Mootummaan Wayyaanee waraana isaa keessaa addatti Oromoo kanneen tahan mana hidhaatti guuraa jiraachuun gabaafame.

Aside

Adoolessa 31,2013 Finfinnee

Diina irraa silas gaarii akkuma hin eegne abbaa irreen mootummaa Wayyaanee poolisoota federaalaa ilmaan Oromoo tahanii fi humna ittisa biyyaa keessaa addatti funaanuun mana hidhaatti ukkaamsaa jira.Ilmaan Oromoo kanneen bara 2004 leenjifamuun gara raayyaa ittisa biyyatti makaman addatti isin dabballoota ABOti jedhamuun qorannoo dhagaan rakkifamaa jiran.Kannneen hidhamanii jiran 102 tahuu yeroo gabaafamu warreen adda durummaan maqaa ABOn yakkaman keessaa Ilmaan Oromoo

1. Tasammaa Tarreessaa ittisa biyyaa keessaa kan hojjetuu fi dhalootaan shawaa lixaa

2. Galataa Mijanaa Poolisii federaalaa dhalootaan Horroo Guduruu

3. Misgaaanuu Olaanaa ittisa biyyaa dhalootaan shawaa bahaa

4. Lammii Balaay dhalootaan Shawaa lixaa kan tahee fi ittisa biyyaa

Kanneen jedhaman yeroo tahu halli kunis daran hammaachaa kan dhufee fi yeroo ammaa mootummaan guutummaan waraana isaa irraa amantamummaa dhabaa jira.Ilmaan Oromoo teeknikiidhaan ittisa biyyaa keessaa hojjetamanis maqaa BPR dhaan qorannoon rakkamaa jiran.Mootumaan Wayyaanee kufaatii isaa calaqqisiisaa kan jiru wareegama kamuu kaffallee galii ummata keenyaa bakkaan ni geenya kanneen jedhan raayyaa mootummaa Wayyaanee keessaa hedduminaan dhagahamaa dhufaa jiraachuun beekamaa dha.

Miseensotni DH.D.U.O Magaala Dirree Dawaa Oromoonni maqaa ABOn hidhaman akka hiikaman waajjira bulchinsaa Dirree Dawaa gaafatan

Aside

Adoolessa 31,2-13 Dirree Dawaa

Dhiibbaan mootummaa Wayyaanee ilmaan oromoo irraan gahu hammaataa dhufuun miseensotni DH.D.U.O Magaala Dirree Dawaa mirga hiree murteeffannaa barbaadna jedhan.Mootummaan Wayyaanee yeroodhaa gara yerootti ilmaan oromoo sababa tokko malee mana hidhaatti ukkaamsaa,Hojii irraa ariiaa turuu irraa miseensotni DH.D.U.O magaala kanaa gamtaan bulchinsa Dirree Dawaa ifaan gamaggammii waggaa irratti dubbachuun mootummaa abbaa irree fi jala deemtota isaanii rifaatii guddaa keessa buusanii jiran.Miseensotni DH.D.U.O sababa tokko malee bara baranaa kana keessa 200 ol tahan gariin qorannoon rakkamaa turuu fi gariin ammo mana hidhaatti ukkaamsamuu isaaniis ibsanii jiran.Miseensota kanneen mana hidhaatti maqaa ABOn hidhamanii jiran keessaa

1. Ifaa Ibraahim Mohaammed

2. Taammiruu Girmaa

3. Biraanuu Oljirraa

Keessatti akka argaman tuquun iyyannoo isaanii kutannaan qabuun mootummaa wayyaanee rifaatii guddaa keessa buusanii jiran.Mootummaan wayyaanees deebii hatattamaa hin kennu taanaan tarkaanfii mataa isaanii akka fudhatan beeksisanii jiran.

Diddaan Qeerroo Godina Wallagaa Aaanaa Anfilloo Itti Fufuu Irraan Mootummaan Wayyaanee Jeeqame

Aside

Adoolessa 30,2013 Anfilloo

OromiaALutaContinua2011FDGAkkuma beekamu baatii hedduu kan hin turre mootummaan wayyaanee qabeenyaa uummata oromoo saamee fi saamsisuu irra darbee naannolee adda addaatti qabeenyaa saba oromoo qofa mancaasisee uummata harka-qallina jireenyaa fi hiyyummaaf saaxilaa jiraachuun isaa kan beekame tahee,yeroo dhiyoo asitti jiraattota qonnaan bulaa godina Qellem aanaa Anfilloo jedhamu irra jiraatan ajajamuu diduu irraan,qabiyyee uummataa qabeenyaa isaatti jijjiirrachuun yakka sababa hin taaneen uummata oromoo mana hidhaatti guuraa akka ture,qabeenyaa uummmata oromoo addatti qabeenyaa Bunaa jireenya uummata naannoo kanaaf hirkoo kan tahe bor qarshii miliyoona baasuu danda’u uummata kana waan godhu dhabuu irraan qabeenyaa Bunaa ciree balleessaa tureera,kunis doorsisa bittaa isaa tahullee uummata kana mana hidhaatti guuraa jirtu.

Haalli kun amma illee daran hammaachaa deemuu irraan ummatis diddaa isaa itti fufee jira.

Haala kanaan Qeerroon aanaa Qeellam Adoolessa 29-30,2013 barruulee warraaqsaa mormii sirna Wayyaanee fi gochaalee farraa mootummichaa kan muldhisu maxxansaa fi alaabaa ABO bakkoota adda addaatti fannisaa  jiru. Haalli kunis heddumminaan manneen barnootaa fi waajiraalee hojii mootummaa irratti waan baayyateef jecha mootummaan wayyaanee rifaatuu guddaa keessa galee jiraachuu qeerroon gabaasa.

Waraqaa maxxansuu ilaalchisee. Kun yeroodhaa yerootti maxxanfamaa ture jira. Waraqaa maxxansuu irratti baayinan tahullee hanga tokko yeroo darbe hidhamuu namootaa irratti magaalaa Muggii keessatti waraqaa dhaadannoowwan :

ü Hidhamuun Keenya Garbummaatti Nun Hambisu!

ü Wayyaaneef Hin Jilbeenfannu!

ü Amantaan Garagara Tahuun Keenya Tokkummaa Keenya!

ü Oromiyaan Ni Bilisoomti!

ü WBOn Ni Injifata!

Kan jedhu waajjiralee magaalaa fi manneen barnootaa jalatti maxxanfamee jiraachuun gabaafame.

 

MIRGA KEENYA IRREE KEENYAAN DEEFFANNA !

Aside

Y.G(2005) Adoolessa 27, 2013

barruuAddunyaa kana irratti , Bilisummaan tolaan argame gonkumaa hin jiru. Hundumtu wareegama qaqqaalii ijoolleen isaanii gara kuteenyaan kaffalaniin Injifannoo gonfatan. Mirgi kan sarbamu abaarsaan miti . humnaanii . dhiiga Ummata gabrummaa jala tursu barbaadan sanii dhangalaasaniiti . Qabeenyaa saamuuf jecha, hammeenya gara jabiinaa dhala namaa irratti hin raawwatamiin irratti raawwatanii nama gabroomsan. Addunyaa kana irratti tokko isa tokko liqimsee jiraachuuf lubbu galaafata. Nama gabroomsuuf falli jiru kana qofaadha. Kan gabroomsuu barbaadan gama hundaan laamshessanii cabsan. Warri bara amma kana nu gabroomsan , siree tolaa irra nu ciibsanii ykn nu kunuunsanii miti kan gabrummaa jala nu jiraachisuuf tattaafatan.

Oromoon ega humnaan cabee kaasee mootootiin Itoophiyaa bulchan, Ummata keenya miliyoona ja’aa ol galaafataniiru. Ummata miliyoonaan lakkaa’amu Biyya abbaa isaa keessaa ari’anii tajaajiltuu warra adii fi kanneen biro taasisaniiru. Hidhaan kan gidirsaa jiran, qe’ee keenya irraa kan buqqisanii jiran, jireenya dararaaf kan saaxilan lakkoofsa hin qabu.addatti har’a Ummata kana gama hundaan rakkoo hawaasummaa keessa galchanii gargar facaasanii isa bituuf hammenya hiriyyaa hin qabneetu irratti raawwatamaa jira. Kun nuun nu cabsuuf filmaata tokko malee kan nu irratti raawwataniidha. Nuutiwoo ??????????gaaffii jabduun kanaaf deebii kennuu qabna. Diinni akkasii nu fuuldura ega jiraate , waan nu eeggatu beeku qabna. Ummati Oromoo gara jabiina barachuu fi hojiin argisiisuu qaba. Yakki yakka hunda caalu nu irratti raawwatamuun kan wal gitu ,qabsoo hadhaawaa gaggeessuun dirqama keenyadha. Kanatti tarkaanfataa jiraachuu hunduu beeku qaba. Addunyaa fi diinatu filmaata kana nu kaa’e.

Oromoon maal gara jabinni diina keenyaa jedhee akka ciilalluu of keessa maratee taa’u yoo jiraate , kan umama isaa irraa rakkoo qabuudha. Har’a sadarkaan irra jirru, jiraachuu ykn dhabamuu , of oolchuu ykn diinaan dhabamuudha. Har’a qabsoon itti jirru kan keessa ilaallatan miti. Lakkii nu dhiisaa jennee yeroo itti himnnus miti. Jiraachuf ammo, waan itti jirru irraa duubatti yoo jenne kan ciraa itti lafa irraa dhabanuudha. Kan funyaan nu hdahe funyaan dhoofnee, kan nu hamate nu hammatinee deebii kan itti kenninuudha. Kun ta’u baannaan, ykn laafannaan diinni sadarkaa nuuti isa dura dhaabbachuu hin dandeenye irra ga’a. Qabsoon oromoo lola harkaan adeemsifamu keessa kan seeneedha.

Diinni keenya kan nyaate deebisee bulgaafachuu isaatiin waan nu dhiphisu hin qabu. Nuuti kan gaafachaa jirruu, Biyya abbaa keenyaati. Halgaan Biyya keessaa fi alaa kan nu gaafachaa jiru, Biyya abbaa keenyadha. Isaan hegaree isaaniitu isaan yaaddeessee , waan nyaatan isaan bulgaafachiisaa jira. Jaallaatanis jibbanis, jireenyi Amahaaraas ta’ee Tigiree , Jireenya Oromoo fi Oromiyaa irratti hundaa’a. kanaaf waan nuun nu dhiphisu hin jiru. Jarri Itoophiyaa Itoophiyaa jedhanii mankaraaran , jechi Itoophiyaa jettu kun haguuggiidha malee, iyyi isaanii jireenyi keenya badee jechaa jiran. Jarri namni maal naan jedhu hin beekne, Hayilasillaasee har’a lubbuun hin jirreef amma dhiphatan, Oromoo har’a lubbuun jiruuf gonkumaa hin dhiphatan. Nuuti garuu , Amaara kaleessaa fi har’aa jennee garaa laafnaaf.

MIRGA KEENYA IRREE KEENYAAN DEEFFANNA !!!!!.docx

Walleelee Warraaqsaa

[audio

 

Hordoffiin Barattoota Oromoo Yuuniversitii Adda Addaa Wayyaaneedhaan Jabaatus Diddaan Itti Fufe

Aside


Adoolessa 28,2013 Finfinnee

Akka gabaasaa Qeerroo godina Booranaa,Aanaalee garagaraa keessatti akkasuma godina Baalee keessatti haala sochii Qeerroo fi barattoota yuuniversitii fi koollejjii adda addaa irraa galan irrattti quunnamtii dhaaba ABO waliini,ijaarsa uummataa fi haala hordoftoota amantaa Musilimaa irrattis yaaddoo qabduun adda dureedhaan uummata kan nurkaa baasu,kan siyaasa keessa galchaa jiru barattoota jedhuun gara deemanii fi bakka hundaatti hordofiin barattootaa wayyaaneedhaan cimee akka jiru gabaasaan Qeerroo haaluma wal fakkaatuun godinaalee lameen kana irraa nugahaa jira.Isa kanaaf barattoota qabachuuf jecha tarsiimoo jechaa,wal gayii garagaraan barattoota qabachuuf labsachaa jirti kan jedhu odeeffannaan isaa addeessa. Akkasuma kanumaan kan wal fakkaatu godina Addaa barattoota aanaa Sulultaa irraa boqonnaaf galan guyyaa guyyaatti maatiin ijoollee isaanii hordofuu qabdu kan jedhu dirqamni maatii barattootaatti bahaa jira,naannoo naannoo jiranitti basaasota mijeeffatuun uummata naannoo kanaa keessatti qopheessaa akka jiru,kunis sodaama barattootni uummata ijaaru jedhuun akka tahe gabaasaan caasaa mootummaa keessaa qabnuun addeesaa jira.

To All Oromo nationals and friends of the Oromo in the Diaspora,

Aside

July 24, 2013
 The Oromo Youth Self-Help Association (OYSA), in collaboration with other sisterly associations:  the Oromo Community Organization (OCO) of Washington D.C. area, and the Oromo Studies Association (OSA), has organized a peaceful protest to be held in Washington, D.C., in front of the White House and the US State Department, on Friday, August 02, 2013 to request the US administration put pressure on:
  • the Ethiopian regime to stop the mass killings & displacements of Oromos in Mayu Muluqqee, Qumbii, & Cilaqsan in East Hararge, Manasibu in West Wollega and Moyale in Boranaa of Oromia,
  • the Ethiopian regime to release Bekele Gerba, Olbana Lelisa and thousands of Oromo political prisoners,
  • the UNHCR, Egyptian, Yemen and Djibouti governments to protect Oromo refugees in Egypt, Yemen and Djibouti as well as respect the UN convention on political immigrants.
All Oromos and friends of the Oromos living in metropolitan areas of Washington D.C. (Maryland, Virginia), Pennsylvania, NY, Texas, Minneapolis, Seattle, Atlanta, etc are kindly asked to stand with us and advocate for our people who have been unjustly killed, displaced, incarcerated and silenced. This is also to protest against the inhumane treatment of Oromo immigrants in Egypt, Yemen and Djibouti. Together we can make a difference by speaking up for our people. We should say ‘Stop’ to the dictatorial regime in Ethiopia, and uplift the voice of our people to the world forum. It is evident that our people are suffering because of their identity, outlook and beliefs. Therefore, this is the time when you can take a practical action by standing with them and telling about their pains, which we all carry with us. Every shout and every protest will eventually make a difference!
 
Let’s act and march together, let’s stand side by side in large numbers and show to the world that we are serious about our people’s rights. Let’s show again and again to the US policy makers that we are indeed a strong force to reckon with and shall not be ignored.
 
On our previous protest of January 25, 2013 we proved that the Oromo youth is the real engine of Oromo power as we stood together with our seniors in extreme weather carrying placards, shouting slogans, and singing “Tokkummaa Tokkummaa”. Come and join us again! Don’t let any business or reason stop you! As we have done before, let’s make every effort to be there for our brethren on this day. This is a tiny sacrifice that we can pay for our nation Oromia!
 
Please also share this announcement to all in your domains; through social media such as facebook, twitter, email, via phone, paltalk, blogs, front-pages of websites, through radio/TV and personally in social gatherings.
 
United we stand, divided we fall!
 
 Abebe Etana,
Chairman of the Oromo Youth Self-Help Association (OYSA)/WWDO, Washington, DC
 
Protest Date:     Friday, August 02, 2013
Protest Time:    9:00 AM – 1:00PM
Protest Place:   In front of The White House 1600 Pennsylvania Avenue NW   
 
Washington, DC 20500 and then march to US State Department, 2201 C Street NW, Washington, DC 20520
 
 Contact:            –   Oromo Youth Self-Help Association, Washington D.C.:
                                  Tel. 202-705-6585
   –       Oromo Community Organization, Washington D.C.: Tel. 202-234-1151

OSA 2013 Annual Conference Program

Aside

OSA_QNewsletter_April2013

P.O Box 32391, Fridley, MN55432

www.oromosudies.org

OSA 2013 Annual Conference Program

HowardUniversity

Blackburn Digital Auditorium

2400 6th St. NW, Washington, DC20059

 Theme: Examining Paths to Oromo Empowerment in the 21st Century

Keynote Speakers Legendary Artist Kadir Said

Jiruu fi Jireenya Artistoota Oromoo Biyya Ambaa fi Qabsoo Bilisummaa Saba Oromoo  

Introducing Kadir Said

kedirseid

Artist Kadir Said

Artist Kadir Said was born in Eastern Oromia, Gara Mulata district at a place called Watar. As a person who was grown in the rural Oromian region where the population practice their original culture, Kadir was raised singing and dancing Oromo traditional songs and dances of that area such as daddaaqsaa, uruursuu, dhiichisaa, hellemaa, faaruu loonii, darashii, mirrisa. At a young age he says he started withuruursuu, a song which is used to keep babies quiet when they are crying. Kadir says he was inspired by famous singers mainly Ali Birra and others such as Abdi Qophe, Abubakar Musa, Ali Shabbo, and Hessein Adam who at the time were singing from Harar radio station, the only radio station in Afan Oromo which operated for few years during the final years of Haile Sellassie. He started singing with modern musical instruments with Ali Shabbo. More visit   www.oromosudies.org

“እኛም በመጀመሪያ ደረጃ ኦሮሞ ነን።” – በዲያስፖራ ያለውን የወቅቱን የኢትዮጵያ ፖለቲካ በማስመልከት በአውሮፓ የኦሮሞ ወጣቶችና የሴቶች ማህበራት የጋራ መግለጫ

Aside

በአሁኑ ወቅት የኦሮሞ ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ እድገት እርር ድብን ያደረጋቸው የአጼዎቹ ቡችሎች በአጼዎቹ ልጆች በተፈጠሩ ሚዲያዎች ላይ አንድን ግለሰብ በማስታከክ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የቃጡትን ሀሰታዊ የፖለቲካ ዘመቻ ለህመማቸው ፈውስ ሳይሆን ማባባሻ እንደሆነ ልናስጠነቅቃቸው እንወዳለን።

ነጻነት ዲሞክራሲና እኩልነት ስራ ላይ በሚውልበት ሀገር ውስጥ እየኖሩ ስለነጻነት ዲሞክራሲና እኩልነት የማይረዱ ግለሰቦች በምን አይነት መልኩ ሊማሩ እንደሚችሉ መገመት አዳጋች ነው። ለማመን በጣም አስቸጋሪ የሚሆነው ደግሞ እነዚህ ግለሰቦች በትምህርት ደረጃ ማእረጋቸውና በአስተሳሰባቸው መሀከል ያለው ርቀት የሰማይና የመሬት ያህል መሆኑ ነው።

ለመሆኑ ማነው እነሱን የኢትዮጵያ ባለቤትና የኢትዮጵያዊነት ትርጉም ፈቺ ያደረጋቸው? የፈለጉትን ንፁሕ ኢትዮጵያዊ: የፈለጉትን ጠንካራ ኢትዮጵያዊ: እንዲሁም ባንዳ ወይም ከሃዲ እያሉ የሚጠሩበትን መስፈርት ማነው የሰጣቸው? የአጼዎቹ አሊያም የአምባገነኑ የደርግ ስርአት መስፈርት መሆኑ ነው?

አክራሪ ወይም ሽብርተኛ የሚለውስ ከመለስ ዜናዊ ተኮርጆ ነው?

ከሁሉ አስቀድመን እነሱ በሚረዱት የሳባ ፊደል ሀ ብለን ልናስተምራቸው የምንወዳቸው ነጥቦች:

1ኛ፡ አሁን ኢትዮጵያ ተብላ የምትጠራው ኢምፓየር የአጼዎቹ ንብረት ሳትሆን አጼዎቹ በጉልበት የፈጠሯት እንደሆነች፡ ያም ማለት የኢትዮጵያ ወራሾች የአጼዎቹ አመልኪዎች ብቻ ሳይሆኑ የአጼዎቹ ሰለባዎችም መሆናቸውን፡

2ኛ፡ ኢትዮጵያዊነት ነህ፡ነሽ ተብሎ የሚሰጥ ዜግነት ሳይሆን ህዝቦች በፈቃዳቸው ወደው የሚቀበሉት የማንነት መገለጫ መሆን እንዳለበት፡ ያንን ለማምጣት ደግሞ ለምን ቅድሚያ ኦሮሞ ነኝ አልክ እያሉ የጥላቻና የሀሰት ዘመቻ በጀዋር ወይም በሌሎች ኦሮሞዎች ላይ በመክፈት ሳይሆን ውይይቶችን በማካሄድና ነጻ የሃሳብ መድረኮችን በመፍጠር እንደሆነ::

እኛ በአውሮፓ የኦሮሞ ወጣቶችና የሴቶች ማህበራት በአሁኑ ወቅት በአልጀዚራ ላይ ቅድሚያ ኦሮሞ ነኝ በማለቱ ብቻ በፖለቲካ ምሁሩ ጀዋር ላይ የተከፈተውን የሀሰት ዘመቻ ማውገዝ ብቻ ሳይሆን ለመከላከልም በመገደዳችን ይህ አይነቱ አጼያዊ ዘመቻ እስኪያቆም ድረስ ከቅርብ ጊዜ በፊት ከሰላም ወዳድ የአንድነት ሀይሎች ጋር የጀመርነውን የቅርርብ ዲያሎጎችና የሀሳብ ልውውጦች በይበልጥ ልንገመግምው ወስነናል። ምክኒያቱም አንዳንድ ጉዳዩን ሊረዱ የማይችሉ ወይም ሊረዱ የማይፈልጉ ግለሰቦች የኛን የቅን አካሄድ እጅ እንደመስጠት አድርገው ሲሰብኩና የኦሮሞ ህዝብ ትግልንም ውጤት አልባና ውድቅ አድርገውም ሊጽፉ ሲሞክሩ ይታያሉ።

በአጼዎቹና በአምባገነኑ ዘመን የነበረውን የኦሮሞ ህዝብ ፖለቲካዊና ማህበራዊ መልክና ይዘት ከአሁኑ ጋር ሲነጻጸር ያለውን ለውጥ በፊልም ካላሳየናቸው በቀር እንደማይገባቸው አሁን አሁን ተረድተናል።

ከ 15 እስከ 25 ሚሊዮን የሚጠጋው በቋንቋው እየተማረ ያለው የኦሮሞ ልጅ በማን የትግል ውጤት እንደሆነ ምናልባት በእግዚአብሄር መልዕክተኛ ካልተነገራቸው በቀር ሰው የሚነግራቸውንም ሆነ በአይናቸው የሚያዩትን ማመን ተስኗቸዋል።

ያም ሆነ ይህ እነዚህን ትምክህተኞች በወንድማችን ጀዋር ላይ እያደረጉ ያሉትን አጼያዊ ዘመቻ ለራሳቸው ህልውና ሲሉ እንዲያቆሙ እያስጠነቀቅናቸው፡

1ኛ፡ ሌሎች በዲያስፖራና በሀገር ቤት የሚገኙ የነጻነት: የዲሞክራሲና የእኩልነት መብት ታጋዮች ሁሉ ይህንን አጼያዊ ዘመቻ እንዲያወግዙ እንጠይቃለን።

2ኛ፡ በዲያስፖራና በሀገር ቤት የሚገኙ ሁሉም የኦሮሞ ኮሚዩኒቲዎች፡ የባህልና የጥናት አካዳሚዎች፡ የወጣቶችና የሴቶች ማህበራት እንዲሁም የፖለቲካ ድርጅቶች ይህ ዘመቻ የተከፈተው በጀዋር ላይ ብቻ ሳይሆን በኦሮሞ ህዝብ ላይም እንደሆነ አጢነው ተገቢዉን እርምጃ እንዲወስዱ እናሳስባለን።

እኛም በመጀመሪያ ደረጃ ኦሮሞ ነን።

July 24, 2013

Oromo Youth Association in Europe: London/England
Oromo Women’s Association in Europe: Munich/Germany

Contact us: abasuraa@yahoo.com

Walgahii Ergamtootni Mootummaa Wayyaanee Magaaalaa Edmonton Kanaadaatti Karoorfatan Qabsoo Cimaa Hawaasa Keenyaan Fashaleera!

Aside

Walgahii/maree ergamtootnii fi bakka bu’oonni Mootummaa Wayyaanee waa’ee gurgurtaa boondii hidhaa/jallisii laga Mormoriif magaalaa Edmonton Kanaadaatti gaafa Adoolessa 20 bara 2013 gaggeeffachuuf karoorfatan mormii fi dura dhaaabbannoo cimaa hawaasni Oromoo fi miseensonni hawaasota biroo impaayerittii irraa dhufan taasisaniin fashaluu danda’eera.

Bifa qindoomina, sirna naamusaa fi tartiiba qabuun mormii fi dura dhaabbannoo hadhaawaa hawaasni keenya magaala kanaa fi naannoo ishii jiru adda durummaan of kennuudhaan maanguddoo, shamarran, ijoollee/daa’imman, dargaggoo fi ga’eeyyii otoo hin jedhiin heddumminaan hiriiruudhaan gamtaa fi jabinaan taasiseen walgahiin ergamtootaa fi bakka bu’oota mootummaa abbaa hirree Wayyaanee (Qaama Imbaasii wayyaanee irraa dhufe dabalatee) diigamee fashaluudhaan, konkolaattonni isaan ittiin dhufan yeroodhaaf to’annaa poolisaa jala oolanii, deggersa humna poolisaa fi qaama bulchiinsa magaalichaan Autoobisa magaalaa (City Bus) poolisnii fi bulchiinsi magaalaa qopheessetti fe’amanii karaa boroo/dudduubbee galma walgahichaan hari’amanii baqachuu danda’aniiru. Qabsoon hawaasni keenya guyyaa kanatti godhes kan ergamtoota wayyaanee kana qixxaan mormu qofa otoo hin taane sagalee, gaaffii fi kaayyoo haqa isaa fi uummata isaa qaamni poolisa naannoo, qaamni bulchiinsa magaalaa, fi kanneen biroo dhimmi akkasii ilaalus akka hubatanii shoora karaa isaanii taphatan murannoodhaan ifattti tattaaffii jabaa gochuudhaan gurra hawwatee sagalee isaa haalaan dhaggeessifachuudhaan irra aanuu danda’eera.

More on:- http://www.Gadaa.com

Iyyata Qonnaan Bultoota Oromoo Wallagga,Aanaa Anfilloo

Aside

Oromian resistance

Iyyata Qote-Bultoota Aanaa Anfilloo

Nuti Uummatni oromoo jiraattoota qote bulaa godina Qellem Aanaa Anfilloo gandoota Dullii,Garjeeda Heenaa,Waaroo,Fandacha,Yaarer,Ashii, Eeneche, Suddii,Alaku Kusaaee fi Geellaa keessa kan jiraannu iyyata keenya kan nuuf birmatu rakkina ilmaan oromoo irra gahuuf yeroodhaa yerootti kan hordofuu fi ilmaan oromoof dhaabbatee mootummaa abbaa irree Wayyaanee; yakka malee ilmaan oromoo mana hidhaatti guuraa jiru waliin walaansoo bara dheeraa gaggeessaa kan jiru dhaaba ABOtti walii galteedhaan iyyannaa keenya dhageessifanna. Tokko lamaan nu hubadhaa!

1. Nuti yakka hidhamneefiyyuu ifatti gaaffii dhiyeessaa jirruuf deebii quubsaa hin argannu qaama nu hidhe kana irraa,kan itti harkifatee nuun jedhamu bosona mootummaan dhaabe keessa qonnaa qotattanii, qabeenyaa keessa kan dhuunfaa taasiftanii,.. kan jedhuun nu yakku garuu kunis rakkina hamma kana keessa kan nu buusu nyaata dhabnee, bakka bultii namni 5n keessa buluu hin dandeenye keessa nama 30 oliin bulaa kan jirru hirribaa fi bishaan dhugaatii dhabnee rakkina kana keessa kan jirru abbaan warraa gandoota kanneen irraa ammallee rakkina kana dandamachaa nuti mootummaa abbaa hirree mootumma wayyaaneef hin jilbeenfannu kan jedhu tokkummaa keenya dhaabni Adda Bilisumma Oromoo akka nuuf hubatu dhaammanna.

Guyyaa hidhamnee kaasnee kunoo hanga haraatti guyyaa 30 ol lakkoofsisneerra. Nu keessaa namoota siyaasaaf shakkaman maatiin isaanii nyaatallee akka hin geessineef dhoksamanii kan jiran jiru,mirga uumamaan nuuf kenname dhabneerra,mee ilaalaa yaa firoottankoo,yaa ilmaan oromoo keessaa fi ala kan jirtan qabeenyaa mootummaa balleessitan jedhanii kan ittiin nu yakkaa jiran lafti isaa kanuma keenya, kan ormaa miti,kan warra Goojjamootaa fi Tigireef kannamee jiru hin tuqamu select tahee kan oromoo qofatu qabeenyaa mootummaatti naanneffamaa jira. Gaaffii kanaa yoo dhiyaate yaada ABOti kuni jedhuun

Iyyata Qote Bulaa Anfilloo.docx

Hawaasi Oromoo Afrikaa Kibbaa Wagahii Dhaabi G7 Maqaa Ethiopian Qopheesse Irratti Kaayyoon Oromummaa Maal Akka Tahe Ibsuun Mooraa Qabsoo Oromoo Tiksan

Aside

Walgahiin G7 maqaa “Ethiopian community of South Africa” tiin qophaawe kan ” MARII GUDDAA HAALA ITOOPHIYAAN AMMA KEEYSA JIRTU FI DHIMMA ABBAYYA ” Jedhu Adoolessaa 21 2013 sa,aa 3:00pm-10:00pm kan deeme yammuu tahu Namoonni walgahicha irratti argaman,
1.Professor MINGA NEGASH ,
2.Professor MAMO MUCHE yammuu tahan
3.Dr.Dima Nogo German Frankfort irraa Skypen
4.Profssor BIRANU ABAGAZ Amerikaa irraa Skypen
5. Ato Kidane Alamayo Amerikaa irraa Skypen
Dabareen waa’ee ITOOPHIYAAN takka lama hin taatu, jedhuufii gaaromina abbootii isaanii warra akka Minilik fii kkf faarfataa Itoopiyaan biyya seenaa GUDDAA qabduufii falaasafa cimaa fii gadi fagoo irratti jaaramte tan yaada dhiphaa sabaafii sablammii jedhuun diigamtuu akka hin tahin bookkisaa turan.
Obbo Diimaan gama isaaniin gadfageenyaa dhimmoota Oromoo fii haala yeroo ammaa ummanni keenya keeysa jiru tuquu baatullee hamma tahe Seenaa Oromoo dabre fii Oromoon mirgadhablee taheem jiraatuu hubachiise. kuniis maaltu abdii fii hamilee warraaqsaan akka dhimma keenya dubbatu isa dhoorke gaafii jettu hirmaattoota Oromoo walgahicha akka walgaafatan godhullee waan Habashoonni haasawaa oolaniin hedduu waan waldhabuuf sabboontoti Oromoo achitti argaman qaanfachiifna jedhanii itti qophaawanii taa’anilleen yaada isaanii liqimsanii gara Habashootaatti deeffatan.
Oromoon Afrikaa Kibbaa jiran dhimma cimaa Oromummaa fii Oromiyaa akkasuma seenaa sabichaa irratti badaalee dur keeysa deebi’ee waraanu kana tokkummaan dura dhaabbatanii seenaa Oromoo kan dhugaa fii mamii hin qabne yaadachiisuun seenaa dharaa kan Habshoonni dhugaa dabsanii dhara dhugaa fakkeeysuun tokkummaa sobaa addunyaa fii sabaafii sablammii Itoophiyaatiin dhamaasaa turanii fii jiran dhaabanii dhugaan yoo kan hegeree biyyattii fii nagaya waaraa barbaadan taate mirga Ummatootaa abbootiin isaanii sarbaa turan akka ol’aantummaatti ittiin boonuu dhiisuun dhiifama gaafatanii Kara fuuladuraatti akkamitti walqixummaan Saba,Sablammii fii namtokkee itti eegama?
Sirna impaayerummaa diignee akkamitti sirna dimokraasii dhugaa irratti hundaawe akkamitti Ummatoota kaleeysa miidhaa turre kana waliin jaarrannee nagaan jiraanna?
Araaraa fii sirna nagaa fidu tokko akkamitti jaarra yoo hin jedhin ammallee dogoggora kaleeysaa irraa baratuu dhabuu keeysan nutti agarsiisaa jira waan taheef,

Seenaa Oromoo fii waan Oromoo baasu oromumaatu beeka waan taheef murnoonni yartuun Oromoo bakka buunaa ja’anii abdii hin jirre isinii kennaa jiran yoo jiraatan akka Saba Oromoo bakka bu’uudhaan dhimmoota Oromoo dubbatuu hin dandeenye afaan tokkoon waltajichaaf akeekame.
Dhumarratti waltajiin kan Oromoo tahuun Professoroonni isaan afeerratan kan qaamaan achitti argaman morma isaanii gadqabanii dhimma hagana cimaa kana waltajjii takka fii sadarkaa kana irratti fayyaa fii furmaata argamsiisuun akka hin dan’amne amanuun marii dhawaataa akka barbaachisu eeranii mataa raasuu akka sa’a mataa keeysa dhawamee ija isaanii shukkuumataa baha.
Waltajicha keeysaa kan Nama gammachiisu,
1, Namoonni Oromoo achirratti argaman hundinuu dhimma kanarratti yaadaan tokko qabu.
2,Karaa amantiillee Oromoon dachaa miidhamuu isaa warreen Oromoo tahanii amantii bakka bu’anilleen kana ibsatuudha.
3,Warri qaama jijjiramaa jechuun Habashoota jalatti ijaaraman tkko tokkos walgahicha irratti afeeramanilleen osoo hin hafin furguggee kanaan dhawamnaan nuti bakka yaadaa fii qaamni Oromoo jiru jira jechisiifaman.
4,Oromoo community of South Africa ” Waldaa Oromoo Afikaa Kibbaa waan kana dura bu’iinsaan gochaa farrummaa Oromoo kan Habashootaan geggeeyfamaa jiru kana itti dammaquun tokkummaa kaayoo Oromummaaf dhaabbatan.
Gabaamumatti Walgahiichi Kan G7n tahuu irra kan Oromooti yoo jenne bareedaa ture.

Hawaasa Oromoo Afirkaa Kibbaa

I.U.Of!!

Read More:-

sa.docx

sa2.docx

Diddaa Qotee bulaa Oromoo Daran Jabaachuu Irraan Hidhaan Wayyaanotaa Hammaate

Aside

Adoolessa 22,2013 Finfinnee

Dhiibbaan mootummaan Wayyaanee ilmaan Oromoo irratti gaggeessaa dhufe daran jabaachaa kan dhufe Godina Shawaa bahaa aanaa Adaaa Bargaa keessatti gaaffii mirgaa qotee bultoota oromoo irraa isa mudate dura dhaabbachuuf qotee bultoota Oromoo mana hidhaatti guuraa jira.Qotee bulaan Oromoo galmee Tarreessaa Daadhii jedhamu jalatti hidhaman 14 isin akeeka ABO galmaan geessisuuf hojjetu sababaa jedhuu ukkaamsanii hidhamanii jiran.Qotee bultootni Horroos hidha laga Nasheen kan wal qabate gaaffii mirgaa beenyaa gaafachaa kan turan yoommuu tahu yeroo ammaas gamtaan bulchinsa Godina Horroo Guduruu gaafachuun akka gaaffii gaafatan hatattamaan deebiuuf ggaafatanii jiran.Mootummaan Wayyaanees diddaa qotee bultoota irraa itti jabaachaa dhufe dura dhaabbachuuf yaaddoo jabaa keessa seenee jira.

Qonnaan Bultooti Oromoo Godina Qellem Aanaa Anfilloo Irraa Mana Hidhaa Wayyaanee Jiran

Aside

Gabaasa Qeerroo Ona Anfilloo Adoolessa 21,2013
BilisummaaIlmaan Oromoo Oromummaan yakkamuun ona Anfilloo irraa mana hidhaatti guuramaa akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama.Kunis ammallee kan itti fufee jiru yoo tahu yeroo dhiyoodhaa asitti gandoota ona Anfilloo keessaa ganda 11 kan tahan irraa qote bulaa abbaa warraa nama 30 ol hidhamani kan jiran yoo tahu dimshaashatti akka gabaasaan naannicha irraa addeessutti namootni 300 ol tahan mana hidhaa magaala Anfilloo Muggii fi ganda Ashii keessatti hidhamanii jiraachuu isaa gabaasaan yeroodhaa yerootti kan addeessaa jiruudha. Namoota kanneen ganda Dullii jedhamuu fi akkasuma namoota yaraa ganda Ashii fi Garjeeda irraa arganne fuula kana irratti attach tahee kan jiruudha. Ammallee namoota hafan hordofuun Qeerroon ona sanii gabaasaa dhiyeessa.

Godina Qellem Aanaa Anfilloo Gandaa Dullii Irraa Qote

Bultoota Hidhamanii Jiran

Lakk. Maqaa Ganda
1 Qannoo Dhaabaa A/Anfilloo Ganda Dullii
2 Daffaraa Shuumaa ,, ,, ,,
3 Masarat Xintii ,, ,, ,,
4 Dassaaleny Ittaanaa ,, ,, ,,
5 Baqqalaa Damisee ,, ,, ,,

Hidhmtoota Anfilloo.docx

Jawar Mohammed’s Clarification on Minnesota Speech

Aside

July 20, 2013 (The Gulele Post) — In recent weeks, several video clips from my speeches at various events have been systematically edited to present a narrative that portrays me in the worst moral and political light. The latest of these doctored videos are pieced together to create the impression that I was advocating violence against Christians in Ethiopia. Needless to say, this is a calculated and horrendous political strategy so commonplace in the Ethiopian political landscape. Let me say as clearly as I can: I find such views so revolting and so repugnant that it has no place in any civil political discourse. Whatever motivated those who engaged in EPRDF style character assassination, this past week has given us an impeccable evidence about the state of our media and the place of truth, and journalistic ethics in their operations.  It is also ironic that many of the individuals and  groups engaged in this propaganda are the same people who  went a long way to disparage me as ’naïve’,  ‘spineless’, and ‘passivist’ for writing and speaking about nonviolence. Given the sensitivity of the issue and the malicious manner in which these videos were edited and presented, I want to take this opportunity to explain the context in which that particular speech was delivered.

On May 25, 2013, I was invited to speak at a town hall gathering organized by Risala International, a consortium of three Minnesota-based mosques. There were several prominent spiritual and secular leaders from various communities in North America. Present were also representatives from the Minnesota delegation to the U.S. congress. Based on my own observation and the organizers account, the audience consisted of Muslim Oromos, non-Muslim Oromos, non-Oromo Muslims, and Ethiopians of other faiths.

Read more:- http://www.gulelepost.com