Wallagga,Magaalaa Naqamtee Keessatti Tika Wayyaanee Beekamaa Mitikkuu Araayaa Jedhamu Irratti Tarkaanfiin Fudhatame.

Aside

Adoolessa 31,2012 Laqamte

Godina Wallaggaa Onoota gara garaa kan akka Jimmaa Arjoo ,Baddaallee, Arjoo Guddaattuu, Neqamtee gidduu deemuun irratti gaafatama tikaa qabaatee yeroo dheeraaf sabboontota Oromoo hiraarsuun kan beekamee fi Oromoo hidhuu fi dararuu irratti qooda guddaa nama qabu tika Wayyaanee beekamaa Mitikkuu Aaariyaa jedhamu irraatti humni addaa Adoolessa 30,2012 galgala sa’aa 7:30 wb irratti tarkaanfii maayyii irratti fudhate.
Ummanni magaalaa Naqamtee tarkaanfii kanatti hedduu gammaduun lukkeelee kaaniifs barnoota ta’ee dhiiga Oromootti taphachuu irraa akka dhaabataniif akeekachiisa jalqabaa akka ta’u himaa jiru.
Qabsoon Itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

Oromooti 12 Yaada Ummataa Jijjirtanii Fincila Nurratti Kaasifatan Jechuun Magaalaa Jimmaatti Hidhaman.Ummanni Humnaan Hiriira Bahee Wayyaanee akka Deggeru Dirqames Hiriiricha Mormii Wayyaaneen Ibsate

Aside

Adoolessa 31,2012 Jimma
Godinaa Jimmaa Magaalaa Jimmaatti Mootummaan Wayyaanee Adoolessaa 30/2012 ummaataa hordoftotaa Muslimaa ta’an Humnaa Poolisaa fi humna hidhatootaattin Fayyaadamuun ummataa humnaan dirquun akkaa hiriraa bahanii sochii hawaasaa Muslimaa Finfinnee mormaan godhee irraattii ummaannii humnaan bahee deebisee Mootummaa Wayyaanee balalleffaachuun mirgii amantaa keenyaa nuf haa kabajamuu, hoggaantoonnii Amantaa Muslimaa Finfinnee Haa Hiikaman, Maneen sagadaa keenyaa Finfinnee irraa Cufaman haa banamaan jechuun sagalee Mormii dhageesisaan.
Mootummaan Wayyaanee Daldaltotaa irraattii illee Suuqii fi manneen nagadaa humnaan cufuun humna waraanattii fayyaadamee uummataa hiriiraa baasee qaanii guddaan isaa Mudate, haala kanatti rifachuun Mootummaan Wayyaanee Oromotaa nagaa namotaa 12 yaadaa Ummaataa jijjirtaan jechuun qabee mana hidhaa Waajjira pooliisii Magaalaa Jimmaatti darbataman,keessaa maqaan
1.Huseen Mohaamed,
2, Hasaan Abbaa Guddaa
3, Kaliid Abbaa Tamaam
4,Abdallaa Abbaa Biyyaa
5, Abbaa Magaal Abbaa Foggii,
6, Tolaa Abbaa Biyya
kanneen jedhammanii fi namni 6 biroo Mootummaan Wayyaanee Mana Hidhaatti darbatatee kan jiru ta’uun gabaafame.
Haala kana keessa barruuleen warraaqsaa Oromoo kan Qeerroon faca’u baldhinaan naannichatti faca’uun loltooti Wayyaanee fi poolisooti lukkeelee waan qabanii dhiisan wallaluun ummata nagaa jeeqaa turan.
Gama biraan naannoo kana irraa osoo hin fagaagaatiin mootummaan Wayyaanee yeroo ammaa kanaa waan qabee gadhiisuu dhabuu irraan kan ka’ee, Qabsoo ummatotaa gara dabarsuuf jechaa, hordoftotaa amantaa Muslimaa irraattii karaa Radio fi TV isaa maqaa shororkessitummaan ololaa maqaa balleessii ofaa jira, haalumaa Kanaan Adooleessaa 28/2012 Godinaa Jimmaa magaalaa Jimmaa, Aanaawwaan akkaa Sokorruu, Qarsaa, Deedoo, Shabee, Gaatiraa,Geeraa, Gummaa, Sarboo fi Aggaaroo fa’aa irraatti Uummaataan “hiriira nagaa bahaatii shororkeesitotaa maqaa amantaa Muslimaatiin maagaalaa Finfinnee keessaattii hookkara kaasani biyyaa jeeqaa jiraan balalleffaadhaa”, amantaan keessaan baduuf jiraa jedhee Ummaataa humnaan akka hiriiraa bahanii mormaan yaalii godhullee ummaannii diddaa cimaan jalaa dhabbaatee, kan sarbamee jiruu mirgaa keenyaa, hiriiraa malii banaa, ammaa fi ammatti hidhamtonni Muslimaa fi Oromoonni mirga Oromummaaf jecha yeroo adda addaatti hidhaman haa hiikaaman, Hawaaliyaan seeraan alaa Cufaamee haa banamuu, sochii Finfinnee keessatti mirga amantii fi namoomaaf deemsifamaa jiru nuti ni deeggaarraa malee hin balaalleeffaannu,mirgii keenyaa haa kabajamuu jechuu ololaa wayyaanee fi akeekaa ishee fashaleessaan.

Ummanni Aanaa Jaardagaa Diddaa Jabeessuun Walgahii Waraanni Wayyaanee Yaame Lagate

Aside

Adoolessa 31,2012 Jaarte

Mootummaan Wayyaanee Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee Ganda Jaarroo Siree keessatti waraanni ABO seenee jira sababa jedhuun duula guddaa naannichatti bahe. Akka kanaan Adoolessa 28/2012 irraa kaasee Waraanni Wayyaanee TPLF hedduumminaan gara ganda kanaatti bobba’uun uummataan isin ABO beektu,WBO isintu nyaachisa jechuun doorsisuu irratti jalqabanii jiran.
Haalli kun hammaatee wal gahii uummataa guyyaa kana Cirracha Bakakkaatti godhuuf yaalaniinis uummatni kan dide yoommuu tahu,Kanneen wal gahii bahanis Hojii misoomaa irra waan jirruuf fuuldura olola mataa keessaniif nu hin waamiinaa jechuun wal gahii diiganii jiran.Diddaa uummataa jabaachaa dhufeen Mootummaan Wayyaanee dhiphuu keessa seenuun magaala Aliiboo keessatti wal gahii yeroodhaa yerootti gaggeessuun qorannoo Seelii diinaa jedhuun uummata rakkisuu irratti argamu.
Qeerroon naannoo kanaa hojii dhabdummaa,hanqinni tajaajilawwan hawaasaa,hidhaa fi kanneen biroon jabaachaa waan dhufaniif uummatni akka waliin ka’uun mirga isaa falmatu dhaammatanii jiru.Yeroo darbe keessattis uummatni aanaa kanaa hedduumminaan hiriira bahuun gaaffii mirgaa kan gaafatanii fi Alaabaa ABO ol kaasuun isaanii ni yaadatama.

Wallee Warraaqsaa Sakkattaana Sababa Jedhuun OPDOn Dargaggoota Aanaa Gullisoo Dararan.

Aside

Adoolessa 30,2012 Gullisoo
Qondaaloti OPDO aanaa Gullisoo godina Wallaga lixaa keessaa barattootaa fi dargaggoota Oromoo magaalaa fi baadiyyaa keessa deemuun karaa irraa qabanii bilbila harkaa irraa fuudhuun faaruu ABO fi sirboota warraaqasaa kan akka Hirphaa Gaanfuree baattanii deemtu jechuun sakkata’a guddaa gaggeessaa jiraachuu Qeerroon naannicha irraa gabaasa.
Qondaaloti OPDO milishoota gandaa fi poolisoota of faana buusanii sirba Hirphaa Gaanfureetu bilbila dargaggootaa fi barattootaa irra jiran sababa jedhuun kan sakkata’a gaggeessaa jiran keessaa.
1. Amantii Iddoosaa ga’een isaa Sabquunnamtii ,
2. Tashoomee Akaaluu Afayaa’ii mana maree olaanaa
3. Margaa Jaalal
Kanneen jedhaman yeroo ta’an. Dargaggooti hedduun bilbila isaanii kennuu diduu irraan walitti funaanamanii mana barnootaa Horest Spiingis jedhamu keessatti akka walitti qabamanii jiran Qeerroon naannicha irraa gabaasa. Haala kanaan warra wallee Hirphaa dhageeffattan jirtuu jennaan wallen Hirphaa bilbila keenya irra osoo hin taane onnee keenya keessa jira jechuun ifatti lukkeelee Wayyaaneef ibsuun beekame.
Kanuma waliin naannoo kana gandoota akka Calliyaa Eekkaa keessaa jala deemaan OPDO hojii barsiisummaan kan jiraatu Taayyee Biraanuu barattoota fi barsiisota basaanuun yeroo adda addaatti kan rakkise yeroo ta’u Adoolessa 28,2012 miseensota Qeerroon akeekachiisi jabaan xalayaan akka itti kennamee jiru gabaasan.
Karaa biraa Anaa Ayiraa kana keessatti barsiisotiin 4 maqaa ABOn shakkamuun akka hojii gadi lakkisaniif waraqaan ittiin hojii gadhiisan Adoolessa 27,2012 OPDO irraa isaan dhaqabee jira. Kanneen keessaa mursaas:-

1. Mangistuu Doctooree bars Fiiziksii ,
2. Qees Minaasee bars macaafa qulqulluu,
3. Raajee Darasuu barsiiftuu Baayoojii,
4. Eebbaa Dheeressaa bars Muummee Afaan Oromoo.
5. Kanneen jedhaman keessatti argamu.
Qabsoon itti fufa.Gabrummaan ni kufa!

Hoggantoonni OPDO Godinaa Ummata Hiraarsuuf Bobba’an ,Ifii Hiraaranii Baqatan.

Aside

Adoolessa 30,2012 Giddaa
Aanga’oonni Wayyaanee Godina Wallagga bahaa Adoolessa 27,2012 ummata naannawaa Giddaa Kiramuu jiraatan qorachuu fi humni addaa fi sochiin dargaggoota Oromoo naannoo san jira sababa jedhuun naannichatti bobba’nii waajira bulchiinsa OPDOtti  osoo wal gahii deemsifataa jiranii konkolaataa isaanii irratti tarkaanfiin fudhatameen konkolaatichi akka jirutti gubatee jiraachuu Qeerroon Kiramuu irraa gabaasa.

Aangawoti godinaan qormaataaf gara naannichaatti bobba’an :-

1.Taarraaqenyii Oljirraa Nagaasaa Kaabinee wajjiraa barnotaa Godinaa,

2.Laggasee Dhugumaa waajjiraa dhimmaa dhaabaattii abbaa adeemsaa hojii godinaa,fi

3. Asaffaa Gannatii poolisii itti gafatamaa qoraannoo yakkaa godinaa

Yeroo ta’an aangawoonni OPDO kun ummata dararuuf kan naannichatti bobba’anii turan battala magaalicha dheessanii balaa san jalaa yeroof of baraaruu isaanii Qeerroon Ona Kiiramu irraa gabaasa.

Hogganooti Mana Murtii Waliigala Oromiyaa lama aangoo irraa kaafaman; gabaasaan isaanii garuu raggaasifame!

Aside

(Qeerroo, Adaamaa, 29 Adoolessa 2012) Caffee Oromiyaa jedhamee kan moggaafame, manni marii ummata Wayyaanee hagganoota mana murtii waliigala Oromiyaa lama gabaasaa isaanii erga fudhatee booda aangoo irraa kaasuun gabaasame.Ob Taaddalaa Nagishoo, hogganaan man murtii waliigala Oromiyaa fi itti aanaan isaanii Ob Se’id Jundii aangoo irraa kaafamanii bakka isaanii immoo ergamtooti biroo lama buufamuun beekamee jira.
Yeroo dheeraaf sirna wayyaaneef ergamaa kan turan ilmaan Oromoo kunneen lamaan maaliif aangoo irraa akka kaafaman waanti ibsame hin jiru.
Yeroo aangoo irraa kaafamanis waanti ifatti dubbatame akka hin jirre maddeen Qeerroo gabaasanii jiru.
Biyyi Itoophiyaa Oromoof mana hidhaa ta’uun ifatti yeroo beekama ajiru kanatti kanneen ergattummaa filatanii sirna Wayyaaneef ergaman marti yeroo dhimma saba isaaniif quuqamuu fi naatoo agarsiisanitti akka malee darbamaa turuun seenaa yeroo dhiyoo ti.

Walitti bu’insi Poolisoota naannoo fi kan Feederaala Wayyaanee jidduutti ta’een gara lachuu irraa 5 haalaan madaayan. humni addaa ABOs haleellaa jabeesse.

Aside

Adoolessa 29,2012 Naqamte

Adoolessaa 27,2012  Godinaa Wallaaggaa Bahaa Onaa Diggaa Saasiggaattii Tarkaanfiin mayyii jabaate poolisotaa nannoo dabalachaa jira. Onaa kanaattii tarkaanfii humna addaan diina irratti fudhatame  Adoolessaa 27,2012 ganamaa qondaalota Wayyaanee konkolaataa bulchinsaa Go/Bahaa Wallaaggan fe’amanii  gara Diggaa Saasiggaatti seenaa jiran irratti haxxee hidhuun haleellaa taasifameen shofeerri konkolaatichaa harka rukutamuun kanneen hafan waardiyyoota isaanii waliin dhukaasa jajjabaa banuun lubbuuf bagaqatnii naannoo san irraa dheessan.

Haala kanatti kan rifatee fi aare mootummaan Wayyaanee Adooleessaa 27,2012 galgalaa humnaa addaatu biyya seene sababa jedhuun poolisoota feederaalaa dabalatee gara gara Onaa Diggaa Saasiggaattii  konkolaalataa barreeffaama”Federal Police”jedhuu qabduun utuu  fiigaa jiraani humnii addaa riqichaa daandii konkolataa Diggaattii seensisuu bakkaa Stiggee jedhamuun beekamuu magaalaa Neqemtee irraa 12km fagaatee kan argamuu jala riphee eggaachuun haleellaa deemsiseen, konkolaataan sun ariitiin waan fiigaa jirtuuf argachuu hin dandeenyee ture.

Haleellaa kanatti daran rfachuun poolisonnii nannoo kan Onaa Diggaa Saasiggaa maltu nuti dhufee jechuun rifatanii meeshaa waraanaa isaanii fudhatanii dirmachuuf akkumaa qophaanii bahanittii waan isaan hin eegnee isaan mudatee, haalumaa kanaan Polisonnii Federaalaa isiin biyyaa maal eegaa jirtuu isinituu biyyaa jeeqaa, karaatti ABO nu eggaachiiftaanii(nu jala keessaanii) ofii magaalaa keessaa boontuu jechuun waliittii bu’insii cimaan gidduu poolisotaa nannoo fi fedeeraalaattii dhalatee, hanganumaan rasasaa wal irraattii xaaxessuun dhufee, dhukaasaa garee poolisotaa lamaan irraa godhamuun uummaannii akkaa malee jeeqame, Pooliisonnii nannoos walitti bu’iinsa klanaan namni lama

1. Caalaa Fiqaaduu fi

2. Amaanu”eel Dasaalenyi

Akka malee madaa’anii Hosptala Naqamteetti ergaman.

Poolisoonni Federaalaa namonnii 3 akka malee madaa’anii dhiigaa coccobsaa konkolaatattii fee’amuu namoonnii ijaan argaan ajaa’ibsifatanii jiru. maqaan poolisotaa federaalaa kanaa yeroof argachuu hin dandeenye.

Godina Baalee Ona Adaabbaa Keessatti Lukkeen Wayyaanee 3 Irree Ummataan Adabaman.

Aside

Adoolessa 29,2012 Adaabbaa
Gabaasi Qerroo Godina Baalee, Ona Adaabbaa irraa akka addeessuun guyyaa Adoolessa 27 mootummaan Wayyaanee yeroo ammaa kana shakkii hordoftoota amantaa musiliimaatiin wal qabsiisee, uummata amantaa musiliimaa qabban kanneen  Ona Adaabbaa jirtaatan sa’a sagadaa eegee sakatta’iinsa masgiida ona Adaabbaa keessatti argamu keessa mootummaan Wayyaanee tikoota isaa galchee sakatta’iinsa akka godhe gabaasaa qeerroon ona sanii irraa addeessa.

Sababa kanaaf uummanis diddaa fi gaaffii mirgaa duraanuu qabu akka qabatu ta’ee gamtaan ka’ee sagalee diddaa isaa dhageessisaa ooluun Qeerroon gabaasa.

Kanumaan uummataa fi tikoota Wayyaanee gidduutti waaree booda naannoo sa’a 3:00 irratti walitti bu’iinsi cimaan akka uumamee jiru gabaasaan addeessa. Tikoota Wayyaanee keessaas irree uummataa fi barattootaan magaalaa Ona Adaabbaa keessatti reebamuudhaan tikni Wayyaanee sadi gara malee miidhamuun gabaafame.

Haala kanaan lukkeeleen Wayyaanee :-

1.Saamu’eel Dibaabaa -Poolisii Oromiaa

2.Geetachoo Tefarra -Milishaa Ona Adaabbaa

3.Caalaa  Warquu -Poolisii Oromiyaa

Kanneen jedhaman uummataa fi barattootaan tarkaanfii adabbii irratti fudhatamee jiraachuun beekame. Kanuma waliin Poolisoonni kanneen miidhaan xixiqqaa irra immoo poolisoota 12 akka ta’e gabaasaan isaa addeessee jira.

Qabsoon itti fufa!! Bilisummaan ni dhufa!!

Hawaasni Musliimaa Gaaffii Mirgaa Itti Fufe;Diddaa isaaniis Humni Dhaabu Dhibe! Qeerroonis labsii warraaqsaa bittimse!

Aside

(Oduu AMMEE:Qeerroo, Finfinnee, 27 Adoolessa 2012) Diddaa ummataa kan torbee tokkoon dura magaalaa guddittii Oromiyaa;Finfinnee keessatti eegale, karaa hordoftoota amantaa Musiliimaa itti fufe.

Gabaasaan amma nu dhaqqabaa jiru akka mul’isutti, guyyaa har’a uummanni godinaalee hunda irraa waamichi godhameefii jiru magaalaa Finfinnee keessatti walgahee diddaa fi mormii isaa dhageessisaa jira.
Magaalattii keessatti uummanni kutaa biyyaa irraa waamichi godhameefii jiru baayinni uummataa miliyoona 3 ol akka dhufee jiru, Qeerroon Finfinnee gabaasee jira.
Yeroo ammaa kanatti magaalattii keessatti mormii gaggeeffamaa jiru humni dhaabu dhabamee akka jiru gabaasaan Qeerroo kutaa Finfinnee keessaa kan mul’isu yoo ta’u, diddaa kana dhaabuuf humni bobba’ee jiru hedduu akka ta’es hubatamee jira.
Yeroo ammaa kanatti diddaa fi mormiin olaanaa adeemaa jira.
Haala kana keessatti Qeerroonis ummataaf dammaqiinsa kennaa kan jiru yoo ta’u barruuleen warraaqsa kan sirna abbaa irree Mallas Zeenaawwii balaaleffatuu fi ummata cunqurfamoo hunda immoo qabsoo bilisummaaf kakaasu faca’aa akka jiru beekamee jira.

Dargaggooti Sidaamaa fincilan; poolisoota wayyaanee 20 irraa hidhannoo hiikkatan!

Aside

(Qeeroo,Awaasaa, 27 Adoolessa 2012)Bittaa fi cunqursaa mootummaa Wayyaanee jalatti miidhaa fi roorroon kan itti baay’ate dargaggooti Sidaamaa fincila kaasanii humnootaa fi ergamtoota wayyaanee irratti tarkaanfiilee jajjabduu akka fudhatan beekame.
Gabaasaa Godina Sidaamaa,Ona Wandoo Gannat,ganda Gugguna Kellaa jedhamu irraa nu dhaqqabe akka addeessutti guyyaa 4 dura;jechuun Adoolessa 23 irraa kaasee dargaggoonni godina saniii 5000 ol gurmaa’uudhaan diddaa isaanii babal’isaa jiran.
Dargaggooti kunneen diddaa gaggeessan keessatti dhaadannoo fi kaayyoo ibsatan keessatti ;”Sidaamaan keenya,magaalan Hawaasaas keenya, lammiin biroon presedantii nurratti ta’uu hin danda’u,nuti uummanni hammana baayyannu, uummata miliyoona 6 utuu qabnuu lammiin biroon nun bitu,mirgi uummata keenyaa kabajamuu qaba, yeroo dheeraa of mul’isuu dhiisuun keenya lammii biroo of irratti goobsaa turre, kun nugaha!” jechuudhaan dargaggoonni godina sanaa diddaa isaanii mul’isanii jiru.Yeroo dargaggooti kunneen diddaa isaanii gaggeessanitti poolisooti wayyaanee diddaa san qabbaneessuufi to’annaa jala oolchuuf bobba’anis, dargaggooti kunneen poolisoota wayyaanee irraa Kilaashii 20 fuudhanii poolisoota kana reebuudhaan garmalee madeessanii akka jiran, Qeerroon gabaasee jira.
Humni mootummaa garuu diddaa dargaggootaa kana gara dabsuun manneen ummataa 50 olitti ibidda qabsiisanii akka gubanii jiran Qeerroon Godina sanaa gabaasee jira.
Dargaggppti kunneen aarii kana irraa ka’uudhaan konkolaataa mootummaa caccabsanii hojiin ala godhanii akka jiran,akkasuma caasaa mootummaa wayyaanee keessaa nama 30 ol uummannii fi dargagoonni akka reeban, caasaa kana keessaas namni 6 garmalee mada’ee du’aa fi jireenya giddduu akka jiru gabaasaan addeessa.
Haaluma walfakkaatuun Moyaalee irratti jeequmsi guddaan akka jiru Qeerroon godina Booranaa jiru gabaasee jira.
Akka gabaasa Qeerrootti wayyaaneen beekaa ummata walitti buusaa jirti. Shira wayyaaneen qabsiiste kaanis namooti 15 akka du’an, akkasuma namoonni 50 akka madaa’anii jiran beekamee jira.

Qabsoon itti fufa!!!
Bilisummaan ni dhufa!!

I.U.Of!!

Declaration:The Peoples’ Alliance for Freedom and Democracy

Aside

Declaration

The Peoples’ Alliance for freedom and Democracy

(OLF, ONLF, SLF and some candidates of AFD)

The aforementioned peoples’ alliances of Ogaden Somalis, Oromo, Sidama and the new candidates of AFD:

After deliberating on the current situation in Ethiopia and carefully observing the level of struggle against the current regime and the apparent confusion created by the sudden disappearance of Meles Zenawi, the “strong man” ruling Ethiopia for the past twenty one years;

Being apprehensive of the current regimes attempts to delude the peoples in Ethiopia regarding Zenawi’s fate and their attempt to maintain the status quo in order to continue their ruthless suppression of all peoples in Ethiopia;  Read More :Ibsa AFD 25 07 2012

 

Hararge,Ona Mi’eessoo Keessatti Poolisoonni Diinaa 3 Irree Ummataan Adabaman.Diddaa Ummanni Taasiseen Sabboontoti Hidhamanis Gadiifaman.

Aside

“Tolaan Dhabnaan Gaaffii Irreen Mirkanfanna”

Adooleessa 27,2012 Mi’eessoo

Harargee Bahaa, Ona Mi’eessoo keessatti shakkii maqaa ABOtiin barattootni hidhamanii akka jiran gabaasa qeerroo yeroo darbee keessatti gabaafamee jira.Haalli kun ummata naannoo fi maatii baratoota kanaa kan yaaddessee fi biyya dhalatanii jiraatan irratti ilmaan isaanii akka loonii qabamanii hidhamuun kan isaan aarse ummanni barattootaa maatii ijoollee hidhamanii waliin wal qindeessuun Adoolessa 25,2012  barattooti hidhaman hatattamaan akka gadhiifamanii maatii isaaniiti deebi’aniif jecha fincila kaasaniin uummataa fi hidhattoota wayyaanee gidduutti walitti bu’iinsa uumuudhaan lukkuulee Wayyaanee keessaa namni sadii harka uummataan reebamee hojiin ala ta’ee mana yaalaa magaalaa Mi’eessoo akka galan gabaasaan addeessa. Lukkuuleen diinaa irree ummataan adabaman kunis :

1.Abbichuu Daagim

2.Waasihuun Mengeshaa

3.Ifreem Zawuduu

Haalli kun jabaatee waan itti fufee uummannis diddaa jabeessuun gaaffii barattooti kun akka gadhiifamanii waan kaaseef Adoolessa 25/2012 galgala keessaa naannoo sa’a 12:00 AM irratti barattooti kun akka gadi dhiifaman ta’ee jira. Diddaan ummaataa kun roorroo if irraa ittisuu waan ta’eef guutuu Oromiyaa keessatti bifa kana fakkaateen akka deemu qeerroon dhaamsa waliif dabarsee jira.

Waraana Wayyaanee Uummata Goolan 5 Irratti Tarkaanfiin Keessa Deebii Hin Qabne Fudhatame.

Aside

Adoolessa 27,2012 Naqamte

Adooleesaa 24,2012 Godina Wallaaggaa Bahaa Onaa Haroo Limmuutti tarkaanfiin maayyii jabaatee itti fufe.

Onaa Haroo Limmuu bakka Darbaa jedhamee beekamu dangaa Gimbii(Haaroo Limmuu Fi Lixaa Wallaaggaa Gimbii)gidduutti waraanaa Wayyaanee Humna Addaa WBO sakkata’uuf bobbaa’ee, gara Gimbiitti cee’uuf naannoo laga dhidheessaa yeroo gahanii lagicha ce’uuf sodaachuun bakka Darbaa jedhamu qubatanii utuu jirani Humni Addaa Tarkaanfii haleellaa irraatti fudhatee waranaa Wayyaanee shan hojiin alaa taasisee jiraachuu gabaasi nu gahe addeessa.

Hanganumaan kan baarage waraannii Wayyaanee dhukaasaa of irraatti banee sagalee meeshaa gurguddaa kan akka Materayesii reebaa turuun saawwaan qonnaan bultootaa nannoo sanaa Afur(4) ajjeesan,kanuma waliin basaasa waraanaa Wayyaanee kan ta’ee miseensii OPDO tokko namni maqaan “Taakkalaa Amantee jedhamuu warannii lagatti rukutamee namnii du’ee jiraa jedhee utuu Haroo Limmuu irraa gara Poolisotaa Gimbiitti bilbiluu”gareen Humna Addaa Haroo limmuu keessaa jiruu siin immoo maltuu sii galchee jechuun akka malee reebani caccabsanii akka jiran qeerroon gabaasa.

Haaluma kanaan yeroo ammaa Gimbii fi Haroo limmuu gidduu Humnaa Addaa Sakkata’uuf jedha olii fi gadi kan raafamaa jirtu humni waraana Wayyaanee abdii kutachuun garatti goran dhabanii jiran.Poolisoonni naannoo sochii waraan Wayyaanee kana irraa mormii fi mufii waan qabaniif haamleen mootummichaaf hojjechuu irraa dhaabbachaa kan jiruu fi gara diddaa ummataattis makamaa akka jiran gabaasichi addeessa.

Wallagga,Horroo Guduruu Ona Amuruu Keessatti Poolisoonni Sirna Wayyaanee Mormuun Ifatti Diddaa Dhageessifatan.Dirqama Addaa Itti Kennames Diduun Waltajjii Gadhiisan

Aside

Adoolessa 25,2012 Amuruu
Godina Horroo Guduruu Wallagaa Onaa Hammuruuttii polisonni qajeelfamaa karaa hoggaantotaa isaanii mootummaa Wayyaanee irraa isaan dhaqabe mormuun fincilaa diddaa garbummaa egalaan.
Adoolessaa 23,2012 poolisoota Onaa Ammuuruuf walgahiin taasifame irratti poolisoonnii fi bulchitoonni naannichaa dirqama karaa mootummaa itti kenname ifatti bahaa akka hin jirree fi kan mootummaan itti kennu waan akka ummata nagaa yakkanii hidhuu irratti waan hin bobbaaneef jecha ceephoon irratti bu’eef poolisoonni aanicha guutummaatti ceephoo karaa aangawoota mootummaa isaan irratti bu’e akka hin fudhanne ibsan.
Aangawoonni mootummaa gara magaala Amuruu deemuun qeeqa ykn ceephoo Poolisoota naannoo irratti dhiheessaniif yeroo poolisoonni naannichaa deebii kennan
• Nuti hojiin keenya poolisii dha, hojiin poolisaa ammoo yakkaa uummataa irraa ittiisuu dhaa, isiin garuu Ummataa keessaa humna addaatu jiraa dhaqaa sakkatta’aa jettaanii ummataa nu jeeqsisaa jirtuu, humni addaa WBO yoo naannicha jiraate sadarkaa duraatti humna ittis biyyaatu ittisa godha malee nuti poolisoonni hojii keenya miti.
• Karaa biraa ummanni osoo takkaa hin iyyatiin humna addaatu naannoo kanaa ummata goolaa jira jettu,garuu ummanni naannichaa takka dhufee waan kana poolisatti hin himanne isin maal irraa kaatanii ummanni goolamuu argitan?
• Nuti poolisoonni ummata keessa deemnee ummata hin jeeqnu,yoo ummanni ani rakkadhe na dhaqabaa jedhee iyyate ummata gargaarra malee callifnee goolii uumuun namoota nagaa hiraarsuuf hin eeyyamnu.
• Ummanni humni addaa nu rakkisaa jira hin jenne,mootummaan maaliif rakkatee waan ummanni hin iyyatiin bakka biraa irraa dhufee naannicha jeeqaa?
Fi kkf jechuun sagalee mormii guddaa dhageessisaa akka turanii fi diddaa kanaan akka itti fufan erga himatanii booda galma walgahichaa gutummaatti dhiitanii bahanii jiru.
Haala kanatti kan rifate mootummaan Wayyaanee Adooleessa 24,2012 waraanaa isaa mooraa leenjii waraanaa Buree irraa konkolaataa Oraalii 3 itti fe’ee ona Kiiramuu irra Qubachiisee akka jiru gabaasi naannicha irraa nu gahe addeessa. Umanni naannichaas eda galgala qubachuu waraana Wayyaanee kanaa mormuun iyyannaa isaa gadoota naannichaatti dabarfachaa akka jiran beekame.

 

Fincila Diddaa Gabrummaa Duubaan Jirtu Sababa Jedhuun Hojjettooti Mootummaa 12 Hojii Irraa Arihaman. Diddaan Ummataas Itti Fufe

Aside

Adoolessa 25,2012 Muggii
Gabaasaan Qellem, Ona Anfilloo irraa addeessuun har’a,Adoollessa 23/2012 hojjetoonni OPDO namni 12 hojii irraa akka ari’aman Qeerroon naannicha irraa gabaaseee jira. Kunis diddaa baatii tokkoo oliif osoo wal irraa hin citiin ona Anfilloo keessatti qabateen hamma har’aatti itti fufuudhaan humni waraanaa fi dabballooti Wayyaanee dhaamsuu waan hin dandeenyeef jecha. Hogganoonni Wayyaanee ol aanoon naannoo sanatti bobba’anii bulchitoota naannichaa isin sochii ummataa fi addatti Qeerroon taasisu keessaa harka qabdu,ABOn ijaaramtanii jirtu jechuun yakkamanii namoonni 12 Adooleessa 23,2012 hojii isaanii irraa ari’amanii jiru. Kanneen kunis:-
1. Ogeessa Fayyaa; Abarraa Waaqjiraa
2.Ogeessa fayyaa; Ayyaanaa Sanbatoo
3.Barsiisaa Marabbaa Foggii
4.Hojjetaa dirree misoomaa ganda gargeedaa, Abdii Furgaasaa
5.Bulchiinsa ganda Yattii, Solomoon Jaallataa
6.Bulchiinsaa fi Faayinaansii aanaa Anfilloo, Masqaloo Higguu
7.Barsiistuu M/B sadarkaa 2ffaa Muggii; Caaltuu Tufaa
8.Itti Aanaa Bulchiinsa aanaa Anfilloo, Suphaa Naga’oo
9.Barsiisaa M/B qophaayina Ashii; Nugusee Hirphaa
10.Barreessaa Ganda Yattii, Phaawuloos Irkaasaa
11.Barsiisaa M/B sadarkaa1ffaa Yattii, Kennasaa Lammeessaa
12.Ittisa ganda Yattii, Roobaa Tulluu
Kanneen jedhaman ABOn shakkamanii ari’amuu Qeerroon magaalaa Muggii irraa gabaasa guutuun addeessa. Warreen hojii irraa ari’aman kunis akka jedhanitti osoo Wayyaaneen nu hin ari’iin duratti ofii keenyaatii hojii sirna bittaa kanaa dhiisuuf akka murteeffannee jirra ifaa waan ta’eef haala kanatti ni gammadna malee homaa gadda adda hin qabne ifaa dha jedhu. Ummanni naanichaas warra hojii irraa ari’aman kana waan qabnuun gargaarrii waliin qoodachaa jireenyaa keenya itti fufuun haalli gochaa wayyaanee kun ammo akka nurraa dhaabbatuuf qabsoo fuula duratti nu eeggatuuf karaa fi aanjaa guddaa nuu bana kan jedhu yaada dhiheeffatanii jiru.
Qabsoon Itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Baha Shawaa Ona Fantaallee Keessatti Alaabaan ABO balali’e.Uummannis Diddaa Taasise.

Aside

Adooleessa 25,2012 Fantaalle.
Gabaasaa godina Baha Shawaa,Ona Fantaallee keessaatti gaafa Adoollessa 23,2012 ummanni diddaa isaa muldhisuun gabaafame. Hojii dabballoota Wayyaanee fi bulchitoota naannoo mormuu fi diddaa isaa muldhisuuf jecha wayita ummanni walitti bahee wallee warraaqsaa fi kan gootota Oromoo faarsu yennaa faarsaa turetti alaabaan ABO ammo konkolaataa hin beekamiin tokko irratti fannifamuun konkolaatichi ona sana keessa balaliisaa qaxxaamuruudhaan barreeffama “BILISUMMAAN SABA OROMOO FI OROMIYAAF!!” jedhu bifa alaabaatiin barreessanii konkolaataa kana irratti kallattii hundaan irratti maxxansuun magaalaa fi qaxxaamura baadiyyaa keessaa asii fi achi yeroo deddee’ibaa turuu qeerroon gabaasa
Haalli kun guyyuma kana hamma galgalaatti itti fufee ummanni rorroo irra jiru muldhifachuuf jecha sirboota warraaqsaan yeroo naannicha dhuufamtu lukkuulee Wayyaanee afaan qabachiisanii akka jiran gabaasaan addeessa.
Kana malees humni poolisa Wayyaanee nama alabaa ABO konkolaataa irratti hidhee olii fi gadi balaliisaa ture kun sabboonaa Obbo Lammii Surruuqaa nama jedhamu dha jechuun shakkanii bakka inni jirutti qabsoof barbaacha irratti yeroo argaman maatii isaas mana itti cabsanii seenuun dararaa yeroo irraan gahan ,uummanni Oromoo magaalichaa nama kana yoo qabdu taatan nutis nama kanaa fi maatii isaa waliin jirra, isin biraa hafaa hin jirru amma hatattamaan dafaatii magalaa kana gadi nuuf dhiisaa jechuun hidhattooni Wayyaanee sabboonaa Oromoo kana qabuudhaaf naannicha deeman akka magalaalicha gadi dhiisanii bahan taasisanii jiru. Haala kanaan ummanni gootummaa qabsoon lammii Oromoo harka lukkee diinaa irraa buufatee nagaan naannoo isaa keessatti jiraachuuf murannoo muldhisuu gabaasi naannicha irraa nu gahe addeessa.

Hararge, Ona Mi’eessoo Keessatti Barattooti Oromoo Hidhaman.

Aside

Adoolessa 24,2012 Ona Mi’eessoo
Gabaasaan Adoolessa 23/2012 godina Harargee Bahaa,Ona Mi’eessoo irraa nu gaheen barattootni maqaan isaanii armaan gaditti jiran guyyaa har’aa aanaa san irraa ABO waliin quunnamtii qabdu jedhanii lukkuulee Wayyaaneetiin qabamanii mana hidhaa hin beekamneetti geeffamuun beekame. Armaan gaditti gabaasaan jiru sadarkaa barnoota Qeerroolee hidhamanii waliin addeessa.

 1. Galataa Nagaasaa , Yuuniversity Adaamaa
 2. Hawwaa Jamaal , Yuuniversity Hawaasaa
 3. Adunyaa Waaqoo , M/B Qophaayinaa
 4. Mohaammad Aman , Kutaa 11ffaa
 5. Kamala Yusuuf , Yuuniversity Amboo

Kanneen jedhaman kun karaa basaastota wayyaanee OPDOtiin maqaan isaanii kanan dura kennamee jiruun akkuma isaan mana barumsaa irraa galaniin maatii isaanii biraa kaleessaa fi har’a qabamuu isaanii Qeerroon aana sanii gabaasee jira. Mootummaan Wayyaanee yeroo itti dhiyee jiru kanatti barattootni keenya mana hidhaa seenuu jedhuun waan nama aja’ibsaati waan ta’eef diddaa keenya jabeessinee cimsuun yeroo bilisummaa fi walabummaa as kaleessuun dirqama seenaati jechuun isaanii qeerroon gabaasa.
Qabsoon itti fufa!!
Gabrummaan ni kufa!!

Godina Iluu Abbaa Booraa Ona Buree irraa Kaabinoonni OPDO 3 Sirnicha Ganuun Ummatatti Makaman

Aside

Adoolessa 24,2012 Gabaasa Qeerroo Buree

Gabaasaa Godina Iluu Abbaa Booraa,Ona Buree irraa nu dhaqabe akka addeessutti kaabinootiin OPDO sirana Wayyaaneef hojjetan 3 ifii isaaniin dalagaa sirnichaa gadhiisuun ummata cunqurfamaa Oromootti makamuu isaanii beeksisan.
Sirna mootummaa Wayyaaneef bitamuun ummata ifiitti cubbuu fi yakka hiriyyaa hin qabne hojjechuu waan ta’eef fedha keenyaan muudama hojii sirna kana dhiifnee akka ummati keenya ta’etti jiraachuu murteessine jedhu kabinootiin kun. Yeroo dheeraaf sochii warraaqsaa naannicha keessatti deemaa ture irratti keessaa qooda qabdu jedhamanii humnoota tikaa Wayyaanee gurguddaan yeroo adda addaatti kanneen qoratamaa turan kaabinoonni ummata keessa ta’anii ummata isaanii keessatti qormaati nurratti raawwachuu irra hojii Wayyaanee dhiifnee gaaffii mirgaa keenya ummata Oromoo waliin kaasuun karaa dha jedhanii jiru.
Gabaasaan nu gahe akka addeessutti Kaabinoonni OPDO Ona Buree irraa sirnichaaf hojjechuun nu gahe jedhanii Adoolessa 23,2012 hojii isaanii dhiisan kun:-
1. Teessoo Urgeessaa itti aanaa bulchiinsa aanichaa kan ta’ee
2. Baqqalee Tolaa itti gaafatamaa waajjira qusannoo aanichaa fi
3. Faantaa Simoon itti gaafatamaa waajjira OPDO
Kanneen jedhamani yeroo ta’u uummanni naannichaa akka ibsanitti erga isin warri kaabinee sirnichaa taatanii mootummicha dhiiftanii ummata keessanitti dabalamtanii barataa,daldalaa,qotatee bulaa,hojjetaan hundi harka wal qabannee tokkummaan bilisummaa keenyaaf haaqabsoofnu jechuun gammachuu isaanii ibsataa akka jiran Qeerroon naannicha irraa gabaasa.
Kana malees barruun warraaqsaa qeerroon facaasu magaalicha keessaa fi manneen sagadaa adda addaa keessatti Adoolessa 23,2012 baldhinaan faca’e, shofeeronnii fi barattooti waraqaa Qeerroo kana bakkoota ummanni heddumminaan jiranitti yeroo bittimsan ummanni gammachuun akka fudhataa ture gabaasi kun dabalee addeessa.
Qabsoon itti fufa! Bilisummaan ni dhufa!

Popular resistance, resignations and targeted actions on agents of the TPLF repressive regime continued in different parts of Oromiya

Aside

Qeerroo, Finfinnee (July 24, 2012)

With the targeted and coordinated actions of the special force operating in the vicinity of Buttujjii and Gidda area, the Head of the police force named Mr Bayyuu; who was busy the whole day imprisoning innocent Oromo individuals was killed as the dust settles on the evening of the same day and his ammunitions were also reportedly taken by the special force. Shocked and frustrated by this and previous attacks, the indifferent security bosses in the area have taken 18 innocent individuals to custody on suspicion of aiding the actions of the special force. The detainees include: Chaltu Sanyii, Fiqadu Wayyesaa, Lamesa Wayyeessaa, Tasisa Amanu, Gurmu Amanu, Hundee Qana’a and reports indicated that they were taken far way to the Oromia and Benishangul-gumuz boarder near the town of Kamashi.

News from neighbouring district is also getting bad to worse as 11 cabinet members from Haaroo Limmuu fi Limmuu Galiilaa district have resigned from their posts in protest to the continued crackdown on innocent civilians. Confusion erupted after other officials of the federal governments were reported to have held a public meeting. The officials categorically denied the issue of resignation and said the cabinet members are fired by higher authorities, but they could not hide the matter is related to the uprising in the area. The cabinet members Admaasuu Guddaataa, (Head of Haroo Limmuu), Fayisaa Biilaa, Daasalee Dabaloo, Girmaa Duubee, Adulaa Gannatii, Biraanuu Gammadaa, Asaffaa Galataa, Margaa Sirnaa (Head of Limmuu Galiilaa), Abdiisaa Gobanaa, Insarmu Gurree, and Tsaayii Mengashaa.

In a similar news from Anfillo District, the agent of the TPLF regime assigned to the area; named Indalu Asnake was also killed by the special force unit called “DAMEE LAGGASAA”. Indalu was notorious in the area for harassment, imprisonment, torture and killings of the hundreds of innocent Oromo civilians. What is more, today (July 21, 2012) the angry residents in the area have closed the main road between Anfillo and Muggie district and traffic heading to the area were forced to go back to the main city, Dambi Dollo. Qeerroo activists have also participated in the action and distributed pamphlets in different villages including Suddi, Ashi, Ibbur, Shollaa, Dollaa, Dullii, Shebel, Heenaa, Kolli, Dawo-Tobbii, Gerechoo, Kuuro, Waabaa, Eebbaa, Yettii, Heneche and Yarer.

Reports from Ilu-Abba Bora Zone of Mattuu town has also indicated that tension is going high after a conflict between the Qeerroo youth movement in the area and TPLF agent named Abay Firachew went out of control in which the agent was disarmed and beaten. The incident occurred after local residents closed the main motorway to Gambella region and refused to give-up until their demand is met.

Wallagga, Aanaa Dongoroo Keessatti Qabeenyi Inverstera Wayyaanee Gooytom Gebre Sillaasee Jedhamuu Guutuutti Barbadaaye.

Aside

Adoolessa 24,2012 Habee Dongoroo
Adoolessa 22,2012 galgala Tarkaanfiin diinaa fi lukkeelee diinaa irratti fudhatamu itti fufuun Investeroota mootummaa Wayyaanee waliin wal tahuun qabeenya Oromoo saaman irratti jabaachaa dhufuun Godina Horroo Guduruu aanaa Habee Dongoroo bakka Tuulluu gaanaa jedhamutti kan argamu qabeenyi kuufama midhaanii goddaa kan qabsuu fi naannoo sanii ummata lafa irraa buqisee qonnaa guddaa babaldhifatee nama jiru miseensa TPLF Wayyaanee yeroo dheeraa Gooytom Gebre sillaasee magaazzinni kuufamni midhaanii fi waan adda addaa itti kuufatu akkasumas konkolaataa ISUZU guddaa inni qabu waliin humni hin beekamne daaraatti make.
Miseesi TPLF Gooytom yeroo dheeraaf ilmaan Oromoo qe’ee irraa buqqaasuun qabeenya dhuunfaa isaaf oolchaa kan turee fi hojii inni hojjechiisu keessatti ilmaan Oromoo hirmaannaa akka hin goone gochaa kan ture yeroo ta’u tarkaanfii kanatti ummanni naannichaa gammachuu qabu ibsachuuf jecha Adoolessa 23,2012 dandii irratti bahee sirbaa ooluu qeerroon naannicha irraa gabaasa.
Haala kana waliin wal qabsiisee waraanni wayyaanees tarkaanfii kana kan fudhate Oromoota qabeenya irraa buqa’ani jechuun huni waraanaa fi poolisa naannoo akka qoratuuf dirqaa jira. Gaaffiin mirga abbaa biyyummaa Oromoo hanga deebi’utti tarkaanfiin wal fakkaataanii fi daran jabaatu akka itti fufu qeerroon naannoo san irraa dhaamsa dabarseen beeksisees jira.

11 Cabinet Members of Haro Limu and Limu Gelila, Eastern Wollega Zone, Resigned from their Post

Aside

(Qeerroo News, July 23, 2012). A report we received from our correspondents in Eastern Wollega zone revealed that the following 6 Cabinet members and OPDO delegates of the Haro Limu County [Woreda] have resigned from their post.

 1. Admasu Gudeta, Administrator of Haro Limu
 2. Fayisa Bila, Vice Administrator of Haro Limu
 3. Desalegn Debelo, Head of Administration and Finance of Haro Limu
 4. Girma Dube, Head of OPDO office of Haro Limu
 5. Adula Gannati, a member of the Haro Limu Cabinet
 6. Berhanu Gemeda, a member of the Haro Limu Cabinet

Moreover, the following 5 members of the Limu Gelila County [Woreda] cabinet have also resigned from their post.

 1. Asafa Galata, Head of Limu Gelila Education Office
 2. Marga Sirna, Adminstrator of Limu Gelila
 3. Abdisa Gobana, House Speaker of Limu Gelila
 4. Insarmu Gurre, Head of Administration and Finance of Limu Gelila
 5. Tsehai Mengesha, Head of Limu Gelila OPDO office

The above individuals are said to have been forced to resign from their post due to accusation that they have been sympathetic to OLF and unable to controll the Qeerroo movemnet.

Meanwhile, some delegates of the Federal government sent to the area are trying to calm the population by telling the public that the above delegates were fired because of their affiliation with the OLF and that they didn’t actually resign. Resigned or fired, it is clear that these Oromo nationalists are now on the side of the struggle of the Oromo people for freedom.

Qeerroo News

Hiriiraa Mormii Hawaasaa Musilimaa Finfinnee.

Aside

(Qeerroo, Finfinnee,23 Adoolessa 2012) Hawaasti Musiliimaa diddaa fi mormii mirga amantii isaanii kabachiifachuu eegalan jabeessanii itti fufanii jiru.Mootummaan Wayyaanees shira addaddaa xaxuu fi hawaasa Musilimaa bakka addaddaatti qooduuf yaaliin godhu amma illee itti fufee akka jiru keessa beektoti saaxilanii jiru.
Yeroo hamaa kana keessattis ta’ee yeroo nagaa keessatti kaayyoo ofii milkeessuuf kutatanii diddaa fi mormii belbelchuun murteessaa ta’uu garuu hawaasti marti karaa maraan irratti walii galaa jiru.
Qeerroo

Kaabinoonni Aanga’oo 11 Sirna Wayyaanee Diduun Hojii Dhiisan

Aside

Adoolessa 23,2012 Laqamte.
Godinaa Wallaaggaa bahaa Onotaa Haaroo Limmuu fi Limmuu Galiilaa irraa Kabinoonnii OPDO ol aanoon angoo irra turan sirna mootummaa Wayyaanee nu gaha jechuun aangoo gadi lakkisan.
Haaluma kanaan Onaa Haroo Limmuu irraa
1.Admaasuu Guddaataa    Bulchaa Onaa Haroo Limmuu
2, Fayisaa Biilaa     I/A/Bulchiinsaa ” ”
3,Daasalee Dabaloo   Bulchinsaaf fayinansii ” ”,
4,Girmaa Duubee   Itti gafatamaa wajjiraa OPDO ” ”
5. Adulaa Gannatii     Miseensa kabinee ” ”
6. Biraanuu Gammadaa     miseensa ” ” ”
Kanneen jedhamaa yoo ta’an warri hafan 5 Onaa Limmuu Galiilaa irraas diddaa isaanii beeksisuuf sirnicha nu gaha jedhan keessaa
1, Asaffaa Galataa    I/G /Waajjira barnotaa onaa Limmuu Galiilaa
2,Margaa Sirnaa     Bulchaa Onaa Limmuu Galiilaa
3, Abdiisaa Goobanaa    Af-Yaa’ii Onaa Limmuu Galiilaa
4,Insarmuu Gurree    Bulchiinsaafi faayinaansii ” ”
5.Tsaayii Mengashaa   I/Gaafatamtuu wajjiraa OPDO Onaa Limmuu Gaalilaa kanneen jedhaamaan keessatti argamu
Aangawoonni kun yeroo adda addaatti tika mootummaa Wayyaanee fi humna waraana Wayyaaneen ummataa tasgabeessuu hin dandeenyee akeeka ABO qabattanii waan jirtaniif ummanni walitti fufiinsaan fincila nurratti gaggeessaa jira,humni waraana ABO naannoo kanaa sosso’u gargaaruu keessaa bulchiisi qooda qaba kan jedhuu fi yaadota adda addaan qormaatti irratti gaggeefamaa waan tureef jecha sirni EPRDF hamma fedhe yoo isa tajaajilan deebisee nama nyaata waan ta’eef sirna bususee badaa jiru kanaaf tajaajilbuu irra gaaffii ummati keenyi gaafachaa jiru waliin deemnee waan dadneenyu mara gumaachina kan jedhuun angoo lakkisan
Gama biraan mootummaa Feederaalaa irraa ergamne kanneen jedhan qondaalotiin Wayyaanee guyyaa har’aa akka ummataaf ibsaa jiranitti, Kaabinoonni kun ofiin aangoo lakkisan osoo hin taane waan akeeka ABO qabaniif mootummaan aangoo fi gaafatama isaanii irraa ari’e jechuun dubbatu. Mootummaan ari’es ta’e sabboontoti kun aangoo fiin lakkisuun dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo waan ta’eef Oromoonni sirna mootummaa tajaajilan marti haallen kana irraa baratee bakka maratti tajaajila sirna kanaa akka dhaabuuf fakkeenya gaarii ta’anii argamu.
Kanneen aanogoo irraa lakkisanii qabsoo uummataatti makaman kana keessaa Qeerroon Adoolessa 23,2012 ganama argee akka dubbisetti “ Nuti naannoo keenya kanaa warri hojjennu sabboontota ilmaan Oromooti,dararaan ummata Oromoo irra gahaa jiruu fi maqaa sabboonummaa isaan ilmaan Oromoon kanneen dhumaa jiran lakkoofsa hin qaban,mootummaan kun unuun of fuula dura qabee ummata keenya fixaa waan jiruuf kana ammo teenyee ilaaluu irra hojii gadi lakkifnee akka ummati keenya ta’u taana jenneeti” jedha.
Haala kanaan dhuma jaarraa bulchiisa Wayyaanee jala Oromoota bulchiinsa irra jiran qofa osoo hin taane kanneen waraana keessa jiran marti sirna cunqursaa kana akka hin tajaajjilleef diddaa muldhisuun meeshaa isaanii mootummichatti akka deebisaniiif jecha waamichi kara karaa darbaafii jiraachuu Qeerroon gabaasa.

Waraana Wayyaanee 4 Irratti tarkaanfiin maayyii fudhatamee kan hafan madaayuun Hosptala Naqamtee galan

Aside

Breaking News – 

Adoolessa 22,2012 Habee Dongoroo
Adooleessaa 22/2012 Godinaa Wallaaggaa Bahaa Onaa Habee Dongoroo bakaa Tulluu Gaanaa Jedhamuttii tarkaanfiin keessaa debi’ii hin qabnee waraanaa Wayyaanee uffata poolisotaa federaalaa jijjiirachuun ummaata keessaa galee odeessa funaanuu fi qonnaan bulaa Oromoo akkasumsa jiraattota naannoo ABO fi Qeerroo if keessaa baasaa sababa jedhuun hiraasaa kan ture irratti guyyaa har’aa Adoolessa 22,2012 waaree booda humni addaa haleellaa fudhateen loltooti Wayyaanee afur battala hojii ala taasifamuu fi meeshaan hidhatanii deeman dhuunfata humna addaa jala akka gale gabaasi naannicha irraa galgala kana nu gahe addeessa.
Waraanni Wayyaanee tarkaanfii kanaan hojii ala ta’ann maqaan isaanii:-
1. Alamuu Tayyee,
2.Mammoo Garbee,
3.Wandimmalem Ayanechoo,
4, Taddaasee Bayee
Kanneen jedhaman yeroo ta’u warri hafe kaan akkaa malee madaa’anii konkolaataan fe’amaanii gara hospitaala Neqamteettii akka geeffamanii jiran gabaasi Qeerroo naannicha irraa nu gahe addeessa.
Haala kanaan ummanni naannoo yeroo ammaa kanatti walitti dhufuun sirboota gootaa fi faaruu warraaqsaan dhichisaa akka jiru Qeerroon naanncha irraa gabaasa.
Qabsoon itti fufa!! Bilisummaan ni dhufa!!

Waraanni EPRDF Manneen Sagadaa Cabsanii Seenuun, Buufata Waraanaa Taasisan.

Aside

Adoolessa 22,2012 Finfinnee

Uummanni nagaa qabamanii yeroo hidhaatti darbaman

Uummanni nagaa qabamanii yeroo hidhaatti darbaman

Mootummaan garboomfataa wayyaanee sodaa fincilaaf waraana isaa masgiidota biyyattii keessaa akka tiksan ajaja dabarseef.Hordoftootni amantaa musliimaa fi uummatni biyyattii mootummaan wayyaanee mirga dhala namaa guutummaan dhiibuu hubatan gaaffii mirgaa kaasan jala dhaabbachuuf mootummaan wayyaanee masgiidotaa fi bakkeewwan uummatni baay’atu tiksuuf dirqame.Guyyaa har’aa Finfinnee keessatti naannoon masgiida guddaa Anuwaar waraana wayyaanee meeshaa guutuun uummatni salaataaf osoo hin bahiin eegamuu kan jalqabame namootni hojii daldalaa naannoo kanatti hojjechuun of bulchan naannoo kana irraa akka ka’an ykn mana itti hojjetan akka cufanis dirqamanii jiran.Hordoftootni amantaa musliimaa gamtaan salaataa akka deebi’etti waraana wayyaanee meeshaa guutuun tiksu arge tuffiin abaaranii jiran.
Mootummaan wayyaanee diddaa biyyattii keessatti babal’atee fi qeerroon itti jiru dura dhaabbachuuf basaastota hedduumminaan bobbaasuun ishee saaxilamee jira.Basaastotni amantaa musliimaa hin hordofnes masgiida seenanii odeeffata jiru akka musliima fakkaatanii funaanan dirqamni itti kennamuu saaxilamee jira. Qondaala Poolisiin federaalaa Iyyaasuu Mokonnin jedhamu hordoftoota amantaa musliimaa fakkaachuun masgiida Anuwaar keessa turuu odeeffatni poolisii federaalaa fi tika keessaa saaxilee jira.Hordoftootni amantaa musliimaa fi uummatni mootummaan wayyaanee basaastota ramadeef diddaa duuba deebisuu akka hin dandeenye hubachuun gaaffii mirgaa gaafachuu irraa duuba akka hin deebine qeerroon dhaamsa dabarfatee jira.

