What is your citizenship? Oromian or Ethiopian? 

Godina Wallaggaa magaalaa Dambi Doolloo keessatti diddaan uummataa daran jabaachuurraan kan ka’e humni waraana komaandi poostii uummata magaalaa danbidoolloo goolaa jira

Amajjii 18,2017
Itti fufaGodina Qellemm Wallaggaa magaalaa Dambi Doolloo keessatti diddaan uummataa daran jabaachuurraan kan ka,e humni waraana komaandi poostii uummata magaalaa danbidoolloo goolaa jiraachuun ibsamaa jira.Magaalattii keessattis erga tarkaanffiin basaastuuykn deeninnatii akkaan jabaa fi akka guutummaa oromiyaatti beekamaa kan ta,e yeroo heedduu dhiiga ilmaan oromoo magaalaa danbi doolloo keessa oliif gadi deemuun dhangalaasaa kan ture magaalicha keessatti humna ittisa uummataatiin kutaa magaalaa danbidoolloo 02 keessatti halkan keessaa naannoo sa,a 6:30 irratti akka ajjeefamee bo,oo lolaa keessatti argame.

Continue reading

SBO Amajjii 18,2017. Oduu, Guyyaa WBO Amajjii 1 kan bara 2017 ilaalchisuun miseensotnii fi deggertootni ABO Afrikaa Kibbaa Konyaa ABO Kepitawon Amajjii 15,2017 kabajan. Kana ilaalchisuudhaan miseensa G/S-ABO Jaal.Arbichoo A.Diimaa haasofsiisneerra; xumura irratti haasaa Guyyaa WBO Giddu gala Mooraa Leenjii ABOtti kabajame irratti haasaa miseensi G/S-ABO Jaal.Gaashoo Lammeessaa taasisantu dhihaata. SBOn Sagantaan Afaan Amaaraas itti aanee dhihaata.

Gaafii Ummataawaliin Dhahanii Bira Darbuuf Yaaluun  Essanuu Nama Hin Gahu!

Xumura Abbootii irree!

Baarentuu Gadaa Irraa

dami-doollooUmmanni rakkatu malee gaafii hin kaasu, hin lolu, miidhamu malees hin iyyatu, hin fincilu. Ummata miidhamee gaafii kaase ammoo sobuu fi sossobuudhaan yknis waliin dhahuudhaan itti fakkeessanii bira darbuun hin danda’amu. Gaafii ummata fincilee humnaan ukkaamsanii hanbisuunis akkasuma hin danda’amu. Ukkaamsaan  yoo badii dabalataa ida’e malee furmaatas ta’uu hin danda’u. ta’ees hin beeku.

Biyya hedduu keessatti, abbootiin irree hedduun ummata gaafii haqaa kaase, ummata mirga isaaf qabsaawe ukkaamsuuf yaalaniiru, hidhaniiru, ajjeesaniiru, dararaniiru. Biyya kam keessattuu garuu abbootin irree kun milkaawanii bara baraaf ummata gaafii kaase ukkaamsanii haangoo humnaan tikfachuuf abbalan sanirra hin turre. Ykn hin jiraanne.Yeroof waan humna qawweetiin gaafii ummataa ukkaamsanii hanbisan itti fakkaatee dhiittaa mirgaa sukanneessaa raawwatanis dhumarra ummataan injifatamaniiru. Baayyeen isaanii du’a badaniiru.  Xumurri isaanii akka hin taane ta’eera. Akka humna qabna jedhanii namatti taphatanitti itti taphatameera. Haangoo bololaniif sanis dhabaniiru, qabeenya hangoo harkaa qaban fayyadamanii saamanii horatanis osoo hin nyaanne nyaatamaniiru. ykn dirqamanii isa biraaf laataniiru. Continue reading

Wayyaanee TPLF Konkolaatota Oromiyaa Keessa Sosso’an Boba’aa Dhorkachuun Sochii Akka Hin Goone Taasisaa Jira.

Amajjii 17,2017

img_20090101_081906Mootummaan saamtuu fi murni bicuu Wayyaanee yeroo ammaan kana guutummaa golee Oromiyaa keessaa boba,aa konkolaataa dhowwachuudhaan konkolaattonni hunduu hojii dhaabuuf dirqamanii jiru.

Keessumaa torbee kana keessa godina Wallaggaa bahaa magaalaa naqamtee fi naannoo ishee keessaa guutummaatti mootummaan wayyaanee  boba,aa konkolaattota waan dhowwateef konkolaachistoonni heedduminaan mootummaa Abbaa irree wayyaanee balaaleffachaa jiran.Haa ta,uutii otuu kun kanumaan osoo konkolaattonni uummataa osoo hojii dhaabanii dhaabbatanii   konkolaattonni mootummaa garuu qophaatti boba,aan naannoo mooraa yuunversiitii Wallaggaatti guutamaafii akka jiru maddeen Qeerroo achirraa gabaasan.

TPLF “Nageenya Bu’uuraa Guddaa Buufne” jedhee ololuun tuffii mirga saboota Cunqurfamoof qabu muldhisa.

Amajjii 15,2017

WayyaanneeErga Labsiin Waraanaa Labsamee Asitti Qe’een Oromoo Bakkeewwaan Hedduutti Bohichaaf Watwaannaa Dhabee Kan Hin Beekne Ta’ee Utuu Jiruu Mootummaa Nageenya Biyyattiif Bu’uura Guddaa Buusee Jiraan Tuffii Guddaadha Jedhu Jiraattoonni Akka gabaasaan Qeerroo bakkeewwan hedduutii gabaasaa jirutti adeemsa Mootummaan Wayyaanee ittiin uummata Oromoo daguuguuf baafate kanaan lammiiwwaan kitillayyoota hedduu awwaalaa jiraachuu addatti tibba kana gaabaasaaleen Sagalee Qeerroo Bilisummaa dhaqqabaa jiran labsii murna bicuu wayyaanee jala haguuggachuun waraanni Uummatarratti bobbaafame rasasaan dhaanee uummata ajjeesaa akka jiru  keessattu uummata daangarra jiran hedduu irratti gaagaa’ama hamaa saatii dhaqqabsiisaa jirutti nageenya  du’ee jiruun nageenyi biyyatti deebi’eera jechuun hololli kadhaa biyyoota biroo irraa ittiin maallaqa sassaabachuuf banaamaa jiru kan tuffii ilma namaa ta’uufi duuti ilmaan Oromoo mootummaa burjaajoftuu Wayyaanee cinatti hanga du’a Hantuutaa itti dhagaa’amaa akka hin jirre raga baha. Continue reading

FXG Itti Fufee Manni Barumsaa Preparatory Amboo Cufame.

Amajjii 15,2017

Itti fufaYaadannoo baratoota Oromoo bara darbe qabsoo irratti wareegamani gochuuf jecha,Qeerroon manneen barnootaa Amboo fi magaalaa jiran wal gurmeessuun waraqaa warraaqsaa fi suuraa barattoota wareegamanii maxxansuu fi baasuun duungoo qabatani bahuuf waamicha yeroo taasisanitti mana barnootaa guyyaa lamaaf cufuun akka yaadannoon kabajamu wal gurmeessaa turan.

Waraanni Agaazii haala kana dhagahe konkolaatota 5 niin loltoota guuree gara mana barnootaa deemuun dallaa marsuun barattoota haala kana qindeessu jedhu tokko lamaan maqaa yaamuun heddumminaan gara mana hidhaatti fuudhanii waan deemaniif jecha Qeerroon diddaa isaa itti fufee manneen barnootaa cufee jira.

Amajjii 14,2017 manni barnootaa high school Amboo irraa hamma Awaaroo gahutti barattooti daandii aspaaltii cufuun FXG gaggeessaa olanii jiru. Haalli kun hanga ammaa hin tasgabbaawiin jira.

“ABO”n , MAQAA MITII !!! KAAYYOO UMMTA OROMOOTI !!!

SEENAA  Y. G(2005)  kutaa 3ffaa.fi xumuraa

Barreessaa dhugaa baasa!Qabsoo Oromoon gaggeessaa jiru , kan addunyaan gaggeessituun addaa miti. rakkoon qabsoo keessattis ta’ee akka Ummataatti nu mudataa jiru , addunyaa irrattis mul’ateera. Mul’ataaS jiras. Dubbi guddaan akkamittin keessa dabranii bakka yaadan ga’aan ? isa jedhu malee, akkamiin keessa gangalataa jiraatan ? kan jedhu irraa barnoota hin argannu. Biyyoonnis ta’uu ummatoonni addunyAa keenyaa, wareegama baasanii akkuma biyya isaanii dhuunfatan, kanneen wareegama ol aanaa baasanii kan namaa dhaalanii taa’aan akka jiran beekuun barbaachisaadhaa. Kanarraas kan barannu , gama lameenittuu jabaatanii wareegama baasanii waan barbaadan bira ga’uf irraa barachuu malee, ka isaanii faarsaa keenya cabsaa jiraachuun gonkumaa furmaata ta’uu akka hin dandeenyeedha. Continue reading

Ethiopia: Year of Brutality, Restrictions

Restore Rights, Address Grievances

(Nairobi) – Ethiopia plunged into a human rights crisis in 2016, increasing restrictions on basic rights during a state of emergency and continuing a bloody crackdown against largely peaceful protesters, Human Rights Watch said today in its World Report 2017. The state of emergency permits arbitrary detention, restricts access to social media, and bans communications with foreign groups.

Continue reading

ABO abaruun rakkina Oromoo furuu hin tahu!

 Ibsaa Gaaddisaa irraa

ABO abaruun rakkina Oromoo furuu hin tahu!ABO fi Hoggana Isaa abaaraa tahuun Rakkina Ummata Oromoo hiikuu hin tahu Saba Miliyoona 40 olii miti saboota kumootaan lakkaawwaman keessattiyu ilaalchi siyaasaa adda addaa jiraachuun waanuma maluudha. Biyya lafa kanarra jiru keessatti ummanni ykn Sabni Ilaalcha Walfakkaata qabu ni jira jechuun hin danda’amu. Ummanni Oromoo akka baayyina Ummata isa fi bal’ina dachii isaatti Dhaabolee siyaasaa adda addaa qabaachuun rakkina hin qabu ture. Rakkina ilaalchaa Qabaachuun rakkoo ummata ofii hiikuu nama hin dhorku. Yoo dantaa ofiif jecha bololuu tahe malee.

Nuti akka sabaatti tokko tahuun keenya ilaalcha garaa garaa qabaannus rakkoo tokko waan qabnuuf jalqaba atuu rakkina keenya irratti fuulleffannee salphina akka sabaatti nurra jiru keessaa baane gaarii ture.

Garuu yeroo ammaa wanti mul’ataa jiru Ebiluun hojjechuu nu dhorke, Dhaabni ebiluu badu malee hojjechuu hin dandeenyu kanneen jedhantu garaagartee ummata keenya gidduutti uumuuf oliif gadi Wixxifatu. An akka yaada kiyyaatti ABOn dhaaba Ummata Oromoo of barsiise ummata Amantii fi Gandaan Adda adda faffaca’ee ture tokko taasise dhaaba yoo maaluu hojjetame onnee ilmaan Oromoo keessaa baduu hin dandeenyeedha.

Dhugaadha Qabsoon dheerachuun namoota qabsicha keessa hin jirreef waan qabsichi bakkuma gaafa dhalatee sana jiru itti fakkaachuu mala. Continue reading

Manni Jireenyaa Artist Jaalatamaa fi Kabajamaa Oromoo Galaanaa Gaaromsaa Waraana Koomaandii Poostii Wayyaanee tiin sakkatta’ame.

galanaAmajjii 08/2017 Manni Galmaa Artistii Jaalatamaa fi Kabajamaa Oromoo Galaanaa Gaaromsaa Waraana Koomaandii Poostii Wayyaanee tiin sakkatta’ame. Waraannii Komaandii Poostii Wayyaanee Artistii Galaanaa Gaaromsaa ukkamsuuf bobbaafamee mana galmaa Artistii Galaanaa Gaaromsaa yeroo gahuu akka Carraa ta’ee Artistiin Oromoo Galaanaa Gaaromsaa mana waan hin jirreef mana galmaa isaa Kutaa Magaalaa Finfinnee bakka Haayati jedhamuu humnaan Cabsanii seenuun sakkatta’insa seeraan alaa irratti rawwachuun mi’a  (qodaa) mana keessaa caccabsuun sa’aatii dheeraaf manichuma turuun eganii dadhabnaan dhumarraatti Obboleessaa Artistii Galaanaa Gaaromsaa , Caalaa Gaaromsaa ukkaamsuun fuudhanii kan adeemaan ta’uu maddeen Qeerroo Finfinnee irraa gabaasan. Yeroo ammaa kana obbooleessi Artistii Galaanaa Gaaromsaa;  Caalaa Gaaromsaa Mana Hidhaa Maa’ikalaawwiitti darbatamee dararamaa jiraachuun mirkanaa’ee jira.
Gootichi Oromoo Artistii Galaanaa Gaaromsaa artistoota Oromoo dhaloota qubee haaraawaa afaan, Aadaa,  seenaa fi gootummaa Oromoo faarsuun  beekamanii fi addatti immoo  roorroo fi gidiraa saba Oromoo irraa gahaa jiruu wallee garaagaraa qindeessuun dura dhaabbachaa jiranii fi yeroo dhiyoo keessaatti ija uummata Oromoo miliyoonotaa keessaa seenanii jiran ta’uu uummata Oromoo har’a jaalaalaa fi kabajaan ija mararfannoon isaan ilaalutu ragaadha. Har’a artistoota Oromoo uummata Oromoo miliyoonotaan jaalatamanii fi kabajaman keessaa artisti Galaanaa Gaaromsaa isa tokko. Artistoota Oromootti ba’uun qaroo ija uummata Oromoo tti bu’uudha.  Kanneen hidhamanii jiran iyyuu atattamaan akka gadi lakkifaman Qeerroon gadi jabeessuun gaafata.
     Kana Malees ilmaan Oromoo hedduun Finfinnee fi magaalotaa naannawaa Finfinnee ti argaman keessaa hordofamanii ukkanfamaa jiraachuu maddeen keenya gabaasaan. Haaluma kanaan Barattootni Oromoo sadii bulchiinsaa Laga Xaafoo laga Daadhiitti Godina Lixa Shawaa Amboo irraa wayyaanee jalaa dheessanii rakkatanii barachaa utuu jiranii waraanaa Komaandii Poostii Wayyaaneetiin ukkanfamuun eessaa buuteen isaanii dhabamee jiruu keessaa 1.barataa Yeroo Haayyii fi barattootni lama yeroof maqaa isaanii kan adda hin baafamiin ta’uun gabaafamera. Haala kanaan ilmaan Oromoo yeroo irraa gara yerootti waraanaan ukkanfamuun hidhaatti guuramaa waan jiraniif uummatni Oromoo fi dargaggootni Oromoo Bakkaa jirtaan hundaa gamtaan mootummaa wayyaanee dura dhaabbachuun uummataa keenya miliyoonotaa manneen hidhaa biyyatti keessatti dararamaa jiran qabsoon haa hiiksifannu jechuun Qeerroon waamicha dabarsa.
%d bloggers like this: