Labsa Ficincila Xumura Gabrummaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Bahe.

cropped-qeerroo-edit.jpg

Labsa Ficincila Xumura Gabrummaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Bahe.

  Hagayya 26,2016

Qabsoo mirga abbaa biyyummaa falmii ummanni Oromoo taasisaa jiru Oromiyaa keessaa fi alaan kan yoomii irra haala abdachiisaan deemaa jira. Sabni Oromoo mirga isaa jaarraa tokkoo oliif dhabee jiru deebsiee of harkatti galfatee nagaa, tasgabbi fi bilisummaan Oromiyaa keessa jiraachuuf yeroo murteeffatee ka’e keessatti argamna. Mirgi ummata Oromoo mirga saboota kami iyyuu dhiibuu fi sarbuuf osoo hin taane sabni kamuu Oromiyaa keessa jiraatu cunqursaa fi hacuucaa bifa kami irraa iyyuu bilisa bahee nagaa fi tasgabbiin akka jiraatu kan wabii kennuufii ta’uu irra deebiin mirkaneessina. Sochii yeroo kamiinuu caalaatti ummanni Oromoo bara ammaa taasisaa jiru kun sablammii cunqurfamoo dabalatee daran jabaatee akka itti fufuuf Qeerroon Bilsummaa Oromoo kan yeroo kamiinuu caalaa tooftaa fi tarsiimoo adda addaan hojjechaa jira.

Sochii FDG bara 2011 bifa qindaayeen Qerroon Bilisummaa Oromoo eegale irraa jalaan finciloota xiqqaa fi guddaa gaggeessuun har’aan gahee jira, sochiilee Oromiyaa keessaa adda Qooda ol aanaa kennaa injifatnoolee irraa jalaan argamaa jiru hanga ammaa salphaa hin turre, Wareegami lubbuu fi qaamaa akkasumas qabeenyaa hedduu kan itti kitimamee fi dhabame yeroo ta’u gumaa wareegama kanaa bilisummaan baasuuf bifa fedheen irratti hojjetamaa akka jiru mirkaneessina. Kun hanga argamuu fi xumuramu wareegama caalaa baasuufis of duubaa akka hin deebine firaafis diinaafis ifa goona.

Fincila Xumura gabrummaa yeroo kana ykn bara 2016 kana keessa gaggeessaa jirru toftaa ammayyummaan fayyadamuun diina keenya irra aanuuf hogganootiin Qeerroo fi miseensotiin Qeerroo Bilisummaa akkasumas madheeleen qabsoo bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiran jabinaan irratti hojjetaa jiru. Caasaan Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi madheeleen Qabsoo Bilisummaa Oromoo mootummaa Wayyaanee keessa ta’anii mootummicha akka rirmaatti nyaataa jiranii fi ummati Oromoo akkasumas barattootiin Oromoo addatti fincila gaggeessaa jiran akeekaa fi kaayyoo abbaa biyyummaa bakkaan gahuuf hakanii fi guyyaa irratti hojjechaa jirama.

Kanaaf, yeroo gabaabaa keessatti bifa qindaayee fi mootummaa Wayyaanee irratti fincilootaa qindaawaan irraatti humna guutuun hirmaatuun fincila xumura gabrummaa itti fufamuuf deemu ummanni Oromoo waliigala qorqalbiin hordofaa qaamaan keessatti of qusatnaa maleee hirmaataa biyya keessaa fi alaan sochii warraaqsaa fi deggersa keessan daran akka jabeessitan waamicha lammummaa dabarsina.

Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Injifatnoon Ummata Oromoof

Gadaan Gadaa Bilisummaati!

Hagayya 26,2016

Finfinnee,Oromiyaa

PDFn- LABSA FXG Qeerroo Irraa Kenname Hagayya 26 2016

 

Beektoti Oromoo Hedduun Hiriira Yeroo Darbee Irratti Ukkamfaman Bakka Bu’an Hin Beekamu

Hagayyaa 26/2016 Eengıneer Gammachuu Hirphasaa kan keessatti argamuu Ilmaan Oromoo Jumlaan ukkanfaman Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG marsaa 8ffaaf utuu walirraa hin citin gaggeeffamaa jiruun wal.qabatee torbanoota darban  warraaqsaa magaalaa Fınfınnee keessattı Gaggeeffameen ilmaan Oromoo qaroo hawaasaa ta’an 3500 oliittı lakkaa’aman Magaalaa Fınfınnee qofa keessa ukkaanfamuun gara dabarfamuun mooraa leenjıı waraanaa Awaash Arbaa jedhamuu fı bakkoota garaagaraa hın beekamneettı ukkanfamuun hıdhaman keessa:

1. Engıneer Gammachuu Hirphasaa Oromummaa isaan yakkamee kan ukkanfame Awaashaa Arbaattı hıdhamee kan jıru

Ing Gammachuu HIrphaasa

Ing Gammachuu HIrphaasa

Barsiisaa Olyaad

Barsiisaa Olyaad

2. Barsıısaa Oliyaad Hirphasaa , Barsiisaa afaan Ingliffaa godina/k/l/Shaggar ture.Yuuniversiitii Finfinneettii barnootaa peedaagojii osoo hordofaa jiruu qabamee dhabame.

3. Dargaggoo Guutuu Abarraa kan jedhamu  jedhamu.nannoon dhalootaa godina wallagga lixaa aanaa Gimbiiti.Magaalaa Finfinneetti warshaa kophee china hojjetee jiraata. Innis gafa qabamee dhabame, ta’uu maddeen Qeerroo Bilısummaa Oromo gabaasan.

Mootummaa Cimdeessa

4.Ogeessaa Fayyaa Mootummaa Cımdeessaa Godına Lıxa shaggar Aanaa Midaa Qanyii bakka Hojıı Aanaa dandıı Buufata Fayyaa Daanisaa ırraa Agaazıın Qabamee Sanqalleettı hıdhame

Dargaggoo Guutuu Abarraa

Dargaggoo Guutuu Abarraa

Uummatni Oromoo ilmaan ısaa hidhaman hiiksıfachuufi kanneen Wareegamaan gumaa baafachuun Bilisummaa isaa gonfachuuf Qabsoo isaa roga hundaan jabeeffachuun motummaa wayyaanee hudhee qabuun  Qabsoon Warraaqsaa Bıyyoolessaa Oromıyaa FXG  bakka hundaaıttı jabaachuu akka qabu hubachııfna!!

Gootichi Oromoo Girmaa Galataa Tulluu Jedhamu Qonnaan Bultoota Oromoo fi Dargaggoota Gurmeessite Jedhamee Lafa Qonnaa Isaatti Poolisootaan Reebamuun Wareegame.

