SBO Fulbaana 27,2017. Oduu, Dhumaatii Irreecha irratti Onkoloolessa 2 bara 2016 mootummaa wayyaaneettin Raawwatame ilaalchisuun Gabaasaa HRW tibba darbe baase kessatti hirmaachuun Qooda guddaa kan qabu Dargaggoo Lammii Beenyaa Waliin gaaffii fi deebii taasifame kutaa 2ffaaf isa Xumuraa fi itti fufa Yaada Hirmaattota Kora Sabaa ABO 4ffaa akkasumas SBO sagantaa Afaan Amaaraa.

Wayyaaneen TPLF maqaa dhaabbata Lotorii biyyoolessaa jedhuun tooftaa saamichaa bal’isaa jira.

Fulbaana 26,2017/ Dhaabbanni lototii biyyooleessaa kan jedhan fakkeessuun uummata saamaa kan turee fi kan jiru akkasumas hidhaa laga Abbayyaaf jedhee uummaata immicha hin hubannee saamaa kan turee fi ammas kan itti jiru uummaata tattaafatatee Jireenya Isaa siqsuuf waan guyyaan argatan irraa kuufachuuf hixaa waliif darban irratti qaqqoobbii dhiyyeesse jiraachu namoonni quba qaban addeessan.
 Dhaabbanni kun namoota hixaa kana buusan isintu galii mootummaaf malu galii dhuumfaa keessanii gootani,akkasumas namoota akka lotorii hin kunne gochaa jira jechuun lukkeelee isaa gara namoota waan  kana hijjetanitti bobbaasee jiraachu namoonni waan kana dalagan Continue reading

Mootummaa Wayyaanee raayyaa ittisa biyyaa jedhe beeksisa baasee jiraachuun beekame.

Image may contain: textFulbaana 25,2017/ Namoota haalli jireenyaa rakkisuudhaan gara wallaalchise walitti guuree raayyaa ittisa biyyaa jechuun dargaggoo funaanaa kan ture mootummaan abbaa irree Wayyaanee, har’as itti fufuudhaan dargaggootaaf beeksisa baasee akka jiru odeeffannoon kutaalee Oromiyaa adda addaa keessaa arganne ifoomsee jira. Dargaggoonni Oromoo carraan barnootaa isaan rakkisuufi haalli jireenya hawaasummaa isaanitti ulfaachuudhaan tarkaanfii raayyaa ittisa mootummaa wayyaanee ta’uudhaan hojjechuu ofirratti fudhataa akka turan namui quba qaba. Akkuma baroota darban irraa hubachuu dandeenyutti, ilmaan hiyyeessaafi harka qalleeyyii barnoota gahaa hin qabne funaanuun leenjii waraanaa kennee uummatyma ofiitti bobbaasuudhaan hojii diinummaa akka hojjetan taasisaa kan ture mootummaan Wayyaanee, yeroobammaa kanas hojii kanaaf carraaqaa akka jiru madden eeraniiru. Dargaggoota Oromoo gara humna waraanaatti fiduudhaaf tooftaa adda addaa fayyadamaa kan turte mootummaan Wayyaanee, tooftaa kanaanis milkaa’aa turteetti. Karaa itti dargaggoonni Oromoo gara leenjii waraanaatti seenuun humna ittisa wayyaanee ta’an keessaa tokko, dargaggoota biyya keessaa nageenya booressitan jechuudhaan Continue reading

Wayyaaneen TPLF Shira Saboota Walitti Buusuu Itti Fufee Jira.

Fulbaana 25,2017 Mootummaan Wayyaanee shira Oromoofi ollaa isaa walitti buusuu xaxaa turte ammas itti fufuun daangaalee Oromiyaa adda addaa keessatti rakkoon uumamaa akka jiru dhaga’ame. Yeroo dheeraadhaaf uummata nagaan waliin jiraataa ture walitti buusuudhaaf mootummaan wayyaanee adeemsa adda addaa deemaa turteetti. Uummata Oromoo oromiyaa bahaafi kibba baha Oromiyaa jiran uummata somaalee waliin walitti buusuudhaan nageenyi akka dhabamu taasisaa kan turteefi lubbuuf qabeenyi uummataa akka badu taasisaa jirti. Sababii walitti bu’insa kanaatiinis lubbuun oromoota hedduu kan darbeefi miidhaan ulfaataan uummata kanarra kan ga’e yommuu ta’u, Continue reading

SBO Fulbaana 24,2016. Oduu, Dhimma Kora Sabaa ABO 4ffaa irratti Ibsa WBO Zoonii Kibbaa,Cuunfaa Gabaasaa HRW dhumaatii Irreecha kan bara 2016 irratti mootummaan Wayyaanee geessise irratti Gabaasaa qindeessine Kutaa Xumuraa fi Kanneen HRW Akka ragaatti dhiheesse akkasumas Gabaasaa kana qopheessuu keessatti qooda kan qabu dargaggoo Lammii Beenyaa waliin Gaaffii fi Deebii taasifne Kutaa Jalqabaa.

Wayyaaneen TPLF meeshaa gurguddaa magaalaa Naqamtee keessa dabarsaa jirachuu Qeerroon gabaase

Fulbaana 13,2017 Gabaasa Qeerroo Naqamtee
Wayyaaneen lola daangaa Oromiyaa hammeessitee itti fufte. Lola kanaan qe’ee Oromoottu waaroo gaddaa galchuu cinatti ilmaan Oromoo ardaa isaanirraa gadhiisuun buqqisiisaa jirti. Abbaaf ilma haadhaaf intala, maatii addaan tamsaasuuttus jirti. Oromiyaa biyya bohichaa taatee argamti. Bohicha dabalatee ardaa ofii gadu lakkisuunis hammaataa jira. Uummata Oromoo qe’eetti uummata daangaa naqxee lolchiisuutti jirti. Naannoolee Oromiyaa daangessan mara h8dhachiisuun waraanni Oromiyaatti banameera.
Waraana kanaan qabeenyi miliyoonaan lakkahamu barbadaa’urratti argama. Haaluma kanaan Lola Liyyuu Polisiin uummata Oromiyaa Baha buqqaasuun ishee nii yaadatama. Qalbiin uummataas deggarsa uummata Oromoo kanatti saatii qabamee jiru, Wayyaanee tattaaffiuf qophii Lixa Oromiyaatti gotu jabeessite.
Weerara daangaaf uummata Gumuz tokko tokkoosaaf ,deggarsi meeshaa lolaa guutamaafii jira. Akkasuma waraanni Wallagga ona Limmuu keessatti banamee jiraachuus odeessi keenya ifa nii godha. Har’a saatiu kana konkolaataan gurguddaan patroolii 7 ol ta’an magaalaa Naqamtee buufatee jira. Continue reading

SBO Fulbaana 22,2017. Oduu, Cuunfaa Gabaasaa HRW Dhiheenya kana Dhumaatii Irrecha Onkoloolessa 2/2016 mootummaan Wayyaanee ilmaan Oromoo irratti dhaqqabsiise ilaalchisuun baase irratti kan fuulleffatu fi Yaada Hirmaattota Kora Sabaa ABO 4ffaa Hagayya 20-30 bara 2017 geggeefame irratti laatan

Abbaan irree Wayyaanee uummata Oromoofi ollaa isaa nagaan waliin jiraatan walitti buusuuf shira xaxuu itti fuftee jira.

Fulbaana 21/2017 Uummata nagaafi jaalalaan baroota dheeraadhaaf waliin jiraataa tureefi kabaja waliif qabaataa tiksee wal jiraachisaa kan ture, mootummaan wayyaanee uummanni kun nagaan akka waliin hin jiraanne shira gurguddaa xaxuudhaan dantaa siyaasaashee geggeeffachuuf hojii erga eegaltee bubbuleera. Tooftaa dulloomaa kanaanis milkaa’uu kan dadhabde mootummaan wayyaanee, kan caaluyyu uummanni ollaa walii ta’e kun nagaan akka waliin jiraatuufi jaalala waliif akka qabaatu tasisaa jirti. Dabalataanis, uummanni Oromoo guutummaan mootummaa nama nyaataa kanarraa jibba guddaa akka qabuufi tokkummaadhaan shira ishee fashaleessuuf halkanii guyyaa akka hojjetu, akkasumas ija addunyaa duratti aadaafi duudhaa  wal jaalalaa duraanuu qabu akka mullatu taasisteetti!  Continue reading

Wayyaaneen TPLF Abdii Kutatee Basaasota Gandaa Leejisaa Jira.

Fulbaana 21/2017

Godina wallaggaa bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa, Gudayyaa Jaree, Gobbuu Sayyoo,Aannoo,Sibuu siree ,Jimmaa Horroo,Baakkoo Tibbee irraa gandoota aanoota kana keessa jiran keessaa,mootummaan Wayyaanee namoota lama lama filuun leenjii hatattaamaa akka fudhatan gochaa jiraachuu qeerroon naannoo Sana addeessan.

Continue reading

IBSA GABAABAA GAMTAA BARATTOOTA OROMOO (GBO) IRRAA BARATTOOTA OROMOOFI UMMATA OROMOO HUNDAAF DABARFAME 

 Mootummaan abbaa irree Wayyaanee Sochii Warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa FXG fi Qabsoo bilisummaa Oromoo roga hundaan hudhee isa qabee jiruufi kufaatii kallattii hundaan isa muudate keessaa ba’uudhaaf yeroo gara yerootti bittaa umrii dheereffachuuf shira hamaa Ummata Oromoo irratti xaxaa akka tureefi itti jiru beekamaadha. Yeroo ammaa lolli maqaa Liyyuu Haayilii Sumaalee golgatee daangaa Oromiyaa Bahaan, Kibaaafi Kibba Bahaatiin waraana ifatti Uummata keenyarratti banamee gaggeeffamaa jiruun ajjeechaan jumlaa, Continue reading

Tapha Siyaasaa/Qumaara Siyaasaa Oromoo Irratti Murna Wayyaanen Taphatamaa Jiru.

Waan Oromoo irra gahaa ture dararaan uummataa hidda jabeeffachuuf munyuuqaa jiraachuun beekamaadha. Haalli Oromoon keessa jiru amma haalli qabsoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo ammaa kun kan akka amna darban faana wal kiphu miti. Sochiin diinni qiyyeeffatee Oromoo irrarti raawwataa jiru danabaalee jira. Kan uummaanni taasisus akkanuma. Taphni siyyaasaa TPLF’f garaaf bultoota ishee OPDO tapha bakka lamatti qoodamuudha.

  1. Tapha Adii yknTapha Mul’ataa
  2. Tapha Gurracha ykn Tapha Dhokataa
  3. TAPHA ADII/ MUL’ATTUU

Tapha Tigirooti gartuu arcaatuu ilmaan Oroomootti akka silmii maxxantee dhiiga xuuxaa turte OPDO faana gaggeessan keessaa kan dursa hojolmaa ykn hoojirra olmaan ariifatee socho’udha. Tapha kana ariitiin akkuma isaan uummatarratti gaggeessan ariitiin baruuf nii salphata. Iciita tapha Adii kana ariitiin hayyoonni Oromoos Oromoonis nii bara. Taphni kun yeroo hedduu waan bakkee duraa bahuuf gufuu heddata. Milkii isaarra Miilla Qeerrootu ejjetee Hiddii fardi irra ejjete godha. Tapha kana yeroo sardamsaa falaaf malli dhibu ariitiin itti seenu. Taphni kun gaafa gufuu jajjabaa godhatuuf danqaraan itto hammaatu tapha biraa jijjiiru. Continue reading

Lixa Oromiyaa Aanaa Guutoo Giddaa Saamicha Lafaa Adeemaa Jiruuf Uummatni Ganda Lookoo Bulchaa Gandaa Kan Ture Irratti Himata Banan

Fulbaana 20,2017
Saamicha lafaa yeroo yerootti adeemamuun uummata lafa isaarraa buqqaasuun namoota halagaa qubsiisaa turuun wayyaanee yaadannoo jabaadha. Adeemsi saamicha lafaa sun har’as aanjaa’ee kan itti fufe yoo ta’u, abbootii lafaa irraa lafa saamuun maallaqatti jinniirratanuu namoota biraaf qubsuma taasusuurratti investment irratti babbal’isuurratti argamu. Uummanni Oromoo lafa abbuummaa itti qabu molqamuu mormu kaawwan hidhuu kaawwan ajjeesuunillee ture. Buqqa’iinsa Oromoo kanaaf beenyaa gahaaf qabeenyi bakka bu’umsaa utuu hinkennamiin lafa saamuun gagdadoo jireenyaa keessatti ilmaan Oromoo kufaa turuun beekamaadha. Gartuun Tigirootaa ykn Wayyaanee kun saamicha taasistu ammallee daran jabeessitee kan jirtu ta’uun beekamaadha.

Continue reading

%d bloggers like this: