Dambaliin Hidhaa Oromiyaa Dhuunfate

(Oduu Qeerroo, Finfinnee, 31 Hagayya 2011) Ummata Oromoo irraa abdii kan kutate mootummaan Wayyaanee ilmaan Oromoo tokko tokkoon hidhuu fi hiraarsuu bira darbee saalaa fi umuriin otuu adda hin baasiin jumlaan hidhuu fi hiraarsuu itti fufee akka jiru gabaasame.

Cancala Gabrummaa

Gabaastoti Qeerroo fi maddi oduu Oromedia akka Oromiyaa mara keessaa gabaasaa jiranitti, yeroo ammaa Oromiyaa gama dhiyaa keessatti bilisa ta’anii socho’uun ugguramee jira; galgalaa haga ganamaatti namooti akka hin sochoone illee qoqqobbiin kaayamee jira.

Kana malees, yeroo ammaa kanatti namooti gamtaan akka hin sochooone, akka wal hin geenyee fi namoonni lama ta’anii yoo argaman akka qabamanii hidhaman ajajni kennamuu isaa maddeen keenya saaxilaa jiru.

Torbee kana keessa dargaggooti Oromoo gaaffii tokko malee qabamanii hidhamaa kan jiran yoo ta’u, kanneen sabbuunummaa qabaachuun shakkamanis gaaffiia tokko malee hidhaatti darbamaa akka jiran beekamee jira.

Oduun Oromiyaa  giddu gala keessaa nu dhaqqabaa jirus akka hubachiisutti, miseensa boordii Waldaa Maccaa fi Tuulamaa kan ta’an OB Laggasaa Deettii ayyaana Garanfasaa Gindabaratitti kabajanii otuu galaa jiranii magaalaa Giinciitti qabamanii meeshaa fi dokumeentota isaaniis saamamanii akka hidhaman beekamee jira.

Akka gabaasaan keenya Giincii irraa nuu dhaametti, Ob. Laggasaa Deettii gaafa 23/08/2011 ayyaana Garanfasaa Gindibaratitti ayyaneffatame irratti  hirmaatanii otoo galaa jiranii magaalaa Giinciitti qabamanii hidhaman.

Akkasumas, Barsiisaa Mulugeetaa Riqituu miseensa boordii WMT fi miseens koree hojii raawwachiiftuu koree aadaa fi seenaa WMT fi Barataa Sisaay Sarbeessaa ( UNI FF ti bara Information Technology waggaa 3ffaa ) miseensa WMT fi miseensa KHR koree aadaa fi seenaa WMT  haaluma falfakkaatuun akka hidhaman beekamee jira.

Manni murtii aanaa sanaa namooti kana bilisaan gadhiisu illee, poolisiin federaalaa polisii naannoo Oromiyaa harkaa fudhachuun gaafa 29 Hagaya 2011 otuu nama tokkotti hin agarsiisiin gara Maa’ikalaawwiitti  akka dabarse beekamee jira.

Akka odeessa argametti ilmaan Oromoo kunneen kan itti yakkaman Oromummaa isaanii yoo ta’u, dabalataanis WMT eeyyama seeraa hinqabu, waldaa eyyama hin qabnen hojjattu kan jedhu akka sababaatti dhiyaatee isaan yakkee jira.

Haata’uutii, miseensoti WMT eyyama seeraan kennamee fi gabaasa bara kana sirnaan ministeera haqaatti gabaasuu kan ibsu akka ragaatti agarsiisan illee  humnooti tikaa aangoo mara of harkaa qaban kunneen didanii bakka ilmaan Oromoo kumaa kitilaan itti reebamanii fi ajjeefamaa jiran, golgaa hidhaa fi hiraarsaa maa’ikalaawwiitti dabarsan beekamee jira.

Akka madda Oduu Qeerrootti, namooti kunneen haga ammaatti maal keessa akka jiran waanti beekame kan hin jirre yoo ta’u,  manni murtii aanaa akka jarri sun gadhiifaman ajaja kennu illee humni tikaa wayyaanee hunda isaanii ukkaamsee gara maa’ikalaawwiitti dabarsuun alattis mirga  maatii fi abukaatoo seeraa qabaachuu fi ittin maryachuu isaan qaban sarbuun ukkaamsee akka hiraasaa jiru beekamee jira.

Haaluma walfakkaatuun Oromiyaa  naannoo Bushooftuu keessaas sabboontota Oromoo ukkaamsuun kan itti fufe yoo ta’u, haga ammaatti Bishooftuu irraa gaafa 27/08/2011 galgala wallisaa Daadhii Galaan namoota biroo waliin qabamee gara maa’ikalaawwiitti darbatamee jira.

Kana malees magaalaa Adaamaa keessaa  barsiisaa UNI Adamaa kan ta’e Ob. Caalaa Hayiluu namoota maqaan isaanii ammaaf adda hin baafamne hedduu  waliin  gaafa 29/08/2011 qabamee gara Maa’ikalaawiitti dabarfamuun isaanii mirkanaa’ee jira.

Mootummaan wayyaanee magaalaa Finfinnee keessaas miseensota paartii siyaasaa biyyattii keessaas ilmaan Oromoo falmattoota haqaa fi seeraa  ta’an lama: Ob Olbaanaa Leellisaa fi Ob Baqqaalaa Garbaa ukkaamsee akka hidhe beekamee jira.

Akka madda Oduu keenyaatti, Ob Olbaanaa Leelisaa kan miseensa paartii ummata Oromoo ta’an yeroo hedduu hidhaa fi hiraarsa ummata Oromoo irra gayaa jiru sabqunnamtii addunyaatti waan gabaasaa jiraniif kan hidhaman yoo ta’u, keessaayuu beelaa fi hongeedhaan miidhaa ummata keenya irra gayaa jiru ifatti dubbachuun isaanii akka  isaan hiisise beekameera.

Barsiisaa Afaan Engiliffaa kan ta’an, Ob Baqqalaa Garbaas yeroo adda addaatti miidhaa fi hiraarsaa ummata Oromoo irra gayaa jiru miidiyaa adda addaaf waan himaniif akka hidhaman beelkamee jira.

Keessaayyuu gabaasaa BBC kan dhiyeenya kana dhoksaadhaan Itoophiyaa keessa socha’aa turee, miidhaa fi hiraarsa  mootummaan Itoophiyaa kanneen miseensa Wayyaanee hin ta’iin irraan gayaa jiru erga saaxilee asitti, maqaa namoota odeessa BBCf kannanii hidhamanii sabquunnamtii addunyaaf kan himan OB Baqqalaa Garbaa, hireen isaanis akkuma warra kaanii ajaja mana murtii tokko malee hidhamanii akk haraarfamaa jiran maddeen keenya itti dabalanii hubachiisanii jiru.

Dureessi biyya India Kaaruuturii jedhamuu fi gareen isaa nama 30 lafa Oromiyaa caalmiyaatti bitaa jiraachuu isaanii ibsan.

                                                                            Gabaasa Qeerroo Finfinnee,Hagayya 31,2011

 Lafa Oromiyaa Magaalaa Hoolotaa Kaasee hanga Ambootti jiru irraa Oomisha Abaaboo kan Lafa Oromiyaa ‘’Meetir Square’’ kuma dhibba tokko(100,000 m.s.) Kan Mootummaa Waayyaanee irraa bitee irratti ijaarrachaa jiru dureessa Kubbaaniyaa Hindii kan ta’e kan Maqaan isaa’’Kaaruutuurii’’jedhamuudha. Hanga ammaatti  dureeyyii fi Kubbaaniyoonni Hindii lafa biyya kanaa Doolaara Miiliyoona 5.5 kan ta’uun bituu isaanii  gareen namicha kanaan hoogganamee daldaltoota Hindii 30 ol ta’an Hagayya 28,2011 Hoteela Hiiltoon Magaala Finfinneetti haala caalmaatti lafa Oromiyaa bakkoota adda addaa irraa bituu isaan dandeessisu irratti Mootummaa Waayyaanee waliin mariyataa turan irratti ibsuun isaanii beekameera. Addumaan wanti irratti mari’atanis haala itti lafa qoteebulaa Oromoo bitanii irra qotatanii fi irratti ijaarratan irratti, lafti gabbataa tahe naannoo Oromiyaa hunda keessa jiru qoratamee inversterootaaf hammi barbaadanii fi yeroo barbaadanitti akkasumas naannoo Oromiyaa barbaadan irraa akka isaanii kennamuu dandayu qondaaloti daldalaa Wayyaanee walgahii kana ibsanii akka jirani dha.

Dureessi Hindi kan ‘’Kaaruutuur’’ jedhamu kun yeroo ammaa Lafa Qoteebulaa Oromoo ‘’Meetir Square’’ 10,000 ol mootummaa Waayyaanee irraa bitee Boqqolloo,xaafii,Ruuzii,Saliixii fi kkf irra qotachaa jiraachuu fi omisha kanas alatti erguu isaa Gaazexaan Rippoorter Hagayya 24 bara 2011 maxxanfame balballoomseera. Akka ibsa gaazexaa kanaatti Lafa Oromiyaa ‘’Meetir Square’’  Kuma 25-100 ta’u mootummaa Waayyaanee irraa bitanii irratti ijaarrachuu fi irra qotachuuf waliigaltee mallatteessaa jiraachuun beekameera.

Oromoon dhimma kana qalbeeffatee haalli akkasii gutummaa biyyaa fi sabummaa waan diiguuf dargaggoonni Oromoo fi ummati marti qabsoo jabeessuu irratti xiyyeefatanii akka jiran sochiin qeerroo ni mul’isa. Kanas tahu sochii argamaa jiru kana doomsuuf mootummaan Wayyaanee hammamuu duula haabanu malee itti milkaayaa akka hin jirre qeerroon godinoota adda addaa irraa gabaasaa jiru.


Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

 

 

 

Waraanni Wayyaanee Dargaggootaa fi Qoteebulaa waliin waltti bu’uu itti fufe. Ummanni Oromoos jabinaan Wayyaanee dura dhaabbachuu itti fufe.

                Gabaasa Qeerroo, Magaalaa Amboo, Hagayya 30,2011

Godina lixaa shawaatti Humni waraanaa mootummaa TPLF torbee kana keessaa halkaan meeshaa waraanaa of harkaa qabuu dhukaasuun uummaata /jiraatoota/maagalaa Amboo goola jira.Kana malees  Lixaa Shawaa onootaa akka Caalliyaa Geedoo,Midaa Qaanyii ,Daannoo,ILuu Gaalanitti humnoonni waraanaa maqaa faaxinoo mooggaafatan qonnaan bulaa keessaa deemanii qonnaan bultoota fincila mootummaa irratti gaggeessuuf jettu, akeeka ABO deemsisaa jirtu fi  mootummaa dura dhaabatan sababa jedhuun qee’ee isaanii irratti  reeba fi hidhaa akka jiran qeerroon magaalaa Ambo irraa gabaasa.

Kana malees godinaa Hoorroo Guduruu wallaggaa Baahaa onootaa Jimmaa Raaree,Abbaay Coomman,komboolchaa ,Daaduu,Haaratoo,fi Shaambuuttii dhaabnii ergamee bulaa TPLF OPDO’n barattoota College fi University adda adda irraa boqonnaa yeroo gannaaf gara maatii isaanitti deebi’anii jiran waalga’ii waa’ee ABO fi guddinaa biyyaa marii’annaa jechuun siyaasa kijibaa ololuuf yaamicha godhaniin barattooti sabboontota tahan diddaa muldhisuun walgahicha irraa yeroo hafan kanneen yeroof garaaf jecha itti maxxanan walgahicha irratti argamuun gaaffii jajjabaa itti kaasuun qerroon gabaasa.Gaaffiileen ka’an, yoo dimookiraasiin jiraateefi mirgi dhalaa namaa kabajamee biyyi guddachuu danda’aa, biyya keenya keessatti Oromoon kabajaa hin qabu,barattooti hidhamaa fi arihamaa ajjeefamaa jiru,yeroo hunda birruu fi hiyyummaan jiraanna kun akkamitti mirga dimokraasii tahaa? jechuun baratoonni gaaffiin duraa dhaabbatan,barattoonni kun baay’een isaanii xiqqaa tahanii miseensuma ergamee bulaa (OPDO) ta’an iyyuu hallii amma OPDONn itti jirtu kufaa ta’uu fi egeree kan hin qabne ta’uu wal hubachiisuun walgahicha dhiisanii bahaniiru.

 

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

Oromian Sovereignity: Neither Amhara’s Style nor Tigrean Type, but Possibly Eritrean Way

By Fayyisaa Oromiyaa

Oromian Sovereignty – Neither Amhara’s Style Nor Tigrean Type, But Possibly Eritrean Way

According to the ongoing discussion in the Oromo nationalists’ circle, the three possible forms of walabummaa Oromiya (the three types of sovereignty for Oromia) in the forms of the Amhara’s style, the Tigrean type and the Eritrean way are not as such bad for the Oromo people in the future, but preferable are the suggested three Oromian options (independence, autonomy and integration). The Amhara’s style is an ‘assimilative Oromia’ having free development and use of Afaan Oromo at the federal level as well as making the Cushitic Ethiopia being the same as the sovereign republic of Oromia, which will assimilate the other neighboring language groups into being Oromo, thus practically Oromia = Ethiopia. This dictatorial assimilative approach must be distinguished from the democratic integrative option of the Oromo way. The Tigrean type is an ‘imperious Oromia,’ the Oromo people having an independent Oromia, and at the same time, ruling over the other nations. Such imperious rule is also not the same as the democratic autonomy, the other Oromian option. The Eritrean way is an ‘independent Oromia’ as a separate nation-state, free from the other nations; this Eritrean way is similar to one of the three Oromian options.

 

 

All these three approaches, which can be now pursued by the OLF and the Oromo people, if we want, are not as such disadvantageous for Oromia so that we necessarily ought not be fixated on only the option of “separation.” That is why the endless cry of the Woyane cadres, who do lament day and night singing about their claim to “know the fact” that OLF is a “secessionist” organization and their accusation of Oromo nationalists as “separatists,” does not hold water. On the contrary, the Gadaa people with our principle of freedom and democracy do prefer the Oromian methods leading us to our desired sovereignty. Firstly, we want to give a chance to an ‘integrative Oromia’ (‘a democratic Oromian-Ethiopia’); secondly, we opt to an ‘autonomous Oromia’ within a Cushitic Ethiopian union, which can only serve as a transitional solution towards the desired integration; and only if these two noble Oromo’s choices of an ‘integration in a form of Oromian-Ethiopia’ or an ‘autonomy within a union’ fail to be materialized, due to the possible arrogance and the authoritarian nature of the Abyssinian elites, that the Oromo people will be obliged to move towards the choice of ‘an independence without a union.’

 

As far as the Oromo people and our liberation front (OLF) are concerned, we can even try to promote the type of unity, which the “pro-unity” Amhara forces want to realize. But, these Amhara forces have to be sure that the language into which we all need to melt will be the two Afaan Oromo’s, that means – not only Amharinya, but also Oromiffa. Now, the OLF seems to support this view, hoping that the “pro-unity” Amhara forces do agree with this way of solving the language issue. Amharinya was in reality created by the Oromo nobility in the year 1270 around Hanko-bar in central Oromia. The Oromo nobility just wanted to have a language, which was different from that of the ordinary Oromo, thus created “Lisane Negus,” the Amharinya. Now, both Amharinya and Oromiffa are suggested to be considered as Afaan Oromo (as the language of the Oromo people). Sure is that Oromiffa is the language of the Oromo heroes, who did start the liberation struggle of the Oromo people from the Abyssinized rulers of the Agew and the Oromo, whereas Amharinya is unfortunately still associated with the domination and subjugation of the Gadaa people by this Abyssinized part of the Cush nations.

 

This theory now seems to be entertained by the recent Oromo liberation movement. By the way, is Nagaasso Gidadaa’s UDJ party not one of those with the mentality of this generation? When we look at the program of the party, its §3.2.4 says:

“Amharic shall serve as a working language of the federal state; when approved by a referendum, there can be another language, in addition to Amharic, that serves as a working language of the federal state.”

Why not referendum on Amharinya, whereas it is compulsorily needed to allow Oromiffa to have the same status? Is this not a double standard? Why did Obbo Nagaasso and the other Oromo nationalists in this party fail to put Oromiffa as one of the federal working languages explicitly, just as they did Amharinya? Are they not making the same mistake committed by Emperor Minilik Caalaa and his best general Gobanaa Daacee? Both of these members of the nobility, being Oromos (the first an Abyssinized Oromo, the second a non-Abyssinized), they could have promoted Oromiffa to be the working language of the Ethiopian empire they built, instead of making their “Lisane Negus” the only one used officially in the empire.

 

Now, the Oromo liberation movement should take heed of the Habesha organizations, which want to repeat the same mistake. No other move, except the following three ways of the OLF movements, is acceptable to the Oromo people: the first-generation OLF, which concentrates on achieving only an ‘independent Oromia,’ as a fair goal without influencing other nations; the second-generation OLF talking about either an ‘independent Oromia’ or an ‘autonomous Oromia;’ and the third-generation OLF being more inclusive and open for an ‘independent Oromia,’ for an ‘autonomous Oromia’ and for an ‘integrative Oromia.’ I think these three options of our future walabummaa are not bad, but the question lies on the timing of stressing one of the alternatives vis-à-vis the other two. Clear is that any nation under oppression and with a threatened security prefers and stresses independence, whereas the nation, which does have a confidence to survive, to thrive and which is even sure to be able to rule over other nations do emphasize the other two alternatives (autonomy and integration).

 

We may then ask: which position should the Oromo people, who are still under the colony and domination need to emphasize now? Surely, we need to stress independence, just as the first-generation OLF correctly had done and is still doing. Even though it is not bad that the second-generation accepted a possible autonomy as another option, and the third-generation has now started to further entertain even the third alternative of ‘integrative Oromia,’ the smart side of all the three generations is that they have never given up and will never give up the independence option. As long as the Oromo people are under oppression, the question for ‘independence’ is mandatory and a must. But, care must be taken for this position is used by Woyane cadres as a means to neutralize the “pro-unity” Amhara forces, which are also nowadays the archenemies of the Woyane. Clearly, the Woyane regime is surviving and thriving by making these Amhara forces and the pro-independence Oromo fronts neutralize each other. Thus, it is better to tone down the independence rhetoric and emphasize the integration option.

 

As repeatedly mentioned, the common denominator of the three OLF generations is ‘bilisummaa Oromoo,’ which is good. The first-generation is for bilisummaa Oromoo + walabummaa Oromiya (in a form of an ‘independent Oromia’). The second-generation for bilisummaa +walabummaa (in a form of an ‘independent Oromia’ or in a form of a ‘union of autonomous nations’). The third-generation is for bilisummaa +walabummaa (in a form of an ‘independent Oromia’ or in a form of a ‘union of autonomous nations’ or in a form of ‘Cushitic Ethiopia = republic Oromia’). As I do see, we are moving from the occupied Oromia of the subjugated Oromo people — through the smallest OPDO’s Oromia — through the smaller OLF-SG’s Oromia — through the small OLF-QC’s Oromia — to the great Oromia (either Oromia extending from Hashange to Lamu or the republic Oromia = the Cushitic Ethiopia) with respected bilisummaa and realized walabummaa of the Oromo people.

 

When we look at such theoretical options and moves, the Oromo people are actually in a very advantageous position regarding the possible three future outcomes of the political struggle in the present Ethiopia. The three outcomes are a ‘disintegrated Ethiopia’ resulting in multiple independent nation-states, including an independent Gadaa republic of Oromia, a ‘federated Ethiopia’ like it is now under the Woyane (just changing its fake status quo to the true federation) and a ‘transformed Ethiopia’ from its present Abyssinized nature (Ethiopia with Oromo oppression and Habesha domination) to the Cushitic Ethiopia (Ethiopia with freedom for all citizens and nations). The Oromo nationalists can use these three options to our advantage for all of the three options are not against the required bilisummaa of the Oromo people. The Amhara elites are limited to the third option in which they think Amharinya will be the only federal language of all in Ethiopia so that they do hate the second option and do fear the first option, because the first and second options do limit this opportunity of expansion for Amharinya. TheTegaru elites can use the second option as long as they do dominate the Ethiopian politics, and they surely will opt to the first option in case they start to lose their domination, but they will never be able to exploit the third option for it will not give them the opportunity to dominate over the other nations in the future Cushitic Ethiopia.

 

Interestingly, we can see that the first-generation OLF is shooting against the Woyane forces from only one position (from the position of an ‘independent Oromia’); the second-generation from two positions (from the position of an ‘independent Oromia’ and from the position of a ‘union of autonomous nations’) and the third-generation from three positions (from the position of an ‘independent Oromia,’ from the position of a ‘union of autonomous nations’ and from the position of an integrated Cushitic Ethiopia). Furthermore, we do also observe the clear supportive position of all the three generations for an independent Oromia; yet, all Oromo nationalists of these three generations just should take care not to play into the hands of Woyane cadres, who also continuously sing “supporting” the unconditional independence of Oromia. The motive of these cadres is not hard to understand. They want to antagonize the Oromo movement for liberation with the pro-democracy movement of the Amhara people. We should try to kill this divide-and-rule machination of the Woyane. Otherwise, the third-generation OLF, with an additional vision of transforming the Abyssinian-Ethiopia (the hitherto Ethiopia characterized by oppression, hunger, exploitation, tyranny and torture) to the Oromian-Ethiopia (to the Cushitic Ethiopia of liberty, freedom, democracy and autonomy of nations), is really great. The Oromo liberation struggle has already compelled the Abyssinian elites to sing about these values of the Oromian-Ethiopia, the values which are actually against their own culture and nature. Thus, the anti-thesis of Obbo Boruu Barraaqaa’s Abyssinian-Ethiopia (http://gadaa.com/oduu/10224/2011/07/26/ethiopia-their-ethiopia/) is this suggested Oromian-Ethiopia.

 

We like it or not, Ethiopia can never go back to the past Amhara-dominated empire, and keeping the status quo of the Tigrean domination sustainably is also not an easy job. Slowly but surely, the empire has been changing because of the pressure from the Oromo liberation movement, and it will continue to change from the Abyssinian-Ethiopia to the Oromian-Ethiopia. It is up to us, the Oromo people, to choose which form of Oromia to have in the future: OPDO’s map, OLF-SG’s, OLF-QC’s, the present Ethiopia being transformed to Oromia or the future Oromia’s map being the same to that of the Cushitic Ethiopia? The idea of the second-generation OLF in thinking about the second type of sovereignty (autonomous Oromia) as another way of Oromo’s walabummaa, which is alternative to the original goal (independent Oromia) was very disappointing for the first-generation OLF and its supporters. In the meantime, this second option seems to have been accepted by many Oromo nationalists, as long as the Oromo public will decide in the future per referendum. Now, the third alternative sovereignty (integrative Oromia), which is now entertained by the third-generation OLF seems to be very “disgusting,” not only for the first generation, but also for the second-generation. It may take a long time till Oromo nationalists of these two generations will start to realize that the Oromo people, as a majority in the region, will have no disadvantage in all the three types of sovereignty, if really the future politics of the region will be that of freedom and democracy. Fortunately, the world is developing and moving in this direction of politics; the Horn of Africa can not be an exception.

 

The hitherto main mistakes done by both the Amhara elites and the Oromo elites, so that Woyane could beat them turn by turn, are the facts that the Amhara elites still think as if they are in control of the Finfinne palace and as if they do have the political domination demanding from the Oromo elites to give up the agenda of “Oromian separation” as a precondition to an all-inclusive alliance. The Oromo elites, on the other hand, think as if we have less power and influence, compared to the Amhara elites, so that we still fear the comeback of the old “era of darkness.”Woyane cadres know this fallacy of both elite groups and play with their emotion in order to polarize the opposition camp. The recent move of the OLF to correct these faults is an indication of a growing Oromo self-confidence to tackle such impasse and make a difference, not only in Oromia, but in the whole Ethiopia/the Horn, that is why it is a nice step. Of course, this will be fruitful only if the effort towards the third alternative of walabummaa (integrative Oromia) is going to be seen on the real ground. A move in this direction is yet more of a theory rather than being the ongoing practice; nevertheless, I think the plan of an Oromian-Ethiopia (Ethiopia being transformed into Oromia) is a best vision, and it will be a possible reality in the future. Only if the Abyssinian elites and their Western handlers try to hinder the realization of this vision, then either ‘Oromian autonomy within Ethiopian union’ or ‘Oromian independence within African union’ are the other options we need to strive for. The truth, in general, is that in all these three ways of achieving Oromo’s sovereignty, the hitherto oppressed Oromo people will have nothing to lose in the future.

 

What we can’t deny is that there are significant number of Oromo nationals supporting either of the three types of sovereignty (either independence or autonomy or integration), and none of these three groups do prefer ‘garbummaa Oromoo’ to ‘bilisummaa Oromoo’. Thus ‘bilisummaa Oromoo’ is a common denominator for these three political views in the Oromo community. Even though they do have this same stand on bilisummaa, they do differ on the type of ‘walabummaa Oromia’ they want to realize. The difference is based on the version of the Oromo history each generation does have in mind and based on the personal life experiences of their respective members. If the OLF manages to accommodate these three sections of the Oromo society (the pro-independence, the pro-autonomy and the pro-integration section), it can then surely be pragmatic, inclusive and smart. Bilisummaa Oromoo from the garbummaa under the Abyssinian system of colonization or domination is unconditional; but the types of walabummaa Oromiya, which we, as a nation, want to realize, be it an ‘independent Oromia within African union’ or an ‘autonomous Oromia within Ethiopian union’ or an ‘integrative Oromia by transforming the Abyssinian-Ethiopia of dictatorship to the Oromian-Ethiopia of a democracy’ can be conditional, which depends on the future referendum of the Oromo public.

 

Now, the best way to attack and defeat Woyane (which is using the two cards of either ‘imperious Tigrai’ or ‘independent Tigrai’) is that the OLF better concentrate on the third alternative, on an ‘integrative Oromia,’ rather than on only an ‘independent Oromia’ and an ‘autonomous Oromia,’ these two methods (independence and autonomy) being theoretically the same ideology to that of the Woyane, who in reality currently exercises an ‘imperious position.’ Fortunately, Woyane can never use the card of an integration for it is a representative of the minority nation in the Ethiopian empire. Thus, according to the opinion given in this essay, an ‘independent Oromia’ (the Eritrean style sovereignty) is not the only type of sovereignty for the Oromo and Oromia, the people and the land, which are at the center and the core of the politics in the region/in the empire. An ‘autonomous Oromia’ and an ‘integrative Oromia’ are also the other advantageous ways of securing Oromo’s bilisummaa and Oromia’s walabumma. Otherwise, we do see that the Amhara elites have only one political card (the card of integration) to play; the Tegaru elites have only two cards (the cards of ‘imperious Tigrai’ and ‘independent Tigrai’); but the Oromo nationalists have three cards, the cards of an ‘independent Oromia,’ an ‘autonomous Oromia’ and an ‘integrative Oromia’ to play. Time will show us whether our Oromo politicians are smart and wise to use these three cards to the advantage of the Oromo people and to the interest of the Oromo land (Oromia).

 

As far as I am concerned, so long the Oromo people are under colonial oppression, we should fight for an independent Oromia without giving in and giving up. But, Oromia and the Oromo are neither geographical periphery nor demographically minority, like Eritrea and the South Sudan were/are, in order to opt for a separation as the only best remedy. An ‘integrative Oromia’ (transforming the Abyssinian-Ethiopia to the Oromian-Ethiopia) can also be the very good version of our walabummaa; of course, an ‘autonomous Oromia’ being a temporary and transitional solution towards either an ‘independent Oromia’ or an ‘integrative Oromia,’ both as an alternative lasting solutions. So let’s Oromo nationals act as members of a nation with both geographically central position and demographically majority in the empire/region, believing in ourselves and being confident that we can change our present condition of a political minority to our legitimate status of a majority and convert our current situation of being in a political periphery towards becoming a political center. Woyane cadres, who continuously accuse Oromo liberation movement as a “separatist” movement should be told that it is illogical to talk about Finfinne’s “secession” from Meqelee, whereas the simple fact is that it is Meqelee, which will secede from Finfinne. Common sense tells us that the one who is a minority and at a periphery claims a secession from the nation at the center and a majority, not vice versa!

 

 

Galatooma!

fincilaa@yahoo.com

Humni Waraana Feederaala Wayyaanee Dargaggoota Oromoo Irratti Duula Bane.

Gabaasa Qeerroo Dhiha Oromiyaa ,Hagayya 29,2011

Waraannii fi humni Poolisa Feederaala Wayyaanee tahe jedhee duula dargaggoota Oromoo hidhuu fi hiraasuu irratti bobba’ee naannoo dhiha Oromiyaa Beegii,Najjoo,Jaarsoo,Dambi Dolloo, fi Baddallee irraa dargggoota jimlaan qabee hidhuu  gabaasi qeerroo addeessa.

Ona  Beegii, dhiha Oromiyaa ona Beegii keessatti Hagayya 25,2011 irraa kaasee barattoota University fi college irraa boqonnaa yeroo gannaaf maatii isaanitti galan gandoota adda addaa irraa funananii mana hidhaa magaalaa Beegii fi hidhaa hin beekamnetti geessaa jiru, akka gaabasa qeerroo irraa hubatametti hanga ammaatti dhiha Oromiyaa naannoo  Beegii  dhaa  ergamaa human Federaala Wayyaanee hogganuu kan maqaan Jambaruu jedhamuun dargaggooti qabamanii hidhaa jiran 200 gahuu isaanii gabaafama. Sababaa dargaggoonni kun itti hidhaman maal akka tahe maatiin isaanii gaafannaan deebiin Wayyaanota biraa argame fincila diddaa gabrummaa kaasuun akka biyya Egypt fi kaaba Africa kaan mootummaa kufisuuf jedhu kan jedhu ture.

Ona Najjoo, Kana malees magaalaa Najjoo keessaa hanga gaafa Hagayya 28,2011 itti  ergamtoota moggaasa qondaalaa qaban kan maqaan Horaa fi Tasfaa jedhaman waraana Federaalaa hogganuun gara naannoo sanaatti bobbaniin dargaggooti qabaman hanga nama 140 akka gahan qeerroon Najjoo irraa gabaasee jira. Akka gabaasa qeerrotti  magaalaa Najjoo irraa barataa University Adaamaa barataa ture dargaggoo Darajjee Dabalii kan jedhamu human waraana Wayyaaneen reebamuu fi manni maatii isaa guuttutti sakata’amee qabeenyi qabanis akka samamee jiru addeessa.Gochaa Wayyaanee kanatti kan aaran jiraattoti magaalichaa qondaalota ergamtootaa waliin walitti bubu’uun muldhataa akka jiru gabaafama.

Ona Jaarsoo, Naannoo Jaarsoo keessatti dargaggooti Hagayya 25-28,2011 itti namni 120 hidhamuu fi maatiin barattoota kanaa gariinis manni sakatta’amuu,hiraarfamuun akka irra gahaa jiru Qeerroon naannoo sanaa gabaasa.Akka gabaasa qeerroo kanaatti barattooti Oromoo Jaarso irraa human Federaalaan fuanaanamanii hidhamaa jiran kun naannoo walitti qabamanitti gootummaan faaruu warraaqsaa kan WBO fi ABO faarsu,akkasumas mirga Oromummaa kan gaafatu faarfachaa akka turanii fi dararama Oromoof Wayyaaneen akka gaafatama qabu dhadannoon dhageessisaa turaniiru.

Dambi Doolloo, Magalaa Dambi Dolloo fi magaalota naannoo sanitti argaman kan akka Muggii,Garjeda,Caanqaa fi Qeebbee jedhaman keessa Polisiin Federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa jedhaman badiyaa fi magala keessa foolachaa barattoota boqonnaa gannaaf qe’ee warraatti galan adamsuu itti fufuun barataa University Adamaa baratu Zemachu Mokonnonii fi durbee Dirribee Bantii jedhaman mana warra isaanii irraa qabuun hanga ammaa bakka buusan hin beekamu,hanga gabaasaan Qeerroo Dambi Dolloo irraa nu gahetti barattooti hedduun kan hidhaman yeroo tahu yeroo babaabaa keessatti hanga hidhaman adda baasuun ni gabaafna.

Naannoo Baddallee fi onoota akka Sigimoo,Gaattiraa fi ona Hurrummuu jedhaman keessa sochii dargaggoota Oromootu jira,akeeka ABO babal’isaa jiru kan jedhuun qoteebulaa fi daldaltoota irratti bobbaa guddaa godhamee jira,akka kanaan onoota tuqaman irraa namoota badiin tokko malee qabanii gara magaalaa Baddalleetti geeffaman nama 51 tahuu Qeerroon magaalaa Baddallee irraa gabaasa.

Walumaa gala odeeffati naannoo Oromiyaa kaan keessaa akka hin gabaafamneef jecha mootummaan Wayyaanee daandii telefoonaa fi internetaa ugguree akka jiru beekamaa dha.Sochiilee godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti tahaa jiru guutuutti qindeessuuf sababaa qunamtiin harkifataa akka jiru qeerroon Oromiyaa ni gabaasu.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!!

 

 

CHAANAALII Ministeera Kominikeeshinii


Sirni gita bittu wayyaanee, sabboonummaa sabootaa fi dammaqiinsa Ummatootaa isa sodaachisaa dhufe, wal ga’ii IHADG magaalaa Hawaasaatti gaggeeffatee fi Filannoo bara 2005 booda, haala Biyyattiifuu sodaachisuun, mirga sabootaa sarbuu irratti bobba’ee argama. Addatti Hiwaatoonni wal ga’ii addaa qaban irratti, Qabsoo sabootaa keessattu,  kan Ummata Oromoo ukkaamsuuf sagantaa lafa keeyyatan keessatti, warra dammaqiinsa qaban bakka jiran maraa hidhuu, ajjeesuu ykn biyyaa baasuu irratti bobba’uun hammeenya yoomillee hin dagatamne raawwatanii  jiran; raawwataas jiran.

Abbootii Qabeenyaa Hiwahaat kumoota kudhanootaan lakkaa’aman, Obbo Maallas Zenaawwii fi hadha warraa isaanii,   Barakat Simi’oon,  Abbaay Tsahaayyee,  Obbo Sibahaat Naggaa,  Hillaawwii Yooseef, Obbo Nawaay G/Aab, Saamooraa Yanuusii fi Dr.Adihaanoomiin durfaman, ummatoota bulchuuf odoo hin taane,  qabeenyaa horatne jiraachisuuf furmaati qabnu, ummatoota hiyyoomsinees ta’u humnaan cabsinee, akkasumas dhaabbilee mormitootaa bifa kamiinu dhabamsiifnee, Biyyatti bara-baraaf qabannee jiraachuu dha jedhanii murteeffatanii waan jiraniif, ummatoota irratti hammeenya hiriyyaa hin qabne isayyu beelaa fi jireenya qaaleessuun hiraara hammaataa keessatti gidirsaa jiran.

Wayyaanoonni, hiraara bifa kanaa ummatoota irratti raawwataniin cinaatti, sabboonummaa ummatotaa addatti ummata Oromoo cabsuudhaaf, humna addaa Ministeera Kominikeshinii wayyaanee Obbo Barakat Simi’oniin durfamu, caasaa Kominikeeshinii waajjiiraalee hundaa keessatti diriirsuun, Olaantummaan garee tokkoo Naannoolee irratti hojii irra akka ooluuf hojjachaa jiran.

Hiwaatoonni bara 2004 ulaagaan miseensummaa OPDO saboota biroo keessaallee ta’uu danda’a jedhani ega labsatanii kaasanii, namoota  Afaan Oromoo beekanis ta’e hin beekne Bulchiisaa fi waajjiraalee keessatti ramadanii, Afaan Oromoon hojjachuun ykn barsiisuun akka rakkoo uumeetti hojii ukkaamsaa irratti hojjachiisaa turuun kan beekamu yennaa ta’u, yeroo ammaa sadarkaa afaan hojii ta’uu akka dadhabe fakkeessuu irra ga’amu odeeffanooleen ni ibsan.

Obbo Barakat, Qophii Afaan Oromoo Tv Itoophiyaa keessaa erga ariisisanii fi Gaazexessitoota Afaan Oromoo 100 ol hojii irraa ega ari’anii booda, ummati mormii akka hin kaafneef TV Oromiyaa kan banan fakkeessanis,  har’a dhalli Oromoo kan itti fayyadamu odoo hin taane, ummati TV kana akka jibbu taasisuun ykn cufsiisuuf irratti hojjachaa jiran.

TV Oromiyaa jedhamu keessaa odeffannoon nu dhaqqabu akka mul’isutti, Gaazexessitoonni qooqa qajeelchanii dubbatan, barreessan,  qophiilee hojjatan akkasumas sabboonummaa qaban guyyaa tokkof illee achi keessa akka hin turree fi warri jiranis waan ummata isaanii hojjachu dhabuu isaaniin gaddaa akka jiraatan, kan isaan hajajuu fi hojjachiisu qaama isa kam akka ta’eellee akka wallaalan, akkas godhaa malee waan ofiin yaadanii hojjatan akka hin jirre mirkaneessa.

Gareen Kominikeshinii obbo Barakatiin durfamu, Qophiileen hawwatoo ta’an akka hin hojjatamne, waa’ee qonnaa fi misoomaa qofaa irratti akka xiyyeefatan, waan ummata barsiisuu fi bashannansiisu, keessatu Daragaggoota gara eenyummaa isaaniitti geessu irratti to’annaan akka taasifamu, Qophiileen kan akka TAALANT SHOWU, OPEN 2020, Dorgommii miidhaginaa, Turizimii, hawaasummaa, qophiilee Ispoonsaraan hojjataman, keessattuu, qophiilee ummataaf barmoota kennan, beektoota hirmaachisan akka hin dhihaanne, sagantaaleen bifa qorannoon akka hin hojjatamneef dhiibbaan irra turuu fi yeroo ammaa garuu, Chaanaalii 3ffaa amma banaman irratti akka dhihaatanii fi ummati qalbii isaa TV Oromiyaa irraa kaasee gara Chaanala 3ffaatti akka deeffatu gochuuf,  hojii shiraa bal’aa gaggeessaa jiran. Obbo Barakat ol-aantummaa qooqa tokkoo mirkaneessuu fi sabboonummaa sabootaa gara dabarsuuf, keessattuu kan Oromoo kolaasuuf, diraamaalee hedduu nama harkisan hedduminaan TV irrattii fi DVDn hojjatamanii akka ummata keessa faca’aniif maallaqa guddaa ramaduun irratti hojjachaa jiran.

Weelliftoonni fi Artistoonni garii har’a bifa garaa garan argaa jirru, bakka sabootaa bu’anii bifa barbaadaniin akka sirban kan taasifamaa jiran, gareelee akka mayikiroo xixiqqaa kominikeshinii kanaan ijaaramanii dha. Bajata laatameefiin Istudiyoo fi Galma mataa isaanii akka qabaatanitti kan socha’anii dha.

Hojiilee isaan hojjatan kan hordofaniif, ummata fakkaatanii kan yaada kennaniif, harka reebdoti adda addaa, kanneen seenanii hirmaatan, ilaalan, yaada laatan, dargaggoonni, beektoonni, hojjattoonni, bakki qophii gara garaa itti gaggeessan, istudiyoo fi galmi ogeessa guutuu waliin, caasaa haaraa karaa Obbo Barakatiin ijaaramaniin kan qophaa’anii dha. Fakkeenyaaf, diraamaan GAMANAA FI SAW-LASAWU, IDOL-ITOOPHIYAA (irra jireessa qooqa tokkon kan sirban qofa dabarsuun) maallaqa guddaan kan hojjatamanii fi namoota beekamoo keessatti hirmaachisuun, ummatoonni kan isaanii irraa akka deebi’an taasisuuf shira hojjataman keessaa tokkoo dha.