IMG_20160824_064726Hagayya 26,2016 ,Gootichi beekamaan ilma Oromoo onneen isaa waa’ee saba isaaf quuqamu kun kan dhalatee guddate Godina Wallaggaa bahaa aanaa Kiiramuu  nannoo Burqaa Soorumaa  bakka addaa Gooftoo jedhamutti dhalatee akka guddate beekamee jira .
Kan inni irraa dhalates haadha isaa aadde Buzee Abbabaa Rorroo fi Abbaa isaa obbo Galataa Tulluu irraa dhalatee akka guddate jiraattonni naannoo sanaa  nuuf himanii jiru.
Gootichi Oromoo oromummaa isaaf  diinaaf hin jilbeenffanne kun xinnummaa isaa irraa kaasuun falmaa hadhaawwaa gochaa kan turee fi jala deemtota diinaa waliinis waliin gaareffachaa imala jireenyaa isaa keessattillee doorsisni jumlaan irra ga’a akka  ture beekamee jira.
Girmaan osoo barnoota isaa kutaa 10ffaa barachaa  jiruus doorsisni mootummaa gabroonffataan waan itti jabaateef barnoota isaa kanas  addaan akkanni  kutuuf yaaliin guddaan godhamaa turus Girmaan garuu jabaatee barnoota isaa kanatti qaxalee ta’uudhaan diina waliin wallansoo wal qabaa barnootasaa itti fufee ture .
Haaluma kanaanis guyyaa dhaloota isaa irraa ka’uun naannoo inni jiraatu keessatti doorsisni jabaan irratti akka raawwatamaa ture jiraattonni naannoo sanaa tokko tokko nuuf imanii jiru.
Kanneen keessaas Saamichi  lafaa kan maatiisaatii  irraa fuudhuun beenyaa tokko malee waajjira qonnaa naannoo isaaniif galii ta’ee akka jiru akkasumas bakka ijaarsaa waldaa Bu’uuraa Caffee Eebbaa jedhamuufis kaffaltii tokko malee lafa maatii isaa irraa booji’uun waldaa sanaaf akka laatame  beekamee jira.
Kanumarraa ka’uunis Girmaan aarii jabaan mootummaa faashistii Wayyaanee irratti duuluu jalqabee. Mootummaan Wayyaanees Girmaa irratti humnoota qaama nageenyaa naannoo sanaa irratti duulsisuun isa hordofsiisuu jalqabani.
Keessumaa namni miseensi poolisii naannoo Kiiramuu ta’e tokko maqaan isaa Abiyoot namni  jedhamu irra deddeebiidhaan nama mana jireenyaa Girmaan jiraatutti deemuudhaan doorsisaa turee fi  abbaasaaf haadhasaallee nama deemee  mana jireenyaa isaanii keessatti reebaa nama ture akka ta’e beekamee jira.
Akkasumas akka jiraattonni naannoo sanaa  nuuf eeranitti guyyaa gaafa 13/10/2008 waajira gandaa irraa situ ijaarsa ijaaramee jiru diige maqaa jedhuun bakka inni qonnaa qotaa jirutti osoo inni qotiisa dhaabee ciree isaa nyaachaa jiruu bulchaan gandaa naannoo isaa namni maqaan isaa Fiqaaduu Soorii Baayyisaa namni jedhamu poolisoota aanaa nama lama fudhatee deemuudhaan bakka inni qonnaa qotaa jiruu butuudhaan reebicha jumlaan irratti raawwachaa gara waajjira poolisii aanaa kiiramuutti geeffamee dararaa guddaan achi keessatti irratti raawwatamaa akka ture jiraattonni naannoo isaa nuuf eeranii jiru.
Girmaan turtii hidhaa torban lamaa boodas mirgi wabii eegamee fi ba’u danda’ee tureem. Haa ta’u malee gootichi Oromoo Girmaa Taakkalaa rakkoo daangaa hin qabne hamma kanaa dandamatee ,roorroo alagaaf otuu harka hin laatin guyyaa dhaloota isaa irraa ka’uun osoo oromummaa isaaf diinaa wajjin wallaansoo wal qabuu guyyaa gaafa adoollessa 30 bara 2008 hiriira guddicha akka guutuu Oromiyaatti finiinaa ooleen innis gaaffii Abbaa biyyummaa isaa gaafachuuf gaafa ba’u humnoota poolisii duraan naannoo isaatti isa adamsaa turaniin akka ajeefame maddeen keenya nuuf eeranii jiru.
Sirni geggeessaa awwalcha isaas hagayya 01bara 2008 waldaa warra waaqeffannaa warra wangeelaa Tokkummaa waldoota kiiramuu Fissoo bakka jedhamutti sirni awwaalcha isaa akka raawwate maddeen keenya nuuf himanii jiru.
Qabsa’an du’us qabsoon itti fufa.

Olympic Marathoner Who Defied Ethiopian Government at the Finish Line Hasn’t Returned Home

August 24, 2016

 By MORGAN WINSOR

http://abcnews.go.com/video/embed?id=32659924
(ABC News) — Ethiopian marathon runner Feyisa Lilesa has not returned to his home country since making anti-government demonstrations after he won a silver medal at the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro, ABC News has learned.

Lilesa’s agent Federico Rosa confirmed to ABC News today that the runner did not fly home to Ethiopia with the country’s Olympics team Monday.

“He didn’t go back to Ethiopia,” Rosa wrote in an email. “Plan for future not clear yet, we will know more in some days.”

Continue reading

OLF is the immune system of the Oromo nations

Dr Baro KenoBy. Baro keno Deressa

OLF is an organization established in 1973 by Oromo nationalists to culminate the uncoordinated resistance by brave sons and daughters of Oromo people against colonialist hegemony as well as oppression and suppression of the Oromo people and their culture and to promote self-determination for the Oromo people against “Abyssinian colonial rule”.  The birth of the OLF was a turning point in the history of Oromo people’s struggle for freedom. Now, nationally and internationally the Oromo people are intensifying the struggle for its rights more than any time in the history of the Liberation struggle.  Our struggle is now transforming from limited sector of the nation to the popular revolution.  The OLF articulated the Oromo national question and skillfully set the target for the Oromo national struggle. As an organization the OLF deserves all the credit for almost all political gains achieved by the Oromo people.

Why the OLF is the immune system of the Oromo people?  Firstly, what is immune system?

The immune system is made up of a network of special cells, proteins, tissues, and organs, defends people against germs and microorganisms every day in order to keep people healthy and preventing infections. The immune system is the body’s defense against infectious organisms and other invaders, through a series of steps called the immune response, the immune system attacks organisms and substances that invade body systems and cause disease. Continue reading

TOKKUMMAAN  HUMNA !!!!èèè HUMNA TOKKUMMAA !!!!

Barreessaa dhugaa baasa!SEENAA  Y.G(2005)  kutaa  4ffaa fi xumuraa

Barreeffamoota kiyya kutaa 3n dhiheesse keessatti, Adeemsa siyaasaa fi sochii akkasumas, Muuxannoo Biyyoota adda addaa gama hundaan gaggabaabsee kaaseen jira. Xiyyffannaan kiyya, sadarkaan qabsoo Oromoo irra jiru kan nu akeeku, waan kana booda hojjannuf qormaataa fi qophii gama hundaa akka nu barbaachisuudha. Keessa keenyatti wanni umamaa jiraate, alaa waan nu eeggataa jiru nu dagee jira. Har’a garuu osoo hin jaalannee, keessa keenya tasgabbeessinee, gara alaatti waan iaaluu qabnuu nutti dhihaachaa dhufeera. Kana ammoo, bu’aa keenya waliin madaallee irratti hojajchuuf, tattaaaffii qaama tokko osoo hin taanee, hunduu akka beekumsaa fi dandeetti isaatiin waliif birmatu qabu irra geenye jirra. Kanaafan muuxannoo Biyyota adda addaa kaasee . waan isaan mudate irraa waa baranna. Hanqinaa fi jabiina isaanii irraa barnoota arganna. Waan nu eeggatu hedduu qabnaa. Yoo kanneen adda baafnee keewwannee, mooraan qabsoo Oromoo walii galaayyuu nagaa argata. Kan gara keessaatti ILAALUU QOFAA qabsoo taasifatee jiru ija banachuun dirqama isaatii. carraan wayyaanee umuriin dheerachuuf yaaltu irra, carraa nuuti wayyaanee kuffisuuf qabnuutu bal’aadhaa. Kana dhiiga ijoollee keenyaan dhugeessinee jirra. Qalbiin keenyas, kana booda waa’ee wayyaanee qofa osoo hin taanee, Oromiyaa fi addunyaa ilaaluutti tarkaanfatu qaba. haasaa golaa fi alaa adda baafachuun gaariidha.  Continue reading

Korri Bakka Bu’oota Qeerroo Bilisummaa Godina Wallaggaa Magaalaa Naqamtee Keessatti Gaggeefame Murtiilee Jajjabaa Fudhachuun Xumurame.

Qeerroo Bilisummaa

Qeerroon Bilisummaa Godina Wallaggaa walitti dhufuun Leeqaa Naqamtee kora isaa magaalaa Naqamtee keessatti godhateen injifannoon xumuree jira.
Hagayya 22/08/2016 Qeerroon godina Wallaggaa bahaa magaalota kanneen akka Kiiramu,Giddaa ,Shaambuu,Gimbii,Dambi Doolloo fi Arjoo bakka jedhamu irraa walitti dhufuun  kora isaanii magaalaa Naqamtee keessatti tasifatani jiru.

Qeerroo Bilisummaa

Qeerroo Bilisummaa

Marii isaanii kana irrattiis gara fuulduraatti sochii Qeerroo bilisummaa Oromoon guutummaa Oromiyaa mara keessatti adeemsifamaa jiru keessatti adda dureen hirmaachuuf waadaa isaanii haaromsatanii jiru.
Haaluma kanaan korri Qeerroo leeqaa Naqamtee sochii qabsoo Qeerroon godhamaa jiru keessatti faayidaa dhuunfaa isaaniif qabsaa’uu otoo hin taanee dantaa saba isaaniif dursa kennuun kutannoon qabsaa’uuf walii galtee isaanii cimsatanii akka  jiran beekamee jira.
Ba’aan garbummaa saggo abbootii keenyaa qunciisaa tures asumatti hundeen unkuteessinee  yeroo kamiyyuu caalaa murannoon uummata isaaniitti abdii horuuf  qoophii ta’uu isaanii  waadaa isaanii kana irratti walii galanii  jiru.
Qeerroon Leeqaa Naqmtee akkuma beekamu warraaksa biyyaalessaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jirru keessatti qooda guddaa fudhachuudhaan injifannoo cululuqaa fi boonsaa ta’e ilmaan oromoo mara birattillee fakkeenya gaarii agarsiisuudhaan mootummaa wayyaanee boqonnaa dhorkaa jiraachuun isaanii beekamaadha. Bilisummaa saba keenyaaf yoomiyyuu taanaan halkaniif guyyaa osoo hin jedhin dirqama fudhannee addattimmoo humnoota qabsoo bilisummaa saba keenyaa gufachiisuuf socho’an irratti tarkaanffii laalessaa fudhachuuf qoophii ta’uu isaaniis kora isaanii kana irratti waliigalanii akka jiran beekamee jira.

Ilma Ummatni Oromoo Itti Boonuu Qabu

ABOIlma Ummatni Oromoo Itti Boonuu Qabu

Addunyaan Itophiyaa akka lamatti beeka. Mootummootni Itophiyaa empaayera humnaan ijaaramte humnaan tikfatuu fi dantaa isaanii guuttatuuf jecha hacuuccaa fi saaminsa gaggeessaniin biyyoota addunyaa jiran keessaa biyya hiyyeettii maayii taasisuu fi biyya ummatootni kumoota dhibbaan sababa beelaan keessatti dhuman tahuun beekan. Dhugaan kun sirna ykn mootummaa tokko jalatti qofa osoo hin taane mootummoota hunda keessatti mul’atuun Itophiyaan maqaa salphinaa kana jalaa akka hin baane taasise. Itophiyaan kan ittiin beekamte kan biraa waltajjii ispoortii ti. Waltajjii nagaa kana irratti maqaa Itophiyaa kan waamsisan irra hedduun ilmaan Oromoo ti. Ilmaan Oromoo waltajjii ispoortii irratti maqaa Itophiyaa bareechan: 1974 dura, Abbabaa Biqilaa, Maammoo Waldee, Waamii Birraatuu…… 1991 dura, Muhammad Kadir, Tolasaa Qottuu, Abbabaa Makonnin, Fiixaa Baay’isaa, Warquu Biqilaa….. 1991 irraa eegalee, Daraartuu Tulluu, Faaxumaa Roobaa, Xirunesh Dibaabaa, Ganzabee Dibaabaa, Ijjigaayyoo Dibaabaa, Qananiisaa Baqqalaa, Silashii Sihiin, Taarikuu Baqqalaa, Almaaz Ayyaanaa, Masarat Daffaar, Fayyisaa Leellisaa, Amaan Kadir………. Atleetotni kanneen dorgommii adeemsifamuun injifannoo argataniin maqaa Itophiyaa sababa beelaan xuraawe akka atletiksiin beekamtu taasisuun salphinaa fi qaanii irra caalaa irraa dandamachiisuu keessatti qooda guddaa kennan. Continue reading

A PAFD’s Call for all Ethiopian Political Forces to join PAFD to work for Transitional Arrangement in Ethiopia

PAFD1A PAFD’s Call for all Ethiopian Political Forces to join PAFD to work for Transitional Arrangement in Ethiopia

Peoples Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) is the alliance of five political organizations. PAFD member organizations have been struggling for freedom and democratic rights of their respective people for a period of 20 to 40 years. They have developed institutional capacities and sufficient human and material resources to galvanize their peoples that account 67 % of the Ethiopian population, for freedom and democracy. The PAFD member organizations have structures and networks within their respective peoples in Ethiopia that enable them to effectively carry out their struggle for freedom and democracy.
The struggle for freedom and democracy of PAFD member organizations is rooted in the objective realities of their respective peoples. Currently, the PAFD member organizations are coordinating their struggle in many operational areas and organizing popular movements in many parts of the country. Thus, we believe the ongoing anti-government popular movements spreading country-wide with unprecedented speed will not stop until all peoples in Ethiopia gain their freedom and democratic rights.
The aim of PAFD is to coordinate the activities, resources and talents of its member organizations by mobilizing and galvanizing their respective constituencies with the aim to overthrow the dictatorial TPLF regime and to create a transitional arrangement based on the respect for democratic rights and rights to self-determination of peoples. PAFD believes in the respect of human rights in a manner that address the grievances of all nations and nationalities in Ethiopia by establishing a genuine and all inclusive political order. PAFD also believe in genuine respect for the will and consent of each and every nation and nationality in Ethiopia to once for all, bring an end to the recurrent conflicts in Ethiopia.

Continue reading

The Bravest Olympian in Rio — Ethiopia’s Feyisa Lilesa Risks Death But Speaks Out About Killings of Oromo Protesters in Ethiopia After Earning Olympic Silver in Marathon

August 21, 2016 in Oromia

593225222

Galen Rupp – USA (2:10:05), Eliud Kipchoge – Kenya (2:08:44) and Feyisa Lilesa – Oromia (2:09:54)

RIO DE JANEIRO (Letsrun)— Plenty of storylines emerged from the 2016 Olympic marathon. Eliud Kipchoge stamped himself as the greatest marathoner of all time by winning the race in 2:08:44. Galen Rupp earned the bronze medal to cap a stellar meet for the United States distance squad. But those are sporting achievements. What Ethiopia’s Feyisa Lilesa did today goes far beyond running.

As Lilesa crossed the finish line in 2:09:54 to earn the silver medal, he threw his hands above his head to form an “X”. Afterward, at the post-race press conference on a dais 50 yards from the marathon finish line, he spoke slow, powerful, chilling words, explaining the gesture was meant to demonstrate his solidarity with his Oromo people in Ethiopia. Amnesty International reports that at least 97 Oromo were killed inpeaceful anti-government protests earlier this month. This is the latest in a string of protests that Human Rights Watch estimates have resulted in over 400 deaths in all. In addition to the killings, many more have been arrested and detained by the government.

 

Continue reading

(BBC News) — Ethiopian runner makes protest sign as he crosses line in Rio

August 21, 2016

An Olympic marathon runner from Ethiopia staged a daring protest against his home government when he crossed the line in Rio on Sunday.

Ethiopia's Feyisa Lilesa crosses his arms above his head at the finish line of the Men's Marathon athletics event of the Rio 2016 Olympic Games. (Olivier Morin/AFP/Getty Images)

Ethiopia’s Feyisa Lilesa crosses his arms above his head at the finish line of the Men’s Marathon athletics event of the Rio 2016 Olympic Games. (Olivier Morin/AFP/Getty Images)

(BBC News) — As he took the silver medal, Feyisa Lilesa crossed his arms above – a gesture made by the Oromo people who have suffered brutal police crackdowns.

Lilesa is from Oromia, home to most of Ethiopia’s 35 million Oromo people.

He repeated the protest gesture later at a press conference, saying his life would be in danger if he returned home.

Human rights groups say that Ethiopian security forces have killed hundreds of people in recent weeks as they crack down on anti-government protests.

Continue reading

NAIROBI (The Washington Post) — This Ethiopian runner just won silver in the marathon. And then he led a protest of his government that could land him in jai

By Kevin Sieff

Ethiopia's Feyisa Lilesa crosses his arms above his head at the finish line of the Men's Marathon athletics event of the Rio 2016 Olympic Games. (Olivier Morin/AFP/Getty Images)

Ethiopia’s Feyisa Lilesa crosses his arms above his head at the finish line of the Men’s Marathon athletics event of the Rio 2016 Olympic Games. (Olivier Morin/AFP/Getty Images)

NAIROBI (The Washington Post)  — When he crossed the Olympics marathon finish line, Feyisa Lilesa put his hands above his head in an “X.” Most of those who watched Lilesa’s spectacular silver medal performance didn’t know what that meant — or just how dangerous a protest they were watching.

Lilesa was protesting the Ethiopian government’s killing of hundreds of the country’s Oromo people — an ethnic majority that has long complained about being marginalized by the country’s government. The group has held protests this year over plans to reallocate Oromo land. Many of those protests ended in bloodshed. According to Human Rights Watch, more than 400 people have been killed since November.

For months, the Oromo have been using the same “X” gesture that Lilesa, 26, used at the finish line.

At a news conference following the race, he reiterated his defiant message.

“Oromo is my tribe. … Oromo people now protest what is right, for peace, for a place,” Lilesa said, according to Reuters.

 

Continue reading

USA TODAY Sports- Marathon Silver Medalist: If I Go Back To Ethiopia, They Might Kill Me

Marathon Silver Medalist: If I Go Back To Ethiopia, They Might Kill Me

Photo: Kirby Lee – USA TODAY Sports

(Los Angeles Times) Silver medalist Feyisa Lilesa shows solidarity with protesters in Ethiopia

Ethiopia's Feyisa Lilesa crossed his arms above his head at the finish line (Olivier Morin / AFP/Getty Images)

Ethiopia’s Feyisa Lilesa crossed his arms above his head at the finish line (Olivier Morin / AFP/Getty Images)

(Los Angeles Times) — Feyisa Lilesa of Ethiopia was nearing the finish line at the men’s marathon on Sunday morning when he crossed his wrists above his head.

The silver medalist did it again. And once more at the end of an extraordinary news conference — standing alone and posing for photographers — in which he explained his show of solidarity with protesters in his homeland, Ethiopia.

He explained that the gesture was in protest of the killing of the Omoro people, saying he stands with the resistance movement, adding that the government was “killing our people.”

Lilesa was asked about the consequences of his protest. He said maybe “they kill me…if not they kill me, they put me in prison.”

Later, it was mentioned that the International Olympic Committee frowned upon political protests/gestures at the Games.

Said Lilesa: “They can’t do anything. It’s my feeling.”

%d bloggers like this: