Kuukkii/Guboo Siyaasaa

Qalbeessaa Dhangi’aatiin
Onkoloolessa 19,2020
Biyya Oromiyaa irraa!
◇ Waggaa kana Oromiyaan maal keessa ture? Har’a maaltu adeemaa jiraa? Fuulduratti maaltu dhufuu mala?
(…Loogiin Impaayera biyya tokkoo keessatti beekamaa ta’ullee ifatti akkattiin saba tokko labsii irratti baasanii meeshaa isaa harkaa funaanaa saba biraan ammoo hidhadhaa jechuun baay’eetti naa gaddisiisa…)
Hededa hallayyaa irra biyya jirtu baraaruu barbaachisa. Badiisaaf kufaatii biyyattiitti aggammatee jiru baraaruun tattaaffii sabaa feesisa. Cichooma qabsaa’otaa ykn murannoo paartilee siyyaasaa gaafata.
Barruu kana keessatti waan waggaa kana jechuun bara 2019 gara dhumaa fi bara 2020 kana keessa taaneef ta’aa jiru barreeffaamaan cuunfee katabaa, waan fuulduratti nutti aggaammate shakkii qabsaa’ota Bilisummaa Oromoo akeekuun yaala. Barruun kun barruu dhugaati. Barruu dhugaa suuta obsaan dubbisu. Yoo hadhaa’e mi’eessituu itti dabaluu hinfeesisu hadhaa’aa dhuma isaa unachuu barbaada. Yoo dhangaggaa’es isuma dhuguutu dhibee kuukkii nama keessaa balleessa.

Continue reading

Agartuu Qeerroo (Tapha Geengoo)

Irra Deebii Maxxanfame.

Agartuu Qeerroo (Tapha Geengoo)
Qalbeessaa Dhangi’aan
Amajji 28,2019-Oromiyaa
-Siyyaasa Geengoo
-Qabsoo Geengoo
Seensa
The lost volcanoes of Norway | VolcanoCafe  Qabsoon Oromoo xiyya fiigaa finiinaa ta’uu qaba, qabsoon xiyya taanan siyyaasni garboonfataa irratti haboo godhachuu hindanda’u. Kanaaf qabsoon keenyas qabsoo xiyyaa ta’uu qabdi malee qabsoo geengoo ta’uun hinmalle. Oromoon qabsoo isaa galii biraan gahee fashalsa kun ammoo qabsoo ofii kunuunfachuu dadhabuu Oromoo irraa madda. Qabsoon keenya humna guddaa cabsee humna xiqqaan injifatama. Seenaa keessattis Oromoon “utuu” jechaa akka hafu kan taasise kanuma. Oromoon tokkummaan qabsoo taligee asiin gahate kana maayii irraan gahatee fashalsuu hinqabu. Qabsoo isaa kana firii qabsoo isaa bu’achuu qaba. Firii qabsoo isaa kana bira hanga gahutti fiixee Bilisummaa irraa of darbee kaayyoof akeeka isaa dagatee of balleessuu hinqabu. Mootummaan siyyaasa garaagaraa siyyaaseessuu danda’a, siyyaasni mootummaa akka nama Sololi’aaf kiyyoo kiyyeessuuti. Namni Sololi’aaf kiyyoo qopheessu jalqaba afaan Sololi’aa shaakala. Akka isheen fooriccee wal waamtutti akkeessa. Akkeessa dheeraa booda ishuma fakkaatee bosona seena. Bosona keessattis sagalee Sololi’aa dhageessisa. Akkumasheetti sagalee kuullatee fooricoon waama. Fooricoon waamamtee yoo dhufuushee argu dhokatee kiyyoosaa kiyyeessee midhaan ykn waan nyaatamu sana kiyyootti facaasee fuulduratti kuta. Sololi’aan garraamiin midhaan nyaachuutti nyaattee nyaatamti. Qeerroon akkasiiree? Miti. Qeerroon kaayyoof akeeka ABO ganamaa galiin gahuuf carraaqu: hubataadha, abshaala, gamna,aqila, haxxeedha, hinkiyyeeffamu. Continue reading

Ibsa Hayyu Duree ABO Jaal Daawud Ibsaa irraa kenname.

“Rakkina Polotikaa Itoophiyaa fi Bu’uura Furmaatasaa
(Civil Political Discourse for Ethiopian Peoples)
Raafama Siyaasaa yeroo ammaa Itiyoophiyaan Keessa galtee jirtuu fi addatti immoo rakkoolee walxaxoon Oromiyaa keessatti mul’achaa jiran Oromiyaa dirree jeequmsaa fi lolaa taasisuun tasgabbii dhabsiisuu qofa utuu hin taane, Itiyoophiyaa badii keessaa hin baane keessa seensisaa jira. Mootummaan Naannoo Oromiyaa bulchiinsa yeroo muddamaa(state of emergency) jala jira. Rakkinni siyaasaa yeroodhan furamuu dhabuu irraa kan ka’e caasaan mootummaa durii caccabee jira. Yeroo ammaa Oromiyaa keessa rakkina ummataa kan furu qaamni bulchiinsaa filatame hin jiru. Ummatni yoo ajjeefame, yoo saamame, yoo qabeenyaan isaa barbadaawe bakka itti iyyatee furmaata argatu dhabee jira. Kuni yoo akkasitti itti fufe rakkinni kana caalu dhufuu danda’a. Kanatti dabalee humnootni adda addaa socho’uun diigumsa Oromiyaa fi rakkina keessaa bahuu hin dandeenyee fi booda gara itti qabnu wallaallu keessa nu galcha jennee amanna.

Continue reading

The Fundamental Solution to Ethiopian Politics – New Approach

OCT 9

 

[VOL – October 08,2020] The current political crisis in Ethiopia, specially, that of Oromia, are not only meant to make Oromia war and insecure zone; rather, driving Ethiopia to irreversible misery. Oromia Regional State is under the State of Emergency. Because of the failure to timely solve political crisis, the former government structure is already broken down. Currently, there is no elected administrative organ expected to solve problems of the people. There is nowhere the people go and complains for solution even when: killed, robbed and their property are destructed. If this continues, the worse would follow. In addition, we hope that operation of various forces contributed for Dissolution of Oromia, and further aggravated not to come out of those chaos. Finally, this will inevitably mislead our way. Continue reading

A Resolution by members of the Oromo Liberation Front (OLF) Leadership & Officials Abroad

September 29, 2020

Pursuant to OLF’s Press Statement dated September 13, 2020 that called for the establishment of  a Transitional government in Oromia as well as Ethiopia, we, members of the OLF Leadership, Officials and Representatives of the various OLF International chapters held a consultative meeting on September 27, 2020 to discuss the details. After thorough deliberation and critical analysis of our vanguard organization’s decision to take the lead in putting a peaceful transitional arrangement together in the country, we have issued a nine-point resolution in support of this historical and timely call to, practically, ensue soon.

Following some promising changes that took place within the ruling EPRDF coalition in the Spring of 2018, the OLF has relentlessly worked with the Ethiopian government for the full fruition of the democratic transition. Despite incessant intimidations and hostilities towards OLF rank and file by members of the incumbent regime, our organization has immensely contributed to the concerted effort so that peace & stability could reign in Oromia and Ethiopia. Unfortunately, the much sang for democratic transition and some petty reforms could not go forwarded as many hoped for. The enthusiasm for a peaceful transition is now dashed due to destructive measures taken by members of the unruly demagogues within the ruling so called prosperity party and their collaborators, the nostalgic old guard that has long been craving for the restoration of the old imperial order in Ethiopia.  With the almost aborted democratic reforms, we have come to recognize that the entire country is at a critical juncture as the incumbent regime’s mandate to rule the country is about to run out in less than two weeks. Continue reading