Dhumaatiin Suukkanneessaa Ummata Oromoo Irratti Raawwatame.Fincilli Diddaa Gabrummaas itti Fufe.

Gabaasa dabalataa, Eebantuu,Fulbaana 26,211

Lixa Oromiyaa Wallaga keessatti Fulbaana 22,,20011  hanga Fulbaana 26,2011 itti  lola ummata Oromoo meesha maleeyyii fixuuf karoorfamee meeshaa gurguddaa waan akka Bireenaa fi Baazuqaan qindaa`een walitti bu’iinsa Ummata Oromoo fi Gumuzi jidduutti ta`e irraan Ummata Oromoo Irraa namoota heedduun wareegamnii namootni heedduun madaa`anii jiraachuu beekame. Lolli kun kan ta`e Aanaa Eebantuu Ganda Lalisaa Dhangaggoo, Ona Mootii, Qilxuu Sanyii, Axabballaa,Yuubdoo fi Bakka Qonnaa Balaccu jedhamutti lolli kun Guyyaa shaniif meeshaa ammayyaa fi humna hidhannoo guutuu hidhateen Mootummaan Wayyaanee qindeessee ummata Oromoo irratti Gosa Gumuz meeshaa xiqqaa irraa hanga gurguddaa hidhachiisuun, Oromota meeshaa maleeyyii Qotee bulaa, maanguddoo f i Ijoollee irratti bobaasee qe’e jireenya isaanii keessaatti ficisiisaa akka jiru qeerroon naannicha irraa gabaasa.

Akkasumas maanguddootni,hawwanii fi shammarran,daa`imman kumaa lakkaawaman qe’ee fi maatii isanii irraa adda ba`uun buqqaa`anii lubbuu ofii baraaruuf jecha  gara magalaa Qeellootti baqatanii gargaarsa nyaataa fi dhugaatiin/Midhaanii fi bishaan tokko malee mankaraaraa jiru. Ummati Oromoo rakkoo fi gidiraa akkasii keessa jiran hanga ammaati qaami kamiinuu qaqabee kan gargaarre waan hin jirreef lammii ofii dhihoo fi fagoo jiru maratti gabrummaan hammaate nuu birmadha jechaa dhaa jiru.

A. Namoota Lubbuun isaanii dabre ykn ajjeeffaman ammatti kan maqaan isaanii gabaafame keessaa,

1. Obbo Maatabuu Xiixaa Abbaa Ilmaan 15

2.Obbo Nigaatuu Dabbis Abbaa ilmaan 14.

3. Obbo Abdannaa Darajjee Abbaa ilman 07

4.Obbo Fiqaaduu Hundumaa Abbaa Ilmaan 06

5. Obbo Tafarii Adimaasuu Abbaa ilmaan 05

6.Obbo Dassaalee Ittafaa Abbaa Ilmaan 04

7.Barataa Magarsaa Guddaataa Barataa kutaa 12

B. Namoota Madaa`an,

1. Obbo Gabbisaa Kasasaa

2.Obbo Asaffaa Gabbisaa

3.Obbo Abbabaa Malataa

4.Obbo Abdiisaa Abbabaa

5.Obbo Fiqiruu Dhaabaa

6.Yaaragaal kan jedhamna.

C. Namoota qee fi qabeenya, manaa fi maatii isaaniirraa buqqa`ee yeroo ammaa Magaalaa Qeellootti baqatee gargaarsa dhabee mankaraaraa jiran ,maatiwwan kuma Tokkoo fi Dhibba Lama/1,200/abbootii Warraati.

CH.Daa`imman Yeroo ammaa Abbaa fi haadha isaanii/Warra isaaniirraa adda baa`anii qofaa isaanii facaa`anii jooraa jiran daa`imman Dhibba sadii/300/ walumaa galatti namoota Sababa lolaan qee fi qabeenya isaaniirraa du`aa fi ajjeechaa jalaa baqatanii buqqaa`an yeroo ammaa aanaa Eebantuu magaalaa Qeellootti baqatanii jiran namoota 1,500-2,000 ta`u.

Halli kun hanga ammaatti tasgabbii hin argatiin jira,karaa mootummaa Wayyaanee meeshaalee waraanaa gurguddaa fi konkolaatota warren ummata Gumuzii ittiin gargaaruu malee ummata Oromoo qe’ee irraa buqa’eef homaa kan birmate hin jiru.Lollii fi gochaan kun ummata Gumuzii fi Oromoo jidduu haafakkaatu iyyuu malee kallattiin kan tahaa jiru Wayyaanee TPLF fi ummata Oromoo jidduutti rakkoo jiru irraa tahuu qeerroon naannoo sanii gabaasa.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!

Wayyaanee TPLF Gumuzii fi Oromoo jidduutti waldhabbiin itti fufsiise.Saboota walitti buusuus tooftaa godate.

Gabaasa Qeerroo Ona Giddaa Ayyaanaa, Fulbaana 26,2011

Fincila diddaa gabrummaa ummanni Oromoo eegalee jiru  gara dhabsiisanii ilaalchaa fi haala diddaa ummataa fuula isaa jijjiruuf jecha mootummaan TPLF ummata Oromoo fi saboota Gumuzii walitti naquu itti fufee jira.Haala kanaan Fulbaana 25,2011 walitti bu’iinsi Ummata Oromoo fi Gumuzii hammaachuu irraan Ona Hebantuu naannoo Qeelloo jedhamutti  ilmaan Oromoo irraa nama 7 lubbuun isaanii darbee jira. Lolli kunis hammaachuu irraan kan ke’e onoota Giddaa,Limmuu,Gali fi Hebantu bakka jedhamanitti jeequmsa uumee akka jiru gabaasi qeerroo ifa godha.

Fulbaana 26,2011 (har’a) ammo lolli kun hammaachuu irraan  kan ka’e ummanni Oromoo du’a ilmaan isaatti aaruu irraan kan ka’e fincila diddaa gabrummaa Wayyaanee irratti qabu jabeessee ka’uun konkolaataa warra ummata Gumuzii humni Poolisaa qabatu tokko qabanii Poolisa irraa fudhachuun harka ummata Oromoo diddaa gabrummaaf sosso’uu galee jiraachuu qeerroon gabaasa.

Gabaasa haala kanaa jala buunee yeroo irraa yerootti gabaafna.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Barruuleen Qeerroo Wajjira Poolisii fi mooraa human dafee qaqabaa Wayyaanee keessatti faca’uun Jeequmsa uume.


Gabaasa Qeerroo aanaa Giddaa,Fulbaana 25,2011

Fulbaana 24,2011, Godina Wallaggaa, aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti barruun ejjennoo Qeerroo fi yaamichi Fincila diddaa gabrummaa  ibsu qabxii 16 kan of keessaa qabu waajjira Poolisaa fi mooraa humna dafee qaqabaa keessatti faca’uu irraan kan rifate mootummaan Wayyaanee ummata nagaa goolaa jiraachuu odeessi Qeerroo aanaa Giddaa Ayyaanaa addeessa.

Dhimma kanaan wal qabsiisuun humni poolisaa fi bulchitooti Wayyaanee aanaa san keessa sosso’aa jiran dargaggoota nagaa qabanii hidhaatti geessuu beekamee jira. Akka kanaan dargaggoo

 1. Alamuu Gammachuu
 2. Asmaraa Oljirraa

Kanneen jedhaman badiin tokko malee qabanii mana hidhaa hin beekamne geessanii jiru.

Haala kanaan kan jeeqamte Wayyaaneen akkuma aadeffatte ummata jeequu fi sakatta’uu eegaltee jirti.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!

Endless Crackdowns and the Threat to Democratization in Ethiopia – HRLHA

HRLHA – Urgent Action and Appeal

September 2011

The Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) would like to express its deep concern regarding the safety and well-being of the victims of the most recent crackdowns against the independent media and political organizations.

The TPLF/EPRDF-led Ethiopian Government has arrested and imprisoned Journalist Eskinder Nega and four Unity for Democracy and Justice (UDJ) political party leaders alleging that they were preparing for committing “terrorist acts” through their links with the Ginbot 7 opposition political party, which the government labels as a terrorist.

It is also remembered that similar arrests have been made based on similar allegations during the whole month of August and the beginning of September. Victims of these earlier extra-judicial actions by the Ethiopian Government include Mr. Bekele Gerba, of the Oromo Federalist Democratic Movement, a political opposition party in Ethiopia, and Olbana Lelisa of the political opposition Oromo People’s Congress party. The government has announced that both men were arrested on suspicion of belonging to the Oromo Liberation Front (OLF), a charge the government often uses to silence members of the Oromo political oppositions.

Whatever allegations the Ethiopian Government is making, the obvious thing as to why these most recent arrests and imprisonments are taking is that most of these targeted individuals have communicated with and spoken to representatives of human rights agencies such as Amnesty International; and to everyone’s understanding, this is one of the fundamental rights guaranteed in the country’s constitution. But, given its eighteen years history in power especially in terms of freedom of expression, the TPLF/EPRDF Government never tolerates any attempt by individuals, the media, or political organizations to bring its political and economic wrong-doings to the attentions of the outside world.

It has been reported through various media that these suspects, who were instead known to the public for their strong criticism against political and economic maladministration of the ruling TPLF/EPRDF party, are being held at the infamous Ma’ikelawi Central Prison, where torture is at the top in the list of the means of coercions, harassment and intimidation. Ma’ikelawi is also where know political figures and activists are systematically eliminated through those torturous means.

By inappropriately exploiting the global agenda of “war on terror”, and by using the extremely biased, abusive, and repressive “anti-terrorist law” it enacted in 2009, the Ethiopian Government has been severely threatening the already staggering democratization process in the country. The international communities and the Western allies of the TPLF/EPRDF Government are undoubtedly very well aware of the fact that victimization of innocent citizens simply because they attempted to exercise their basic democratic rights, incarcerations, denials of justice, destruction of families and condemnations to destitution, etc. have been the fate of the majority of Ethiopians in the past eighteen years. On the other side of these politically motivated discriminatory experiences, we have witnessed the reigning of a one party dictatorial rule driven by individual and group interests. And these all kinds of harassment and intimidation against groups and individuals who have been critical of the TPLF/EPRDF Government are aimed at ensuring a tight and lifetime grip on power.

HRLHA believes that Ethiopians have already got more than enough of these ill-treatments, gross punishments, and sufferings. It also believes that it is time to say “ENOUGH IS ENOUGH” for the international communities in general, and particularly for TPLF/EPRDF’s Western allies who provided PM Meles Zenawi with the global licence of “war on terror”, from which he inappropriately derived his “anti-terrorist law” that he is abusing to punish and silence all political opponents, human rights activists, and free press journalists.

The HRLHA calls upon local, Western Governments, regional, and international human rights and diplomatic agencies to join hands and send a clear message to the Ethiopian Government to, first of all, unconditionally release all political prisoners; and, secondly, honour all the constitutional and other fundamental human rights so that the democratization process would take the right track. Those who do not tolerate the exercising of the freedom of expression, which is the foundation stone of democracy, should not be tolerated.

The Human Rights League of the Horn of Africa/HRLHA is a non-political and non-partisan organization which attempts to challenge abuses of human rights of the peoples of various nations and nationalities in the Horn of Africa. HRLHA is aimed at defending fundamental human rights including freedoms of thought, expression, movement and organization. It is also aimed at raising the awareness of individuals about their own basic human rights and that of others. It has intended to work on the observances as well as due processes of law. It promotes the growth and development of free and vigorous civil societies.

– Read the Full Statement (HRLHA)

Oromia-Ethiopia: OSGA Appeal for Urgent Action

Oromia-Ethiopia: OSGA Appeal for Urgent Action

September 22nd 2011

To: Gianni Magazzeni,

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Geneva, Switzerland

The Oromia Support Group Australia (OSGA) expresses its serious concern regarding those illegally kidnapped and detained at the ‘Mikelawi’ Central Investigation Centre, of guiltless Oromo civilians:

1. Zemachu Makonen (student – Adama University), kidnapped from ‘Dambi Dollo’ West Oromia, on 2nd of August 2011, taken to ‘Mikelawi’ – Central Investigation Centre, and he was brutally tortured.

2. Garbaba Gaddisa – Kidnapped on 10th of June 2011 from his work place, and taken to ‘Mikelawi’ – Central Invetigation Centre. Families and relatives are denied access to visit.

3. Gammachis Yoseef (student – Adama University), kidnapped in the same month from Nadjoo town, West Oromia, and his whereabouts remain a mystery to his families.

4. Mr Laggasa Detti (former Secretary General of Mecha-Tulama Self-help Association) kidnapped on 23rd of August while on his way to home in Ginci, place close to the capital city.

5. Mr Mulugeta Riqitu (school teacher) kidnapped and detained

6. Sisay Sarbessa (Student –Finfinne- Addis Ababa University) kidnapped and detained.

The following individuals were also kidnapped and detained in the first week of September 2011 at the same centre – ‘Mikelawi’ Investigation centre:

7. Mr. Baqqala Garba
8. Mr. Olbana Lellisa
9. Mr. Gachana Ararsa
10. Mr. Habtamu, from Ginci area
11. Mr. Abdisa Sori (from Ada’a Bargga district)
12. Mr. Sirnessa Abarra (from Ada’a Bargga district)
13. Mr. Masay Girma (student)
14. Mr. Sonbee (student)
15. Mr. Dadhi Galan (Artist)
16. Mr. Cala Hayilu (Lecturer – Adama University)
17. Mr. Abarraa Dame
18. Mr. Gaachana Ararsaa
19. Mr. Jiraa Ajjamaa
20. Mr. Darajjee Amanaa
21. Mr. Motummaa Fayyeraa
22. Mr. Baqqalaa Uurgeessa
23. Mr. Kabbadaa Daadhii
24. Mr. Habtauu (Surname not identified)
25. Mr. Abdii Soorii
26. Mr. Sonsa Abarraa
27. Mr. Alamaayyoo Tolaasaa
28. Mr. Abarraa Tasfaayee
29. Mr. Haptamu Kabbada
30. Mr. Buruk Shifara (from Elfata district)
31. Mr. Biraanuu (student – from Ginda barat district)
32. Mr. Asmaraa Tolasaa (Student )
33. Mr. Amanu Fufaa (from Gindabarat district)
34. Mr. Alamaayyo Tolasa (Student)
35. Mr. Buruk Shifarra
36. Mr. Abarra Tasfayye
37. Mr. Habtamu Kabbada
38. Mr. Biranu (from Dandi district)
39. Mr. Biqila Namomsa
40. Mr. Indaalo Babu
41. Mr. Tolasa Ayyale
42. Mr. Taddasa Gudata (from Horro Guduru – Jaardagaa Jaartee district)
43. Mr. Lammi Nagash
44. Mr. Gammada Yaadata (from Naqamte town)
45. Mr. Alamuu Gammachuu,
46. Mr. Wande Bayyana and
47. Mr. Abdi Yadata (No. 45-47 are High School teachers – from Gidda Ayana town of West Oromia)

Since the security forces kidnapped and detained them the victims’ families are denied access, and the victims were not allowed to seek any legal counsel according to the information Oromia Support Group Australia (OSGA) have received from reliable sources. In this case the government action appears arbitrary and highly questionable, and so far the situation of these innocent victims deeply concerns the OSGA. OSGA believes that the abduction of Oromo civilians from their peaceful life is beyond doubt politically motivated, therefore, would like to bring to your notice and urge for your immediate intervention, to stop the Ethiopian government from its continuation of brutal action on Oromo civilians. This action is against their constitutional rights, the right to peacefully live in their country, and totally unacceptable.

Despite ongoing appeals from human rights organisations and humanitarian societies the Ethiopian government has taken no action to stop human right abuses in the country. Instead, the regime continuously ignores all calls to adhere to international humanitarian law and human rights law. The ongoing human rights violations in Ethiopia and the government authorities’ continued disregard of obligations under international law demonstrates the dire need for action to be taken in support of the Oromo and other similar peoples in the country. This is a crucial and opportune time for your department to show sensitivity to this appeal and more importantly your commitment to democracy, human rights, and justice in the country.

Oromia Support Group Australia earnestly requests your support in ensuring an end to the crimes against humanity in Ethiopia by the government authorities on the citizens, particularly, on Oromo people. Therefore, Oromia Support Group Australia once again appeals to your office to pressure the Ethiopian government to immediately release the detainees and immediately discontinue perpetrating gross human rights violations on Oromo civilians.

Thank you for your attention to this urgent matter.

Oromia Support Group in Australia

CC:
Amnesty International,
Human Right Watch,
Foreign Embassies in Ethiopia

Clear here for Full Appeal document

TPLF Diddaa Qeerroo dura dhaabbachuuf jecha saboota Gumuzii fi Oromoo walitti buusuu eegale

Gabaasaa Qeeeroo Ona Hebantuu,Fulbaana 24,2011

Gaaffii mirgaa dargaggooti Oromoo kaansanii jiran doomsuuf jecha shiroota Wayyaaneen hin xaxiin hin jiru. Yeroo dhihoo asitti godina Wallaggaa naannoo Onoota  Hebantuu,Gdiiaa,Limmuu,Jaarsoo,Calliyaa fi Najjoo kkf keessaa FDG dhabbatummaan itti fufuun irratti kan rifate mootummaan Wayyaanee, fincila kana dhaabuu dadhabuu irraan kan ka’e saboota Gumuzii  ijaaree ummata Oromootti akka lola banana taasisee jira. Akka kanaan Fulbaana 22,2011 irraa eegalee Ona Hebantuutti daangaa Gumuzii fi Oromoo jidduu naannoo Qeelloo jedhamutti walitti bu’iinsa Oromoo fi warra Gumuzii jidduutti tahe keessatti nama lama du’an kudha shan madaa’anii nammoonni kudhan ammo eessa buuteen isaanii hin baramiin jiraachuu gabaasi Qeerroo Ona Hebantuu addeessa.

Akka kanaan ummati Oromoo naannoo san jiru tokkummaa isaa jabeessuun dhibdee fi gaaffiin Oromoo mootummaa Wayyaanee irraa malee saboota Gumuzii waliin akka hin taane karaa adda addaa kanneen Wayyaaneef ergamani rakkoo uumanitti dhaamsa dabarsaa jiraachuun beekamee jira. FDG Qeerroon qoteebulaa fi ummata Oromoo hunda waliin jalqabe kun jalqabaa malee kan dhumaa tahee  hanga galii isaan gahu akka hin dhaabbanne sochiilee dargaggootaa irraa hubachuun dandayamee jira.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Diddaan Sabboontotaa itti Fufuu Irraan Sakattaan Magaalaan Calliayatti Hammaate.

Gabaasa Qeerroo Ona Gullisoo,Fulabaana 23,2011

Finicilli diddaa gabrummaa itti fufiinsaan Oromiyaa keessatti muldhachaa jiru hammaachuun,godina Wallagaa aanaa Gullisoo ganda Calliyaa jedhamu keessatti jiraattotii fi qondaalotiin Wayyaanee walitti bu’uu irraan jeeqamsi guddaan ka’ee hanga ammaa hin qabanaawiin akka jiru Qeerroon gabaasa.

Sochiin ummataa fi diddaan dargaggoota Oromoo aanaa Calliyaa waan sodaachisaa dhufeef jedhee mootummaan Wayyaanee sababaa alaabaan ABO magaalaa san keessatti heddummaateera jedhuun manneen ummataa akka sakatta’aman ajaja darbaruu irraan  poolisootii fi humni ergamtoota Wayyaanee manneen ummataa irra deemanii akka sakata’aa jiran beekame.

Kana malees barsiisotaa fi dargaggoota Oromoo University adda addaa irraa yeroo boqonnaaf gandatti galan,waraqaa eenyummaa OPDO waan hin qabneef naannoo san irraa akka deeman ykn yeroo gabaabaatti yoo hin fudhatiin akka goolessituutti ilaalamaniin yakka Wayyaaneen ummata irratti gootuun dorsifamuu kanneen didan hidhaatti geessaa  jirti.

Akka kanaan Fulbaana 22,2011 barsiisaa Mangistu Doftoree Lalisaa jedhamu barattoota nurratti kakaafta,dargaggoonni uccuu alaabaa qabu akka uffatan gorsite,miseensa OPDO tahuu lagatte sababaa jedhuun qabamee mana hindhaa hin beekamiinitti geeffamee jira.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Fincilli Diddaa Gabrummaa Itti Fufee,Barsiisonni Hidhaman Hanga Hiikaman Kutaa Seennee Hin Barsiifnu Jedhu Barsiisoti Hebantuu fi Giddaa

Gabaasaa Qeerroo Ona Giddaa ,Fulbaana 22,2011

Godinaa Wallaggaa Bahaa Ona Hebentuu fi Giddaatti FDG’n barattootaa fi ummataan eegalame itti fufuun jabaatee jiraachuu gabaasi qeerroo ona san irraa beeksise.Akka kanaan barsiisoti Onoota Hebantuu fi Giddaa Ayyaanaa jiran hamma barsisotiin hidhamaan hiikamanitti kutaa seennee hin barsiifnu jechuun ejjennoo qaban  mormmii mootummaa Wayyaanee mormaniin dhageesisaa jiru.

Kana biraan ammoo hidhattonnii lukkeelee dinaa ona Heebentuuttii halkan halkan mana jireenyaa sabboontota barsisotaa fi barattootaa Oromoo irra deemanii doorsisuu fi garii isaaniis manaa gadi baasanii reebaa akka bulan beekame. Haala kanaan wal qabatee guyyaa kaleessaa fulbaana 21/2011 barsiisonnii fi baratoonnii Onaa kanaa hiriira mormii bahuun of qindeessuu irraan milishoota Wayyaanee waliin walitti bu’aa turuun beekame.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!

Diddaan Qeerroo Itti Fufee, Barsiisoti Sadarkaa 2ffaa sadii Hidhaman.

Gabaasa Qeerroo Magaalaa Giddaa Ayyaanaa Fulbaana 21,2011

Wallaga ona Giddaa Ayyaanaa keessatti fincilli diddaa gabrummaa hammaachuu irraan kan ka’e bulchitoota Wayyaanee fi hojjetoota mootummaa kaan jidduutti waldhibdeen hammaachaa dhufuu irraan kan ka;e Fulbaana 19,2011 barsiisota Oromoo kanneen mana barnoota sadarkaa lammaafa barsiisan sadii ummata nurratti kakaasaa jirtu,sochii dargaggoota Oromoo ykn Qeerroo mootummaa irratti qindeesitanii jiru sababa jedhuun mana jireenya isaanii irraa Polisoota Wayyaaneen qabamanii mana hidhaa hin beekamiitti geeffamani jiru.

Barsiisotiin kanneen kun:-

 1. Alamuu Gammachuu
 2. Wandee Bayyanaa
 3. Abdii Yaadataa

Kanneen jedhaman yeroo tahu, kana malees dargaggoota Oromoo hedduu ummata qoteebulaa nurratti kakaaftan sababa jedhuun baadiyyaa fi magalaa keessaa qabanii gara mana hidhaa Laqamteetti geessaa jiraachuu qeerroon magaalaa Giddaa irraa gabaasa.

Kana waliin ummanni naannoo Giddaa jiraatu lukkeelee ummata keessa deemanii sabboontota qabsiisan yeroo barbaachisaa tahetti qindoominaan akka tarkaanfii laalessaa irratti fudhatan qeerrootti beeksisanii jiru.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!

Wallagga, Ona Limmuu Galiilaatti Diddaan Qeerroo Itti Fufe.

Gabaasa Qeerroo Wallagga Ona Limmuu, Fulbaana 19,2011

Fincila Qeerroon Bilisummaa ummata waliin wal qabatee deemsisaa jiran keessatti yeroo irraa gara yerootti walitti bu’iinsi ummataa fi Polisoota Wayyaanee jidduutti ta’aa jira,haaluma kanaan Fulbaana 17,2011 ona Limmuu Galiilaa keessatti sochii diddaa gabrummaa ummati Oromoo gochaa jiru dura dhaabbachuuf jecha, Poolisooti Wayyaanee fi humni tikaa Wayyaanee heddumminaan Onichatti bobba’uun gandoota onicha keessa jiran irra deemuun manneen ummataa fi gabaa sakatta’uun ummata irraa Ulee fi Cuuphee warra qabatan mara irraa funaananii fuudhaa akka jiran gabaasi qeerroon Galiilaa irraa addeessa.

Humna Tikaa fi Poolisa Wayyaanee ummata doorsisuu fi sakatta’uuf bobba’e Ona Limmuu keessa fuudhanii manneen ummaataa kanneen sakatasisan lukkeeleen Poolisa Wayyaanee tahan keessaa:-

 1. Baqalaa Gonaa polisa onichaa
 2. Getachoo Dhibisaa .hogganaa tikaa milishoota onichaa
 3. Fiqaaduu Alamuu hogganaa milisaa onichaa

Yeroo tahan,Godinuma kana Onaa Eebentuutti uummanni galgala sa’ati 12:30 WB manaa ba’e nagaan galuu hin dandeenye. Fincila diddaa gabrummaa deemsisuuf jettu sababa jedhuun qabamanii reebamuu, qabeenyaa samamuun akka malee hammatee jira. Onuma kana keessatti lukkeleen adda durumma tika TPLF jala deemanii gochaa kana rawwachiisaa jiran

 1. Mokonon Raggasa hoggana milishaa ,
 2. Kumsaa kan jedhamu itti aanaa wajjira milishaa Onicha ,
 3. Abdannaa polisota Onicha
 4. Tafarii poolisa Onichaa

ta’uu qeerroon gabaasa .Haalli kun ummataa fi dargaggoota Oromoo waan haalaan aarsee waan jiruuf finicilli diddaa gabrumaa sababaa kanaan akka hin dhaabbannee fi qabsoon eegalame gara qoteebulaatti tamsa’ee dura dhaabbannaan ummataa akka itti fufufu gabaafamee jira.

Qabsoon itti fufa!Gabroomsaan ni kufa!

Qeerroo Press Release: September 17,2011

Press Release: A crack down and campaign of mass imprisonment can never stop the struggle for freedom and Self Determination

Qeerroo Press Release Sep 17,2011

The bitter struggle for freedom, democracy and self determination have come a long way from the day of the empire formation while to the contrary the response from the consecutive Ethiopian regimes happens to be mass imprisonment, looting, exiling and killing. What is special about the current regime is that, the life of these imprisoned and the other individuals, who are in principle free, are almost the same. It became customary to imprison, kill and confiscate the property of the people who have come up with legitimate discontent and spoke about their rights.

The reality dictates uniting efforts to topple the two decades long Woyane dictatorship as the only option on the ground. It is also the will of every nation in the country to join hands to erode the unspeakable tragedy of the people and to see the country on right path to development and equality. The clear goal after the days of the current dictatorship should also be to unchain the people and to open a new path of history whereby the people of the country decides freely on their future.  The Oromo people is working for a system and a government that respects its rights and aspirations. It is against the other version of dictatorship whereby the Oromo continues to serve the interest of other hidden agendas and all sort of marginalization. The youth and people of Oromo is keenly and actively working to rebuff any sort of fake and ungrounded partnership even if we are open to democratic and  credible partnership which is in line with the aspiration our people.

Having said that, we have not yet seen any credible support for our people ongoing struggle for freedom and democracy from these organizations who claims to have been fighting against Woyane regime. At a time when the Oromo people is suffering from mass imprisonment, killing, looting and land grabbing, not a single Pro Ethiopian organization have voiced against the injustice going on. Even if these things are all unfortunate, the Youth movement of Qeerroo still believes in the necessity of partnership and solidarity in the struggle that can secure the freedom all peoples in Ethiopia.

Just to point one, like the Woyane regime did in the past; we are observing organizations like Ginbot 7 are trying to take the invalid short cut to their own goal. At a time when the imprisonment and killing in the country was intensified not only against the Oromo but also against other nations who started to say NO to the regime on power, avoiding the real way of dealing with the issue and engaging in a political game and show-off for simple political consumption is very disappointing.

As we all remember, the regimes on power have been doing all nasty tricks to divide the opposition camps. These tricks have brought nothing but intensified the problem in the country. It is a recent memory how the regime in power used individuals like Asefa Chamisso to divide and weaken the opposition camp on the CUD. Likewise the Ginbot 7 leaders look as if they are big fun of this nasty game. Rather than putting a credible and tangible struggle on the ground, they are busy to show the face of some individuals who have been proved to lack organizational discipline but claims to represent the Oromo people. This is not a fashion show and the Oromo clearly understand the terrible agenda behind the scene. This old and ugly way of struggle, which is the main reason for the failure of the Ethiopian politics so far; can never stand to the current need and aspiration of the people. The right answer is to engage in a serious and credible partnership in a bid to topple the dictatorship in Ethiopia once and for all and to work for freedom, democracy and self determination. It is the defining moment for these type of organization to clearly spell and tell their stand on solidarity, partnership and their understanding of right to self-determination in the country.

 It is important to note that the objective of partnership is not to install new form of dictatorship which disregards the right to self-determination on empire mentality but to realise it and build the country on a democratic, justified and equal footing. By eroding the dictatorship in Ethiopia, we should be able to address the plight of the different peoples in Ethiopia, underline the unalienable right to self determination and open new era of bright future. There is no short cut to the realization of self determination but to accept and to deal with it. But if there are still some organizations that are not ready to accept the unalienable right to self determination in any form, they can not be seen different from the Woyane regime on power.

Qeerroo believes in the potential of new generation to realise freedom, democracy and justice in a sustained struggle against dictatorship. What is more, Qeerroo would like to assure that it will work for struggle that take all stake holders on board that can come up with a convincing and preferred option to solve the problems in the country.

Finally, the usual way of Woyane regime mass arrest and violence against people who raises a legitimate right, in a bid to take its regime forward can not work anymore. As we can understand from history Imprisonment and killing have never answered a clear political problem. Likewise the current unspeakable violence and inhuman treatment against people with legitimate demands can not stop us from struggle and can never deter us from realising self determination and democracy in Ethiopia.

Victory for the subjugated people

Freedom and Democracy Shall Prevail!!!

National Youth Movement for Freedom and Democracy (NYMFD)

 17th of September 2011

Adama

Qeerroo Press Release Sep 17,2011

Ibsa Qeerroo Bilisummaa, Fulbaana 17,2011            

                          Qabsoon Hiree Murteeffannaa Oromoo Duula Hidhaan Hin Dhaabbatu.

                                                                        Ibsa Qeerroo

Ethiopia keessatti dimokraasiin dagaagee ummattoota biyya san keessatti cunqurfamaa jiran gara daandii mirga hiree murteeffannaatti kan isaan geessu qabsoon guddaa gaggeefamaa ture, aadaa bulchitoota Ethiopia tahee faallaa mirgaa dimokraasii dhaa ummata hidhuu,   ajjeessuu, saamanii hiyyoomsuu fi biyyaa arihuun ijaarama Empire Ethiopia irraa kaasee  hanga har’aatti itti jira. Bara bulchiisa Wayyaanees ummanni hidhaa keessa jiruu fi kan hidhaa ala jiraatu hundi jireenyi isaa wal qixa hidhaa dha. Saboota cunqurfamoo gaaffii mirgaa kaasan mara hidhuu, ajjeessuu qabeenya saamuu tooftaa godhatee itti jira. Sirna Wayyaane baroota 20 kana mirga sabootaa ukkaamsee biyyattii badiinsatti geessaa jiru saboonni hundi gamtaan ka’anii qabsoo fincila diddaa Wayyaanee TPLF gaggeessuun cunqursaatti xumura gochuun waan filmaata hin qabne.

Yeroo ammaa kana qabsoo diddaa gabrummaa ummanni Oromoo gaggeessaa jirru kan saboota kaanii waliin gamtoominaan qindaayee  finiinu akka tahu fedhii hundaa ti.  Sirna abbaa irree Wayyaanee dhabamsiisuuf qabsoo taasifamaa jiru maayyiin isaa ummattooti cunqurfamoo  maqaa biyya Ethiopia jedhamuun xuwwee tokkotti affeelamaa jiran gara hiree ofii ofiin murteeffachuutti daandii isaan geessuu waliin qindeeffachuu dha. Ummanni Oromoos qabsoo farra Wayyaanee saboota kaan waliin tumsee deemsisu maayyiin isaa gara hiree murteeffatnaa akka geessu malee sirna Wayyaanee buqqisuun kan Wayyaanee fakkaataa Oromoof hin naane aangomsuuf miti. Dargaggoonni Oromoo fi ummanni Oromoo hundis qabsoo gamtoominaa saboota kaan waliin gaggeessaa jirru keessatti akeeka kaaneef irraa kan nu maksee gabrummaa biraaf nu afeeru akka hin taane dammaqiinsaan of irraa tiksuun barbaachisaa tahuu ibsina.

Gamtoomi qabsoo keessatti barbaachisaa tahu iyyuu, diddaa farra Wayyaanee ummanni keenya itti fufiinsaan deemsisaa jiru keessatti dhaabotiin garii Oromoo tumsanii farra Wayyaanee yeroo gaggeessan argaa hin jirru,Yeroo ummanni Oromoo hidhamu,gara malee ajjeeffamuu fi qabeenyi isaa alagaaf kennamu,owuuruun qonnaa ummata irraa buqifamee yeroo gurguramu dhaabota maqaa Ethiopian Wayyaanee morman keessaa tokko illee Oromoof hin birmatne. Kun yaadannoo gaddisiisaa ta’us, Qeerroon akka dhaloota haaraatti sirna Wayyaanee buqqisuu keessatti gamtaan hojjachuun barbaachisaa tahuutti ammanna.

Haata’uutii, qabsoo gamtaa jabeessuu keessatti daandiin qaxxaamuraa kan Wayyaaneen ittiin deemaa turtee fi jirtuun walfakkaatu warreen akka dhaaba Gimbot 7  jedhamaniin yeroo adeemsisaa jiru argaa jirra. Yeroo ummati Oromoo jimulaan hidhuu fi ajjeesuun itti babal’atee jiru kanatti, hidhaa fi ajjeechaan kun Oromoo bira darbees wareen sirna Wayyaaneen falman mara hammachaa yeroo jiruu kanatti siyaasaa shiraan guutame, kan faayidaa yeroof jecha afarsamu garuu immoo hundee siyaasaa biyyattiif furmaata hin taane irratti camadamanii akka jiran hubachaa jirra.

Akkuma yaadannu, ammaan dura Wayyaaneen dhaabota dhibdee siyaasaa biyyattii hiikuuf qabsaa’an addaan qoqqooduuf shiroota  adda addaa gochaa turte. Shirooti furmaata qaxxaamuraa argachuuf jecha diriirfamanis, dhibdeen biyyattii daranuu akka hammaatu godhe malee waan argamsiise hin qabu. Wayyaaneen dhiyeenya kanas dhaabota CUD of-jala galchuuf miseensota CUD keessaa kan akka Asaffaa Caammisoo ofitti qabuun akka meeshaatti dhimma itt bahaa jiraachuun ifaa dha.Warreen Gimbot 7 tooftaa sanaan walfakkaatutti  dhimma bahuutti  waan jiran fakkaatu. Keessaayyuu, qabsoo hundee qabu ummata keessatti gochuu irra maqaa Oromoon kanneen dubbatan keessaa namoota naamusaa fi sirna jaarmiyaan hin masakamne ofitti qabuun waltajjii ofii irratti akka modeelota huccuu faashinii muldhisaniitti agarsiifataa jirachuun gaaffii ummanni Oromoo kaaseef deebii hin tahu. Tooftaa dulloomaa akkasiin deemuun aadaa siyaasa Ethiopia haga yoonaatti fashalaa dhufe deebisanii agarsiisuu yoo ta’e malee gaaffii sabootaaf deebii qajeelaa hin ta’u. Deebiin qajeelaa kan ta’u qabsoo sirna abbaa irree buqqisuuf finiinaa jiru jabeessuun sirna dhibdee siyaasaa biyyatti hundeetti hiiku diriirsuun akka gaaffiin hiree murteeffannaa deebii argatu irratti hojjatuu qofaa dha. Kana biraan, yeroo ummata Oromoo dhumaatii gara malee dhumaa jiruutti birmannaa barbaachisu yeroo isaan godhaa jiran hin muldhatu. Gochaaleen akkasii qabsoo gamtaa waliin gaggeessuu irratti  gufuu akka hin taaneef amma irraa sirraawun ilaalchi saba Oromoof fi gaaffii hireemurteeffatnaa sabootaaf qaban irratti ejjennoo isaanii ifatti beeksisuu akka qaban akeekna.

Mormitooti jiran waliin hojjechuun akeeki isaa inni guddaan sirna abbaa irree buqqisuun dhibdee siyaasaa biyyattii barootaaf dhukuba ta’etti deebii dhumaa kennuuf akka ta’es beekamee, dhugaa kana  mirkaneessuuf immoo hiree murteeffanaa sabootaa kabachiisuun dirqama ta’a. Dhaabbotiin siyaasaa hiree murteeffannaa ummataa hin fudhanne, sirna Wayyaanee kuffisanii sirna walfakkaataa deebisanii ijaaruuf adeemu yoo ta’e, isaanis Wayyaanee irraa addatti hin ilaalalaman. Qeerroon akka amanutti, dhalooti haaraa daandii bilisummaa, dimokiraasii fi haqaa dhugoomsuuf gama hundaan tumsa qabsoo farra diddaa garbummaa finiinsuun barbaachisaa dha. Kana caalas, dhibdee siyaasaa biyyattii hiikuuf qabsoon gamtaa kan furmaata amansiisaa fi filatamaa  maddisiisu akka babal’atu Qeerroon  jabeessee hojjata.  Hunda caalaa, dhibdee biyyattii hiikuuf mrgi hiree murteeffannaa ummataa otuu hin kabajamiin daandiin qaxxaamuraan Empire ijaaruun akka hin jirre amantaa keenya jabaadha.

Wayyaaneen TPLF akkuma sirna akaakilee isaa sanitti duula hidhaa dargaggootaa fi ummata Oromoo akkasumas saboota biyyatti walii gala irratti babal’isee bara bittaa isaa dheererffachuuf maggaluutti jira. Hidhaa fi ajjeechaan garuu seenaa qabsoo kamiyyuu keessatti yeroon itti dhibdee siyaasaaf furmaata ta’e hin jiru. Duulli hidhaa fi ajjeechaas qabsoo fincila diddaa gabrummaa fi hiree murteeffannaa ummattootaa abadan dhaabuu hin danda’u!!

Injifatnoon Saba Cunqurfameef!

Bilisummaa fi Dimokraasiin Ni Mo’ata!!

Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa Bilisummaa fi Dimokraasiif

Fulbaana 17,2011

Adaamaa

Ibsa Qeerroo Fulbaana 17,2011 Adaamaa,Oro

Wayyaaneen seera Haaraa ittiin waraqaa eenyummaa lammilee Oromoo, Somaalee fi Ertiriyaaf kennitu baasuuf jirti.

(Gabaasa Qeerroo Finfinnee, Fulbaana 15,2011) Mootummaan Wayyaanee seera haaraa waraqaan eenyummaa itti kennamuu fi ittiin qajeelfamu wixineessee baasuuf qophii gochaa akka jiru saaxilame.

Maddi oduu Qeerroo ministeera haqaa irraa akka saaxiletti, wixinee labsii dhimmoota waraqaa eenyummaa daangessuuf akeekame garuu fakkeessaadhaaf maqaa ‘seera galmee Istaatistikisii/ Vital Statistics Registration Law/’ jedhuun bahuuf jiru  kana baasuuf qorannoon duraa dhumatee jira.

Akka wixinee labsii kanaatti biyyatti keessatti ummati Oromoo, Somaalee fi lammiilee Ertiraa kallattiidhaan kan irratti xiyyeeffatamee jiru waan ta’eef erga seerri sun labsameen booda kan eenyummaa san hin argannee tajaajila malchiisu argachuu akka dhaban beekaa irratti hojjatamee akka jiru  hubatamee jira.

Yeroo ammaa kana keessatti lammiileen Oromoo, Somaalee fi Ertiraa “nageenya biyyaaf yaaddessoo” ta’anii waan argamaniif, labsiin mirga waraqaa eenyummaa argachuu isaanii daangessu kun akka qophaa’u kan taasisame ta’uu isaa madden itti dabalanii saaxilanii jiru.

“Lammiin biyya tokko biyya isaa keeessatti akka farra biyyaa ta’ee irratti xiyyeeffatamuun seenaa haaraa dha,” kanneen jedhan akka ibsanitti, “ akka seeraa fi aadaa addunyaatti kanneen silaa nageenya biyyaaf akka kuusaa balaatti fudhataman lammiilee biyya alaa ture malee kan biyya keessaa hin turre,” jedhanii jiru.

Akka wixinee labsii haarayaa amma qophaa’aa jiru kanaatti, addatti lammiileen Oromoo, Somaalee fi Ertiriyaa mirga guutuu kan waraqaa eenyummaa argachuu  dhabuu malu; mirgi waraqaa eenyummaa argachuu isaaniis karaa hundaan yoo daanga’e immoo tajaajila malchiisu argachuun rakkisaa ta’a.

Dhimma kana irratti hayyuun seeraa maqaa isaanii ibsuu hin feene yaada Qeerroof akka yaada  kennaniin, “lammiin biyya tokkoo mirga waraqaa eenyummaa biyyaa hin argatu taanaan, gaaffiin akka lammii biyyaatti faayidaa jireenyaa, nageenyaa, barnootaa, fi misooma aragachuus karaa maraan daanga’a,” jedhan.

Akka xiinxala hayyu seeraa kanaatti, lammiileen akkanaan irratti xiyyeeffatames “akka lammii lammaffaatti waan ilaalamaniif waraqaa eenyummaa argachuuf ragaa dabalataa dhiyeeffachuuf dirqamu. Kan jechuun immoo lammiileen kunneen akka lammii lammaffaatti ilaalamu jechuu dha. Kun immoo mirga dhalootaan qaban karaa maraan kan daangessuu dha,” jedhanii jiru.

TPLF’s Government Prepares the New Law by Which It Denies Identification Card to Oromos, Somalis and Eritreans.

(Qeerroo, Finfinnee, 15 September, 2011), The TPLF’s  Government is preparing new  draft law by which Identification Card can be issued  to all Ethiopian nationals in the country and administered.

Qeerroo sources from the Ministry of Justice revealed that the background research and the preparation of the draft legislation have already been completed in order to promulgate the proclamation.

When this law, which has the official name of Vital Statistics and Registration Proclamation, intends to regulate the issuance and administration of Identification Card, is  proclaimed as law, those who does not hold this identification card will not able to get basic services that one should get to live in that country. Moreover, this draft proclamation directly targets Oromos, Somalis and Eritreans.

The TPLF’s Government wants to prepare the law that severely limits the issuance of identification Card to members of Oromo, Somalis and Eritreans background because currently TPLF considers the members of these groups of people as a serious threat to “National Security”.

Our sources said that “identifying and targeting citizens in their own country as a threat of national security to their own country is a new trend.

Furthermore, our sources commented that “according to international law and customs one may consider aliens or foreigners as the threat to national security but it is unique to TPLF’s Government to deem its own people or citizens as the threat of national security”

According to this new draft proclamation, the members of Oromo nation, Somalis and Eritreans may not be entitled to get the Identification Card without which they cannot get any basic service they should get as the citizens or residents of that country.

A legal scholar on Ethiopian legal system, who did not want to disclose his name, gave his comments on this new draft law to Qeerroo News by saying that “if a citizen cannot get an unlimited right to get the Identification Card within his own country, then his rights to get the benefit of being a citizen, his right to live in peace, learn, and prosper in his own country is unjustifiably limited.”

According to the legal analysis of this legal scholar, “those groups of peoples who are targeted by this draconian draft law are assumed to be non citizens if they fail  to present evidence that shows they are citizens.”

According to this scholar, having such kind of legal presumption in Ethiopia, where there are no proper systems of  registration of vital events,  does not genuine motives than creating  the situations in which millions of citizens remained without any legal status in their own home or  country.

This scholar also added that “if this law is promulgated and get legal status, it will be one of the best examples of immoral and dangerous piece of legislation in modern Ethiopian legal history.”

In spite of the intense imprisonment and countless check points, the resistance of the Oromo people continued

September 14, 2011 Finfinnee

Due to the ever growing all inclusive and creative Pro Democracy Youth Movement of Qeerroo  and the anger of the public at large, the TPLF led Woyane government is trying hard to keep things under control with all sort of desperate and hopeless actions. While countless imprisonments are being reported, the government have ordered the activation of all check posts and started to check the peaceful public at large as of September 7, 2011.

The security officials have intensified their accusations of helping pro democracy Qeerroo movement and inciting unrest in collaboration with the youth. From Xiqur Hincinni woreda, of West Shoa Zone alone, 17 peaceful individuals have been reportedly detained from the end August to 08th of September 2011.

 1. Abarraa Dame
 2. Gaachana Ararsaa
 3. Jiraa Ajjamaa
 4. Darajjee Amanaa
 5. Motummaa Fayyeraa
 6. Baqqalaa Uurgeessa
 7. Kabbadaa Daadhii
 8. Habtaauu  nama jedhamu
 9. Abdii Soorii
 10. Sonsa Abarraa
 11. Alamaayyoo Tolaasaa,  From Elfaataa
 12. Abarraa Tasfaayee  , From Elfaataa
 13. Haaptamuu Kaabbadaa,  From Elfaataa
 14. Buruk Shifaraa , From Elfaataa
 15. Barataa Biraanuu , From Ginda barat
 16. Barataa Asmaraa Tolasaa, From Gindabarat
 17. Barataa Amanu Fufaa, From Gindabarat

The family members were not informed of the location of the detention center and have not yet paid any visit since. Ethiopian prisons are known for the gross human right violation, torture and some times of extrajudicial killing according to the records of Amnesty International and Human Right Watch reports.

The struggle shall continue and the oppressor will fall !!!

Fiilmiin Kijibaa Wayyaaneen Qophaawe Godina Shawaa lixaa Keessatti Balaleffatnaan Guddaan Dura Dhaabbatame.

 Gabaasa Qeerroo Amboo, Fulbaana 12,2011

Maqaa ummata Oromoo nagaa barbaaduu xureessuuf jecha Filmii kijibaa qophaawee dhaabi  ABO gadameessa  ummata Oromoo keessa kan bahe akka goolessituu taheetti Wayyaanotaan qindaayee TV Oromiyaa jedhamu irratti argarsiifamaa ture,fiilmiin kijibaa kun ABO akka dhaabaatti qofa osoo hin taane ummati Oromoo akka ummata nagaa hin barbaadnee fakkeessuuf jecha tattaaffii Wayyaanoti godhan dhugoomsuuf  jala deemtota OPDOn raawatamaa ture, fiilmiin kun ammaan duras irra deddebia’amee baroota 20f agarsiifamaa fi meeshaa olola siyaasaa TPLF waan tureef ummata Oromoo kun hin raaju, Fiilmiin kijibaa kun ABOs hin laalu jechuun jiraatoti godina Shawaa lixaa balaaleffatanii jiru, balaaleffannaa yaa’ii ummataaf tahe kana irratti kan rifatte OPDOn ummata nagaa heddumminaan qabuun gara mana hidhaatti guuraa akka jiran qeerroon lixa Shawaa irraa gabaasa.

//

Godina Wallaggaa Bahaa Ona Horroo Limmuu keessatti Sabboontoti 40 Hidhaman.

Gabaasa Qeeerroo Ona Limmuu,Fulbaana 12,2011

Ona Horroo limmuu keessaatti, ergamtooti TPLF ummata Oromoo gaaffii mirgaa gaafataa jiru goyyomsuuf jecha dabballoota ona kanatti bobbaasuun mana barumsaa isinii banna kanaaf gaaffii mootummaa irratti qabdan kaasuu dhiisa  sababaa jedhuu fi ummata baadiyyaa irraa yeroo irraa yerootti walitti dhufee jiruu fi jireenya isaa irratti wal argu onoota adda addaatti qoodan, ona Barsiisoo  Birmajjii fi Ona Waliituu Daangee jedhu jidduutti sababii ganoota qoqqooduu kana irratti ummata walitti buusanii ummanni nagaa akka walitti hin dhufne taasisaa kan jiran tahuu qeerroon naannicha irraa gabaasa, kanuma waliin gaaffii ummataa nu irratti kakaaftan,waan mootummaan murteesse akka ummanni hin fudhanne gootan sababaa jedhuun ummata nagaa 40 mana hidhaatti geessuun gabaafame.Maqaa kanneen hidhamanii fuula dura ni gabaafana.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Irreechaa: A Thanksgiving Day In Oromia, Cushitic Ethiopia And Afrika


 By Fayyisa Oromia
 Thanksgiving day is a holiday internationally celebrated primarily in the United States and Canada. Traditionally, it has been a time to give thanks to God, friends, and family. Thanksgiving in North America had originated from a mix of European and native traditions. Typically in Europe, festivals were held before and after the harvest cycles to give thanks for a good harvest, to rejoice together after much hard work with the rest of the community. At the time, native Americans had also celebrated the end of a harvest season. When Europeans first arrived America, they brought with them their own harvest festival traditions from Europe, celebrating their safe voyage, peace and good harvest. Thanksgiving day, which is currently celebrated on the fourth Thursday in November, has been an annual tradition in the United States since 1863. 
– Hide quoted text –
Interestingly the people of Oromia in particular, the cushitic people of Ethiopia and the whole black people of Africa in general do celebrate this type of thanksgiving day, the Irreechaa, for more than 5000 years. It is from this ancient people that firstly the ancient Egyptians took the tradition, which was further overtaken by the Jews of Israel, then by the Arabs, followed by the traditional Europeans and finally by the relatively new states of USA and Canada. It is just like the development of the monotheistic belief in Waaqa Tokkichaa (belief in one God), which started in the cushitic Ethiopia in particular and in Africa in general and then spread first to the ancient Egypt, then to the ancient Israel, further to Arab world, Europe and finally to North America.

The Oromo people being the stem for the other cushitic nations living in the north-eastern Africa have kept and preserved this noble tradition of thanksgiving in a form of Irreechaa celebration, whereas the other African nations seem to have forgot and lost it. Now it is the right time for these cushitic Ethiopians and the other Africans to re-learn it from the Oromians and to revive their lost cultural values. Even though most of them are already converted to Christianity and Islam, there is no much antagonizing issue between these monotheistic religions, which can hinder the believers from celebrating Irreechaa together. The USA and Canada just christanized the Irreechaa and they do celebrate it as a thanksgiving day. There is no reason why the Christians and Moslems in the cushitic Ethiopia and in the other African nations can’t re-adopt this nice virtue from Oromia and celebrate it together with the Oromo people.

When we look at the similarity between Christianity, Islam and Waaqeffannaa, it may surprise us that the Borantichaa (the first holy person according to the Waaqeffanna faith) is the chosen holy man of God similar to Jesus of Christianity and Mohammad of Islam. These three holy personalities are the classical Qaalluu’s (individuals, who could communicate with Waaqa/Allah/God and who could live optimallly according to the will of this Supreme Being). This similarity is the reason for the fact that Irreechaa is the thanksgiving day for not only the decendants of Borantichaa, but also for the believers of Jesus and for the followers of Mohammed.

Even the concept of ‘a chosen people of God’ is taken from the Cushites. The Holy Bible testifies this, in the speech of Jahwe to Israelis: “are you not as dearly as Cush/Ethiopia to me?’ The Qalluu are the chosen part of the Oromo people to have such a position in front of Waaqa, just like the Levites were the ritual leaders chosen by Jahwe. The meaning of the cushitic word Kasa (Kaasaa) is ‘God’s People’ (Creator’s people). Accoring to the ancient language of Cush, the word Ka = God (spritual being, the creator), and the word Sa = People, thus the word Kasa = ‘God’s People’. The two Agew Kings (Theodros and Yohannes) were named as Kasa just to designate themselves as the rulers of ‘God’s People’. Similarly the word Saba (Saabaa) is equvalent to the ‘created people’ for the cushitic word Sa = people and Ba = the created (physical being, the nature). Interestingly the Afaan Oromo equivalent words are: Ka = Uumaa, Ba = Uumama and Sa = Uummata. Accordingly Queen Saba wanted to call herself the ruler of the ‘created people’, whereas the two Agew Kings tried to call themselves as the rulers of the ‘Creator’s people’.

If Oromo nationals from the three religious groups had to celebrate Irreechaa together, then they have to appreciate this common base and common cultural heritage as well as they have to be able to decide for common place of celebration in the future. As far as I am concerned, for Finfinne is the political center and the traditional core of Oromia/Cushitic Ethiopia/Africa, I would like to suggest that we do celebrate Irreechaa in the future not only in Horaa Arsadii, but mainly/nationally at the Lake Gafarsaa of Finfinne. This must be the major site of Irreechaa celebration, being accompanied by the celebration in Bishoftuu and the festivities at other localities. Making Finfinne the core of this thanksgiving day will certainly help all other localities be supplied by more ‘river of eebba/river of blessing’ from the center of Oromia.

We need to keep Irreechaa as a very good tradition of Oromia, which is one of the very attractive traditions in this land of eebbaa/blessing and land of Irreechaa/thanksgiving. It is a common daily experience in Oromia to observe elders blessing the others routinely and to see people practicing Irreechaa at different occasions on small scales and at lower levels including their morning and evening prayers, which is mostly considered as the thanksgiving, where the Oromo people do say ritually: galata kee ya Waaq! It is based on this observation that certain European scholar and writers described Oromia as a ‘land filled with the rivers of blessing’. I hope that not only Oromia, but also the cushitic Ethiopia and the whole Africa will be filled with such ‘rivers of ebbaa and Irreechaa’ in the future, especially if we decide to harmoneously celebrate Irreechaa as our common thanksgiving day together.

Irreechaa as Oromia’s/Cushitic Ethiopia’s/Africa’s thanksgiving day is a symbol for a day of a public freedom from the oppressive regimes like the brutal Abyssinian elites with colonialist mentality. On this day, the celebrating Oromo people do feel free, at least on this single day in a year of oppression, even though the security machine of the colonizers continue harassing this freedom loving and pro-democracy nation. Irreechaa also signifies the victory of the Oromo liberation struggle, the reason why Oromo nationals say: Irreechi irree keenya!

Not only the Oromo nationals, but surprisingly the ordinary Abyssinized people also do celebrate these values of the gadaa Oromia in their own style/version, like the celebration during Ximqat (equivalent to Ireechaa at the lake-side or river-side), Masqal/Demeraa (equivalnet to Gubaa), Buhee (equivalent to Taaboree), Ashanda of Tigrai (equivalent to Ingicaa) etc. Despite these good elements taken from the Cushitic cultural values, Abyssinianism is an anti-thesis of Oromummaa and a diametrically opposite position to that of the cushitic Ethiopianity. Abyssininism is a symbol for a false self-identity and it is an example for the ‘victim victimizing another victim’. Abyssinian elites are like the torture victims, who are usually trained to be themselves the notorious and brutal torture perpetrators. Classical examples are the Woyane elites, who have been brutally victimized by Derg and now themselves became the worst tormentors of the Oromo people and that of the other oppressed nations.

When we do celebrate Irreechaa in this year, we have to commit ourselves also to transform Finfinne from being the center of these tormentors with false identity into the capital of the future gadaa Oromia/cushitic Ethiopia/federal Africa. That means Finfinne needs to be changed from the hitherto center of Abyssinianism, the symbol for oppression, tyranny, authoritarianism, torture, misery, hunger and agony into the core of Oromummaa characterized by gadaa/democracy, bilisummaa/freedom, prosperity, harmony, peace, equality and social egalitarianism. Irreechaa is the day of celebrating this Oromummaa on the grave of the obsolete Abyssinianism.

That is why we do call upon all the pro-freedom cushitic Ethiopians, democratic Africans and humanisitc others to join this celebration of Irreechaa in Finfinne of Oromia, the political center of Africa. Irreechaa can be used as the symbol of freedom movement for all Africans, whose monotheistic system of faith in Waaqa Tokkicha (in one God) used to be denigerated by the Arab invaders, who promoted Islam at the cost of African Traditional religions like Waaqeffanna. This original African religion has been also attacked by the European colonizers, who cursed the belief system as something “paganism or satanism”. In this sense, Irreechaa celebration is one of the victories we already got not only over the alien forces from far away, but also over the neighbouring oppressive Abyssinian elites. For instance, the brutal fascist and racist Woyane tried to suppress this victory, but failed miserably.

Here, we need to try to differentiate the innocent ordinary people of Abyssinia from their ruling criminal elites. To the surprise of my readers, I personally saw the celebration of Borantichaa in my life for the first time not in Oromia proper, but in the heart of Abyssinia, in Gondar. Then, can anyone try to convince me that Gondar is not part of Oromia? Can anybody tell me that Quwaaraa of the Emperor Theodros, which has been ruled by an Oromo called Aluulaa, was not part and parcel of Oromia? That is why my Oromia is necessarily limited neither to the OPDO map nor to the OLF map, rather it extends to the bigger, inclusive and greater map, which includes all the Oromo people of the region.

So let the Ethiopia of Laureate Tsegaye Gebre Medhin Qawweessaa ( http://gadaa.com/oduu/10224/2011/07/26/ethiopia-their-ethiopia/ ) be celebrated in a sense of promoting freedom and democracy, i.e in a sense of Irreechaa; not Ethiopia of the colonizers be adored, the name given to us by the Greeks, the name behind which the Abyssinians like to hide. The Oromo people do give glory to Waaqa for all what we achieved, such as the partial bilisummaa/freedom, scare nagaa/peace and limited badhaadhummaa/prosperity and then we commit ourselves (demand more effort from ourselves) to achieve what we yet need. That means we give galata/glory for what we achieved and at the same time we forward our gaaffii/demand commiting ourselves to do our best in order to achieve the rest of our vission.

In this regard, there is nothing what Waaqaa alone does for us, when we are passive. Waaqaa is helpful only through our activities and efforts.Only when we are active and creative, then Waaqa also does his plan for us, in us, through us. We should not mislead ourselves and “beg” Waaqa to do our bidding. We rather have to commit ourselves to do Waaqa’s good plans for our lives. Not only HE, even the human helpers do help us only when we try to help ourselves. That is why we need to celebrate Irreechaa in this sense of being very pro-active to achieve the rest part of our bilisummaa/freedom and our gadaa/democracy. We ought to celebrate the half-full glass of the past and should commit ourselves to fill the half-empty part of the qabsoo bilisummaa Oromoo (Oromo liberation struggle) in the future.

Still longing for the day, when the Oromo Christians, Moslems and Waaqeffataas will come out together during the Irreechaa in order to celebrate in mass our Rabbi/Waaqa, we should at the same time be able to commit ourselves to do his will in our Oromo way of private and public life. Irreechaa is not only celebrating the past good and only striving for the future good, but it is also the day of remembering our brothers and sisters, who did sacrifice their limbs and lives for our common Oromo cause of bilisummaa. This includes the commemoration of the recently imprisoned Oromo nationalists, who are now suffering under the notorious torture in Ma’ikelawi prison, being accused as “terrorists” just because of their attempt to promote and support the currently ongoing Qeerroo national Oromian movement for freedom and democracy.

In spite of this Woyane’s brutality, we do hope that the day will come, when we all Oromians/Cushitic Ethiopians/Africans will celebrate Irreechaa on the grave of the presently tormenting Woyane tyranny. Adoring Waaqa is the same to celebrating the best version of our own personal and collective identity. That is why it is usually said by Oromo nationalists: ‘being Waaqeffata is the same as being one’s own true-self’. Thus, I encourage those with false-identity to comeback to their true cushitic self and to celebrate with us the holy Irreechaa, which is originally from Oromia/Cushitic Ethiopia and now even practiced by the citizens of USA and Canada. Merry Irreechaa to all , who do like to celebrate this noble national holiday with us! May Rabbi/Waaqa bless us! May HE bless Oromia, which is the land of eebba/blessing and the land of Irreecha/thanksgiving, as the political center and traditional core of our continent Africa.

Galatoomaa!

Fayyis Oromia fayyis@yahoo.de

Diddaan Ummata Oromoo Itti Fufee, Oromiyaa keessaas hidhaa fi keellalee cufanii sakatta’uun hammaate.

Gabaasa Qeerroo Finfinnee, Fulbaana 10,2011

Sochii diddaa gabrummaa dargaggooti Oromoo (Qeerroon) itti fufuun qaama hawaasa Oromoo hunda hammatanii sochiin farra Wayyaanee Oromiyaa goleelee hunda keessatti  gaggeessaa jiraachuun beekamaa dha, naannoolee sochiin bifa addaan deemutti human waraanaa erguu fi daandii telefoonaa kutuun akka quunamtii fi gabaasaan hin jiraanne gochaa kan jiru mootummaan Wayyaanee yeroo ammaa kanas waan qabee waan gdhiisu dhabuun ummata hidhuu keellalee godinoota Oromiyaa keessa jiran mara Fulbaana 7,2011 irraa eegalee cufuun konkolaataa fi ummata nagaa sakatta’uu eegalee jira.

Kanuma waliin ummata nagaa jiraattota Oromiyaa fincila diddaa gabrummaa deemsisaa jirtu,dargaggoota nurratti qindeessitan jechuun gidduu galeessa Oromiyaa  aanaa Xiqur Inccinnii irraa sabboontota maqaan isaanii:-

 1. Abarraa Dame
 2. Gaachana Ararsaa,
 3. Jiraa Ajjamaa,
 4. Darajjee Amanaa,
 5. Motummaa Fayyeraa
 6. Baqqalaa Uurgeessa,
 7. Kabbadaa Daadhii,
 8. Habtaauu  nama jedhamu
 9. Abdii Soorii,
 10. Sonsa Abarraa
 11. Alamaayyoo Tolaasaa,  ona Elfaataa
 12. Abarraa Tasfaayee  , onaa Elfaataa
 13. Haaptamuu Kaabbadaa,  ona Elfaataa
 14. Buruk Shifaraa , ona Elfaataa
 15. Barataa Biraanuu , ona Ginda barat
 16. Barataa Asmaraa Tolasaa, Ona Gindabarat
 17. Barataa Amanu Fufaa, Ona Gindabarat

Kanneen jedhamanii fi kanneen biro baatii Hagayya dhuma irraa hanga Fulbaana 08,2011 qabamanii bakka jiran hin beekamu. Maatiin sabboontota kanaas bakka isaan jiran dhabuu irraan yaaddoo cimaan qabamanii akka jiran Qeerroon magaalaa Finfinnee irraa gabaasa.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!

Lixa Shawaa Ona Gindabarat Irraa Bartoonni Oromoo 7 Ma’ikalaawwiitti Darbaman.

Gabaasa Qeerroo Gindabarat, Fulbaana 09,2011

Godina Lixaa Shawaa Onaa Gindabart  keessaa badiin tokkoon malee barattoota boqonnaa yeroo gannaaf University lee adda addaa irraa gara maatii isaanii galanii fi barattoota sadarkaa lammaffaa baratan yeroo irraa yerootti doorsisuu fi itti dhaadachaa kan jiru mootummaan TPLF gochaa isaa itti fufuun FDG gaggeessaa jirtu,ummata nurratti kasaaftan sababa jedhuun barattoota Oromoo 7 qabee Fulbaana 7,2011 Mana hidhaa Ma’ikalaawwiitti geessuu isaa Qeerroon magaalaa Gindabarat irraa gabaasa.

 1. Amanuu Fufaa, barataa University Walloo
 2. Asmaraa Tolaasaa barattoota university Walloo
 3. Alamaayyoo Tolaasaa barataa kutaa 12ffaa  ona Daandii
 4. Buruk Shifarraa  ona Onaa Daandii irraa
 5. Abarraa Tasfayyee, ona Onaa Daandii
 6. Haptamuu Kabbadaa, Ona Daandeeii irraa fi
 7. Biraanuu , Ona Daandii irraa

Yeroo tahan,barattooti kanneen hafan kaan barattooti ammaan dura hidhamanis tahe warri badii tokkoon malee amma illee qabamaa jiran yeroo gabaabaatti akka gadhiifaman qondaalota wayyaaneetti akeekachiisanii jiru. Barattootii fi ummanni Oromoo hammamuu yoo hidhame qabsoon diddaa gabrummaa gonkumaa dhaabbachuuf akka hin jirre qeerroon godina kanaa dhaammatu.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

TPLF Qawwee fi Hidhaan Dhadatus Ummanni Oromoo Diddaa Cimsuu Itti Fufe.

Gabaasa Qeerroo Magaala Naqamtee,Fulbaana 7,2011

Diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti  ummanni Oromoo yeroo ammaa godhaa jiruun mootummaan Wayyaanee rifaatuu qabuun waan qabee fi waan gadhiisu dhabuun,Oromoota golee Oromiyaa mara keessaa hidhaatti guuruu fi geessuun furmaata ukkaamsaa gaaffii mirgaa godhee fudhatee jira. Kanas tahu dargaggootii fi ummanni Oromoo qabsoo diddaa gabrummaa naannoo irraa naannootti itti fufanii jiraachuu qeerroon bilisummaa godinoota Oromiyaa mara irraa gabaasaa jiru.

Akka kanaan Wallaga Jartee irra sabbontota Oromo maqaan isani :-

 1. Biqilaa Namomsa
 2. Indaaloo Babuu
 3. Tolasaa Ayyale
 4. Taddasa Gudataa

kannen jedhaman fulbana 1/2011 badii tokko malee qabamani mana hidhaa magaalaa Shambuu jiraachuu gabaafame

Kana malees godinuma Wallaggaa barsiisonni Oromoo kan dhaloota Onaa Limmuu Galiilaa ta’aa. Sumer education ykn barnoota yeroo gannaaf magaalaa Naqamtee osoo jiranii, badii tokko malee sababa sochii dargaggoota Oromoo qindeessitu,FDG kaasuuf ummata kakaastaniittu jedhuun Poolisoota Wayyaaneen Fulbaanaa 6/2011 mana hidhaa magaalaa Naqamte jiru seenanii jiru.

Barsiisota hidhaman keessaa hammi gabaasaan Qeerroo Naqamte irraa nu dhaqabe :-

 1. Lammii Nagaash
 2. Gammadaa Yaadataa

Sanbaatoo Mosisaa barsiisaa koolleejjii Rifti Vaallii Damee Neqemtee kan ta’ee

Kanneen jedhaman argamu.

Qabsoon Itti Fufa! Gabrummaan ni Kufa!

Oromo – A Nation at Risk–PRESS RELEASE- September 5, 2011

               Human Rights Violation in Ethiopi

      Human Rights League of the Horn of Africa

                                  (HRLHA)                                                                  

       PRESS RELEASE September 5, 2011

                                                               Oromo – A Nation at Risk

As part of the most recent violence against citizens in general and the Oromo people in particular, which has already resulted in the incarceration of hundreds of Oromo nationals, dozens of other Oromos have been extra-judicially arrested and sent to prison in the past month August by the Ethiopian Government security forces.

Although this act of violence by the EPRDF-led Ethiopian government against its own people is persistent and the number of victims is always growing, HRLHA has managed to obtain the names and some identities of the following individuals through its correspondents:

 1. Mr. Caala Hailu, a professor/teacher at AdamaUniversity, arrested in Adama on the 29th of August, 2011,
 2. Mr. Daadhi Galaan, an artist and singer, arrested on August 27, 2011 in Adama,
 3. Mr. Laggasaa Detti, arrested on the 28th of August, 2011 at a place called Ginchii on his way to Addis Ababa from Gindabarat, a town in Western Showa,
 4. Mr. Mulugeta Riqutuu, a teacher, a Member of Mecha and Tulama welfare Association executive Director,  arrested along with Mr. Sisay Sarbessa  on the same date at the same time and place,
 5. Darajje Daballi, student atAdamaUniversity, arrested in NajjoTown, western Oromia, just as he arrived at his parents’ home in the town for his summer vacation,
 6. Zemachu Mekonnin, student of Adama University, arrested and taken away on the 27 of August, 2011, as he arrived at his parent’s home in Dambi Dollo similarly for his vacation,
 7. Gammachis Yoseef, another student fromAdamaUniversity, arrested around the beginning of August,
 8. Sisay Sarbessa, third year student of Information Technology at Addis Ababa University, Member of Mecha and Tulama welfare Association,
 9. Garbaabaa Gaaddisa, an employee of Oromia Bureau of Water Develoopment, arrested at his place of work,
 10. Gachana Aseffa fromWest Shewazone,
 11. Abdisa Sori arrested in Ada’a Barga District,
 12. Sirnessa Abera arrested in Ada’a Berga District,
 13. Mesay Girma, driver with others whose names is not identified yet.

Although all of these Oromo nationals were arrested at the beginning by security agents ofOromiaRegionalState, HRLHA has learnt that they have later been handed over to the federal agents for reasons that are not clear to families of the victims and/or other interested groups. Besides, other than the unconfirmed reports that these Oromo nationals are being held at Ma’ikelawi Central Office of Investigation, none of the families or friends of those victims have been able to communicate with any of them. There are also reported cases of tortures among those Oromos, particularly against Student Zemachu Mekonnin.

As a result, HRLHA is highly concerned about the safety and well being of those victims of government’s extra-judicial actions.

 Zemachu Mekonnin

Zemachu Mekonnin

Therefore, the HRLHA calls on the Ethiopian EPRDF Government to allow the due process of law to take place, if those individuals are really suspected of committing any kind of crime; and, if not to release them unconditionally.

HRLHA also calls up on local, regional, and international diplomatic and human rights agencies to continue exerting pressures on the Ethiopian government to stop harassing and intimidating its own citizens especially for attempting to exercise their fundamental political rights which are believed to have been granted by the country’s constitution.

HRLHA would also like to take this opportunity to bring to the attention of local, regional, and international communities the previous similar cases of extra-judicial arrests and imprisonments, as a result of which hundreds of Oromos and nationals of other ethnic groups are languishing behind bars.

HRLHA is a non-political organization which attempts to challenge abuses of human rights of the peoples of various nations and nationalities in the Horn of Africa. HRLHA is aimed at defending fundamental human rights including freedoms of thought, expression, movement and organization. It is also aimed at raising the awareness of individuals about their own basic human rights and that of others. It has intended to work on the observances as well as due processes of law. It promotes the growth and development of free and vigorous civil societies.

Dirree Dhaawwaa – Manni Murtii Feederaala Wayyaanee Oromoota Irratti Murtii Fudhate.

Gabaasa Qeerroo Magaalaa Dirree Dawaa, Fulbaana 5,2011

Biyya Umamaan badhaafaman,Lafa dhalatan irratti,qe’ee guddatan keeessatti,gaaddisa samii biyya akaakileen qaban jalatti fi eenyummaa isaanii molquun mootummaan Wayyaanee Oromoota 49 tahan murtii hidhaa wagga dheeraa irratti murteessuu qeerroon magaalaa Dirree Daawaa irraa gabaasa.

Oromummaa fi maqaa akeeka ABO qabdu,fincila diddaa gabrummaa oso qindeessitanii argamtan jedhuun ummata nagaa kanneen haawasa keessatti kabajaa fi ulfinaan maatii isaanii waliin jiraatan armaa gadii irratti murtii hidhaa akkasii fudhachuun Wayyaanootaa ummata Oromoo Dirree Dawwaa fi godina san keessa jiran guddoo dheekamsiisee jira. Madaan Oromoota Wataritti gara malee dhumanii osoo ummata Oromoo irraa hin qooriin har’as dachii abbaa isaanii irratti mirga jiraachuu dhorkamanii murtiin akkanaa Wayyaanotaan yeroo irratti murtaawu caalaatti sabboontota kakaasuu fi qabsoo bilisummaa cimsuutti kan geessu taha.

Akka kanaan sabboontoti murtiin irratti kenname keessaa:-

1. Abdurahmaan Baalee       waggaa             12
2. Ibraahim Darasaa          ‘  ‘                         12
3.Abdallaa Haamaa          ‘” ”                         12
4. Jamaal Huseen                ””                       11
5.Kamaal  Aliyyii                  ”                         11
6. Abdii  watar                    ””                         11
7.Mahaammad Guddaa      “””                      10

8.Sheek Kadiir Turaa                     ”              6
9. Ibraahim calanqoo                     ”              7
10.siraaj Ahmad                                             6 fi  ji’a 6
11. Mahaammad Abdoo          ”’                   6
12. Ahmaddiin  Abraahim        ”’                   5
13. kadiir Adam                          ”                 5
14. Abdurahmaan Huseen          ”                5
15.Ahmad sheek yuusuuf              ”’             5
16.  Mahaammad Haajii                ”               4
17  yuusuuf calloo                              ”          4
18. Hassan Mahaammad                    ”         4
19.  Said Adam                                  ”          4  fi ji’a 6
20.Mahaammad Onjobbaa                  ”         4 fi ji’a  6
21.Adnaan  Gooshee                            ”        4 fi ji’a 6
22. Abdii Alii                                          ”’       4
23. Ibraahim Mahaammad Jibriil            ”       4
24. Leenjisaa bookee  waggaa                     4 fi ji’a 6
25.umar mahaammad      ”                           5 fi ji’a 5
26.Jamaal Hamzaa          ”                           3
27.shariif umar Elemoo                     ”          3
28.Jamaal  kadiir                                  ”      3
29.Ahmad najjaash                            ”        3
30. sey nabaa  Mattaan                     ”        3
31. Sharaf Alii                        ”                     3 fi ji’a 6
32.Ahmad nuur Urgee              ”                  3 fi ji’a 8
33.Nuuree Usmaan                  ”                  3 fi ji’a 6
34. Abdii Shakuul umar              ”                3 fi  ji’a 6
35.Mahamuud  Ibraahim          ”                   3 fi ji’a 3
36.Mahaammad Aliyyii saidoo    ”                3 fi ji’a 6
37 . Mahaammad Usmaa’eel Matakoo       ” 3 fi jia 3
38. Ibraahim Abdullee waarih                    ”  3 fi ji’a 3
39. Abdii usmaan Adam                             ” 3 fi ji’a 6
40.Raahmaa Mahaammad                         ” 3 fi ji’a6
41. Faaxee Ammee                                  ”  3 fi ji’a5
42. kokkobee Mahaammad                      ”3 fi  ‘ ‘ 3
43. Muktaar Abdii jaliil                             ”  3 fi  ” 6
45. Ahmad nuur Bulee                            ”  2 fi  ” 8
46.  Kaaliif Mahaammad                         ”  2 fi  ” 3
47. kimiyaa Mahaammad                     ”    2 fi  ” 6
48. Rablaa shariif                                   ”  2
49.Mahaammad umaree                       ”  1 fi  ” 8

Barataan University Adaamaa Zammachuu Mokonnien Wayyaanotaan ukkamfame,Oromoonni 4s Hojii irraa Arihaman

 

Gabaasa Qeerroo ,Fulbaana 4,2011

Barataa Zamaachuu Mokonnin

Barataa Zammachuu Makonnin yeroo ammaa kana eessa akka jiru dhabamuu isaa beekamee jira.Zamachuun barataa University Adaamaa yommuu ta’u akkuma barumsa isaaxumureen boqonnaatif gara maatii isaa Dambi Doolloo deemee mana jireenya warra isaa irraa sababaa hin beekamneen human tikaa Wayyaaneen ukkaamfamee yeroo ammaa kana mana hidhaa Wayyanee hunda keessaa barbaadamee kan dhabame ta’uu beekamee jira. Barataa Zammachuun badii tokkoon malee yakkamee maatii isaa biraa kan dhabame yommuu ta’u warri isaa ykn maatin isaa  barbaadanii dhabanii jeqaamaa jiraachuu fi argachuu akka hin dandenyes gabasaa Kilolee Birraa iraa tamsa’een hubachuun dandayameera. Walumaa gala akkuma beekamutti barattootni Oromoo yeroo ammaa lakkoofsi isaanii  12,013 ol kan ta’u mana hidhaa Wayyanee keessatti akka dararamaa jiranii fi murtiin hidhaa umrii guutuu akkasumas ajjechaallee akka itti murtawaa jirus hubatamee jira.Barataa Seenaa Mararaa kan jedhamu University Arbaminch irraa kan qabame yeroo ammaa kana murtiin du’aa akka itti murtaawes odeeffannoon kun itti dabalee addeessee jira.kana duwwaa otuu hin ta’in barattoota baay’een haaluma wal fakkaatu irratti kan argaman yommuu ta’u yeroo irraa yerootti barattoota Oromoo irratti tarkaanfin mootummaa TPLFn fudhatamu ammas bifuma wal fakkaatun itti fufee jira .

Gama biraan  Onaa Limmuu Galiilaatti gibira mootummaa Mallasaaf baasuu diddan, ,Xaa’oo qonnaan bulattii gurguruu diddaan mootummaa irraatti uummata kakasaa jirtu jechuun hojjeetoonnii hojii idilee isaanii irraa arii’amanii jiru, kanneen keessaa

1.Oliiqaa Alamuu hojjetaa waajira Qonnaa

2.Ababaa Tessoo Hojjetaa waajjira barnootaa

3.Ababa Tolaasaa Hojjetaa waajjira Galii

4.Addunyaa Mosisaa Hojjetaa waajjira Bishanii

Kana malees daldaltoonni gatii gibira kafaluu diddan jedhuun wal qabatee manneen daldalaa irraa cufamanii fi hidhaatti guuraman waan njiraniif gama fuula duraatti gabaafna.Haluma  kanaan wal qabateen ergamanii bultoota TPLF fi  daldaltoota giddutti wal mormii guddaan akka oromiyaa keessaatti dhalate jira.

Fincilli Diddaa Gabrummaa Itti Fufe, Qaamni Hawaasa Oromoo Hundi Waliif Birmate.


                       Gabaasa Qeerroo,Horroo Guduruu,Fulbaana 3,2011

Godina Waallaggaa Ganda goota Abishee Garbaa, naannoo Kombolcha,Abbaay Coomman,Haaratoo jedhaman  irraa namoonni 30 ol ta’aan kan yeroof maqaan isaanii nu hin geenye Qabamani mana hidhaa magaalaa Shaamuutti geeffamuu isaanii Qeerroon magaalaa Shaambuu irraa gabaasa

Gandootuma kanneen keessatti hojjetoonni baay’een sababa misensa  ergamee bulaa TPLF (OPDO)  ta’uu didaniif jecha hojii idilee isanii irraa arii’ama jiru.

Akka kanaan  Onaa Limmuu Galiilaatti gibira mootummaa Mallasaaf baasuu diddan, ,Xaa’oo qonnaan bulattii gurguruu diddaan mootummaa irraatti uummata kakasaa jirtu jechuun hojjeetoonnii hojii idilee isaanii irraa arii’amanii jiru, kanneen keessaa

1.Oliiqaa Alamuu hojjetaa waajira Qonnaa

2.Ababaa Tessoo Hojjetaa waajjira barnootaa

3.Ababa Tolaasaa Hojjetaa waajjira Galii

4.Addunyaa Mosisaa Hojjetaa waajjira Bishanii

Kana malees daldaltoonni gatii gibira kafaluu diddan jedhuun wal qabatee manneen daldalaa irraa cufamanii fi hidhaatti guuraman waan njiraniif gama fuula duraatti gabaafna.Haluma  kanaan wal qabateen ergamanii bultoota TPLF fi  daldaltoota giddutti wal mormii guddaan akka oromiyaa keessaatti dhalate jira.

Karaaa biraa Godina Hararggee Hirnaatti Fincila diddaa gabrummaa ummati kaaseen mootummaa TPLF fi uummaata giddutti uumamee jira,sababiin isaa Hidhaa fi dararama,gibiraa fi gatii xaawoo fi sanyii qaalawuun akkasumas rakkoo walii galaa uummataa Hirnaa jiraatan irraatti ta’aa jirutu akka fincila kana kaase Qeerroon naannoo Hirnaa irraa gabaasa.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

TPLF confused: Oromummaa vis-à-vis Oromo Liberation Front

Qeerroo Report, Finfinnee, 3 September 2011

Having continued with its aggressive brutal attack on Oromo people, TPLF government securities are arresting pro-democracy Oromo nationalists from all zones of Oromia. In order to block the disseminations of news regarding its brutality, the government has also disconnected all telephones and internets in many parts of the region. Because of the fear they have towards the intensified pro-democracy movements, the government started arresting and attacking opposition political party leaders.

The government is allegedly accusing the opposition leaders with false accusation-suspected linkage with Oromo Liberation Front (OLF). VOA Addis Ababa correspondent Peter Heinlein reported that these prominent opposition politicians charged with having ties to the newly “outlawed OLF”, which is fighting for independence for Oromos, Ethiopia’s largest ethnic group. The detained pro-democracy nationalists insisted that being member or linked to OLF is not crime rather it’s the indication of nationalism for Oromummaa. Hence, they have firm stand that detention and torture will never stop them from the movement in search for freedom and democracy.

Of the following are among the Oromo detainees locked at Maikelawi by Federal TPLF government “Federal Anti-Terrorist Task Force” on August 02,10,23 and 28, 2011:

 1. Zemachu Mekonin student form Adama University
 2. Gerbaba Gadisa  Oromia water resource
 3. Gamachis Yosef , student form Adama university
 4. Lagese Deti, from Ginci town
 5. Mulugeta Riqitu  from Addis Ababa
 6. Sisay Sarbessa, student from Addis Ababa University
 7. Mr Olbana Lelisa, Oromo People’s Congress
 8. Gachana Ararsa, from West Shewa province
 9. Habtamu, from Ginchi district
 10. Abdissa Sori, from Ada’a Barga district
 11. Sirnessa Abera, from Ada’a Barga district
 12. Mesay Girma, driver
 13. Sonbe, student
 14. Dadhi Galan, singer from Bishoftu city
 15. Mr Bekele Gerba, deputy chairman of the Oromo Federal Democratic Movement (OFDM) and member of the executive committee of Medrek.
 16. Chala Hailu, lecturer from Adama University
 17. Asfaw Waltajjii from west Shawa
 18. Biraan Taddese, from west Shawa
 19. Baqala Harqasa from west Shawa
 20. Gamachu Qajela from west Shawa
 21. Dhaba Giree from west Shawa
 22. Lama Motuma from west Shawa
 23. Tokuma Mitiku from west Shawa
 24. Tasfaye from west Shawa
 25. Siifan from west Shawa
 26. Daraje from west Shawa

All were charged with terrorism, in link with Oromo Liberation Front. We promise to keep you updated with the news and lists of detainees in other provinces and districts of Oromia.

Morever, in Wellega, Horro Guduru Province and Harar Hirna Town because of the clash between Oromo youth and police forces, a large number of Federal TPLF government securities are being taken to the different districts in the province in order to use aggressive force against these pro-democracy and freedom Oromo youths.

The struggle shall continue and the oppressor will fall!

Time and Liberation

                                                                    By Wahima Raaso

Liberation straggle is not easy; it took time to achieve it! But in all cases it only requires very strong determination of people. With out commitment and sacrifice, liberation is just a dream. Although all African countries have been under European and Abyssinian colonizers for some time, today almost all of them are free countries. One shame thing is that when all African countries were liberated from colonialism, Oromia one of such a distinct land and people is still under the same savage colonizers called Abyssinian. Let us look at the very resent African achievements. Oromos are still not fighting fiercely at all time and all places, but the following countries are greatly an example to our straggle to liberate our country. Get organized, take individual responsibilities and mission at least to accomplish one thing in your life time. Write a new history in Oromo’s long over due liberation quest. Make your world and your children’s free of subjugation, inferiority, ethnic-apartheid, imprisonment, fear, torture, poverty, illiteracy, hunger, disease, unemployment by fighting TPLF right now.

Libyans freed in 6 months

South Sudan freed in 55 years

Egypt freed in 18 days

Tunisia freed in 2 month

Eritreans freed in 30 years

Tegrian freed in 17 years

Oromos?

As of now, we are slaves for Abyssinian kings and military occupiers with out any political and economic control over our own lands. When are we going to liberate our country Oromia?

This question must be answered by this generation, we have to stop being stupid and stand up. Resist the military occupation everywhere, every time, individually, group wise, by all means. NOW!

Bilisumman Fagoo miti nutu itii walaale.

Washima Raaso wahimarasso@gmail.com

 

A wave of mass arrest has shaken Oromia

(Qeerroo, Finfinnee, 2 September 2011) The Ethiopian government, who has lost hope on the Oromo people, has resorted to mass arrest and mistreatment of the civilians including teenagers and women’s.

According to reliable sources and our contacts, the government has already put in place night curfew, hindering any civilian movement and social activity in western Oromiya. What is more, any kind of grouping is prohibited and if anyone is found in group an order has been passed for arrest and imprisonment. This week countless Oromo youth are being dragged to prison cells and these with genuine critics are also being hunted and through to jail.

According to our sources from Central Oromiya, a Board Member of Mecha and Tullema Self Help Association Mr. Legese Detti, has been abducted in Ginchi, their properties confiscated and through to jail while returning from the Garanfasa festival held in Gindeberet.

In a similar line of incident, Mulugeta Riqitu, a teacher and also a Board Member for the Mecha and Tullema Self Help Association and Sisay Sarbessaa, a student at Addis Ababa University and a member for the Culture and History wing of Mecha and Tullema Self Help Association was arrested. Even if the District Court released them free, the Federal Police have taken the official from the regional police and imprisoned them again in the notorious Ma’ikelawi prison on the 29 of August 2011;

Even if their crime is nothing less than their identity; the dictatorial regime has alleged that Mecha and Tullema Self Help Association have no legality and they are acting under non existing organization. Despite the Association officials’ provision of documents attesting their legality and a copy of their renewed report to the Ministry of Justice, the security official have given a deaf ear to their plea and thrown them to the notorious Ma’ikelawi jail, where thousands of Oromo are languishing and serving inhuman torture. According to our informants their current situation are unknown but it was clear that they have been so far denied of any legal aid from their lawyers.

What is more a renowned Oromo artist from Bishoftu, Dadhi Galan, Masaay Girmaa (driver)  and Sonbee (student) have been abducted and through to Ma’ikelawi on the night of 27 of August 2011. In Adama town a lecturer at the Adama University, Mr Caalaa Hayilu and many other unidentified individuals were also abducted on the 29 of August 2011.

From West Shoa zone, Oromia, Gaachanaa Ararsaa,  and Mr Habtamuu from Giincii district , Mr Abdisaa Soorii  and Mr. Sirneessaa Abarraa, from  Adaa’aa Bargaa, have been similarly abducted by the security agents with out any court order.

Mr. Bekele Gerba, an English teacher at Addis Ababa University, a member of the executive committee of Ethiopia’s main opposition coalition, Medrek, and deputy chairman of the Oromo Federal Democratic Movement (OFDM) and Olbana Lelisa, Chief of office for of the Oromo People’s Congress were both detained after meeting an Amnesty International delegation and foreign reporters investigating rights abuses, their party said late on Wednesday.

Mr Gerba was also accused of talking to the recent BBC investigative reportage, which uncovered the abuse and mistreatment on people who doesn’t belongs to the repressive governing party.

Mootummaan TPLF Oromummaa fi ABO Adda Baasuu Dadhabe.

Gabaasa Qeerroo Finfinnee,Fulbaana 1,2011

Mootummaan TPLF duula ummata Oromoo fi darggaggoota Oromoo irratti baheen yeroo ammaa kana godinoota Oromiyaa mara keessaa sabboontoti heddummninaan hidhaatti guuramaa jiru,gabaasi Oromoota hidhamanii akka guutuutti hin qindeeffamneef jechas mootummaan TPLF daandii telefoona baadiyyaa fi aanaalee hunda cufee akka jiru beekamaa dha. Kana tahus sochiin dargaggoota Oromoo godhaa jiran irraa soda waan qabaniif Oromoota fi hooggantoota paartiilee mormitotaa Oromoo sababaa ABO jedhuun yakkuun mana hidhaatti geeffamaa jira.Hidhamtooti hidhamanis ABO tahuun yakka osoo hin taane gootummaa fi mallattoo sabboonummaa akka tahee fi hidhaan Oromoota mirga gaafachuu irraa duubatti deebisuu akka hin dandeenye gartuu tikaa wayyaaneef ibsanii akka jiran dhagahama.

Akka kanaan Hagayya 28,2011 humna poolisaa feederaalaan qabamanii mana hidhaa Wayyaanee Ma’ikelaawiitti kanneen hdihaman keessaa

 1. Obbo Baaqqalaa Garbaa Itti aanaa Itti Gaafatamaa WFDO,
 2. Obboo Olbaanaa Leellisaa barreessaa KUO Finfinnee irraa
 3. Gaachanaa Ararsaa, Godina lixaa shawaa
 4. Haptamuu,nama jedhamu Onaa Giincii irraa
 5. Abdisaa Soorii  Onaa Adaa’aa Barggaa
 6. Sirneessaa Abarraa, Onaa Adaa’aa Barggaa irraa

 

Kanneen yeroo tahan,warren hanga ammaatti baadiyaa fi onoota adda addaa irraa heddumminaan hidhamaa jiran guutuun maqaan akka nu gaheen gabaafna.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!