Gabaasa Godina Wallaggaa aanaa Buunnoo Beddellee irraa akka armaan gadiitti.

Odeessa dhiyoo : Oromiyaa kaassatti saamtonni kaleessa biyya saamaa turan akkuma baran se’anii kallattii garaagaraan saamuudhaaf halkanii fi guyyaa fiigaa kan jiran yoo ta’u; Eegumsa qeerroo fi hawaasa bal’aan godhamaa jiru deeggaramuun poolisoonni oromiyaas haamileedhaan hojii nageenya hawaasaa tiksuu fi kiraa sassabdota irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jiru.Bu’uuruma kanaan daldalli seeraan alaa iddoowwan garaa garaatti saaxilamuun to’annaa jala oolaa jiru.Bifuma kanaan Godina Buunnoo Beddellee Aanaa Daaboo Haannaatti Ganda Liilloo Saaxoo bakka addaa iddoo eegumsaa (kellaa)77 jedhamutti gaafa guyyaa 07/03/2010 kan qabame yoo ta’u guyyaa har’aa kana immoo makkalaakayaa fi humni poolisii federaalaa dirqamaan fe’amee haa bahu ykn haa gadhiifamu jechuun uummata doorsisaa jiru.sukkaarri qabame kun konkolaataa midhaan fe’u tokko guutuudha.Taalgaan konkolaatichaa 70449 dha. Yeroo ammaa kana haalli jiru sodaachisaadha.Waan irra gahame odeeffannee kan dhiyeessinu ta’a. Obsaan nu eegaa.Gadaan gadaa bilisummaati.Qabsoon itti fufa injifannoon ni dhufa.

Jimmaa Yuunibarsiitii Keessatti Qeerroo Bilisummaa Oromoo Mooraa Main campus FXG Dhageessisaa Oolan

Sadaasa,18,2017
Barattoonni mooraa Jimmaa Yuunibarsiitii Mooraa guddaa diddaa sirna garboonfataa wayyaanee dhageessifachaa jiru. Barattootni kunneen Oromoon arrabsuuf xiqqeessuun haa dhaabbatu jechuun, barattuu saba guddaa Oromoo ji’a tokkoon dura arrabsite arraba sabaan uummata Oromoof saboota cunqurfamoo impaayera biyyatti sabaaf sablammoota kibbaa walitti buusuuf kan akeekkate ta’uu hubachuun adaba sirrii adaba barattuu kanaaf malu akka laatu gaafachaa jitu. Shamarree "Siisay Jamaal" jedhamtu barattuu ispoortii waggaa 2ffaa yoo taatu, barattoonni Oromoo akkasuma gumiin GDASAO baga nagaan dhuftanii barattootaaf qopheessee Mooraa kitoo Furdisaatii dhiichisaa utuu galanii kan Oromoota arrabsite yoo ta’u, qaama seerattiillee himatamaa kan jirtu ta’uu hubachuun murtiin haqa qabeessaa akka irratti fudhatamuu qabuuf barattoonni Oromoo gaaffii dhiyeessaa jiru.

Akkasuma uummata Oromoo lafasaarraa buqqaasuu, ajjeesuu, saamuu, gudeeduu, hidhuuf darararuu mootummichi fuulleeffatee kan itti jiru waan ta’eef, sirna uummata nagaa dararu bakkaa kaasuun Mootummaa nagaa uummata keenyaa eegu uummanni hanga filatutti, mootummaa ce’umsaa biyyattii keesatti akka gadhaabbachuu qabu dhaadannoo isaaniin gaafataa jiru.
Hiriira Mormii guyyaa har’aa kana bultii dheeraaf irratti qophaa’anii qopheessaa akka turan dubbachuun waraqaa waamichaa barattootaaf EDA galgala harkatti raabsamaa akkasuma gabatee Beeksisaatti waamichi barataaf har’a Sa’afi walakkaa akka lakkoofsa hanashaatti waamame akkuma waamameen milkii gaariin Hiriirri mormii jalqabamuu gabaasan. Waraqaa waamichaa sanarra qabxiiwaan ijoo mooricha ilaallatan kan
1,Mirgi barattoota Oromoo Jijjigaa Yuunibarsiitii irraa dhufanii haa kabajamu, waadaan nuu galame haa eegamu!
2,Muummee folklore fi muummee afaan Oromoo irra dhiibbanaa gahaa jiru haa dhaabbatu!
3,Shamarree "Siisay Jamaal" jedhamtu kan ijoollee Oromoo fii Uummata Oromoo arrabsite irratti mooraan tarkaanfii barbaachisu fudhachuu qaba!
4,Exit exam’n hafuu qaba!

Qabxiilee jedhan barataan marti fudhatee bahee mirmii dhageessisaa jiraachuutu himame. Haala hiriira sanarraaf suuraawwan video akka arganneen isiniin geenya

Mooraa Mattuu Yuunibarsiitii Keessatti, Gocha Badaa Moorichi Xaxeen Gaaffii Barattootaa Gara Waldhabiinsa Sabaatti Jijjiiruuf Akeekamuutti Akka Jiru Gabaafame

[SQ,sadaasa,18,2017]
Mattuu Yuunibarsiitii keessatti Fincila barattoonni Oromoo diddaa Mootummaa Wayyaaneef akkasuma peresedant moorichaa akka isaan bulchuu hibdandeenye hiriira mormii gochaa turuusaanii gabaafamaa ture. Gaaffii haqaa barattootaa gara dabarsuuf ta’e jedhee walga’ii barattoota Oromoo hinmakatin saboota Ethiopia kaawwan mara waliin waltajjii taa’uusaas gabaasni yeroo darbe gabaasaa turre ifa godha. Walga’ii sanarratti saba Oromoo jechoota hadhaahaan arrabsaama akka tures ifaadha. Waltajji barattoota Oromoo hinmakanne kun, Gaaffii barataa Oromoo jallisanii gara jeequmsaaf waldhabdee saboota birootti akka naannahuuf leenjii barattoota saboota biraaf kennaa turan. Continue reading

Qabsoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo Gadxiqqeessee Qaamni Ilaalu Qaama Qancarsa Wayyaaneef Bobbaafamedha.

Qalbeessaa Dhangi’aatiin

Sadaasa,16,2017

“Utuu Sangaan hiniyyin qanceen iyyiti” jedha Oromoon. Madaan uummata Oromoo madaa sobdoonni gaafa ka’an horfanii gaafa ka’an akka saree arraaban miti. Madaa dhala namaati. Madaa titisni irra wal ariitus miti. Madaa abbaa qabudha. Madaasaarraa Titiisa ittisuun dirqama madaa’aa tokkooti. Madaan madaa wangoota wayyaaneen nyaatameef titiisni akka OPDO akka hinfayyine gochaa jirtudha. Madaa kamuu isa madeesseen hinfayyu. Abbaan madaa fayyisu madaahaa sanaaf kan madaahaan na yaala jedhee itti kennatu qofa. Har’a ba’aan uummata Oromoorra jiru dargaggoota hedduu saggoo cabsee utuu jiruu agarra. Dargaggeessa akka jaarsaa gugguufee deemutu Oromoo keessatti baay’ata. Dargaggoota kanaan “ati dullacha”jedhanii bira darbuurra ” maaltu si goophessen?” bareeda. Kun Kanaan utuu jiruu madaasaaf ba’aa uummatasaa kana addunyaatti agarsiifachuusaaf lubbuun dargaggoota kitilaa addunyaa kanarraa darbeera. Waan haxxummaa Wayyaanee bahanii balaaleffatan qofaaf, waan saamicha lafa Oromiyaa falman qofaaf doktoorota meeqatu barnoota yakkamee dirreerratti gatame? Yoo jenne lakkoofsaan oli. Continue reading

Dararaan Oromoo Irratti Lakkuu Ta’aa Jira, Oromoon Lafasaarraa Buqqaafame Sharaa Baqattummaaf Keessa Buufate Keessaa Wayyaaneen Qabdee Hidhaa Jirti.

[SQ,sadaasa,18,2017]

Uummata Oromoo irrratti waraana mootummaa Wayyaaneen maqaa Liyyuu Ayilii jedhee bobbaafameen ardaaf qabeenyasaa dhabe, bakka dahoof sharaa buufatee jiruttillee dabballoota Wayyaaneen OPDO waliin ta’uun Wayyaaneen hidhaa jiraachuu qeerroon gabaase.

Oromootni qabamanii hidhaan dararamaa jiran kanneen magaalaa Adaamaa keessatti baqatanii jiraataa jiran too ta’u, akka gabaasa arganneetti yoo ta’e Oromoota uummanni gaggeessummaaf isaan kahate kanneen rakkoo uummataa yeroo yeroon mootummaa Naannoof akka deggarsa gaafaraniif filatamanidha jedha gabaasaan keenya. Continue reading

YAA SOOGIDDAA ! YOO OFII JETTEE …. YAA HALGAA ! YOO BORIIF JETTEE…

SEENAA  Y.G(2005)

Waggaa 15 dura Goota Umurii isaa guutuu Qabsootti jiruutu, dabballoota leenjisuuf akkas jedhee dhaame. “Qabsoo nuuti gaggeessinu galma akka ga’uuf, Oromoo addunyaa irra jiru hundaa Qabsoo keessatti akka hirmaatuuf qopheessuun, hojii keenya jalqabaati. Kunis Baayyina Oromoo humnatti jijjiiruuf gargaara. Kana gochuun keenya waa lamaaf jedhan. Inni tokko—humni Oromoo dura dhaabbatu deebi’ee akka hin kaaneef gargaara . Inni lammadaa—yoo nuutillee wareegamnee, dhalooti itti aanu qabsoo inuma itti fufa jedhanii,  Oromoo humneessuu kana fakkeenya biraatiin isinitti hima jedhan. Bishaan baarmeela guutuu danfisuu yoo barbaaddan, jalqaba baarmeela duwwaa abiddarra keessanii bishaan itti guutuu dandeessan. Rakkoo hin qabu. Rakkoon jiru isa kanaa miti. Bishaan baarmeela guutuu kana ega danfisnee booda akkamittin irraa buufana ? ykn bishaanichatti dhimma baan

Continue reading

Faanni barattoota Oromoo Bara 2015 Dillaa Yuunibarsiitii qabamanii eessa gaheeraa?

[SQ,sadaasa 18,2017]
Barattoonni Oromoo maaster pilaanii akeeka saamichaaf bahuusaa dura dhaabbatanii mormuun akka uummanni kaayyoo sana hibfudhanneef falma jabaa gochuu keessatti qoda olaanaa bahataniiru

Barattoonni kun garuu yakka tokko malee mana hidhaa Hawaasaa Keessatti dararamaa jiru. Qaamni dubbatuuf tokko hin argamne. Saba keessa hin jiran namni dhaqee gaafatu hin jiru. Galaa nyaata hin qaban. Polisoonni naannoo kibbaa akka namaatti isaan hin lakkaahan. Oromoon birmachuufi qaba.
Maqaan isaanii kunooti.

1,Iyyob Mul’isaa: Barataa Engineering waggaa 1ffaa
2,yohannis Furgaasaa ; mechanical Engineering waggaa 3fffaa
3,Borona Abera mechanical Engineering wagaa 3ffaa
4,Wasenu Germu Electrical Engineering waggaa 3ffaa
5,Wayyecha Tamiru civil engineering waggaa 3ffaa
6,Gada Gemechu electrical engineering waggaa 4ffaa
7,Shaloo Negasa wagga eletrical engineering 4ffaa

Iyya dabarsaafi. Barattoonni Oromoo yunivarsitii Hawaasaa fi itti dhiyoo jirtanis dhaqxanii akka gaafattan abdii qabna.

Continue reading

Qabsoon Oromoo Qabsoo Bu’aawwan Xixiqqoof Eegale Miti, Bu’aawwan Xixiqqoo Halagaaf Galtuurraa Argameenis Hingufatu.

Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Sadaasa,16,2017
Qabsoon bilisummaa uummataa qabsoo dhugaati. Bilisummaa uummataa tokkoof qabsoon uummatichaan godhamu hanga bilisummaatti jabaatee itti fufuun dirqama. Nuti Oromoonis qabsoo bilisummaa Oromoof qabsoo kaleessa jaallan kitila itti dhabne duuka jirra. Qabsoon nuti gochaa jirru qabsoo haqaati. Qabsoon haqaa bu’aaf dantaa xixiqqoo diinarraa uummataa godhamuun hinshiminu. Qabsoon haqaa hanga bilisummaatti. Irbuun qabsaa’otaas hanga bilisummaatti qabsoo jabeessee akka itti fufu dirqa. Continue reading

Shira wayyaaneen Magaala Debre Birhan tti hojjechaa jirtu fi Dararaa Oromota naannoo Beenishaangul Gumuz

Abdii Lammii  irraa

Yeroo ammaa magaalaa Debre Birhaan , shawaa kaabaa tti ji’a lamaan darbe kana keessa namoota 20 oltu halkan morma qalanii ajjeesaa turan. Ajjeechaa akkasii kan raawwachaa ture  wallaalamee tureera. Gochaan akkasii magaala sana keesatti yeroo yerootti dabalaa waan dhufeef jirraattonni magaala sanaa waan godhan wallaalanii ture. Garuu guyyaa 11/13/2017 namoota dhalootaan Oromoo ta’an sadii fidanii uummatattii argisiisaa turani. Isaanis bakka Mandiidaa jedhamuu dhufnee ajajaan keenya Finfinnee jira, ergama ABO raawwachuu dhufne. Nagaa naannichaa jeequu fi saboota Amaaraa fixuuf ajaja fudhannee dhufne jedhanii dubbachaa turan. Guyyaa 40f waraana bilisummaa oromoo (WBO) biratti leenjii fudhannee dhufne jedhani uummata fuulduratti xibaaraa oolani. Anillee bakka sanatti argamee dhagaheera. Shirri kun diina keenya wayyaaneedhaan xaxamaa akka jiru beekamaadha. Hala deema jiru akan ariitiin uummataaf karaa adda addaa yoo hubannaa gad fageenyaan taasisame malee uummanni Oromoo lakkoofsa baay’eetu magaalicha keessa jiraata waan ta’eef ummata nagana jireenya isaa jiraaturratti akka miidhaan hin geenye yaaddoon guddaatu jira. Continue reading

Uummanni Oromoo Eeboo Abbaan Duulaa fi Waayiloonni Isaa Ittiin Waraanan Ofirraa Buqqisaa Jira!

Baarentuu Gadaa Irraa

Erga wayyaaneen uummata Oromoo weerartee waggaan 26 darbeera. OPDOn har’a  fakkeessiif akka waan aantummaa uummata Oromoo qabduu qabaa gadi na dhiisaa jechaa jirtus erga Wayyaaneedhaan uummata Oromoorratti ijaarmtee waggoonni 27 darbaniiru.  Dhaabni tun guyyaa gaafa ijaaramteerraa kaatee dirqama Wayyaaneerraa fudhatteen uummata Oromoo  keessumaa qaroo ilmaan isaati bobbaate yakkoota lakkoofsa hin qabne raawwachaa turuu fi jiraachunis beekamaadha!. Dhaabni yakkamtuun maqaa uummata Oromootiin daldalaa turtee fi jirtu tun gaafa ijaaramturraa kaatee dirqama Oromoo gabroomsuu, saamuu kan dide ammoo ajjeesuu, hidhuu,dararuu fi biyyaa godaansisuu itti kennitee kan bobbaafte booji’amtoota waraana dargii turan kanneen akka Abbaa Duulaa fi waayiloota isaa ti. Continue reading

Guutummaa Oromiyaa Keessatti Fincilli Xumura Garbummaa Adeemaa Jira.

Sadaasa,14,2017
Oromiyaa keessatti fincilli Xumura garbummaa kan uummata Oromoo Guutummaa makate finiinaa jira. Fincila amma adeemaa jiruun Wayyaaneen kiyyoo keessaa bahuu hindandeenye ta’aa jira. Gaaffiin mirgaa karaa nagaa uummataan gaafatamaa kan jiru yoo ta’u, Qawweef meeshaawwan waraanaan doorsifni Wayyaaneen gootus ittuu jabaatee adeemaa jira. Haa ta’uutii qawween Wayyaanee gaaffii haqaaf gaaffii mirgaa gaafachuurraa uummata dhaabaa kan hinjirre ta’uu uummatni waloon bahee fincila inni taasisaa jiru ragaadha. Continue reading

SBO Sadaasa 12,2017. Oduu,Ibsa Tumsa Ummattootaa, Bilisummaa fi Dimokraasii irraa laatame, Haala Sochii Yunivarsitii Mattuu Keessaa ilaalchisee yaada Barataan Caalchisaa Dhugumaa SBOf laate fi Gaaffii fi deebii Jaal Sanbatoo Geessisaa Kutaa 2ffaa

Haala Sochii Uummata Oromoo Oromiyaa Ammaaf Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoof Adeemsa Harcaatoota Wayyaanee.

Qalbeessaa Dhangi’aatiin

Bilisummaan saba tokkoo mirkanaa’uuf aarsaawwaan gurguddaa kaffaluun dirqama qabsoon namatti laatudha. Aarsaan qabsoo keessatti baafamu aarsaa tolaa akka hintaaneef qabsaa’oonni daandii haqaa qabatanii uummaata isaanii walaboomsuuf carraaqaan haxxummaa diinaa irratti baruun wal hubachiisaa adeemuun barbaachiisa. Uummanni Oromoon kaleessa du’aa tire, reebamaa hidhamaa ture. Har’as sanumaaf. Ta’us ajjeechaan, hidhaan kamuu duubdeebii qabsoo utuu hintaane uummaata banbansee qabsoo fuulduratti dhiibaa jira. Qabsoon akka nama Qurxummii waadee nyaatuu eeggannoo gaafata. Namni Qurxummii nyaatu eeggataa, haanxaa ykn lafee ishee keessaa ilaalaa nyaachuu baannan, laagaa waraanuun hinhafu. Laagaa waranamtee, kokkeetti haanxaan Qurxummii si qabattee jiraachuun waa danda’amaaree? Namni qabsoo gaggeessuus diina gidduu akka jiraataa jiru dagaggamaaf agachu hinqabu. Isaaniin mil’ataa adeemuun jireenya lubbuusaa cinatti jireenya qabsoo egereef murteessaadha. Haala keessa jiru daawaachaa adeemuun kallattii bahaaf galmaa isaaf karaa saaqa. Karaa Itti jirru karaa boochoo karaa asphaaltii nutti fakkaatuu hinqabu. Bu’aa ba’ii, karaa diilloo ayyaan ilaallattootaaf diilloon halagaa irra guute; karaa gufuuf gufata baay’atu irra adeemaa jirra. Sanaaf karaa qulqulleessuun daandii Bilisummaa uummaataaf baafame sana haalaan bareechaa adeemuun barbaachisaadha. Continue reading

Guyyaa Har’aa Gootonni Qeerroon University Mattuu Shira Diinaa Diduun FXG Itti Fufanii Jiru.

 Sadaasa 9,2017 Goototni Qeerroon Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu warraaqsa FXG Finiinsuun Shira diinaafi ergamtoota jala dhaabbatan.
Gaaffiin Qeerroo Barattoota Oromoo Gaaffii Uummata Oromooti, Gaaffii Mirga Abbaa biyyummaaf deebiin hanga Kennamutti Qabsoon itti fufa!! Shirri diinaan mooraa dhaabbilee baarnootaa irraatti xiyyeeffachuun dalagamaa jiru hatattamaan dhaabbachuu qaba, Gaaffii keenyaaf deebiin kennamuu qaba, Presideentiin Yuunibarsiitii Mattuu Dr Taaddasee erga

amaan Wayyaanee shira diinaa dalagaa jiru aangoo gadhiisuu qaba jechuun diddaan isaanii jabeessaan.
Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu Shira Mootummaan Wayyaanneefi Ergamtootni Wayyaanee Sochii Qabsoo Bilisummaa Oromoo ukkamsuufi Mirga barattoota Oromoo sarbuuf, lubbuu balleessu, hidhaafi gidiraa dheereessuuf shira diinummaa xax
amaa jiruufi xaxamaa ture Qabsoon Jala dhaabbatani Warraaqsa Finiinsu irratti argamuu. Yeroo ilmaan nafxanyoota tigree sakkatta’insa tokko malee Mooraa barnootaa seenaan, ilmaan Oromoo meeshaa maleeyyii sakkaatta’insaa gudd

 

Continue reading

Afarsaa Siyyaasaa Ammaa Jala Dhaabbachuun Dirqama Oromoo Maraati.

Qalbeessaa Dhangi’aa

 Sadaasa, 6,2017]

“Suuta deeman suuta qoreen nama waraanti” akkasuma “ariifataan horii gata” jedha Oromoon. Dorgoommiin atiloototaaf fayyada. Fiigicha ariitiis kan itti gargaaramu atileetota. Namni qabsoo mirgaa gaggeessu sardamaa, abdi kutataa miti. Namni qabsoo sabaa gaggeessu tokko haala naannoo isaa miijanee ilaaluu baannan qabsoon isaa duraa akka gufatu maaltu wal’aaleree? Qabsoon kutannoo barbaaddi. Murannoon itti seenuu, kaayyoo ofiif wareegamuun qabsoo keessatti akkaan barbaachisa.

Oromoon garboonfattoota kana faana qabsoo godhu keessatti wareegamuu isaa marruu beekna. Wareegamtoonni keenya kaleessaa kaayyoo Bilisummaa qabatanii “referendum ” utuu jedhanii lubbuun taraniiru. Nutis dhaloonni har’aa “federalism ” jechaa jirra miti. ‘Freedom’ jechuun iyyinee addunyaattis lallabataa jirra. Erga akkas ta’ee qabsoon Oromoon gama kamiinuu, qaama kamiinuu galma haa ga’u, nuti qabsoo kan dhaabuu qabnu hanga Bilisummaatti akka itti fufuun banbansinu hubatuu nurra jiraata. Kaayyoo ilmaan keenya kaleessaa lubbuun darbanii sana ilmaan nyaatee balleessu utuu hintaane, ilmaan kaayyoo wareegamtootaa galmaan gahu ta’uu nurra jiraata. Continue reading

Godina Arsii Keessatti Imaan Oromoo FXG  Bara 2016 Irratti Wayyaaneen Manneen Hidhaatti Guure Hanga Har’aa Murtii Malee Jiranii.

Godina Arsii Keessatti Imaan Oromoo FXG  Bara 2016 Irratti Wayyaaneen Manneen Hidhaatti Guurte hanga Har’aa Murtii Malee Jiranii. Continue reading

Killeen Bofaa summii Bofaa Irraa Qulqulluu Tahuu Hin Danda’u

Damee Booruun

Namni killee bofaa utuu summii qabaachuu isaa beekuu nyaachuu filatu nama garaa isaaf jecha lubbuu isaa dabrsee laate duwwaa dha. Du’aatiin namoota akkasii mararsiifanaa hin qabu. Summii sanan dararmee du’uu mana harkaan funyoon morma of hudhee of ajjesuu wayya.

OPDOn akka ijaarsaatti killee bofaa uummata Oromoo summiin fixxuuf diinni uummata Ormoo ijaarate tahuu daqiiqaa tokkoof illee dagachuu hin qabnu. Akka ijaarsatti  kaayyon OPDO meeshaa garboofanna diinni uummata keenya ittiin gargaaramuuf qopheefatee jiru akka tahe eeynu jalaa iyyuu dhokkataa miti. Uummatni Oromoo waggaa 26 darban kana utuu tuhannaa fi bulchinsa OPDO jala jiru kummataan ajjeefamuun, hidhamuun biyya abbaa isaa ariihamuu  hiree taheef jira.  Haalli kun hammaachaa dhufee Oromiyaa keessatti manaa bahanii nagaan mana itti deebi’uun yaaddoo guddaa tahee jira. Continue reading

SBO Sadaasa 8,2017. Oduu, Yaadannoo Guyyaa FDG waggaa 12ffaa ilaalchisuun Ijoo Dubbii ABO, Guyyuma kana ilaalchisuun Marii dargaggoo Lammii Beenyaa waliin taasifame kuxaa xumuraa fi Qophii SBO sagantaa Afaan Amaaraa.

%d bloggers like this: