QEERROO

The National Youth Movement for Freedom and Democracy

QEERROO

NEWS: OLF SAYS ELECTORAL BOARD’S FAILURE TO ADDRESS ITS REPEATED COMPLAINTS ON GOV’T CRACKDOWN RESTRICTING ITS ABILITY TO PARTICIPATE IN ELECTIONS

    

The letter was signed by OLF Chairman Dawud Ibssa

BY MEDIHANE EKUBAMICHAEL @MEDIHANE Addis Ababa, January 23, 2021 — In a letter addressed to the National Electoral Board of Ethiopia (NEBE), the Oromo Liberation Front (OLF), said the government’s continued blockade of its headquarters in Addis Abeba using police forces and the closure of several of its branch offices in various places is having undue pressure on the organization’s capacity to organize and participate in the coming elections. The OLF also criticized the neutrality of the Electoral Board for failing to respond to its repeated complaints on the matter for five months.

Signed by its Chairperson, Dawud Ibssa, OLF’s letter recalled the Ethiopian Electoral, Political Parties Registration and Election’s Code of Conduct Proclamation that stipulates a National Political Party registered with the Electoral Board has the right to open branch offices throughout the country and to move peacefully and freely; and the Electoral Board Establishment Proclamation which stated that the National Electoral Board has a responsibility to register, monitor and control in accordance with the law, and to facilitate and ensure the free and fair participation of parties in regular elections, while the Board is also entrusted to examine complaints filed by political parties and make an immediate decision.

However, the OLF says it has not been able to get such solutions from the Electoral Board despite its repeated complaints on several occasions regarding widespread violations of the fundamental rights of political parties by government security forces. The letter mentioned an example of the closure of its branch offices by security forces in many places, and the seizure of its headquarters by members of Addis Abeba Police as of August 1, 2020. Continue reading

Boordiin Filannoo dirqama seeraan isaaf kenname osoo hin bahatiin dhiibbaa hoji-raawwachiistotni boordichaa hojjetaa jiran dura ni dhaabbanna.

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Amajji 5/2021
Boordiin Filannoo Biyyoolessa Itiyoophiyaa dirqama seeraan isaaf kenname dagachuun shira hojjettootni boordichaa jaarmiyaa saba Oromoo guddaa ABO irratti godhan ni mormina.
Addi Bilisummaa Oromoo jaarmiyaa uummata Oromoo isa guddaa fi kabajamaa tahuu ummata Oromoo miti diinni ummata Oromoo ni beeka.
Addi Bilusummaa Oromoo jaarmiyaa uummata Oromoof dhaabbatee ummatni Oromoos ABOf lubbuu qaalii itti kaffalee ammas kaffalaa qabsoo isaa dhaaba isaa ABO jalatti ijaaramee kaayyoo, seeraa fi Heera ABOn taliigamee qabsoo isaa gaggeeffataa jira.
Addi Bilisummaa Oromoo dhibdee keessoo isaatti uumamus tahe rakkoo isa mudatu hunda danbii ittiin bulmaataa waan qabuuf karaa sana furataa as gahe; ammas ni furata jennee amanna.
Jaarmiyaalee Qabsoo Bilisummaaf gaggeessan keessattis haa tahu jaarmiyaalee kamuu keessatti dhabdeen ni uumama. Dhibdee kana immoo danbii ittiin bulmaata isaaniin ni furatu. Adda Bilisummaa Oromoo keessattis yeroo adda addaatti namoota dantaa fi fedhii dhuunfaa isaaniif dursa kennanii kaayyoo fi akeeka jaallan qabsoo keessatti kufanii fi kufaa jiraniin dhaaba dhiigaa fi lafee qabsaa’otaan ijaarame yeroo diiguuf carraaqan murannoo qabsaa’ota keenyaa fi cichoomina dhaloota qubeen burjaajjii fi gufuulee kamuu dhaabni keenya keessa darbaa as gahe. Ammas wareegama kaffalamu hunda dhaloonni kaffalee dhaaba jaallan isaanii itti wareegamanii as gahe dabarsee harka gantootaa fi ayyaanlaallattootaatti hin kennu. Continue reading

Manni nyaataa Artist Funyee Saarbeet sababa ifa hin taanee irratti cufamee jira.

Funyee Show - Beeksisa Funyee Show - Kichuu ummataaf jiraatan ummataan jaallataman PPn waan gootu yoo dhabdu qabeenyaan illee hiyyoomanii akka rakkataniif hojjechaa jiru.
Funyee dabalatee Artistoota Oromoo qaroo tahan irratti shirri hedduun yaaliin adda addaa isaan miidhuuf gaggeeffamaa ture ammas gaggeeffamaa jira garuu namni kaayyoof jiraatu doorsisaa fi du’a hin sodaatu.
Ummatni keenya akkuma Funyeen yeroo sabni Oromoo rakkatu addatti yeroo barattootni Oromoo Yuuniversiitii irraa ariyatamanii Finfinnee keessatti rakkachaa turan geejibaan illee bira dhaabbachaa turte Artist Funyee bira dhaabbachuun akka isheen haamileenis tahe waan godhamuu qabuun deeggartan.
Warri ummataaf jiraatu ummataan kabaja argata waan taheef akka Funyeen Mana Nyaataa bareedaa banattu abdiin qaba gargaarsa ummata keenyaa fi gargaarsa waaqayyoon.

Dhaamsa Bara Haaraa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa Irraa

Dhaamsa Bara Haaraa HD ABO Irraa
Amajjii 2021
Miseensota ABO
Hogganootaa fi Miseensota akkasumas deggertoota ABO kanneen mana hidhaa jirtaniif
Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Ummata Oromoo Bal’aa
Deggertoota QBO
Firoottan QBOf
Hunda dura baga bara haaraa 2021 nagaan geenye jechaa hawwii qabu maqaa hogganoota ABO, miseensotaa fi hogganootaa fi miseensota ABO mana hidhaa jiraniin isinii dabarsa. Barri haaraan kun ummta Oromoof keessa isaatti bara nagaa fi tasgabbii, bara milkii fi injifannoo, bara haqii fi dhugaan ummata Oromoo bakka argatee ummanni keenya dararaa jalaa bahu, bara sabni keenya mataan ol jedhu akka nuuf tahu hawwii qabu dabarsa.
Barri tokko yeroo darbu, barri ittaanee dhufu abdii fi yaaddoo walcina qabatee dhufa. Yeroo kamiyyuu abdii keenya guddifachuu fi yaaddoo keenya xiqqeessuuf yeroon itti irbuu keenya haaromsannu seensa bara haaraawaa irratti ta’uun beekamaa dha. Barri dabarsine, barri 2020 waan hedduu ulfaataa ta’an bate darbuutti jira. Bara kana keessa dhukkubni hamaa addnuyaa yaaddessee ture, Koronaan yeroo itti waah alle daangesse, lubbuu namoota hedduus galaafatee amma ilele bakka hedduutti galaafataa jiruu dha. Yeroo kana keessatti ogeessota fayyaa, hojjattoota hawaasaa fi qaamota dhibeen kun akka hin babal’anneef hojiilee ciccimaa hojjachaa jiran akka dhaabaattis akka hawaasa Oromoo bala’aattis galateeffachuu barbaanna. Ummanni keenysa dhaamsota ogeessota fayyaa hordofuun akka dhibeen kun hin babal’anne godhee jira; kanaafis hedduu galateeffan. Keessattuu, miidiyaa Oromoo biyya keessaa fi alaa irraa barnootaa fi odeeffannoo babal’inaan dhibee kanaa ittiin daangessan ummataaf dabarsaa jiran jabeessinee galateeffanna.

Continue reading

%d bloggers like this: