Gooti Oromoo Qabsaawaa Falmataa Urgeessaa Wareegame.

Aside

Image may contain: 1 person, outdoor and nature[SQ,sadaasa,29,2017] Sirni awwaalcha qabsaa’aa Oromoo qeerroo Falmataa Urgeessaa har’a saa’atii 7:00 irratti magaalaa Shaambuu bakka hiriyoonnii fi firoottan isaa akkasumas qabsaa’onni hedduun jiranitti raawwatamera. Falmataan Qaroo sabaa nama qabsoo Oromoo har’aa gahee keessatti qooda fudhataa turedha

Yakka hamaa uummatarratti raawwachuun ittuu jabaatee. Summiin uummata Oromoo daguun Waraana Wayyaanee Ajjeechaa Kaaraa Jijjiirrateen Socho’aa Jiru

Aside

[SQ,sadaasa,29,2017] Lixa Oromiyaa Begii keessatti uummanni balaaleffannaa Sirna wayyaaneerra turuu ganamaa kaasnee gabaasaa turre. Haalli Begiin ittiin uummata Oromoo daangaarraa buqqaa’aa jiruuf dirmannaa taasise hedduu hawwataa ture. Karaa nagaa ba’ee qabeenya kam utuu hinbarnadeessin harka qullaa sagalee dhageessisaa tureera. Kanaan ammoo Waraanni Wayyaanee hedduu aarii keessa galuun bishaan boonbaatti summii naqaa akka jiru dhagaa’ame. Balaa kanaan akka gabaasa argachaa jirruutti taanan lubbuun ilmaan Oromoof Oromoo gaaga’ama hamaa keessa galaa jira. Summiin ajjeefamuu oromoo 2 illee nuuf himanii jiru. Continue reading

Olola Wayyaanee Gurri Kan Duude Hojii Qabsoon Gurra Isaa Ni Banna Jedha Qeerroon.

Aside

Sadaasa,29,2017 /Waggoota dheeraaf qabsoo uummanni keenya sirna garboonfattootaa waliin gochaa jiru halagaa biratti akka qoosaatti ilaalamaa tureera. Sunis sababa harkiftuu uummataa bitatanii qabaniif ture. Harkiftuun uummataa kun waan itti hidhamte harkisuun ala waan harkiftullee addaan baastee akka beektu hingodhamu. Harkiftuun uummataa hedduun ilmaan haadha garaa ilmaan fidi infixnaati. Isaan kun waanuma gooftaasaanii ajaje hojiirra oolchu. Waanuma ajajaman raawwatu.

Continue reading

Magaalaa Jimmaa keessatti barattoonni Yuunibarsiitii Akka Malee Dararamaa Jiraachuun Himame.

Aside

Uni Jimmaa

[SQ,Sadaasa 28,2017]
Gaaffii karaa nagaa gaafataniin mooraan yuunibarsiitii Jimmaa barattootatti baacuun isaa akka malee aarsuun diddaan guyyaa guyyaan barataan agarsiisu dabalaa bule. Haalli mooraa Yunibarsiitichaas nagaa hongaa’ee buluu jalqabe.
Deebiin barattoonni argatan karaa humna Waraanaa dararamuu, reebamuu, hidhamuu fi doorsifamuu ta’e. Barataa dhoksaatti qabanii bakka barataan hinarginetti qabuun naannoo Faranji Araadaa jedhamtu kan humni waraanaa kireeffatee mandheeffatee keessatti waggoota dheeraaf dudduuba manichaatti barataa reebuuf kan oolutti geessuun barataa reebuutu itti fufe. Continue reading

Meeshaa Gurguddaan Oromiyaa Bakkeewwaan Hedduu Seenaa Jira. Oromiyaan Buufata Waraanaa Fakkaatteetti.

Aside

[SQ,sadaasa,28,2017]
Wayyaaneen uummata Oromootti Waraana bantee jirti. Haalli Oromiyaa ka duriirra ulfaate. Biyya Oromiyaa humnaan weeraranii saamaa jiru.
Saamichi lafaa kallattiin adeemaa jira. Buuqqaatinsi uummataas dabaleera. Uummatni baha Oromiyaa irraa lafaaf qabeenyaasaa dhabe,
bakkee buufatee jireenya karaarraaf kaadhimame. Jireenya uummataa balaaf dararaa hamaaf kaadhimuu keessatti qoodni waraana Wayyaanee ol
aanaadha.
Gochaawwaan daguggaa sanyii adeemaa jiru. Ajjeechaan babal’ataa jiru. Oromiyaa waraana alaa deggaramuun saamuuf qophiin eegaleera. Continue reading

Waamichaa Hiriira Nagaa Barattoota Yuunibarsiitii Jimmaaf

Aside

Qeerroo Bilisummaa Oromoo Mandhee Jimmaa Yuunibarsiitii irraa

[No automatic alt text available.SQ,sadaasa,28,2017]

Akkuma beekamu guyyaa uummanni Oromoo garbummaa jalatti kufee kaasee hanga har’aatti cunqursaa, doorsisni hidhaaf ajjeechaan, raawwachaa ture raawwachaas jira.

Oromoon garuu; mirga isaa kana kabachiisuuf mirga abbaa biyyuummaa kabachiifachuuf qabsaa’aa ture qabsaa’aas jira. Tibba kana immoo wanti Uummata keenya daangaa irratti raawwachaa jiru, akkasumas gochi garajabeenyaa kan uummati marti balaaleffatudha. Kanaaf ijaaf sagalee uummatichaa kan taanee miiraaf yaada tokkon waltaa’uun gaaffilee armaan gaditti tarreeffaman bu’uura godhanne hiriira ba’uun gaaffii nii gaafanna.

Gaaffiileen kunis :
1, Afaan Oromoo Afaan hojii Yuunibarsiitii Jimmaa haa ta’u!
2, Muummeen Afaan Oromoo cufamaa jiru hatattamaan furmaata argachuu qaba!
3, Muummeen Folklore Oromoo cufamuusaa gadjabeessinee mormina!
4, Waraanni Naannoo Oromiyaa fi Mooraa barnootaa keessaa ba’uu qaba!
5, Weerarri daangaa Oromiya

Continue reading

Barattoonni Yuunibarsiitii Oromiyaa Hedduun Mooraa Gad Lakkisaa Jiru

Aside

[SQ,sadaasa,28,2017]
Barattoonni Yuunibarsiitii Oromiyaa dhiittaa mirga dhala namaa obsuu kan hindandeenye taasisuun, gaaffii karaa nagaa gaafataniin furmaata tokkorra gahuu dadhabuu mootummaan tuffii uummataa akka qabu isa saaxila jechuun mooraa gad lakkisuuf dirqamani.

Sabaaban mooraa gad lakkisanoif barataan guyyaa guyya

atti hidhamuu fi qe’een Oromoo saamamaa jiraachuu yoo ta’u, ka’umsa gaaffiiewan kanaaf dabalataan COC raggaasifamuu akka ta’e himama.

Haalli Oromoo fi Oromiyaa furmaata dhabiinsaan itti fuduun egeree isaanii kan yaaddesse barattoonni, falmii karaa nagaa taasisaniin qaamni rakkoo isaanii gaafatellee dhibuun ittuu akka aarse nuu gabaasaa jiru.

Haalli sochii mooraa Yuunibarsiitii ammaa guutummaatti barnootni baratamaa kan hinjirre mooraan Yuunibarsiitii dirree Waraanaa fakkeeaaanii humna Waraanaaf qunsuma taasisaniiru jedhu. Continue reading

Uummata Oromoo Gidirsaa  Itti Qoosuun Dhaabbatuu Qaba!

Aside

Sadaasa,27,2017
Qalbeessaa Dhangi’aa tin
Dudduubbeen Habashootaas har’i habashootaas nu Oromoof badiisaaf duguuginsa kan hawwu qofaa ture. Akka argan bargaanfatanii jiraachuuf
uummata Oromoo daguugaa turaniiru daguugaas jiru. Mootota habashaa kaleessaa wanti ittiin Oromoon yaadannu nu Oromoon Akka namaattillee
ilaalaa akka hinturre seenaan ragaadha. Har’as akka namaatti ilaalamaa hinjirru. Tarree namaatti waamamaa hinjirru. Lakkoofsa namaa keessaa
hinqabnu, Habashaa biratti jechuudha.

Mootota habashaa darban jecha isan yoo waraana keessatti wal ajjeesan Oromoo irraa namummaa irraa molqaa turan haa yaadannu. Kanarratti
cimana Oromoo irratti was xuxuqeen darbuu barbaada. Oromoon namummaa akkamiittiin laata? Biyyi biraahoo Namummaa kana akkamitti walii
laata? Waraana keessatti booji’amaaf Ilaalchi Oromoo fi biyyoota biroo akkam ture?

Kana dirqama waanan barreessuu barbaadufan qaba. Uummata addunyaarratti ajaa’ibsiifamuu maleef ilaalcha Habashaan laataa turte
addaan naasnee olilaalla. Continue reading

YAA SOOGIDDAA ! YOO OFII JETTEE …. YAA HALGAA ! YOO BORIIF JETTEE…

Aside

SEENAA  Y.G(2005)  kutaa  3ffaa fi xumuraa

YOOSabnii Qabsoo farra kolanii gaggeeffatu , yeroo hundaa humnasaa beekee tarkaanfatuu qaba. Humnasaa beekuuf dubbiin jalqabaa gurmuun ykn adeemsa ofii walteffachuu gaafata. Kun hedduu murteessaadhaa. Maal barbaannaa ? bakka barbaannu bira akkamiin HALGAA  geenyaan ? yeroo hundaa gilgaalamee qophii barbaachisuus irratti godhamee, humnatti geeddaramuu keenya diinaaf hojiidhaan labsachuun murteessaadhaa. Sadarkaan Qabsoon Saba Oromoo irra jiru isa kanadha. Wayyaaneen gonkumaa qawwee malee ykn humnaan alatti Angoo gadhiiftii jechuun waan danda’amuu miti. Humna qofaatuu waa hundaatti isaan fida. Kun Saba Oromoo biratti akka walii galaatti fudhatama argatee, guyyaa irraa gara guyyaatti qabsoo isaa fi falmaa isaa jabeeffachaa jiraachuun ifa. Oromoon baayyina isaa humnatti jijjiiree tarkaanfii isa dhumaatti ce’uu jechuun , kan qawween itti itti roorrisu irraa of baraaruuf  ka isaaf hafuu qawwee kaasuu Continue reading

Mooraa Yuunversiitii Wallaggaa keessatti qaanqeen qabsoo gootowwan Qeerroo moorichaatiin qabsiifame  daran jabaachuudhaan itti fufee jira.

Aside

Sadaasa 27/2017/ Warraaksa biyyaalessaa torbanoota darban keessa mooraa yuunversiitii wallaggaa keessatti belbelaa tureen kan rifate sirni wayyaanee waraana isaa jumlaan fidee mooricha keessa erga qubachiiserraa kaasee guutummaan moorichaa goolamaa jira.
Waraanni Wayyaanee kunis barattoota bahaaf gala dhorkaa jira.Caalmaattimmoo waraanni Sirna wayyaanee mooricha keessa qubatee jiru barnoota hanga hin jalqabnetti mooricha keessa ta’uu fi kaaffee hin fayyadamtan jechuun barattoota mooricha keessa jiran oliif gadi adeemee doorsisuu isaa caalmaatti hammeessuun itti fufee  jira.Barattoonni moorichaas akka Gad hin baaneef yeroo ammaa fedhii isaanii malee dirqamaan mooraa keessatti ittifamaa jiru. Continue reading

Dirmannaa Oromummaa Sagalee Ta’uufiin FXG Uummata Keenya Maqaa Liyyuu Ayiliitiin Lafasaa Irraa Godaanaa Jiruuf Barattoonni Yuunibarsiitii Jimmaa Mooraa Main Campus Hiriira Mormii Dhageessisaa Jiru.

Aside

[SQ,sadaasa,27,2017]

Barattoonni Jimmaa Yuunibarsiitii gaaffiiwwan gurguddaa karaa nagaa gaafatanii deebii humaatuu hinargatin kan jiran yoo ta’u, mooraan Yuunibarsiitiichaa barattoota kanatti addatti qoosuu jalqabuun immoo hedduu kan nu isaan aarse ta’uu dubbatu.
Gaaffiiwwan barataa karaa seera qabeessaan waan deebiisuu dandaa’qan deebisanii, kan isaaniin olii qaama ipaallatuuf laachuurra, barataa doorsiisuuf hidhuutti fuulleffate jechuun ibsa sagalee Qeerroo barataan laate, Fincila Xumura Garbummaa ammas itti fufnee jirra jechuun nuuf hime.
Akkumaan eda galgala, waraqaan waamichaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo moorichaatiin raabsamaa kan ture, sagalee taaneef Uummata keenya ardaa dhabeef birmanna jechuun Doormiwawan hundarratti waraqaan waamichaa shoobamaa bule jedhu. Continue reading

Gootonni Qeerroo Bilisummaa Magaalaa Harar Keessatti FXG Itti Fufuun”Abbaan Biyyaa ABO Dha” Jechaa Faarsaa Oolan.

Aside

Sadaasa  26/2017  Hiriira FXG gootowwan Qeerroo Bilisummaa magaalaa Harar konkolaataa fii miilaan dhiichisaa fii dhaadannoowwan gaafii mirga hundee Abbaa biyyummaa Oromoo dhaadachaa magalaa raasaa jiran.

Dhaadannoo Qeerroo
Abbaan biyyaa Oromoodha
Abbaan biyyaa ABO dha
Wayyaaneen diina keenya

Continue reading

Gootonni Qeerroon University Haromaya Diddaa Sirna Wayyaaneef Qaban Itti Fufan.

Aside

Sadaasa 26/2017  Sochiin Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXG Gootota Qeerroo Barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Harammayyaan Daran Jabaatee Finiinaa jira. Gotootni Qeerroon Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Harammayya ganama barii lafaa irraa eegaluun yakki waraanaa Uummata Keenyaa Godinaalee Kibba Oromiyaa Booraana Areeroo, Kibba Bahaa Oromiyaa Gujiifi Baalee,fi Bahaa Oromiyaa Harargee irratti banamee itti fufinsaan uummata keenya irratti yakki ajjeechaa duguuginsa sanyii adeemaa jiru hataatamaan dhaabbachuu qaba. Mootummaa Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO yakka waraanaa uummata keenyarratti gaggeeffamaa jiruuf itti gaafatamoodha jechuun sagalee mormii guddaa dhageesisaa jiru. Continue reading

Godina Booranaa aanaa Miyoo magaalaa Hiddii Lolaatti Mormiin FXG  geggeeffamaa oolee jira

Aside

Sadaasa 27,2017 Godina Booranaa aanaa Miyoo magaalaa Hiddii Lolaatti Mormiin FXG  geggeeffamaa oolee jira, Waraanni Wayyaanees guyyaa guutuu Ummatarratti reebicha gaggeessaa ooludhaan kunoo amma galgala kana saa’atii 12 irratti Ummata Ummata Mormii gaggeessaa oolee gara mana isaa deebi’aa jirurratti dhukaasa banee jira.Ammaaf namni miidhame hin jiruu waan jiru jala buunee isiniin geenya Continue reading

Makkalaakayaan Wayyaanee Maagaalaa Ciroo Keeysatti Uummata Lammii Isaanii Buqqa’an Gargaaruuf Deemaaa Jiran Irratti Reebicha Hamaa Raawwachaa Akka Jiru Ibsame

Aside

Raayyaan ittisa federaalaa har’a dilbata 27/11/2017 guyyaa sa’aatii 6:00 irraa eegalee, Garee gargaarsaaf ‘lammiin lammiif’jedhu
Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Hospitaala Riiferaalaa Goobaa irraa gara Barraaq ganda jedhamtu deemee gargaarsa laate deebi’u irratti reebicha
hamaa geessiseera. Gareen kun Doktoroota (including specialists),ogeessota fayyaa garagaraa, barattoota ogeessa fayyaa,
hojjettoota bulchiinsa Hospitaalaa kan of keessaa qabu namoota gara 70 kan ta’an turan. Gareen kun gargaarsa yaalaa jimaata darbe irraa
kaasee laataa tureefi deebii irratti, seensa magaalaa goobaa irratti kan reebicha hamaan isaan irraan gahe. Isaan booda gamtaan deemnee itti
gaafatamaa qajeelcha poolisii godina baalee deemnee itti gaafatamaa qaleelchichaa koomaandeer Gazzaanyiifi Fayyisaa jedhaman argamanii
jara kana qabnee seeratti inuma dhiyeessina jedhanii waadaa nuuf galaniiru! Garuu isaan tokkumaa mee wal ilaalla jedhu ummanni jechuun Qeerroon Aanichaa gabaase.

Gama biraan Godina Baalee Aanaa Raayituuti Continue reading

Maaltu deemaa ture? Maaltu deemaa jira? Maaltu deemuuf jira?

Aside

Kutaa 2ffaa
Qalbeessaa Dhangi’aa
Sadaasa,26,  2017
Finfinnee Oromiyaa
Qabxiiwwan kaleessa kaasee itti akkan deebi’u waadaa baleen ture. Akkuman isinii waadaa gale,
3, Maqaa “Foollee” jettuun ijaarsa ijaaruu, ijaarsa sanaan dargaggoota sochii biyya keessaa hogganummaan gaggeessaan hordofsiisuu,(Qeerroo
Bilisummaa Oromoo) isaanuma falmii hadhaahaa godhan Foollee jechuun muuduu, erga uummanni tasgabbbaa’eemmoo deebisanii isaanuma hidhuu
4, Humna waraanaa biyyattii keessatti faana dhoksanii tamsaasuu. Labsii komandi postii malee sagale malee uummata keessa danbaliisuun
uummata doorsisuu
5, Dhuma irratti akka baroota caasaa ABO Daraaraa Kafanii (Amboo
keessatti kan Abbaan Duulaa Ajjeesise, ABO jajjaboo durii) dabalatee
hedduu isaanii ajjeesan dargaggoota humna jabaa ta’anii uummata Continue reading