Latest News:- Wallagga Biilloo Boshee

Aside

Billoo Boshee

Wallagga Aanaa Bonayyaa Magaalaa Biilloo Keessatti Gootonni Barattooti Oromoo Diddaa Finiinsan.

 1. Gaaffiin Ummata Oromoo haa deebi’u.
 2. Finfinneen biyya Oromootaati.
 3. Oromiyaan haa bilisoomtu.
 4. Alagaan nu hin bulchuu.
 5. ABOn nu haabulchu .
 6. Minilik diina Oromooti!

Haala kanaan loltooti Wayyaanee fi poolisoonni Federaalaa barattoota magaalaa kanaa irratti rasaasa dhukaasuu fi bittimsuu yaalan illee duubatti deebisuu hin dandeenye.

Gabaasi bakkoota kaanis haaluma kana ibsa.Qindoominaan itti fufna!

Breaking News

Aside

Uummanni Amboo Qeerroo Bilisummaa Waliin Hiriire Gamtaan Ka’ee Bulchiinsa Godinaa Tohate.

 

Qerrooo

Barataan Oromoo Tasfayee Gashe jedhamuu rasaasa loltuu Wayyaanee irraa itti dhukaafameen lubbuun wareegame jira. Barataan kun Barataa Oromoo Barataa kutaa 9ffaa Mana barumsaa Liibaan Maccaa sadarkaa 2ffaa Amboo irraa barata. Sababaa kanatti kana are uummatni Amboo FDG cimsuun injifatnoolee armaa gadii goonfachaa jiru.

Qabsoo FDG Amboo irratti qabatee jirun wareegamaa kanfalamaa jiruun Injifannoo cuccululuqaan galmaa’a jira, Injifannoo Wareegamaan galmaa’aa jiru keessaa

 1. Ummaannii Bulchiinsa Godinaa To’atee jira
 2. Poolisootni Federaalaa fi Oromiyaa walitti bu’uun warri Federaalaa Lama Poolisotaa Oromiyaan ajjefaman.  
 3. Ummaannii wajjiraalee Gandaa to’atee jira. waajjira bulchiinsa magaalaa immoo nanna’ee dhaadhannoo dhageesisaa Jira erga.
 4. Poolisoonni Federaalaa lama erga Poolisota Oromiyaatiin ajjeefamaanii duubatti deebi’aa jiru,
 5. Wajjirrii fi mannee Mootummaa gandootaa keessa jiran gariin isaanii erga mucaan du’ee ibiddaan gubachaa jiru, barataan keenyaa ajjeefamuun tarkaanfiitti uummata galchee jira,
 6. Amma Uummaannii gara Wajjira Bulchiinsa Godinatti sassabamee dallaan waajirichaa tohataa jira.
 7. Wallee warraaqsaa kan Eebbisaa Adduunyaa ABO fi WBO faarsuun guutummaan ummati aamboo gamtaan sagalee dhageessisaa jiru.

 

Latest News

Aside

Uummanni Amboo Gootummaan Diina Dura Dhaabbachuun Badiyaa fi Magalaan Waraana Wayyaanee Dandii Konkolaataa Dhorkate.

Uummanni Amboo Waraanni Wayyaanee Dhiha Oromiyaa Wallaggatti Akka Hin Dabarreef Bakkoota 16 ol ta’anitti mukkeen guruguddaa jigsuun gootummaan diina dura dhaabbatan

suuraa gamtaa poolisii

Ebla 30/2014 uuummaanni Oromoo fi Dargaggeessii Oromoo Baraattootni Oromoo fi Barattootni Oromoo sadarkaa 1ffaa, 2ffaa, Qopha’inaa fi University Amboo yeroo amma kanatti hiriiraa guddaa guyyaa shaniif itti fufiinsaan gaggeessa jiru. Kessaattuu isa guyyaa har’aa wanti adda isa godhuu, Ummaanni Oromoo Magaalaa Amboo Jaarsaa, Jaartii, Manguddoon, Da’imnii waggaa 8tii olii, Shamarraan Dargaggeessii, Daldaltootni, fi Barattootni utuu hin hafiin keessatti qoodaa guddaa Fudhachuun FDG gaggeeffamaa jira. daandiin konkolaataa Finfinnee Amboo keessa dabarsee Dhiha Oromiyaa geessuu Cufameera,Gudarii fi Amboo Gidduu Bakka 16ttii Daandiin mukaa fi dhagaa Goommaa Konkolaataa karaa irratti Guuruun gubuun, Warannii Wayyaanee akka Wallaggatti gadi hin darbinee Amboo ittisee qabee Bilisummaa isaaf falmachaa jir.

Magaalaa Amboo keessatti daandiin keessaa keessaa fi daandiin guddaan dhagaa fi mukoota karaa irratti guuruun uummaanni daandii cufee;-

 1. Gaaffii keenyaaf deebii nuuf kennaa Ijioolleen keenya hidhamaan nuuf haa hiikaman,
 2. Nu hin ajjeesinaa waggaa 24 nuu ajjeessa turtan nurraa galaa isin ga’a .
 3. Qotee bulaa lafa isaa irraa hin buqqisiinaa,
 4. Finfinneen bulchiinsa Mootummaa Nannoo Oromiyaa jalatti deebitee Ofii keenyaan bulchachuu qabna,
 5. Mirga Dimookiraasii Namummaa nurraa hin sarbiinaa,
  Warannii kun itti gaafatama seenaa keessa jirtuu nu hin ajjeesinaa mirga keenyaaf falmanna, -Gaaffiin mirga abbaa biyyummaa deebii argachuu qaba,
 6. Bilisummaa barbaadna, garbummaan nu ga’a,
 7. Isiin nu hin bulchitan, waggaa 24 nutti taphattan,
 8. Ilmaan Oromoo hidjhaman haa hiikaman

Jechuun Hiriira Nagaa Guddaa ganama sa’aa 2;00 irraa egaluun kan jalqabame hanga amma sa’aatii 8;00tti itti fufee jira, Mootummaan Wayyaanee Sochii uummataa kanatti aaruun rasasasa uummata irratti roobsa jira, rasaasa Waranaana Wayyaaneetiin namoonni hedduun madaa’aniru.

Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi Qophaa’inaa Gimbii fi Mandii keessatti FDG dho’uun itti fufe

Aside

Gimbii

Ebla 30,2014 Gabaasa Qeerroo Gimbii

DiddaaManneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi Qophaainaa keessatti barattootni Oromoo goototni imaanaa gootawwanii tiksan gaaffii abbaa biyyummaa itti fufuun magaala Gimbii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi Qophaainaa Kompiriheensivii Gimbii keessatti FDG gaggeessan. Barattootni Oromoo gaaffiin mirgaa ilmaan Oromoo QBO keessatti wareegama baasaa as gahee fi haras itti jiru deebiuu qaba jechuudhaan FDG gaggeessanii jiran. Barattootni oromoo kunneen mana barumsaa keessatti walgahuudhaan tokkummaadhaan ABO gaachana ilmaan Oromoo tahuu kan dhaadatan Yoommuu tahu waardiyaan mana barumsaa fi waraanni mootummaa wayyaanee dura dhaabbatus gaaffii mirgaa irraa humni duuba nu deebisu tokko illee hin jiru, Uummatnis gamtaadhaan kaee falma jabaa gaggeessuutu irraa eegama jechuudhaan murtii dhumaa dabarfatanii jiran. Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa keessattis barattootni Oromoo gaaffii mirgaa abbaa biyyummaa fi walabummaa Oromiyaa itti fufuu Qeerroon Gimbii gabaasee jira.

Kana malees barattootni Sadarkaa lammaffaa Mandii Mootummaan wayyaanee abbaa irree waan taheef biyya bulchuu hin qabu jechuudhaan dhaadannoo dhageessisaa FDG bobeessan. Mootummaan wayyaanee bakka maraa diddaa gaggeeffamaa jiru dura dhaabbachuu kan dadhabde yoommuu tahu Barattoota Oromoo mana barumsaa Mandii sadarkaa lammaffaa Mandii waraana hedduumminaan itti bobbaasuun reebicha hamaa irraan geessee jirti. Barattootni oromoo mana barumsaa kanaas reebicha mootummaan wayyaanee irraan gaggeessaa jiru dura dhaabbachuudhaan dhaadannoowwan

1. Oromiyaan kan keenya

2. Kanneen hidhaman haa hiikaman

3. Mootummaan wayyaanee Gamboomfataa dha

4. Nuyi Qeerroo dha

5. Oromoon Lagaan hin qoodamu

6. Finfinneen handhuura Oromiyaati

7. Sagaleen Uummata Oromoo haa dhagahamu

Kanneen jedhanii fi biroo dhageessisaa oolanii jiran. Oromiyaa keessatti ibidda qabatee mootummaa wayyaanee barbadeessaa jirutti tumsa Gochuun Oromoon Gumaa gootawwan keenyaa akka deebisu Qeerroon magaala Mandii gabaasee jira.

Goototni Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Dirree Dawaa FDG qabsiisuun diina raasan. Dhaadannoolee garaa garaas dhageessisan

Aside

Ebla 30,2014 Gabaasa Qeerroo D.Dawaa

Dirree DaawwaaMootummaa wayyaanee irratti diddaan Barattootaa jabaachuudhaan kan itti fufe Yuunivarsiitii Dirree Dawaa keessatti finiinuun itti fufe. Mootummaan wayyaanee garboomfataa dha, Hundeedhaan buqqauu qaba, Kanneen hidhaman nuuf haa hiikaman, Siidaan Minilk haa buqqau, Finfinneen handhuura Oromiyaatu, Lafa naannawa Finfinnee Murree hin kenninu jechuudhaan dhaadannoo qababachuudhaan ganama saa 8:00 AM irraa kaasanii dhaadannoo dhageessisuu kan eegalan Barattootni Yuunivarsiitii Dirree Dawaa Uummatni Oromoo magaala Dirree Dawaa keessatti argamus Dargaggootni Oromoo hiriiraa fi dhaadannoo dhageessifamaa turetti dabalamuun mootummaa wayyaanee dhiphina guddaa keessa seensisee jira.Goototni barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Dirree Dawaa mootummaan wayyaanee hiriira nagaa seera biyyaan lafa kaawe deebisee dhorkuun isaa abbaa irrummaa isaa dachaan mirkansa kan jedhan yoommuu tahu wayyaaneen waraana hedduumminaan bobbaasuun reebichaa fi doorsisaan akkasumas hidhaan dura dhaabbachuu yaaltus barattootni Oromoo gamtaan kauun diina dura dhaabbachuun dhaadannoo dhageessisaa oolanii jiran.

Dirree DaawaBarattootni Oromoo Yuunivarsiitii kanaa Waamicha Oromummaa nu dhaqqabeen gahee keenya baane jechuun Uummatni Oromoo qotee bulaan, daldalaan, Hojjetaan nuyi ilmaan keessan ulee diinaan rukkutamaa fi ajjeefamaa waan jirruuf bakka jirtanii kaatanii waan qabdan maraan diina keenya Wayyaanee dura akka dhaabbatan jechuun Waamicha Oromummaa dabarfatanii jiran.

Godina Lixa Shawaa Aanaa Midaa Qanyiitti FDG Gootota Barattoota Oromoo M/B Ballaammii Sadarkaa 2ffaa Eegale

Aside

Ebla 30,2014 Gabaasa Qeerroo Ballammii

OromiaALutaContinua2011FDGEbla 30/2014 Godina Lixa Shawaa Aanaa Midaa Qanyiitti FDG Gootota barattoota Ooromoo M/B Ballaammii sadarkaa 2ffaa fi qopha’inaa fi uummata Ooromoo Magaalaa Ballaammiitiin har’a sa:aa 8:00 wd irraa eegaluun amma gaggeeffamaa jira, hirirri nagaa kun gaaffii barattootni kenyaa dhaabbilee barnoota olaanoo kanneen akka yuunibarsiitii Jimmaa, Harammaayyaa, Amboo, Adaamaa, Wallaaggaa, Mattuu fi Bulee Horaa kaasaa jiran guttummaan isaa Ggaaffii keenya jechuun sabboontotni Bbarattootni mana barumsaa Ballaammii sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’inaa uummaata Mmagaalaa Baallaammii waliin ta’uun hiriira guddaa gaggeessuu irraatti argamu. Akkuma dhaabbilee barnoota olaanoo Gaaffii isaanii iyyaannoodhaan karaa seeraa qabeessaa ta’een Bulchiinsa aanaa Midaa Qanyii fi Bulchiinsa M/B Baallaammiitti galchachuun hiriiraa mormii guddaa kan uummata 4000 ol hirmaachisee gaggeessuu irraatti argamu, 

 Yeroo amma kanatti akkuma baratame mootuummaan abbaa irree wayyaanee humna waraanaa liyuu hayil fi kora bittinneessa jedhamu hiriiricha dura dhaabuun, Gaazii summa’aa kan nama boosisuu irraatti dhukaasuun bittinneessuuf yaalii guddaa godhus uummaannii fii barattootni nuti mirga keenyatu sarbamee mirga keenyaaf falmannaa jechuun FDG haalaan qinda’aa fi jabaa ta’ee itti fufee jira. Bbarattootni Mana Barumsaa Gabaa Kamisaa sadarkaa 1ffaa kutaa 1 -8ffaa barachaa jiran mana barumsaa gadhiisuun yeroo kanatti hiriirichatti makamaa jiru, Dargaggootni Oromoo mAgaalaa Ballaammii fi Barattootni Ooromoo Magaalaa keessaa nannaa’uun dhaadannoo isaanii dhageesisuun itti fufe. gabaasaan kun itti fufa.

FDG Yuuniversitii Adaamaa Har’a Ebla 29,2014 Ka’een Sabboontotni Oromoo 10 Hidhaman‏.Gaaffiin Mirgaas Daran Jabaatee Itti Fufe.

Aside

Qeerroo Yuuniversiitii Saayinsii fi Teeknolooji Adamaa har’a jechuun Ebla 29/2014 barii irraa Eegalee Diddaa isaa dhoose.

Qeerroon Yuuniversiitii Saayiinsii fi Teeknoloojii Adamaa kumaatamatti lakka’aman Qophii isaa kaleessa kan fixe,har’ammo baratoota naannoo mana kitaaba fi mana nyaatatti harca’uuf yaalaan walitti qabachuun “ka’i bahii mirga abbaa biyyummaa kee falmadhu”jechuudhaan haala moora dallicha humaa ol sodaa keessa galcheen Dhadannoo armaan gadii dhaggeessifachaa jira.
1.Finfinneen,handhuura keenya kan nurraa hin cinne,irraatti duuna hin kenninu kunnee
2.Heerriifiseerri Oromoof hin hojjenne,Oromoorattis hojjechuuhinqabu.
3.Saamichi lafaa fi qabeenya Oromiyaa dhaabbachuu qaba.
4.Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee,Finfinneetti dabaluun heera biyyaatti cabsuudha.
5.Mootummaan feedaraalaa lafa naannolee irratti aangoo homaatu hin qabu
6.Siidaan Miniliik handhuura Oromiyaa finfinneedhaa haa buqqa’u
7.Afaan Oromoo ,Afaan feedaraalaa Biyyoolessaa haa ta’u.
8. Hayyoonni fi Barattootni Oromoo, Oromummaan ya akkamanii mana
hidhaa jiran haa gadhiifaman.
9 .Abbaan biyyummaa Oromoo,Oromiyaan haa mirkanooftu.

10.Mirgi hiree murteeffannaa nuu haa keennamu!

Dhaadhannoo kana mara dhaggeesisaa mooraa hunda edda waliin gahanii booda gara magalatti bahanii dhageessifachuuf turaan iyyuu humni Bittineessa Wayyanee humnaan, karra irratti dhorke Mooratti deebisuun himame.

Kanumatti fufuun Bulchinsi mooraa Yuuniversitichaa Humna Bittinneessa meeshaa guutuun Yuuniversiitichatti Ol naquun hirirri nagaa jajjabeen Yuuniversiitii Saayiinsii fi Teeknoloojii Adamaa gochaa jiraan kana bittineessisisuuf yaalee ture garuu sabbontotni,baratootni Oromoo laphee dhiirummaan fuuldura dhaabbatani mormaa akka jiraan ibsaniiru.
Ijoollonni maqaan isaani armaan gaditii eerraman kunneen akkuma namoota dhuunfaa tokkoo hiriira nagaa dhimma eenyummaa Oromoon yeroo ammaa kanatti bakka maratti gaafachaa jiruuf, akka walii galatti ummanni magaalaa Adaamaa fi barattootni Yuunniveersiitii saayinsii fi Teeknooloojjii Adaamaa bahuuf dhaamsa dabarsaan,Ebla 29/4/2014 sa’aa 1:00 irraa eegala jedhanii beeksisa maxxansan arganii ijoollonni kunnen illeen wamicha eenyummaa Oromummaaf sa’aa jedhameefi bakka jedhameetti argamaniiruu.

Sabboontota ilmaan sabaa eenyummaa isaanii OROMUMMAAF bakka buuten isaani dhabamee keessaa:
1. Eebbisaa Malkaa- Hojetaa fi miseensa Filmii Caayaa Piroodaakshinii magaala Adaamaa.
2.Ayyaantuu Jaalataa- sabboontuu fi Miseensa Caaya Piroodaakshinii M/Adaamaa.
3.Siddisee Jaarraa->> >> >> >> >>
4.Nuhoo Guddataa- hojetaa >> >> >> >> >> >>
5.Bilisummaa Lammii= sabboonaa fi jiraataa M/Adaamaa
6.Ifabaas Boruushee= hojetaa fi jiraataa M/ Adaamaa
7.Tulluu Baabsaa =sabboonaa fi jiraataa gara keellaa M/Adaamaa
8.Iftiyoom Ittaanaa = sabboontuu fi jiraattuu m/Adaamaa
9. Bultum…………….Barataa dha m/Adaamaa
kanneen hidhaman hedduu yemmuu tahan yeroof maqaan arganne kananqofa.akkasumas Yuuniveersittii irraa ijoolleen ukkaamfan hedduu yemmuu tahan yeroof maqaa isaani argachuu hin dandeenye.
HUB.ijoollonni kuni ganama sa’aa 2 fi 3 gidduutti waardiyyoota Wayyaanen daandii yuuniveersitii fuulduratti kan qaban yemmuu tahuu mana hidhaa kamitti akka hidhaman hanga yonaatti beekuu hin dandeenye.

Gaaffiin Bilisummaa jabaatee itti fufuun Godina Horroo Gudur uu aanaa Jaardagaa J aartee mana Barumsaa Aliiboo sadarkaa 2f faa fi Qophaainaa k eessatti finiine

Aside

Ebla 29,2014 Gabaasa Qeerroo Shaambuu
VIVA QeerrooDiddaan Mootummaa wayyaanee irratti jabaachuudhaan kan itti fufe Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee Mana barumsaa sadarkaa Lammaffaa fi Qophaainaa Aliiboo keessatti finiinee itti fufe. Barattootni sadarkaa lammaffaa, sadarkaa 1ffaa fi Qophaainaa mana Barumsaa Aliiboo keessaa baratan Gaaffiin Uummata Oromoo kan Bilisummaa fi Walabummaa Oromiyaa deebiuu qaba, Kan Uummata Oromoo same haa buqqau, Finfinneen handhuura Oromiyaati, Kanneen hidhaman haa hiikaman jechuudhaan kan itti fufan yoommuu tahu Mootummaan wayyaanee garuu barattoota Oromoo gaaffii mirgaa gaafatan Gaaffiin keessan Gaaffii ABOti jechuun waraanaa fi Poolisa itti bobbaasuun reebicha irraan geessisaa jira. Mootummaan wayyaanee dhiibbaa kamuu gaggeessus gaaffii mirgaa irraa akka hin dhaabbanne kan mirkansan Qeerroon magaala Aliiboo barattootni mana Barumsaa Amuruu, Saqalaa, Haratoo, Shaambuu fi Fincaaaa waamicha Oromummaa keenya akka nuu dhageessan jechuun kan dhaammatan yoo tahu Uummatni Oromoo bakka maraa kaee qabsoo eegalamee fi wareegama kaffalame Bilisummaan akka mirkansu waamicha Oromummaa dabarfatanii jiran.

FDG Itti Fufuun Gootonni Barattooti Oromoo Magaalaa Naqamteetti Alaabaa Habashaa Guban. Har’a Ebla 29,2014 FDG Magaalota Gudar,Dambi Doolloo Fi Adaamaa Keessatti Eegale. Magaalaa .

Aside

Ebla 29,2014 Gabaasa Qeerroo

naqmteFincilli diddaa gabrummaa itti fufuun gootonni Qeerrooo Bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee keessa jiraan diddaa jabeessuun har’a sa’aa 6:00 ganama irraa kaasee mana barumsaa Biiftuu irratti kan eegale uumataan wal qabtee diddaan itti fufuu gabaafame. Haala kanaan loltooti Mootummaa Wayyaanee barattoota Oromoo reebuu fi dararuun eenyummaa isaanii xiqqeessuun waan itti fufee jiruuf jecha Oromiyaan biyya abbaa qabu taatee bilisummaa barbaadna jechuun alaabaa Habshaa gubuun diddaa isaanii itti fufan. Haala kanaan loltooti Wayyaanee maqaan Agaazii jedhaman humna guddaan barattoota irratti bobba’anii akka jiran gabaasi nu gahe addeessa.

Gama biraan diddaan magaalota Gudearii fi Dambi Doolloo keessatti itti fufee jira.Magaalota Shambuu fi kannen hafan keessattis sa’aa kana akka eegalee jiru hogganni Qeerroo bilisummaa Oromoo ibsee jiraachuu dhagahama.

naqaNaqamte1

Latest News

Aside

FDG Ambo Keessatti Qabate Daran Jabaachuu Irraan Waraanni Wayyaanee Gaaza Nama Boosisuun gadi dhiisuu fi reebicha akkasumas rasaasaan Oromoota reebaa jiraatu illee gaaffii mirgaa gaafachuun duuubatti hin deebine.

Waraanni Agaaxii jedhamu Barataa Oromoo Abirihaam Suufaa adda isaa irra rasaasaan rukutuun FDG daran hammeesse!

DiddaaEbla 29/2014 Goototni Barattootni Oromoo, Yuunibarsiitii Amboo Damee Awwaaroo,fi Barattootni m/b Amboo sadarkaa 2ffaa, Qopha’inaa fi sadarkaa 1ffatiin FDG dhoofamee guutummaatti Uummata Magaalaa Amboo hunda hirmaachisee hiriirrii Guddaan Magaalaa Amboo keessatti gaggeeffamaa jira.

Hiriira kana bittineessuuf Mootummaan abbaa irree waraanaa Agaazii jedhamuu Magaalaa Amboo fi Mooraa manneen barnootaatti gadhiisuun dhukaasaa uummata nagaa karaa nagaa fi Dimookiraasii mirga isaa falmachaa jiru qawweedhaan goolaa jiru.
Hiriirrii guddaan Magaalaa Amboo keessatti gaggeeffamaa jiru kun
Manneen Barnootaa sadarkaa 2fffaa, kanneen akka;
1. Mana Barumsaa sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’ina Amboo,
2. Mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Liiban Maccaa Amboo,
3. Mana Barumsaa sadarkaa 2ffaa Amboo naannoo pan Afrikaatti argamu,
4. Mana Barumsaa sadfarkaa 1ffaa Carii Amboo
5. Yuunibarsiitii Amboo Damee Amboo irraa walitti dhufuun Jiraattoota
Guutummaa Uummata Oromoo Magaalaa Amboo dabalatee hiriirrii guddaa
kan namoota 25,000 ol hirmaachisee magaalaa Amboo keessatti gaggeeffamuun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka olaanaa qabatee jira.

Mootummaan Abbaa irree fi shororkeessaan Wayyaanee gaafffii uummataa fi dargaggoota barattoota Oromoo bakkaayyuu itti ka’aa jiru dura dhaabbachuu dadhabuu fi deebii kennuu dhabee dhiphatee utuu uummaanni nagaadhan mirga isaa qe’ee isaa irratti falmachaa jiruu uummata nagaa irratti waraanaa Agaazii bobbaasuun dhukaasaa gaazii immimmaan ija keessa nama naquu fi rasasaa uummata irraatti dhukaasuun barattoota m/b Amboo sadarkaa 2ffaa fi Qopha’ina lama rasaasan rukkuchuun gabaafamera.
Haala kanaan barattoota Oromoo rukutaman keessa kan amma hospitala Amboo galee yaalaamaa jiru:

Barataa Oromoo Abirihaam Suufaa kan jedhamu barattaa Mana Barumsaa Ambootti Barataa kutaa 12ffaafi qopha’inatti barataa  Natural science kan baratuadda isaa irra madeeffamuun yeroo amma Hospitaalaa Amboo galee jira.

Barattootni Oromoo fi Dargaggootni Oromoo hedduun yeroo amman kanatti gaazii nama boosisuu fi sochii nama dhorkuu irratti dhukaasuun konkolaataadhan ukkanfamanii qabamanii mana hidhatti guuramaa jiru.
Haalli kun hamma ammaatti sochii FDG hiriira gaggeeffamaa jiru dhaabuu hin dandeenye hiriirrii fi dhaadannoo mirgii keenyaa kabajamuu qaba, sagaaleen keenya dhaga’amuu qaba, hidhamtootni oromoo hiikamuu qabu, jedhuu fi Mirgii abbaa biyyuummaa Finfinnee irraa qabnu nuuf kabajamuuqaba jedhu ittuma fufee jira gabaasaan kun itti fuufa.

Gabaasii guutuun itti aanee ni qindaawa.
Injifannoon U/Oromoof!
Gadaan Gadaa Bilisummaati1
Ebla 29/2014
Amboo.

Mattuu:- Gootonni Qeerroon Yuuniversitii Mattuu Guyyaa 2ffaa FDG Itti Fufan. Waraanni Wayyaanees Doorsisaan Dhaabuu Dadhabe!

Aside

” Qawweeen dhiisaatii Xiyyaaranis ta’u yoo nu weeraruu yaaltan duubatti hin deebinu”

“Dhiiga Keenyaan Oromiyaan haa bilisoomtu”  jedhu Goototi Barattooti Oromoo Mattuu

Ebla 28/2014 FDG Gaaffiin kabajamuu mirga abbaa biyyuummaa gootota barattoota Oromoo yuunibarsiitii Mattuun guyyaa kaleessa itti fufe, har’a guyyaa 2ffaaf hiriirrii guddaan kun Mooraa Yuunibarsiitii Mattuu irraa eeggaluun goototni barattootni Oromoo yuunibarsiitii mattuu hiriira guddaa magaalaa mattuu keessatti uummata illee dabalachuun yeroo ammaa kanattii dhaadannoo jajjaabaa rakkoo uummata keenyaa hudhee qabee jiru dhageesisaa jiru, humni waraanaa kora bittinneessaa, Agaazii fi Poolisiin Federaalaa garaa magaalaa Mattuu guuramuun uummataa fi dargaggoota gootota barattoota Oromoo dura dhaabbaachuun sochii dhukuu fi hiriira nagaa fi dimookiraatawaa ta’ee kana ugguruuf jiru, guyya har’a dargaggootaa Oromoo magaalaa mattuu fi jiraattoota magaalitti dabalachuun namoonni 9000 olitti tilmaamaman hiriiricha irratti argamuun loltoota wayyaanee kanaan dhaadannoo:

 1. Nu dabarsaa, nuti mirgaa keenyaaf dhugaa keenyaaf falmannaa,
 2. Qawween nu hin dangeessuu, hidhaan, nu hin daangessuu ,
 3. Ajjeechaan, nu hin daangeessuu, reebichii nu hin daangeessuu,
 4. Nuti mirgaa keenyaaf mirga keessaan kabachiisuuf dhaabbanna,
 5. Sagaleen keenya sagalee ummata bal’aa Oromooti,
 6. Sagalee keenyaa hojjettootati, sagalee beektotaati, sagalee barattootati, -sagalee qotee bulaa Oromooti, sagalee uummata bal’a Oromooti,

Nu hin daangessinaa jechuun dhaadannoo ajaa’ibsiisa ta’ee dhageesisan.

Injifannoon Ummataa Oromoo hundaaf!

Ebla 29/2014

Mattuu.

FDG Haalaan Jabaachuu Irraan Har’a Ebla 29,2014 Magaalaan Amboo Dirree Waraanaa Fakkaattee Jirti.

Aside

OromiaALutaContinua2011FDGEbla 29/2014 Goototni Barattootni Oromoo Mana Barumsaa Amboo sadarkaa 2ffaa fi qophaa’ina FDG Dhoosuun hiriiraa Mormii guddaa magaalaa Amboo keessatti gaggeessa jiru. Ummaannii Oromoo Amboo akkuma maqaa isaa ilmaan isaa waliin hiruuruun har’a yeroo ammaa kanatti hiriiraa guddaa sagaalee guddattiin magaalaa Amboo keessatti gaggeeffamaa jira. yeroodhuma kanatti mootummaan Wayyaanee akkuma amala isaa hiriira guddaa namoota kumaatamaan lakka’aman kanatti rifachuun dhukaasaa irratti banee Amboo Uummata Oromoo nagaan mirga isaa falmachuuf gaaffii mirgaa barattootni Oromoo dhiyeessan cina dhaabbachaa jiruu irraatti mootummaan abbaa irree rasasa xaaxessaa jiraachuu odeessii qeerroo amma Amboo irraa gabaasaa jira. Magaalaan Amboo dirree waraanatti jijjiramtee jirti, hiriirrii fi FDG garuu dhaabbachuu hin dabdeenye itti fufee jira. Gabaasaan kun itti fufa.

Kana malees Barattooti Mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Amboo fi Qphaa’inaa xalayaa gaaffii mirga saba Oromoo gaafattu bakkoota armaa gadiitti galfatanii jiru.

Iyyannoo Barattoota Oromoo M/B  Amboo Sadarkaa 2ffaa  fI Qopha’inaa.

1 . Bulchiinsa Mana Barumsaa Amboo Sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaatiif,

2. Bulchiinsa Godina Lixa Shawaaf

3. Bulchiinsa Magaalaa Amboof,

4 Komishinii Poolisii Godina  Lixa Shawaa Amboof,

Guutummaa xalayaa kanaa dubbisuuf:-IYYAANNOO Barattoota Amboo M (44)

Gaffiin Mirgaa Abbaa Biyyuumaa Adaamaa Yuuniversitii Keeessatti Dho’e,Barattootni Oromoo Gamtaadhaan Ganama Kana Hiriira Bahan!

Aside

Ebla 29,2014 Qeerroo Yuuniversitii Adaamaa

Barattootni sabboontotni Oromoo Yuuniversitii Adaamaa har’a Ebla 29 mormii cunqurusaa mootummaa wayyaanee dura dhaabbachuuf tokkummaadhaan uummata magaalaa waliin bahanii jiru. Uummanni magaalaa dursee mooraa yuuniversitii biratti argamuudhaan barattoota kan simatee waliin gaaffii mirgaa dhaadannoo akka kanaa gadiitiin dhageessisuu eegalanii jiru,humni waraana wayyaanee Agaazen jedhamu konkolaataa 5 ol tahuun gara yuuniversitii kanatti ramadamee mooraa seenee jira kun suuraa waliin kan dhiyaatuudha,dhaadannoon barattootaa walii galaan: Oromiyaan Haa bilisoomtu,

 1. Hireen Murteeffannaa nuu haa kabajamu
 2. Nuti biyya keenyaaf ni wareegamna,
 3. lafti keenya hin saamamin,hin gurguramanin,
 4. Hidhamaan keenya hidhaadhaa haa bahu,
 5. afaan oromoo afaan walii galaa kan biyyooleessaa nuuf haata’u
 6. lafti oromoo fi naannowaa Finfinnee federaala jala galuu hin qaban,
 7. Oromia freedom,

Kanneen jedhuun ganama kana irraa eegalanii itti jiru gabaasa guutuu waraabbii waliin itti fufnee ergina.uummanni mooraa alatti eegaa jira barataan kaaffee fi man kitaabaa cufsiisuudhaan hojjetoota waliin bahaa jiru waraabbin guutummaattii ni dhiyaata sagaleewwan kanneen ragaadhaaf kan dhiyaaateedha,itti fufa!
Gadaan Gadaa Bilisummaati!

Godina Lixa Shawaa M/b Geedoo Sadarkaa 2ffaa fi qopha’inatti FDG Jabaa Eegalan!

Aside

Ebla 28/2014 Godina Lixa Shawaa M/b Geedoo Sadarkaa 2ffaa fi qopha’inatti FDG galgala kana qabateen magaalaan Geedoo raafama guddaa keessa jirti, Bulchitootni Aanaa Calliyaa FDG akka guutuu Oromiyaatti deemaa jiru irraan sodaa keessa seenuun guyyaa har’a barattoota Oromoo M/B Geedoo sadarkaa 2ffaa fi qophaa’inaa Walitti qabuun gorsuufi akka isaan FDG hin hirmaannee barattoota burjaajessuuf yaaliin godhamee gootota Barattoota Oromoo M/B Geedootiin fashaalaa’e.

Gootonni barattootni m/b Geedoo gaaffii mirgaa gaaffachuu irraa nu dhorkuu hin dandeessaan jechuun, Gaaffiin har’a Oromiyaa guutuu irratti dargaggoonni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii gaaffachaa jiran gaaffii keenya ni deeggarra; deebii argachuu qaba jechuun galgala kana sagalee mormii guddaa dhageesisan.

GAMTAA DARGAGGOOTA OROMOO MAGAALA ADAAMAA(GDOMA) Waraqaalee Gaaffii Mirgaa fi Dhadatnoo Waajjiroota Mootummaa Fi Bakkoota Adda Addaatti Ifaan Maxxansan!!

Aside

q1DHAADANNOO IYYAA IYYA DABARSAA

 1. Gaaffiin hiree murteeffannaa Uummata Oromoo haa kabajamu.
 2. Finfinneen,handhuura keenya kan nurraa hin cinne,irraatti duuna hin kenninu kunnee
 3. Mootummaan barboomfataa biyya keenya irraa haa bahu
 4. Heerrii fi seerri Oromoof hin hojjenne,Oromoorattis hojjechuuhinqabu.
 5. Saamichi lafaa fi qabeenya Oromiyaa dhaabbachuu qaba.
 6. Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee,Finfinneetti dabaluun heera biyyaatti cabsuudha.
 7. Mootummaan feedaraalaa lafa naannolee irratti aangoo homaatu hin qabu
 8. Siidaan Miniliik handhuura Oromiyaa finfinneedhaa haa buqqa’u
 9. Afaan Oromoo ,Afaan feedaraalaa Biyyoolessaa haa ta’u.
 10. Hayyoonni fi Barattootni  Oromoo, Oromummaan ya akkamanii mana hidhaa jiran haa gadhiifaman.
 11.  Abbaan biyyummaa Oromoo,Oromiyaan haa mirkanooftu.

 

GAMTAA DARGAGGOOTA OROMOO MAGAALA  ADAAMAA(GDOMA) 

Barruun  kuni magaala Adaamaa bakkeewwaan  armaan gadii kanatti Ebla 28/4/2014  guyyaa keessaa sa’aa 10 :00 irraa hanga halkaan keessaa sa’aa 1:00ttii jajjabbee qeerroo bilisummaan maxxanfameeraa.

1.Waajjira DH. D.U.O,kan Humna Ibsaa magaala ADAAMAA.

2.M/B/Adaamaa sad. 2ffaa

3.M/B/Lakkoofsa  4,kutaa 1-8ffaatti.

4.Koollajjii riiftii vaalii.

5.koollajjii Harraambee.

6.koollajjii Rooyaal.

7.Waajjira Aadaa fi Turizimii magaala Adaamaa.

8.Waajjira Dargaggoota fi Spoortii magaalaa Adaamaa  

9.Koollajjii Teekiniikaa fi Ogummaa magaala Adaamaa(BLTO)

10.M/B/Dambalaa sad.1ffaa fi 2ffaa

11.Waajjira ganda 09

12.giddugala gabaa Amadee

13.Keellaa

14.Mana amantaa Ortoodoksii Maariyaamii

15.Mana  poostaa

16.Hoteelaa paan Afrikaa

17.Hoospitaala Adaamaa.

18.Koollajjii Paaradaayiiz vaalii

19.Gidduu gala dargaggoota lakk. 2

20 Waajjira ganda 04

21.M/B/ Lakka.2

22.BBO

Akkasumas mooraa yuuniveersitii adaamaa hundatti kan maxxaanfamee fi waraaqaa balaalituun barattoota hundatti kan hiramee dha.

FDG Barattoota Oromoo Yuuniversitii Madda Walaabuu Keessatti Har’a Ebla 28 Qabsiifame,

Aside

Ebla 28,2014 Madda Walaabuu

Fincila-Diddaa-GabrummaaFDG yuuniversitiilee oromiyaa keessatti finiinaa akka jiru beekamaadha.Har’a Ebla 28 yuuniversitii Mattuu f Bulee Horaa keessatti FDG barattoota sabboontota oromootiin qabsiifame jabaatee oolee jira,mootummaan wayyaanee abdii kutannaa isa dhumaa keessa jira,halkanii guyyaa boqonna dhabuudhaan waraana isaa bakka adda addaatti tamsaasuudhaan kan beekame yoo tahu itti fufuudhaan guyyaama har’a Ebla 28 barattootni sabboototni oromoo yuuniversitii Madda Walaabuu irraa tokkummadhan FDG qabsiisanii oolanii jiru.Goototni barattoonni Oromoo yuunivarsiiti madda walaabuu hiriira nagaa guddaa mooraa yuunivarsiiti madda walaabuu keessatti walitti qabamuun gaaffiin barattootni keenyaa Yuunibarsiitii Jimma, Harammayyaa, Amboo, fi Wallaggaa kaasan gaaffii keenyaa waliigalaa waan ta’eef deebii argachuu qaba jechuun iyyaannoo isaanii bulchiinsa Yuunibarsiitii Madda walaabuutti galchachuun, hiriira guddaa kan barattoota dargaggoota Oromoo 5000 ol kan irratti hirmaachiisee akka ture barattoonni yuunivarsiiti Madda walaabuu ibsaniiru. hiirira isaaniis milkiin akka xumuuran dubataniiru.gaaffiin isaan qabatanii ka’an gaaffii mirgaa yuuniversitiilee biroo adda kan hin taane:-

1.Oromiyaan kan oromooti habashaan nun bittu,
2.Finfinnee fi naannowaan finfinnee kan oromooti,kanaaf kan murteeffatu kan uummata jiraattota oromooti,finfinneen mataan isheenuu bulchiinsa oromiyaa jala galuu qabdi,naannoon Finfinnee federaala jala galuun gonkumaa hin tahu,
3.Siidaan bineensicha minilik magaalaa Finfinnee keessaa buqqa’ee siidaan gootota oromoo nuuf haa ijaaramu,
4.Afaan oromoo afaan federaalaa tahuu qaba,
5.Keeyyanni 39 hojii irra ooluu qaba, fi dhaadannoo wal irraa hin cinne dhageessisuudhaan uummata kakaasanii mootummaa wayyaanees rifaasisani jiru,
Itti fufa FDG mooraa yuuniversiti hundaattiyyuu,ka’a sabni oromoo jedhuun dhaamsa isaanii dabarsaa jiru.

FDG Barattoota Oromoo Yuuniversitii Mattuu fi Yuuniversitii Bulee Horaa,Akkasumas Naqamtee Keessatti Daran Jabaate!

Aside

BREAKING NEWS :-  Gaaffii Deebii Barattoota Oromoo Godina Iluu Abbaa Booraa fi Jimmaa Ebla 28 2014

Gaaffiin abbaa Biyyummaa jabaatee itti fufuun Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessattis dho’e

Gaaffiin abbaa biyyummaa daran jabaachuun kan itti fufe Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti ilmaan Oromoo gaaffii abbaa biyyummaa itti fufan. Gaaffii keenya gaaffii bilisummaati, Kanneen hidhaman nuuf haa hiikaman jechuun kan itti fufan Qeerroon Yuunivarsiitii Bulee Horaa mootummaan wayyaanee dhiphina keessa akka seenu taasisee jira. Oromiyaan bu’aa addaa magaala Finfinnee irraa argachuu qabdi kan jedhu osoo hin mirkanfamiin Lafa naannawa Finfinnee federaala jala galchuuf sochiin eegalame dhaabbachuu qaba jechuun Qeerroon Yuunivarsiitii Madda walaabuu gaaffii abbaa biyyummaa dhiyeessee jira. Mootummaan wayyaanee gaaffiiwwan mirgaa gaafatamaniif deebisa kennuu kan dadhabde Yuunivarsiitiiwwan keessatti waraana kumaatamaan bobbaasuun rasaasaa fi uleen dura dhaabbachuu irratti argamti. Mootummaan wayyaanee bara dhufaa darbaa keessatti Uummata Oromoo saamaa fi hidhaa kan ture hundeen buqqa’uu qaba jechuun Qeerroon bakka maraa ejjennoo tokkoon itti fufuun Uummatni maatiin barattootaa gamtaan akka ka’an Qeerroon Yuunivarsiitii Bulee Horaa dhaamsa Oromummaa dabarfatanii jiran.

 

Har’a Ebla 28,2014 Gootonni Barattooti Oromoo Yuuniversitii Bulee Horaa FDG Qabsiisan.

Aside

Ebla 28,2014 Bulee Horaa

DiddaaFDG Qeerroo Bilisummaa Oromoon eegale Yuuniversitii Bulee Horaa keessatti guyyaa har’aa ganama sa’aa 8:00 WD irraa eegalee hanga ammaa dhadhatnoo jajjabaa qabatee itti fufee jira.
Gootonni barattooti Oromoo gaaffiilee mirgaa kanneen akka:-

 1. Oromiyaan kan Oromooti!
 2. Finfinnee Handhuura Oromiyaati.
 3. Mirgi Hiree Murteeffannaa Uummata Oromoof haa kennamu.
 4. Mootummaan Gabroomfataa biyya keenya haa gadhiisu.
 5. Siidaan Minilik Finfinnee keessaa haa buqa’uu fi kkf qabatanii salgaee jabaan dhadachaa jiru.

Haala kanatti kan baarage waraanni Mootummaa Wayyaanee barattoota hedduu seeraa ala tohannoo isaa jala kan galche yeroo ta’u diddaan ammoo ittuma fufee jira.
Hub:- Rakkoo Net workii irraan guutuu sagalee diddaa dabarsuun ammatti nu rakkisee jiraachuu gabaafna.

Barattooni Mana Barumsaa Qophaayina Namaqamtee Har’a Ebla 28,2014 Gaaffii Mirgaa Qabachuudhaan Dhaadannoo Isaanii Dhageessisaa Jiru

Aside

Gabaasa Qeerroo Ebla 28,2014 Naqamte

diddaa-4Madda Gabaasaa Qeerroo Naqamtee har’a Ebla 28 ganama irraa kaasanii barattootni oromoo mana barumsaa qophaayina Naqamtee dhaadannoo dhageessisuudhaan hiriira osoo poolisoonni wayyanee dura dhaabatanii bahanii akka jiran gabaasi addeessa.Kaayyoon barattoota kanaas akkuma barattoota yuuniversitiilee irraan wal qabatee kan master pilaanii naannowaa finfinnee federaaala jala galchuu fi kan biroos ilaalchisee mormii isaanii dhageessisaa jiru.Dhaadannoo isaanii:-

 1. -oromiyaan kan keenyaa
 2. -oromiyaan haa bilisomtuu
 3. -master-plan magalaa finfinnee haa kahu
 4. -sidaan minilik finfinnee keessaa haa kahu
 5. -siidaan Eebisaa Addunyaa nuuf haa dhabbatu
 6. -afaan oromoo afaan federal haa tahu
 7. -cunqursaan ummataa oromoo irraa haa kahu
 8. -nutii oromoon magaalaa keenyaa hin lakisnuu jechuun dhadhannoo isaani ummatatti himaacha utuu jiraani poolisonni naannoo sana baratota reebu fi mana hidhatti dhaqa jiruu magalaan Naqaamtee abjuu baratoota argaa jira magaalaa Naqaamtee halaa ho’adhan poolisonni ummataa (baratoota) reeba akka jiranis gabaasni Qeerroo magaala Naqamtee addeessee jira.Itti Fufa! Injifannoon U/Oromoof!

Gadaan Gadaa Bilisummaati!

Har’a Iluu Abbaa Booraa,Yuuniversitii Mattuu FDG Gootota Barattoota Oromoon dhofame.

Aside

OromiaALutaContinua2011FDG

Har’a Ebla 28/2014 Goototni Barattootn Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu FDG haalaan qindaa’aa ta’e dhoosuun hiriiraa nagaa guddaa mooraa Yuunibarsiitii Maattu irraa eegaluun dhaadannoowwaan hedduu qabachuu fi dhageesisuun yeroo amma kanatti gara Magaalaa Mattuutti deemaa jiru Goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Maattuu har’a ganama sa:aatii 1:30 irraa eegaluun walitti qabamuun gaaffiin barattootni keenyaa Yuunibarsiitii Jimma, Harammayyaa, Amboo, fi Wallaggaa kaasan gaaffii keenyaa waliigalaa waan ta’eef deebii argachuu qaba jechuun iyyaannoo isaanii bulchiinsa Yuunibarsiitii Mattuutti galchachuun, hiriira guddaa kan barattoota dargaggoota Oromoo 5000 ol hirmaachiisee Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu Yuunibarsiitii Mattuu keessatti gaggeeffachaa jiru gaaffiin barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu;

1Mirgii Uummata Oromoo haa kabajamuu.

2.Hidhamtootni Siyaasaa Oromoo haal duree tokko malee haa hiikaman,

3. Mirgii uummaanni Oromoo Magaalaa Finfinnee irraa qabu haa kabajamu

4. Barattootni Engineerotni Oromoo 11 balleessaa malee Yuunibarsiitii Mattuu irraa arii’ataman barnoota isaanitti haa deebifaman, qaamni Oromoo barnoota irraa ittisuu mootummaan abbaa irree nu hin bulchu.

5. Magaalaan Finfinnee bulchiinsa Oromiyaa jalatti galuu qabdi.

6. Barattoota Oromoo hidhuun, barnoota irraa arii’uun, Ajjessun, doorsisuun, nurraa dhaabbachuu qaba.

7. Mirgii hiree murteeffannaa uummata Oromoo kabajamuu qaba.

8. Mirgii Namummaa fi Dimookiraasii uummataa keenyaa irraa sarbamee waan jiruuf uummataa keenyaafi nuuf kabajamuu qaba.

9. Goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa fi Naqamtee gaaffii mirgaa fi dimookiraasii waan gaafataniif mootummaan humna waraanaa of harkaa qabu waraana agaazii fi Poolisaa federaalaa itti bobbaasuun tarkaanfiin ukkamsanii hidhuu, reebichii, daraaraan suukanneessa irra gahaa jira, gochaan farraa dimookiraasii fi shororkeessii kun nurraa dhaabbachuu qaba kanneen jedhan dhiyeeffachuun yeroo ammaa kanatti FDG fi hiriiraa nagaa gaggeessa jiru.
Sochii warraaqsaa FDG gaggeeffamaa jiru dhaamsuuf humna waraanaa fi tikaa qabatee akkuma oliif gadii fiiguun magaalaa Naqemtee seenee goototni barattootni Oromoo FDG dura dhaabbattan, Muktaar Kaadir kaleessa galgala Magaalaa Mattuu akkuma seenee Har;a ganama kunoo goototni dargaggootni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu FDG guddaa irratti dhoosuun, sagalee mormii abbaa irree jabaa dhageesisuun mirga uummataa Oromoo kabachiisuuf hiriira gaggeessa jiru, Mootummaan abbaa irree akkuma amala isa humnaa waraanaa kora bittinneessa jedhamuu fi poolisaa federaalaa gara barattootatti bobbaasaa jira, gabaasaan kun itti fufua..

Injifannoon Ummata Oromoof!

Ebla 28/2014

Mattuu.

FDG Gootota Barattoota Oromoon Qabate Itti Fufuun Har’as Yuuniversitii Wallagga Keessatti Haalaan Jabaate. Barattooti Oromoos Waraana Wayyaanee Agaazii Jedhamun Reebaman

Aside

geeFDG1FDG@

Gabaasaa: Ebla 27/2012 FDG Gootota dargaggoota Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa jabaatee itti fufuun guyyaa har’aa Ebla 27,2014 falmaa jabaa keessa oolan.Goototni barattootni Oromoo gaaffii keenyaaf deebiin nuu kennamuu qaba jechuun guyyaa lammaffaa ganama irraa eegaluun dhaadannoo dhageesisa turanii jiru.

Mootummaan abbaa irree akkuma amala isaa gaaffii barattoota karaa nagaa fi demookiraasii dhiyaateef deebii humna waraanaa fi loltuu of harkaa qabuu fi qawweetti dhimma bahuun barattoota Oromoo dararuu irratti argama. barattootni hedduunis humna waraanaa kanaan qabamanii hidhamaa jiraachuu maddeen keenya gabaasaniru, barattootni Oromoo hedduun humna polisii federaalaatiin rebbichaa cima irra ga’ee yeroo amma hospitala Naqamatee galanii jiraachuun ibsamera. barattoota humnota federaala wayyaaneen midhaan qaama isanii irra ga;ee kunis;

1. Barataa Dawuti Gonfaa

2.Barataa Abdiisaa Nagaasaa

3.Barattuu Geexee Tafarii,

4.Barataa Ababa Kumarraa

5.Barataa Tashoomee Daawuti
6. Barataa Dasitaa kanneen jedhaman kan keessatti argamaan humna poolisii Federaalaa Wayyaaneen reebamani midhaan qaama kan irra ga’ee ta’uun ibsamera.

Goototni Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Wallaaggaa akkuma  gootota barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa, hidhaan, reebichii, doorsifnii, barnoota irraa arii’atamuun duubatti nu hin deebisu jechuun guyyaa har’aas FDG itti fufanii olaniiru.Maqaa barattoota hidhamanii guutuu fuula duratti dhiheessina.

Gama biraan waraanni Wayyaanee kan Agaazii jedhamee beekamu magaalaa Naqamtee qubachuun uumata goolaa jira. Addatti Yuuniversitii Wallaggaa keessa namoota barattoota basaasan dabballoota OPDO kanneen akka

1.Tafarii Xiyyaaroo bulchaa Godina Wallaggaa Bahaa

2. Tolasaa waggaarii Bulchiinsa magaalaa Neqemtee irraa

3. Eebbaa nama jedhamu itti aanaa President Yuunibarsiitii Wallaggaa kanneen jedhamanii qabachuun barattoota itti roorrisaa jiraachuun beekame.

Muktaar Kadir haala kana dhaamsuuf jecha naannoolee FDG ka’an mara irra naannawuun milishootaan qabatee uumataa fi barattoota akka sodaachisaa jirus odeessi jiru ni addeessa.