Sirboonni gara garaa maqaa sabootaan weellifamanis, bakki itti hojjatamanii fi maallaqi ittiin hojjataman rakkoo malee kan ba’an yennaa ta’u, kan Ummata isaanii warra hojjataniif garuu hayyamni isaayyu hin jiru. Bakka itti hojjatanis hin argatan.

TV Itoophiyaa keessatti qophiileen dhihaatan hundi Isposaraan akka gaggeeffaman, sirboota, Diraamaalee, gara garaa qooqa Amaaraan hedduminaan akka dhihaataniif, kubbaaniyoonni wayyaanee deeggarsa olaanaa taasisuu fi beeksisa isaanii amma nuffamutti dhiheessuun yennaa wal dorgoman, kubbaaniyoonni kun TV Oromiyaa irratti beeksiisa tokkollee akka hin dhihessine, ijoollee Oromoo tokkoof illee sponsara akka hin taaneef, dhalli Ooromoo kamiyyuu studiyoo mataa isaa akka hin qabaanne, gama kanaan sochiin tokkollee akka hin godhamne, karaa ministeera dhimmoota kominikeshinii wayyaaneen ajaji dabree jira.

Shirri wayyaanee kun Tvnumti Oromiyaa jedhamu kun guddina akka hin argamsiifne, waan olola qonnaa wayyaaneen akka qabamuu fi ummata biratti fudhatama akka hin qabaannef, akkasumas dargaggota aadaa isaa keessaa baasanii gara ofii barbaadanitti qajeelchuf, sirbootaa fi sagantaalee isaan hawwatan dhorkuu fi editaroota afaan hin baakne garuu ajajaan qacaramaniin, sirboota Biyyoota alaa argisiisuu fi wanneen safuu ummatichaa cabsan mul’isuu hojii isaanii guyyuu taasifachuu keessa beektoonni himaa jiran.

Gaazexesitoonni kun maliif ta’a jedhanii gaafachuu illee akka sodaatan beekamaa dha. Kana malees tamsaasa isaa irratti addaan ciccituu, sagaleen hudhamuu fi waraabbii irratti dhiibbaa bulchuun, shiroonni dadhabsuu gara garaa warra qooqicha ta’e jedhanii barsiifamanii fi waraqaan ogummaa kennameefii mindeeffamaniin raawwatamaa jira.

Deeggarsaa fi ijaarsa ministeera dhimmoota kominikeshinii wayyaaneen kan banamu Chaanaaliin 3ffaa Tv Itopiyaa, qorannoo yeroo dheeraa qalbii fi ilaalcha sabootaa addatti kan dargaggootaa irratti kan xiyyeefatamee hojjatamaa jiruu dha. Kaayyoon isaa, sabboonummaa sabootaa cabsanii gara afaan tokkootti deebisuu dha. Itopphiyaa diigama irraa baraarra jechuun of mooksuuf yaalii godhamaa jiruu dha. Qophileen mata duree gara garaan lallabamaa jiran hundi isaanii, akka dhaabbileen ykn namoonni dhunfaa hojjatanitti haa dhihaatan malee hundi isaanii Obbo Barakat irraa beekamtii kan qabanii dha. Deggarsa maallaqaa kan isaaniif taasisu, kubbaaniyoota wayyaanee yennaa ta’an kan hojjatanis, irra  jireessi  isaanii Abbootii qabeenyaa Hiwahaat, maallaqa ijoollee isaanii dhalsiisanii fi Tiwulida Itoophiyaawiyaan warra jedhamaniin ta’u ragaaleen ni ibsan. Kaayyoon isaanii minsiteerri dhimmoota kominikeshinii wayyaanee Obbo Barakatiin durfamee akka sarto-addar quxixir komitee fedhii sirnichaa guutuuf, halkanii guyyaa arreeduun qalbii ummataa gara dabarsuu, eenyummaa isaanii akka dagatan taasisuu, olaantummaa qooqa tokkoo mirkaneessu, Dargaggoota qalbii booressuu, dhalooti itti aanu sabummaa isaa dhiisee kaanitti akka harkifamu taasisuu, Naannoolee hundatti waan aadaas ta’u dorgommiileen gara garaa sabummaa irratti akka hin rarraane dhorkuu fi kkf keessatti argaman.

Naannooleen Godinaalee fi manneen barmootaa keessatti sochiilee aadaa Artii saba isaanii akka hin taasifneef shiroota adda addaa xaxaa fi dhiibbaa geessisaa kan ture minsteerri dhimmoota kominikeshinii wayyaanee, keessattuu baajata dhorkisiisuun hammeenyi hojjetaa ture, chaanaalii 3ffaa har’aa milkeessuuf akka ta’e beekamaa dha.

Kaayyoon shira kanaa inni duraa, sabboonummaan ummatootaa haala kanaan itti fufnaan nuuf hin toluu fi qooqa tokkoon walitti hiina isa jedhu akka ta’e qalbeefadhaa. Ummatni keenya kana qalbeeffatee wal haa gorfachuun karaa dha.

Injifatnnoon Ummata Oromoof

 

Ergamee Bultooti( OPDO)n Lafa Kaare Meetira 300,000 Albuuuda Qaqqaalii Qabu TPLF Itti Gurgurre Jedhan.

 

Gabaasa Qeerroo Ambo irraa Hagayya 26,2011

Godina Shawaa Lixaattii Lafaa qaabeenyaa uumamaa kanneen akka warqee,Amoolee,dhagaawwaan ijaarsaaf olaan kanneen akka dhagaa sanqallee,Ibinana baradii fi Albuudaa adda addaatiin kan baadhaatee ”Nyaamar” Onotaa Midaa Qaanyii,Amboo,Ilfataa,Gindabaratii ,fi Godina Horroo Guduruu Wallaaggaa gidduutti kan argamuu amaa Maqaa ”Amboo nyaamar” jedhuu OPDO’n itti moggaastee karee metiraa[300,000]ol kan ta’uu maqaa investimentiin mootummaan naannoo Oromiyaa jedhamee kan diinaan moggaafame OPDO’n abootii qabeenyaa qondaaltotaa mootummaa Wayyaneetti qarshii biliyoona 4 [afuri] olin gurguraa jiraachuun ibsame,Galiin lafaa kanaa irraa argamuus ta’ee gurgurtaan isaas irraa guddeessi isaa mootummaa Feederalaaf kan galu ta’uun isaa fi ajaji TPLF irraa OPDOtti kennamuun saaxilamee jira.

Qaabeenyaa uumama Oromiyaa samsisuun amala fi hojii ergamee bulaa OPDO waan ta’eef ilmaan Oromoo qabeenyaa isaa kan baadhaasa uumamaan qabu kan dhaloota boriif abdii ta’ee utuu ilaalluu diinni saammuu akka hin qabne maadheeleen Qeerroo Oromiyaa jiran godinoota hundatti wareega kafaluun akka dura dhaabatan beeksisanii jiru.

Kana malees sabboontotiin onoota olitti tuqamanii qabeenyi Oromiyaa naanoo isaaniitti argamu akka salphaatti diinatti gurguramee saamamuun haalaan waan isaan yaachiseef akka dura dhaabbatanii fi Oromoon biyya keessaa fi alaas samamuu Oromiyaa irratti damaqiinsaan ka’ee akka diina harkaa buusuuf waamicha godhanii jiru.

Qabsoon Itti Fufa! Gabrummaan ni kufa!

Xalayaa Hordoftoota Qeerroo Bilisummaa

Jilchaa Roorroo Irraa

Kabajamtoota Ilmaan Oromoo hunda dura nagaan  ulfinaa fi kabajaan Oromummaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu.

Addatti nagaan kabajaa Gootota Oromoo  WBO dirree Falmii dirree keessa jiruu fi Sab- jaallattoota Ilmaan Oromoo/QEERROO OROMIYAA/  QFDG mootummaa gabroofataa irratti phiillee qabsiisee diddaa isaa  adda durummaan agarsiisaa jiran maraaf!

Nuti Oromoon yeroo dhalannu akka sabaatti saba taanee, Biyya abbaa keenyaa Oromiyaa keessatti walabaan dhalanne.
Gabrummaa namaa malee Gabrummaa Waaqaa hin qabnu. Kanaaf Waaqayyoon galatni haa ga`u jedha.

Akka ilma Oromoo tokkootti waan of gaafachuu qabuu fi Lammii kiyyatti dhaamma dhu ykn  gaafadhu keessaa,
1.Akkan  dhaga`ee fi barruu tokko tokko irraa dubbisaa turetti Ummatni Oromoo  jalqaba irraa/jaarraa 18 ffaa xumuura ykn jalqaba jaarraa 19ffaa irraa eegalee yeroo Humni gabroofataa Mootummaa Habashaa/Weeraraa minilki  jalqabe sabni Oromoo tole jedhee guyyaa tokkoof humna gabroofataa gabbaree itti hin bulle. Hin funnellee dha.
2.Ummatni Oromoo diddaa isaa bakkoota addaa addaatti garsiisuun Sirna gabroofataa ofirraa qolchee deebisee Oromummaa isaa fi Oromiyaa akka sabaa fi biyyaattii kabajchiisee kabajee of ittisee  jiraateera. Addaatti ammoo Biyyee abbaa keenyaa OROMIYAA  nu dhaloota har`aatti  mul`iseera. Dhaqqabsiiseera.
3.Akkuma kanaan sab- jaallattootaa fi biyyaaf of kennitootni Ilmaan Oromoos Oromoo fi Oromiyaatti Diinni roorisuu fi Doorsifamuu  lammii isaanii arguu fi dhaga`uu warri hin hayyemne Ilmaan Oromoo qaroof i hayyuun/SABBOONTOTNI OROMOO/ dhaaba siyaasaa kan mataa isaa qabaachuuf i aangoo siyaasaa  biyya isaarraatti  Oromoon ofiin of abboomuu qaba jedhanii murteessanii/ofirratti murtessanii ABO bu`uuressan.

4.Seexaa fi seenaa qabeeyyiin ilmaan Oromoo kun akeekaa fi kaayyoo isaanii fiixaan baasuu fi hawwii fi dharraa bilisummaa saba  isaanii kana dhugoomsuufis OFITTI MURANII MUREESSANII LUBUU ISAANII WAREEGANIIRU. saba isanii fi biyya isaaniif jecha lubbuu isaanii kan maliin  hin jijjiiramnee fi eessaallee  kan hin deebine  dabarsanii kennaniiru.
5.Wareegama lubbuu isaanii itti kitiman kanaan Har`a Ilmaan Oromoo kumaa fi kitilaan lakkaa`aman har`a hiree addaa addaan  biyya alaatti ba`uu fi hireen carraan addaa addaa Oromoo fi Oromiyaaf miijjateera.
6.Oromoo fi Oromiyaanis har`a Addunyaa irraatti dhagaa`amuu fi mul`achuun ishee fira  dhiisii diinnuu hin haalu.
7.Nuti har`a sabni Oromoo eessaa kaanee eessa hanga  geenyee fi amna han- gam deemnee hangami ammoo akka nu hafe amni qabsoof i daandiin  irra jirru of gaafachuuf i milannee of ilaaluu qabna.

GAAFFII  HAR`AA QABU/KA`UU QABU KEESSAA?

1.Seenaa fi gootummaan Oromota kaleessa dhageenye. garre.Onneen isaanii kale Oromota har`aa keessaatti hin hafnee moo? Sobmaa Moo Sombatuu Nu keessa guutee? Oromoo?
2.Goototaa fi Qabsaawota Bilisummaa sabaas seenaa isaaniis, gochaa isaaniis/Gootummaa isaanii boonsaa fi injifannoo isaaniis  dhageenye .Agarreerra. Goototaa dhugaa fi seena qabeeyyii fi lammii boonsani dha.Yoomuu seenaan hin dagatu.
3.Nuti dhalootni har`a jirru maalitti jirra? Maal godhuu qabna? Maaltuu nurraa eegama? Akka nama tokkootti ta`e akka sabaattis?
4.Gootummaan saba Oromoo/Akaakayyoota keenyaa, Abbootii kenya irra ga`ee nuratti hanqatee.Moo mirga ofii falmachuu fi bilisummaa sabaa fi walabubbaa biyyaaf qabsaawuun namoota murtaa`ee fi muraasaaf dirqamni addaa/Waayeen QBSO/ Kan ilaallatuu fi hin laallannee qabaa? Kun dhimma biyyaa fi  waayee  bilisummaa sabaati beekaa Oromoo!
5.Isaan kaleessa biyyaaf wareegamanii dabran biyya jaallattootaa ta`anii nutii biyya keenya  akkamitti ilaalaa fi Hubannaa?moo? gaaffiin  bilisummaa fi dhimmi mirga abbaa biyyummaa  isaan kaleessa kaasanii itti wareegamnii fi har`allee kan itti jiru dhimma dhuunfaa miti. Kan biyyaa fi sabaati. Waan biraa afeen Oromoon Gumaa QOMOO isaa kan Bilisummaa sabaa fi walabummaa Biyyaaf jecha falmaa irratti wareegameellee baasuu qabna. Kun  aaddaa Oromoon Dur- durii dhalootan qabuu fi duu dhaa isaati Gumaa Qomoo keenyaa baasuu/baafachuu qabna!
6.Isaan Lubbuu jibbannii nuti ammoo Lubbuu keenya mararafannaa?Lubbuun sooressaa fi hiyyeessa/ gabbaa fi qallaa hin qabdu. Sabaa fi biyyaaf jecha biyyee ta`an malee. Ofii dabranii nu jiraachisaan. Ekeraan Gootota Oromoo  nutty hiyyaa jira. Saba keenyaa! Maloo!
Isaan jiruu jireenya gabrummaa jibbanii Bilsummaa sabaa fi walabummaa biyyaaf of wareegan. Nuti ammo isaan yaadannee  Bilisumama dheebonnee  dhaamsa isaanii fi galfata isaanii bakka irraa dhaabanii fuudhee bakkaan ga`uu qabna.
7.Nuti amoo Bilisummaaf waregamiyyuu hafee QBSO f hangam? of kenninee hojjennaa fi hadoodnaa? Isaan gaaraa jiran, kan mana hidhaa jiran, Kanneen har`a biyya keessaa diina waliin  falmaa godhaa jiraniif yaadnaa fi yaadannaa? Gaafannaan?  Kaan ammoo beelaa fi dheebuu itti obese qabsoo hadhooftuu godhaa jira!
hangam of kenninee dhimma/waayee sabaa fi biyyaa yaanna.

HUB: Hawwuuf i hjjechuun addaa addaa.
Hawwiin /Abjuu dha.
Hojiin ammoo gootummaa fi dhugoomsuu dha. hawwii sana hojiin mul`isuu dha.

8.Oromootni biyya keessa /Oromiyaa keessa jiranii fi kan Biyya alaa jiru wal qixa dhimma bilisummaa   fi walabummaa yaadaa?yaadda`aa jiraa?
Ga`ee fi qooda isaa akka ilma Oromoo tokkootti dhugumaan ni gumaachaa?
9.Har`a Saba Oromoo keessaa misaan utuu adda  hin fo`iin kanneen QBO keessatti qooda fudhatee fi hiramaataa jiru Dhibbintaan yoo kaa`ame hangami ta`a? guddaa moo? Xiqqaa dha? Maaliif?
10 .Lakkoobsi saba Oromoo Kitilaa fi Kontola/M40 ol jedhama. Mee kan QBO keessatti hirmaataa jiru shallaggiin  yoo ka`ame? Bakka QBO ga`ee fi hangami akka nu hafe  tilmaamuun ni danda`ama? Kun kan tokkoon tokkoon nama Oromoo matayyan ta`e gamtaan itti yaaduu qabu dha.

Tarii har`a haala dhaabbilee siyaasaa Oromoo jidduu jijjiru qabsootti gufuu ta`e jedhee sababa  jechuun ni mala ta`a.

Ani garuu akka nama tokkootti sana hin dhugeeffadhu. Sun sababa malee, isa hojjetuuf I hojjechuu barbaaduu ykn waliin hojjehcuu fedhuuf karaan, bakkai, dirreen, haallii fi ulaan hundi bal`aa fi banaadha. Oromiyaan balloo dha. Kanaaf ragaan guddaan waan keessa qaxxaamurree fi hojiin mul`ate dabred ha.

