Godina Arsii Aanaa Roobee Magaalaa Roobee Diida’aa Keessaa Sabboontonni Qeerroon Bilisummaa Oromoo Hedduun Hidhaan Dararamaa Jiru.

Gurraandhala 20,2017

16807679_412502109084616_4947228223484489601_nGodina Arsii Aanaa Roobee Magaalaa Roobee Diida’aa Keessaa Sabboontonni Qeerroon Bilisummaa Oromoo hedduun hidhatti kan dararamaa jiran yoo ta’uu Mana hidhaa Ma’aakalaawitti reebichi hamaan irratti raawwatamaa jiraachuu Oduun maatii isaanii irraa arganne ifa godhee jira Daraggoota reebichi kun irratti raawwatamaa jiru keessaa16900139_623447287851428_2136137737_n

  1. Shugguxee Durrii bakka bu’aa paartii koongirasii feederaalawaa Oromoo kan ture yoo ta’uu
  2. Saalih Abdullee 3, Hullee Adam
  3. Heeydar Jamaal fi Abbaa isaa Jamaal Abbaas
  4. Nasroo Durrii yoo ta’uu

Reebicha isaanirratti raawwatamaa jirurraa lubbuun jiraaratanii wal arguudhafis shakkii qabaachuu maatin isaanii dubbachaa jiraachuunis himamaa jira Kuni kanaan osoo jiruu yeroo ammaa Kanas humnoota Kumaandi poostitiin maatii isaaniis doorsisoonni gara garaa irra gahaa jiraachuus dhagayamaa jira. Karaa birootiin asuma aanaa kana Ganda Ataabaa Gasalaa keessa dargaggoon 16839768_623447281184762_1825985468_nqabsaayaan Qeerroo bilisummaa Keeyraddiin Huseen jedhamu Wayyaanee jalaa baqatee bakka inni jiru dhabuurraa kan ka’e Abbaa isaa Huseen H/Kadiir Mana hidhaa waajjira poolisii magaalaa Roobee keessatti hidhamee ilma kee bakka jiruu akka fiddu jedhamee erga mana  hidhaa keessatti dararamuu jalqabee ji’a 3 gahuun maatiin isaa yeroo ammaa kana rakkina guddaa keessa jiraachuu Qeerroon Aanichaa gabaaseee jira

Gama biraan Godinuma Arsii keessaatti  Aanota Adda Addaa keessatti wayyaaneen Hojii dhabdummaa hir’isuuf maqaa jedhuun dargaggoota walitti qabdee sossobachaa kan jirtu too ta’uu  Arsii Lixaa Magaalaa Arsii Nageellee keessatti Continue reading

Godina Wallaggaa Keessatti Milishooti Leejii Waraanaa Fudhatan Lammii Keeya Hin Waraanu Jechuun Qawwee Wayyaaneef Deebisaa Jiru.

Gurraandhala 20,2017

IMG_20150509_060148Godinota Wallaggaa Keessaa Sabboontotni ilmaan Oromoo Humna Milishaa Gandaa Turan Hedduun Qeerroo Kan keeny Biyyis Keenya Beyya Keenyaa fi Lammii Keenya Irratti Qawwee Hin Kaafnu Jechuun Ejjennoo Mootummicha Qaban Ibsan.

Leenjii milishaaf laatamuun wal qabatee gaaffiiwwaan leenjii sanarraatti kaafamaa jiraniin muddamsuu keessa seenaa jiraachuu Wayyaanee kan jiru cinatti sabboontotni hedduun uuffata milishaa uffachuu diduun meeshaan waraanaa hidhachuun keenya ummata keenya tiksuuf malee itti dhukaasuuf miti jechuun dhaadhatanii jiru.Yeroo lamii keenya doorsiifnuuf ajjeefnu seenaan bor nu gaafata jechuun Onoota Ukkee Qarsaa akkasuma Onoota danuu keessatti meeshaa waraanaa galchaa jiraachuu odeesse Qeerroo ifa taasisa.Haalli kun sodaa jabaa keessa seenaisuu illee dubbatan.

Gama biraan holola dharaa Namoonni Warraaqsaan wal qabatee dhokattanii magaalaa garaagaraa keessa tamsaatanii jirtan biyyatto deebi’aa hojiitti galaa jechuun hololaa sobaa oofaa kan jirtu OPDOm adamsitee sabboontota kiyyoo isheen qabuuf akka taate hubatee namuu akka ayyaamasheen hin sochoone dhaamsa jabaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo dabarsa.

Mo Farah Made Banned Gesture Against TPLF to Show Solidarity with Oromo

BREAKING: Mo Farah Shows Solidarity with Oromo

– He made the banned gesture against the TPLF rulers.Via Naf-tanan Gaadullo
by CDE

Mo FarahFour-time Olympic champion Sir Mo Farah made the famous Oromo gesture in protest against the government of Ethiopia as he crossed the finishing line in the 5,000m Birmingham Indoor Grand Prix on Saturday.

The legendary British athlete who have just returned from Ethiopia to break the European record at the event (pictured), swapped his ‘Mobot’ signature celebration with a show of solidarity for the Oromo people.

In Rio Olympic, hundreds of millions of people watched Ethiopian silver medallist Marathon winner Feyisa Lilesa hold his arms over his head, wrists crossed, in support of members of his Oromo ethnic group against the Ethiopian ruling party.

The Tigre ethnics group (TPLF) of the country’s leaders have been repeatedly accused of human rights abuses and of discrimination against the Oromo, the country’s largest ethnic group, comprising about 35% of the country’s 100m population. Continue reading

Meeshaan Abbaa Hojetateef Dhimma Baasa

Damee Booruutiin

Showa

Namni suphee irraa jireenyaaf meeshaa tolfatu,  biyyoo qotee, bukkeese, xafaxxafee  meeshaa dhimmi isaaf baasu tolfata. Eellee yoo tolfate ittiin buddeena bisheefata. Xuwwee yoo tolfatee bishaan ittiin buluqfata. Jabanaa yoo tolfate ittiin buna dhaabbata. Meeshaa hunduu dhimmaa barbaachisaa tahe akka raawwatuuf kan  xiyyefatame dha. Yoo dhimma kan hin baafneef tahe abbaan qabeenyaa caccabsee baasee kosiitti  darba.

Ijaarsi OPDO qabeenya Uummata Oromoo miti. TPLF ijaarsa OPDO akka dhoqqee xaxxaftee akka dhimmi baasuuf kan ijaarate dha. TPLF uummata Oromoo dura meeshaa ishee kan tahe OPDO dhaabdee uummata keenya burjaajessuu fi gowwoomsuuf waan hin goone hin qabdu. Qondaalonni OPDO wal duraa boodaan “nuyi  ijaarsa Oromoo ti, Uummata Oromoo ijaarre akka mirga isaa gonfatu goona”jechaa , ilmaan Oromo ajjeessaa fi ajjeesisa,   qabeenya Oromoo saamaa fi saamsisaa waggaa dhigdamii shanii ol itti wal furaa jiru. Yaroo uummatni Oromoo isaan xuxxee tufu TPLF warra uummatni jibbe akka qodaa cabe achi darbitee isa afaan mi’ahu tokko fuula isaa dhadhaa dibdee as uummatatti baafti. Meeshaan TPLF iif dimma hin baafne jiraachuuf ayyaana tokko illee hin qabu. Qabeenya dhuunfaa ishee waan tahee akka barbaade itti xaphachaa jirti. Continue reading

Gaafii Ummataawaliin Dhahanii Bira Darbuuf Yaaluun  Essanuu Nama Hin Gahu!

Xumura Abbootii irree!

Baarentuu Gadaa Irraa

qeerroo-aboUmmanni rakkatu malee gaafii hin kaasu, hin lolu, miidhamu malees hin iyyatu, hin fincilu. Ummata miidhamee gaafii kaase ammoo sobuu fi sossobuudhaan yknis waliin dhahuudhaan itti fakkeessanii bira darbuun hin danda’amu. Gaafii ummata fincilee humnaan ukkaamsanii hanbisuunis akkasuma hin danda’amu. Ukkaamsaan  yoo badii dabalataa ida’e malee furmaatas ta’uu hin danda’u. ta’ees hin beeku.

