Godina Arsii Aanaa Lemmuuf Bilbiloo fi Aanaa Muneessaa keessatti Daldaltootatti Gibira Humnaa Ol Dabaluun Ergamtooti Wayyaanee Ummata Miidhaa Jiru.

Aside

Gurraandhala 29,2017

naqamteGodina Arsii Aanaa Lemmuuf Bilbiloo fi Aanaa Muneessaa keessatti mootummaan Wayyaanee OPDOn karaa waajjira galiiwwanii aanota kanniinitiin daldaltootatti gibira humnaa olii fe’een kaffalsiisuuf murteeffachuun dhagayameera,kanumarraa ka’uun daldaltoonnis gibirri kuni humna keennaa Ol waan ta’eef akka nuuf sirreessitan jechuun gaaffii kan dhiyeessan yoo ta’uu gaaffii gaafatan kanaaf deebin kennameef mana hidhaatti guuramuu akka ta’e dhagayamaa jira. Continue reading

Maqaa daballii miindaa barsiisotaan wal qabatee barsiisonni godinaalee Oromiyaa keessaa hojii dhaabaa akka jiran ibsame.

Aside

Gurraandhala 29,2017
DIDDAA 2Mootummaan abbaa irree wayyaanee baatii darbe keessa barsiisota godinaalee Oromiyaa keessa jiran keessaa walitti qabuudhaan maqaa dabballii miindaa peersentii dhibbaa keessaa 95% ol- isiniif guddifna jechuun waadaa jabaa barsiisota kanneeniif galuudhaan walga,iin wayyaanee xumuramuun barsiisonni gara hojjii hojjii isaaniitti akka deebifaman godhamee turuun ni yaadatama.
Haa ta,uutii dhiimmi daballii miindaa wayyaaneen barsiisota godinaalee oromiyaa hunda keessaa barsiisaa turaniif ammas kanneen barsiisaa jiraniif dhimmi waadaa daballii wayyaanee soba ta,uu barsiisonni tokko tokko dubbachaa jiran.
Waadaan Wayyaaneen yeroo darbe barsiisotaaf seentes guutummaan guutuutti waadaa sobaa fi kijibaa ta,uurraan wal qabatee yeroo ammaa maanneen barnootaa golee oromiyaa hunda keessatti barsiisonni heedduminaan hojii dhaabanii akka jirantu gabaafamaa jira.

Continue reading

ETHIOPIA:  The Ethiopian Government is Plotting a War Among  the Nations and Nationalities in Ethiopia

Aside

HRLHA Press Release


HRLHAFebruary 26, 2017

The  Ethiopian Somali Liyu Police led by the Ethiopian Federal government’s killing squad have been engaged in a cruel war for the past six months against the Oromo nation in fifteen districts of Oromia.   The Oromia districts that have been invaded by the two aforementioned forces are in east and east- west Hararge Zone, Eastern Oromia,  Guji,  Borana and  Bale, South Oromia zones, Southern Oromia of Oromia Regional State. Continue reading

Godina Wallaggaa Magaalaa Mandii Keessatti Qabeenya Abootiin Qabeenyaa Wayyaanee Saaman Irratti Ummanni Tarkaanfii Fudhate.

Aside

Guraandhala 26/2017 Ummanni Oromoo magaalaa Mandii keessa jiran diddaa mootummaa abbaa irree Wayyaaneef qaban irraan kan ka’an qabeenyaa sirna cunqursaa abbaa irree Wayyaanee irratti tarkaanfii fudhatan. Continue reading

Godina Arsii Aanaa Suudee Magaalaa Darrabbaa fi Kullaa Keessatti Gootonni Dargaggoonni Oromoo Kaabinoota Wayyaanee Salphisan.

Aside

4-must-go1Gurraandhala 27,2017 Godina Arsii Aanaa Suudee Magaalaa Darrabbaa fi Kullaa keessatti guyyaa  sanbata kaleessaa ergamtoonni OPDO Daragaggoota walitti qabanii hojii isinii uumna jedhanii wallitti qabuun mariisuun fi Dargaggoonnis ergamtoota kanneen gaafilee ciccimoon gaafachuun ufirraa deebisuun dhagayameera,akka Odeessi magaalattii keessaa nu gahe addeessutti dargaggoonni gootonni Qeerroon Oromoo akkas jechuun gaafilee isaan rifaasisu gaafatanii jiru. Continue reading

Godina Wallaggaa Aanaa Warrajjirruu/Lataa Sibuu Keessatti Dargaggoonni Loltoota Mootummaan Qabamaa Jiraatani Ummanni FXG Itti Fufee Jira.

Aside

Gurraandhala 27,2017
Because I am OromoGodina Wallaggaa Aanaa Warrajjirruu/Lataa Sibuu keessaa yeroo ammaa mootummaan gita bittuu abbaa irree Wayyaanee maqaa labsii yeroo muddamaa komaandi poostii da’oo godhachuudhaan ilmaan Oromoo qaroo biyyattii ta,an gidduu kana mana hiraarsaatti guuraa jiraachuun gabaafame.
Haaluma kanaan mootummaan abbaa irree Wayyaanee torban kana keessa godina Wallaggaa  aanaa Lataa Sibuu keessatti diddaan uummataa daran jabaachuurraan daandiin magaalaa Asoosaa irraa gara magaalaa Finffinneetti geessu  bakka addaa Gujjur jedhamuu fi magaalaa lataa sibuu keessaa bakka garaa garaatti cufamuudhaan diddaan uummataa daran jabaachuun finiinaa akka jiru maddeen achirraa gabaasan.

Continue reading

Allaattiin Fira Fakkaattee Sinbira Nyaatti

Aside

Damee boruu irraa

SinbiraRisaan yaroo samii gubaa irraa akka rasaasaa bubbisaa dhufu kan lafa jiru kaan mukatti kan boolatti namuudhaan lubbuu baafata. Risaan kan qabate gad dhisee hin beeku. kanaafuu fagooti akka sodaatamu tahe. Corofeen garuu sinbra fakkaatee sinbira keessa oolti.  Utuu sinbiroon tokko quba hin qabaatiin of bukkee dhaa buttee bocoqsuu itti kaati. Diina ofii yoo beekan fagootti of irraa eegu.  Amma danda’an of irraa facisanii yoo namaaf game jalaa baqatu malee tasa daaraa hin taan. Qaroo Oromoo hunda tasa daaraa godhee kan raawwate diina alaa utuu hin taane diina keessaa ti. Dhiiga lalistuu qarree fi qeerroo Oromoo kan dhangalaasaa ture fi jiru diina nu keessa jiru. Nuyi garuu diina isa alaa qufatti quba qabu feena.

Diinni  uummata Oromoo amma nutti of beeknu caala jabbinaa fi laafina keenya gadi fageesse  beeka. Ummatni Oromoo humna tokkoon yoo ka’e diinni isa dura dhaabatuu danda’u akka hin jirre beekamaa dha.  Saba Oromoo  cabsuufis tahe erga cabee bituuf diinni kan dhimmi itti bahe  Oromoota  afshaala, qaraa fi jabaa tahan qabachuudhaan akka saba isaani irratti bobani gochuun tooftaa isa duraa  ti. Bara Minilkii kaase amma bara Dargiitti namoota Oromoo  jajjaboo tahan  dhuunfaan akka uummata Oromoo caccabsanii diinaaf bitamu gochisiisuu dha. Continue reading

Godina Harargee Bahaatti Keessatti Ummanni Waraana Liyuu Poolisii Somaalee Wayyaanee Dura Dhaabbachuu Jabeesse.

Aside

Guraandhala 26/2017 Goototni Qeerroon Dargaggootni Oromoo fi Uummatni Oromoo Godina Harargee Bahaa Magaalaa Cinqasaattii Warraaqsii Waraanni maqaa Liiyyuu Poolisii Somaalee jedhuun Wayyaaneen nurratti baneef hin jilbeeffannuu, waraanni duguuginsa sanyii rawwachaa jiruu fi daangaa Oromiyaa cabsee qe’ee keenyarraa nu buqqisaa jiru hatattamaa nurraa ka’uu qaba , Waraanni Koomandii poostii Wayyaanee dabballummaa siyaasa wayyaaneef hiriire Oromiyaa gadhiisee bahuu qaba jechuun Guraandhala 24/2017 Warraaqsaa FXG Finiinsaan.

Continue reading

Godina Arsii Aanaa Kofalee magaalaa Kofalee fi Aanaa Seeruu Magaalaa Seeruu Keessatti Dargaggoonni Oromoo Olola Ergamtoota TPLF Dura Dhaabbatan.

Aside

Gurraandhala 25,2017

Godina Arsii Aanaa Kofalee magaalaa Kofalee keessatti Guyyaa har’aa Sanbata Ergamtoonni OPDO dargaggoota walitti qabdee hojii isinii uumna jechuun itti kijibaa oolte,Dargaggoonni wal gahicharratti argamanis erga baajanni ramadamee baajata kana kan ramade Mootummaa Naannoo Oromiyaa erga jettanii hojii dhabdoonni hojiin uumamuuf ilmaan Oromoo qofa mo?  Sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa jiraatus irratti hirmaata? Biyya takka ijaarra jettanii kunoo sumaalenis ummata keenna Daangaa isii irratti argaman akka ilmoo waraabessaatti lafarraa duguugaa jirti kanaaf Dhaabni keessan maaf ummata keenna cinaa hin dhaabanne,waraanni raayyaa ittisa biyyaa maaf sumaalee cinaa dhaabbate jechuun kaabinoota mootummaa mataa gara galchaa ooluun dhagayameera. Continue reading

SBO: Gurraandhala 24 bara 2017. Oduu, Haala Baqattoota Oromoo Suudaan keessaa irratti gaaffi fi deebii gabaabaa baqataa Oromoo magaalaa Kaartuum jiraatu waliin taasifamee fi Gaaffii fi deebii Artiist Eebbisaa Solomoon -Kutaa 2ffaa.

Aside

Ololli Dharaa fi Diinummaa ABO Irratti Aggaammate Oromoo Dadhabsiisuufi!

Aside

ABO balleesuf

Waldhaansoon doohaa lolaati, Mammaaksi duudhaa dubbiiti, Jabbileen biifa kormaati, Gaggabni seensa du’aati.

Qixxeessaa Lammii Irraa

Jechoota kana sababa malee miti kan dhimma itti bahe. Maaliif jedhamuun hin oolamu. Deebiin gabaabaadha. Namni of hin fakkaatne nama biraa fakkaachuu hin danda’u. Namni of hin qeeqne nama biraa qeequu hin danda’u. Haalli yeroo ammaa murna yartuun dhimma qabsoo sabaa irratti hundaawamee odeeffamu maal akka fakkaatu kan hin hordofin malee kan hordofee fi quba qabu akka gaaritti beeka.

Namootni qabsoo sabaa irratti namoota bara dheeraaf rakkatan ta’e jedhanii itti bobba’anii maqaa balleessan of fakkaataniiti malee nama biraa fakkaatanii waa jechuu akka hin dandeenye kan hubatan natti hin fakkaatne. Dhimma qabsoo irratti yaada fedhe kennachuu kan danda’u guyyaa tokkoofis yoo ta’e nama itti ifaajee beeku ta’uu qaba. Waldhaansoon namootni dhimma qabsoo hin beekne qabsaawotaan qabuu fedhan tolaaf osoo hin taane lola barbaadaniiti. Oromoon har’a nama waliin lolu hin beekne, kan obboleessa isaan ololuuf dheekkamu yoo jiraate doofaa diinaan ergame qofa. Continue reading

Ginbot 7 and Dr. Berhanu Nega’s hostility toward Oromo cause

Aside

 By Geresu Tufa

The naked hostility of Ginbot 7 and significant sections of the Amhara elite against the Oromo national liberation struggle came to the surface over the last month.

Their radio stations, television broadcasters, writers, paltalk rooms, bloggers, websites and social media pages opened a war of attrition on the Oromo Liberation Front, Oromo activists and the Oromo people at large. All in unison took the offensive on laughable grounds. The intensity was deafening; the repetition was monotonous; the relay was wide and the substance was empty.

As the saying goes, “old habits die hard”. Certainly, such malicious coverage was carried out in accordance with their old racist adage: “minim atamentu ye-Gallan goffere inkuan be-wejigira yisheshal be-weree”. Consumed within such racist obsession, they entertained their own illusion; celebrated a non-existent victory; propagated a non-convened congress; applauded an unfounded change of program. An article, titled “the Integrity of Public Writing” authored by Ephrem Madebo signifies the epitome of such hasty mania. Continue reading

Mootummaan Wayyaanee godina Wallagga bahaa magaalaa Naqamtee keessaa Dunkaana Uummataa cufaa jiraachuu Qeerroon gabaase.

Aside

Gurraandhala 22,2017
Sirni abbaa irree Wayyaanee Godina Wallagga bahaa magaalaa Naqamtee keessaa  maqaa waraqaa eyyamaa hin qabdan jedhuun dunkaana uummataa humnaan samsaa akka jiru ibsame.
Mootummaan gita bittuu abbaa irree Wayyaanee kan sirnisaa saamichaaf hannaan duroome yero ammaa godina Wallagga bahaa magaalaa Naqamtee keessa oliif gadi adeemuun Dunkaana/Suuqii uummata magaalichaa dirqiin cufsiisaa akka jiru himame.Akka oduun achirra nu qaqqabettis hanga ammaatti Dunkaanni uummata magaalichaa heedduminaan waan cufameef uummanni rakkoo jabaa keessa seenee jiraachuun ibsame.Akka uummanni magaalichaa jedhanittis sirni wayyaanee maqaa eyyama daldalaatiin dunkaanni keenya waan nu jalaa cufameef heeddu rakkachaa jirra jechuun iyyachaa jiraachuun gabaafame.

Continue reading

Waraabeecha (Bineensa) Biyya  Bineesummaan  Isaa Beekamutti  Itillee Naaf Afaa Jedhu  Mammaaksa Oromoo Keessatti Dhageeyee Hin Beeknu!

Aside

Baarentuu Gadaa Irraa

Bineensa

Wayyaaneen waggoottan 25n darbaniif  waliin dhahaa, kan ishii morme hidhaa, dararaa, ajjeesaa fi saamaa as geechee jirti.  Haata’uutii gochi yakkaa ummata Oromoorratti keessumaa sabboontoota Oromoo irratti raawwachaa turtee fi jirtu  kun akka ishiin  yaaddeetti qabsoo ummanni Oromoo mirga isaaf taasisaa jiru; FXG gama kamiinuu dhaabuu hin dandeenye. Dhaabuu hin danda’usii. Keessumaa haali waggoottan 2n darbanii as impaayeera ityoophiyaa murna tanaan bulaa jirtu keessa jiru  dhugaa kana  ifatti  eenyufuu mirkaneessaa jira.

Hidhattoonnii fi basaastoonni sirnichaa ajjeechaa hidhaa fi dararaa sukanneessaa saba Oromoorratti raawwachaa jiranis sochiin ummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa deeffachuuf taasisaa jiru ittuu finiinaa jira malee akka wayyaaneen yaadde hin qabnoofne, ykn hin dhaabbanne. FXG fi qabsoon hidhannoo yeroo ammaa kana gutummaa Oromiyaa keessatti diina dhiphisaa jira.  Akka ummanni Oromoo yeroo dhihoo keessatti mirga isaa humnaan mulqame humnaan deeffatus mallattooleen ifatti muldhatan danuudha. Diinni Oromoo waggoota 25n darbaniif goolaa turte Wayyaaneen yeroo ammaa kana dhiphuu fi sodaa guddaa keessa jirti.  Sochii ummanni Oromoo taasisaa jiruunis baaragdee yakkoota hedduu wal duraa duuban ummata Oromoorratti keessumaa sabboontoota ilmaan Oromoo qaroo ta’anirratti raawwachaa jirti. Continue reading

Godina Harargee Bahaa Aanaa Mayyuu Muluqqee Araddaa Calloo Keessaa Liyuu Poolisiin TPLF Ummata Oromoo Sammaa Jiraachuun Gabaafame.

Aside

Gurraandhala 21,2017
liyyuuOromiyaa baha Godina Harargee bahaa aanaa Mayyuu Muluqqee araddaa Calloo kheeysaa Liyuu Poolisiin ummata kheenya irraa Gaalaa fi Loon jidduu gara dhibba Afurii olii saamaniiru.Kaleeysaas araddaa Muluqqeetti nama karaa deemu dhukaaftee madeeysite.
Haaluma kanaan eda galgala irraa kaasee hanga ganama bariisaatti horii ummattaa hedduu saamtee Boottee bishaanii tokkoos qabdee kuchiifte.
dubartoonii horii wajjin fudhaman
1Hawwoo Bakkar
2 Ardoo Mahammad Waree
3 Halii kamal
4 Aminaa Amad
5 Haliimoo Abdi-fataah
6 Zaraa Bayyan
namoonii makinaa bottee wajjin fudhaman.
Hojjataa waajjira bishaanii Jamaal Abdallaa dabalatee kan biroos kan hinbeekamnee Continue reading