Akkasumas  dhibdee fi rakkon siyaasaa/adumsi WARRAAQSAA  namoota bira malee ummata Oromoo bal`aa fi guddicha bira hin jiru. Kan oduu fedhu, oduuma, kan hojii fedhu ammo hojii dha!

Kan haqaa fid hugaa fedhu  karaan boobbicha dha! Kan ammo hokkoraa fi shira fedhuuf  yoomuu furmaatni isaa QB finiisuun furmaataa fi xumuura ta`a. Ani gama kiyyaan akka nama tokkootti dhimma Oromoo fi waayee Oromiyaa irraatti/Dhimma QBSO irratti kan hojjetuu fi warraaqu waliin keessa fi alaan/biyya keessaa fi biyya alaa, hanga Dirree qabsoo WBO fi Qeerroo Oromoyaa/QO/ waliin  walitti hidhannee gamtaan bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaaf hojjechuun galii bilisummaa keenyaan nu ga`an jedha. Kanattis amana!

Xumuura irratti:
1. Ilmaan Oromoo eenyu maal hojjetee fi maal hojjetaa jiraa? YKN, Maalii fi akkamitti kun ta`uu baatee fi han qatee utuu hin ta`iin ANI AKKA ILMA OROMOO TOKKOOTTI SABA KIYYAA FI BIYYA KIYYAAF MAALIN HOJJEDHEERAA? YKN HOJJECHUU QABAA FI HIN HOJJENNEE?JENNEE OF GAAFACHUU F I WAL GAAFACHUU DHA QABNA.
2.Sochii QEERROON Oromiyaa eegalan kana teenyee  SBO ,VOA, odeessa meeshaa sab-qunnamtii addaa addaa irraan teeyee caqasuun gammaduuf i gadduu otoo hin  ta`iin Nuti akka ilma Oromoo/Akka saba tokkootti bakka jirruu waan humnaa fi dandeetii keenyaaan bakka jirruun ,dinagdee, Yaadaa fi humna, qaamaa fi qalbiin QBf  waan dandeenyuun keessaa qooda fudhachuu qabna.
Kana gochuuf ammoo dirqama seenaa dhaloota Oromummaa qabna.
kana  godhuu baannee bori gaafatama seenaa jalaa miliquu hin dandeenyu.

ILMAAN OROMOO AKKA SABAA FI LAMMIITTI BILISUMMAA SABAA FI WALABUMMAA BIYYAAF JEDHEE KA`UU QABA! TOKKOOMUU QABNA!

 BILISUMMAA! YKN DU`A! JEDHEE KA`UU QABA!SABNI OROMOO!

GUMAA GOOTOTAA FALMAA  BILISUMMAAF WAREEGAMNII KAN JIRRU  QABSOON NI BAAFNA!

Injifannoo Ummata Oromoof!

 

Jiilchaa Roorroo!

Continued lack of Justice Triggered Flees

(Qeerroo Report, Finfinnee, August 23, 2011) Mr Berhan Hailu led TPLF Justice Minister has clearly accentuated a strict surveillance on Oromo-born workers and pro-democracy nationalists.

 According to Qeerroo source from the government’s Justice Minister, the motion of strict surveillance on Oromo-born workers emerged after one of the influential public prosecutor and Director in Ethiopian Ministry of Justice, Mr Legese Alemu Gurmu refused to return to Ethiopia.

 Mr Berhan Hailu, the Minster and Mr Legese Alemu went to US for two weeks and had experience sharing meetings with the different American law experts.

As sources revealed, Mr Legese Alemu who had been in one of the most dangerous political environment in Ethiopia before he flee to USA told Mr Berhan Hailu that he wanted to visit ‘his family’ in the US. However, different sources confirmed that Mr Legese decided to stay in the US.

Returning to Ethiopia, Mr Berhan has decided to put strict surveillance on Oromo-born workers in the TPLF’s Justice Minister.

There is no clear evidence yet why Mr Legese has decided to stay in US. However, the continued lack of justice in the country as well as in the office he works could be Mr Legese’s case why he didn’t want to return to Ethiopia.

In recent times, there is lack of work freedom in the Justice Minister Office. Law professionals who are not a member and not willing to be a TPLF member are being facing unfair treatment in the office. Even they are being restricted not to have a license to work in the law industry as solicitors. The minister’s administration department has recently legalised that all law professionals working in the office should be a member of TPLF government.

The tyrant TPLF government has been propagating that it has increased government’s membership base to more than 5 million. But the fact is the government has systematically forced citizens to be its party’s members. However, it’s vivid that even those who are members of the party have no interest and support for the tyrant TPLF government.

Mr Legese Alemu has been working as judge in Oromia region and joined TPLF’s Justice Minister in 2000. When he joined the office, he was assigned in the Civil Service Department and currently, before he flees to US, has been working as the Director of R&D in Law.

The Ministry of Justice has been a major role player in jailing many Oromo brothers and sisters in prison without any legal ground and court order. That is the main reason why many intellectuals and academicians could not go back to Ethiopia.

The struggle shall continue and the oppressor will fall!

Daldaltootii fi Hojjettooti Oromoo qondaalota ergamee bultootaa(OPDO)dura dhaabbatan. Qabeenyi Warshaa Shukkaara Finca’aas Saamame.

Gabaasa Qeerroo Magaalaa Shaambu irraa, Hagayya 23,2011

Gaafa Hagayya 21 bara 2011, Godina Wallaga Bahaa magaalaa Horroo Gudur magaalaa Shaambuu keessatti  Wayyaanee TPLF fi ergamee bultooti  walgahii daldaltootaa fi hojjetoota Oromoo magaalaa Shaambuutti yaamaniin walii galtee tokko malee addaan diigame.

Walgahiin kun daldaltootaa fi hojjetoota sirnichaaf amanamoo miti jedhamanii shakkaman addatti walgahii gochuun mataduree ABO fi akeeka isaa ummata keessaa akkamiitti balleessuu dandeenya jedhu jalatti guyyaa tokkoof mariisisaa erga turanii hirmaattonni walgahii sanii yaada wayaanotaa kanaaf yeroo deebisan, ammaan dura ABO balleessuu kan jedhuun ilamaan keenya baratanii fi hojjetanii jiraatan nu jalaa qabdanii ABO dha jechaa turtan,daldalee bulaa qabeenya isaa saamtanii maqaa ABOn yakkitanii hidhaa turtaniittu,hedduun keenya maqaa kanaan yakkamaa turre,erga maqaa kanaan nu yakkitanii ammos irra deebitanii ABO haaballeessinu jechuun kajellaa ilmaan keenya hidhuu fi biyyaa arihuu waan taheef dhimma kana irratti ummatis tahe nuti isin gargaaruuu hin dandeeny kan jedhuun sagalee tokkoon diddaa dhageessisanii jiru. Walgahii guyyaa lamaaf jedhamee yaamame kanas gaafa tokkotti diddaan adda galamee jiraachuu qeerroon magaalaa Shaambu irraa gabaasa

Gama biraan qondaaloti Wayyaanee qabeenya warshaa shukaara Fincahaa kan tahe gommaa Tiraakteraa fi

Gama biraan Godina Hoorroo Guduruu Waallaaggaa Onaa Abbaayi Coommaanitti Poolisonnii federaalaa Qaabeenyaa waarshaa Sukkaaraa Fincaa’aa kan ta’ee Goommaa Tiraakteeraa warshichaa tokkoon isaa qarshii 40,000 ol kan baasuu hataanii kontiraakterotaa dhunfaa TPLF f amanamoo ta’anitti gurgurachaa jiraachuun bira ga’amera. Poolisooti Feederaalaa kun ofii isaanii qabeenya kana hatuun Oromoota kanneen warshaa kanaa waardiyyaa tahanii eegaa jirantu same jedhaanii yakka sobaa hiriyyaa hin qabneen aangoo qabaniin Oromoota guuranii hidhaa jiraachuu gabaasi qeerroo naannoo saniis dabalee addeessa.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!!!