Mootummaan Wayyaanee Seeraa Mirga Barattootaa Ugguru Baase.

Aside

Gabaasa Amajjii 30,2014 Jimmaa

Gaafa Amajjii 28/2014 Mootummaan EPRDF fi Ministerri Barnootaa EPRDF seera haaraa baasan irratti baratoota dhaabbilee barmotaa olaanoo kanneen akka Yuunivarsiitii, Kolleejjii, manneen barmotaa sadarkaa 2ffaa fi qopha’ina irraa baratan irraatti seeraa haaraa mirga baratoota biyyaatti sarbu dabarsee jira, seera kanas karaa dabballootaa fi bakka bu’oota mooraa dhaabbiilee barmoota keessatti maxxansuun baratootni dubbiisani jireenya sodaa keessaa of galchuun sodaachaa akka jiraatanif ta’e jedhee mootummaan abbaa irree kun mirgaa baratoota sarbaa jira.
Qabxii ijoo seerrii imammata barmootaa wayyanotaa waliin wal qabatu kun mirgootaa amantaa, aadaa, eenyummaa fi kabaja namummaa kan sarbudha. keessattu Mooraa dhaabbilee barmotaa caqafaman keessaatti ;
1. Uffata Aadaa uffaachuun dhorkaadha, Uffatee kan argame seeraan adabama jedha.
2. Uffataa amantaa calaqiisiisuu fi kan shammarraan hordoftotni amantaa Muslima mataatti maratanii fi golgatanii deemaan dhorkaadha, kanaan booda dhaabuu qabu jedha,
3.Baratootni Mooraa dhaabbiilee barmootaa akka Yuunivarsiitii fi
Koolleejjii keessaatti lama ol ta’anii waliin deemuun, taa’uun,dhaabbachuun, dhorkadha, kana godhee kan argamee seeraatti dhiyaate adabama jedha.
4.kitaabolee barnotaan alatti asoosamota fi barruuwwaan garaagaraa mooraa barnotaa keessa galchuun dubbisuu fi dubbisiisuun dhorkaadha jedhuu fi kkf kan of irraa qabu seeraa dorsisan guutamee fi mirga baratoota guyyaa adii sarbaa jiru fuula ja’a kan qabu dhabbiilee barmota biyyaatti Yuunivarsiitota garaagaraa keessaatti maxxaansuun mirga baratoota sarba jiru.
Barruun seeran alaa kan mirga barattoota sarbaa jiru ibsuu kun Yuunivarsiitotaa Oromiyaa kanneen akka Yuunivarsiitii Jimmaa, Amboo, Wallaaggaa, Mattuu, Adaamaa, HaraMaayyaa, Dirree Dawwaa, Bulee Horaa, Maddaa Walaabuu keessaatti maxxanfamuu bira ga’ame jira. hallii kun mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa, Mattuu, Amboo fi Wallaaggaa keessaatti baratoota dheekkamsiisuu irraa darbee Mooraa Yuunivasitii Jimmaa moora arfan keessatti Gootootni sabboontotni qeerroo baratoota Oromoo seeraa mirga dhala nama sarbuu wayyaaneen maxxansuu kana buqqisaanii ciruun, kanaan boodaa akka feedhii keenyaatti hiriyootaa keenyaa waliin 10, fi isaa oliin wal duukaa sochoona, tokkummaa keenyaa caalaatti jabeeffaannee mirga keenya sarbamaa jiru ni kabachiifanna jechuun Qeerroon baratootni Oromoo seeraa dabaa Wayyaanonni waan qabanii
gadhiisan dhabuun baasaan kana balaaleffatan.

Aside

Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts to Oromia in the 16 Meter Band or on 17850 kHz at 7:00 PM local time on Mondays, Wednesdays and Saturdays

1. OVR Voice Mail Only (for comments, opinions and suggestions) call: +1 206-424-6588

2.  Listen to Oromo Voice Radio by telephone call: +1 716-748-0384

Oromo Voice Radio broadcast was posted on http://oromovoice.org, right side MP3 player (Archive for weekly broadcast)

sources.www.Ayyaantuu.com

Amajjii 26,2014 Nairobi Kenya Keessatti, Kabajaan Dhumaatii Saba Oromoo Anoolee fi Calanqoo Akkasumas Oromiyaa Bakka Gara Garaatti Tahe Kabajame

Walaloo Ayyaantuu – Afaan Oromoon

Walaloo Obbo Abdiisaa Afaan Oromoo fi Ingiliffaa

Walaloo Obbo Eebbisaa  Afaan Ingiliffaa

[audio

Walaloo Obbo Saaphaloo, Afaan Oromoon

https://qeerroo.files.wordpress.com/2014/01/9-walaloo-obboo-saaphaloo.mp3%5D

Tokkummaa jabeessaa bakka jirtan maraa,

Aside

Abdii Baalee Irra Oromiya

Saba koo Oromoo kan dhalaa fi dhiiraa,

Tokkummaa jabeessaa bakka jirtan maraa,

Keessaayyuu dargaggoon kan dubraa fi dardaraa,

Harka wal qabadhaa wal wajjiin hiriiraa,

Gabroomsaa dullacha ofirraa jijjiirraa,

Aduun nuu bahuufii,dukkannii deemaaraa,

Warri dhugaa dhokse nurraa fottoqaaraa,

Tokkummaa jabeessaa bakka jirtan maraa

Ibsa Maadhee Biiftuu Barii Jidduu Galeessa Oromiyaa Irraa Kenname

Aside

Hin Sobamnu Fakkaataa Goobanaa Daaccetiin, yeroo ammaa maqaa ABOtin eegalee maqaa ADO moggaafatee saba oromoo bittaa irratti jabeessuuf motummaa wayyaaneetti firooma tahee sammuu uummata oromoof asii fi achi laaqaa kan jiru,oromoo kaayyoo hin jijjiirree fi dhaaba kaayyoo isaa ganamaatti cichee qabsoo irra jiru humna isaa laaffisuuf kae jiru kana irratti hundoofnee nuti maadheen Iftuu Barii siyaasni diinaan wal qabatee mala daldalaan hidhannoo uummata oromoo gabrummaatti hambisuuf kae kana dura dhaabbachuuf sababa godhachuudhaan hara Amajjii 27 wal geenyee ibsaa fi kaayyoo keenya jabeeffachuun qabsoon bifa biraadhaan dabalamaa,wayyaanee irratti hirkatee diina lammaaffa nutti taaa jiru kana waliin falmii gaggeessuuf,dura dhaabbachuuf, kaayyoo isaa fesheleessuufis tahee gama hundaanuu wal geenyee marii yeroo gabaabaaf akka ibsa ejjennootti lafa kaayannetu jira.

1. Alaabaa ABO qabatee,uummata oromoo gowomsuuf,diinni ilmaan oromoo ajjeesaa,hidhaa,saamaa,biyyaa ariyaa utuu jiruu maqaa oromootiin duras kan daldalaa diinaaf hojjetaa ture,ammas diinni diinuma wayyaaneef kan dalagu,qabsoo oromoo laamshessa, sammuu uummata oromoo keessaa qaamni bilisummaa oromoof qabsoo kaayyoo isaa qabate kae finiinsaa jiru yaadaa fi sammuu uummataa keessaa haquuf mala wayyaanee waliin wal hidhate kana irratti dammaqnee maqaa oromoon qabsoo jedhee biyya seenaa kan jiru,kaayyoo isaa kan dagatee fi jijjiire akka diina keenyatti dura dhaabbachuuf nuti qabsoo barbaachisaa fi wareegama nu kaffalchiisuun irratti walii gallee,daandiin ittiin darbiinsa siyaasa dhaabicha diinaaf ajajamee kae danqaraa ittti tauuf ni qabsoofna.
2. Halagaan halaguma maaltu halagaadhaan fira jedhee.? Ganamaa galgala utubaa mootummaa wayyaanee,karaa fi mijaayina bittaaf tolttee jirtu dhaaba OPDO,yoo gorsan diinaaf kan nama saaxiltu,dhimma miseensummaa dhaabichaa fi mootummaan uummata isaa irraa ilaalcha gaarii qaba jedhanii uummata baadiyaa garaa fi gara dhabsiisaa,dhugaa awwalanii soba dhaalchisaa,sammuu qabsoof of dandaa xaaoodhaan sobaa,waanuma jedhamee dubbatamuu hin dandeenyeen oromoo keessaa diina oromoo horsiisaa,;. Egaa waggaan lakkaayameera,kanuma irratti ilaalcha goonee qote bultoota jajjaboo sammuu namoota deemanii jijjiiruuf gahumsa qaban walitti qabnee isaan waliin kana hunda dadhabsiisuu,hanga dhabamsiisuu fi humna wayyaaneef hundee tae kana laamsheessuu akkasuma mootummaa wayyaanees karaa hundaan laamshessuutti ni deemna, jennee nuti maadheen Iftuu Barii qote bultoota magaalaa Sulultaa waliin taanee tokkummaa fi kaayyoo kaane waadaadhaan haaromsannee jirra,dhaabni nu waliin akka jirtan, dhaamsi jajjabinaas isin irraa karaa hoogganoota qeerrootin nu gahaa akka jiru,isin hubachiisa qabsoon keenya sochii fi adeemsa yeroo oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru keessatti kan dagatamuu fi callifamu akka hin taane dhaamsa hundaaf dabarsaa kaaa kaaa bilisummaaf yeroo gabaabsaa, dhaamsa waliif dabarsaa,jennee dhaamsa qabnu ammallee daballee dabarsina,gabaasaa keenya itti aanun walitti deebina.

Injifannoon Uummata Oromoof!

Gadaan Gadaa Bilisummaati!

Maadhee Iftuu Barii Amajjii 27/2014

Manneen Daldalaa fi Hoteeloti Oromiyaa Keessa Jiran Biiraa Baddallee Gurguruu Dhaabaa Jiraachuun Beekame.

Aside

OromiaALutaContinua2011FDGGabaasa Qeerroo Jimmaa, Amajjii 18,2014 Godina Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraattii daldaltotni Saboontotni Oromoo Manneen daldalaa magaalota irra qaban biiraa baddallee daldaluu dhaabuun eenyummaa Oromummaa isanii habashaa sirna miniliik faarsaa jirtutti argisiisan. Haala walfakkatuun Hootelonni, Restooraantiinii fi manni bunaa sabboontota Oromoo magaalaa Jimmaa, Aggaaroo, Beddeellee ,fi Mattuu keessaatti argaman biiraa beddeellee namni dhugee fi daldalee dhiigaa ilmaan Oromoo dhuge jechuun sabboontotni Oromoo Warshaan biiraa beddellee Tediiy Afroof konsertii qopheessuun waggaa dhibbaaffaa Miniliik kabaajuuf kan yaadamee diddaa ilmaan Oromoo biyyaa keessa fi Alaa godhaniin kan fashalaa’e yoo ta’uu, diddaan kun amma illee biyyaa keessaatti ittuma fufaa jira.

Uggura Qeerroon Bilisummaa Oromoo Warshaa biiraa Beddeellee fi Teediiy Afroo sirna Miniliikii Oromoo irratti faarsu irra kaa’ee hordofuun sabboontootni daldaltootni Oromoo eenyuummaa, sabboonummaa fi Oromummaa isanii diinota ilmaan Oromootti argiisiisuuf qajeelfama Qeerroon bilisummaa Oromoo biyya keessaatti sochii bilisummaa Oromoof warraqsaa karaa nagaa gaggeessa jirutti amanuun ajaaja qeerroon dabarsee hojiitti hiikuun walqabatee xalaayaan jajjabinaa fi eenyumaa Oromummaa isanii fi hojii daldalaa isaanitti isan jajjabeessuu qaama Qeerroo godina dhihaa irraa barreeffameefitti akka malee kan
gammadan ta’uu qeerroon hubatee jira.

F’ YAA Bineensotaa…Qabsoo dheeraan booda…WALALOO BINEENSAAF BARREEFFAME!!!

Aside

Beekan Gulummaa Irranaa
Uf ‘Yaa Bineensotaa…Qabsoo Dheeraa Booda!
Ani maaluma godhu bineensota kana
Eeboo maaliinan dugdashee waraanaa?
Fala maaf dhabdanii maaloo yaa jaranaa
Maafan ba’aa baadhee kophaakoo maassanaa?

Uf Yaa Bineensotaa.pdf

GOOTUMMAA QOFAATU BILISUMMAA,,,,kutaa 1ffaa

Aside

GOOTUMMAA QOFAATU BILISUMMAA MIRKANEESSA !!!!

SEENAA Y.G (2005)

barruuUmmati Afriikaa Kibbaa Maandeellaaf kabajaa qabu sagalee tokkon kan mirkaneesseef, Gootummaa isaan ta’uun mamii hin qabu. Gootummaan Maandeellaa har’a Onnee tokkon tokko lammiilee Afriikaa Kibbaa keessa jiraachuu haasaa fi sochii dhaloota har’aa irraa hubachuun nama hin rakkisu. Gootummaa Maandeellaaf hundeedha kanan jedhu, Ejjannoo fi cichoomina isaati. Ejjaannoo fi cichoomiina isaaf bu’urri ykn Ejjannoo fi Cichoomiina isaaf bu’ura kan ta’e waa lama dursee hubachuu fi murteeffachuu isaati. 1. Daandin Bilisummaatti nama geessu dheeraa ta’uu , 2. Appaartaayidii dhabmsiisuuf yeroo dheeraa ykn adeemsa dheeraa akka barbaadudha. Gaaffiin Ummata Afriikaa Kibbaa waan ifa jiruudha. Gaaffiin isaanii kun garuu deebii akka argatu taasisuuf, yaadi Maandeellaa kun lameen bu’uradha jedheen amana.

Ejjannoon isaa lameen kun, hanga lubbuun jirutti murannoon akka hojjatuu qabu isa akeeke. Kanaaf ammoo, cichoomina hin daddaaqamne, akka sibiilaa waa hundaa dandamatee akka tarkaanfatuuf isa gargaaru murteeffachuu isaatu kabajaa har’aa, Addunyaan itti hinaaftu isa goonfachiise. Nuutis Goota keenya irraa baratee Gootummaa addunyaatti mul’isu kana maaf deeffachuu dadhabne? jennee keessa keenyatti akka of gaafannu nu taasise. Nurraa baratee jennee dubbachuuf nutti salphatu, qabatamaatti argisiisuuf nutti ulfaatu taane argamuun keenya, falmii seenaa dubbachuu keessatti nu hanbisee jira. Nuuti Gootummaa Abbootii keenyaa ni dubbanna. Garuu hin kabachiifne. Diinni nu bitu garuu, seenaa Bittaa abootii isaanii akka isaaniif ta’utti dabareen kabachiifataa jiran. Kun haqa. Maandeellaan Daandiin Bilisummaa dheerachuu fi Appaartaayidii dhabamsiisuuf yeroo gaafata kan jedhu kana ofitti fudhannee ilaaluun barbaachisaadha.

1=GOOTUMMAA QOFAATU BILISUMMAA ,,,,,,.docx

Diddaan Gootota Barattoota Oromoo Yuniversitii Jimmaa Jabaachuu Irraan Wayyaaneen Doorsisa Eegaluun Gabaafame

Aside

Gabaasa: Amajjii 15/2014 Yuunivarsiitii Jimmaatti baratootni
OromiaALutaContinua2011FDGOromoo nagaan humnota tikaa fi poolisotaan doorsifamaa jirachuun ibsame jira. Haala kanaan Poolisotni Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa fi bulchitootni dabballoonni Wayyaanee Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessa jiran baratoota Oromoo sadii irratti beeksisa waajjira dhimma nageenya poolisa mooraa yuunivarsiititti akka dhiyaattan jechuun baratoota Medicine lama fi barataa Afaan Oromoo Folklorii tokko irratti beeksisa baasuun bulchiinsi wajjira poolisii Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa kan baratoota Oromoo dararuu qofaaf dhaabbate, ni arii’amtu jechuun balleessa tokko malee baratoota Oromoo doorsisaa jiraachuun gabaafamera. baratootni haala kanaan dorsifamaa jiran:
1. Barataa Guutasaa Jaalataa barataa Medicine waggaa 5ffaa
2. Barataa Sanyii Iddoosaa barataa Medicine waggaa 5ffaa
3. Barataa Zabbanaa Barasaa barataa Afaan Oromoo Folklore waggaa
3ffaa kanneen jedhaman badii tokko malee sababa Oromoo ta’an qofaaf barnoota irraa ni arii’amtu, ni hidhamtuu jechuun dorsifaman. Kana malees sabboontootni baratootni Oromoo hedduun Yuunivarsiitii Jimmaa irra barachaa jiran humna tikaa fi poolisaan bilbila isanii irratti bilbiluun illee akka dorsifama jiran ibsatani jiru.Gochaan shiftummaa fi faashistumma abbaa irruumma Wayyaanee kun baratoota Oromoo cufa fincila diddaa garbummaa (FDG)f kan kakaase ta’uun ibsame.
Haaluma walfakkatuun humini waraana Wayyaanee gara Yuuniversiitiiwwaa dhiha Oromiyaa Jimmaa, Mattuu, Amboo fi Wallaggaa irratti xiyyeeffannoo addaa gochuun humna waraanaan eegaa jirachuun gabaafame jira.
Haala kana ilaalchisuun gaggeesitooti Qeerroo bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa dhaamsa dabarsee jira. Baratootni Oromoo bakka jirtan hundaa dammaqa, mirga keenya kabachiisuu fi doorsisaa, hidhaa, sakkatta’insa seeraan alaa, sirna minilik amma wayyaneen nurraatti farsisaa jiru dhaabufi abbaa irrumma of irra dhaabsisuuf tokkummaan mootummaa wayyaanee dura dhaabbachuu qabna. Dorsiifni, hidhaan ,sakkata’insii, ajjechaan, arii’atamuu fi heddumni waraanaa kayyoo bilisummaa saba keenya danquu kan hin dandeenyee; kanaaf dubatti kan nu hin deebinee ta’uu akeekkachiisna.

Ethiopia: A Call for an End to the Endless Violence against Oromo Nationals

Aside

HRLHA Fine

HRLHA Press Release

January 12, 2014

In the past twenty two years, the peoples of Ethiopian and the outside world have witnessed the EPRDF Government’s incarceration of hundreds of thousands of Oromo Nationals from all walks of life in jails, unofficial detention centers and concentration camps simply for allegedly being members or supporters of the Oromo Liberation Front (OLF), whom the ruling party has deemed a terrorist group, and some other opposition political organizations. Due to the inappropriate and inhuman treatments by the government security members, hundreds of Oromos died, suffered from physical disabilities resulting from tortures, and most of those who were taken to court were given harsh sentences including life in prison and capital punishments or death penalty. Oromo intellectuals, Businessmen, and the members of legally operating Oromo parties (for example the Oromo People`s Congress (OPC) and Oromo Federalist Democratic Movement (OFDM)) have been among the victims of the EPRDF/TPLF Government’s suppressive political system. The most worrisome is that the Oromo youth, who were even born after the EPRDF/TPLF government came to power, have become the major victims of the Government’s brutalities under the same allegations of supporting and/or sympathizing with Oromo opposition political organizations. In the past decade or so, thousands of young Oromo students of universities, colleges, high schools and intermediate academic institutions have been criminalized for allegedly being member or sympathizers of the Oromo Libration Front. A lot of them have killed, tortured, and thousands are still languishing behind bars, while thousands others have been banned from being part of any level of educational opportunities; and, as a result, have became jobless, homeless, etc. Tenth of thousands have fled their homeland and become refugees in neighboring countries.

Read More :– HRLHA PR- January 2014.pdf Amajjii 2014