Aside

Wallaggaa YuniFXG gootonni Barattooti Oromoo Itti Fufaniin, halkaan gaafa Bitootessa 30,2016 Barattoota Oromoo University Wallaggaa keessaattii humna Agaziin miidhaman keessaa suura fudhatamee. Kanneen Miidhaa ciiman irra ga’e yeroo ammaa kana Hospitaala Naqamtee jiran keessaa:
1. Ermias Edosa
2. Mangistu Sintayoo( konkolachisaa mooraa)
3. Wandimuu Saqqataa
4. Gamachiis Tarakeeny faati.

Qeerroo Bilisummaa fi Uummata Oromoo Gdina Addaa Oromiyaa Naannoo Finfinnee itti argamtaniif.

Aside

am (2) F G I ZGodina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee tti dhaabni maxxantuu Wayyaanee OPDO’n ayyaana hundeeffama maqaa jedhuun jimaata guyyaa boruu magaala Sandaafaatti kaabinootaa fi jaleewwan amanamoo ishee ta’an walitti qabdee hololuuf ol gadi jechaa jirti waan taheef, guyyaa boru uummanni Oromoo fi Qeerroon Oromoo naannawa sanattti argaman mormiidhaan dura dhaabachuun akka fashalsanii afaan qabsiisan dhaamsa Oromummaa dabarsina. INJIFANNOON UUMMATA OROMOOF!!!

Gaaffiin uummata Oromoo gaaffii bittaan EPRDF Wayyaanee OPDO hundeetiin Biyya Oromiyaa irraa haa buqqa’uuti malee, gaaffii bulchiinsi gaarii OPDO fooyya’ee nurratti haa cimuu miti!!

Aside

Hariiroo Jorgoon

barruuGaaf tokko, maanguddoo Oromoo tokkoofi daa’ima Oromoo tokkotu wajjiin karaa adeema jedhan. Arba guddaa tokkotu quuncee qallishaa tokkoon hidhamee dhaabbata jedhani. Daa’ima kanatu maanguddicha gaafate. Abbaa guddaa arbi guddaan kuni akkamitti guuncee hangan geessu kanaan hidhamee dhaabbata? Maaliif mormasaa irraa of irraa kutee of walaboomsuu dadhabee? Jennaan, Arbi kun gaafuma dhalatedha quuncee kana itti hidhaniin seha yaaboo gaafa dhalatu yoo akkanatti kanaan hidhamee dhaabbachuu bare. Har’as erga guddatee waan danda’ee ufirraa kutu hinsehu. Gabrummaatti madaqee hidhamee dhaabbata. Jedhe jedhu, maanguddoon Oromoodhaa. Nutis Sheekkoo gabaabduu Oromoo kana waa malee hin yaadanne. Qilleessa jiduu kanaatu dirqama sheekkoo kana akka yaadannu nudirqe. Guyyaa hundeeffama OPDO waayyaa 26ffaa ilaalchisee jiduu kana aangawootni OPDO qaanii isaaniitiin boonanii laphee dhiibanii kan isaan media irratti qaaqaa jiran ilaalleetti silaayis barana gola gola keessatti kaabinootni walitti dhufanii alaabaa OPDO fi kan gooftolii isaanii qabatanii nama hedduu of fakkeessuuf bakka tokkotti kaameraa fuula durattti walitti qabamanii yoo kabajattan malee gad bahanii dirreefi qe’ee Oromoo irratti dhiiga ilmaan Oromoo gubbaatti dhaabbatanii ayyaaneffachuu silaayis eenyu isaanitti dhiisa? Isaanuu hin yaadani. Hin yaalle illeeti waarra yaales Oromoon gabrummaarra du’a filate gad ba’ee akkatti qaanii isaan haguuggachiise bakka maratti argaa jirra. OPDO vs Bulchiinsa Gaarii

Godina Lixa Shaggar Gindeberet Magalaa Kaachis Keessaa Irreen Uummata Oromoo Waraana Wayyaanee Injifachaa Jira.

Aside

DSC00043 - CopyMagaala Kachisii keessatti guyya fi halkan waarani Waayanee diddaa uummata irraa itti ka’aa jiru dura dhaabbachuu dadhabuun humna dabalataa adda addaa gara aanaa kanaatti guru iyyuu irree uummataa mohachuu waan hin dandeenyeef cinqama guddaa keessa akka jiru beekame.

30/03/2016 halkaa alaaba Adda Bilisuma Oromoo ykn Oromiyaa  lafaa gabaa qidamee keessatti mukaa ibsaa irratti bakkoota hedduutti fannifamee barruuleen warraaqsaa guutuu magaalaa keessatti raabsamuu fi maxxanfamuu irraa humni waraanaa about seene jechuun raafama keessa jiru.

Jirtoota magaalaa fi baadiyaa hundaa reebichaa dhalaa namaaf hin malle  reebaa kan turan yoo ta’u,namooni hundi kan garaa keessa waan qabuf bartoota isaa gara mana barumsaa osoo hin erginii mana manasitti dhowee manneen barnootaas cufamanii jiru.

Guyyaa hara’aa immo bartoota fi jirtoota fi kanen mana magaala kireefatan hundi bartoota mana keessan kireessan jiran akka walga’ii qabatan dhiyaatan jechudhaa waarani magaala fi hidhatootni magaala fi baadiyaa mana mana irra deemudha ummata fi bartoota koota walga’ii deemaa jechudhaa dorsisaa kan turaa yoo ta’u,bartootnis jirtootnis namni tokko osoo hin ba’iin haafee jira.

Humni Liyyuu Haayil Jedhamu Wayyaanee Magaalaa Naqamtee Wareru Iyyuu Gootonni Qeerroon Yuniverstii Wallaggaa Galgala Kana FXG Itti Fufan!

Aside

Bitootessa 30,2016 Fincilli xumura garbummaa galgala kana Yuunversiitii Wallaggaa fi naannoo isheetti bifa haaraan dhohee jira.Dhaadannoo jajjaboon baratoota galgalaan mooraa fuula duraa dhaga,amaa jira .Baratoonni heeduminaan mooraa gad lakkisuun gara uummataatti baqachaa jiru.Poolisii Oromiyaa fi humni federaalaas halkan kana baratoota karaa nagaa gaaffi gaafatan irratti dhukaasa banuun baratoota goolaa jira.Baratoonni heedduunis yeroo ammaa kana mooraa yuunversiitichaa fuulduratti reebamaa jiru.

Gootonni Ummata Oromoo Godina Harargee Bahaa Fadiis FXG Itti Fufuun Kaabinooti Wayyaanee Marti Akka Magaalaa fi Aanaa Keessaa Gadhiisanii Bahan Gaafataa Jiru. 

Aside

Fadiis Fadiisii FadisHaragee bahaa aanaa Fadisitti hawaasni, manguddoonni, dargaggoonni,hojjattoonni fi jiraattonni aanichaa marti obsa kan fixatan warraaqsa isaanii guyyaa kaleessaa irraa jalqabee haga arraatti , jechuunis guyyaa lamaaf 29/3/2016 fi 30/3/2016 ksan itti fufe yeroo ta’u, amma guutummaa guututti, bulchaa aanaa obbo Musxafaa Mahammad dabalatee kaabinoota hunda hojii irraa akka dhaabbatan taasifamanii jiru. Dabalataan, bakka bu’ummaan kanneen godina irraa warraaqsa kana dhaamsuuf kan argaman, namoonni maqaan isaanii 1. Xilaahun fi 2, Bushraa kanneen jedhaman haga namoota isiniif bakka buufnu koreen mari’annee xumurrutti bulchaa keessan kabajjanii hojiin haadeemu jedhanillee, garuu hawaani hin barbaannu jechuun mormanii jiran.

FXG Haalaan Jabaatee Magaalaan Naqamtee Humna Waraana Wayyaanee Liyyuu Haayilii ykn Qeybaahir Jedhamuun Weeraramtee Jirti.

Aside

stFincilli xumura garbummaa magaalaa naqamtee fi naannoo ishee keessatti guyyaa harraa Bitootessa 30,2016 kanas itti fufee oolee jira.Halkan halkanis magaalattii kessatti dhukaasni daran humna hin beekamneen akka bishaanii roobsamaa bulaa jira .fincilli kun daran jabaachuurraan kan ka,e humni liyyuu aayil yookiin qaybaahir warri jedhaman jedhaman guyyaa harraa kana magaalattii keessa makiinaa kan hayyundai qixqixii tokkoon magaalattii keessa naanna,uun uummata goolaa jiru.Uummata hidhuu ,reebuu fi mana uummataa olseenuun poolisiin oromiyaa fi humni federaalaan fattashuun daran jabaatee jira.Uummanni magaalattiis sodaa tokko malee fincila kana eenyuyyuu boodatti nun deebisu jechuun finiinsuu itti fufaniiru.

