Irreessi Bishooftuu Kabajame. Loltooti Wayyaanee Ayyaana Kana Jeequuf Argaman lakkoofsaan ummata Ayyaanichaaf baheen gitu. Sabboontoti Oromoo 100 ol hidhaman.

Aside

Fulbaana 30,2012Guyyaa har’aa irreechi Bishooftuu Oromiyaa keessatti sirna howwaa fi haala addaan kabajamee jira.Sirna kana kabajuuf jecha sabboontotiin Oromoo Oromiyaa bakka gara garaa irraa kan fageenyaa fi dhihootti araman hedduun irratti argamanii qophicha adda godhanii jiru. Addatti dargaggoonni Oromoo guyyaa jala bultii isaa irraa kaasanii haala addaan hirmaannaa isaanii muldhisaa haajiraatan malee mootummaan Wayyaanee ayyaanicha fashalsuuf jecha humna waraanaa heddumminni isaa kan ummata irreechaaf bahe gadi kan hin taane gara kanatti bobbaasuun ayyaana kana fashalsuuf yaalii guddaa godhe.
Haala kana keessatti dargaggoota fi ummata Oromoo keessaa namoota 100 ol qabanii hidhaatti guuruu fi video waraabamee fi suuraalee kaka’an mara irraa saamee bakka inni buusee hanga ammaa hin baramiin jira. Ayyaana kana irratti FDG ni ka’a sababaa jedhuun Oromoonni aadaa isaanii akka hin muldhifne yaaliin hin godhamiin hin jiru. Sabni keenya bara irraa baratti guyyaa irraa guyyaatti rakkoo haala hamaa keessatti miidhamaa waan jiruuf jabaannee ka’uu fi tokkummaan gabrummaa akkaanii keessaa bahuu malee furmaati hin jiru.

Gama biraan video lee fi suuraaleen qindaayan gariin loltoota Wayyaanee fudhatameera. Kan hafe ammoo yeroo gabaabaa keessatti qindeessuun akka ummata keenyaan geenyu dhaammanna.
Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Wallaga Aanaa Anifilloo Keessatti Sochiin Qabsoo Babaldhachuun Wayyaanota Yaaddesse.

Aside

Fulbaana 29,2012 Dambi Dolloo

Gabaasaa godina Qellem,Ona Anfilloo Fulbaana 28 addeessuun gaafa guyyaa Fulbaana 26 kaee maqaa ABOtiin shakkii fi sodaa ABOn biyyaa galuutiin kan kae Aanaa Anfilloo keessaa kaabinoonni wayyaanee uummata goolaa jiraachuu isaanii gabaasaan Qeerroo addeessa. Kana irratti hundaauudhaan addatti ati ABO dha jedhanii, ABO biyya galchuudhaaf daandii qopheessaa jirta,akkasuma miseensummaaf namoota jiraa jirta,yakka kana kanaan qabsiisanii barataa Kaliifa jedhamu barnoota isaa xumuree hoji dhabuu irraan kan kae naannoo Gabaa Kamisaa maatii isaa bira osoo jiraatuu gaafa guyyaa gaafa Fulbaana 26,2012 maatii isaa biraa qabamee ukkaamfamuun bakka gahe hin baramiin jira.
Kana malees barattoota magaalaa Aana Anfilloo, Muggi naannoo gabaa kamisaa keessaa heddumminaan waajiraalee bulchiisaatti yaamanii akka qorataa jiran gabaasi qeerroo addeessa.
Walumaa gala Qeerroon godina Qellem irraa gabaasaa dhaamaa jiru sodaanii fi raafamuun mootummaa jabaatee dhufuu irraan kan kae barattootaa fi uummata yakka tokko malee yakkuu fi gooluu irra akka jiran gabaasaan dubbata.
Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Wallagga Lixaa Ganda Yattii Bakka Deewweche Jedhamu Irraa Ummati Oromoo Dirqiin Qee’ee Irraa Buqifaman

Aside

Fulbaana 28,2012 Dambi Doolloo
Gabaasaa Qellem,Ona Anfiillo irraa addeessuun akkuma amala isaa mootummaan Wayyaanee lafa uummanni aanichaa qotee irra jiraatu keessattu uummanni ganda Yattii qotee kan irra jiraatu bakka Deewwechee fi Wayyaa jedhamuu dabarsanii Invesiteraaf kennuudhaan uummata jiraataa 300 ol ta’anii fi baroota dheeraa qonnaa fi hormaata looniin irra jiraachaa kanneen turan irraa kaasaa akka jiran gabaasaan Qeerroo ganda Yattii addeessa. Akkasuma lafa qonnaa jalisii kan taee uummata irraa fuudhanii abbaa qabeenyaatti gurgurachaa akka jiran gabaasaan addeessa. Bifa gorsaatiin qabanii lafuma ishee qabdan xaaoo fudhaati seeraan itti gargaaramaa isayyuu xaaoo kan hin fudhanne yoo tae lafti isin qabdan martiyyuu isin irraa fuudhama, kanaaf lafa isin irraa fuudhame dhiisaatii isa qabdan waliif hiraa, biyya keenya misoomsina investii goonaa jedhanii uummata gowomsaa akka jiran gabaasan addeessa. Lafa qonnaa kanneen biroo ammoo bosona dhaabnaadhaan uummata irraa ariaa akka jiran beekama. Qeerroon kana irra dhaabatee uummata ofitti qabuudhaan diddaa isaanii akka cimsaniif uummata gorsaa fi qajeelina adda addaatiin cina dhaabbachaa aka jiru gabaasan jiru addeessa.

Dargaggoota Oromoo Ayiraa Gullisoo fi Dabballoota Wayyaanee Jidduutti Rakkoon Ture Itti Fufe.

Aside

Fulbaana 26,2012 FinfinneeMootummaan Wayyaanee yeroo irraa yerootti dabballoota isaa ummata keessa bobbaasuun yaadota fedhii ummataa waliin wal hin gitne facaasaa ture. Godina Wallaggaa aanaa Ayiraa Gullisoo keessatti baatii jahaa oliif dabballoota naannoo sanii fi Qeerroo jidduutti rakkoon uumame itti fufee yeroo ammaa kana humni poolisa Wayyaanee dabballota isaa tumsuuf jecha qeerrootti bobbauun hiraarsaa akka jiru gabaasi nu gahe addeessa.
Fulbaana 25,2012 irraa kaasee hanga ammaa magaalaa Ayiraa keessa dargaggoota Oromoo jiraatan mana irraa manatti adamsuun hiraarsaa kan jiru humni hidhataa Wayyaanee Oromoof gara laafina akka hin qabne muldhisa, miseensii fi qondaalli OPDO Tashoomee Darajjee kan jedhamu magaalicha keessa deemuun dargaggoota gabaasuu fi qabsiisuu akkasumas hiraarsuutti akka jiru beekamee jira.
Haala kanaan kan mufate ummanni Oromoo naannichaa diddaa fi sagalee mormii isaa dhageesifachaa akka jiru qeerroon naannicha irraa gabaasa.
Gama biraan Godina Shawaa lixaa aanaa Walmaraa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Wal maraa keessaa mootummaa Wayyaaneen yakkamee ukkaamfamuun mana hidhaa Wayyaanee keessatti bara darbe kan darbame ture barataa Geetuu Dhaqqabaa erga hidhaa irraa gadhiifamee gara gabatee barnootaa isaatti deebiuuf yeroo gaafatu ati diina mana barumsaatti hin deebitu jedhanii mana barnootaa akka dhorkan beekame.Hoogganaan mana barumsaa kanaa Abbabaa Haayile Maariyam ajaja mootummaa Wayyaanee irraa kaee akka barataa kana mana barnootaatti hin deebifne tauu ibsee jira.

Godina Jimmaa keessatti Diddaan Ummataa jaabatee ittii fufe

Aside

Fulbaana 27,2012

Godina Jimmaa keessatti diddaan ummataa jabaatee itti fufuu qeerroon godinichaa gabaasa. Haaluma kanaan Fulbaana 22-24/2012 Aanotaa Limmuu Shaayii, Limmuu koosaa, Geeraa, Ummaannii Walgahii dhaabni jalee Wayyaanee OPDOn yaame irraatti gaffii gurguddaan ummataan itti ka’ee jira. Erga muumicha ministera Wayyaanee jijjiramee ummanni Oromoo akka OPDOn aangoo hin qabnee fi baroota 21 gutuu ummata Oromoo goyyomsaa turanii fi aangoo Oromoo biyyoolessa irratti muldhisuu akka dadhaban kallattiin itti himuun walgahicha irratti afaan qabsiisanii jiru. Sabboontoti tokko tokko aarii keessa darbuun hogganoota OPDOn kallattiin kan ittiin jedhan, OPDO’n angoo malii qabaa? Ofii iyyuu angoo hin qabdan maal nu gowwomsuuf kaatanii? Oromoon lamuu isiniin hin goyyomu walgahi keessanis hin hirmaannu jechuun walgahicha dhiitanii bahuu isaanii qeerroon godinicha irraa gabaasa.

Kana malees Anaa Limmuu Shaayii keessaatti hidhattonni Wayyaanee dirqamaan dargaggootaa walgahii baasuuf bobbaafaman dargaggotaan reebaman, dargaggoonnii Oromoos milishoota humnaan ummata doorsisuu fi reebuuf dhaqan irratti tarkaanfii of irraa ittisuu taasisan.

Ummaannii Anotaa (kkaa Geeraa,Saqqaa Coqorsaa, Deedoo, Gommaa ,Aggaaroo Maannaa, Aseendaaboo fi Shabee Buusii Gibiraa addaa addaa fi maallaqaa Waaldaa Liqii fi qusannaa Oromiyaa irraa Liqeeffatanii Ummataa irraa jiru Uummaannii hin kanfalluu, Ofii keenyaafuu Mootummaa hin qabnu enyuttii kaffallaa jechuun diddaa kaasaa jiraachuun hubatame, ergamtoonnii Wayyaanee Ummataa kanaa tasggabbeessuuf sossobaa jiirtuullee ummaannii diddaan of irraa deebisaa jirachuun ibsame

Hanga Jijjiirraan Hundee Dhufutti Qabsoon Ummata Oromoo fiUmmatoota Cunqurfamoo Harka Walqabatee Finiinuun Dirqama Taha

Aside

Duá mataa Wayyaanee Mallas Zeenaawiitti fufee bakka fudhannaan barcuma muummicha ministeeraa eegamaa ture osoma lafa irra harkifamuu amma raggaafameera. Kunis ‘dabarsii aangoo karaa nagaan raawátame’ jedhamee guddoo yoo irraa ololamu dhagahama. Ololli dagachiisaan kun gonkumaa fudhatama kan qabuu miti. ‘Dabarsii aangoo karaa nagaan raawátame’ jedhamuun kan danda’amu osoo Mallas Zeenaawii otuma lubbuun jiruu namni gara biraan filmaata haqaa ummataatiin moohee barcuma aangoo isaa yoo dhaalee ture. Eega Mallas duée booda ammoo jaalatamus jibbamus barcuma isaatti namni biraan dabruun dirqamuma ture malee arjoominaa fi gara laafinaWayyaanotaatiin kan raawátame miti.

Kanayyuu tahee ammoo jijjiirraan amma irraa ololamaa jiru ulaagaa jijjiirraa sirna mootummaa kan guutu akka hin taane eenyuyyuu ni hubata. Jijjiirraan imaammata sirnichaa osoo hin taane maqaa namaa qofa jijjiiruu irratti xiyyeeffate kun kan ummatoonni cunqurfamoon, keessattuu ummatni Oromoo abdii irra kaayyatanii miti. Imaammatni fi caasaan cunqursaa Mallas Zeenaawiitiin wixinamee dabballootaWayyaaneetiin hojii irra oolaa bahe harás bakkuma isaa jira. Namni HaylamaariyaamDassaalany jedhamu kan maqaaf bakka Mallas Zeenaawii bué akka nama tokkootti muláta mataa isaa homaatuu akka hin qabne sirna muudama isaa shiraan guutamee irratti haasawa dhageessise keessatti himateera. Barcuma Mallas kan dhaaleefis, deemsa bulchiinsa abbaa irrummaa fi

faashistummaa gooftaa sirnichaa Mallas Zeenaawii akkuma jirutti itti fufsiisuu irraa kan hafe dirqamaa fi gaafatama biroo akka hin qabne hubachiise. Akka nama tokkoottimuláta mataa isaa yoo qabaates mulánni isaa sun kan warra TPLF irraa adda yoo tahehojii irra ooluus hin dandaú.

Jijjiirraa Hundeetu furmaata.pdf
Info Desk- Amharic.pdf

Qeerroon Godina shawaa kaabaa aanaa Kuyyuu dargaggoota Magaala Hoolotaa waliin walitti dhufuun dhimma QBO irratti marii’atan.Ibsa ejjennoos baafatan.

Aside

Fulbaana 24,2012 Kuyyuu

Qeerroon Oromoo Godina Shawaa kaabaa aanaa Kuyyuu walitti dhufuun
dhimma QBO irratti marii jabaa taasisan.Qeerroon aanaa kuyyuu Qeerroo
shawaa kaabaa fi magaala Hoolotaa walitti fiduun dhimma qabsoo Oromoo
irratti mariiatanii jiran.Dargaggoonni naannoo kanaa QBO qeerroo fi ummata Oromoon galma akka gahu hubachiisuun ibsa ejjennoo baafatanii jiran.

1. QBO hanga galma gahu wareegama barbaachisaa ni baasna
2. Qeerroo Oromiyaa irratti ijaaruun gaaffii mirgaaf ni kakaasna
3. Mootummaa abbaa irree Wayyaanee aangoo irraa buusuuf ni hojjenna
4. Qaama qabsoo bilisummaa mootummaa abbaa irree wayyaanee buusu hunda
waliin ni hojjenna
5. DH.D.U.O hubachiisuun qeerroo waliin hiriirsuuf ni hojjenna
6. Diina keenya kan qabeenya Oromiyaa saamu yoomuu ni mormina
7. Qeerroo gola Oromiyaa mara waliin ni hojjenna Kanneen jedhan baafatanii jiru,Qeerroon Golee Oromiyaa mara keessaa wareegama barbaachisaa kaffaluun akka jabaatee QBOf hojjetu waamicha dabarsanii jiru.

Godina Booranaa aanaa Yaabelloo keessatti ilmaan oromoo oolmaa guyyaa guyyaa akka gabaasan wayyaaneen dirqamsiise.Diddaanis daran jabaate.

Aside

Fulbaana 23,2012 Yaabello
Godina Booranaa aanaa Yaabelloo ganda Surubbaa,Tulaa waayyuu fi Bildim keessatti mootummaan Wayyaanee ilmaan Oromoo shan shaniin gurmeessuun oolmaa isaanii kan guyyaa guyyaa akka gabaasan dirqamsiise.Mootummaan Wayyaanee diddaa ilmaan Oromoo irraa itti jabaachaa dhufe dura dhaabbachuuf shira kana xaxus uummatni Oromoo naannoo kanaa kan guyyaa guyyaan oolle hin gabaasnu, Sirni Wayyaanees garboomsaa fi cunqursaa tahuu hubannee waan kora teenyee murteessineef lamuu Wayyaaneen hin bullu jedhee jira.
Mootummaan EPRDF Wayyaanee namoota hin gabaasne isini miseensota ABOti,ABOtu diddaa kana akka qindeessitan isin ijaare jechuun maqaa qorannoon rakkisaa jira.Diddaa Oromiyaa keessatti dua Muummicha ministeera Mallas Zeenaawwiin booda daran wayyaanee muddeen kan baarage Wayyaaneen waraanaan ilmaan Oromoo toachaa jira.Doorsisni,hidhaa fi ajjeechaan jabaatus diddaan daran akka jabaatu qeerroon naannoo kanaa dhaamee jira.

