cropped-qeerroo-edit.jpg

Beeksisa

Barattooti Oromoo  guutummaa  Oromiyaa keessaa yeroo ammaa barnootaaf qophaawaa jiran marti yeroo mana barnootaatti deebi’an sadarkaa duraatti diddaa sirna TPLF f qaban waan ittiin muldhisan keessaa  wanneen lama lagatuuni:-

  1. Faaruu Alaabaa OPDO(TPLF) kan naannoo Oromiyaa gutummaatti hin faarfatamu.
  2. Barnoonni civics(lammummaa) Biyyattii keessatti hojii irra oolaa waan hin jirref hin baratamu.

Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Fulbaana 24,2016

Guutoo Giddaa Magaalaa Ukkee Barsiisonni Leenjii Dabbalootaa TPLF Dura Dhaabbachuun Haala Boonsaan Xumuran

Fulbaana 24,2016
Godina Wallagga bahaa Aanaa Guutoo giddaa Magaalaa Ukkeetti Leenjiin barsiisotaa kan torban lamaaf ture har’a Barsiisonni keenya
injifannoodhaan Xumuraniiru…Guyyaa walga’iin kun eegale irraa kaasuun barsiisonni mana barumsaa ukkee sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa
Mootummaa nama nyaata kana hadheeffatanii mormuudhaan Mujula kana hin dubbifnu jechuun harkatti didanii Mormii bifa callisuutiin
Xumuraniiru. Haalli kun waan garaa isaan gubeef Sabboona Barsiisaa Akkawaaq Jalduu kan jedhamuun Gaaffii qabdaa, hindubbattuu jedhanii
gaafannaan Sababan Dubbadheefan Xoollayitti hidhame jedhee deebiseef..

Waldaan Guutuu Wangeela Magaalaa Naqamtee Loltoota Wayyaanee TPLFn Goolamaa Jirti,Tajaajiltooti Waldichaas Hidhamanii Jiru.

Fulbaana 24,2016/ Warraakasa biyyoolessaa baatii 11 Oliif akka abidda saafaatti finiinaa tureen kan rifate mootummaan garboonffataau murna bicuu Wayyaanee aangoo isaatti fayyadamuun ilmaan oromoo sabboontota ta’aniifi tajaajiltoota wangeelaan maaliif uummataaf kadhattu jechuun magaalaa Naqamtee keessaa jumlaan mana adabaatti guuraa jira.
Haaluma kanaan  mootummaan  abbaa irree(TPLF) yakka isaa  ajeechaa fi doorsisni inni ummaata biyyaatirraan gahaa ture itti xinnaannaan amma immoo abbooti amaantii sabaaf kadhataan akkasumas uummata isaaniif kan  quqqamaan yakka tokko malee mana  adabaatti guuraa jira.
Hanga ammaattis tajaajiltoonni waldaa guutuu wangeelaa kan  magaalaa Naqamtee keessa jiran keessaa namoonni heedduun hidhamaa jiru.
Teessoon waldaa guutuu wangeelichaa kan inni keessatti argamus 07 keessa yemmuu ta’u namni tajaajiltoota wangeelaa kanarratti yakka duguuggaa sanyummaa raawwachaa jirus nama maqaansaa Fiqaaduu Takilee jedhamuudha.
Yakkamaan kun Waldaa guutuu wangeelaa keessaa nama tajaajilamuuf deeme fakkaachuun tajaajiltoota kanaan Yaa waaqayyo mootummaa kana nurraa buqqisi jechuun kadhattan jedhee mana hidhaatti guursisaa akka jirus baramee jira.
Bifuma walfakkaatuunis yakkamaan Fiqaaduu Takilee jedhamu kun tajaajiltoota kanaan maqaa meeshaa waraanaa guutummaa magaalaa naqamtee keessatti dhukaafamaa jiru isintu maallaqa walitti qabee bitaa jira maqaa jedhuun tajaajiltoota kana mana hidhaatti guursisaa jira.
Kanumaan wal qabatees tajaajiltoonni maqaan isaanii kanaa gaditti eerame mana hidhaatti kanneen gidduuma kana qabamanii jiran keessaa:

  1. Zerihuun Imiru hojiin isaa tajaajilaa guutuu wangeelaa magaalaa Naqamtee.
  2. Kennsaa Alemuu hojiinsaa tajaajilaa guutuu wangeelaa.
  3. Fayyisaa Tashomee hojiin isaa tajaajilaa guutuu wangeelaa.
  4. Kennasaa Darajee Hojiinsaa tajaajilaa guutuu wangeelaa

Sagantaan Dirmannaa Xumura Gabrummaa Konyaa ABO Washington, DC Ful. 11, 2016ti Geggeeffame Milkiidhaan Xumurame.

http://www.Ayyaantuu.net Walgahii Konyaan ABO Washington DC mata duree Dirmannaa Xumura Gabrummaa jedhuun Dilbata Fulbaana 11, 2016 waame bakka sabboontoti Oromoo fi miseensoti ABO naannoo Washington, DC, Maryland fi Virginia heedduunii fi hooggantooti Olaanoo ABO argamanitti haala onnachiisaa fi hamileen guutameen geggeeffameera.

abo-5Sagantaan WBO fi ummata Oromoo humneessu xiyyeeffate kun yaadannoo gootota Oromoo Bilisummaa Oromootiif wareegamaniitiin kana calqabame yoo tahu itti aansuudhaan eebbi manguddotaa fi faaaruun alaabaa wal-duraa duubaan taasifameera. Continue reading

Godina Wallaggaa Magaalota Qassoo,Moxee fi Yaamaa Hagaloo Jedhamu Keessatti Diddaan Sirna TPLF Itti Fufee Jira.

Fulbaana 21,2016 Godina Wallaggaa Bahaa Magaalaa Qassoo naannawaa mana barnoota sadarkaa lammaffaatti alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo erga fannisanii booda, magaalicha guyya gabaa roobii waldaldalaa oolee wajjin ta’uun hanga halkan kanaatti mormii jabaa geggeessaa jiru.

Achuma Magaalaa Aanichaa Magaalaa Moxee irraa humnk waraanaa bakkichatti sochoosamaa fi tarkaanfii fudhachuu akka qaban ajjeechaa
ilmaan Oromoo irratti raawwachuuf tiki aanaa Waamaa Hagaloo Obbo Girmaa Gurmeessaa fi Tasfaayee Bantii akkasumas namni yeroo hedduu
uummatatti roorrisuun beekamu kaabineen tikaa Wayyaanee Takkaalliny Lammaa jedhama irratti walii galanii waraanni dhiiga uummata nagaa
akka lolaasuuf irratti walii galuu isaanii fi konkolaataan dhaqanii akka uummata goolan waajjira keessattiwal dhabuu. isaaniillee odeessi
waajjiricha keessaa ba’e dabalee addeessee jira.

Continue reading

Fulbaana 20/2016  Wayyaanee TPLF  Aangawoota OPDO YAKKA ol-aanaa   ummata Oromoo irratti rawwachaafi raawwachiisaa turan  aangoo ırraa arii’uun yakkamaa biraa bakka buusan.

Uummatni Oromoo, Qeerroon Bilisummaa Oromoo, jaarmiyaaleen qabsoo Bilisummaa Oromoo, fi hayyootni fi beektootnı Oromoo sirni abbaa irree hundeen uummata keenyaa fi biyya keenyaarra buqqa’ee uummatni Oromoo bilisummaa isaa gonfachuufi walabummaa isaa deeffachuuf  qabsoo hadhooftuu gaggeessee wareegama qaalii kanfalaa jira malee jijjirama haromsa aangoo abbootii irree Wayyaanee OPDOf qabsa’a miti. OPDOn duras hardhas, borus aangoo ittin uummata Oromoo ficisiisuufi ulee harka mirgaa diinati malee uummata Oromoo bakka hin butuu, uummatni Oromoos OPDO jalatti akka bulaa hin jirree alaabaa OPDO gubee, waajji ishee irraatti duuguufi barbadeessuun itti argisiseera, kanaan booda aangawaan OPDO kamuu maqaa uummatan bakka bu’a jettuun Oromıyaa keessa socho’uu dhaabuu qabdi, uummatni Oromoo OPDO of irraa dhaabuuf of irrattii fi dargaggoota Qeerroo isaa irratti abdata.Kanaafuu  kanaan booda Oduun OPDOn bifa kamiinuu Odeessituu uummata Oromoo hin ilaallatu, OPDOn kan Uummata Oromoo miti, jijjiramni kabeebsaa fi itti fakkeessii  abbootii irreef gurraa hin qabnu!!  Diramaan OPDO kan arman gadii kana!!

1.Muktaar Kadir Bakki dhaloota isaa Godina Jimmaa Aanaa Shabee Somboo kan ta’eefi Presidentii OPDO ta’uun  Nama Uummata Oromoo irratti Waraanni Yeroo Labsamu, Waraana daa’imman, Dubartii ulfaa, Manguddootaa fi dargaggoota qaroo hawaasaa dhukaasee ajjeesaa jiru mediatti bahee kan galateeffachaa turefi waraana uummata keenyarratti labsuu keessatti qooda guddaa kan qabu  OPDO’n Aangoo irraa arii’uun ibsamaa jira!!

2. Asteer Maammoo Bakki dhalootaa GO/I/Abbaa Booraa Aanaa Gachii kan turtee fi  hiddi dhaloota ishee Oromoo hin taanee qubattoota irraa kan dhalatte fi Mınisteraa Sivil Servisii fi itti aantuu itti gaafatamtuu OPDO kan taatee fi yakkaa suukkaneessaa uummata Oromoo irraatti rawwatamuu sadarkaa hojjettootaa hanga uummataatti duguugınsa sanyii gaggeeffamaa jiru keessa harka guddaa kan qabduu aangoo OPDO irraa arii’atamte,

3.Lammaa Magarsaa Iafa-yaa’iin Caffee OPDO ergama diinummaa rawwatamaa jiru keessa kanneen qooda guddaa qaban, utuu arganii fi ilaalanii yeroo dubartiin ulfaa duutuu,daa’imni wareegamtu, manguddoon Gannaa 80 olii fi dargaggootni qaroo hawaasaa yeroo wareegaman ijaafi gurra cuqqallaachaa kanneen turanii fi yakkicha keessa warra harka qaban keessa tokko kan ta’ee angawaa Hogganaa OPDO ta’uun OPDOn Muuddattee jirti.

4. Warqinaa Gabayyoo gaafatamaan poolisii Federaalaa duraanii kan turee fi dhalootaan Oromoo kan hin taane fi yakka ulfaataa Uummata Oromoo irratti dalagamaa jiru keessa harka guddaa kan qabuu itti aanaa hoogganaa OPDO godhachuun OPDOn filattee jirti. Garuu uummataa Oromoo biyyaa keessa fi biyyoota garaagaraa jiran bakka hin bu’an. Oromoon waraanaan wal dura dhaabbachaa jira, hanga mirga isaa kabachiifatee bilisummaa isaa fi walabummaa isaa gonfatutti qabsoo isaa finiinsuun wareegamaa caaluu baasee of kabachiisuuf qophiidha!!

Godina Gujii keessatti Qeerroon Bilisummaa  waraqaa waamichaa facaasaa jira.

01Fulbaana 20,2016  Qeerroon Bilisummaa godina Guji Bahaattii aanaa Gooroo magaala Harqalloo keessatti waraqaa dhaadannoo fi qabsoon Oromoo fuuula duratti akka tarkaanfatuuf sochii uummatichaa kan jabeessu of kessaa qabu bottimfamee jira. 02

Waraqaaleen heddumminaan facaan fuula lama qabu kunis asiin hiine jirra. Uummanni Oromoo yeroo kanas waan isa baasu hubatee diinaa fi hidhataa kan diinaa kan qaban akkasumas investeroota Wayyaanee qabeenyaa isaanii Oromiyaa keesaa jiru irratti tarkaanfii fudhatuu fi lagannaaf of qopheessuun waamicha garagaraa waliif gochaa jiraachun yeroo kana haalaan kan hubatamee jiruudha. haatahu malee diinni sochii abbaa qabsoo oromoo wayita kanaa Qeerroo Bilisummaatti kan nahee fi sodaa keessatti kufee jiruun tarkaanfiin diinni uummata keenyarratti aggaamee jiru gara laafina malee gocha suukkanneessaa fudhataa jiraatuun gabaasonni garagaraa ibsu.

Qeerroon Oromiyaa keessatti wayita kana FXG kan jabeessu kutannoodhaan galmaan gahuuf itti cicheetu jira. kanumaanis waamicha FXG fiixaan bahiinsa itti gochuuf waraqaan Qeerroo magaalotaa fi baadiyaalee Oromiyaa keessatti faca’aa jira. Continue reading

Haxxummaa fi Malaamaltummaa Mootota Habashaa

Damee Boruu Irraa

barruuHaayile Selaaseen Mo’aa Lenca Yihuundaa Mootii moototaa kan Waaqayyon muude godhee of dhiyeessaa ture. Haxxummaa kana keessaa  bu’ura dubbii guddaa lamatu jira. Inni duraa kan Waaqayyo muude namni xuqquu hin danda’u yaada jedhuuf kan xiyyeefatame dha. Inni  lamaffaa  Lunca Yihuudaa yaroo jedhu an isin keessaa iyyuu hin dhalanne, isin bituuf ergamaa Waaqayyoo waanan taheef  na sodaachuu fi na kabajuu qabduu dha. Kunis uummata bitaa jiru irratti humna aangoo akka kennuuf kan tilmaame dha .  Kana irratti Haayile Selaaseen ofumaanuu  an jedhee  of hin waamu. Yaroo hundaa nuyi jedhee of waama.  Maal jechuu isaati? Tokkoo isa inni lamaffaa eenyuu?  Waaqa isa muude jechuu isaati laata? Jechi isaa kun mala guddaa of keessaa akka qabu ni agarra.Mootonni Habashaa haxxummaa fi malaamaltummaan akkataa itti uummata cabsuu fi bituu danda’an wal duraa booda wal irraa barachaa, wal dhaalaa amma guyyaa har’aa gahanii jiru. Malaamaltummaan tokkoof hojjete isa biraa hin hojjetu. Inni  Itti aanu immoo haxxumaa biraan as bahuu qaba. Continue reading

Who is Pathogen?

By Dr. Baro Keno Deressa

Mr. Getachew Reda (spokesperson of TPLF government)

Mr. Getachew Reda (spokesperson of TPLF government)

In medical terminology: Pathogen is an agent causing disease orillness to its host. Pathogens are mostlymicroscopic, such asbacteria, viruses,protozoa, and fungi.

Today i am going to talk about the macroscopic pathogen of the humanity TPLF government. I said this because of my profound belief that, the TPLF government and their leaders  are very much aware of the real situation in Oromia which is quite different from what they were trying to portray to the Ethiopian empire nations and international community. Before i am going to enter to my main point i would like to quote the universal declaration of humanity.

Declaration on a shared humanity:

  • Human being are born equal and that they all share hopes and aspirations, paths of fulfillment, paths of suffering, and dreams within a common journey as human beings.
  • Human beings share the freedom to follow particular paths of life within the rights and obligations shared by all and contributing to the common good of humanity.

Continue reading

Ogeeyyiin Fayyaa Ilmaan Oromoo Qabsoo Oromoo utubuuf kan ammaa caalaatti hojii aantummaa hojjechuu akka qaban, Dooktoroonni fi Ogeeyyiin Fayyaa Miseensa Qeerroo ta’an waamicha dhiyeessan!

Fulbaana 19,2016

Ogeeyyiin fayyaa kun Hospitaalota irraa walitti dhufanii yaada gurmuu qeerroo isaaniif kennaniin, bara 2014 keessa utuu ogeeyyiin ilmaan Oromoo irraa dhalatan hedduu ta’anii jiranii FDG yeroo sana Oromiyaa keessatti ta’een Qeerroon Oromoo diinaan rukutame,yaalii tokko malee guyyoota sadii booda du’uun isaa kan nama gaddisiisu qofa utuu hin taane,hanqinaa gama keenyaan jirudha jedhan!

 Yeroo ammaa kanas,murni alagaa ilmaan Oromoo abiddaan gubee gara hospitaala Abeet dame Hospitaala  Phaawuloos erga fidee booda,hojjettoonni Hospitaalichaa fi Hospitaalota maraa dhimma hojii tiif gara Hospitaalichaa akka hin seenne taasisuun, kanneen gamoo Hospitaala Abeet irra keessa dhaabbatan kutaa reeffaa kan jala jiru keessatti reeffa namoota abiddaan gubamanii suura kaasuuf yaaltan maqaa jedhuun hojjettoonni hojiirraa arii’aman! Yeroo ammaa kana hojjettoonni kutaa reeffaa keessaa mana callabbeessaa keessatti reeffa ilmaan Oromoo abiddaan gubamanii eegaa jiran dararaa fi sodaachisa tika mootummaa Itoophiyaarraa halkaniif guyyaa boqonnaa dhabuurraan kan ka’e mana isaanii akka gadhiisanii fi kanneen mana qaban immoo mana galanii maatii isaanii wajjin bulaa akka hin jirre dubbataniiru! Continue reading

Godina Wallaggaa Aanaa Guutoo Giddaa Magaalaa Ukkee Keessatti Dararaan Wayyaaneen Uummata Irratti Babal’ate

September 27,2016
Gochi Wayyaaneen uummata Oromoo irratti raawwachaa jirtu daran daran haadhaa daangaa hin qabne keessa seenee jira. hidhaan adabuun hanqatee qeensa dargaggootaa hanga bubuqqisuuf gara laafina dhabuufiitiin geggeeffamaa jira,darggaggoo Kanneen armaa gadii Magaalaa Ukkee keessatti dararaa guddaa irraan gahaa jiru.
1-Indalkachew kan qeensa irraa buqqisanii reebichaan dararame
2,Takilee…kan maqaa abbaasaa hin baramin
3, Obsa xilahun dafaa….
4- Obbo xilaahun dafaa bulchiinsa magaalaa ukkeeti hojjetaadha. Abbaa obsaati..meeshaa isaani irraa fuudhame kan jiru Continue reading

Fulbaana 18,2016 Godina Arsii keessatti Wayyaanen dargaggoonni ayyaana irreechaa irratti argamuuf akka hin yaanne jechuun maatii dargaggootaa doorsisu eegalee jira.

Fulbaana 18,2016 Godina Arsii keessatti Wayyaanen dargaggoonni ayyaana irreechaa irratti argamuuf akka hin yaanne jechuun maatii dargaggootaa doorsisuu eegaltee jirti.guyyaa har’aa fulbaana 17/2016 Magaalota akka Shaashamannee, Adaabbaa, Ajjee, Waabee, Nageellee, Seeruu, Dheeraa, Itayya, Hamdaa, Siree, Gobeessa fi kofaleen keessatti wal gahiin dhimma ayyaana irreechaa ilaallatu jechuun wayyaanen waamtee manguddoota doorsisaa oolte bakkoota heddutti manguddoonni dheekkamsaan ergamtoota wayyaanee salphisuun.erga yoomii as dargaggoota ayyaana irreechatiif jedhee galmeessuu eegale bakka ilmaan Oromoo itti wal gayanitti argamuuf galmeen maaf barbaachise.ummata oromoo ka lubbuun jiru dhiisaa ka ficcisiiftaniif waan yaadaa jirtan nutti himaa erga biyya bulchaa jirra jettan jechuun gaafilee ciccimoon Afaan qabsiisun addaan bayuun isaanii dhagayame.kuni kanaan osoo jiruu guyyoottan hafanittis maatii dargaggootaa doorsisuuf kaabinoota hanga gandoota baadiyyaatti bobbaasun isii dhagayamee jira.

Gama biraan  Magaalaa Naqamtee Halkan kana dirree Waraanaa fakkaatti naannoo Ganda 05 tti dhikaasni dhaga’amaa Jira, qaama hin beekamnen Agaazii haleelaa Jira

A life of discrimination and fear led an Ethiopian marathoner to protest on the world stage

September 17, 2016

Rio Olympic marathon silver medal winner Feyisa Lilesa of Ethiopia attends a news conference in Washington, U.S., September 13, 2016.   REUTERS/Gary Cameron - RTSNKZ4

Rio Olympic marathon silver medal winner Feyisa Lilesa of Ethiopia attends a news conference in Washington, U.S., September 13, 2016. REUTERS/Gary Cameron – RTSNKZ4

(QZ) — At night, Feyisa Lilesa and his friends hid in the farms to evade the security forces who were arresting people across the country. As a 15-year-old growing up in Oromia region, Lilesa says he was always aware that many of his fellow citizens didn’t approve of the government’s treatment.

But the moment of awakening for him came in the days and weeks following the landmark May 2005 elections. Championed by the government as a genuine exercise in competitive elections, the vote involved multiple parties, not to mention the significantly enlarged space for political campaigning.

However, when the early outcome of the vote showed a huge lead from opposition groups, the government delayed finalizing the count and responded to protests with a heavy-handed approach. An independent study of the post-election violence by an Ethiopian judge showed the shooting, beating and strangling of almost 200 people, including 40 teenagers. The government also arbitrarily arrested protesters, with police records showing the detention of 20,000 people during the anti-government protests.

Continue reading

%d bloggers like this: