Waggaa Haaraa Ilaalchisuun Dhaamsa ABO

Aside

ABO

Amajjii 2015

  • Miseensota ABO QBO Dirqama Duraa Godhatuun Qabsootti Dhaabbataa Jirtan;
  • Waraana Bilisummaa Oromoo Bilisummaa Oromoo Dhugoomsuuf Wareega Qaalii Baasaa Jirtu;
  • Dargaggootaa Oromoo, Sirnaa fi Diina Farra Oromoo fi Bilisummaa Oromoo Irratti Finciluun Mirga Ummata Keessaniif Falmaa Hadhawaa garuu Boonsaa Irratti Cichitanii Argamtan;
  • Ummata Oromoo, Sirna Gabrummaa Haalaan Hadhaawaa fi Umurii Dheeraa Of Irraa Darbatuuf Qbsoo Haqaa of Irratti Irkannoo Qofaan Gaggeessaa Jirtu;

Akkasumas Firoottan QBO

Baga waggaa haaraa 2015 geessan. Waggaan haaraa kunis waggaa ummatni Oromoo bittaa alagaa of irraa kuffisee bilisummaa fi walabummaa biyyaa isaa qabsoo isaatiin itti gonfatu akka tahu, akkasumas diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamee, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahu ABOn hawwa.

Waggaa haaraa seene kana keessa maaltu raawwatamuu qaba? Fedhii fi hawwiin ummata qabsoofnuuf akkamiin guutama? gaaffiilee jedhaniif deebii gahaa fi qabatamaa kennuuf waggaa dabre keessa kan raawwatamee fi kan hanqate ilaallatuun fardii dha. Kanaaf bara 2014 keessa haala dhaabni keenya ABOn keessa ture, haala ummata keenyaa fi haala diinaa wal yaadachiisuu feesisa.

Guyyaa ummatni Oromoo gabrummaa jalatti kufee eegalee mootummootni Itophiyaa sirnoota gara garaa fi mootummaa adda addaa diriirsan irratti wal jijjiiruun kan mul’ataa ture tahullee jijjiirraan sirnaa fi mootummootaa ummata Oromoo irraan miidhaa irra caalaa dhaqabsiisuu fi mirga uumaa fi seeraan qabu dhiphisuu malee isaanii ummata Oromoo akka ummataatti ilaalanii mirgi isaa akka kabajamu yeroon fedhii itti agarsiisan hin mul’atne. Mootummootni Itophiyaa hundi akkaataa itti qabeenya ummata Oromoo saaman, ummata Oromoo hamilee cabsuun bittaa jala turfatan irratti karoorfatuun hojjatan. Kanas gochaan isaan ummata Oromoo irratti bara baraan raawwatan ifatti agarsiisa. Addatti ammoo mootummaan Wayyaanee Itophiyaa bituuf erga humnaan of labseen asitti gochaalee ummata Oromoo qofa osoo hin taane ummatoota hunda dheekamsiise, gadadeesse, diinummaa babal’ise fi ummatoota gaddisiise ifaa fi dhoksaan raawwatuun impaayera humnaan bitaa jiru kufaatiitti fi gadadootti oofuu irratti argama. Mootummaan Wayyaanee/IHADG gaaffii ummatootaa karaa nagaa deebisuu irra maaf gaaffii mirgaa kaaftan? jechuun ukkaamsuuf humnatti gargaaramuu filatuun ummatoota caalaatti fincilsiisaa fi mirga isaaniif akka falmataniif kakaasa jira.

Ummatni Oromoo mootummaa kan kiyya jedhuu fi dantaa isaaf dhaabbatu dhabuu irraa waggoota dheeraaf qabsoo wal irraa hin citni geggeesse. Hawwii fi fedhii ummata Oromoo kana guutuuf ABOn dirqama qabsoo Oromoo hogganuu fudhatuun qabsoon bilisummaa fi walabummaa geggeessaa jiruun injifannoolee hin tuffatamne argamsiisuu irratti milkaa’ullee kan hafatee jiru hubatuun QBO finiinsaa akka jiru hubatamaa dha. Falmaa diina irratti adeemsisaa jiru kanaanis caasaalee fi ijaarsa diinaa ummata Oromoo irratti xiyyeeffatan, lukkeelee diinaa Oromiyaa fi ummata Oromoo keessa jiraataa isa basaasuu fi saamuu keessatti qooda kennan, waraanaa fi humna baasasa diinaa ummata Oromoo mirga isaaf falmatu ajjeesuu fi hiraarsuu irratti bobba’an irratti tarkaanfiilee hedduu fudhatuun adaba malu kennaafii ture. Kana keessatti WBO goleelee Oromiyaa adda addaa keessatti tarkaanfii fudhataa tureen QBO deebii quubsaa argatu malee kan hin dhaamne tahuu mirkaneessuun caalaatti mooraa diinaa dhiphisaa fi diigaa akka jiru ifaa dha. Kun ammoo bara haaraa kana keessa hanga ummanti keenya mirga isaa harka galfatu jabaatee kan itti fufu tahuun hin shakkisiisu.