Biyya hedduu keessatti, abbootiin irree hedduun ummata gaafii haqaa kaase, ummata mirga isaaf qabsaawe ukkaamsuuf yaalaniiru, hidhaniiru, ajjeesaniiru, dararaniiru. Biyya kam keessattuu garuu abbootin irree kun milkaawanii bara baraaf ummata gaafii kaase ukkaamsanii haangoo humnaan tikfachuuf abbalan sanirra hin turre. Ykn hin jiraanne.Yeroof waan humna qawweetiin gaafii ummataa ukkaamsanii hanbisan itti fakkaatee dhiittaa mirgaa sukanneessaa raawwatanis dhumarra ummataan injifatamaniiru. Baayyeen isaanii du’a badaniiru.  Xumurri isaanii akka hin taane ta’eera. Akka humna qabna jedhanii namatti taphatanitti itti taphatameera. Haangoo bololaniif sanis dhabaniiru, qabeenya hangoo harkaa qaban fayyadamanii saamanii horatanis osoo hin nyaanne nyaatamaniiru. ykn dirqamanii isa biraaf laataniiru.

Namni  Saadaam Huseen, Kolaneel Gaadaafii, chaarlas teelar, bin alii, Idaamiin daadaa fi  abbootii irree Afrikaa  du’a badan arge  yakka hin dalagu. Qondaaloonni Wayyaanee har’a haangoo harkaa qabna jedhanii  ummattoota impaayeera itiyoophiyaa keessumaa ammoo ummata Oromoo dararaa fi saamaa jiranis osoo qalbii qabaatanii bor beekoo ta’anii yakka amma Oromoorratti raawwachaa jiran kana hin raawwatan. Continue reading

SABBOONUMMAAN JECHA MOO GOCHAA?

JIITUU GADAATIIN
Image result for oromummaa maaliSabboonummaan akkamittiin akka ibsamu beekuun dura sabboonummaan maal akka ta’e beekuutu dursa. Sabboonummaan of beekuun booda waan dhuftu. Osoo eenyummaa ofii hin beekin sabaan boonun hin danda’amu. Seenaa, seera, duudhaa fi aadaa ofii erga beekaniin booda kabajuudha. Hiika eenyummaa erga beekaniin booda miira nama keessatti uumamudha. Sabboonummaan jechoota qindaawanii tarreeffamaniin kan ibsamu miti. Osoo akkas ta’ee namootni addunyaa kanarraa martuu sabboontota ta’u turani. Gantuun saba keessaatti dhalattee , saba ofii gurgurtu hin jiraattu turte.
Har’a namootni hedduun qabsaawaa/qabsooftuu, kutataaa/kutattuu, sabboonaa/sabboontuu jechuun wal leellisan hedduu agarra.  Tarii namoota hiika oromummaa illee sirnaan hin beekne jechoota afaan isaanii keessaa akka dammaa mi’aawee bahuun muudamni sabboonummaa kennamuufii mala. Sabboonmmaan gar dirree hawaasummaa kanneen akka facebook irratti jechoota babbareedanii barreeffamaniin illee kan ibsamu miti. Namoota osoo oromoo hin ta’in sababa afaan Oromoo qofa beekaniif dirree hawaasummaa irratti maqaa oromootiin daldalan hedduutu jiru. Yeroon akkas jedhu sabboontonni dirree hawaasummaa irratti namoota hin qunnaman jechuu koo miti. Sabboontonni illee marsaalee hawaasaatiin ergaa isaaniii ni dabarfatu. Continue reading

FXG Oromiyaa Bakkoota Gara Garaatti Akka Itti Fufetti Jira.

Gurraandala 17,2017

diddaa-4Guraandhala 11 irraa kaasee hanga har’aa Finfinne kutaalee magaalaa adda addaa keessatti waraqaan warraaqsaa bittimfamaa jiraachuu Qeerroon gabaasee jira. Boolee bakka addaa Wara Gannuu jedhamee waamamutti waraqaan afaan amaaraan barreeffame waamicha uummata jiraattota naanoo FF kakaasu bittimfamee jira.
Waraqaan kunis muraasni fuula kana irratti kan hidhamee jiruudha. Guyyaa lama dura gabaasa godina kibba lixa Shaggar irraa nu qaqqabeen sakatta’iinsi mana namoota hedduu irratti raawwata jiruun abbootin maatii sadii humna diinaan ukkaamfamanii halkan bakka buuteen isaanii kan dhabaman
1.      Obbo Tamasgeen Oomaa
2.      Saxxee Seeqaa
3.      Dachaasaa Toffee fi
4.      Tasfaayee Caalaa kan jedhaman
Sakatta’iinsa tasa uumameen qabamuu isaanii Qeeroon magaalichaagabaasee jira. Continue reading