Ukkamsaaf Dararaan Uummata Baha Wallaggaa Sibuu Sireerratti Hammaate

Aside

Bitootessa 30,2016
because-i-am-oromoAjjeechaaf Hidhaan Oromiyaa bakkeewwan hedduutti guutummmaa guututti kan itti fufe.Moorummaan afaan qawweetti amanu gochasaarra duuba osoo hin jenne itti fufe.

Baha Wallaggaa Aanaa Sibuu Sireetti gochaawwan Ukkaamsaa Namoota Baay’inaan Afur taa’anirratti fidhatamee jira

Kanas maatiin Namoota hidhamanii guyyaa lamaaf mana hiraarsaa Magaalaa Siree keessatti argamutti deddeebiin hubachaa erga turanii
guyyaa muraasa gidduutti bakka buuteesaanii dhabnee yaaddoo guddaa keessa seenne jedhu Namoota kanneen
1,Obbo Mangistiu Tashoomaa
Obbo mangistuun abbaa ijoollee afurii yoo ta’u waggoota barataan biyyaa keessa hin heddummanne keessa barnootasaanii xumuruun Diploma nama of harka qaban taa’anillee eenyuummaasaaniif bakka guddaa waan laataniif akkasuma Hawwasaa nutti kakaasaa jirta sababa jedhuun waan ittiin baratanii ba’aniin Hawwaasa isaanii tajaajiluu hin dandeenye.Akkasuma yeroo gara yerootti ABO mana galchitee soorta sababa jedhuun dararaa jabaa irraan gahaa turani har’as gochi akkanaa namoota Akka Obbo Mangistuu heddurra ga’a jira Obbo Mangistuurraas dararaan osoo hin dhaabbatin maatiisaanirra ukkamfamanii jiru
2,Lataa Guuta
3,Badhaasaa Geetahuu
4,Tasfaa Dhaaba
Yoo ta’an eessa buutensaanii hanga ammaatti hin baramne.

Fincilli Xumura Gabrummaa Oromoo Magaalaa Asallaa Keessatti Bifa Addaan Itti Fufe,Namoonni Hedduus Waraana Wayyaaneen Qabamuun Hidhaman.

Aside

Bitootessa 30,2016 Sochiin FXG magaala Assaala keessatti ittii fufinsan gaggeffama jira Agaazii waarri jedhaman Barattota irraattii gocha hamma rawwaacha jiru Kaleessa Galgala Barattoonni Dhiira 108 fi Dhalaa 56 Qabuun Halkan Reebaa Bulanii Barattooti Shamarranii Baay’een Miidhamaniiru gargarsa wal’ansaa barbadu. Nama reebbuu malee namn Gargaru hin jiru nutis dhokkane jira Barsiisota Keessaas Namoonni Shan Hidhamaniiru Isaa Keessaa: B/sa Tufaa Fiiziksii Barsiisa Kaan Ammoo Maqaa isaanii akka Barreen Gabaasna

Gochi Rifaasisaan Barattoota Yuuniversitii Jimmaarratti Raawwatamaa Jira

Aside

Gochi Rifaasisaan Barattoota Yuunibaraiitii Jimmaarratti Raawwatamaa Jira
Birootessa 30,2016
Yuunibarsiitiin Jimmaa Keessatti dhiittaan mirga namaa hammachurraa darbee hidda dheerafatee jira.Barataa Oromo irratti yeroo gara
yerootti yakka tokkoon malee ragaa sobaa funaanamuun hiraasaa fi ari’a kan as ga’e mootummaan Wayyaanee ammas yakkoota akkasii daran babal’isee jira.
Barattoota 9 irratti ragaa sobaa funaanuun  himata kanneen irratti badii tokkoon malee bane keessaa daawwitii manneen mootummaa caccabsitan jechuun Qarshii 41800 kuma afurtamii tokkoof dhibba sadeetiin himataa jiraachuu beekame.

Aside

Bitootessa 30,2016 Qeerroon Wallagga lixaa magaalaa Jaarsoo jalaa deemtoota wayyannee kan tate OPDO boqonnaa dhorkee jira. Guyyaa har’aas waraqaa “Qabsoon keenyaa hangaa bilisummaattii hin dhabatu: OPDOn ummataa oromoo bakka hin butuu: Hiidhaafi Ajeechaan dubbattii nun deebisu: ” kan jedhu torbee torbeen moraa maneen barnoota wajjiraalee motummaa akkasumaas maneen ummataa keessa faccasuun: motummaa Wayyannee nasuu guddaa keessa galchanii jiru.

Godina Qellem Wallaggaa ona Jimma Horroo ganda Gomboo jedhamu keessa Bitootessa 28/2016 Qeerroon 28 humna waraana Wayyaaneen ukkaamfamuu Qeerroon gabaase.

Aside

Gabaasaan Qeerroo akka ibsutti  godina Qellem ona garagaratti walgayiin wayyaanee fi mariin mootummaan uummata gowomsuuf karaa
ergamtoota isaa OPDOtiin uummata dirqisiisuuf yaalan feshalaa’uu fig alma gahuu diduu irraan ona kana keessatti walgayiin kamuu
gaggeeffamaa kan hin jirre yeroodhaa yeroottis kan feshalaa’uu fi FXG baadiyaa dabalatee itti fufee waan jiruuf qindeessitoota FXG jedhamuun
daraggootni 28 ganda Gomboo keessaa yoo butaman ganda warraa Baabboo jedhamu keessa dargaggootni 5 ol ukkaamfamuu Qeerroon gabaasee jira. kun guyyaa har’aa Bitootessa 28/2016 tahuu gabaasni ibsa.
Har’a sa’a booda waraanni dachaafamee gara Ona Jimmaa Horrootti guuramaa jira. Uummanni FXGtti waan makamee jiruuf WBOnis achiin biyya
seenee jira jechuunis wayyaaneen waraana ishee garasitti guurrataa jiraatuu Qeerroon gabaasaa jira.

Ficcilli Xumura Gabrummaa gootota Qeerroo barattoota Oromoon deemaa jiru daran jabaate

Aside

12421715_1037276516311262_532280854_nBitootessa 28/2016 Ficcilli Xumura Gabrummaa gootota Qeerroo barattoota Oromoon deemaa jiru daran jabaatee guyyaa har’aa mooraa barattoota Koolleejjii Asaalla barsiisotaatti ka’een humni tikaa reebicha hamaa erga fudhatee booda mana hiidhaatti isaan guure, amma kana qilleensa irra baasi adaraa namoota hidhaman
1) Caaltuu Kumalaa…..keeemist­irii labiraatoorii waggaa 1ffaa
2 Fiqiruu Mitikkuu…baayooloj­ii lab waggaa 1ffaa
3 Addisuu …….wagggaa tokkoffaa lab
4 Lalisee…….waggaa­ sadaffaa muummee afaniifibarattoota maqaan isaanii hin beekamne hedduutu hiriiricha keessaa humna tikaan miliqfam. Amma iyyuu nannoo walkeessa jedhamtuu kessaa demmun nama gura jiru akka jiran Qeerroon gabaasa.

FXG Itti fufee daandiin Naqamte irraa Finfinnee geessuu cufamee barattooti 9 hidhamuu Qeerroon gabaasa.

Aside

Guyyaa Har’aa Bitootessa 28 bara 2016 Wallagga magaalaa Naqamteef naannoo ishee keessatti FXG finiinfamaa oolee jira.Fincilli kun manneen barnootaa qophaa,ina Naqamtee,Daaloo fi mana barumsaa Biiftuu Naqamtee keessatti daran jabaachuun yeroo ammaa kana baratoonni barnoota lagachuun mooraa gadlakkisanii gara maatiitti deebi,anii jiru.sababni isaammoo baratoota kanneen warqaa eenyummas bifa haaraan akka fudhataniif haala dhoksaan basaastotaaf kennannii baratoota warra kaaniifis sobanii ittiin barnootatti deebisuuf yaalaa akka jiran Qeerroon gabaaseera.Mana barumsaa Daaloo jedhamu keessatti immoo tarkaanfiin loltoonni Wayyaanee barattoota qabfuuf jedhanii qabeenyaa moorichaa irratti fudhataniin guutummaa fuullee mastaawatii mana barumsichaa caccabsuun hojiin ala godhaniiru.Daandiin Naqamtee gara Finffinnee geessus naannoo keellaa jedhamutti cufameera.Baratoonni 9 immoo gaaffi tokko malee gara mana adabaa seenanii jiru.

SBO Bitootessa 27,2016. Oduu, Ibsaa fi Murtii fi Kutannoolee Itti baha Walgahii Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Dimokraasii (PAFD), Walgahii PAFD kana irratti gaaffii fi deebii miseensota Gumii Sabaa ABO J.Odaa Xasee fi J.Dr.Shuggux Galataa waliin geggeeffame, akkasumas Gabaasa FXG Oromiyaa

Aside

Gootonni Qeerroo Barattoota Yuunibarsiitii Jimmaa Irra Deebiin Sagaleesaanii Magaalaa Jimmaatti Taasisan

Aside

 

Bitootessa 26,2016

struggleAfaan qawween dorsifamuun kan duuba hin deebifne barattoonni Yuunibarsiitii Jimmaa Mooraa Arfanirraa Wal ga’uun Walakkaa magaalaa Jimmaa Bakka City centre jedhamutti sagaleesaanii dhageessifataa oolaniiruAkkasuma waamicha eenyummaa guutummaa magaalattii keessa ka jiran ilmaan Oromoo maraaf taasisaniiru.Hirirri kun har’a sa’a ja’arraa eegaluu miidhamni tokkollee osoo barataarra hin ga’in goolabame Dhaamsa Uummata Oromoo Magaalaa Jimmaaf

  1. Nuti ilmaan Keessan osoo osin jirtanii dahoo dhokannee dhabnee yeroo gara yerootti dararaan nurra ga’a jiraachuu hubatanii,nu cina akka dhaabbattan sochiin eegalame hanga galma ga’utti waan itti fufuuf isinilleen nu cina dhaabbadhaa
  2. Gaaffiin Keenya gaaffii Uummata Oromooti malee gaaffii dhuunfaa miti.Kanaaf gaaffiin Oromoo dhiga Oromoo hunda akka ilaallatu hubachuu qabdu.
  3. Yeroo lammiin keessan baadiyyaa hanga magaalaatti gaaffii Abbaa biyyummaa gaafatutti calliftanii taa’uun bor seenaa jala akka hin baane nuuf hubadhaa jechuun dhaamsa Uummata Oromoo magaalattiif dhaamaniiru.

Kanuma waliin edaa Qeerroon Yuinibarsiitii Jimmaa mooraa Technology science waraqaa Qeerroo fii Alaabaa dhabatanii jiran Waraqaan Qeerroon tamsaafamaa Turan Dhaafannoowwan adda addaa.

የህዝቦች ትብብር ሇነጻነትና ሇዲ ሞክራሲ(PAFD) 1 ኛ ጉባዔ ው ሳኔ

Aside

PAFD1የህዝቦች ትብብር ሇነጻነትና ሇዲሞክራሲ(PAFD) 1 ኛ ጉባዔ ውሳኔ

የህዝቦች ትብብር ሇነጻነትና ሇዲሞክራሲ(PAFD) የመጀመሪያውን የተሳካ ጠቅሊሊ ጉባዔ ከመጋቢት 21 እስከ 25 ቀን 2016ዓም በኤርትራ ርዕሰ-መዲና፡ ኣስመራ ኣካሂዷሌ። ጉባዔው በተሇይ ወቅታዊ የጋራ ትግሌ ሊይ፣ በኣሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ባሇው ሁኔታ ፣ በኣፍሪካ ቀንድ ቀጣናና ኣሇምኣቀፍ ሁኔታ ሊይ በስፋት ተወያይቷሌ። የህዝቦች ትብብር ሇነጻነትና ሇዲሞክራሲ የኢትዮጵያን ህዝቦች ነጻ ሇማውጣት እየተካሄዯ ያሇውን የነጻነትና የዲሞክራሲ ትግሌ በጋራ ሇማፋፋም ጥቅምት 23 ቀን 2015ዓም በኦስል ከተማ ከኣምስት የፖሇቲካ ድርጅቶች ማሇትም፥ የቤኒሻንጉሌ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ(ቤህነን)፣ የጋምቤሊ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ(ጋህነን)፣ የኦጋዴን ብሄራዊ ነጻነት ግንባር (ኦብነግ)፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር(ኦነግ) እና የሲዳማ ብሄራዊ ነጻነት ግንባር(ሲብነግ) ተወካዮች፣ በድርጅቶቹ የሴቶችና ወጣቶች ተወካዮች የተመሰረተ ነው። ይህ ትብብር ሰሌጣን ሊይ ያሇውን ኣምባገነን ስርዓት ብማስወገድ ዝቦች መብቶቻቸውን ኣስከብረውና የራሳቸውን እድሌ በራስ የመወሰን መብታቸውን እውን እንዲያዯርጉ በጥንካሬ ይሰራሌ’’። በኢትዮጵያ ኢምፓዬር ውስጥ ያሇው ሁኔታ ከቀን ወዯ ቀን እየከፋ በመሄድ ሊይ ሲሆን፥ በህወሃት/ኢህኣዴግ የሚመራው የሃገሪቷ ኣምባገነን ስርዓት ንጹሃን ዜጎችን ከመሬታቸው ማፈናቀሌን፣ ማንገሊታቱን፣ በህገ-ወጥ ሁኔታ ማሰሩና ሆን ብል በጅምሊ መግዯለን ኣጠናክሯሌ። የመንግስት ጦር ሃይሌና ዯህንነቶች በበርካታ የኣጋሪቱ ኣካባቢዎች በተሊይም ዯግሞ በኦሮሚያ ሰሌፍ በወጡ ዜጎች ሊይ ጥይት አያዘነቡ ነው። ህዝቦች የፖሇቲካ መብቶቻቸዋን መነገፋቸው ባጠቃሊይ በኣያላ የሃገሪቷ ኣካባቢዎች ህዝባዊ ቁጣና ኣመጽን ወሌዶ ጉባኤው እየተወያየ ባሇበት ጊዜ እንኩዋ ኣመጹ እየተካሄዯ ይገኛሌ። የህወሃት/ኢህኣዴግ መንግስት በሰሊማዊ መንገድ እየተካሄዯ ያሇውን ተቃውሞና ኣመጽ ሇማፈን እንዯመፍትሄ ብል አየወሰዯ ያሇው በሰሊማዊ መንገድ ጥያቄ ባቀረቡት ሊይ ኣረመኔያዊ እርምጃ መውሰድና በጦር ኣስተዳዯር ስር ኣስገብቶ እንግሌት መፈጸምን ነው። በተጨማሪም ስርዓቱ እየተጠቀመባቸው ያለት የተሇያዩ ዘግናኝ እርምጃዎች የመንግስቱን ክፋት በግሌጽ ያሳያለ። ህጻናትና ነፍሰ-ጡር ሴቶችን ጨምሮ ንጹሃን ዜጎችን በመግዯሌና ሃይሌ በመጠቀም ከኣያት-ቀድመ ኣያት መሬታቸው ሊይ ማፈናቀለንም ቀጥሎሌ። እያራመዯ ባሇው ህገ-ወጥና ኢ-ሰብዓዊ ድርጊቶች አንዲሁም በሚከተሇው ፖሉሲ ከሃገሪቷ ህዝቦች የበረታ ተቃውሞ ቢካሄድበትም፥ ከኣሇም ማህበረሰብ ውግዘት ቢገጥመውም ስርዓቱ እኩይ ፖሉሲውን ስራ ሊይ ማዋለን አንዯቀጠሇ ነው። ከኣሇምኣቀፍ ኣካሊት የሚያገኘውን እርዳታም እንዯፖሇቲካ መሳሪያ መጠቀሙን ቀጥሎሌ። ይህ የትብብሩ ጠቅሊሊ ጉባዔ በመስራች ኮንፈረሱ ሊይ የተቋቋመው ጊዜያዊ ኮሚቴ ያቀረበውን ሪፖርት ካዳመጠ በኋሊ የኣምስቱም ድርጅቶች ሉቃነመናብርትና የጉባዔው ተካፋዮች የትብብሩ ስራዎች ስኬቶች፣ ድክመቶን፣ እድልችና እንቅፋት ሉሆኑ ይችሊለ በተባለ ሁኔታዎች ሊይ ውይይትና ግምገማ ኣካሂዯዋሌ።

RESOLUTION OF THE FIRST CONGRSS OF PEOPLES ALLIANCE FOR FREEDOM AND DEMOCRACY (PAFD) -Amharic.pdf

ግዜጣዊ መግለጫ..pdf

Ibsa Gaazexaa TUBD.pdf

Murtii fi Kutannoolee TUBD.pdf