QBO ABOn durfamu har’a sadarkaan irra gahe amansiisaa fi kan humni kamiyyuu ukkaamsuu hin dandeenye tahuu sochii bal’aa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru irraa ni hubatama. Sochiilee roga afran Oromiyaa keessatti finiinaa turanii fi jiran kana keessatti qoodni maadheelee ABO, dargaggootaa fi ummataa ol aanaa tahuun hin falamsiisu. Waggaa dabarsine keessa Oromiyaa keessaa bakki itti dargaggoo fi ummatni fincila itti hin adeemsifamiin hafe hin jiru jechuun ni danda’ama. Keessattuu manneen barnootaa sadarkaa ol aanaa irraa hanga gidduu galeessaatti shira diinaa saaxiluu fi mirgi ummata Oromoo akka kabajamu gaafatuun diddaan agarsiisan kanneen haqaaf falman hunda kan boonsee fi gammachiise, mooraa saamtotaa fi cunqursitootaa raasee fi sarde ture.Dhaamsa-ABO-Waggaa-Haaraa-2015-

Godina Dhiha Oromiyaa Magaalaa Gimbii Keessaitti Dhaddachi Maana Murtii Godina Wallagga Dhihaa Galmee Hidhamtoota Oromoo 32 Cufe.

Aside

Gabaasa Qeerroo Gimbii Muddee 30,2014
Muddee 26 fi Muddee 27/2014 Godina Dhiha Oromiyaa magaalaa Gimbiitti Dhaddachi Mana Murtii Godina Wallagga Dhihaa galmee hidhamtoota Oromoo Oromummaan yakkamanii hidhamanii himatamaa jiran ilaaluun ilmaan Oromoo 32 bilisaan gadi lakkisee galmee hidhamtootaa cufee jira.Mootummaan abbaa irree Wayyaanee sobaan Ilmaan Oromoo yakkee balleessa malee hanga barbaade erga hidhatti ukkamsee booda, galmee sobaan qindeessee ittin ilmaan Oromoo hidhee dararaa ture turtii je’oota hedduu fi waggootan lakka’amuu booda bilisan gadi lakkisuun haamilee fi sammuu ilmaan Oromoo erga torture godhee booda gatii kan hin qabne ta’uun beekamadha. Ilmaan Oromoo jumlaan ukkanfamanii manneen hidhaa Wayyaanee garaagaraa keessatti argaman hundi Oromoo ta’anii dhalachuu fi ani Oromoodha, mirgi keenyaa sarbamuu hin qabu waan jedhanii dubbatan qofaaf yakkamaa ta’an malee balleessa kan hin qabne ta’uun beekamadha.
Kanaafuu manneen murtii Oromiyaa dhugaa jiru hubachuun tarkaanfii sirrii fi seeraa warreen fudhachaa jirtan galatni keessan bilisummaa haa ta’uu jechaa ilmaan Oromoo manneen murtii Wayyaanee garaagaraa keessa jirtan waan dhugaa hojjettaniif midhaan fedhe iyyuu yoo isin irra ga’ee uummatni Oromoo cufti dugda keessan duuba jiraachuu hubachuun dhugaa Uummata keessanii fi haqa uummata Oromoo afaan qawween dabsamaa jiru akka dura dhaabbattan amma illee waamicha keenya dabarsina. Maqaa fi galmee himata ilmaan Oromoo irra bilisaan gadi lakkifaman kan isin qaqqabsifnu ta’uu ni hubachifna!!

Waranni fi Humnootni Tikaa Wayyaanee Naannoo Magaalaa Jimmaa fi Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa Qubate.

Aside

Gabaasa Qeerroo Mudde 29,2014  ,Jimma

dsc02197

Mootummaan Wayyaanee Yuuniversitii Jimmaa Keessaa Humna Waraanaa fi Tikaa Qubsiise, Amajjii 1 Guyyaa WBO fi Bara Haaraan Wal Qabsiisee Barattoota Yuuniversitii Kaanis Jeeqaa Jira.

Goototni barattootni Oromoo Yuuniverstiilee fi kolleejjota jiran keessatti gamtaa tokkummaa isaanii jabeeffachuun gaaffii mirga abbaa biyyummaa gaafatneef deebiin sirnaa fi seera qabeessi nuuf kennamuu qaba jechuun warraqsa FDG wal irraa hin citne bifa garaagaraan gaggeessa jiraachuun mootummaa Wayyaanee gaaffii karaa nagaa fi dimookiraasii dhiyaateef deebii waraanaa fi ajjeechaa kenneef yaaddoo ulfaata ciniinsuu hamaa itti ta’ee jira. Wayyaaneen gaaffii karaa nagaa gaafachaa jirruuf deebii ajjeechaa jumlaa dugugginsa sanyii, hidhaa jumlaa, biyyaa fi barnoota irraa nu arii’atullee warraaqsa FDG bifa qindaa’een irratti gaggeessineen Wayyaanee tapha addunyaa si’anaa keessa baasaa jirra, kun dargaggoota barattoota Oromoo , hawwasa Oromoo fi jarmiyoota qabsoo bilisummaa Oromoo akka waliigalaatti sochii warraaqsa FDG Qeerroon bilisummaa Oromoo qindeesse irraa qooda fudhataniif injifannoo boonsadha, Wayyaneef yaaddoo fi ciniinsuu dhumaa dhalaa jira.

Haala kana irraa Wayyaaneen hedduu sodaachuun mooraalee Yuunibarsiitii akka Jimmaa, Mattuu, Amboo, Walqixee, Wallaggaa , Gimbii, Shambuu, fi Walisoo humna poolisii federaalaa bobbaasuun eeggumsa guddaa gaggeessuu irratti xiyyeeffattee jirti. Addatti Yuunibarsiitii Jimmaa fi Magaalaa Jimmaa irratti humna waraana guddaa bobbaasuun eegumsa itti jira.

Haala kanaa Muddee 29,2014  mooraan Yuunibarsiitii Jimmaa Humna tikaa Wayyaaneen guutamee jira. dabballootni Wayyaanees barattoota Oromoo fi ilmaan Oromoo barsiisotaa hanga hojjettoota olaanoo Yuunibarsiitichaa fi hojjettoota gadi aanoo Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa keessatti argamaan hundumaa irratti hordoffii guddaa gaggeessa jiru.

Mootummaan Wayyaanee  sochii uumata Oromoo addattis dargaggoota Oromoo irraa soda waan qabuuf wagga haaraa fi guyyaa WBO irratti FDG ni ka’a sababaa jedhuun mooraalee barnootaa akka aadeffate humna waraanaan doorsisuu eegalee jira.

Olola Misoomaa Wayyaanee EPRDF fi Dhimmi Filannoo Nu Hin Laalu Jedhchuun Uummanni Wallagga,Aanaa Qellem, Anfilloo Diddaa Itti Fufan.

Aside

diddaa9Gabaasa Qeerroo Qellem, Anfilloo Muddee 29/2014

Dhimma Filannoof uummata walitti qabanii mariisisuuf karoorfame torbee darban kana Muddee 22,2014 irraa kaasee guyyoota lamaaf, Qellem Anfilloo irratti uummanni argamuu diduun feshelaa’e.

Odeessi Qeerroo Anfilloo har’a Muddee 29,2014 addeessaa jiruun, mootummaan Wayyaanee yeroo ammaa dhimma filannoof hanga gandaatti gadi buusee uummata mariisisuuf caasaa isaa kanneen amanamoo ta’an dirqisiisaa jira, akka odeessan kun ibsutti caasaadhumti mootummaa hojii irra jiru dhimma filannoof mootummaa keessumsiisuu didee jira, dhimma filannoo ilaallatu uummata keenyatti dubbannee uummataan jibbamuu keenya irra hojicha dhiisuutu filatama jedhanii ajaja mootummaa kallattii kanaa lagatan mootummaan kan isaaf amanamoo ta’anittis dhimma bahee uummatatti dhiyaachuu eegale, namoota akkasiin torban darban keessa guyyoota olitti caqasaman Anfilloo irratti walgayii guyyaa lamaaf waamicha godhe irratti miseensota isaa kan ta’an walakkaan argaman irraa kan hafe uummanni guutummaatti hin argamin waan hafeef ergamni mootummaa karaatti hafee ammas haaluma kanaan wal qabsiisanii karaa biraadhaan uummata walitti qabuudhaaf misooma biyyee daagaa baasuu kan jedhu gammoojjii irratti uummata dirqimaan akka bahan taasifame kunimmoo isa dhumaa uummanni fincila kaasutti geese, misoomaa fi dhiqama biyyee eeguun mootummaadhaan durfamnee hin beeknu har’a mootummaan kana nu ajajaa jedhanii ajajoota mootummaan ergee kana irratti uummata bobbaasisuuf dirqama itti kenne uummanni of irraa ariye, akka odeessaan Qeerroo ibsutti daandii ittiin uummata bakka tokkotti walitti qabatan barbaachaaf kan deemanis feshale.

Kana malees  kanneen mootummaan dirqama kana itti kennee uummata bobbaasuu qabdu jedhuun caasaa isaa tamsaase kan gara uummataa jiran uummata keenyaan hin jibbamnu jedhanii ajaja mootummaa lagatanii jiru, akka walii galaatti dhimmi filannoo jedhamuu fi namni mootummaa filuudhaaf afaan saaqqatee dubbatu uummata Anfilloo gidduutti balaaleffatamaadha, uummatas tahe Qeerroon ona kana irraa dhimmoota filannoof namootni uummata keessa duula godhan diddaan uumataa daran jabaachuuf akka deemu Qeerroon gabaasa.

Mudde 26,2014 Halkan Yuuniversitii Walqixxee Keessaa Barattooti Oromoo 40 ol Loltoota Wayyaaneen Ukkaamfamuu Qeerroon Gabaase.

Aside

Gabaasa Qeerroo Muddee 27,2014

oromo in ethioMuddee 26,2014 Godina Kibba Dhihaa Oromiyaa Yuunibarsiitii Walqixeetti Mootummaan abbaa irree EPRDF Wayyaanee barattoota Oromoo fi Amaaraa gidduutti rakkoo uumeen jeeqamsa kaasuun waraana mooraa Yuunibarsiitii seenee barattoota Oromoo goolaa jira.‏

Mootummaan abbaa irree shiraan umrii aangoo isa turfacha ture barattoota Oromoo fi barattoota saboota biroo walitti diruun ilmaan Oromoo barbaadu keessa guuree maqaa walitti bu’iinsan hidhuuf karoorfatee socho’aa jiru, Qeerroon barattootni Oromoo dura dhaabbachuun akeekaa wayyaanee fashalsuu irratti xiyyeeffatan. Yakkamtootni ilmaan habashaa ergama Wayyaanee fudhachuun waldhabdee hin barbaachifne dhaluu barbaaddan yeroon yoo gochaa diinuummaa fi ergamtummaa wayyaanee irraa of hin qusatne rakkoo haama keessa kan of galchaa jirtan ta’uu hubachiisuun, Qeerroon barattootni Oromoo walitti bu’insa barattoota Oromoo fi saboota biroo gidduutti dhalatuuf mootummaan ERDF Wayyaaneen itti gaafatama ta’uu jabeessine hubachiifna.

Shira dabballooti  Wayyaaneen uuman kanaan  walqabatee ilmaan Oromoo badii tokko malee Yuunibarsiitii Walqixee keessa halkan humna waraanaa  fi poolisaa Federaalaa Wayyaaneen ukkanfaman keessa kanneen maqaa isaani nu qaqqabee jiru

1.Barataa Yaadasaa Mirreessaa

2.Barataa Qalbeessaa Iddoosaa

3.Barataa Abarraa Xaafaa

4.Barataa Wagayyoo Nugusee

5.Barataa Abbabaa Balchaa

6.Barataa Jirra Nuus

Kanneen jedhaman kan keessatti argaman barattootni 40 olitti lakka’aman halkan humna waraanaan ukkanfamuu maddeen keenya Yuunibarsiitii Walqixxee irraa gabaasuun, Qeerroon barattootni Oromoo shira Wayyaanee dura dhaabbachaa jiraachuu ibsatan.

Filmaata Dhufu Mohachuu Sababa Jedhuun Mootummaan Wayyaanee Projektii Daandii, Ibsaa fi Yuunniversitii Hundeessuu Jedhchuun Karoora Bakka Hin Geenye Baase Irratti Uummatni Hirmaachuu Dide.

Aside

Proj.1 Proj.2 Proj.3

Gabaasa Qeerroo Qellem, Jimmaa Horroo, Muddee 26,2014

Filmaata Dhufuuf Mohachuu Sababa Jedhuun  Mootummaan Wayyaanee Projektii Daandii, Ibsaa fi Yuunniversitii Hundeessuu Jedhchuun Karoora Bakka Hin Geenye Baase Irratti Uummatni Hirmaachuu Dide. Abdii Dhabuudhaniis Hojiin Ibsaa Galchuu Karatti Hafe.‏

Diddaan uummataa Oromiyaa godinaalee garagaraa keessatti haala wal hidhataan finiina jiraachuun kallattii adda addaan Qeerroon gabaasaa
jira,Mootummaan Wayyaaneen yeroo ammaa dhimma filannoon wal qabsiisee uummata garaa laaffifachuudhaaf ummata biyattii qabachuudhaaf caasaa qabutti dhimma bahee filannoof qophii gochuutti jira, carraan filannoo inni gara uummata oromoo irraa qabu yeroo ammaa yaaddessaa fi akka hin filamnes waan shakkuuf,kanas maaliin uumatatti dhiyaachuu akka qabu karoora keessa waan galcheef uummata Oromoo qabachuudhaaf uummataaf waan gaarii hojjechuu, keessattuu uummata baadiyaa keessa jiraatuun filatamuudhaaf inni guddaan irratti xiyyeeffatee caasaa qabuun hojii eegalee jiru misooma daandii hojjechuu ,projektii ibsaa galchuu fi mana barumsaa olanaa kan akka yuuniversitii babal’isuu jedhu uumataaf waadaa seenuu irratti torbeewwan kana keessa kan eegale, godina Qellem kanneen akka aanaa Jimmaa Horroo, Anfilloo, magaala Dambi Doolloo,Qeebbee, keessatti duula kana irratti namoota isaa bobbaasee mootummaan uummataaf ibsaa galchaa jira, daandii baasa jira waan taheef sirna bulchiinsa isaa aangootti fayadamee har’a gahe kana isa baasuu diduu hubatee gara sobaan fakkeessaadhaan yaada uummataa argachuutti kaayyefatee caasaa OPDO keessaa kanneen dhalootaan oromoo hin tahin, uummata Oromoo gidduutti kan guddataniin dhimma bahuueegalee akka jiru gabaasni Qeerroo lixa Oromiyaa Qellem, Dambi Doolloo irraa addeessa.

Aanaa Jimmaa Horroo keessatti torbee kana kan hojjetamaa jiru hojii ibsaa galchuu irratti kan bobbahan, humna uummataatti fayadamee projektii ibsaa kana yeroodhaan akka xumuramuuf uummataaf waamicha taasise keessatti uummanni aanaa kana keessa jiraatu hojii isaanii lagachuu fi argamuu diduun, kaayyoon mootummaa Wayyaanee nuun nun fayadadu, uummata Oromoos wan fayadu hin qabu kan jecha uummata irraa dhagayaniin abdii uummata irraa dhabanii isa kaayyefatan daandiitti gubbaatti feshelaa’ee hafe, ammas taanan uummanni kan jedhu filannoon keessan jala geenyaan ibsaa galchitanii, kaleessa ijoollee keenya ajjeeftani, hojii irraa ariitani jechuudhaan Muddee 20 irraa kaasanii duula mootummaan wayyaanee uummata oromoo keessatti filatamuuf jecha hojii sobaa eegale uummataan feshala’aa jiraachuu godina Qellem, aanaalee garagaraa irraa dhagayamaa jira. aanaa kana keessatti uummatni Qote bulaan Qeerroo waliin jiraatee diddaa waan jabeesseef, akkasuma hojiin Wayyaaneen caasaa isaan uumata keessatti dalagu dhoksaattis tahe mul’inatti ifatti bahaa waan jiruu kana hunda hubachuu irraan uummatichi ABO dha jechuu eegale, qorachuufis uummata kana kan qoratee dhiisu wallaaluu gama caasaa caasaa mootumaa godina Qellem irraa Qeerroo qaqqabuun gabaasni nu gahaa jiru addeessa. Haaluma kanaan tokkummaan uummataa Qeerroo waliin cimee kan jiru tahuu isaa kunoo gabaasonni Qeerroo lixa oromiyaa, Qellem irraa nu gaha jira.

Barruuleen Waamicha Qabsoo Magaalota Oromiyaa Adda Addaa Keessatti Tamsa’uu Itti Fufe.

Aside

IMG01244-20141106-1858IMG01251-20141106-1957 IMG01257-20141106-2050
IMG01259-20141107-1228

Gabaasa Qeerroo Finfinnee,Mudde 25,2014

Waraqaan waamicha qabsoo bilisummaaf gaafa guyyaa Mudde 24 bara 2014 irraa eegalee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti faca’uu eegale Mudde 25,2014  itti fufuun magaalota Oromiyaa fi baadiyyaalee keessatti bal’inaan faca’uu itti fufee jira. Akka odeessa gumaa’ee nu qaqqabetti, waraqaan kun magaalota Oromiyaa kan akka Amboo fi naannoo ishii, Giincii, G/Baraat, Jalduu, Geedoo, Naqamtee fi naannoo ishii, Waayyuu fi naannoo ishii, Walisoo, T/Boolloo,G/Gurraacha,Fiichee fi naannoo ishii, dhaabbilee barnootaa ol’aanoo garaagaraa kan akka Yuuniversiitii Finfinnee, Amboo, Walisoo, Wallaggaa fi akkasumaas kan bakkoota adda addaatti  fac’aa jiraachuu gabaasni nu qaqqabe addeessa.

Faca’uu waraqaa waamichaa kanaan wal qabatee mootummaan abbaa irree Wayyaanee shororkaa keessa galuun uummata waraqaa kana dubbisu humnaan akka hin dubbifne irraa bittimsuu fi waraqaalee faca’an kanneeniis irra deemuun funaanaa jiraachuus odeessi nu qaqqabe addeessa.

WAYYAANEEN NACAQASSI !

Aside

Habtamu NagashHabtamu Negashe Balcha Irraa

       Mudde, 25,2014

Oromumaan keenyaan biya iraa baqanee.

Yakka taka malee Oromiyaa  irraa fagaannee,

Kino haga araa biyyatti hindeebinee.

Lammi irraa addan baane,

Firaan addan banne,

Ollaan addan banne.

Kino haga araa Oromumaaf jeenne,

Akka ilmaan shibiraa adunyaa iraa facaanne.

Hayyottin Oromo maaf biya baqattan,

Baratton Oromo maaf biya baqattan ,

Goottonni Oromo maaf biyyaa baqattan?

Maalifissi hidhaman,

Maalifissi tumaman ,

Maalifissi ajeefaman?

Biya keessa kan jiran?

Mee yakka maal qaban?

Gutummaa Walaloo Haftaamuu Dubbisuuf:-  Wayyaaneen Na Caqasi

እውነት ተናገሪ!!

Aside

Mesert Tulluuምነው ማትናገረ ተናገሪ እውነት፡                                                                                  

ሁሌ ምትታፈን በስው ስራሽ

አንድው እውነት ሞቶ ውነትን ሲያበስር፡

ሌላው ግን በአፉ ውሽትን ደስኳሪ፡

ተናገረ ዝም አትበል እውነት መሆክን፡

አትሞት አትጠፋ ነዋሪ ነህ በውን፡

ተሸብህ በውሸት እንዳትወጣ ኢፋ፡

አንተ እንደ ነበረክ በአለም ላይ አንጋፋ፡

የስው ልጅ ሲመጣ ወደዝች ምድር፡

ውሽት አይነገር ከውነት በቀር፡

አዳም ሲያስተምር ፉቅርና እውነት ፡

ሔዋን ስትደገም ጀመረ ወሽት፡

እግዜር ሲፈጥረን በዝች ምድር፡

ዋሾ እንዳንሆን ከውነት በቀር፡

እኔ እውነት ነኝ እውነትም ነች እኔ፡

ውሽት የማይቃጣኝ ነዋሪ ነኝ በውኔ፡

ታእዲያ ስንቱ ሀጥያት ሲስራ ሰንት ግፉ፡

እውነት ለምን ትጥፋ ለምን ትሽነፉ፡

Read More:- እውነት ተናገሪ

Waraqaan Waamicha FDG Oromiyaa Bakkoota Garaa Garaatti Fac’aa Jira.

Aside

IMG_20141224_203639 IMG_20141224_211555 IMG_20141224_211615

Waraqaan waamicha dadammaqiinsa FDG Mudde 24 Bara 2014 ganama irraa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti, addatti haga odeessi kun gumaa’ee nu qaqqabetti magaalota naannoo Finfinnee jiran kan akka Sabbaataa, Alem-Genaa, Burraayyuu, Sulultaa, L/Xaafoo Laga Daadhii fi akkasumaas Finfinnee bakkoota adda addaatti faca’aa jiraachuu odeessi nu qaqqabe addeessa.  Akka odeessaa fi waraabbii suuraa armaan gadii nu qaqqabe ibsutti, waraqaan waamicha dadammaqiinsa FDG kun dhaamsa ‘’tokkummaan wareeggama qabsoon bilisummaaf barbaaddu haakaffallu’’ jedhu kan ofkeessaa qabuu fi uummata impaayera biyyittii keessatti uummanni Oromoo uummata yayyaba ta’ee otoo jiruu uummata bicuu Tigreetiin gabroomuun salphinaa fi qaanii waan ta’eef, qaanii fi salphina uummanni keenya keessa jiru keessaa baasuun dirqama dhaloota kanaa ta’uu kan ibsuu fi dabalataaniis waamicha Qeerroon yeroo yeroon taasisuus jala jalaan hordofuun barbaachisaa akka ta’ees dhaamsi waraqaa waamicha kanaa ni mul’isa.  Waraqaan waamicha dammaqiinsa qabsoo bilisummaaf taasifamaa jiru kun itti fufiinsaan guutuu Oromiyaa irratti faca’aa jiraachuu gabaasni nu qaqqabe ibsuus akkuma odeessi isaa gumaa’ee nu qaqqabeen jala jalaan kan gabaasnu ta’a.

Dabballoonni OPDO miidhama uummata Oromoo irra gahaa jiru mormuu eegaluun akeekkachiisni qondaaltota federaalaan itti kennamaa jira.

Aside

OromiaALutaContinua2011FDGDabballoonni OPDO sadarkaa adda addaa irra jiran, bakkoota garaagaraatti miidhama uummata Oromoo irra gahuu fi yeroo gara yerootti hammaataa deeme dabballoonni mormuu eegalanii jiru.  Akka odeessi nu qaqqabe addeessutti, godina Sh/Lixaa magaalaa Amboo keessatti qondaaltota OPDO kan tahan;-

  1. Obb. Balaay Kumalaa, Afa-Yaa’ii mana maree magaalaa Amboo
  2. Obb. Guddataa Dinquu, hoogganaa Waajira Haqaa godina Sh/Lixaa
  3. Obb. Dachaasaa, hooggana poolisa magaalaa Amboo kanneen jedhaman miidhamni uummata Oromoo addatti barattoota irratti gaggeeffamaa jiru gonkuma akka sirrii hin ta’iin wal gahii dabballoota Wayyaanee garaa garaa irratti jabeessanii mormii isaanii dhageessisan illee, mormiin isaanii kun lukkeewwan Wayyaanee biratti kan fudhatama dhabuu irra darbee, uummata kan nutti kakaasu isinii, dhaaba siyaasaa kan akka ABO waliin hidhata qabdu jechuun akeekkachiisni jabaan qondaaltota federaalaa irraa itti kennamaa jiraachuu odeessi nu qaqqabe addeessa. Oduma dabalataaniis daldaltoonni wal gahii adda addaa irratti miidhama uummata Oromoo irra gahaa jiru morman doorsisni irra qaqqabaa jiraachuu dhagahameera. Daldaltoota kanneen keessaas;-
  4. Obb. Kaasayee Qaqqabaa, dursa hojjetaa bulchiinsa godina Sh/Lixaa keessa hojjechaa kan turee fi gochaa OPDO nuffuun keessaa bahee daldalaa kan tahe,
  5. Obbo. Dhaabaa Gabbisaa, daldalaa magaalaa Amboo kanneen jedhaman uummanni maaliif ajjeeffama? Maaliif seeraan ala hidhama? fi guutumatti gochaa uummata irratti qaqqabaa jiru wal gahii lukkeewwan Wayyaanee murna hawaasa daldaltootaa walitti qabdee gaggeessitu irratti mormii isaanii dhageesisiisan illee mormii isaanii bu’aa dhorkachuu fi maqaa shororkeessummaa itti maxxansuun jireenya isaanii irratti doorsifnii fi hordoffiin gaggeeffamaa jiraachuu odeessi nu gahe addeessa.

Wallagga Aanaa Jimmaa Horroo Keessatti Barattootni Oromoo Kutaa 11ffaa Mormii Sirna Bulchiisa Wayyaanee Kaasuun Barnoota Dhaaban.

Aside

11387_489669604505323_7735385139558897223_n

Mudde 23,2014  Wallagga, Aanaa Jimmaa Horroo

Wallagga Aanaa Jimmaa Horroo Keessatti Barattootni Oromoo Kutaa 11ffaa Mormii Sirna Bulchiisa Wayyaanee Bultii 3f Deemsisan Itti Fufuun Gutummatti Barnoota Dhaaban

Hanqina Meeshaa Barnootaan Wal Qabatee Barattootni Qellem Wallagga Aanaa Jimmaa Horroo Kutaa 11 fi 12 Barumsa Dhaabuudhaan Gaaffii Kaasaa akka jiran gabaasa Qeerroo yeroo darbee irraatti darbee jira. Haaluma kanaan barattooti Oromoo gaaffii mirgaa fi haqa qabaniin itti fufuun Mudde 23,2014 loltoota mootummaa Wayyaanee waliin walitti bu’uu fi doorsifamuun hammaatnaan guutummaatti mana barnootaa cufanii ykn dhaabanii warratti galanii akka jiran Qeerroon aanicha irraa gabaasa.

Kana malees hir’inni meeshaa barnootaa manneen barnootaa hunda irra gahe maatii barataa fi barattoota ilaala jedhee mootummaan uumata irraa horii funaanuuf saganteeffate guutummaatti farrummaa uumataaf qabu muldhisa malee hir’inni meeshaa barnootaa fi qulquullinni barnootaa kan ilaalu mootummaa Wayyaanee mataa isaati, kanaaf hanga mootummaan of tuulaan miidiyaadhaan tarsiimoo fi misooma barnootaa jedhee odeessu kun meeshaa hanqate fidee guututti barumsa hin barannu, deggersa barumsaas qarshiin nutty murtaa’e dhimma barumsaaf miti mootummaa sooruudhaaf malee jedhanii har’a diddaa isaanii cimsanii barattootnii mooraa gadhiisanii bahuun barnoota dhiisanii gara maatiitti galanii jiru.

Waldorgommii Ispoortii Aanota Lixa Shaggar Magaalaa Ambootti Gaggeefamuu Eegale Irratti FDG Dargaggootaa Oromoon Ka’uu Irraan Waraanni Wayyaanee Dirree Ispoortii Heddumminaan Qubate.

Aside

diddaa9Mudde 23/2014 Waldorgommiin Sportii  Aanoota Godina Lixa Shaggar Magaalaa Amboo keessatti gaggeeffamaa jiru gara FDG tti jijjirame. Staduim Amboo Wallee Warraqsaa Qabsoo bilisummaa Oromoo fi ABO faarsuun dhuunfatame!!

Waldorgommiin Ispoortii gosa garaagaraan aanoota Godina Lixa Shaggar 18 gidduutti kan gaggeeffamaa jiru gara FDG tti jijjarame jira,Goototni dargaggootni Oromoo uummatni Oromoo bakka waldorgommiin Ispoortii kun gaggeeffamutti walitti qabamuun wallee warraaqsaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi gootota Oromoo fi ABO  faarsu sirbuun  sagantaa ispoortii fi taphootni garaagaraa wayyaaneen ittin sochii Warraqsa FDG laffisuu fi diddaa uummata Oromoo akka waliigalatti gaggeeffama jiru dura dhaabbachuuf qopheessite dura dhaabbachuun  diddaa sirna abbaa irree EPRDF’f qaban ifatti mul’isan.

Olollii afaan faajjii Wayyaaneen gama kamiin iyyuu gaggeessitu akeeka mirga keenyaa fi eenyummaa keenya kabachiifachuuf qe’ee keenyaa fi qabeenya keenya irratti wareegama qaalii baasa jirru irraa duubatti nu hin deebisu jechuun waraana wayyaanee, poolisoota Federaalaa Wayyaanee  basaastota wayyaanee ergama diinummaa fudhatanii sochii adeemsa FDG uummtni gaggeessa jiru kana dura dhaabbachuuf babbafamanii fi sabboontota Oromoo adamsuu fi qabanii hidhatti darbachuuf bobba’an dhagaan haleeluun bakkaa Waldorgommiin ispoortii Magaalaa Amboo Stadium guddicha keessatti gaggeeffamaa jiru arii’uun waldorgommiin ispoortii battalumatti gara FDGtti jijjiramuu danda’ee jira.

Mootummaan Wayyaanee akkuma amala isaa human waraanaa fi poolisoota federaalaa of harka qabu dargaggoota fi uummata irratti bobbaasuun dirree Stadium  Magaalaa Amboo gara dirree waraanatti jijjiruun uummata fi dargaggoota irratti goolii kaasuun uummata gooluu itti fufan illee goototni dargaggootni Oromoo Godina lixa Shaggar irraa sababaa wal dorgomii ispoortii Wayyaaneen ololaaf qopheesiteen magaalaa Ambootti walitti dhufan Wallee Warraqsaa ABO faarsuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo fi gootota Oromoo leellisuu itti fufuun dargaggootni Oromoos tokkummaa isaanii jabeeffachuun  gara tokko dhaabbachuun dhagaan humnotaa tikaa fi waraanaa poolisii federaalaa wayyaanee dura dhaabbatan. Haaluma kanaan waldorgommiin Ispoortii ololaaf wayyaaneen qopheesitee guyyaa kaleessa irraa eegaluun caalmatti gara FDGtti jijjiramee jira. Guyyaa har’aa mudde 23/2014 illee Magaalaan Amboo human waraanaa guddaa fi poolisaa federaalaa heddumina guddaa qabuun marfamtee utuu eegama jirtuu, Walleen warraqsaa haalaan jabaatee itti fufee jira.

 

Sochii Barattoota Yuuniversitii Bulee Horaa fi Diddaa Uumataa Aanaa Ginniir Dura Dhaabbachuuf Jecha Waraanni Wayyaanee Hedduminaan Godinicha Irratti Ramadame.

Aside

Gabaasa Qeerroo Godina Baalee, Ona Ginnir Irraa Muddee 22,2014

diddaa9Humni waraana Wayyaanee Baalee aanaalee garagaraa fi naannoo Yuuniversitii Bulee Horaa socho’uun beekame. Gabaasni Qeerroo har’a Muddee 22 addeessuun , mormiin bulchiinsa mootummaa fi karoora miisooma mootummaa gufachiisuudhaaf uummannii fi barataan Yuuniversutuu Bulee Horaa wal tumsee jira sababa jedhuun mootummaan Wayyaanee ona Baalee garagaraa keessatti humna waraanaa qubsiisuun sochii diddaa dura dhaabbachuu qaba jedhee qubachiisuu gabaasni nu gahe addeessa.

Akka madda gabaasichaatti baatiwwan darban keessatti uummanni gaaffiwwan dhimma hidhamtootaa ilaalchisee gaafachuu irraan, akkasuma mootummaan dhimma amantaa keessa akka hin gallee fi hordoftoota amantaa musliimaa keessattis namoota maqaa shororkeessummaatiin mana hidhaa keessa jiraniin wal qabsiisanii gaaffii kaasuun kan yaadatamuu fi akkasuma barattootni Oromoo mooraa Yuuniversitii Bulee Horaa, gaaffii kaasan waraqaadhaan mooraa keessatti bittimsuun gabaasuun keenya kan yaadatamuudha kanumaan kan wal qabate mootummaan Wayyaanee godina Baalee irratti wal tumsi uummataa fi barataa daran jabaatee akka jiru waan hubateef FDG Oromiyaa keessatti ka’u humna waraana isaatti amanuun uummata dura waraana isaa buusuun hojii isaa fardii waan taheef, sodaa fi shakkii diddaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti qabuun kan ka’e ammoo godina Baalee irratti sochii barattootaa fi uummataa waan isaa yaaddeesseef, humni waraana isaa godina kana keessa onaalee garagaraa fi naannoo Yuuniverstii Bulee Horaa buufatee socho’aa fi doorsisa adda addaa mul’isaa jiraachuu gabaasni Qeerroo nu gahe addeessa.

Mootummaan Wayyaanee uummata Oromoo biratti jibbamuu jala muree kan beeku tahullee abdii kutachuu dhabuun, tooftaa hannaa fi doorsisaan filannoo irratti filatamuuf amma irraa haala aanjeffachaa kan jiruu fi uummata keessatti ammoo uummanni qaama biraa filachuun akka adabsiisaa tahe doorsisa uummata irratti bananii baadiyaa keessa socho’uudhaan duula taasisaa jiru,kun godinaalee Oromiyaa garagaraa keessaa gabaasni Qeerroo addeessa.

Aside

Beeksisa:- Walleeleen Bara 2014 Keessa gaaffii Mirga Uumata Oromoo ol-kaasuun Mootummaa Wayyaaneen hundeen raasan keessaa hammi tokko Amajjii 1,2015 Itti Guutuu Oromiyaa fi Biyya Alaa keessatti Ummata Oromoo dhaqabuuf jira.

CD marsaa duraa tokkichi isaa walleelee 28 kan qabatu ta’a. Kan marsaa 2ffaas akkasuma baatiilee muraasa booda uumata Oromoon dhaqaba.

dvd lebel cov 333-02

Sababaa FDG fi Mormii Master Plan Finfinneen Wal Qabatee Dargaggooti Oromoo Mana Hidhaa Sabbataa Keessatti Dararamaa Jiru.

Aside

Mudde 22,2014 Gabaasa Qeerroo Sabbataa

Gaaffii mirga uumata Oromoon wal qabatee Ebla 2014 keessa dharaan yakkamanii mana hidhaa keessatti dararaa guddaan kan irraan gahamaa jiru Oromooti hedduu dha.Godinaalee Oromiyaa bakkoota gara garaa manneen hidhaa beekamuu fi hin beekamiin keessatti dararaan Oromoota irraan gahamaa jiru haalaan hamaachaa kan dhufe yeroo ta’u yeroo ammaa kanatti Master Plan Finfinnee mormuun Oromoota mootummaa Wayyaanee irratti kakaaftaniittu sababaa jedhuun Oromoota hedduu hidhamanii mana hidhaa sabbataa keessatti dararamaa kan jiran yeroo ta’u,kanneen keessaa haala hamaa miidhama guddaan warri irra gahan namni 4 karaa adda addaan ragaalee kijibaa kaabinoota, polissootaa fi nama dhalootan oromoo hin tahiin(abashaa) tti dhimma bahanii mana hidhaatti deddeebisuun dararaa guddaa irraan gahaa jiru.

Kanneen keessaa ammatti kan ragaa kijibaan yakkamanii dararaan irraan gahamaa jiru keessaa:-

Because I am Oromo1,Leencoo Girmaa

2,Tashoomaa Adunyaa

3,Caalaa Fufaa

4,Girmaa Araarsoo

Kanneen jedhaman keessatti argamu.

WAREEGAMA HANQISUUF WAL TUMSUUN MURTEESSAADHA. kutaa 4ffaa fi xumuraa

Aside

SEENAA Y.G (2005) kutaa 4ffaa fi xumuraa | Muddee 21, 2014

Barreessaa dhugaa baasa!Mata Duree “WAREEGAMA HANQISUUF WAL-TUMSUUN MURTEESSAADHA”! jedhu jalatti, yaada bal’aa kutaa 3n kaasuu yaaleera. Yaadoonni kun irra jireessa, waan haaraa osoo hin taanee, qalbii Dhala Oromoo hundaa keessa kan jiruudha. Tumsi ani baanuus, kan hundi keenya keessa keenyatti hawwiinu, garuu , Hawwuu qofti furmaata akka hin taaneellee hubannu, har’a borii odoo jennuu wareegama Ummata keenyaa akka ida’aa deemuuf, odoo beeknuu carraa kennaa jiraachuu keenya yaadachiisuufi. Rakkoo keessa keenyatti arginu hundaaf Qorichi isaa, harkuma keenya keessa jira. Qorichi Tokkummaa ykn Wal-Tumsuu deebifnee of gaafaachaa fi wal gaafachaa jirru kanaaf kan ta’u, Ulaagaa WAL-TUMSUU YKN TOKKOOMUUN barbaaddu guutanii argamuudha. Inni lammaffaa Ulaagaa kana dhugeessuuf “HAWWII”keessaa ba’anii hojiin mul’achuuf murteeffachuudha.

Waanuma Umamaan Ummati keenya qabu , warri abshaalli totolchanii deebisanii nu barsiisanii akka ittiin eebbifamnee hafnu ykn waanuma akka dhuunfaatti qabnu fakkeessanii ofittummaan nu gaadi’an malee,TUMSA kabajaa qabu fi hiikkaa quubsaa qabu, Aadaa Umama Oromoo keessaa qabna. Waan Waliin umamne deebisnee barbaadaa akka jirru hubachuu dhabuu keenyatu, habjuu hawwii keessa nu gangalchaa jiraata. Nuutis sababaa ofittummaa irraa maddaniin, Tumsa Umamaa qabnu qorannaadhaan achi fageessaa jirra.warra wal Tumsee Bilisoome ilaallee ykn warra waliif dhaabbatee sagalee isaanii addunyaatti dhageesifatan TVn ilaallee “Oromoon akkas odoo godhee” jennee, hawwiin of dhukkubsina. Garaagarummaan isaan waliin qabnu garuu , hojiin mul’isuu ykn argisiisuu irratti qofaadha. Waan amma har’aatti gaggeeffame fi gaggeeffamaa jiru bishaan itti naquu miti. sadarkaa irra jirru irraa dachaan hojjachuutu Wareegama keenya hanqisuu danda’aatti amanu irraati.

WAREEGAMA HANQISUUF……..kutaa 4ffaa fi xumuraa..docx