Barattooti Oromoo Godina Wallagga Qeellamitti Argaman Gaaffiilee Mirgaa Qabatanii Hiriira Bahan

Aside

Fulbaana23,2012 Dambi Doolloo
Gabaasi Godina Wallagga Qellem,Ona Gidaamii,Ganda Baataa Daalachaa irraa Fulbaana 22 akka addeessutti, barattooti yeroo ammaa yerootti barnoota eegalan yeroo ta’u Fulbaana 21,2012 barattootni mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Baataa Daalachaa irraa dhaadannoo adda addaa qabachuun mana barnootaa isaanii fuula duratti hiriira bahan.Dhadannoo fi gaaffiin mirgaa isaan kaasanis:-

  • Barri 2005/2012 bara QBO itti mulatu haatau!!
  • Bilisummaa fi Walabummaan Oromoo fi Oromiyaaf!!
  • Diigamuu fi Waldhabbiin Diina keenyaaf!!
  • Bilisummaan Dheebuu keenya!!!
  • WBO n gaachana keenya!!!
  • Wayyaaneen Diina keenya!!!
  • Mallasaan Nurraa duee,sirna isaas ajjeessuun kaayyoo keenya!!

Jedhuun barattootni mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Ona Gidaamii,ganda Baataa Daalachaa keessatti argamu walitti dhufanii barnoota isaanii utuu hin eegalin dura dhaamsa kana dhageessiisuun isaanii uumata naannichaa biratti dammaqina guddaa uumee akka jiru Qeerroon Naannicha irraa gabaasee jira.
Akkasuma itti fufuudhaan addatti ammo barattootni mana barumsaa qophaayinaa kutaa 11 fi 12 magaalaa ona Gidaamitti irraa dhaamsa daamcha qeerroof dabarsan keessatti
Nuti Qabsoo dhuunfaa keenyaan gaggeessuuf kaayyessine jiru gama keenyaa barnoota keenya waliin sarara tokko irratti raawwachaa deemna,gama keenyan kaayyoo dhaabni ABO qabatee jiru kaayyoo keenya tauu isaa dhaamsa dabarfanna. Bara keenya kana keessatti barnoota keenya waliin haala aanjaaa argannu keessatti siyaasatti leenjii walii kennaa deemuun kaayyoo keenya akka taes hubachiisaa,yeroo sirni bulchiinsa abbaa Irree jeeqamaa deemu,haalli mijataan kan uummanni Oromoo,uummanni cunqurfamoon itti dhimma bahanii bilisummaa fi walabummaa isaanii itti gonfatan tauu isaatiin nutis kallattii keenyaan haala arganne keessatti dhimma bahuun nurra jiraata jennee amanna. kanuma waliin bulchiinsa mootummaa wayyaanee bakkaa dhabamsiisuun kaayyoo keenya tahuu isaa uummata Oromoo hundaaf dabarsina. jechuun dhaamsa dabarfatanii jiru.

Barruuleen Mootummaa Diktaatoraa fi Gabroomfataa Saaxluu fi ummataoota Mirga Walabummaa fi Dimokraasiif Dammaqsu Oromiyaa Keessatti Faca’uun Itti Fufe

Aside

Fulbaana 22,2012
Gabaasaa godina Qellem,Ona Gidaamii irraa addeessuun,Fulbaana 19 gandoota sadii;Burii,Coomman Keellaa fi Qumbaabii Shaappii jedhamutti uummannii fi Qeerroon wal tahuudhaan daandii,mukeen,manneetii wajjiraale fi mana barumsaa irratti waraqaa dhadannoo Oromiyaan ni bilisoomti, Oromoon tokkummaan ka’uu fi mirga isaa falmachuun yoona fi ni Injfanna malee hin injifatamnu kanneen jedhanuun maxxansaa akka turan gabaasi nu gahe addeessa Dhaadannoon kunis itti fufee akka jiru gabaasaan hima.

Gama biraan Fulbaana 20,2012 ganamaan mana barumsaa qophaayinaa Minilik,Finfinnee naannoo Kiiloo 4 tti kan argamu keessatti qeerroon afaan amaaraan Mallasaan yoo du’es sirni inni kaaye achuma waan jiruuf ummatooti osoo wal hin qoodiin tokkummaan ka’anii mirgoota sabaa falmachuun akka itti jiru kan ibsu afaan Amaaraan barreefffamee kutaa barnootaa jiran(kutaa barnootaa 18) mara keessatti maxxansamees ta’e faca’ee jiraachuu qeerroon gabaasa.
Haaluma kana irraa kaasuun barattoota barnootaaf seenanii jiran irratti qorannoon poolisotaan gaggeeffamaa akka jiru fi barattoota moorichaan isin keessaa nama kana barreesse saaxila jedhanii walgayii adeemsisaa akka jiran, tahuu baannan barumsa kana itti hin fuftani, nama kana barreesse ariuuf utuu hin taanee gorsinee deebisna jedhanii barattoota kana gowomsaa jiraachuu isaanii,barattootnis nuti waardiyaa miti, eegumsi kanaa isin irra jiraata nutu eega miti kanaaf nurraa callisaa jechaa akka jiran qeerroon gabaasee jira. Mooraa seenuun huccuu unique tae irraa kan hafe barataa huccuu addaa uffatee seenu qabaa jiraachuu isaaniis gabaasi nu gahe addeessa.

QEERROO: SHIRA DIINAAF HIN JILBEEFFANNU !!

Aside

Qeerroo | Fulbaana 18, 2012

Qeerroon Oromoo Biyya keessatti Injifannoon galmeesisaa jiru, fira gammaachiisuu qofaa osoo hin taane, hegaree diinaaf akeekkachiisa ol aanaa dhaamaafii jira. Wayyaaneen hara gaaffiin Ummatoota isa yaaddeessuu irraa Bulchiinsa siyaasaa gama tokkotti sassaabbachaa kan jiru fakkaata. Wayyaaneen qormaata keessa isaa fi qabsoo Ummatootaa isa mudachaa jiru irraa , Biyyatti humna waraanaan Bulchuuf , labsa dabarsuuf arraba irra kan isa gae fakkaata .

Wayyaanee Ihaadeeg siyaasa isaa akka gaariitti fixate jira. Sababaa gara garaan Ummata sossobuun dhumateera. Toftaan umurii dheeraffannaa isaas akkasuma waan xumurame fakkaata. Wayyaaneen hara umurii dheerechuu fi dhiisuun isaa harka ummatoota Qabsoo gaggeessanii keessa jira. Kana jechun, Ummatoonni jabaatanii , Irree isaanii wayyaanee irratti kaafnaan , wayyaaneen fincila Ummatootaa qofaan harka kennun dirqama isaatii. Yoo Ummatoonni laafatanis, umurii dheerachuun waan hin hafneedha jechuudha.

Maarree Qeerroo fi Ummata Oromoo maaltu isa eeggataan ? gaaffii jabduu taati jechuudha.

MURANNOO NU BARBAACHISU:-

Sochiin hawaasa keenyaa akka baayyina keenyaa, cichoominni keenya akka seenaa keenyaa tauu baatuus, tarkaanfiileen waggoota 3n kana keessa fudhatamaa jiran , akeeka hegaree qabsoo keenya , firaafis diinaafis kan akeekudha. Sochiileen gama kanaan jiran hundi gilgaalamanii , buaan argamsiisan ilaalamee , waan eegalametti fufun filmaata biraa hin qabaatu.

Diinni keenya waggoota 130 ol nu ajjeesanii umurii nu irrattii lakkaaaa jiraatan. Nuutii ammo waggoota amma kana duaafii jirra. Garaa balchuun keenya dua keenya hin dhaabne. Callisuun keenya hiraarrii fi goodaansa Ummata keenyaa hin dhaabne. Rakkoon rakkoo caalu yeroo nu irratti dhalchaa deemee, hara jumulaan ajjeefamuu , hidhamuu , Biyyaa godaanu fi qabeenyaa keenya irraa buqqifamu irra geenye jirra.

Diinni shiraa fi hammeenya nu irratti hojjatu kan caalaatti akka jabeessu taasisu ammo callisuu keenyaa fi diinni callisuu keenya akka sodaatti ilaaluudha. Kun seenaa keenya keessaa geeddaramuu qaba.

Hara qabeenyaa keenya kabachiisuuf , dachee keenya irratti qeerroon falmachuun diina rifaasisee, fira kan gammachisaa jirudha. Kun jaallannee kan itti seenne odoo hin taane, of jiraachisuu fi jiraachuuf qofaa kan itti seenneedha. Ega itti seenanii ammo , diinni hanga nama hubatuttii itti fufun murteessaadha. Yoo tauu baatee miidhaa kana irra caalaa ofitti waamaa jirra.

Kanaaf , Fincila wal irraa hin cinnee fi gaaffii mirgaa daran jabeessuun, diina irrattii tarkaafii isa dammaqisu gaggeessuun murteessdha. Bara giiizii dhumate kana tarkaanfiileen jiran , diina qabeenyaa keenya saamee cinaacha dalga yaafate itti hin dhagaamne. Kan baranaa garuu kan miillaa kaasee hanga sammuuttii itti dhagaamuu gaggeeffachuun barbaachisaadha. Diinni yeroo nu ajjeesu jalqaba, nu uruursee odoo hin taane, akka gadda tokkollee nuuf hin qabneettidha. Bakka jirrutti tarkaanfii mataa qabsiisu ilaallachuun barbaachisaadha. Kun hundi kan isaan ofitti fidan malee , oromoon jibba qabaateen kan raawwatu miti. Waan marafuu qeerroon oromoo waan hundatti jabeessuun kabajaa isaaf tola.

TOFTAA WAYYAANEE BARANAA :-

Wayyaaneen sochii qeerroo dhaabuuf sochii balaa gaggeessuun waan hin oolle. Keessattuu ilmaan isaanii Oromiyaa keessatti guddatan sochii qeerroo keessa seensisuun sochii qeerroo hundeedhaa dhabamsiisuu kan jedhu tauu , keessa beektoonni ni ibsan. Keessattu sochii gama kooleejaa fi yunivarsittin gaggeeffamu dhaabuuf qophii balaa taasisuutu himama. Keessattuu ilmaan oromoo saboota biro waliin walitti buusanii kasaaraa irraan gauu kan jedhu waan jiruuf , Ilmaan Oromoo waan deemaniif akka gaariitti hubachu isaan barbaachisa.

Tarkaanfiin gama investimantiin jiru, keessa wayyaanee qooduuf qooda ol aanaa gumaachuu barannee, sochii gama kanaan jiru jabeessuu fi ijoollee wayyaanee, keessattu ilmaan isaanii fi saboota biro waan hojiilee akka maayikiroo xixiqqaa keessatti hirmaachisuun, kana malees carraa hojii adda addaa kennuufiin ijoollee oromoo akka tuatan kanneen taasisan adabanii sochii ofii ganda keessaa babalifachuun hedduu barbaachisaa tauu beekuun dansaadha.

Gama biroon dargaggoota gama qabsoon sochii itti jiran dhaabuudhaaf wanni yaadamee jiru, qalbii dargaggootaa , gama ispoortii, tiyaatiraa, muuziqaa, Diraamaa, Filmii gara garaa baayyinaan hojjatanii Naannoolee keessa gadhiisuu , kanas taasisuuf , INDUSTIRII FIILMII FI MUUZIQAAwayyaaneen guutummaatti tuattee, saboonni sirbootaa fi Diraamaa ykn fiilmii akka Qooqa isaaniin hin hojjannee dhorkuu fi ukkaamsu , kan isaan barbaadan ammo facaasuu irratti qophii balaa taasisuutu dabbatama.

Kanaaf Ummati fi Qeerroon Oromoo kana irratti jabiinaan hojjachuu barbaachisa. Sochii isaanii kana dhaabuuf mormii wal irraa hin cinnee gaggeessuun barbaachisaadha. Wayyaaneen sabboonummaa sabootaa sodaachu irraa , sabboonummaa sabootaa ajjeesuuf hojii balaatti jiraachuun waan ifatti mulataa jirudha. Kanaaf waan aadaa fi eenyummaa keenya balleessuuf shirri gara garaa yennaa hojjatamu ucallisuuf of dhabamsiisuu malee waan biraa jechuun hin dandaamu.

KEESSA OFII TIKIFACHUUN:-

Qabsoo humni kamuu gaggeeffatu keessatti keessa isaa tikifachuun heddu murteessaadha. Wayyaaneef mataa dhukkibbii kan taee qeerroon qaamni jabiina isaa kanadha. Kana caalaatti tikifachuu fi balifachuun barbaachiisaadha. Oromoon wal tikisii fi of tikisuu barachuu qaba. Waliif dhaabbachuu , waliif dhimmuu baratee, waliif falmuu aadaa isaa keessa jiru, hojiin argisiisuu qaba.

Daboo wal waammachuun midhaan dhahachuuf qofaa miti. Bara rakkos daboo wal waammatan . waliif birmatan . kun hara nu barbaachisa. Nama keenya tokko diinni harkaa fi miilla hidhee wayita nu keessaa fuudhee deemu callisuun dhugumatti akka aadaatti fafa . kana baranatti geeddarachuu fi diina rifaasisuu qabna. Dhalli oromoo hidhaatti guuramuun dhaabbachuu qaba. Hojii irraa ariamuun dhaabbachuu qaba.

Gamataa dhabuun keenya hedduu nu miidhee jira. Waan waggoota sadii asitti argaa jirru caalaatti jabaachuu qaba. Dachee keenya irratti salphachuun dhaabachuu qaba. Diinni callisuu keenyaatti caalaatti garaa akka nutti jabaatu yoo taasifne malee, akka of qusatu hin taasifnu. Wal irratti duuun , waan hojjannu irratti naamus qabaachuun , waan yaannee hundumaa milkeeffachuuf keessa keenya tikifannee , wayyaanee keessi ishee daddaaqamee isaanuu keessa wal haphisaanii jiran kana caalaatti sochoosnee bakka abuqqisuun murannoo keenya baranaa tauu qaba.

YAADA WALII GALAA :-

Biyya keenya irratti walabummaa fi Bilisummaa kan argannu, Qabsoo gaggeessinuu fii wareegama kafallu qofaadhan taun haqa. Obbolaan keenya kaleessa mirgaa fi Abbaa Biyyummaa umata isaaniif aarsaan isaan baasan eenyun olitti kan yaadatamaa jiraatudha. Biyya keenya , mana keenya keessatti namaa gadi taanee jiraachaa jirra. Gootummaan Ummata keenyaa haalamee, ganda tokko keessaa kanneen dhufanii Ummati miliyoona 40 salphatee jiraataa jira.

Addunyaan kun kan humna qabuuti. Haqi bakka dhabee, of tuulummaa fi hattummaan bakka argatee bakka jirutti haqa ofii karaa nagaa eeggachuun gawwummaa addunyaa irra hin jirredha. Kanaaf , qabsoon keenya kan amma jiru irra jabaachuu qaba. Diina irratti garaa jabaanne malee gonkuma nu dhagauu hin dandaan. Isaan jiraachuuf nu ajjeesutti murteeffatanii jiru. Nuuti ammo akka isan barbaadanitti duuu odoo hin taane, waan barbaannee fi akka barbaannutti duunee, ummata keenya rakkoo jalaa baasuu qabna.

Diina mana keessatti , dadhabbii malee nu bira yaauu callisnee ilaalun haa raawwatu. Oromiyaan Abbaa isheen buluu qabdii. Dacheen oromiyaa abbaa isheef tajaajilu qabdi . qabsoo gama hundaa , finiinsuun waadaa keenya baranaati. Wayyaaneen shira feetu hojjattuu fii hammeenya barbaaddu nu irratti hojjattu qabsoo keenyaa duubatti nu hin debstu. Bilisumma akeenyaaf tarkaanfii kabajaa nu goonfachiisu, Bilisummaatti nu baasu fudhachuun diina OROMIYAA irraa kaasuun kaayyoo keenyadha. Diinni guyyu tokkof Oromiyaa irratti boqonnaa hin argatu. OROMIYAAN NUUF MANA HIDHAA TAATE, DIINAAF BAKKA JIREENYAA HIN TAATU. KAN BADU BADEE BIYYA KEENYA NI DHUNFANNA.

WAYYAANEEN WAAN AMMA OROMOO WAAN HUNDAA KEESSAA MOGGEESSU GAGGEESSAA JIRTUUF QORICHI ISAA GARA JABIINA KEENYA QOFAADHA.

Isho! Yaa Qeyroo Koo

Aside

Ishoo yaa Qeyroo koo ilma guyyaa rakkoo

Itti fufi qabsoo ni moota gaaf tokkoo

Qeeyroo Oromootaa kan sabaf dhaabbatee
Lubbuu isaa if kennee irbuu tarkaanfatee

Abdii saba Oromoo guca bilisummaa
Summii rooristootaa yaa farra gabrummaa

Gumakafal sabaa qeeyroo mataa tuutaa
Sumaatu moohataa injifannoon galtaa

Biiflee ilma Oromoo mallattoo jeynummaa
Gooticha waraanaa jayna sabboonummaa

Nuti aanoonni kee Qeyroo si abdannaa
Dukkana gabrummaa siini keessaa baanaa

Sadoo fii qananii irraan tarkaanfattee
Saba bilisoomsuuf qawwee lafaa kaasttee

Yaa qabsaaaa sabaa kan lammiif laalatuu
Roorroo saba keetii ati hin fudhattuu

Abshir yaa Qeyroo koo si faanarra jirraa
Waan dandeenyu maraan si cinaa hiriirraa

Abdadhu saba kee Lenca Oromtichaa
Injifannoon keetii gobaani nuuf galtaa

Bobbaan kee milkii dhaa galti kee gammachuu
Qeyroo ilma Oromoo faana si haa tolchuu!!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Injifannoo Ummata Oromoof!!!

Ni moona hin shakkinu!!
Makiyaa Abdullahii /Binta-Dirree/

September 17, 2012 Gadaa.com

Uummatni Oromoo naannoo Booranaa Abbaa Irrummaa Wayyaaneee Balaaleffachuun Bulchiisa Gabroomfataa Irrattis Diddaa Dhageessisan.

Aside

Haala sochii walii galaa biyyattii keessatti adeemaa jiruun wal qabatee ilmaan Oromoo Godina Boorana kora taauun murtii mootummaan wayyaanee akka isaan hin bulchinee fi cunqursaan bara baraa akka isaan irraa dhaabbatu walii gale.Uummatni Oromoo bilisaan dhalatnee garboomnee hin jiraannu jechuun murtii kana dabarfatee jira.Wayyaaneen yeroodhaa yerootti dargaggoota hojii dhabdummaan rakkatanii fi uummata nagaa maqaa miseensota ABOn mana hidhaatti guuruun nurraa haa dhaabbatu jechuun murtii dhumaa dabarfatanii jiran.Haaluma wal fakkaatuun Godina Booranaa aanaa Areeroo keessaa Oromoonni dhimma nageenyaan mootummaa Wayyaanee waliin hojjechaa turan mootummaa Wayyaanee rakkoo siyaasaa fi diddaa ummataan dhabamaa jiru dhiisuun qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamanii jiran.Mootummaan Wayyaanees gocha ilmaan Oromoo Booranaa kanaan kan baarage waraana hedduumminaan bobbaasuun milishoota gandaa maqaa qorannoon rakkisaa jira.Walgahii wayyaaneen waamaa jirus aanaa Areeroo keessattii fi bakkeewwan birootti fudhatama dhabee jira.

