Godina wallaggaa bahaa magaalaa Naqamtee Fi Naannoo ishee keessatti waraanni mootummaa abbaa irree Wayyaanee uummata magaalichaa hiraarsaa akka jirutu ibsame.

Bitootessa 26,2017
Mootummaan sirna shiftummaa fi saamichaan hundeen ishee walitti coccoramuun bixxilamte sirni wayyaanee yeroo ammaa guutummaa magaalaa Naqamtee keessa waraana ishee facaasuudhaan uummata bahaa f gala dhorkaa akka jirtullee maddeen gabaasaa jiru.
Addattimmoo wayyaaneen yeroo ammaa waan qabduu fi gad lakkistu wallaaluudhaan uummata magaalichaa nagaan karaarra deemu qabdee ukkaamsuu fi reebuu irratti akka argamtu himame.
Gochi diinummaa kun kutaa magaalaa Naqamtee keessaa Adda durummaan Bakka addaa Muka Haraaraa/Boordii bakka jedhamuu fi Naannoo dargeettii ilmaan oromoo galgala galgala karaarraa qabamuun reebamaa akka jiran maddeen dabaluun gabaasaa jiran.
.
Torban kana keessa waraanni wayyaanee kunneen guyyaa sanbata duraa fi sanbata guddaa guutummaa magaalaa Naqamtee dhuunffachuudhaan uummata bahaaf gala dhorkaa jiraachuunis gabaafame.
Irra caalaattimmoo waraanni sirna wayyaanee kunneen shakkii addaa naannoo boordii fi naannoo Mana barumsaa qophaa’ina Naqaqteetii waan qabaniif naannoo sana irra caalaatti dhuunfatanii akka jiranillee maddeen keenya gootowwan qeerroo leeqaa irraa nu qaqqaban ibsanii jiru. Continue reading

Opening remark of Dr. Shigut Geleta, Oromo Liberation Front, on a conference entitled ‘Women’s Inferno in Ethiopia’ held at European Parliament on 22 March 2017

Video: <https://www.facebook.com/UNPOintl/?fref=ts&gt; bit.ly/2nS3LJc

Excellency Ms. Liliana Rodrigues (S&D), MEP and chairperson,

Your excellences Members of the European Parliament, Dear participants, Ladies and Gentlemen,

I would like to thanks the office of the Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) and the office of her Excellency Mrs. Liliana Rodrigues (S&D), MEP for Organizing this Conference.

I am honored for having an opportunity to give remarks on the present oppression and gross human rights violations committed by Ethiopian government on all peoples in Ethiopia on behalf of Peoples Alliance for Freedom and Democracy (PAFD). PAFD is a democratic alliance that was established in October 2015 to unite the efforts of five major organizations that represent the aspirations of more than 67% of the nations in Ethiopia. The Alliance intends to transform the current Empire of Ethiopia into free, democratic communities of nations who coexist peacefully, in freely chosen systems of governance.

Ladies and Gentlemen, Continue reading

BADHAADHAA DHAQQABAA WAARIYOO’-Ogeessa Seeraa fi barsiisaa

Maqaansaa Badhaadhaa Dhaqqabaa Waariyoo jedhama. Biyya Oromiyaa godina Arsii Lixaa Shaashamannee Ganda Kuyaaraa jedhamtuuttii dhalatee guddate. Dargaggoo ogummaa lama gonfatedha; Ogummaa herregaa/Mathematics fi Seeraa/Law ti. Barumsa Herregaa barsiisuun dhaloota qubee nama qaraa turedha. Manneen barnootaa naannoo Finfinnee marsanii jiran hedduu barsiiseera. Erga barnoota seeraa Yunivarsiitii Finfinnee seenuun abratee boodammoo ogummaa seeraa gadi fageenyaan leenji’eera. Abbaa murtii Godina Baalee ta’eemagaalaa Roobee keessa hojjetaa tureera. Continue reading

Amnestii Internaashinaal Waa’ee Mirga Dhala-namaa Oromoo Irratti Kolombiyaa Yunivarsitii Keessatti Kora Qopheesse

Godina Wallaggaa Magaalaa Naqamtee Keessatti Barattootaaf Tiliila Isinii Kennina Jechuun Barattooti Hedduun Summaawanii Hosptala Galaa Jiru

Bitootessa 24,2017 ,Godina wallagga bahaa magaalaa Naqamteetti  garboomfataan Wayyaanee  TPLF posticha talaalliiti jechuun mana barnootaarra deemee kan liqimsiiseen barattoonni hedduun miidhamuun faarfame. Bitootessa 24 bara 2017 manneen barnoota kanneen akka mana barumsaa

 1. Calalaqiii,
 2. Kibba Waachaa,
 3. Abdii Lammii,

Sun Shine fii kanneen biroo keessatti barattoonni hedduun posticha kana erga liquidation booda gaggabuun
ambulaansiin gara hospitaala naqamteetti guuramaa jiru.

Godina Arsii Aanaa Doddolaa Magaalaa Siree Keessaa Manneen Daldalaa Cufamaa Jiru,Sabboontotis Mana Hidhaa Wayyaaneetti Gooramaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Bitootessa 23,2017

Godina Arsii Aanaa Doddotaa Magaalaa Siree keessatti manneen Daldalaa ummatarraa cufamaa jiraachuun dhagahamee jira,Ji’oottan dabran kana keessatti godina Arsii magaalota hedduu keessatti manneen daldalaa ummatarraa cufamaa jiraachuu gabaasaa kan turre yoo ta’uu addatti manneen daldalaa ilmaan Oromoo qofarratti fuulleffachuun ummata keenna diinagdeen dadhabsiisuuf akka itti yaadamee godhamas jiru Qeerron gabaasee jira

Godina Arsii Magaalaa Dodolaa keessaa ummata Oromoo mana hidhaatitti guuruun itti fufee jira 21/3/2017 namoota hedduu ummata misoomafii nageenya biyyattiitti buusuu dhoorgaa jirtu jechuudhaan kan hidhaa jiran yoo ta’uu namoota amma waajjira poolisii magaalattii keessatti hidhaman keessaa

 1. Muhaammad Bulloo,
 2. Ahmad Tolaa ,
 3. Ibraahim Muummee,
 4. Safiyyaa H/Jamaal,
 5. Seeyfuu Bakaroo,
 6. Jamaal Abdullaahi,
 7. Yuusuf H/ Amiin,
 8. Shamsuddiin Jeeylaan,
 9. Turaa Kadiiro fi
 10. Ziyaad Aliyyii kan keesatti argaman yoo ta’uu ammas namoota hedduu basaasaa jiraachuun
  gabaafamee jira

Continue reading

SBO: Bitootessa 24 bara 2017. Oduu, Gaaffii fi Deebii Artist Tafarii Mokonnin Waliin taasifame kutaa jalqabaa akkasumas Gaaffii fi Deebii Poolisii Federaalaa, Basaasaa fi Wardiyyaa Hogganoota Wayyaanee kan ture Dargaggoo Caalaa Muddee Waliin taasifame kutaa xumuraa.

Dhukkuba Maraamartoo Siyaasaa: Seenessaa Qeerrootiin, Maal nuuf Wayyaa?

 Seenessaa Qeerrootiin.

Dubbifamuu Qaba

Walit tan qabe: Caalaa Haahiluu Abaataa ti.
Dhukkuba Maraamartoo Siyaasaa(beekanguluma) — Ilmaan Oromoo Biyya Hambaa Jiraatan Keessattuu Diasporaa fi Kanneen Carraa Barnootaa Argatanii Biyyaa Alaa jiraataan Namootni Baay’een Dhukkuba Maraamartoo Siyaasaa Jedhamuun Qabamanii Rakkoo Hamaa Keessa Jiraachuu Qeerroon Mirkaaneesse!!

Dhukkubni Kun Vaayireesii Siyaasaan Daddarbuu dha.

Mallattoolee Dhukkuba Kanaa Keessa Muraasa:
———-

 1. Tokkummaa Uummataa , Jaalaala, Kabaja, Safuu fi Safeeffannaa jibbisiisa.
 2. Sabboonummaa Ajjeesuun Gara jaarmiyaa Siyaasaatti gurmaa’anii akkeekaa fi kaayyoo Jaarmiyaan Siyaasaa Qabsoorraa jiruu qabu fudhachuun bilisummaa Uummataa fi walabummaa biyyaaf hiriiruu ni balaaleffachiisa.
 3. Online Marsaa facebook fi Social media irratti yaasuun nama iyiisiisa, nama arrabsiisa, akka maraachuus ni godhaa, akeekaa fi kaayyoo diinni qabsoo bilisummaa Oromoof qabu sabboonaa fakkachuun ergama diinaa rawwachuu, of nama nyaachisa , wal nama nyaachisa akkasumas hirmii nama nyaachisa!!
 4. Maqaa ABOn afuura jaarmiyaa heddummeessuu namatti naqa.Kaayyoo ganamaa hanga har’atti uummatni Oromoo irratti Wareegamuun bilisummaaf cichee falmachaa jiruu nama dagachiisuun gandarra nama joorsa. Continue reading

Yuunbarsiitii Finfinneetti uummata qosheetti dhumeef guyyaa sadiif nyaata lagannee gaddina jedhee beeksisa baasee, kaaffee barataarraa cufe. Baratoonni hedduunis “gaafa irreechaa yeroo namni hedduun dhume, yoom gadditan? hin ta’u, hin gaddinu! ofii ajjeestanii ofii gadditanii nuun immoo agabuu nun ajjeesinaa!” jedhanii laguu nyaata didan. Mooraanis kunoo maqaa namoota nyaata didanii jechuun, warra ijoollee keessaa gaaffii gaafate maqaa baasee maxxanse.

SBO Bitootessa 22,2017. Oduu, Gaaffii fi deebii Art.Mastaawot H.Yesus Qananii kutaa xumuraa fi itti fufa gaaffii fi deebii miseensa poolisa federaa fi hojii tikaa wayyaanee keessa hojjechaa ture Caalaa Muddee waliin goone kutaa 3ffaa akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa

    Kan Sodaatan Du’aa  kan hin Oolles Du’aa

Namichatuu baayyee sodaata jedhan.Namoota baayyee wajjin utuu karaa deemuu galgalli dhufnaan ,” maaloo nan sodaa dha jidduu keessan na rafisaa”, jedhee gaafate. Tolee jedhanii jidduu rafisan. Halkan sagalee wayyii dhaga’anii maalinni ? yaroo jedhan  “calluma jedhaa anaani dha bocoqsaa jiraa”, jedhee jedhan.

Sodaachuun isaa nama marara. Namni hunduu wal qixxa onnee ykn gootumaa qaba jechuun hin danda’amu. Garuu jecha kana irraa baayyee kan  nama gadisiisuu,”  maaloo naaf dirmadhaa, naaf qaqqabaa, na qabatee jira”,  jedhee iyyuu irraa warra fayyaa qabaniin, “calluma jedhaa “, jedhee ofii du’uuf  filachuun isaa akka jiraatti sodaan ajjeessee jiru agrsiisa. Warri isa wajjin jiran sodaa waan hin qabanneef isa iyyuu lubbuu olshuu danda’u turan. Inni garuu waan sodaaf aboomamee jiruuf  gargaarsa tokko utuu hin gaafatiinii fi utuu hin argatiin lubbuun isaa akka bilaashatti darbu godhe. Continue reading

Bilisummaa fi Tokkummaa

Damee Boruu irraa 

Bilisummaa fi TokkummaaUummata tokko saba jechuu kan dandeessisu, afaan tokko, aaadaa tokko, dinagdee wal qabataa, yaadaa wal fakkataa fi dangaa biyyaa tokko qabaachuu dha. Uumatni Oromoo guddina hawwaasan saba tokkicha tahuun waan wal nuu gaafachiisu hin qabu. Yoo hiikaa sabaa irratti kan waliif gallu tahe Uummatni Oromoo saba  tokko tahuu kan  haaluu hin dandeenyu.

Sagalee tokkummaa jedhu qabatee dogongora heddutu deemaa jira. Ummatni Oromoo tokko tahuu qaba yoo jennu maal jechuu keenya?  Akka uummatni Oromoo lama sadii jiruu goone fudhachuu dhaan tokko tahu qaba jechuun sabni Oromm jira jennee isa fudhanne wajjin faaluu taha. Kanaafii  jecha keenya kana garaa uummataatti gototuu dhiifnee gara namoota dhuunfaa fi ijaarsoota deebisuu qabna.

Uummatni qabsoo bilisummaa oofaa jiru keessatti miti biyyoota bara dheeraa bilisummaa qabaatanii jiran keessatti yaada adda addaa qabaachuu irraa kan ka’e ijaarsa garaagaraa akka mul’atan ni aggarra. Ijaarsonni kun amma seera biyyaa sana wajjin faalaa hin taane nagaan taa’itaa mootummaa qabaachuu fi illee dorgomuu irraa kan isaa dhowwu hin jiru. Keessatti biyyoota Demokraasi Dhiyaa (Western Democracies) keessatti   soda tokko malee yaadaa ofii ibsachuun  rakkoo hin qabu. Biyyoota warra abbaa irreen (dictatorial) bulan keessatti yaada fi ijaarsa addaa qabaachuun rakkoo qaba. Continue reading

%d bloggers like this: