Kabaja Ayyaana Wayyaanotaa Caamsaan 20 Oromiyaa Godinoota Adda Addaa Keessatti Duradhabbannaa Uummataan Milkii Dhabe

Aside

Caamsaa 31,2013 Finfinnee

Godina Wallaggaa Naqamte ,Camsaa 20 Ilaalchiisuun Oromiyaa bakkota garaagarattii, Ummaannii mormii sirna abbaa irree Wayyaaneef qabuu bifa garaagaraan
agarsiisuun, diddaa isaa mul’ifachaa jira. Haaluma kanaan Mootummaan Wayyaanee karaa ergamtootaa isaa ayyaanaa Caamsaa 20, Oromiyaa Magaalaa Neqemteetti kabajachuuf akkuma karoorfateen kabajuuf socho’aa jirtutti mormiin bifa garaagaraan isa mudachuun beekame.
Ergamtootni Wayyaanee hoggaantotni OPDO jilli Alamaayyoo Atoomsaa, Abbaa Duulaa Gammadaa fi Asteer Maammootiin hogganamuu Ayyaanaa Caamsaa 20 kabajuuf humnotaa waraanaa Wayyaanee Agaazota of fuulduraa qabuun Magaalaa Neqemtee Seenuun Simannaa Ummataa nama tokkoo illee dhabuun Uummaanni akka farra Oromiyaa ergamaa diinaa ta’uu isaanii hubachuu hanaga Yaa Goobanaa suma nyaata leenyi bosonaa jechuun irratti sirbaa turan.

Jalbultii Ayyaana Wayyaanotaa kana sababeeffaachuun sabboontotni Qeerroon barsiisotaa fi baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaaggaa barruulee warraaqsaa kan gaffii mirgaa hiree murteeffaannaa Uummataa Oromoo of irraa qabuu, Mooraa Yuunivarsiitii Wallaaggaa fi magaalaa Neqemtee keessaatti maxxanfamuu fi uummataa dursanii rabsuun akka uummaanii kabaja guyyaa dhalotaa OPDO kanaafi ayyaana Wayyaanotaa kana irraatti hin argamne taasisee jira.Hala kana irraa diddaan guddaan uummata irraa isaan mudachuun Wayyaanonni salphifamanii jiru. yeroo ammaa kana Magaalaan Neqemtee humna waraana Agaazii wayyaanotaan marfamtee egaamaa jiraachuu fi Mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa fi Magaalaa Neqemteetti Sakkata’insaa cimaatu gaggeeffaama jira.

Godina Iluu Abbaa Booraa bakkotaa garaagaraatti guyyaa ayyaana Wayyaanotaa Caamsaa 20 kana sabbontotni ilmaan Oromoo madhee garaagaraa jalatti ijaaramani jiran waliitti dhufuun haala qabsoo bilisummaa Oromoo irraatti marii gochaa olanii jiru, Ummaannii Oromoo godinichas ayyaanichaa ilaalchiisuun walgaga’ii karaa lukkeelee Wayyaanee darba ture hin fudhannuu nu hin ilaallatuu jechuun walga’ii Wayyaanotaa lagachuun guyyiichaa gaddaa guddaan dabarsuu sabboontotni Oromoo gabaasu.

Godina Jimmaa  keessatti warraaqsii FDG qeerroon gaggeeffaamaa jiruu fi tokkummaan dargaggotaa baratootaa fi barsiistota Oromoo daran
jabaachuun ilmaan Oromoo diinaa jala fiigan illee ofiitti hawwaachuun mootummaa abbaa irree yaaddoo keessaa galchee jira, godina jImmaatti Sodaa Sochii warraaqsaa Qeerroo ykn Baratootaa Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa fi sochii ummataa irraa ka’uun Wayyaaneen Camsaa 20 utuu hin kabajatiin olanii jiru. Kana malees baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa miseensonnii OPDO guyyaa ayyaanaa wayyaanotaa fi dhalotaa OPDO’kana ibsa qabxii shan of keessaa qabuu baafachuun guutummaatti miseensuummaa OPDO dhabuun, gara sochii warraaqsaa Qeerroo bilisummaatti makamuu beeksifachuun wayyanotaa garaa kutaanii OPDO immoo dugda kutaanii jiru. Ammas Qeerroon sochii tokkummaa uummataa Oromoo jabeessuun Ilmaan Oromoo gaaddisaa tokkoo jalatti walittii qabuun FDG egalamee jiruu jabeessuun itti fufee jira.

Godina Lixaa Shawaa keessattitti Mootummaan Wayyaanee Caamsaa 20 sababbeeffaachuun , sodaan guutamtee Aanotaa garaagaraa keessaatti poolisotaa ishee bobbaasuun eeggichaa fi sakkata’insa gaggeessuun gabafamee jira. haala kanaan caamsaa 27/2013 magaalaan Amboo humna waraanaa Wayyaaneen egaama kan turtee ta’uun gabaafamee jira, Aanota akka Calliiyaa Geedoo, Midaa Qaanyii, Ijaajjii, Bakkoo, Daannoo, Xiiquur Hinciinii, Gudar, Jalduu, Meettaa Roobii, Giincii, Gindaberat fa’itti uummatuma karaa deemuu wayyaaneen dhaabdee sakkata’aa kan turtee ta’uu odeessii nu qaqqaba jiruu ifaa godhee jira. Ummaannii Oromoos guyyaan kun nuf guyyaa gaddaati malee guyyaa gammaachuu miti, bara dargiin 1ffaa nurraa bu’ee dargiin dargii caaluu dargiin abbaan irree lammafaa biyyaa nurraa fudhatee, ilmaan keenyaa mana barumsaatti miidhuun,kan barnotaa irraa arii’ee, qe’ee irraa qabee nu hidhee, qabeenyaa keenyaa lafaa qee’ee keenyaa irraa nu buqqisee faranjotaatti gurguruun jiruu fi jireenya gadadoo keessaatti nu kuffisee, ilmaan Oromoo kan biyyaa irraa arii’atee,fi bara afaan qawweetiin bitamnee ta’uu seenaan hin dagatuu, jechuun guyyaa kanaa uummaannii hala walfakkatuun gaddaa fi Arii fi jibbinsaa wayyaanee irraa qabuu mul’ifachuuf walga’ii wayyaanotaa gutummaatti lagaachuun mormii Wayyaaneef qaban mul’ifatanii jiraachuu gabaasaan keenyaa bakkotaa garaagaraa nu qaqqaban ibsanii jiru.