Godina Shawaa lixaa aanaa Ejeree keessatti diddaan hojjettootaa ammas dbalee dhalate

Aside

Fulbaana 16,2012
Godina Shawaa lixaa aanaa Ejeree magaala Ejeree keessatti diddaan hojjettootaa dhalate.Magaala Ejeree keessatti yeroodhaa gara yerootti shira mootummaan wayyaanee wixinu hojjettoota ilmaan oromoo miidhuun bittaa umrii isaa dheeressuuf duwwaa kan tahe akka tahe kan ibsan hojjettootni kunneen Waajjira Qonnaa keessatti dabballootni mootummaa wayyaanee olaantummaa addaa agarsiisuu hin qaban jechuun mormiin ka’ee jira.Itti aanaan bulchinsaa fi hoogganaa qonnaa aanaa Ejeree kan tahe Taammiruu Garramuu mootummaa Wayyaanee waliin hidhata uumuun maqaa miseensota ABO jedhuun hojjettoota qorannaan yeroodhaa yerootti kan rakkisu kana booda hojii irra akka hin oollee fi namni kun gocha kana irraa hin dhaabbatu taanaan gaaffii migaa gaafannu duubatti hin deebi’u innis gaafatama seenaa jalaa hin bahu jechuun waraqaan barreeffamaan isa dhaqqabee jira.Ji’oota muraasaan duras dhiibbaa hojjettoota irratti dhufeen hojjettootni ilmaan Oromoo tahan 6 hojii gad dhiisuun ni yaadatama.

Godina Wallagga bahaa keessatti Dabballoonni Wayyaanee uummata Oromoo fi Uummata Beenishaangul Gumuz marraa biraaf walitti buusuu itti fufan

Aside

Fulbaana 14,2012 Giddaa

Mootummaan Wayyaanee erga aangootti bahee uummatni biyyattii keessaa guyyaa tokko nagaan oolee bulee hin beeku.Wayyaaneen bittaa umrii isaa dheereffachuuf yeroodhaa gara yerootti uummattoota biyyattii shira garaa garaa xaxuun walitti naqaa yeroo bittaa dheerefachaa yoonaan gahe.

Godina Wallagga bahaa aanaa Haroo Limmuu,Eebantuu fi Jiddaa keessatti ilmaan Oromoo fi Uummata Beenishaangul Gumuz yeroo dheeraaf nagaa fi jaalalaan waliin jiraachaa turan walitti buusaa turuun isaa ni yaadatama.Haalli kun ammas itti fufuun aanaa Haroo Limmuu bakka garbaa jedhamutti walitti bu’insi shira mootummaa Wayyaaneen bixxilameen Oromoo fi uummata Beenishaangul Gumuz gidduutti taasifamaa jira.

Haala kanaan Oromoonni nama lama Hundumaa Caalaa if Wayyaasaa kan jedhaman haalaan madaayanii jiraachuu fi gara ummata Beeneshaangul Gumuzii irraas miidhaan akka gahee jiru gabaasi naannicha irraa nu gahe addeessa.

Gama biraan Oromoota nagaa gaaffii mirgaa gaafattan dargaggoota Oromoo qindeessitan sababa jedhuun namoota aanaa Eebantuu fi Qeelloo irraa hidhuun dararaa akka jiran gabaafame. Fulbaana 13,2012 namoonni hidhaman

1.Obbo Addunyaa Goobanaa bulchinsa aanaa 2.Obbo Taakkalaa Tolosaa itti aanaa Bulchinsa aanaa 3.Barsiisaa Dachaasaa Wayyeessaa

Kanneen jedhaman hidhaa naannoo irraa gara Maa’ikelaawwiitti dabarfamuun beekame. Wayyaaneen ofii tasgabbii dhabee milishoota gandaa mindaa dabaluun maallaqa dabalataa kenneefii akka isaan ummata nagaa jeeqan taasisaa jira.

Qeerroon Harargee lixaa Mi’eessoo dhimma QBO irratti marii godhatan.Ilmaan Oromoo maraafis waamicha dabarfatan.

Aside

Fulbaana 15,2012

Godina Harargee lixaa keessatti qeerroon naannoo Mieessoo walitti dhufuun dhimma qabsoo Oromoo irratti marii gaggeessan.Qeerroon naannoo kanaa walii isaanii mariyachuu irra darbanii barnoota uummata naanoof kennaa kan turan ta’uun beekame. Kana malees karaa biraa hojiilee qabsoo farra gabrummaa fi olaantummaa balleessuuf gochaa jiran gamaggamanii hojiin QBO adda durummaan dargaggoota irraa eegama kan jedhu irratti walii galanii FDG jabeessuuf murteeffatanii jiran.

Ibsa ejjennoo isaanii keessatti hamma bilisummaan ilmaan oromoo mirkanaauu fi Oromiyaa irratti Oromoon abbaa murtii tahutti qabsoo hadhaa akka fufan ibsanii jiran.Mootummaan Wayyaanee uummata Oromoo fi Affaarii yeroo ammaa kana walitti buusuuf shira inni xaxu adda durummaan hojii keenyaan fashalsuu fi ollummaa gaariin waliin jireenya ummatootaa gaarii fi nagaa irratti hojjechuuf jabaannee hojjenna jedhanii jiru.

Wayyaaneen dargaggoota Oromoo naannoo kanaa yeroodhaa yerootti mana hidhaatti guuruun messhaa waraanaa naannessitu,ABO waliin hidhata qabdu,miseensa ABO ijaaraa jirtu jechuun doorsisaa jiraachuu Qeerroon naannoo kanaas ifa godhanii jiran.Bara mootummaan Wayyaanee tasgabbii dhabee fi ilmaan Oromoo irraa waaanjoon darbamuu geessetti uummatni Oromoo tokkummaan akka mirga isaa falmatu waamicha dabarsanii jiran.