Hoogganaa ta’uun uummata ofii ofitti qabuu malee taayitaa qabatanii taa’uu miti

Aside

By Tuujubee Kuussaa

 

July 30, 2014, WASHINGTON, DC (VOA Afaan Oromoo) — Dargaggoo Dararaa Molee konferensii YALI/Young African Leadership Intiative jedhamuu fi kan waggoota afur dura prezidaant Baaraak Obaamaa dhaan labsame irratti argamuuf as Gara Yunited Isteetes dhufe.

Biyya keessatti waggoota shanii fi misooma hawaasummaatti hirmaachuun kan hojjete si’a ta’u yeroo ammaa dhaaba harmee Education for Development Associatin, jedhamuu fi godina Arsii keessatti argamu keessaa qindessaa sagantaa ta’uun hojjeta.

Dhaabi kun dubartoota, ijoollee, dargaggootaa fi namoota qaamni isaanii hir’uu kanneen gandeen baadiyyaa keessa jiran gargaaruu irratti hojjeta.

Dargaggoo Dararaan garee “Youth for Action and Charity” jedhuuf dura taa’aa akkasumas waajjira mootummaa kan hojii fi dhimmootii hawaasummaa keessas hojjetee jira.

As gara Ameerikaa kan dhufe dargaggoota Itiyoopiyaa kuma lama gumii “YALI” irratti hirmaachuuf galmeeffaman gidduu dhaa kudha lama kan filataman yoo ta’u Dararaan tokko. Waa’een hooggantummaa ykn Leadership cimsee kan yaadachiisu daraggoon kun hoogganaa jechuun taayitaa irratti ol ba’anii taa’uu utuu hin taane uummata ofii ofitti qabanii rakkoo isaa hubachuun waliin hojjechuu dhaa jedha.

Source: VOA Afaan Oromoo

ኣስናቀ፣ ሰው ለ ሰው ድራማና በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ለኦሮሞ ብሄረተኝነት የተሰጠው ትርጉዋሜ

Aside

ቦሩ በራቃ | July 29,2014

barruuየሰው ለ ሰውን ድራማ እስከ መጨረሻው (ክፍል 140) ድረስ ተከታተልኩት። እንደ ብዙዎቹ ሁሉ እኔም የኣቶ እስናቀ ኣሸብርን መጨረሻ ለማየት በጥቂቱም ቢሆን መጉዋጉዋቴ ኣልቀረም። በድራማው የትወና ድር ሁሉም ቅርንጫፎች በስተጀርባ ብቸኛውና ቀንደኛው ጠላት ተደርጎ የተፈረጀውን እስናቀ ኣሸብር! ይህ ድራማ ከተጀመረበት ወቅት ኣንስቶ የኣስናቀን የትወና ሚናና ብቃት የተከታተሉት ኣንዳንድ ወገኖች ድራማውን በፖለቲካ መነጽር ሲቃኙት ከመለስ ዜናዊ ኣምባገነንነትና ብልጣብልጥነት ጋር ያገናኙታል። ለኔ ግን ይህ ኣይዋጥም። በፖለቲካ መነጽር ድራማውን እንቃኘው ከተባለ እኔ የኣስናቀን ሚና የማስቀምጠው በሌላ መልኩ ነው። እስናቀ በድራማው ውስጥ የተሳለው ከኣምባገነንነቱ ይልቅ በስግብግብነቱ ነው። በብልጣብልጥነቱም ሳይሆን ራሱን ብልጥ ኣድርጎ የሚያስብ ነገር ግን በውስጣዊ ማንነቱ ቂል ተደርጎ ነው። በኣጭሩ ይህ ኣስናቀ የተባለው ግለሰብ ሞኝና ስግብግብ ነው።

ይህ ደግሞ ብዙዎቹ ኣቢሲኒያዊ ፖለቲከኞች የኦሮሞን ብሄረተኝነት የሚተረጉሙበት የተለመደ ምስል ነው። ኦሮሞዎች ኦሮምያ የኦሮሞ ናት በማለታቸው ብቻ በኣቢሲኒያዊያኑ ፖለቲከኞች ዘንድ ስግብግብ ተደርገው ይታያሉ። ኦሮሞ ምንም በብዙህነቱና ኢኮኖሚያዊ ኣቅሙ ልቆ የወጣ ህዝብ ቢሆንም እነርሱ ዘንድ ሁሌም እንደ ቂል ይቆጠራል። ኦሮሞ በጭንቅላቱ ብስለት ሳይሆን በጡንቻው ኣቅም የሚያስብ ተደርጎ ይተረጎማል። ተማረ ኣልተማረ ኦሮሞ ስልጡን ሊሆን ኣይችልም እያሉም የሚያንቁዋሽሹትና የሚሳለቁበት ቁጥራቸው ቀላል ኣይደለም።

ሰው ለ ሰው ድራማ ውስጥ ለኣስናቀ ኣሸብር (ኣበበ ባልቻ) የተሰጠው የትወና ሚናም ከዚህ የፖለቲካችን እውነታ ጋር የሚመሳሰልበት መልኩ ብዙ ነው። ገና ሲጀመር ኣስናቀ ኣሸብር ‘እሸባሪ’ ተደርጎ ነው የተሳለው። የኦሮሞ ህዝብ ብሄርተኝነትም ከኦነግ ጋር ተያይዞ በእሸባሪነት እንደሚፈረጅ ልብ ይሏል። የኣስናቀ እሸብርን ባህሪይ ተላብሶ የሚጫወተው ተዋናዩ ኣበበ ባልቻ ራሱ በድራማው ውስጥ እስከ መጨረሻው ድረስ ሚናቸውን ይዘው ከዘለቁት ተዋናዮች መካከል ብቸኛው ኦሮሞ ነው። የጋሽ ኣስኒ ብሶት የሚጀምረው ከኣንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ህይወቱ ነው። የድሃ ቤተሰብ ልጅ ነበረ። ሁሌም በትምህርት ቤት ጉዋደኞቹ መሃል ብቸኛው የበይ ተመልካች ነበረ። በልጅነቱ ከነ መስፍን ጋር ሚኒስትሪ ተፈትኖ ፈተና ወደቀ። እነ መስፍን ፈተና ኣለፉ። ፈተና በወደቀው ኣስናቀ ላይም ተሳለቁበት። ኣስናቀ በወቅቱ የሁሉም ልጆች መሳለቂያ መሆኑ በእጅጉ ኣማርሮት ነበር። ነገር ግን በድራማው ኣብዛኛው ክፍሎች ውስጥ ደጋግሞ ስሙን ሲያነሳው የሰማነውና የኣፋን ኦሮሞ ተረቶችን ልቅም ኣድርጎ ያስተማረው ኣሳዳጊ ኣጎቱ ነበር በኣጭር ምክር ያረጋጋው።

ሰው ለ ሰው ድራማና በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ለኦሮሞ ብሄረተኝነት የተሰጠው ትርጉዋሜ

Barattooti Oromoo Yuuniversitii Madda Walaabuu 4 Boqonnaa Yeroo Gannaaf Gara Maatii Isaanii Wallagga,Gidaamii Itti Galan Tika Wayyaaneen Qabamuun Bakka Buuteen Isaanii Dhabame‏

Aside

Gabaasa Qeerroo Qellem,Gidaamii Adoolessa 26,2014

BilisummaaMootummaan wayyaanee barattoota boqonnaa yeroo gannaaf maatii galan maatii irraa  irraa ugguruudhaan qabee mana hidhaatti galchaa akka jirtu gabasi nu gahe addeessa. Har’a gabaasni Qeerroo Qellem Giddamii irraa nu dhaqqabe kan ibsu barattoota madda Walaabuu Yuuniversitii irraa galan aanaa Gidaamii ganda Giraay Sonqaa jedhamu irraa basaasaa wayyaanee aanaa kaan irratti ilmaan Oromoo dabarsee diinaf saaxilun kennaa jiruun saaxilamanii humna waraana Wayyaanetti kennamuudhaan  Adoolessa gaafa 18/2014 qabamanii hidhamanii jiru. Basaasaan wayyaanee maqaan isaa Waaqgaarii Qan’aa kan jedhamu jiraataa aanaa Gidaamii ganda Giraay Sonqaa jiraataa kan ture amma garuu ganda Afteer Saanboo jedhamutti teessoo jireenya isaa kan jijjiirrate maqaa qindeessitoota FDG,Miseensa ABO, Alabaa ABO fannisuutiin, uummata kakaasuu fi ijaaruun duras aanaa kana keessatti isaan kun warra duraati jechuudhan yuuniversitii irratti hojii kana hojjetaa akka turan jedhee diinaaf kennee kan jiru gabaasni nu gahe ibsa, ijoollotni kuni maqaan isaanii akka arman gadii kan taheedha

1.Gammadaa Birhaanee

2.Solomoon Taaddasaa

3.Mallasaa Taaffasaa

4.Amaanu’eel Facaasaa

kan jedhamaniidha, namootni maatii akka tahanii fi amma gara itti hidhamanillee kan hin beekmne tahuu isaa Qeerroon gabaasee Qellem Wallaggaa Gidaamii irraa nuuf gabaasee jira.

NAMUU GAAZEXESSAA TAHAA?

Aside

Qajeelchaa Bultoo ,July 20, 2014 

Hanqina 15 fi cimina 4

SEENSA

barruuDalagni cuftuu fedhii fi dandeettii of-danda’e gaafta. Martinuu naamusaa ogummaa, seeraa fi akkaataa itti hojjetamuun masakama.

Namni tokko tahuu kan hawwuu fi dandeettii inni qabu wal-simatuu fi dhiisuu dandaha. Kanneen akkuma hawwanitti dalaga fedhan argatanii beekaman hedduutu jiru. Faallasaatiin, fedhiin jiraatullee dandeettii fi haaalli mijatuu dhabuun bakka yaadame kan hanaqatanis hedduu dha.

Ogummaan gaazexeessuumaas akkuma warreen kaanii fedhii(kaka’umsa), dandeettii, murannoo, seera, naamusa, beekumsa, fi hubannoo ogummaa sanaa sirriitti qabaachuu, guddifachuu akkasumas ittiin masakamu fi dalagarra oolchuu gaafata.

Kana jechuun, namni marti lafaa kahee gaazexessummaa tahuu hin dandahu jechuu dha. Kana jechuun, namni sabaa himaa irra dalaghu cufti maqaa sana himatellee, gaazexessaa tahuu hin dandahu. Namni marti loltuu  fi weellisaa akkuma hin taane jechuu dha.

GAXETEESSITOOTA OROMOO BIYYA ALAA

Ogummaa gaazexeessitoota Oormoo biyya keessaa kana keessatti ilaaluu hin feene. Sababiin isaas mootummaan akka fedheetti isaan ajajee waan dalaganiif , walaba tahanii hojjechuu hin dadahani. Kunimmoo isaan madaaluuf naa rakkisa. Dalagni isanaii akka walii galaattii arrabaa fi ija mootummaa ti. Warri biyya ambaa jiran garuu walabummaa yaadaa fi hojii waan qabanaiif hojii isaanii ija ogummaatiin gilgalamuu dandahu jedheeni waanan amaneefi.

Gaazexeessitoota Oromoo biyya alaa jiran, mee yoroof kan VOA-Afaan Oromoo dhiifnee, warri kaan hedduun, hedduun ogummaa gaazexeessummaa hin qabani yoo jenne dhugaarraa fagoo nutti hin fakkaatu.

Akkaataa saganataa fi oduu ittti dhiheessan, gaafii fi deebii taasisan, sirba affeeraanii fi bakkatti kutan, akka qophii tokkotti seenanii fi bahan, qabiyyeesaa, yoroosaa, jechoota itti fayyadaman, sirobboota affeeranii fi qabiyyee sagantaa dhiheessan wal-simachiisuu, seera ogummaan suni gaafatu qabaachuu, waanta jedhamuu fi hin jedhamne adda baasuu, sagalee fi fuula radio fi TVf tahu qabaachuu/dhiisuu, kkf hedduu hedduu tarreessuun ni dandahama. Ija kanaan yoo gaazexeessota Oromo madaalle hedduun isanaii hin jirani.

Muraasa irraa kan hafe warri gaazexessa jedhaman waan ogummaa gaazexeessummaa kan hubatan hin fakkaatu.

Fedhiin yoo jiraatellee xiqqaate leenjii bu’uuraa fudhachuu feesisa. Lafumaa ka’anii kan radio fi TV itti bahamu yoo tahe bu’aa isaarraa mudaasaatu caaluu mala.

SABABA BARRUU KANAA:– Yaadaa fi hanqina gaazexessitoota

Amboo:- Abbaan Alangaa Manni Murtii Waliigala Oromiyaa Sabboontota Oromoo 52 Irratti Akka Murtii Sobaa Kennu Dirqami Kallattiin Wayyaanee Irraa Itti Kennamuu Qeerroon Gabaase

Aside

Gabaasa Qeerroo Magaalaa Amboo Adoolessa 26,2014
Abbaan Alangaa Manni Murtii Waliigala Oromiyaa Ilmaan Oromoo Ambootti keessatti Wayyaaneedhan hidhamanii jiran irratti himata sobaa akka dhiyeessuu mootummaan abbaa irree Wayyaanee dirqama itti kenne. Yeroo ammaa kanattis ilmaan Oromoo Ambootti hidhamanii jiran keessa ilmaan Oromoo 52 irratti himanni soba dhihaate jiraachuu Qeerroon Ambo irraa gabaasa.
Guutummaa galmee himata Oromoota 52 waajjira mana murtii keessaa bahe kanatti akka itti aanutti dhihaata.

Guutummaa Galmee kanaa argachuuf  :-        

Himata Amboo.pdf

Mootummaan Wayyaanee Godina Arsii Aanaalee Adda Addaa Keessa Waraana Isaa Qubachiisaa Jira‏

Aside

Gabaasa Qeerroo Asellaa,Adoolessa 25,2014
Q NEWS3AAFDG uummanni Oromoo Oromiyaa keessatti keessan wal qabatee mootummaan wayyaanee soda keessa galuun beekamaa dha. Baatiwwan kana keessattis erga barattootniOromoo manneen barnootaa ol aanaa keessaa boqonnaaf gara maatii isaanitti galanii kaasee Oromiyaa goleewwan garagaraa keessa olola kijibaa tamsaasuun baratootaa fi uumat Oromoo shororkaa itti naquuf jecha karaa dabballoota isaa yaalii guddaa gochaa jiran.

Hawaasa Oromoo keessattuu baadiyyaa xiyyeefate keessatti humni dabballootaa fi tikoota Wayyaanee irraa ijaaraman garee nama 5n ramadamuun baadiyyaa keessa deemuun uumata goolaa jiraachuu dhagahama. Kana irratti hundaawanii gareen kun:-

  1. Dabballooti siyaasaa kanneen ABO dhaan ijaaramanii Oromiyaa keessa gadhiifamanii jiran
  2. Miseensota dhaaba ABO biyya keessatti humnoomee wal gurmeessuun socho’aati jiru.
  3. Caasaadhuma isaa keessaa kanneen shakkii irraa qabu keessattuu hidhattoota irraa shakkii qabuun maqaa qabxiiwwan sadan kanaan ajandaa godhatee Oromiyaa keessatti humni biyya keessatti wal ijaaree socho’uu fi ABOn leenjisee biyya keessa seensise ka’ee waan jiruuf waraana sabaan Oromoon keessa hin jiraatin kan agaaziin socho’u dhalootaan Tigrootaa fi saboota biro ta’an qofa godina Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa,Asellaa fi Kofalee keessa facaasee kan jiruu fi humni waraana TPLF kunis kan mul’atu halkan halkan akka tahe gabaasni Qeerroo amma nu gahe ibsa.

Ammas qoratamuunii fi hordofamuun barattootaa daran jabaachuu qaba,shakkiin jiru dargaggoota Oromooti malee abbootii miti kan
jedhuun xiyyeeffannoon ammas godina kana qofa irratti kan xiyyeeffate osoo hin taanee Oromiyaa keessatti barattootni ganna kana hordofamuun dirqiidha jedha gabaasi. Gama biraan Yuuniversitii irraa shakkamanii gara qe’ee galan maatii biraa poolisootaan fuudhamanii garaa fi bakka dhabsiisanii hidhaa jiraachuu fi bakki isaanii kan hin beekamne ni jiru jedha gabaasi Qeerroo kun dabalee.

Mootummaan Wayyaanee sochii uummataa irraa dhiphina keessa seenuun tajajiloota Network balleessuu toftaa godhate.

Aside

Gabaasaa Qeerroo Adoolessa 25,2014: Mootummaan Abbaa irree Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO’n Yaaddoo fi dhiphina ulfaataa keessa seenuun tajajiloota akka network fi ibsaa tajaajila uummata balleessuu akka toftaatti erga fayyadamuu egalee olee bubbuleera.

Mootummaan Wayyaanee Adooleessa 24/2014 hanga har’a Adoolessaa 25/2014 guyyaa keessa sa’aa 8:30tti Guutummaa Oromiyaa irraa tajajila network bilbila hunda balleessuun yaaddoo fi dhiphina keessa jiraachuu ibsattee jirti.

Yeroo ammaa kanas kutaalee Oromiyaa gara dhihaa keessatti ummaanni bilbilaan wal arguu fi ergaa barbaade waliif dabarsuun rakkisaa ta’ee jira. Toofta kanatti fayyadamuun FDG sochii dargaggoota Oromootiin biyya keessatti qabsiifamee bifa garaagaraan itti fufaa jiruu fi sochii hordoftootni Amantaa muslimaa mirgii amantaa keenya sarbame nuuf haa eegamu jechuun itti fufinsaan gaggeessa jiran dura dhaabbachuu fi uummatni yaadaan akka wal hin arginee fi dhaamsa waliif hin dabarsineef ta’e jettee Wayyaaneen network balleessuu toftaa godhattee itti fayyadamaa jirti.

Haalli Wayyaaneen ta’ee jettee network bifa walfakkaatuun guutummaa biyyattii irra balleessa jirtuu kun uummaata hunda biratti haalan han hubatamee fi mootummaan biyyatti maqaa qofaaf karaa foddaa ETV fi media lee biyyatti qofaan jira malee mootuummaan biyyatti kufee jiraachuu uummataaf ifa ta’aa jira.

 

Stop Clearing Oromo from their Land in the name of boosting economic development Who will stand for the Oromo’s living on the outskirts of Finfinnee?

Aside

  1. Background

Picture1It is to be recalled that Finfinnee (Addis Ababa) was founded as the present capital city the so called Ethiopian in 1886 by a man called Minilik II. During this time, the area was inhabited by the Oromo people and the area was almost covered with natural forest.  Initially the Shawa government made it seat at Ankober. Hence, before the founding of Finfinee as a political and economic capital of the king, all the areas within the present Finfinnee and the surround areas was free like any other Oromia lands. However, after 1886 the Semitic people from the northern segments and others had taken the land and the Oromo people who were used to live in these areas were forced lost their land through time.

Different people mostly from the northern part of the so called Ethiopia rom the various ethnic groups come and settled in the capital owing to its supper suitable agro-climatic and exploit the natural within the outside today’s Finfinne from the near distance in the name of work and investment. Where did those Oromo farmers go when Finfinnee became the property of new invaders? Be in mind that the Oromo’s are pushed to the peripheral areas of the capital and the number of Oromo people inhabitants decreased from time to time, as the above data depicts.  The indigenous people of the land were pushed out one after the other and were replaced by the invaders from the north. What is happening to the Oromo people living on the outskirt of Finfinne today? It is simply the continuation of a process, which had resulted in a massive displacement of an indigenous Oromo people.

Stop Clearing Oromo from their Land in the name of inequitable Development

Blue and Green

Districts In the planning Region

National Urban Cluster

Regional major Economic Center (1) Regional major Economic Center

Breaking News -Mootummaan Wayyaanee Fiilmii Dokumentarii Dhara Kan Sochii ABO fi Daraggoota Oromoo Akkasumas Walii Gala Qabsoo Oromoo Hadheessuu Irratti Kan Xiyyeefate Har’a Galgala TV Isaa Irratti Dhieessuuf Karoorfate.

Aside

images (2)Mootummaan Wayyaanee Fiilmii Dokumentarii dhara irratti hundaa’e kan sochii falmii mirga abbaa biyyummaa ummatni Oromoo fi barattootni/Qeerroon ilmaan isaa geggeessan akkasumas sochii ABO gooltummaatti hidhuun qopheeffate Adoolessa 23,2014 guyyaa har’aa karaa TV. isaan dhiheessuuf saganteeffatee akka jiru ifa galaa dha.

Akka oduu SBO dhaqqabeetti mata dureen dokumenterii fiilmii wayyaanee kun “Shibbirtanyoochi” kan jedhu yeroo ta’u, guyyaa har’aa galgala keessaa sa’aa 10:00 irratti dhihaachuu akka danda’u oduun kun akeekeera.

Dokumentarii fiilmii dharaa wayyaaneen ABO irratti ittiin ololuu fi gaaffii mirgaa barattootni Oromoo fi sabboontotni gaafatan jal’isuun gooltummaatti hidhuuf yaalaa jirtu kana keessatti namootni Oromoo ta’an kanneen dirqisiifamanii fi maallaqaan bitaman 42 ta’an akka keessatti hirmaatanii jiranis oduun kun ifa godha.

Fiilmii dokumentarii Baddannoo jechuun kan ammaan dura wayyaaneen qopheeffattee ittiin ABO irratti ololaa turte keessatti namootni hirmaatanii dhara lallabaa turan iccitii baasu jedhamanii gariin isaanii akka ajjeefaman kan beeksise oduun kun, kanneen amma fiilmii dharaa kana keessatti hirmaachifamanis hireen isaanii yeroo eeggatee kana irraa adda akka hin taane hubachiisa.

Diddaan ummata Oromoo, falmiin mirga abbaa biyyummaa fi gaaffiin mirga ofii kabajsiifachuu ummatni Oromoo fi barattootni/dargaggootni/Qeerroon ilmaan isaa baatiileef geggeessaa jiran hidhaa fi ajjechaan dhaabbachuu waan dideef, sirnichi sochii karaa nagaan mirga ofii falmatuu ummata Oromoo fi ilmaan isaa kana gara dabarsee sochii gooltummaa fakkeessuuf ijibbaatni mootummaan Wayyaanee fi ergamtootni isaa godhan dhugaa ykn haqa lafa irra jiru jijjiiruu kan hin dandeenye ta’uus sabboontotni Oromoo hubachiisaniiru.

Fiilmii dokumentariin dhara irratti hundaa’e kan ummata Oromoo, barattoota/Qeerroo fi ABO goolessitoota fakkeessuu fi sochii jiru gooltummaatti hidhuu irratti fuulleffate mootummaan wayyaanee gola isaa keessatti karaa dabballootaa fi ergamtoota isaan qopheeffatee ittiin ololuuf fiigaa jiru kun, fiilmii dokumentarii ammaan dura yeroo gara garaatti qopheeffatee ittiin ABO fi QBO irratti ololaa turee fi bu’aa tokkollee irraa dhabeen adda akka hin taanes ibsameera.

Wayta QBOn jabaachaa, ummatni Oromoo fi ilmaan isaa gaaffii mirgaa cimsaa fi babal’isaa deeman akkasumas yeroo filmaatni jala ga’u mootummaan wayyaanee olola dharaa geggeessuun, waan hin jirre uumee hafarsuun yaadaa fi qalbii namaa gara biraatti harkisuuf, deggersa ummataa argachuuf shira irratti shira xaxuu fi dalagaa faallaa raawwachuun kan beekamuu dha kan jedhe oduun kun, ammas waanuma bare amala isaa mul’ifataa jiraachuu addeesse.

Kana waan ta’eef, ummatni Oromoo, sabboontotni, barattootni/dargaggootni/Qeerroon olola afanfajjessaa dhara irratti hundaa’e, kan dokumentarii fiilmii “Shibbirtanyoochi” jedhee wayyaaneen ittiin ololuuf deemu kanaaf osoo gurra hin ergisne gaaffii mirgaa, falmii mirga abbaa biyyummaa fi kabajamuu mirgootaa gaafataa jiranitti jabaachuun qabsoo finiinsuu akka itti fufan  sabboontotni Oromoo fi Hoggansi Qeerroo Bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarsee jira.

Mootummaan wayyaanee FDG barattootnii fi ummatni Oromoo geggeessaa jiran, akkasumas ABO irratti kijibaan ololuuf dokumentarii fiilmii dharaa qopheeffachaa akka jiru gabaasa bal’aa bifa barruun qophaa’e armaan gadii kanaan kana dura saaxiluun keenya ni yaadatama. Ammas barruu kana irra deebiin dubbistanii akka hubattaniif yeroo lammataaf maxxansuuf dirqamneerra.

OLF & SLF Joint Statement: Instigating violence between the two cousins never stops us from marching to our goal

Aside

JointOLF_SLF2

July 20, 2014

Joint Press Statement

By Oromo Liberation Front (OLF) & Sidama Liberation Front (SLF)

Time and again, we all have witnessed the Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) led dictatorial regime of Ethiopia deliberately masterminding various forms of atrocities in order to remain in power. The regime uses its organized agents  to deliberately instigate violence between the various oppressed nations in the country. Although the ‘divide-and-rule’ tactics have been adopted by all oppressive rulers all over the globe, the tactics of the current regime in Ethiopia differ in one key aspect. They are aimed at driving a wedge between the most closely related peoples and communities. The regime has done this between the two Kush cousins, the Oromo and the Sidama people, time and again seriously undermining their basic human dignities and democratic rights.

The Oromo and the Sidama people are culturally, ethno-linguistically, socially, geo-politically & morally intertwined nations. The two largest Kush cousins also share similar ancestral origins and large expanse of territorial boundaries. The alliance between these two sisterly nations is founded on historical roots, therefore, it is unshakable. Moreover, the Oromo and the Sidama nations are fundamentally democratic and egalitarianism societies, and govern their respective nations by using their traditional democraticGadaa and Luwa systems, respectively. Both nations use the aforementioned noble socio-cultural and politico-economic heritages as the pillars of genuine democracy, just and fairness.

The successive Ethiopian regimes are aware of the unshakable power the Kush brothers can galvanize if they are left to freely and peacefully exercise their rights.  For these simple reasons, the successive Ethiopian regimes have done what they could to instigate wars between the two cousins under various pretexts although their successes have been limited to the actions of uninformed immoral messengers sent out by these regimes to do their dirty jobs in both Oromia & Sidamaland. Due to such tragedies instigated sadly by the current regime, several lives have been unnecessarily lost in the past 23 years from both Sidama and Oromo people. However, our noble elders from both nations have effectively foiled the repeated plots of the current regime time and again. In spite of the repeated attempts by the current regime to divide the two brotherly nations permanently, our beloved nations have managed to maintain peace and harmony, and centuries old unity. However, this has never been palatable to the current regime. The regime is once again playing its dirty game of instigating further conflict between the two nations. Cognizant of the significance of the Oromo-Sidama alliance on its political future, the TPLF regime is sending out its messengers to fuel further instability in the neighbouring lines of the Sidamaland and Oromia.

In the Angettuu district of the Bale zone in the Oromia, the Sidama and the Oromo made their unity reality by cooperation and living together for centuries. In this very region, where both peoples peacefully and harmoniously live together, TPLF’s messengers are currently sent out to instigate hatred between the two. However, they weren’t successful in doing so as both peoples fully understand the regime’s divide and rule tactics. When the Oromo elders and the wider community refused to create any disagreements with their Sidama cousins, the TPLF’s Oromo messenger cadres themselves began burning the houses of Sidama residents by demanding the Sidama people to completely vacate the area. The situation remains tense where over 40 Sidama houses have been burned to ashes by the TPLF’s Oromo messengers when the Oromo people refused obeying their orders.

Similarly, repeated previous attempts of the regime have been foiled by the normalising actions of noble, wise and farsighted elders of both Oromo and Sidama nations. As the Oromo and Sidama are working hard for genuine political alliances, both within the country and in Diaspora, the regime feels extremely anxious and restless. Cognizant of the likelihood of the creation of a significant political alliance, the regime is working day and night to destabilise both nations.

Therefore, we call upon the peoples of both nations to be extremely vigilant and unconditionally reject the regime’s divide-and-rule tactics by sticking together to further our struggle for liberation.

We also call upon both nations to stick to our traditional values, and stand shoulder to shoulder to fight our common enemy which is robbing our dignity and pride by uprooting our peoples from their lands and incriminating those who demand for their rights. We also urge the TPLF Oromo cadres to stop burning the Sidama houses for the political gain of the regime in power.

Oromo Liberation Front (OLF) & Sidama Liberation Front (SLF)

July 20, 2014

XIIQII FI HADHEEFFACHUU BARACHUUN DIRQAMA KEENYA !

Aside

EENAA Y.G(2005)

barruuNama Oromiyaa keessatti guddatee amma Biyya alaa jiru tokko qeeqa naa dhiheesseen, barruu har’aa eegala. Kanaan duras waan kana kaaseen jira. Namni kun Bilisummaa keenya ni deeggara. Garuu Daandii bilisummaa keessan isinumatu ofitti dheeresse jedhee kulkulfatee dubbata. Baayyina keessan kana humnatti jijjiiruu qabduu nama jedhuudha. kana gochuu hanqachuu keessaniin “gartuu bicuu sanaaf ”carraa waggaa 23 kennitaniif jedha. Namni kun dhimma Oromoo fi Oromummaan maal akka taate, Nama ofitti amanee ibsuu danda’uudha. Akka tasaa wayita na arguu Namuma waliin beeknu garuu ammatti nu bira hin jirre na gaafata. waa’ee amala isaa fi gaarummaa isaa naa himee, “Kolfuu, Taphachuudha”amalli isaa. Waan “Aaruu fi Haloo” namatti qabachuu waa tokko hin beeku, jedhe. Anis afaanumaa fuudheen eeyyee dhugaadha jedhee itti fufuuf jennaan, harkumaan akkan callisu natti himaa haasaa itti fufe. Anis hayyee jedhee dhaggeefachuu itti fufe. XIIQII FI HADHEEFFACHUU BARACHUUN DIRQMA KEENYADHA !!.docx

Aside

Qeerroo Edit

 

Tokkoomuu ABO fi Qaama Ce’umsaa ABO Irratti Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

Adoolessa 19,2014

Nuti gareen hoggana Qeerroon Bilisummaa Oromoo labsa tokkoomuu ABO fi Qaama Cee’umsaa ABO gidduutti mirkanaa’ee jiru yeroo dhageenyutti gammachuu guddaatu nutti dhagaa’ame. Ammaan dura waggoota muraasaaf wal hubatnoo dhaba ABO gidduutti mudatee turetti gaddaa kan turre, yeroo ammaa rakkoon jiru karaa nagaa furamee tokkummaan ABO jabaatee waliigalteen tokkummaa mallatteeffamuun hoggansii ABO qaama tokko jalatti deebii’uun milkii guddaa fi injifannoo boonsaa ta’uu Qeerroon  dinqisiifachuun ibsa armaan gadii dabarsee jira.

  1. Bakka buutonni Qeerroo bilisummaa Oromoo Godina Oromiyaa bakkoota gara garaa keessatti FDG bifa qindaa’een qabsiisuun abbaa irree Wayyaanee waawwachisa yeroo jirrutti ibsa tokkoomuu ABO fi qaama cee’umsaa ABO yeroo dhageenyu hedduu gammadne.ABO’n gaachana uummata Oromooti. Uummanni Oromoos dhaaba kana ni jaalata, ni kabaja, yeroo ammaa kanatti uumata Oromoo Oromiyaa keessa jiru biratti ABO jechuun mallattoo eenyummaan Oromoo fi Oromiyaa itti beekamu ta’uu irraan ummati Oromoo akka eenyummaa isaatti ilaala.ABO’n uummatni Oromoo gita bittaa kam jalaa iyyuu ba’ee mirgii namoommaa fi mirgii dimookiraasii kabajameefii mirgi abbaa biyyummaa uummata Oromoo mirkanaa’ee Oromoo fi Oromiyaan akka wal simatan dhaaba uummata Oromoo fedhii uummata Oromootiin hundeeffame jarmiyaa ulfina qabeessa Oromoon itti amanudha. Kanaaf rakkinni hogganoota dhaaba kana gidduutti mudatee ture karaa nagaan furamuun jijjiramni siyaasaa fi wal danda’uu guddaan dhaabicha giddutti uumamuun jijjirama siyaasa Oromoo waan ta’eef labsa tokkomuu ABO kana dachaan kan deeggaru ta’uu hoogganni Qeerroo bilisummaa Oromoo gammachuu itti dhaga’amee jiru ibsata.

 

  1. Jijjiiramni siyaasaa ABO keessatti yeroo amma mallatteeffamee jirutti ija gochuuf Qeerroon Bilisummaa Oromoo wareegamaa barbaachisuu itti fufinsaan kanfaluuf qophii ta’uu ibsuun nuti Qeerroon bilisummaa Oromoo qabsoo eegallee jirru daran jabeessuun kan itti fufnu ta’uu ejjeennoo keenya sochiin kan mul’ifnu ta’uu ni hubachiifna.

Guutummaa Ibsa Qeerroo dubbisuuf: – Walii Galtee ABO Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Adoolessa 19 2014

Manni murtii waliigala Oromiyaa ol iyyaannoo Oromoota mana hidhaa Amboo keessatti hidhamanii ilaaluun mirgii wabii isaanii qarshii 1000’n akka eegamuuf kan murteesse humni Poolisa fi loltoota Wayyaanee guutummaatti dura dhaabbachuun murtii dhadacha Oromiyaa fashalsuun Oromoota hidhaatti deebise.

Aside

Q NEWS3AAGabaasaa: Adoolessa 18,2014 , Manni Murtii Waliigala Oromiyaa ol iyyaannoo Oromoota mana hidhaa Amboo keessatti hidhamanii ilaaluun, mirgii wabii isaanii qarshii 1000’n akka eegamuuf muteessuullee Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraanaa fi qawweetti amanaa jiru, Murtii manni murtii waliigala Oromiyaa murtees hin fudhadhu jechuun ilmaan Oromoo akka hidhaa irra hin gadhiifamne humna loltuu, tikaa fi poolisa of harkaa qabuun dura dhaabbachaa jira.‏

Sochii FDG Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun wal-qabatee FDG karaa nagaa uummaatni Oromoo Godina Lixa Shawaa diddaa sirna abbaa irree irratti gaggeessa jiru jabeessuun mootummaan faashistii Wayyaanee nu hin bulchu jechuun karaa nagaa uummata sagalee diddaa dhageesisaa jiru irratti mootummaan Wayyaanee baatii Eblaa irraa eegaluun hanga ammaatti uummata Oromoo hidhuu, ajjeessuu, ukkamsuun gara dabarsuu, madeessuu fi gochaa diinummaa uummata Oromoof qabu mul’isuuf jecha jiraachun beekamadha. Ilmaan Oromoo badii tokko malee jumlaan ukkanfamanii mana hidhaa wayyaanee Magaalaa Amboo fi naannoo isheetti argamanitti galfamani utuu mana murtiitti illee hin dhiyaatiin dararama kan jiran ta’uun ibsamera.

Haa ta’uu malee kaka’umsaa fi dammaqinsaan hoggansii Qeerroon Bilisummaa Oromoo dhihaa Oromiyaa uummataa fi Maatii hidhamtoota ilmaan Oromoo cina dhaabbachuun uummata keenya hidhamanii dararama jiraniif ol iyyaannoo gara mana murtii waliigala Oromiyaatti dhiyeessuun torbee darbee keessa ilmaan Oromoo seeraan ala hidhamanii dararamaa jiran erga hidhamanii gariin isaanii utuu mana murtiitti hin dhiyaatiin baatii sadii oliif hidhamanii dararamaa waan jiraniif haalduree tokko malee mirgii seeraan qaban eegamee akka gadi lakkifamanii fi akka mirgi wabii isaaniif eegamuuf jechuun ol- iyyaannoon hidhamtoota Oromoo karaa bakka bu’oota isaanii Mana murtii Oromiyaaf dhiyaatee deebii eeggachaa ture.

Manni murtii Waliigala Oromiyaa Iyyaannoo hidhamtoota ilmaan Oromoo itti dhiyaate ilaaluun Adoolessaa 17/2014 Dhaddacha oleen uummaanni Oromoo Manneen hidhaa Godina Lixa shawaa Amboo irraa iyyaannoon dhiyaateef yakka akka hin qabne hubachuun kanneen ol iyyaannoon qaqqabee jiruuf mirgii wabii qarshii 1000 akka eegamuuf ajaja mana murtii waliigala Oromiyaa dabarsuun isaa ni yaadatama.

Garuu dabballootni mootummaa Abbaa irree gaafa afrikaa Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO ‘n humna waraanaa fi hidhatoota dabalachuun akka ilmaan Oromoo kamuu mirgi wabii isaanii kanneen eegameefii jiru, hin gadhiifnuu jechuun daraaraan itti caaluu ibsamee jira. Kana malees ilmaan Oromoo yeroo amma mana hidhaa kalchallee Ambootti hidhamanii jiran mirgii wabii isaanii afaan qawween sarbamee jira. Humnootni waraanaa, Tikaa fi poolisootni dabballee abbaa irree Wayyaanee ta’aan ilmaan Oromoo akkan hin hiikamne afaan qawween ajaja mana murtii Oromiyaa dura dhaabbatan. Haallii kun uummata daran kan aarsee waan ta’eef uummaanni manni murtii Oromiyaa aangoo hin qabuu?? Jechuun FDG irratti kaachisuuf qophii cimaa irratti argama. Magaalaan Amboo fi manneen hidha Amboo keessatti argaman humna waraanaa guddaan eegamaa jiru. Ilmaan Oromoo mirgii wabii eegaamee fi jiruu atattamaan yoo kan hin gadhiifamnee ta’ee rakkoon ulfaataan mmootummaa abbaa irree Wayyaanee akka mudachuuf jiruu poolisootni ilmaan Oromoo sabboontota ta’an ibsaa jiru.
Mootummaa wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO olaantummaa seeraatti hin amanne, mirga namummaa fi dimookiraasii afaan qawween nurra mulqaa jiru angoo irraa maqsuuf yeroon gamtaan qabsoo FDG finiinsan amma,waamicha FDG dhiyeenyatti hoggansii Qeerroo bilisummaa Oromoo godina dhiha Oromiyaa dabarsuu hordofuun, uummaanni Oromoo qotee bulaan, dargaggoonni, barattootni, barsiisotni, daldalaan, hojjetaan mootummaa, dafqaan bultootni, poolisootni , fi hidhattootni dhalootaan Oromoo taatanii fi sabboonummaan Oromummaan isinitti dhagaa’amu FDG keessatti hirmaachuun ga’ee keessan akka gumaachitan hoggansii qeerroo
bilisummaa Oromoo waamichaa lammummaa isiniif dabarsaa jira.
 

Mana Hidhaa Maa’ikelaawwii Keessatti Barataa Sabboonaa Bilisummaa Daammanaa Reebichaan Rakkina Hamaa Keessa Jira

Aside

Photo0249Gabaasa Qeerroo Adoolessa 19,2014 Finfinnee Barataa sabboonticha Bilisummaa Daammanaa jedhamu mooraa Adaamaa Yuuniversitii irraa kan baratuu fi baree baranaa kan xumuruun eebbifamu yoo tahu Ebla 29/2014 guyyaa FDG mooraa Yuuniversitii Adaamatti tokkummaa barattoota Oromoo moorichaan mootummaa Wayyaanee dura dhaabbachuudhaan gaggeessaniin tikoota Wayyaaneen hiriyoottan sabboontota Oromoo nama 40 ol tahan waliin qabamanii torbanoota lamaa oliif bakka buuteen isaanii dhabamee ture irraa kaasee bakka tursan tursanii gara mana hidhaa Maa’ikelaawwii keessatti sabboonaa beekamaa fi barataa Yuuniversitii Adaamaa kan tahe Addnuyaa Keessoo waliin rakkina guddaa fi gocha suukkanneessaa waraana Wayyaaneetiin mana hidhaa Maa’ikelaawwii keessatti irratti raawwachaa tureera.Ammas gara jabinaan waan dhala namaa irratti hin raawwanne barataa Bilisummaa Daammanaa jedhamu kana irratti ammas irratti raawwacha jiru du’aa fi jireenya gidduutti argamuu isaa gabaasi qeerroo addeessa.


					

Gabaasa Oduu SBO

Aside

Gabaasa Oduu SBO

SBOMootummaan wayyaanee diddaa master pilaanii magaalaa Finfinnee fi FDG barattootni Oromoo fi ummatni Oromoo waloon geggeessan jallisuun dokumentarii fiilmii dhara irratti hundaa’e amanamtoota isaa itti bobbaasuun qopheessaa jiraachuu oduun SBO dhaqqabe ifa godhe. Bakki dokumentariin fiilmii kun itti qophaa’us bakka kana dura dokumentarii fiilmiin dharaa hawaasa Musliimaa irratti itti dalagamee TV. Wayyaaneen mul’ifamaa ture “Shawaa Roobititti” ta’uu oduun SBO dhaqqabe kun ni mirkaneessa. Guutuu qabiyyee dokumentarii fiilmii kanaa baruuf qophii armaan gadii kana dubbisaa. Waliifis daddabarsaa……Duula Olola Dharaa mootummaa Wayyaanee Gabaasa SBO