Wallagga,Magaalaa Naqamtee Keessatti Tika Wayyaanee Beekamaa Mitikkuu Araayaa Jedhamu Irratti Tarkaanfiin Fudhatame.

Aside

Adoolessa 31,2012 Laqamte

Godina Wallaggaa Onoota gara garaa kan akka Jimmaa Arjoo ,Baddaallee, Arjoo Guddaattuu, Neqamtee gidduu deemuun irratti gaafatama tikaa qabaatee yeroo dheeraaf sabboontota Oromoo hiraarsuun kan beekamee fi Oromoo hidhuu fi dararuu irratti qooda guddaa nama qabu tika Wayyaanee beekamaa Mitikkuu Aaariyaa jedhamu irraatti humni addaa Adoolessa 30,2012 galgala sa’aa 7:30 wb irratti tarkaanfii maayyii irratti fudhate.
Ummanni magaalaa Naqamtee tarkaanfii kanatti hedduu gammaduun lukkeelee kaaniifs barnoota ta’ee dhiiga Oromootti taphachuu irraa akka dhaabataniif akeekachiisa jalqabaa akka ta’u himaa jiru.
Qabsoon Itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

Oromooti 12 Yaada Ummataa Jijjirtanii Fincila Nurratti Kaasifatan Jechuun Magaalaa Jimmaatti Hidhaman.Ummanni Humnaan Hiriira Bahee Wayyaanee akka Deggeru Dirqames Hiriiricha Mormii Wayyaaneen Ibsate

Aside

Adoolessa 31,2012 Jimma
Godinaa Jimmaa Magaalaa Jimmaatti Mootummaan Wayyaanee Adoolessaa 30/2012 ummaataa hordoftotaa Muslimaa ta’an Humnaa Poolisaa fi humna hidhatootaattin Fayyaadamuun ummataa humnaan dirquun akkaa hiriraa bahanii sochii hawaasaa Muslimaa Finfinnee mormaan godhee irraattii ummaannii humnaan bahee deebisee Mootummaa Wayyaanee balalleffaachuun mirgii amantaa keenyaa nuf haa kabajamuu, hoggaantoonnii Amantaa Muslimaa Finfinnee Haa Hiikaman, Maneen sagadaa keenyaa Finfinnee irraa Cufaman haa banamaan jechuun sagalee Mormii dhageesisaan.
Mootummaan Wayyaanee Daldaltotaa irraattii illee Suuqii fi manneen nagadaa humnaan cufuun humna waraanattii fayyaadamee uummataa hiriiraa baasee qaanii guddaan isaa Mudate, haala kanatti rifachuun Mootummaan Wayyaanee Oromotaa nagaa namotaa 12 yaadaa Ummaataa jijjirtaan jechuun qabee mana hidhaa Waajjira pooliisii Magaalaa Jimmaatti darbataman,keessaa maqaan
1.Huseen Mohaamed,
2, Hasaan Abbaa Guddaa
3, Kaliid Abbaa Tamaam
4,Abdallaa Abbaa Biyyaa
5, Abbaa Magaal Abbaa Foggii,
6, Tolaa Abbaa Biyya
kanneen jedhammanii fi namni 6 biroo Mootummaan Wayyaanee Mana Hidhaatti darbatatee kan jiru ta’uun gabaafame.
Haala kana keessa barruuleen warraaqsaa Oromoo kan Qeerroon faca’u baldhinaan naannichatti faca’uun loltooti Wayyaanee fi poolisooti lukkeelee waan qabanii dhiisan wallaluun ummata nagaa jeeqaa turan.
Gama biraan naannoo kana irraa osoo hin fagaagaatiin mootummaan Wayyaanee yeroo ammaa kanaa waan qabee gadhiisuu dhabuu irraan kan ka’ee, Qabsoo ummatotaa gara dabarsuuf jechaa, hordoftotaa amantaa Muslimaa irraattii karaa Radio fi TV isaa maqaa shororkessitummaan ololaa maqaa balleessii ofaa jira, haalumaa Kanaan Adooleessaa 28/2012 Godinaa Jimmaa magaalaa Jimmaa, Aanaawwaan akkaa Sokorruu, Qarsaa, Deedoo, Shabee, Gaatiraa,Geeraa, Gummaa, Sarboo fi Aggaaroo fa’aa irraatti Uummaataan “hiriira nagaa bahaatii shororkeesitotaa maqaa amantaa Muslimaatiin maagaalaa Finfinnee keessaattii hookkara kaasani biyyaa jeeqaa jiraan balalleffaadhaa”, amantaan keessaan baduuf jiraa jedhee Ummaataa humnaan akka hiriiraa bahanii mormaan yaalii godhullee ummaannii diddaa cimaan jalaa dhabbaatee, kan sarbamee jiruu mirgaa keenyaa, hiriiraa malii banaa, ammaa fi ammatti hidhamtonni Muslimaa fi Oromoonni mirga Oromummaaf jecha yeroo adda addaatti hidhaman haa hiikaaman, Hawaaliyaan seeraan alaa Cufaamee haa banamuu, sochii Finfinnee keessatti mirga amantii fi namoomaaf deemsifamaa jiru nuti ni deeggaarraa malee hin balaalleeffaannu,mirgii keenyaa haa kabajamuu jechuu ololaa wayyaanee fi akeekaa ishee fashaleessaan.

Ummanni Aanaa Jaardagaa Diddaa Jabeessuun Walgahii Waraanni Wayyaanee Yaame Lagate

Aside

Adoolessa 31,2012 Jaarte

Mootummaan Wayyaanee Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee Ganda Jaarroo Siree keessatti waraanni ABO seenee jira sababa jedhuun duula guddaa naannichatti bahe. Akka kanaan Adoolessa 28/2012 irraa kaasee Waraanni Wayyaanee TPLF hedduumminaan gara ganda kanaatti bobba’uun uummataan isin ABO beektu,WBO isintu nyaachisa jechuun doorsisuu irratti jalqabanii jiran.
Haalli kun hammaatee wal gahii uummataa guyyaa kana Cirracha Bakakkaatti godhuuf yaalaniinis uummatni kan dide yoommuu tahu,Kanneen wal gahii bahanis Hojii misoomaa irra waan jirruuf fuuldura olola mataa keessaniif nu hin waamiinaa jechuun wal gahii diiganii jiran.Diddaa uummataa jabaachaa dhufeen Mootummaan Wayyaanee dhiphuu keessa seenuun magaala Aliiboo keessatti wal gahii yeroodhaa yerootti gaggeessuun qorannoo Seelii diinaa jedhuun uummata rakkisuu irratti argamu.
Qeerroon naannoo kanaa hojii dhabdummaa,hanqinni tajaajilawwan hawaasaa,hidhaa fi kanneen biroon jabaachaa waan dhufaniif uummatni akka waliin ka’uun mirga isaa falmatu dhaammatanii jiru.Yeroo darbe keessattis uummatni aanaa kanaa hedduumminaan hiriira bahuun gaaffii mirgaa kan gaafatanii fi Alaabaa ABO ol kaasuun isaanii ni yaadatama.

Wallee Warraaqsaa Sakkattaana Sababa Jedhuun OPDOn Dargaggoota Aanaa Gullisoo Dararan.

Aside

Adoolessa 30,2012 Gullisoo
Qondaaloti OPDO aanaa Gullisoo godina Wallaga lixaa keessaa barattootaa fi dargaggoota Oromoo magaalaa fi baadiyyaa keessa deemuun karaa irraa qabanii bilbila harkaa irraa fuudhuun faaruu ABO fi sirboota warraaqasaa kan akka Hirphaa Gaanfuree baattanii deemtu jechuun sakkata’a guddaa gaggeessaa jiraachuu Qeerroon naannicha irraa gabaasa.
Qondaaloti OPDO milishoota gandaa fi poolisoota of faana buusanii sirba Hirphaa Gaanfureetu bilbila dargaggootaa fi barattootaa irra jiran sababa jedhuun kan sakkata’a gaggeessaa jiran keessaa.
1. Amantii Iddoosaa ga’een isaa Sabquunnamtii ,
2. Tashoomee Akaaluu Afayaa’ii mana maree olaanaa
3. Margaa Jaalal
Kanneen jedhaman yeroo ta’an. Dargaggooti hedduun bilbila isaanii kennuu diduu irraan walitti funaanamanii mana barnootaa Horest Spiingis jedhamu keessatti akka walitti qabamanii jiran Qeerroon naannicha irraa gabaasa. Haala kanaan warra wallee Hirphaa dhageeffattan jirtuu jennaan wallen Hirphaa bilbila keenya irra osoo hin taane onnee keenya keessa jira jechuun ifatti lukkeelee Wayyaaneef ibsuun beekame.
Kanuma waliin naannoo kana gandoota akka Calliyaa Eekkaa keessaa jala deemaan OPDO hojii barsiisummaan kan jiraatu Taayyee Biraanuu barattoota fi barsiisota basaanuun yeroo adda addaatti kan rakkise yeroo ta’u Adoolessa 28,2012 miseensota Qeerroon akeekachiisi jabaan xalayaan akka itti kennamee jiru gabaasan.
Karaa biraa Anaa Ayiraa kana keessatti barsiisotiin 4 maqaa ABOn shakkamuun akka hojii gadi lakkisaniif waraqaan ittiin hojii gadhiisan Adoolessa 27,2012 OPDO irraa isaan dhaqabee jira. Kanneen keessaa mursaas:-

1. Mangistuu Doctooree bars Fiiziksii ,
2. Qees Minaasee bars macaafa qulqulluu,
3. Raajee Darasuu barsiiftuu Baayoojii,
4. Eebbaa Dheeressaa bars Muummee Afaan Oromoo.
5. Kanneen jedhaman keessatti argamu.
Qabsoon itti fufa.Gabrummaan ni kufa!

Hoggantoonni OPDO Godinaa Ummata Hiraarsuuf Bobba’an ,Ifii Hiraaranii Baqatan.

Aside

Adoolessa 30,2012 Giddaa
Aanga’oonni Wayyaanee Godina Wallagga bahaa Adoolessa 27,2012 ummata naannawaa Giddaa Kiramuu jiraatan qorachuu fi humni addaa fi sochiin dargaggoota Oromoo naannoo san jira sababa jedhuun naannichatti bobba’nii waajira bulchiinsa OPDOtti  osoo wal gahii deemsifataa jiranii konkolaataa isaanii irratti tarkaanfiin fudhatameen konkolaatichi akka jirutti gubatee jiraachuu Qeerroon Kiramuu irraa gabaasa.

Aangawoti godinaan qormaataaf gara naannichaatti bobba’an :-

1.Taarraaqenyii Oljirraa Nagaasaa Kaabinee wajjiraa barnotaa Godinaa,

2.Laggasee Dhugumaa waajjiraa dhimmaa dhaabaattii abbaa adeemsaa hojii godinaa,fi

3. Asaffaa Gannatii poolisii itti gafatamaa qoraannoo yakkaa godinaa

Yeroo ta’an aangawoonni OPDO kun ummata dararuuf kan naannichatti bobba’anii turan battala magaalicha dheessanii balaa san jalaa yeroof of baraaruu isaanii Qeerroon Ona Kiiramu irraa gabaasa.

Hogganooti Mana Murtii Waliigala Oromiyaa lama aangoo irraa kaafaman; gabaasaan isaanii garuu raggaasifame!

Aside

(Qeerroo, Adaamaa, 29 Adoolessa 2012) Caffee Oromiyaa jedhamee kan moggaafame, manni marii ummata Wayyaanee hagganoota mana murtii waliigala Oromiyaa lama gabaasaa isaanii erga fudhatee booda aangoo irraa kaasuun gabaasame.Ob Taaddalaa Nagishoo, hogganaan man murtii waliigala Oromiyaa fi itti aanaan isaanii Ob Se’id Jundii aangoo irraa kaafamanii bakka isaanii immoo ergamtooti biroo lama buufamuun beekamee jira.
Yeroo dheeraaf sirna wayyaaneef ergamaa kan turan ilmaan Oromoo kunneen lamaan maaliif aangoo irraa akka kaafaman waanti ibsame hin jiru.
Yeroo aangoo irraa kaafamanis waanti ifatti dubbatame akka hin jirre maddeen Qeerroo gabaasanii jiru.
Biyyi Itoophiyaa Oromoof mana hidhaa ta’uun ifatti yeroo beekama ajiru kanatti kanneen ergattummaa filatanii sirna Wayyaaneef ergaman marti yeroo dhimma saba isaaniif quuqamuu fi naatoo agarsiisanitti akka malee darbamaa turuun seenaa yeroo dhiyoo ti.

Walitti bu’insi Poolisoota naannoo fi kan Feederaala Wayyaanee jidduutti ta’een gara lachuu irraa 5 haalaan madaayan. humni addaa ABOs haleellaa jabeesse.

Aside

Adoolessa 29,2012 Naqamte

Adoolessaa 27,2012  Godinaa Wallaaggaa Bahaa Onaa Diggaa Saasiggaattii Tarkaanfiin mayyii jabaate poolisotaa nannoo dabalachaa jira. Onaa kanaattii tarkaanfii humna addaan diina irratti fudhatame  Adoolessaa 27,2012 ganamaa qondaalota Wayyaanee konkolaataa bulchinsaa Go/Bahaa Wallaaggan fe’amanii  gara Diggaa Saasiggaatti seenaa jiran irratti haxxee hidhuun haleellaa taasifameen shofeerri konkolaatichaa harka rukutamuun kanneen hafan waardiyyoota isaanii waliin dhukaasa jajjabaa banuun lubbuuf bagaqatnii naannoo san irraa dheessan.

Haala kanatti kan rifatee fi aare mootummaan Wayyaanee Adooleessaa 27,2012 galgalaa humnaa addaatu biyya seene sababa jedhuun poolisoota feederaalaa dabalatee gara gara Onaa Diggaa Saasiggaattii  konkolaalataa barreeffaama”Federal Police”jedhuu qabduun utuu  fiigaa jiraani humnii addaa riqichaa daandii konkolataa Diggaattii seensisuu bakkaa Stiggee jedhamuun beekamuu magaalaa Neqemtee irraa 12km fagaatee kan argamuu jala riphee eggaachuun haleellaa deemsiseen, konkolaataan sun ariitiin waan fiigaa jirtuuf argachuu hin dandeenyee ture.

Haleellaa kanatti daran rfachuun poolisonnii nannoo kan Onaa Diggaa Saasiggaa maltu nuti dhufee jechuun rifatanii meeshaa waraanaa isaanii fudhatanii dirmachuuf akkumaa qophaanii bahanittii waan isaan hin eegnee isaan mudatee, haalumaa kanaan Polisonnii Federaalaa isiin biyyaa maal eegaa jirtuu isinituu biyyaa jeeqaa, karaatti ABO nu eggaachiiftaanii(nu jala keessaanii) ofii magaalaa keessaa boontuu jechuun waliittii bu’insii cimaan gidduu poolisotaa nannoo fi fedeeraalaattii dhalatee, hanganumaan rasasaa wal irraattii xaaxessuun dhufee, dhukaasaa garee poolisotaa lamaan irraa godhamuun uummaannii akkaa malee jeeqame, Pooliisonnii nannoos walitti bu’iinsa klanaan namni lama

1. Caalaa Fiqaaduu fi

2. Amaanu”eel Dasaalenyi

Akka malee madaa’anii Hosptala Naqamteetti ergaman.

Poolisoonni Federaalaa namonnii 3 akka malee madaa’anii dhiigaa coccobsaa konkolaatattii fee’amuu namoonnii ijaan argaan ajaa’ibsifatanii jiru. maqaan poolisotaa federaalaa kanaa yeroof argachuu hin dandeenye.

Godina Baalee Ona Adaabbaa Keessatti Lukkeen Wayyaanee 3 Irree Ummataan Adabaman.

Aside

Adoolessa 29,2012 Adaabbaa
Gabaasi Qerroo Godina Baalee, Ona Adaabbaa irraa akka addeessuun guyyaa Adoolessa 27 mootummaan Wayyaanee yeroo ammaa kana shakkii hordoftoota amantaa musiliimaatiin wal qabsiisee, uummata amantaa musiliimaa qabban kanneen  Ona Adaabbaa jirtaatan sa’a sagadaa eegee sakatta’iinsa masgiida ona Adaabbaa keessatti argamu keessa mootummaan Wayyaanee tikoota isaa galchee sakatta’iinsa akka godhe gabaasaa qeerroon ona sanii irraa addeessa.

Sababa kanaaf uummanis diddaa fi gaaffii mirgaa duraanuu qabu akka qabatu ta’ee gamtaan ka’ee sagalee diddaa isaa dhageessisaa ooluun Qeerroon gabaasa.

Kanumaan uummataa fi tikoota Wayyaanee gidduutti waaree booda naannoo sa’a 3:00 irratti walitti bu’iinsi cimaan akka uumamee jiru gabaasaan addeessa. Tikoota Wayyaanee keessaas irree uummataa fi barattootaan magaalaa Ona Adaabbaa keessatti reebamuudhaan tikni Wayyaanee sadi gara malee miidhamuun gabaafame.

Haala kanaan lukkeeleen Wayyaanee :-

1.Saamu’eel Dibaabaa -Poolisii Oromiaa

2.Geetachoo Tefarra -Milishaa Ona Adaabbaa

3.Caalaa  Warquu -Poolisii Oromiyaa

Kanneen jedhaman uummataa fi barattootaan tarkaanfii adabbii irratti fudhatamee jiraachuun beekame. Kanuma waliin Poolisoonni kanneen miidhaan xixiqqaa irra immoo poolisoota 12 akka ta’e gabaasaan isaa addeessee jira.

Qabsoon itti fufa!! Bilisummaan ni dhufa!!

Hawaasni Musliimaa Gaaffii Mirgaa Itti Fufe;Diddaa isaaniis Humni Dhaabu Dhibe! Qeerroonis labsii warraaqsaa bittimse!

Aside

(Oduu AMMEE:Qeerroo, Finfinnee, 27 Adoolessa 2012) Diddaa ummataa kan torbee tokkoon dura magaalaa guddittii Oromiyaa;Finfinnee keessatti eegale, karaa hordoftoota amantaa Musiliimaa itti fufe.

Gabaasaan amma nu dhaqqabaa jiru akka mul’isutti, guyyaa har’a uummanni godinaalee hunda irraa waamichi godhameefii jiru magaalaa Finfinnee keessatti walgahee diddaa fi mormii isaa dhageessisaa jira.
Magaalattii keessatti uummanni kutaa biyyaa irraa waamichi godhameefii jiru baayinni uummataa miliyoona 3 ol akka dhufee jiru, Qeerroon Finfinnee gabaasee jira.
Yeroo ammaa kanatti magaalattii keessatti mormii gaggeeffamaa jiru humni dhaabu dhabamee akka jiru gabaasaan Qeerroo kutaa Finfinnee keessaa kan mul’isu yoo ta’u, diddaa kana dhaabuuf humni bobba’ee jiru hedduu akka ta’es hubatamee jira.
Yeroo ammaa kanatti diddaa fi mormiin olaanaa adeemaa jira.
Haala kana keessatti Qeerroonis ummataaf dammaqiinsa kennaa kan jiru yoo ta’u barruuleen warraaqsa kan sirna abbaa irree Mallas Zeenaawwii balaaleffatuu fi ummata cunqurfamoo hunda immoo qabsoo bilisummaaf kakaasu faca’aa akka jiru beekamee jira.