Diddaa Dargaggootaa

Diddaa Dargaggootaa

Haaluma kana waliin Oromoonni nagaa kanneen jiruu fi jireenya isaaniif carraaqata karaa irra deeman qabamanii manneen hidhaa keessatti darbamuu beekame,Yeroo ammaatti manneen hidhaa gandoota magaalaa keessa jiran gara malee guutuu irraan kan ka’e magaalaa ala baasanii jiraattota hidhuutti akka jiran gabaasi addeessa.
Qabsoon itti fufa!

Ethiopian police beat protesters in Finfinnee

Aside

(July 21, 2012, Finfinnee (Reuters) )– Ethiopian police clashed on Saturday with scores of Muslims protesters complaining that the state is interfering in their religion, witnesses and officials said.

The protesters, some wearing masks, blocked the entrance of the Anwar Mosque in the west of the capital Addis Ababa and hurled stones at riot police who had surrounded the compound after noon prayers.

“Police broke inside the mosque and arrested many people, including several members of the (protest organising) committee. They also fired teargas at protesters outside,” said an activist who declined to be named for fear of reprisals.

Another witness said he had seen empty tear gas canisters strewn on the ground. It was not immediately possible to verify these reports.

Thousands of Muslims have staged sporadic street protests in the capital since late last year, arguing that the government is promoting an alien branch of Islam, the Al Ahbash sect, which is avowedly apolitical and has numerous adherents in the United States.

The government denies promoting Al Ahbash, but is determined to prevent Islamic militancy spilling over from neighbouring Sudan or lawless Somalia.

Around 60 percent of Ethiopians are Christian and 30 percent Muslim, mostly of the moderate, pragmatic Sufi tradition.

Diplomats and analysts say there could be potential for any militant groups to exploit sectarian divisions and trigger violence.

The government accuses “extremist elements” of sparking violence at the protests.

Government spokesman Shimeles Kemal said police had arrested ‘several’ people on Saturday but denied that police had used teargas.

“These were masked assailants from extremist groups that prevented mosque attendants from leaving the compound after the completion of noon prayers,” he said.

“They tried to incite violence, they threw stones and damaged property.”

Activists have reported several deaths during previous clashes, but no casualties were reported on Saturday.

Al Ahbash, also known as the Association of Islamic Charitable Projects, was founded in the early 1980s by Sheikh Abdullah al Harrari, an Ethiopian cleric who was forced to leave his country for Lebanon in 1950.

The protesters say the government is promoting the ideas of the group through Ethiopia’s highest Muslim body, the Supreme Council on Islamic Affairs, and preventing overdue elections that could bring alternative views onto the Council.

Shimeles denied that the government was trying to influence Muslim affairs. “Our constitution bans any government interference in religion,” he said.

Videon gara jabina Humnoota Mootummaan Wayyaanee saaxilu argame!

Aside

(Qeerroo, Finfinnee, 22 Adoolessa 2012) Yeroo ammaa kanatti diddaa fi mormii mirgaa fi amantii finiinaa jiru dhaamsuuf hidhattooti mootummaa wayyaanee reebichaa fi dhaanisa naasisaa ummata irraan gahaa akka jiran Qeerroon gabaase.

Qeerroon magaalaa Finfinnee keessa dahatee waan poolisooti wayyaanee ummata irraan gahaa jiran vidiyoodhaan waraabe akka mul’isutti, poolisooti darggoota bakka tokkotti walitti qabanii dabaree itti darbuun ulee furdaadgaan otuu reebanii mul’ata.

Darggoota kunneen erga bakka tokkotti qabamanii konkolaataa jala teessisamanii booda ummati otuu arguu kan akkanatti reeban warra dhoksaan hidhan immoo akkamitti akka dararan yaaduun nama hin dhibu.

Ajjeechaa fi tumiimsa gara jbinaan guutame raawwachuun kan beekaman humnooti Wayyaanee, amma illee bakak addaddaatti ummata hiraarsaa akka jiran Qeerroon gabaasee jira.

Qeerroon dhaamsa dhaame keessatti kanneen ummata nagaa hiraarsuu keessatti hrmaatan marti guyyaan itti kan harka isaanii argatan fagoo akka hin taane hubachiisee jira.

Magaalli Finfinnee Dirree Waraanaa Fakkaatte ,Diddaan Ummataas Jabaatee Itti Fufe

Aside

Adoolessa 21,2012 Finfinnee

Gaaffii Mirgaa mootummaan Wayyaanee ukaamsuuf olii fi gadi kaatu milkii dhabuun uummatni waraana Wayyaanee dhagaan of irraa dhorke,Mootummaan Wayyeenee EPRDF  gaaffii mirgaa musliimotni gaafatan ukkaamsuuf yaalus uummatni gaaffiin mirgaa ukkaamsamuu hin qabu,Dhuguma Wayyaaneen  garboomfataa dha,Qaala’insi jireenyaa biyyattii keessaa sababa siyaasaan kan dhufedha jechuun waraana Wayyaanee  uummata reebuu fi qabee hidhaatti guuruuf bobba’e ummanni diddaa fi tokkummaa isaa cimsee dhagaan tume.Naannoo Masgiida Anuwaaritti kan jalqabame yoommuu tahu Wayyaaneen Agaazii kumaatamaan lakkaa’aman naannoo sanatti bobbaasuun uummata dirqamaan akka dhaaban ajaja kennus uummatni kallattii hundaan itti yaa’ee karaa cufuun waraana Wayyaanee gaaffii mirgaa ukkaamsuuf bobba’e dhagaan tumee jira.Waraanni Wayyaanees garaa jabinaan uummata reebaa,arii’uu fi qabuun fincila dhaabuuf yaaliin gochaa jiru milkie itti dhabee dhabee daandiiwwan magaala keessaa cufamanii jiran.

Daandiiwwan konkolaataa buufata konkolaataa gara Goojjam Barandaa,Piyaassaa,Lidetaa kan cufaman yoommuu tahu hojiin daldalaa naannoo kanaa dhaabbatee jira.Naannoo kanatti poolisootni ajaja Wayyaanee fudhatan uummata hedduu reebanis diddaan jabaachuun uummatni sagalee tokkoon mootummaan wayyaanee haa bu’u jechuun dhaadatee jira.

Karaa biraa Qeerroonis gaaffiin mirgaa deebi’uu qaba jechuun uummata qindeessee sagalee tokkoon uummatni akka dubbatuuf waraqaa warraaqsaa bittinseen uummatni gammachuun waraana Wayyaanee of irraa ittisuutti seenee jira.Yeroon ammaa mootummaa Wayyaaneef yeroo dhumaa kan tahe yoommuu tahu Addunyaan olola Wayyaaneen dhiyeessitu dhageettii dhiisee dhugaa biyyattii keessa jiru akka hubatuu fi ilmaan Oromoo Addunyaa irra jirtan marti sagalee keessan jabeessitanii akka dhageessistan Qeerroon jabeessee dhaamsa bakka adda addaatti dabarseen beeksisee jira.