Godina Harargee, Haromaayaa keessatti guyyaa Caamsaa 20, diddaa gaaffii mirga lafaa fi eenyummaa ummanni kaaseen wal qabatee ayyaanni Wayyaanotaa akka barbaadanitti kabajamuu hanqachuun milishoota gandaa fi dabballoota OPDO kan garaa gube ta’uu gabaasaan qeerroo naannichaa irraa nu gahe addeessa.

Gabaasaa godinoota gara garaa kaanii akka nu dhaqabeen dabarsina.

 

Ayyaana Wayyaanee Gimbot 20 fashale irratti miseensotni OPDO Qeerroo Bilisummaa cinaa hiriiruun gaaffii mirgaa kaasuun ibsa baasan

Aside

Gabaasa Qeerroo Finfinnee Caamsaa 31,2013

Diddaan barattoota Oromoo miseensota DH.D.U.O tahan Yuunivarsiitiilee keessatti jabaachaa dhufuun Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti miseensotni DH.D.U.O ibsa gamtaa baasuun dhaabni kun dhaaba garbummaa jala jiru tahuu ibsuun gaaffiilee jajjaboo fi qabxii gurguddaa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa qaban ibsanii jiran.Ibsawwan isaanii keessatti hireen murteeffannaa uummata oromoo kan hin kabajamne tahuu ibsuun gaaffiilee

1. Oromiyaa keessatti mirgi horee murteeffannaa,mirgi namummaa fi Dimokiraasii,Qabeenyi uumamaa fi namtolchee maaliif hin kabajamu?

2. Oromummaan maaliif akka yakkaatti ykn ammo gaaffiin mirgaa oromummaa waliin wal qabatu maaliif yakka tahee lakkaawwamaa?

3. DH.D.U.O barcuma biyyattii keessaa 178 qabatee osoo jiruun aangoon haqa irratti hundaae maaliif akka federaalaatti hiramuu dhabee ilmaan habashaa hundumaa hoogganuu?

4. Barattootni mana barnootaa fi bakkeewwan hojii irraa sababa tokko malee maaliif ABO jedhamanii hidhamuu? Ariiamuu?

Kanneen jedhan gaafatanii jiran.Mootummaan wayyaanees gocha kanaan kan baarage tika Yuunivarsiitiilee keessatti hedduummeessuun keessi keenya burkutaaweera isin maal hojjettu jechuun walii isaanii lolaa jiran.Diddaa wal fakkaataan miseensota OPDO yuunivarsiitii Dirree Dawaan eegalee jira.Dhiibbaan mootummaa wayyaanee kamuu jabaatu Qeerroo cinaa dhaabbachuu miseensotni OPDO ibsatanii jiran.

Djibouti: Detention of Refugees and Fear of Deportation

Aside

HRLHA Urgent Action

May 30, 2013

HRLHAThe Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA)would like to express its deep concern regarding the current situation of nine Ethiopian refugees arrested and detained in the neighboring country of Djibouti.

According to HRLHA correspondent in Djibouti, the nine Ethiopian refugees (listed below) were arrested on the 22nd of May, 2013 in front of the UNHCR Office, Djibouti branch, where they had been for the renewal of their refugee identification cards. Until the time of the issuance of this URGENT ACTION, families and friends of those refugees have not been able to see and/or communicate with them since they were arrested and detained.

S. No NAME UNHCR ID No.
1. Izadin Madad Mahamed 479 09C00243
2. Abdallah Adil Mohamed 719/3
3 Ayelech Gelaw Abebew (Female) 479 13C00019
4 Ahmed Hassen Abdi 479 12C00395
5 Tadelech Adnew Abayneh 479 12C00412
6 Galil Ahmed Zaimed 479 11C00263
7 Truneh Tesema Sisay 479 12C00072
8 Abdi Yasin Abden
9 Mohamed Amin Hassen

Among the nine refugees, Mr. Abdallah Adil Mohamed is said to have been waiting for his appointment date, which is the 30th of May, 2013, with the Canadian Consulate in Djibouti for an immigration interview. The HRLHA has also learnt through its correspondent that the detained refugees have gone on hunger strike as of May 27, 2013, presumably as a result of extreme frustration. Based on related past experiences and the involvement of Ethiopian security agents in the arrest and detention of those refugees, there is a high level of fear that the government of Djibouti might deport the detained refugees back to Ethiopia.

Read More:- HRLHA – Written statement of 23rd Session UN HRC.pdf
HRLHA UA Djibuti.pdf

Baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa Miseensotaa OPDO turan Gutummaatti Dhaabicha Dhiisuun Ibsa Baafatan

Aside

Nuti Baratootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa Asiin dura Miiseensa DH.D.U.O turree Miseensummaa DH.D.U.O Dhaabuu(Lakkisuu) keenya Beeksifachuu kan Ilaaluudha.

 

Caamsaa 20/09/2005 / 27/2013

Akkumaa beekamuu Nuti baratootni Oromoo Yuunibaristii Jimmaa Miseensotaa fi Deegartootaa Dhaabbaata Dimookiraatawaa U/Oromoo (DH.D.U.O) turree, sababootaa armaan gadii irraa kauun Guyyaa haraa irraa egallee miseensummaa DH.D.U.O guutummaatti dhaabuu keenya ni beeksifna,.

1. Mootummaan naannoo Oromiyaa Maqaaf malee Mirgaa Ummataa Oromoo gamaa Siyaasaan, dinagdeen, qabinsaa mirgaa dhala namummaan, egumsaa naannoon, bulchiinsaa gaariin, mirgaa dimookiraasiin kabachiisaa waan hin jirreef miseensummaa dhaabaa dhaabuuf murteeffaannee.

2. Nuti jijjiraama barbaadna gama Siyaasaa Oromootiin jijjiiramnii karaa dhaabaa keenyaa Dh.D.U.O dhufaa kan hin jirree tauu waan hubanneef, keessaattuu ergaa Uummaannii Oromoo dhibeentaa (45%) miseensaa dhaabaa kanaa taee boodaa Oromummaan akka yakkaatti lakkaamee ilmaan Oromoo nagaan sabboonummaa qaban yakkamtootaa jechuun mana hidhaattii guuraman, dhaabbilee barnotaa ol aanoo keessaattii naf xanyaan kaleessaa nu bitaa turtee jechaa dulloomaa abootii ishee irraa dhaalteen uummatni keenyaa arraabsaa jirti. Ergaa OPDOn mirga sabummaa keenyaa hin kabachiisuu taee Oromummaa akka Yakkaattii lakkaawee ilmaan Oromoo mana hidhaattii guursisaa taee miseensummaa fi buusiin miseensummaa dhaabaa kanaaf buusnu buaan isaa maalii? Mootummaan eenyuu nuti enyuu?

3. Akka Uummataa Oromoottii qoodama angoo Feederaalaa keessaa teessoo ol aanaa gara teessoo 178 ol paarlaamaa biyyaattii keessaa qabatee kan jiruu OPDO taee utuu jiruu qoodamnii aangoo biyyaatti keessaatti nuf kennaamee jiruu kan wali hin madaallee fi tasuma iyyuu sirna Federaaliziimii waliin kan wal faalleessuu taee jira, Oromoon angoo dhabee moggeeffaamee jira, mee xinxaltootni Siyaasaa hubadhaa ilaalaa teessoo hanga kanaa baannee utuu jiruu yoo dhugaa dubbaannee aangoo Muummicha Ministeeraa Oromootu qabachuu qaba, warrii kaan teessoo paarlaamaa 38 , 125, 45 fi kkf qabatanii muummichaa ministeeraa, itti aanaa mummichaa ministeraa, fi ministerotaa garaagaraa dabaree wal muudaa jiruu, egaa Oromoon paarlaamaa biyyaattii ijaaree utuu jiruu maaliif aangoo waakkatamee? Ministeerotaa meeqatu Oromoodhaa? Miseensaa Jirmiyaa siyaasaa tokkoo tauun maaliif? Kanneen kun miseensummaa dhaabaa OPDO akka dhaabnu nu dirqanii jiru.

4. Mirgoonnii Dimookiraasii fi namummaa kabajamaa hin jirani, mirgii barataan tokkoo akka nama dhuunfaa fi gareen qabuu sarbamaa jira, garuu seerrii fi heerrii dhaabaa keenyaa waan kanaa hin eyyaamuu, Fkn namoonnii maqaadhaf Poolisotaa nuti nagaa egsiistootaa fi nuti dabbaallee Dh.D.U.O tii ofiin jedhaan guyyaa guyyaatti mirgaa baratotaa addaattii immoo mirgaa baratootaa Oromoo sarbaa oluu, yoo karaa itti fedhii dhuunfaa isaanii guutatan barbaadan baratootaa Oromoo sabboonummaa fi Oromummaa qabaniin isiin ABO dha, jechuun ID irraa fuudhuun qoratu, nyaataa illee akka ittin hin nyaannee fi dallaa yuunibarsiitii keessaa gadi bahaanii akka ol hin seenneef torbee lama hanga baatii tokkoo ID itti hin kennamu, dhimmaa dhuunfaa isaanii illee rakkoo siyaasaa gochuun siyaasaa dahoo godhatanii ilmaan Oromoo barnootaa irraa ariiachuun shiraa dalaguu, yoo barbadaan barreeffaamotaa barbaadan ofiin barreessuun maxxaansanii baratootaa gidduuttii goolii kaasuun kanaa sababeeffaachuun immoo jeeqummsatu kaee jechuu human nu dabaalaa, baajataa ittin tasgabbeessinuu nuf baasaa, jechuun mootummaa gaafatu. Ilmaan Oromoo nagaa ittin barnootaa irraa ariiuun akka hojii ciminaattii qabxii qabsiifachuun sadarkaa guddinaa ittiin mootummaa gaafatu. Haallii kun qabatamaan dallaa Yuunibarsiitii Jimmaa keessaattii raawwaachaa jiraa, kanaaf fakkeenyii gariin itti gafaatamaa Poolisii dallaa Yuunibarsiitii Jimmaa Kaliid A/Tamaam fi dabbalota Dh.D.U.O kan ofiin jedhan Baratota akka Badhaasaa Firaajaa, Dabalee Charuu, Caalii Rattaa,fi Haptamuu Rattaa fi kkf akka fakkeenyaatti kaasuun ni dandaama,namonnii kun dhugumaa Mootummaa fayyaduu isaniitii moo, fedhii dhuunfaa guutachaa jiruu? Qajeelfama seeraa mootummaa isaa kamtuu gochaa abbaa irruummaa kana deeggaraa? Yeroo garaa garaatti iyyataa dhiyeeffaannee deebii gahaa dhabuu irraa darbee rakkoo ilaalchaa qabduu jechuun waan qoratamaa jirruuf guutummaatti miseensa dhaabuu murteeffaanne.

5. Asiin fuulduraa ilaalchaa Siyaasaa fi gochaa keenyaan Ummataa Oromoo cunqurfamaa kanaa fi sabboontotaa goototaa Oromoo dhugaa Oromummaa isaanii fi Mirgaa Ummataa keenyaa kabachiisuuf qabsoo bilisummaa, nagaa fi dimookiraasii gaggeessuun arsaa kanfalaa jiran yoo deemsaa keenyaan isiin gadisiifneeraa taee dhiifamaa guddaa gaffanna.

Akkaa mootummaatti Yakkamtootnii fi Shakkamtootni sanuu angoo irraa bobbaafamani siyaasaa dahoo godhachuun Dallaa Yuunibarsiitii Jimmaa keessaatti yakkaa garaa garaa baratootaa Oromoo irraatti rawwaachaa jiraan seeraatti akka dhiyaataan ammas cimsinee gaafanna,yoo tarkaanfii madaalawaan yeroo dhiyootti hin fudhatamin tarkaanfii mataa keenyaa kan fudhannuu ta’uu ni akeekna.

GARAGALCHA

Presidentii Mootummaa Nannoo Oromiyaatiif

-Waajjiraa DH.D.U.O Gidduugaleessaaf

-Biroo Haqaa fi Nageenyaa Oromiyaaf

-Wajjiraa DH.D.U.O Godina Jimmaatiif

-Biiroo haqaa fi nageenyaa Godinaa Jimmaaf,

Guutummaan ibsa kanaa :- Nuti.docx

Oduu Ammee

Aside

Gabaasa Qeerroo, Caamsaa 28,2013 Jimmaa

Baratootni Oromoo Yuunivarsitii Jimmaa Miseensota OPDO turan guutummaatti miseensummaa OPDO dhaabuun qabsoo warraqsaa diddaa garbummaa Qeerroon gaggeessuutti makamuun sirna bulchiinsaa Wayyaanee balaaleffatan. qabxii miseensummaa OPDO akka dhaaban isaan taasisee qaxii shan(5) sababbeeffaachuun OPDO keessaa bahan, ibsa miseensummaa OPDO dhaabuu isaanii barreeffaamaan qopheessuun uummataafi baratootaa Oromoof ifaa gochuuf Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa Main Campus, mooraa Qonnaa, Mooraa Saayinsii fiTeekinolojii fi Business and Economics fi magaalaa Jimmaa bakkotaa garaagaraatti maxxaansuu fi Garagalcha -Presidentii Mootummaa Nannoo Oromiyaatiif,-Waajjiraa DH.D.U.O Gidduugaleessaaf, -Biroo Haqaa fi Nageenyaa Oromiyaaf -Wajjiraa DH.D.U.O Godina Jimmaatiif -Biiroo haqaa fi nageenyaa Godinaa Jimmaaf, jechuun barrssuun ibsatan.

Dr. Trevor Trueman’s visit to Cairo

Aside

Dr. Trevor Trueman, a human right advocate and a well known activist for his devoteing long years on writing articles and lobbying human rights concerns and abuses in Ethiopia against the Oromo people has visited the Oromo Community in cairo (OCRA-Egypt) on Saturday 25 May 2013. He has discussed with members of our community about the problems the Oromo people are facing in Ethiopia, the problems oromo refugees and asylum seekers are facing on their way to Egypt and about the challenging life situation the Oromo refugees are facing in the host country-Egypt.

It was a very good opportunity for members of the Oromo Community Refugee Association (OCRA-Egypt)  to expalin to Dr. Trueman about the problems all Oromo refugees and asylum seekers are facing in Egypt by sharing with him their grievances regarding their security concers and life challenges happening to Unaccompanied Children, Single mothers, Large families, Single Men and Women and all sorts of problems refugees are facing in this country includinjg the human trafficking and abuses happening against Oromos and other nationalities in Sinai are discussed with Dr. Trevor Trueman.

Availing this opportunity, leaders of the Oromo Community in Cairo would like to thank Dr. Trevor Truman for his visit to our community center to hear about the problems the Oromo people are facing in Ethiopia, to observe the hardships Oromo refugees and asylum seekers are facing on their way to Egypt and to witness the challenges they are encountering in Cairo- Egypt.

Waldaya Baqattoota Oromoo Biyya Masrii   http://osra-egypt.webs.com/apps/blog/

25 May 2013

 

The Sidama Nation Globally Commemorates the 11th Anniversary of its Fallen Heroes of May 24, 2002!

Aside

Sidama Community United Kingdom, May 25, 2013

London,

On a very bright morning in Sidama land, on May 24, 2002, between 10:30 and 11:00am local time; the Sidama people of all walks of life staged on a peaceful and non-violent Demonstration after fully exhausting the constitutional requirements that is needed to undertake such an activity. Carrying the leaves of trees and Ethiopian flags, the demonstrators peacefully started to march towards their capital city, Hawassa which is located at the distance of about 3 km from where they have been planning to hold the said peaceful demonstration when they were encountered with deliberately targeted barbaric acts after they have nearly travelled about a kilometre from the point they were gathering.

The objectives of the demonstration was in protest of the governments decision to remove the administrative right of their capital (Hawassa)- from Sidama to the federal government in addition to the issues related with regional self administration quest, the Sidama nation is constitutionally guaranteed, yet denied. Whilst the Sidamas were peacefully demonstrating, suddenly, they were met with several armoured vehicles with machine guns and others hundreds of army personnel all of whom live shot into the upcoming crowds without warning-instantly killing over hundred Sidama civilians and wounding about 250-300.

Qeerroon Bilisummaa Oromoo Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa fi Barsiisonni Qabsoo Diddaa Garbummaa Jabeessuun Itti Gufan

Gabaasa Qeerroo  Caamsaa 25,2013 Jimmaa

Caamsaa 24/2013 Jimmaa Qeerroon Bilisummaa mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa tokkummaa isaanii hundeen jabeeffaachuun shiraa fi haaccuuccaa Gumii Guddinaa fi Dagaaginaa Afaan Oromoo irraatti
yeroo yeroon mootummaan abbaa irree Wayyaanee gochaa jiruu duraa dhaabbaachuun, gumii guddinaa fi dagaagna seenaa, aadaa fi afaan Oromoo deebisuun jabeeffatan, kanumaa ilaalchisuun guyyaa kaleessaa Caamsaa 24/2013 Mata duree Waarii Artii jedhuu gumiin qopheeffaachuun mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa Main Campus keessaatti qopheeffaachuun, galgala keessaa sa’a 12 irraa egaluun hanga halkaan keessaa sa’aa 8:30 itti Oromummaa isaaniitiin dhaadachuun qophii waarii artii qopheeffatan kana irraattii, akka itti anuu kanatti gaggeeffaatan:
1. Jalqaba irraatti ebbaa manguddotaan sagantaa isanii egalan
2. Walleelee warraaqsaa kan hundee tokkummaa uummataa Oromoo gadi jabeessee dhaabuu harkaa walqabachuun ”tokkummaa tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa” jechuun labsii tokkummaa uummataa Oromoo hundatti labsatan.
3. Sirbonnii warraaqsaa fi FDG Qeerroo baratoota dargaggootaa Oromoon jabaatee itti fufee, garbomsitotaa dura ni dhabbaanna, nuti Oromoon amantan, gandaan, kutaan, wali hin qoodnu, warrii diinaa jala kaachuun nu hiisistaan nu dhiisaa, nutti Oromoodhaa, jechuun haala ajaa’ibsiisaa ta’een qophichaa miidhaksanii, diddaa sirnaa Abbootii irree Abashaa fi EPRDF fi qaban ifaatti muldhifatan. WBO!,WBO!, ABO!,Qeerroo! jechuun dhadatan.
4. Walaloon Qubee Afaan Oromoo dhiigaa fi lafee ilmaan Oromoo fi Badhaasaa wareegamaa ABO godheen nu qaqqabdee faarsuun bifa walaloon Qeerroon dargaggoonnii Oromoo dhiyeessaan ilmaan Oromoo boosisee, seenaan dhugaa nama boosisa, ilmaan gootaa gootummaa abbootiii isaaniin argamee farfachuun kununsuufi galmaan geenyee bilisummaa
Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu qabna jechuun kutannoo isaani ibsan.
5. Agarsiifnii Aadaa Oromoo ”Sirni Moggaasaa” ummataa Oromoo keessaatti maal akka ta’ee fi akkamitti akka gaggeeffaama ture, ifaatti baasuun, Oromoon nama Oromoo hin ta’iin tokkoof illee maagaasaa fi guddifachaa akkamitti godhee akka saba biraa ofiitti
qabee guddifatee waliin jiraachaa ture, haala ajaa’ibsiisaa ta’en Qeerroo dargaggotaa Oromoon dhiyaatee kan barabaraan hin dagatamne argiisisan.
6. Sirni angoo wal harkaa fuudhinsaa hoggantootaa gumii guddinaa fi dagagiinaa aadaa, seenaa fi Afaan Oromoo gidduutti gaggeeffaachuun angoo karaa nagaa fi dimookiratawaa ta’een, Aangoo waliif dabarsan.
Kun takkaa biyyaa Ethiopia jedhamtu keessaatti ta’ee kan hin beeknee fi moototni abbootiin irree biyyaatti bulchaa jiran kan takkaa karaa nagaa aangoo dabarsanii kennanii hin beekneef fakkeenyaa gaarii akka ta’uuf Bulchiinsi sirna gadaa dimookiraasii maal akka fakkatuu abbootii irreetti argisiisaan.
7. Xummuraa irraattis Walleewwaan Warraaqsaa kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo Leellisaan, sirbotaa Ebbisaa Addunyaa, Hayiluu Kitaabaa,Dawutee Mokonnon, Hirphaa Ganfurree,Kadir Martuu, Haacaaluu Hundeessaa , Zariihuun Wadaajoo, fi Adinaal Mohamed fi kkf dabaree dabareedhaan wal jalaa fuudhuun diddaa sirna garboomsaa Wayyaaneettiif qaban argisiifatan, Sochii baratootaa Oromoo to’aannaa Mootummaa abbaa irree Wayyaaneen ala ta’ee jiruu kana to’achuuf mootummaan abbaa irree kan tokkummaa uummataa Oromoo Gurraan dhagaa’uu fi ijaan arguu hin barbaadnee humnotaa basaasaa isaa mooraa yuunivarsiitiitti ol galchuun hojii basaastummaa baratootaa Oromoo irraatti gaggeessuu illee goototni dargaggoonnii Oromoo sodaa tokkoo malee Oromummaa keenyaaf, Bilisummaa keenyaaf, Tokkummaa saba keenyaa tiksuuf, jabaannee ni hojjeenna jechuun harka wal qabachuun waadaa Oromummaa waliif seenuun diinaa garaa guban. gabaasa armaan olii diinaafis firotaa keenyaafis Vedio, Audio, fi sagalee yeroo barbaachisetti ni mirkaneessina!!!

Oromoon biyyaa keessaa fi biyyaa Ambaa jirtaan jabaadhaa tokkummaa cimsaanee sagalee keenyaa dhageesisuun Ilmaan Oromoo badii malee Oromummaan Yakkamanii mana hidhaa biyyaatti garaagaraa keessaatti argamaniif haa iyyaannuu, mirgaa bilisummaa keenyaa fi biyyaa keenyaa walabomsuuf yeroon gamtaan qabsa’an amma jechuun hoggantootni qeerroo dhaamsaa dabarsatan,
Injifannoon Ummataa Oromoof!
Gadaan Gadaa Bilisummaati.
Camsaa 24/2013
Qeerroo Yuunivarsiitii Jimmaa.

Impaayera Itoophiyaa Keessatti Hidhaan Jumlaa Bal’inaan Eegale

Aside

Caamsaa 24,2013 Gabaasa Qeerroo Finfinnee

Mootummaan Wayyaanee erga aangootti ol bahee ilmaan Oromoo mana hidhaatti ukkaamsuun bittaa umrii isaa dheereffachaa hara gahe.Yeroo ammaa kanas duula Julmaan mana hidhaatti guuruu itti fufee jira.Ilmaan Oromoo mana hidhaa mootummaa Wayyaaneetti ukkaamsaman isin miseensota ABOti jedhamuun dhiibbaan garaa garaa irraan gahaa kan jiru yoommuu tahu,torbaan kana keessa duwwaa ilmaan Oromoo 80 ol mana hidhaatti ukkaamsamanii jiru.Kanneen keessaa

1. Tesfaayee Lamuu

2. Obbo Dassaalee Alamuu dhimma nageenyaa sabbataa ganda 04

3. Obbo Shaasoo Iddoosaa Buraayyuu irraa

4. Obbo Birraa Margaa

5. Addisuu Karrayyuu/Wallisaa/

6. Barataa Leellisaa Gammachuu yuunivarsiitii Arbaminc irraa

Keessatti argamu.Ilmaan Oromoo mana hidhaatti ukkaamsuun mootummaa Wayyaanee daran jabaachaa kan dhufe yoommuu tahu QBO fuuldura tarkaanfachiisa malee duuba akka hin deebisne Qeerroon gamtaan addeessina.

SBOn, Sagalee Ummata Oromooti !!!!!!!!!!

Aside

Y,G(2005) | Caamsaa 21, 2013

barruuSeenaa Qabsoo Oromoo keessatti , SBOn bakka ol aanaa qabaachuu isaa kan haalu yoo jiraate, diina kufaatii Ummata Oromoo kan hawwu qofaadha. Seenaan yoomillee seenaadha. Seenaa kana keessatti, warri seenaa hojjatan , seenaa Ummata sanaa keessatti , bara baraaf yaadatamaa fi waamamaa jiraatu. Seenaa Qabsoo Ummata Oromoo keessatti , SBOn , sagalee Ummata Oromoo ta’ee ,mirgaa fi haqa Ummati Oromoo Biyya abbaa isaa irratti qabaachuu qabu Ummaticha barsiisuu irra taree, Sirnoonni dhufaa dabraan miidhaa Ummata Oromoo Irraan ga’an , Addunyaan akka hubattu taasisuu keessatti qooda ol aanaa gumaachuu, ragaa tarrisuun hin barbaachisu.

Seenaa Qabsoo Ummata Oromoo keessatti , Miidiyaalee walabummaa Oromiyaa fi Bilisummaa Ummata Oromoo irratti dubbachuu eegalan keessaa “sagaleen Bilisummaa Oromoo” isa Angafaa ta’uu seenaan ragaa ba’a. Seenaa Qabsoo Oromoo keessatti , Qabsoon Ilmaan Oromoo bifa gara garaan gaggeeffamaa ture, bifa gurmaa’iinaan akka gaggeeffamu taasisuuf ABOn ijaaramuun haqa. ABOn, Mirga Ummata Oromoo kabachiisuuf ykn Ummati Oromoo Biyya isaa qawween saamame, wareegama kafalee Birmadummaa Oromiyaa kabachiisuuf “waraana Bilisummaa Oromoo” akkuma gadi dhaabe, Ummata Oromoo sochii Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti hirmaachiisuuf, waggaa 25n har’aa Sagalee Bilisummaa Oromoo yk SBO gadi dhaabe.

Sagaleen Bilisummaa Oromoo waggoota 25n dabran keessatti maalfaa hojjate ? jennee akka ragaatti waan hojjate dhiheessuun yeroo gubuu qofa ta’a. garuu Hojiilee seenaan hin daganne hojjachuu isaaf raga gabaabaa kaa’uun ni danda’ama. Innis Ummatichi Qabsoo Sabichaa keessatti qooda inni gumaachaa jiru ilaaluun ga’aadha. SBOn bara dargii wayita eegalu, Ummati Oromoo mana mana isaatti dhoksaan dhaggeeffachaa turuu, eenyu iyyuu jalaa dhokataa miti. Har’as seenaan kun hin jijjiramne.

Qabsoon Ummata Oromoo sirnoota hundaaf yaaddoo akkuma ta’e, SBOnis, mootootii Itoophiyaa hundaaf yaaddoodha. Yaaddoo waan ta’eefis, ummatichi akka hin dhaggeffanneef jedhamee. har’a Doolaara miliyoonaan lakkaa’amu dhangalaasanii, teekinolojii hammayyaan Ukkaamsuuf yaaluun, bu’aa SBOf raga guddaadha.

SBOn, Sagalee Ummata Oromooti !.docx

Qeerroon Yuunivarsiitii Arbaminc dhimma QBO irratti marii gaggeessuun ibsa ejjennoo lafa kaawatan

Aside

Ibsa Ejjennoo Qeerroo Yuuniversitii Arbaaminc

Dhiibbaa mootummaan Wayyaanee daran Yuunivarsiitii Arbaminc keessatti jabaachaa dhufe dura dhaabbachuuf Qeerroon Yuunivarsiitii Arbaminc walitti dhufuun dhimma QBO irratti marii erga gaggeessanii ibsawwan ejjennoo baasatanii jiran.Dura dhaabbannaa murna ODF jedhee of wixineefis mata duree nuti Sagantaa siyaasaa dhaabaatti malee nama dhuunfaatti miti mata duree jedhuun marii gaggeessanii ibsa ejjennoo armaa gadii baafatan.

Ibsa Ejjennoo

1. Dhaabbileen oromooo maqaa qabsootiin tuqaman hundi bakka tokotti deebiuun qabsoo tokkumman ijaramte finiinsuun isii duraati..

2. Adda baee argame taanaa walceephau dhiisanii marii balaa qopheessuun akka ufceephaan gochuun barbaachisaadha karaa salphaa dogongorarra nama deebisu waan taeef.

3. Walitti dhufeenya dhabaa kanbiyya keessaa,kanbiyyalaa akkasuma sabboontota bosona keesssa jiranii,qote bultoota,barattoota, barsiistotaafi hojjettoota keessajiraniicimsuufi jajjabeessuun fincila diddaagabrummaa yeroo yerotti gaggeessuu.

4. Lukeefi basaastota diinaa irratti yerooyerotti tarkaanfii fudhachuun hojii ishee gufacchiisuu.

5. Hidhamtoota sabboontota karchallee diinaa jala jiran gaafachuun jajjabeessuufi maatii isaaniif gargaarsa barbaachisa tae kamiinuu bira dhaabbachuu; ollaafi namoonni iddo dhiyoo jiran yeroo yerotti akka jajjabeessan hubachiisuu.

6. Bilisumman dhiigafi afan qaweetiin ala dhufu wanta hinjirreef kana beekaniidimokraasiin kan argamu bilisummaa booda tauu beekanii tokkumman qabsoo hidhannoo jajja beessuu, asirratti fakkeenya kaasuu yoo barbaanne mootummaan wayyaaneee ummata ithoopia kan somaletti fitaa ture sirna dimookriisii kan fidu afaan qawwee asuma jararraayuu hubachhuu dandeenya.

7. Miseesota baayifachuufi kan jiran jajjabeessuun mare biyyaa yeroo yerotti biyya keessaafii biyyan alattis haala mijeessuun gaggeessuu, qabsaaota biyya keessajiranis yaadaan bilcheessufi infoormeeshina gaaa akka argatan gochuu.

8. Ummannis taeedhaabni dimokrasii biyya keessajiru hubatee jira waldiiganii maqa dimokraasiitiin biyyatti deebiuun abdii ummanni dhaabarraa qabu laaffisuufi qabsoofi dhiiga ilmaan oromoo bishan itti naquu wantaee; ilmaan oromootii bilisummaa ykn furmata walabumma tauu akka hindandeenye hubachuun barbaachisaadha. Kun ammo qabsoo orommo baayee kanduubatti deebisuudha. Kun oromof qabsaauu osoo hintaa oromorratti qabsaauu waanteef kana dhiisanii tokkummaa ijaaranii qabsoo finiinsuun furmaata guddadha.

9. Biyya kam keessattuu bilisummaan adduunnyaan baatte qaetti namaa fiddu hinjirtu, qabsaa.aan nikufa qabsoon itti fufa.qabsaaaniimulisanii bakka harki qalattettti adduny aa gaafatan malee addunnyaan nuwaaji dhaabadhaa jechuu guutumatti hinjiru. Yoo abbaan ibidda bue firri daaraa namaa bua jedhamii ree oromoon yeroo mammaaku.

10. Dhaaba qabsaauudhiisuun qabsoo ofii dhiiga ofii oromiyaadhaaf,oromoodhaaf gumaachuun qabsoo harka shantamaa gara duraatti oofa ,nuti kan amannu kaayyoo dhaabatti malee dhuunfatti waanhintaaneef,dhabni ummata oromootiif furmaata keenu yoojirate ABOakka tae amannee deemuu qabna kanaafuudimokraasiin kandhufu walqixxxummaan sabaafi sablammootaaa kan dhufu bilisummaa dhiiga qabsootiin dhufte booda tauu hubannee qabsoo teenna finiinsuuu

11. Rakkoon kara hoji dhabdummaatiinjiru kan ilaallatu dhimmasiyaasa akka tae ummata hubachiisuu akka ummanni abbootii dhimmaa faana dhaabbatee sagalee isaaa yeroo yeroo yerotti dhageessisu kakaasuu. Kun ammootuu lafaakaeeti miti kanjedhame sagantaa gandaa gandaarra jalqabee hanga sadarkaa paarlamaa namoonni dhaaba bakka buanii gaggeessa jiran namoota sadrkaa barnootaatiinis taee sadarkaa hawaasaaf waan gaarii yaaduuti dadhaboo taan tauu kan ummanni hundi hubatee. Sababni isaa namni wahaasaaf waangaarii gaafii gaarii gaafachhuu waan hindhiifneef, namtichi gaafa hawaasa fayyaddu gaafate ammo akka ilaacha adda qabuutti waan ilaallamuuf keessa jiraatee gaggeessuu waan hindandeenyeefi.

Injifannoo uummata Oromoof!!

Mana barumsaa Geedoo keessatti diddaan jabaachuu irraa kan ka’e barattootni Oromoo 6 Mootummaa Wayyaaneen ukkamfaman

Aside

Caamsaa 21,2013 Geedoo

Gaaffiin mirgaa barattoota Oromoon gaafatamaa dhufe daran jabaachuun Godina Shawaa lixaa aanaa Calliyaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa’inaa keessatti jabaachaa dhufuun mootummaan garboomfataa Wayyaanee barattoota Oromoo mana hidhaatti guuruun ukkaamsaa jira.Barattootni Oromoo 6 mana barumsaa kana keessaa isin miseensa ABOti,Gaaffiiwwan barattootni Oromoo gamtaan gaafatan isintu qindeessa jechuun mana hidhaatti ukkaamsamanii jiran.Barattootni Oromoo

1.      Barataa Iyob Mokonnin Barataa kutaa 11ffaa ‘’B’’

2.      Barataa Wandimmuu Diriirsaa Barataa kutaa 12ffaa

3.      Barataa Baacaa Faajjii Barataa kutaa 12ffaa ‘’A’’

4.      Barataa Beekumaa Ajjamaa Barataa kutaa 10ffaa ‘’C’’ dhalootaan Midaaqeny

5.      Barataa Shallamee Giddeelloo Barataa kutaa 12ffaa’’A’’

6.      Barataa Eeebbisaa Fiixumaa Barataa kutaa 9ffaa’’D’’

Kan tahan mana hidhaa mootummaa Wayyaanee keessatti sababa Oromummaa duwwaan kanneen ukkaamsaman yoommuu tahu barattootni Oromoo gamtaan gaaffiiwwan mirgaa

1.      Manneen barnootaa siyaasa irraa bilisa waan taheef ijaarsi miseensota OPDO haa dhaabbatu

2.      Ilmaan oromoo mana hidhaa keessatti ukkaamsaman haa lakkifaman

3.      Qulqullinni barnootaa ilmaan habashaaf xiyyeeffannoon godhamu nuufis  haa tahu

4.      Doorsisni barattoota Oromoo irraa haa dhaabbatu

Kanneen jedhan yoommuu tahan mootummaan Wayyaanee jala deemtota bobbaasuun ilmaan Oromoo jiraattota dabalatee doorsisaa jira.Jala deemtotni mootummaa wayyaanee magaala Geedoo Inspector Guuttanii fi Hangaasuu Kumalaa jedhaman barattoota mana hidhaatti ukkaamsaa kan jiran yoommuu tahan gocha farrummaa irraa hin dhaabbatan taanaan tarkaanfiin gatii isaanii madaalu akka isaan eeggatu qeerroon magaala Geedoo gabaasee jira.Ilmaan Oromoo kunneen qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu irra QBOtti makamuun qooda Oromummaa akka bahan waamicha dabarsatanii jiran.

 

 

Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti diddaan uummataa jabaachuu irraan dargaggoonni Oromoo Wayyaaneen hidhaman

Aside

Caamsaa 21,2013 Coomman

Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbay Coomman keessatti mootummaan Wayyaanee dargaggoota Oromoo hojii dhabdummaan rakkachaa jiran isin miseensota ABOti,Rifeensa keessan kan guddistan ilaalcha ABO qabdu jechuun mana hidhaatti ukkaamsuu eegale.Dargaggootni Oromoo

1. Tashaalee Addunyaa

2. Abbushee Oljirraa

Jedhaman mana hidhaa mootummaa Wayyaaneetti sababa kanaan kan ukkaamsaman yoommuu tahu,uummatni oromoo godina kanaa wal gahii mootummaa wayyaanee lagachuun diddaa jabaa agarsiisaa jira.Haaluma kanaan wal qabachuun diddaan hojjettoota waarshaa sukkaara Fincaaaa keessatti daran jabaachuun gaaffiileen mirgaa hanga deebian hojii hin seennu jechuun hojjettootni diddaa agarsiisaa jiran.Mootummaan wayyaanee bittaa umrii isaa hidhaa fi ajjeechaan akkasumas doorsisaan dheereffachaa kan jiru yoommuu tahu,gaaffiin mirgaa finiinaa jiru hanga akeekni galiin dhaqqabdu akka hin dhaabbanne qeerroon addeessa.

Diddaan barattoota Yuunivarsiitii Arbaminc jabaate.Waraqaaleen dhaadannoos hedduumminaan maxxanfaman

Aside

Caamsaa 21,213 Arbaminc

OromiaALutaContinua2011FDGDiddaan barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Arbamic Damee Caamoo daran jabaachaa deemuun mooraan yuunivarsiitii kanaa waraanaan tikfamaa jira.Mootummaan Wayyaanee diddaa barattootaan eegalame waraanaan marsuun dhaabuuf yaalii gochaa kan jiru daran jabaachuun yuunivarsiitii Arbaminc dame Abbayyaa fi main campus keessatti babalachuun garboomfataa hirriba dhorkee jira.ilmaan oromoo mooraa caamoo keessaa harka 90 kan tahan yoommuu tahu wayyaaneen xiyyeeffannoo damee kana keessatti kennuun dhiibbaa garaa garaa gaggeessaa jira.Ilmaan Oromoo shira wayyaaneef kan hin jilbeeffanne gamtaan gaaffii mirgaa baajatni barnootaaf bahe waraanaaf hin ooliin jiechuun diddaa balaa gaggeessaa jiru.Haaluma kanaan wal qabachuun waraqaaleen dhaadannoo garaa garaa loogoo qeerroo qabu doormii,mana kitaabaa fi kaaffee irratti maxxanfamee jira.Waraqaaleen dhaadannoo kunneen

1. Mootummaan wayyaanee garboomfataa dha.Kanaaf hundeen buqqisna

2. Qeerroon qeerransa!

3. Oromoon sodaataa hin qabu,Oromoo Kai!

4. ABO gaachana keenya

Kanneen jedhan bakkeewwan hedduutti maxxanfamuun mootummaa wayyaanee rifaatii keessa buusanii jiran.Mootummaan wayyaanees basaastotaa fi waraanaan dura dhaabbachuuf tirtiraa jira.

Barattootni Oromoo 4 koollejjii barsiisota Jimmaa keessaa sababa Oromummaa duwwaan barnoota irraa arii’aman

Aside

Caamsaa 21,2013 Jimmaa

Barattootni Oromoo yeroodhaa gara yerootti mana hidhaatti ukaamsamuu irraan darbuun dhaabbiilee barnootaa keessaa sababa oromummaan kan ariiaman daran jabaachaa dhufuun Koollejjii barsiisota Jimmaa keessatti barattootni oromoo isin ilaalcha ABO qabdu,duubeen keessan ABO fi qeerroodha jedhamuun badii tokko malee barnoota irraa ariiamanii jiran.Barattootni Oromoo

1. Barataa Gammachuu Duuressaa barataa Ingiliffaa waggaa 3ffaa

2. Barataa Zarihun Baashaa barataa fiiziksii waggaa 3ffaa

3. Barataa Aliyyii Ibraahim barataa spoortii waggaa 1ffaa

4. Barataa Muusaa barataa seenaa waggaa 2ffaa

Yoommuu tahan yakka tokko malee barnoota isaanii irraa mootummaa wayyaaneen dhorkamuun akka ariiaman taasifamee jira.Wayyaaneen yeroodhaa gara yerootti dhiibbaa ilmaan Oromoo irratti jabeessaa kan dhufe yoommuu tahu shira mootummaa wayyaanee dura dhaabbachuuf barattootni koollejjii barsiisota Jimmaa barsiisota isaanii waliin gamtaan gaaffii mirgaa kanneen dhimma barattootaa kana gaafatan doorsifamuu irratti argamu.Mootummaan wayyaanee haala kamuu keessatti uummata oromoof gaarii yaadaa kan hin jirre hubachiisuun ilmaan oromoo marti mirga keessaniif kaaa jechuun barattootni koollejjii barsiisota Jimmaa waamicha dabarsanii jiru.

Diddaa Barattooti Oromoo Yuuniversitii Jimmaa Kaasaniin Qondaaloti Wayyaanee Wal Jeeqaa Jiraachuun Gabaafame.

Aside

Caamsaa 19,2013 Jimmaa

OromiaALutaContinua2011FDGDiddaan baratoota Oromoo jabbachaa deemuun ilmaan Oromoo biyyaa keessaa fi biyyaa Ambaa jiran hedduu of duukaa hiriirsisaa kan jiruu fi Ilmaan Oromoo miseensotaa OPDO gariin ergama diinaa nu gahe jechuun caasaa diinaa ganuun gara Qeerrootti baqachaa jiraachuun bakka bu’oonni Qeerroo naannichaa ibsu.

Guyyaa gaafa Caamsaa 17/2013 dabbaalotaa fi miseensotaa OPDO walga’ii maqaa qoraannoo jedhuun mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa gamoo maqaa Taddasaa Birruun Ijoolleen Oromoo waamaan keessaatti gaggeeffaatan irraattii gaggeessaa kan turan yeroo ta’uu, walga’ii kana irraattis fabbaalloonni ABO biyya nurraa fudhachuun kunoo dargaggoota Oromoo nurraatti sirbisiisaa jiru, yeroo isaan hanga kanaa deemaan isiin maal egduu? yeroo waraqaaleen warraaqsaa qeerroo hangii kun maxxanfamuu hojiin keessaan maalii? maaliif akkaa dirqamaa keessaan ba’uu hin dandeenyee nuf hin gallee, jechuun qorannoo erga mataa wal dhukkubsanii boodaa, murtee itti aanuu kana murteeffaatan, innis caasaa ijaarsaa isaanii jijjiruu, hoggantotaa duraanii angoo irraa kaasuu, hanga rakkoo keessaa isanii furataniitti Baratootaa Oromoo fi sabootaa biroo gidduutti wal dhabdee qindeessuun walittii buusuun baratootaa Oromoo qabanii hidhuu, Sochii warraqsaa Qeerroo danquu, fi shirootaa garaagaraa qindeessuun qabsoo Qeerroo baratootaa Oromoo dadhabsiisuu kan jedhuu murteessaan.

Murtee lukkeelee dinaa kanaa ilaalchisuun Qeerroon irraatti dammaquun miseensotaa isaa fi Saboontotaa Oromoof dargaggotaa Oromoo fi U/Oromoo hundaaf ibsaa itti aanu kana dabarsee jiraachuu gaggeessitootiin Qeerroo bilisummaa ibsanii jiru.
Ibsaa Ejjeennoo Qeerroo Baratootaa Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa:

  1. Kayyoon keenyaa Bilisummaa Sabaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu, dimokiraasii dhugaa mirkaneessuu, mirgaa dhala namaa kabachiisuu, Nagaa fi nageenyaa sabootaa ollaa keenyatti bifa hin buuneen FDG jabeessuun abbootii irree Oromiyaa fi Ummataa Oromoo keessaa baasuu sabaa fi sab-lamootaa irraa jibbinsaa tokkoolee kan hin qabnee ta’ee, utuu jiruu kaayyoon keenyaa sirnaa abbaa irree saggoo uummata keenyaatti ba’ee dararaa fi gidiraa barabaran Ummata Oromoo irraan ga’uun Ummataa Oromoo sababa ilaalcha siyaasaan mana hidhatti guuruun ukkamsee hidhuun dararuu fi kan ajjeeessee, kan biyyaa irraa arii’ee, kaan lafaa fi qee’ee irraa buqqisuun halagaa dhaalchiisaa jiruu duraa dhaabbaachuun mirga keenyaa falmachuu ta’uu halagaas ta’ee firaa jabeessinee hubachiifna.
  2. Sabootaa fi murnotaa xixiqqoo Mootummaa wayyaanee jala fiiguun uummata Oromoottii duluu barbadanii fi kannee kaayyoo fi ergama mootummaa abbaa irree baatanii fiigaa jiran yeroon akeekaa Wayyaanee irraa yoo kan of hin dhabnee ta’ee tarkaanfii barbaachiisuu fudhachuuf kan duubattii hin jennee ta’uu ni hubachiifna.
  3.  Sabootnii rakkoo fakkataa Uumataa Oromoo kan qabdaanii fi kanneen mirga keessaan kabachiifachuuf Wayyaanee irraatti FDG gaggeessaa jirtaan ni jajjabeessina.
  4. Tokkummaa keenyaa fi tokkummaa uummataa keenyaa tiksuun qabsoo FDG egallee jirruu jabeessinee kan itti fufnuu ta’uu keenyaa ni beeksifna. Ummataa Oromoo fi dargagootaa Oromoo dhaabbilee barnotaa Olaanoo biyyaatti garaagaraa keessaa jirtaan hundaan akka Qabsoo FDG Sochiin dargaggotaa Biyyaaleessaa Oromiyaa Qeerroon Bilisummaa gaggeessaa jiruuttii dirmannaa lammuummaa gootaaniif dhaammanna jiechuun ibsa gabaaba dabarsatan.

Injifannoon U/Oromoof!.

Barana Ammoo Qeerroon Maal Jedhee?

https://qeerroo.files.wordpress.com/2013/05/0512053200.mp3%5D [audio