Marii Ogeessota Fayyaa Magaalota Impaayera Itiyoophiyaa Garaa Garaa Keessatti Geggeeffamurratti Dhimma Maaster Pilaanii Kan Mormu “Dhiphattootaa Fi Ergamtoota Isaaniiti” Jedhchuu Hogganoonni Wayyaanee Dhadatan.‏

Aside

Sadaasa 30.2015 Naqamte

Embedded image permalinkMootummaan Wayyaanee Ogeessota fayyaa kanneen tarsiimoo sirna abbaa irree Wayyaanee hin fudhatanii bifa siyaasaan ogeessa fayyaa jedhaman  leenjiin siyaasaa ogeessa maraaf laatamuu qaba jechuun magaalota akka Hawaasaa, Jimmaa, Maqalee, Adaamaa fi Baahirdaaritti laatamaa jira. Kanuma irraa ka’uun guyyoota lamaan duraaf dhimma rakkoo fayyaa hawaasa biyyattii waggaa 25 boodas fooyyee akka hin agarsiisin jiruu fi kunimmoo hanqina geggeessumaa sadarkaan jirurraa kan maddu ta’uu kaasanii mari’ataniiru. Ta’us ogeessotni fayyaa quuqama hawwaasaa qabanii fi mootummaa kana ifatti morman hanqinni kun kan madde imaammatichi haala qabatamaa biyya keenyaan utuu hin qoratamin kallattiin biyyoota alaarraa kan fudhatame ta’uu, hooggantootni tajaajilamuu hawaasaa utuu hin ta’in gabaasa miidhagsuu fi baay’isuu kan filatanii fi kunimmoo dhaabichumarraa kan baratan ta’uu, akkasumas hojjettootni ekistenshiinii fayyaa gandatti ramadaman hojii siyaasaa malee waayee fayyaa hawaasichaaf yeroo kan hin qabne ta’uu ifatti itti himaniiru.
Guyyoota lamaan kanaan booda, waliigalatti ajandaan fayyaa dhiifamee gara saamicha lafaa kana mariisisuutti kan galan yoo ta’u, guyyaa hardhaa aanga’oonni Pilaazmaa TV dhaan galmoota shanan kanaaf ibsa Guyyaa hardhaa, Sadaasa 30, 2015 kennaniin “Dhimma Maaster Pilaanii Finfinnee Kan Mormu Dhiphootaa Fi Ergamtoota Isaaniiti, Dhimmi Kun Dhimma Misoomaati, Misooma Dura Kan Dhaabbatummaa Daandiirraa Maqsuuf Qophiidha” jechuun qaanii malee, tuffii uummata Oromoof qaban ibsuun dhaadannoo isaanii irra deebi’aniiru. Ogeessotni Godinaalee Oromiyaa garaa garaarraa bakkichatti argamanis tokkummaan yaadicha mormuuf ejjennoo qabatanii jiraachuu isaanii gabaasaan bu beeksisaniiru. Keessaayyuu guyyaa borii mormiu ol anaan akka mudachuu danda’u ni eegama. Kanaaf jedhan Qeerroleen Ogeessotni Fayyaa, dhiimi kun dhimma lafaaf lafee keenyaati waan ta’eef salphumatti Ameen jedhamee kan fudhatamu miti, uummatni Oromiyaa Lixaarraa akkuma wareegama kaffalaa jiru, qaamonni Oromiyaaf dhaabbatan marrii fi lammiilee fi jaallattootni Oromoo gamtaan ka’uu qabu, jechuun ejjennoo isaanii ibsaniiru.

Iyyannoo Barattoota Oromoo Dhaabbilee Barnoota Olaanoo Hunda Irraa Dhiyaate

Aside

Iyyannoo Barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Harammayyaa

Bulchiinsa Yuunibarsiitii Harammayyaaf

                                   Harargee

QeerrooNuti dargaggootni barattootni Oromoo yuunibarsiitii Harammayyaa DUULA cunqursaa fi Gidiraa Maqaa Master Plan Finfinnee fi Magaalota Oromiyaa Federaala jala galchuuf Caffeen Oromiyaa raggasisee jiru wayita dhageenyetti gadda guddaatu nutti dhagaa’ame. Uummatni keenya Oromiyaa badhaatuu keessa utuu jiruu mootummaa isa misoomsuu fi mootummaa wabii uummataa dhaabbatu dhabuun balaa beelaan lafarraa duguugame dhumaa jiruu yeroo aginuutti obsinee tenyee ilaaluuf boqonnaa dhabnee waan jirruuf iyyachuuf dirqamnee jirra. Bara 2014 Karoora master plan Finfinnee hin fudhannu jennee gaaffii mirga abbaa biyyummaa karaa nagaan waan gaafanneef mootummaan EPRDF/TPLF/OPDO jedhaman humna waraanaa of harka qabu nurratti bobbaasuun ilmaan Oromoo dhobbootaan lakkaa’aman daa’imman ganna 8 hanga manguddoo ganna 80tti kanneen umriin isaanii keessatti argamu dabalatee ilmaan Oroomoo guyyaa saafa loltoota mootummaan ajjeefamaniif mootummaan itti gaafatamummaa fudhachuu diduun dhiiga ilmaan Oromoo irra ejjechuun karoora master plan Finfinnee fi Karooraa Magaalota Oromomiyaa Federaalaa jala galchuuf dabballoota mootummichaa kan maqaaf ‘ Caffee Mootummaa naannoo Oromiyaa’ ofiin jedhan karoora master plan Finfinnee fi Magaaloota Oromiyaa federaala jala galchuuf karoorfame kan raggasisuun gadda gadda caaluu nutti ta’ee jira. Iyyannoo Barattoota Oromoo Dhaabbilee Barnoota Olaanoo Hunda Irra.pdf 22

Oduu Ammee:- Wallagga Magaalaa Ayiraa Keessatti Diddaan Barattoota Oromoo Itti Fufe Jedha Gabaasi Qeerroo.

Aside

Sadaasa 30,2015 Ayiraa Gullisoo

Yes We Can!!!FDG har’a Sadaasa 30,2015 Oromiyaa dhaabbilee barnootaa fi godinale garagaraa keeysatti itti fufee jira.
Odeessa amma nu qaqqabaa jiruun
1.Godina wallagga lixaa aanaalee garagaraa keessatti torbee darbe FDG finiinee jiru osoo wal irraa hin cinne hanga har’aatti jabeeffamee itti fufeera. Bifa haaraadhaan har’a barattootni mana barumsaatii bahuudhaan Wallagga aanaa Aayiraa keessatti dhagaa fi dullaa qabachuun dhaadannoo dhageesisaa humna waraana wayyaanee diddaa kana dura dhaabbatuuf ramadame waliin lola gaggeeysaaa oolaaniru. Barattoota deggeruudhaan qonaan bulaan diddaa magaala Ayiraatti barattootaan qabateen itti hirmaachuudhaan wal’aansoo fi dhaadannoo dhageesisaa jiru. Maanguddooliin akkasuma gaaffii barattootaa ni deggerra jechuun daandii bahan. Sagalee barattootaa dhaadannoo dhageessifameen sirbootni qabsoo sa’a kana ganama irraa kaasee kan itti fufeedha. Godinaalee mara magaalota keessattis haaluma wal fakkaadhaan itti fufee jira.
2.Dhaabbilee barnootaa garagaraa keeysattis diddaan qabatee akkuma jiru har’a Yuuniversitiin Haromayyaa hiriira bahaniin dhaadannoo dhageesisaa kan turan yoommuu tahu waraanni wayyaanee kora bittinneessaa fi waraanni agaazii jedhamu barattoota dhaanuu irratti kan argameedha. Barattootni hedduun kan miidhaman yoo tahullee diddaan barattootaan qabate kan itti fufee hn dhaabbatiin jiruudha.Yuuniversitii biroon Mattuu, Jimmaa, Amboo fi Adaamaa dabalatee humni waraanaa naannoshee buufatee akka jirus Qeeyroon nuuf addeessee jira.

Breaking News :- Aanaa Jaarsoo Gandi Baadiyyaa Haro Birruu Jedhamu Gutummaatti Mormii Sirna Wayyaaneen Diddaa Irra Jiru.Barattooti Oromoo 3 Waraana Wayyaaneen Rukutamanii Madoo Ta’an.

Aside

Sadaasa 30,2015 Gabaasa Qeerroo Jaarsoo

Jaarsoo har'aaWallagga Aanaa Jaarsoo baadiyyaalee adda addaa fi gandoota baadiyyaa Haro Birruu jedhamu keessatti uummanni gamtaan ka’ee diddaa guddaa deemsisaa jira.

FDG aanaa kana keessatti ta’een wal qabatee barattooti Oromoo sadii rasaasa Wayyaaneen rukutamanii buufata fayyaa aanaa Jaaroo keessatti waldhaanamaa jiru haala Kanaan barattootaa fi qonnaan bulaa akkasumas jiraattota aanicha keessaa manneen hidhaatti guuraman hedduu waan ta’aniif ammatti guutuutti adda baafachuun nama dhiba.Jaarsoooooo

Haala walii galaan aanaan Jaarsoo qabsoo farra gabrummaa olaanaa keessa galanii jiru,waraanni Wayyaanee humnaa ol ta’uu irraan humna dabalataa Gimbii irraa yaammatee naannichi dirree lolaa fakkaachuun waraana Wayyaaneef buufata ta’aa jira.

Barruuleen Warraaqsaa Qeerroo Tamsa’uu Kan Itti Fufe Yeroo Ta’u FDG Qellem A/Jimmaa Horrootti Ka’een Jiruun Baattooti Oromoo Ukkamfamaa Jiru.

Aside

Sadaasa 30,2015 Qeellam

23Godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo keessatti halkan edaa dargaggootni goototni Oromoo dhaadannoo dhageesisaa fi waraqaa qabsoo adda addaa maxxansaniin FDG qonnaan bulaa, hojjetaa fi maanguddoota osoo hin jenne  saamicha lafaa fi karoora Maaster Pilaanii dura dhaabbannee fesheleessuu mirkaneessu qabna jechuun diddaa taasifamaa buleen har’a itti fufee jira. akka maddi odeessa nu gahe ibsutti kaleesa sadaasa 29/2015 manneen uummataa keesattuu dargaggoota mana qaban sakatta’aa ooluun gabaafamee jira. sakatta’iinsi taasifame kunis diddaa kan itti jabeesseedha. Halkan edaa mirga keenyaaf ni falmanna, oromiyaaf ni wareegamna jechuun barattootni godina Qellem aanaa garagaraa keessatti waraqaa maxxansanii buluun kan beekame yoommu tahu har’a akka odeessi nugahetti aanaa Jimmaa Horroo keessatti FDGn finiinaa jiruun dargaggootni fi barattootni humna waraana wayyaaneen ukkaamfamaa jiru. Humni waraanaa magaala Jimma Horroo keessa buufatee dirree waraanaa fakkeessanii jiru. Dhaadannoon barattootaa itti fufe. Qonnan bulaan, xiqqaadhaa hanga guddatti, milishootni fi deggertootni QBO hunduu FDGtti hirmaatanii jiru. Ganama kanaaf isin FDG qindeessitu jedhamee kanneen ukkaamfaman keessaa dargaggoota muraasa maqaan nu qaqqabee jiru

 1. Saamu’eel Masgabaauu –barataa
 2. Abbushaa Buzaayyoo- barataa
 3. Raamataa Tashoomee
 4. Raamataa Solomoon
 5. Milkiyaas Addisuu fi
 6. Saamsoon Solomoon

Kanneen jedhaman sabboontotaa fi Qeerroo oromoo magaalaa Jimmaa Horroo keessaa har’a lafa barii sa’a 12:00tti ijoolleen kunneen waraanan qabamanii bakka buuteen isaanii dhabame.

Sadaasa 30/2015 Goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Harammayyaa Warraaqsaa Bilisummaa Kaasuun Gaaffii Mirgaan Mootummaa Wayyaanee Sardaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Aside

Naqamte1Sadaasa 30,2015 Goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Harammayyaa Warraaqsaa FDG dhoosuun gaaffii Mirga Abbaa biyyummaa dhiyeeffachuun karoorri Master Pilaanii Finfinnee fi Labsii Magaalota Oromiyaa mormuun Warraaqsa Finiinsuun Waraana Wayyaanee Waliin Waldura dhaabbatan. Haromayaa
Goototni Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Harammayyaa FDG golee Oromiyaa dhihaa keessatti finiinaa jiru daran jabeessuuf har’a ganama barii irraa eegaluun gaaffii Mirga Abbaa biyyummaa fi Mormii master Pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa Mormuun FDG bifa jabaa ta’ee fi qindaa’een Iyyannoo gaaffii mirga Abbaa biyyummaa Oromoo gaafatuufi duula duguuginsa sanyii maqaa master Pilaanii Finfinnee fi Magaaloota Oromiyaan wal qabateen Mootummaan abbaa irree Wayyaanee uummata Oromoo qe’ee fi qabeenyaa dhabsiisuuf karoorfatee Oromoo
lafarra duguuga jiru irrattimormii guddaa dhiyeeffachuun .Haromaya

Iyyannoo gaaffii waliigala rakkoo haala yeroo uummata Oromoo mudatee jiruu irratti qindeeffachuun gaaffiilee 11 kan of irra qabuu aangawoota bulchiinsa Yuunibarsiitii Haramayyaatti kennuuf sochii gochaa akkuma jiranitti Waraanni Wayyaanee Mooraa Yuunibarsiitii Harammayyaa marsee eegaa jiru mooraa cabsee seenuun brattoota irratti dhukaasa banuun dirree waraanaa fakkeesse jira. Goototni barattootni Oromoo afaan qawween gaaffiin mirga abbaa biyyummaa karaa nagaa dhiyeeffachaa jirruu hin ukkanfamuu, hidhaa, du’aa fi waraanaan roorrifamuu hin sodaanuu jechuun FDG itti fufuun waraanaa Wayyaanee waliin yeroo amma kanatti wal jala dhaabbachuun falmii guddaatu gaggeeffamaa jira, aangawoonni mootummaa bulchiinsii yuunibarsiitii Harammayyaa gaaffii barattoota irraa fuudhuu diduun waraanaa itti bobbaasuun waraana guddaa mooraa Yuunibarsiitiitti seensiisuun Yuunibarsiitiin Harammayyaa dirree waraanatti waan jirjjiramtee jirtuuf Barattootni Oromoo mooraa gadi gadhiisuun gara uummataatti bahaa jiraachuun ibsame, yeroo amma kana warraaqsii haalan jabaatee waan itti fufee jiruuf Qeerroon gabaasa irraa jalaan ni dhiheessa.

Ibsa Dhabbaata Deeggarsa Qeerroo Idila Addunyaa (International Qeerroo Support Group)

Aside

November 30, 2015 Oromia

qeerroo_supportDeeggarsa  Qeerroo Idila Addunyaa (International Qeerroo Support Group)
P. O. Box 55244
Washington, DC 20040
USA

Sadaasa 29, 2015

Akkuma beekamu dhaabbanni Deeggarsi Qeerroo Idila Addunyaa, dhabbaata bu’aaf hin hojjanne (nonprofit organization) yoo ta’u, erga hundaa’ee  woggaa tokko ta’eera. Kaayyoon hundeeffama dhaaba kanas falmii qeerroo Oromoo mirga namummaa, dinagdee fi siyyaasa uummanni Oromoo jaarra tokkoo fi cinaa olif mulqamee miidhaa fi cunqursa alagaa hammaataa jalatti kufeef  deeggarsa barbaachisaa  gochuuf kan dhaabbaate dha. Koreen dhaaba kanaa wolgahii taasiseen haallan uummata Oromoo fi naannoo Oromiyaa keessa  dhiittaan mirga namummaa ta’aa  marii taasisuun ibsa ejjannoo armaan gadi kana baasuuf murteeseera. Guutummaa Ibsa Kanaa http://www.Ayyaantuu.com  irraa argattu

FDG Eegale Tokkummaa Ilmaan Oromoon Jabaatee Mootummaa Abbaa Irreetti Xumura Ni Taasisa!

Aside

qeerroo-edit

 

 

 

 

 

 

FDG Eegale Tokkummaa  Ilmaan Oromoon Jabaatee Mootummaa Abbaa Irreetti Xumura Ni Taasisa!

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Uummatni Oromoo waanjoo garbummaa jalatti kufe jedhee guyyaan itti tole jedhee bule hin jiru. Hin jiraatus. Qabsoo Bilisummaa Uummata Oromoo gaggeeffamaa asiin gahe keessatti uummatni Oromoo waanjoo garbummaa of irraa buusuuf qabsoo hadhaawaa gaggeessaa tureera. Addatti Jaarmayaan Qeerroo Bilisummaa bara 2011 akka Jaarmayaatti erga of labsee asitti FDG mootummaa Wayyaanee hundeen raasan gaggeessaa turee ammas itti jira. Keessumaa ammoo bara 2014 keessatti uummatni Oromoo tokkummaadhaan diina dura dhaabbatee ‘‘ Haqa Keenyaa fi Biyya Keenya Diinaaf!’’ jechuudhaan wareegama qaqqaalii kaffaleera. Kumaatamaan mana hidhaatti ukkaamsamanii jiru. Dhibbootaan ammoo irbaata rasaasaa tahuudhaan dargaggootni Oromoo abbaa biyyummaa uummata Oromoo mirkaneessuuf rasaasa dura dhaabatanii ammas itt jiru.

FDG amma Oromiyaa keessatti qabatee finiinaa jiru galmaan geessisuudhaaf gumaatni nama tokkee murteessaa dha. Kanaaf uummatni Oromoo FDG kanatti dabalamuudhaan mirga saba Oromoof falmuun saba keenya “Mootummaa Dhablee” tahee bara baraan itti roorrifamaa jiruu fi qabeenyi biyyaa irraa saamamaa jiru bilisa maasuuf jecha, hiree murteffannaa isaa akka mirkaneeffatuuf dirqamni olaanaan nurra jiraachuu hubachuu barbaachisa. Keessumaa ammoo FDG amma eegale galmaa geessisuudhaaf dirqamoota armaan gadi hojiitt hiikuuf jabaatnee hojjechuun dirqama.

 1. FDG amma eegale namuusa FDG tiksinee galmaan geessisuuf gumaata barbaachisu gumaachuu;
 2. Qajeelfamootaa fi ajaja mootummaa kan dantaa umamta keenyaa tuqu kamuu hojiitti hiikuu diduu fi dura dhaabbatuu;
 3. Tooftaawwan Qabsoo Fincilaa kan karaa caasaa fi bifa adda addaan baafaman hordofuun FDG dhaabbataa gaggeessuuf murannoon socho’uu;
 4. Bakkeewwan garaa garaatti dhaadannoowwan garaa garaa maxxansuu;
 5. Omisha mootummaan dantaa uummataa miidhuuf fayyadamutti dhimmi bahuu dhiisuu;
 6. Mirgi dimokraasii dhugaa fi sagaleen uummataa kabajamee hireen murteeffatnaa hanga argamutti haqaaf jecha wareegama karaa hundaan nu gaafatu baasuu.

Akkuma beekamu yeroo ammaa kana FDG Oromiyaa bakkeewwa garaa garaa addatti magaalaa Gincii, Amboo, Najjoo, Mandii, Gidaamii fi bakkeewwan birootti finiinuu eegaleera. FDG kun itti fufinsi isaa mirkaneeffamee uummatni Oromoo tokkummaadhaan FDG kanatti makamaa deemaa jira;  mootummaan Wayyaanee guyyaan itti hundeen buqqaatu dhiyaachun mirkana. Kana taasisuuf ammoo nuyi miseensotnii fi deeggartooni Qeerroo Bilisummaa dirqama olaanaa ofitti fudhatnee soho’uun nurraa eegama. Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Sadaasa 29 2015

Jiraattota Iluu Abbaa Booraa Magaalaa Mattuu fi Oromiyaa Biratti Irreessi Birraa Malkaa Sootii Guyyaa Boruu Kabajamuuf Jira.

Aside

Sadaasa 29,2015 Gabaasa Qeerroo Mattuu

Oromoon Kaabaa biyyattiitii dhiibamee as deebi’e gabaroon oromduroo wajjin yeroo ilmaan maccaa sirna lafa babal’ifannaan dhiha Oromiyaa,kaabaafi kibba dhiha biyyattiitti qajeelan Ayyaantuun Oromoo isaan eebbise,Nama Abbaa Gadaa Nagawoo jedhamuunis deemiitii “lafa ilmaan Oromoo keenyaaf mijaataa ta’e ilaali” jedheeni

Abbaan Duulaa Sadoo(sirna?)Gadaas Dhidheessa cehee lafa mijataa jiruuf jireenna oromootiif aanjawaa ta’e ilaalee yeroo deebi’u,Oromooti manaafi lagaan dhidheessarratti adda ba’anii lsaan eegan abbaan duulaafi ayyaantuun oromoos namoota kanaan hanga ayyaantuun Oromoo “isin oofkalchuufi isinii tufutti waan tokkoon waaqi isin rifate jedheeni maali yeroo jedhaniin beeka godhadhaa garuu isinii hinbulin jedheen yeroo kana Ilmaan Tuulamaa fi Macca keessaa ofitti dabalee Tum’een waaqi dhiifama akka nuuf godhu fagaadheen jiraadhaa naaf eebbisi jedheeni

Qaalluun sadoo gadaas hooda ittiin bulan hooda Buuy’oo(buuyyoo)eebbiseefi hanga baaroo _akooboo siif eebbiseera jedhee geggeesse Tum’eenis gara iluu abbaa boor har’aatti godaanee babal’atee ilmaan hedduus godhatee jiraachaa har’a ga’e

Ilmaan Tumee
Salgan Iluu
Arfan Mattuu
Shanan Buunnoo
Shanan Hurrumuu
Ilmaan Tuulamaas aanaa bachoo har’aa irra babal’atanii maccaatuulamni irra jiraatu.Iluun Gootota bebbeekamoo akka Hiikaa Awwaajii
Fatansaa Iluu
Firrisaa Abbaa Waggaa

Hawwata tuurizimiif kan ooltu, Bosonni Yaayyuus keennaa uumamaa addaati.

Magariistummaa dachee keenyaatiif kan nu irraa adda ba’uu hin barbaanne bulchiinsi koloneeffattoota Kaabaa erga Oromiyaa cabsanii qabamuu Jimmaan dura hoggansa Raas Tasammaa Naaddootiin Gootichi Fatansaa Iluu erga ajjeefamee booda Oromoon Tummee Qaalluu Buuyyootiin,Oromoon Leeqaa immoo Qaalluu Hooda Duumessootiin buluun isaanii hafe. Akkaataan itti haasawu fi yaaduu dalagaa dalaguu illee habashoota taasisuuf waan dirqsiisaniif kunoo Iluun har’a illee garbummaa jibbisiisaa keessa dabartee godinicha keessatti Afaan Oromoo akka Afaan lammaffaatti dubbatamuuf deema. Bulchiinsi garboomfataa godinicha iddoo lamatti adda baasuuf kan haal duree xumureefi Godina Buunnoo Beddelleefi Iluu Abbaa Booraa jedhamuuf akka jirus hubatneerra .Ammaan kana Malkaa Soor irra Kan jirru yeroo ta’u, Oromoon marti ba’e dargaggoofi barattooti kolleejjii barsiisotaa Mattuu,Barattoonni Yuunibarsiitii mattuu hawaasi bal’aan irratti argamuun walleelee warraaksaa dhageessisaa tikaa wayyaanee jabaa jalaa didee itti fufee jira

Gaaffii Mirgaa fi Mormii Maaster Plaaniin Finfinneen Wal Qabatee Godina Lixa Wallaggaa Aaanaa Jaarsoo Keessa Barattooti Oromoo 21 Hidhaman.

Aside

Sadaasa 28,2015 Jaarsoo
JaarsooGaaffii mirgaa fi diddaa Mormii master Pilaanii magaalaa Finfinnen  wal qabatee G/Wallaggaa  Aanaa Jaarsoo keessa bartonnii 21 ta’aan qabamanii manaa hiidhaa anaanichattii darbatamanii jiru. Barattootii fi jiraattoti naannichaa mana barnootaa dhaabuun dhadatnoolee adda addaa qabatanii gaaffi dimokiraasii fi mirga namoomaa irratti hundaayeen mormii sirna abbaa irraa Wayyaanee yeroo dhageessisanitti,loltooti mootummaa Wayyaanee heddumminaan naannciha qubachuu irraan kan ka’e barattootatti dhukaasuunii fi reebichaan naannicha irraa adda tamsa’anii yeroo yaalanitti gootonni barattooti Oromoo diddaa itti fufuun walleen warraaqsaan ABO fi WBO,Qeerroo faarsaa magaalichatti naannwaa akka turan gabaasi Qeerroo addeessa.
Haaluma kanaan qonnaan bultooti Oromoo   Gandaa Baaboo Garjoo fi Ganda Haro biruu jedhamu keessattiis FDG haalan jabbeessuun kaabinootaa fi dabballoota Wayyaanee naannoo isaanii irraa akka bahanii fi hidhatnoo isaanii hiikkatanii nagaan saba isaanii Oromoof akka qabsaawan akeekachiisanii jiraachuun beekame.

Qonnaan Bulaa, Guddaataa Dhuunfaa Jedhamu Wallagga, Laaloo Asabii Irraa Rasaasaa Loltoota Wayyaaneen Rukutame Mirga Sabummaaf Jedhcha Wareega Kafale.‏

Aside

Gabaasa Qeerroo Sadaasa 28,2015 Gimbii

Oromian resistanceOdeessa Qeerroo Wallagga lixaa Laaloo Asabii irraa FDG yeroo ammaa kana godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti finiinaa jiruun mootummaan wayyaanee humna waraana uummata nagaatti bobbaasuun rasaasaan reebuu jabeessaa jiruudha. Haatau male gaaffiin, dhaadannoowwan barattootaan, uummataan taasifamaa jiru godina Wallaggaa lixaa keessatti kan jabaatee itti fufeedha.

Sadaasa 28,2015 FDG Wallagga lixaa aanaa Laaloo Asabiiitti ka’een qonnaan bulaan tokko rasaasaan rukutame har’a buufata fayyaa magaalaa Gimbiitti addunyaa kana irraa godaanuu Qeerroon gabaasee jira.
Qonnaan bulaan kun Guddataa Dhuunfaa kan jedhamu gaaffii abbaa biyyummaa qabatee barattootaa fi uummata waliin dhaadannoo dhageesisaa osoo jiru waraana humna Agaaziin rasaasaan rukutamuun gara buufata fayyaa godina Wallaggaa lixaa Gimbiitti dabarfamuu Qeerroon gabaasee ture. Guyya har’aa qote bulaan kun hafuu akka hin dandeenye lubbuun boqochuu Qeerroon gabaasera. Akkasuma anaama kana keessatti kan gurri rasaasaan rukutamee irraa citee fi miidha gurguuddaan irra gahe akka jirus Qeerroon gabaasee jira. Dhimma kana ilaaluun odeessa dabalataan kan walitti deebinu yoommuu tahu FDG kan wal irraa hin cinneen itti fufe hanga galii isa gahutti kan dhaabbanne dhaadannoo fi sirboota qabsootiin wal deggeree jabeeffamee itti fufee jira.

 

Godina Wallaggaa Aanaa Jaarsoo Keessatti FDG Jabaachuun Magaala Irraa Gara Qonnaan Bultoota Baadiyaatti Cehaa Jira.

Aside

Gabaasa Qeerroo Jaarsoo Sadaasa 27,2015

Godina Wallaggaa aanaa Jaarsoo keessatti FDG haala jabaateen itti fufuun barattooti Oromoo aanichaa mormii master Plaanii Finfinnee fi gaaffii mirgaa Oromoo walii galaaf jecha diddaa sirnichaa jabeessanii jiru. Haala kanaan barattooti Oromoo hedduun waraana Agaazii Wayyaaneen sababaa qabamanii hidhamanii fi haala sochii mirgaa irraan kan ka’e uummati naannichaa fi qonnaan bultooti diddaa jabeessanii hanga yeroo ammaatti dabbaloootaa fi milishoota naannoo aanotaa fi gadoota hunda keessaa arihanii uummatichi ofiin of bulchuu filataa akka jiru Qeerroon gabaasee jira.

FDG Wallaggaa Lixaa A/Laaloo Asabiitti Dhoween Dargaggootni Oromoo Lama Rasaasaan Rukutaman‏

Aside

Gabaasa Qeerroo Laaloo Assaabii Sadaasa 27,2015

Qeerroo KaiDiddaan mormii maaster pilaanii Shaggar Lixaatti eegale Wallaggattis qaari’e ammalle ni jabaate wayyaaneen lafa lixxu dhabde waraana uummatra nagaatti bobbaasuun dhukaasa banaa jirti. Gabaasa amma lixa Wallaggaa irraa sochiin Qeerroo akka gabaasetti  har’a lixa Wallaggaa Aanaa hundatti FDG qabatee jira.Addatti FDGn harka qullaa har’a magaala Laaloo Asabiitti ka’een meeshaan uummata irratti dhuka’us uummanni barattootni sodaa tokko malee dura dhabbachun falmii hedduu dhageesisaa dhaadannoos olkaasuun
-Master Pilani ni mormina
-Wayyaaneen nun bittu
-Mirgi uummata keenya haa kabajamu
-Saamichi lafaa haa dhabbatu Jechuun FDG itti qabsiisuun waraanni wayyaanee magaalicha buufatee jiru dhukaasa baneen namootni lama mada’anii hospitaala seenuun gabaasaa jiru.Uummanni hidhaatti guuramaa jira. Kunis FDG qabbaneesse osoo hin taane haala raajeffachiisaadhaan ittuma fufanii jiru.
Rasaasan kan mada’an keessaa Gammachuu Dabalaa barataa yoommuu tahu kan biraa yeroodhaaf maqaan isaa waan nun gahiniif itti deebinee
gabaasa goona.

Goototi Barattooti Oromoo Mana Barnootaa Qophaa’ina Naqamtee Ittisa Humna Tika Wayyaanee Cabsuun Guyyaa Har’aa Hiriira Mormii Sirna Wayyaanee Bahan.

Aside

Gabaasa Qeerroo Naqamtee Sasaasa 27,2015

IMG_20151127_065121Manni barumsaa Daaloo Sadarkaa duraa barnoota cufanii wayita geggeessaman,qophaa’iinni immo barattooti dareedhaa kaasanii guutuu magaalaa Naqamtee keessatti FDG itti fufanii jiru.

Wayita barattoonni FDG dhageessisan kanatti poolisoonni Oromiyaa suuta jedhanii ilaalaa kan turan yeroo ta’u, boodarran humni kora bittinneessa deeppoo bakka kuusaa peetiriyooliyeemii jiraatan konkolaataadhaan itti fe’amaa turan,haala kana hunda mo’achuun gootonni barattooti Oromoo diddaa isaanii argisiisaa fincila diddaa gabrummaa itti fufaa hiriira bahanii jiru.
Dhaadannoon isaanii
1 .Finfinnee handhuura Abbaa keenyaa murree hin kenninu

2. Ijaarsi marfata konkolaataa bifa Jawween ijaarame”jawween naqamterraa haa ka’u”

3. Uummati Oromoo mana hidhaati haa lakkifamu

4 .Saamichi lafaa hadhaabbatu

5. ABOn abdii fi irree uummata Oromooti.
6. .Hoji dhabdummaan haa furamu
7 .Lammiilee FDG irratti ajjefamaniif mootummaan itti gaafatama haa fudhatuJechaa kan turan yeroo ta’u,
Barattoonni kun karaa nagaa dhaadhannoo isaanii hanga sa’a gabaasaa kanaatti dhageessisaa jiru

Gumiin Aadaa fi Dagaagina Afaan Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa Gutummaatti Cufame.

Aside

Sadaasa 27,2015 Gabaasa Qeerroo Naqamtee

IMG_20150503_021619Qeerroon yuunibarsiitichaa ka Caffee godina Oromiyaa keessa tokko bakka bu’uun tajaajilaa ture akka jedhetti Sanbataduraa boriitti sagantaa simannaa barattoota yuuni barsiiyichaaf qopheessan akka dhaabbatu ta’uusaa himeera. Dargaggoon kun akka jedhetti Waajjira Itti aanaa Yuunibarsiitii Wallaggaa wayita dhaqnee eyyama gaafannetti guyyaa duraa eyyama erga argannee booda,Baankota fi abbootii qabeenyaa akkasumas namoota guddina aadaafi Seenaa uummata Oromoo barbaadan Ispoonsara gaafanne namoota fi dhaabbilee heddurraas deeggarsa arganne.

Deeggarsa argame kanaanis,mana nyaataa dhuunfaa tokko deemnee  qarshii kuma kudhaniin nyaataa Aadaa Oromiyaa guutuu akkasumas meeshaalee Aadaa fi Seenaa ,uffata dabalatee waan uummata keenya ibsu mara qopheessinee turre.

Artiistota muraasa,Barsiisota aartii Afaan Oromoo fi barsiisota Afaan oromoo,Abbaa Gadaa Maccaa Duraanii Ilma Gooticha Dhugumaa Jaldeessoo Abbaa Gadaa Maccaa Obbo Dooris Dhugumaa, jaarsolii biyyaa dabalatee affeeramanii turan.Haata’u malee, Dr Hasan Waajjira biiroo itti aanaa Yuunibarsiitii Wallaggaa “isin Jaarsolii fi Qeerroo ABO nurratti sirbisiisuufi akkuma 2014 Fincila qopheessuuf waan deemtaniif,ammaa kaasee Yuunibarsiitii Wallaggaa keessatti GADOn kan hin jirre ta’uu beekuu qabdu jechuun dhangaa uummati Oromoo ittin wal arguuf,walbaruuf saganteeffame kana busheesse

Caffeen GADO Yuunibarsiitii wallaggaas, kanaan booda waa’ee guddina aadaa fi seenaa uummata keenyaa waadaa fuunee hojiitti seenne humni mootummaa fi ergamtooti diinaa hojii waan nudhorkaniif
1 Barattooti fi Uummati gaaffii abbaa biyyummaatti dabalee akka falmaa godhu
2 Dhangaa hawaasa keenya tortortuu OPDOtiin alaa’e kana Yuunibarsiitiin wallaggaa itti gaafatama fudhatee akka qabeenya bade nuuf deebisu
3 Yuunivarsiitichi jala deemtota maqaa Oromootiin daldalan ijaaruu waan maluuf ijaarsa gama moorichaan geggeeffamu akka hin fudhanne

FDG Wallagga Lixaa Laaloo Asabiitti Ka’een Kora Bittinneessaa Federaala Irraa Ergame Irratti Tarkaanfii Jabaan Fudhatame, Barattootni Lamas Madoo Ta’an‏

Aside

Gabaasa Qeerrooo Sadaasa 27,2015
diddaa9FDGn wallagga keessatti sadaasa 27/2015 kaasee haala wal irraa hin cinneen gaggeeffamaa jiru oromoon dachee irra jiru quba qaba.FDG har’a wallagga Lixaa aana Laaloo Asabitti dhoween uummata, barataa, hojjetoota mootummaa garagaraa kanneen gaaffii uummataa deggeran, poolisoota oromiyaa kanneen uummataaf naatoo qaban waliin diddaa jabaan sa’a 4-6 keessatti gaggeeffameen dhukaasni uummata irratti dhuka’e. Barattootni lama
1.Guddataa Dhuunfaa kan jedhamu rasaasaan miilli rukutame
2.Gammachu Dabalaa kan jedhamus rasaaraan rukutame lachuu buufataa fayyaa kan jiran yoommu tahu
Humni hin beekamne uummata keessa goreen kora bittinneessaa wayyaanee lama irratti tarkaanfii fudhateen hojiin ala taasisee jira. Reebichi hamaan humna wal qindeesse uummata keessaa ijaarameen tarkaanfii boonsaa fudhatee hojii boonsaan hojjetamuu gaaffii fi dhaadannoon uummataa haamilee jabaa kan dargaggootaa fi jaarsolii xiqqaa fi guddaa osoo hin jannee hirmaachiseen oolee jira.
Ammaa jabaatee fufaa jira.

FDGn Oromiyaa Itti Fufee Oole Magaalaan Jaarsoo Godina Lixa Wallaggaatti Argamtu Keessatti Barattooti Mormii Sirna Wayyaanee EPRDF Dhageessisaa Oolan.

Aside

Sadaasa  26,2015 Gabaasa Qeerroo Jaarsoo

Maddi oduu Qeerroo akka ibsutti barattooti Mana barnootaa Jaarsoo Sadarkaa duraa,Sadarkaa 2ffaa,qophaa’inaafi Kolleejjii teeknikaa fi ogummaa Jaarsoo sa’atii jahaa hanga sagaliitti FDG irra irra turan

 1. Maaster pilaaniin Finfinnee gokuma hojiirra hin ooluQaami barattoota Oromoo fi hawaasa Oromoo bara 2014 ajjeese seeratti dhiyaatee itti gaafatama haa fudhatu
 2. Dhagaa hoofii,warqee,meerkurii fi albuuda oromiyaa kamuu saamuun hadhaabbatu
 3. Miidiyaan Afaan amaaraan Oromiyaa keessatti tamsaasan haa dhaabbatan
 4.  Biyya Abbaa keenyaa irratti TPLFn ajjeesamuun keenya haa dhaabbatu.
 5. ABOn Kallacha Qabsoo Oromoo waan ta’eef akka inni nu bulchu barbaadna.
 6. Barattooti,hojjettooti,daldaltooti fi hawaasi Oromoo wayyaaneedhaan mana hidhaatti guuramee jiru haa lakkifamu
 7. Baaburri minilik maqaa minilikiin Oromiyaa keessa akka hin qaxxaamurre

Oromoon Afaan Oromoo Afaan hojii federaalaa taasisuu Caalaa mirga hire murteeffannaa ofii waan barbaaduuf mirgi hire murteeffannaa keenyaa nuuf ha eegamu

Barruun Qeerroo Oromiyaa Bakka Gara Garaatti Tamsa’uu Itti fufee, Wallagga Magaalaa Mandii Keessatti Ammoo Diddaan Gabrummaa Jabaatee Itti Fufuun Manneen Daldhalaa fi Waajiraaleen Mootummaa Cufaman. Namoonni Sadiis Maddawuun Lama Ammoo Loltootaa Wayyaaneen Ukkamfaman.

Aside

Gabaasa Qeerroo Sadaasa 26,2015 Mandii

FDG Oromiyaa keesatti yeroo ammaa kana mormii MP wal qabatee ka’ee jiruun Wayyaanee daran sodaachisee jira. Kaleessa lixa Wallaggaa Mandiitti diddaan ka’e Wayyaanen uummata naga irratt dhukaasa bante namoota 3  madoo goote 2 kan biro ammo ukkaamsuun bakka bu’an hin beekamu. Haala Kanaan diddaan kan itti caalu malee kan laaffate miti.Kanumatti fufuudhaan halkan edaa ergamtoota wayyaanee magaala Gimbii keessaa adamsanii Oromiyaa hin gurgurtan jechuun gootonni Oromoo tamsaasaa jiru.

Kana malees magaalaa Mandii,Najjoo fi Qilxuu Kaaraa jedhamu keessatti barruun warraaqsaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo jedhu heddumminaan faca’uu fi buufata fayyaa fi manneen barnootaa akkasumas waajjiraalee Mootummaa biratti faca’ee kaan maxxanfamaa ooluun loltootaa fi kaabinoota Wayyaanee guddoo kan rifachiise ta’uu Qeerroon gabaasa.

Magaala Mandiitti diddaa ka’een wal qabatee har’a suuqiwwan, waajjiraaleen, daandiin ummanni irra deemuu fi konkolaataa waanni hundumtuu cufaa akka tahe Qeeyroon gabaasaa jira. Magaala Mandii keessi dirree waraanaa taatee jirti yeroo kana. Namni dhimma isaa daandii irra deemus qabamuun qoratama waajjira poolisiitti. FDG ammallee kan boodatti jedheen osoo hin taane jabaatee itti fufeera Wallagga keessatti Gimbii, Dambi Doollo, Najjoo,Manasibuu fi Naannoo Gullisootti.Odeessaan waliin jirra.