman keessa nama tokko ture, balleessa tokko malee Oromummaan yakkamee hiraarfama waggaa lamaa booda wabiidhan akka gadhiifamee maatii isaa qaqqabee jiru maddeen keenya nuuf mirkaneessaniru . Sabboonaan Oromoo Cimsaa Abdiisaa wayita himatamaafi hiraarfama turetti himatamtoota 22 galmee Obboo Gurmeessaa Ayyaanoofaa keessa kanneen turan keessaa  warra mirgi wabii akka eegamuuf  jedhaman keessa ta’uu mirkaneeffannerra. Dargaggoo Sabboonaa Qaroo Oromoo Cimsaa Abdiisaa baga waaqni haala ulfaata sana hundaa irraa sii hambisee maatii kee, hiriyoota keefi uummata Oromootti sii dabale. Kana malees hidhamtootni ilmaan Oromoo maqaa isaanii yeroof adda hin baafatiin jirru mirga wabiin guyyuma kaleessa kan hiikkaman jiraachuu maddi Odeeffannoo keenya ifa godha. Continue reading

Wayyaaneen TPLF Obbo Baqalaa Garbaa Mirga Wabii Dhorkate.

Aside

Image may contain: 1 person, beardHagayya 10/2017 Guyyaa har’aa Obboo Baqqalaa Garbaa hayyama Mirga wabiin gadhiifamuu akka argatuuf mana murtii kijiba wayyaaneetti dhiyaate ture, Manni Murtii kijibaa Wayyaanee kan ilmaan Oromoof murtii haqaa kennee hin beekne kun sababa mirga Wabiin gadhiifamuu gaafachuufi murtii hayyamaa argachuuf Obboo Baqalaa Garbaa torbanoota laman darban yeroo garaagaratti erga deddebiseen booda guyyaa har’aa mirga wabii dhorkachuun shiraafi daba baroota dheera ilmaan Oromoo irratti dalagaa turaniifi jiran har’as irra deebi’uun obboo Baqalaa Garbaa Irratti rawwachuun haqa dhorkatanii diinummaa uummata Oromoof qaban mirkaneessaniru. Continue reading

 Godina Shaggar Lixaa Aanaa Abuunaa Gindabarat FXG Itti Fufee Jiraachuun Beekame

Aside

Hagayya 10,2017/ Fincillii xumura garbummaa haalaan jabachuun qeerroon Gindoo guyyaa kaleessaa hagayya 7 konkoolaataa ajaja isaani didee dhiiga ilmaan Oromoorra darbuun qeerroo mirgasaa, biyyasaa fi mirga abbaa biyyummaasaa kabachiifachuuf yeroo beeksisee jirutti,murtii qeerroorra darbuun hojii regale tokkorratti murtoo fudhachuun dalagaa Dhaka godhaniru.
Akkasumas guyyaa hardhaa daandiin Gindabarat irraa garage Finfiinnee geessuu guutummaa guutuutti cufame,FXG finiinaa ooleera.galgaala Kanas namni kamuu,akkasumas konkoolaataan kamu akka imaluu hin dandeenye Qeerroon gabaasan,

Continue reading

Godina Arsii Magaalota Hedduu Keessatti Daldaltoonni Manneen Daldalaa Cufuun Diddaa Sirna Wayyaanee Deemsisaa Jiru.

Aside

Hagayya 09,2017/ Godina Arsii Magaalota hedduu keessatti Daldaltoonni Sabaan Oromoo ta’an hundi lagannaa gabaatti makamuun manneen hojii isaanii cufanii kan jiran yoo ta’uu Daldaltoonni saba biraa hojii hojjachaa jiru.kanas yoo gaafataman mootummaati akka nuti lagannaa gabaafi hiriira Oromiyaa keessatti gaggeeffamu irratti hin hirmaanne yoo hirmaattanii argamtan qabeenyi keessan saamamee Oromiyaa keessaa buqqaatanii gara Naannoo keessaniitti harka keessan qullaa gaggeeffamtu jechuun nu doorsise jechuun dubbataa kan jiran yoo ta’uu Wanti akkasii akka isin irratti hin raawwatamne nutuu itti gaafatama Continue reading

Waraanni Wayyaanee TPLF Sabboontota Oromoo Matakkal( Dangab) Irraa Hidhaa Jira.

Aside

Hagayya 7,2017/  Badii fi yakka tokko malee Sabboontota Ilmaan Oromoo Matakkal( Dangab) irra  guuree mana hidhaa Maayikelaawiitti ji`a ja`aa(6) oliif mana dukkanaa keessaatti  reebichaa fi doorsisa addaa Adaan nerga Iltaamsaa turee Hagayya 2/2017 Mana Murtii Liidataa jedhamutti Namoota 11 Harkaa fi miila isaani walitti sakaaluun mana murtiitti dhiyeessee jira.
Hidhamtootni Oromoo kun  Galmee Obbo Habtaamuu  Bayyanaa Amantee Jalatti kan himatamanii fi maqaan isaanii  tarreeffame akkuma armaan gadii kana dha.
1. Obbo Habtaamuu Bayyanaa Manatee
2.Obbo  Kaffaalee Nigaatuu Baddeessoo
3. Obbo Gonfaa Makuraa Amantee
4. Obbo Caalii Yaadataa Bulchaa
5.Obbo Bilisummaa Fiqaaduu Taaddasaa
6.Obbo Shaanqoo Abbushaa Fayyisaa
7.obbo Ol anaa Baayyisaa Galmeessaa
8.Obbo Billisaa Bayyanaa Amantee
9. Obbo Tasfaayee Abbabaa Gannatii
10. obbo Waaqtolee hayiluu Tufaa Continue reading

Oduu Oromiyaa Gara Garaa

Aside

Hagayya 5/2017

Godina Wallaggaa bahaa aanaa Gudeyyaa Biilaatti gartuun sirna tajaajiltoota sirna Wayyaanee qabeenya ummataa saamanii dadhabnaan humna ummataa gara maallaqaatti jijjiiruun dafqa ummataa saamaa jirachuu Qeerroon gudayyaa Biilaa addeessan.

Maqaa biqiltuu dhabuun kunuunsu jedhuun ummata ijaaruun,Osoo saalaa hin qoodiin gareen tokko baay’ina namoota digdamaa_soddomaa(20_30) ijaaruun waggaadha hanga waggaatti dabareen eegsisuun nama tokkoon tokkoof qarshii 115(dhibba tokkoof,kudha shan)kaffaluufin baajata ummataaf bahe uunfaa isaanif olchata jiraachu keessa beektonni addeessan. Continue reading

Corruption and Educational Institutions in Ethiopia

Aside

By: Dejene A. Janna

Email: abdissa2011@gmail.com

 Bonn-Germany

Introduction

Corruption is broadly defined as the abuse of public office for private gain, or the abuse of entrusted power for private gain. Various measures of corruption levels at the country level exist, from subjective perceptions indices to more objective experiential measures, and the pros and cons of these indices have been adequately explored elsewhere (Svensson, 2005; Treisman, 2007). Moreover, like the heads of Hydras dragon, corruption presents itself in many shapes though all originate from the same body politic. Forms of corruption differ from one another in terms of both the source of power that is exploited and the impact they have on the economy and the society of a given nation.

Corruption in Ethiopia

These days, corruption is endemic in Africa and anti-corruption strategies are politicized and largely failed across the continent. Ethiopia is not an exception; where Ethiopia brings a new expertise is in the art of covering up corruption by public officials. Continue reading