Maqaaa Haaromasa Gadi Fagoo Jedhuun Bu’urri Mishooma Ammaan Duraa Hin Taane,Haaraa Eegalla Kanaaf Ummanni Maallaqa Walitti Buusuu Qabdu Jechuun Dabballoonni Wayyaanee Ammas Deddebi’anii Ummata Oromoo Goyyomsaa Jiraachuun Beekame.

Gurraandhala 15,2017

OPDO.jpg saamtuuMaqaa haaromsa gadi fageenyaa jedhuun tooftaa haaraa Wayyaanen TPLF baafatteen guyyoottan darban qondaaloti OPDO kan ergama TPLFn ummata Oromoo keessa bobba’anii jiran ololaa fi goyyomsa haarawaan daldala biro jalqabanii jiru.

Ammaan Godina  Arsii Itayyaa kaasee hanga Seeruutti daandii  aspaaltii isinii goona jechuun Pireezidaantiin duraanii Muktaar Kadiir dhagaa bu’uuraa erga kaayee osoo dhagaan tokko achii hin ka’in har’a waggaa Sadih (3)guuteera, kanaan dura sababa kanaan ummatarraa maallaqa miiliyoonan ummata irraa funaanaa turan, ammas marraa biraa ummata irra deemanii mishoomi ammaan duraa fi dhagaa bu’uuraa Kanaan dura wagga 20 oliif kaayaa turre waan hin milkoofneef haaraatti maallaqa buusaatii dhagaa bu’uuraa biraa haa keenyu jechuun ummata Oromoo goyyomsaa jiraachuun beekame.
Jidduu kana  kaabinoonni OPDO Oromiyaa keessa faca’anii haaromsa gadi fageenyaa goona jedhchuun ummata bifa haaraan goyyomsaa akka jiran beekamaa dha. Haala kanaa addatti godina Arsii Hurutaafi Arsii Addeellee keessatti horii boosaa jechuun ciminaan saamicha gaggeessaa akka jiran beekame.

Onnee Oromoo bilisummaa dhabee bokoke bilisummaa qofatu qabbaneessa!

Jiituu Gadaatiin
Oromoon erga onneen isaa waan barbaaddu dhabdee bokoktee jaarraan 1 darbee jira. Onnee oromoo dheebotte dheebuu baasna jechuun burqaaleen burqan hedduun garuu ittuu isa dheebossani. Nyaata taanee quubsinaan kan jedhan hedduun waan jedhan haalanii deebisanii isa nyaatani. Bidiruuleen si ceesisna ittiin jechuun dhaadatan tokko tokkos galaana walakkaa gahanii cabuun “ aalbeen lafee ittiin cabsuuf abdatan, tiruurra geessee cabdi” isa jechisiisani. Kaan ammoo waadaan isaanii qilee buutee oromoo abdii qofaan ija akka culcul godhu isa dirqamsiisani.

Oromoon tarii kanatu furmaataa, tarii isa sanaa jechaa jaarraa tokkoo oliif ifaajus garuu abdii kutee harka maratee hin teenye. Har’as dheebuu onnee isaaf bishaan kan taate; beela garaa isaaf nyaata kan taate; dhiiga taatee isa keessa facaatee kan lubbuu itti hortu; humna taatee jabeessitee kan bor isa soortu; har’a wareegama hedduu baasistee orma ija keessa ilaalsistus, boru qabeenya dhuunfaasaa kan taate bilisummaa barbaaduu irraa boodatti jedhee hin beeku. Continue reading

Haala Yeroo Irratti Hundaawuun Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

cropped-qeerroo-edit.jpg

 

 

 

 

 

Haala Yeroo Qabsoo Bilisummaa Oromoo Sochii Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXG jabeessuu fi Ololoota farra Qabsoo Bilisummaa Oromoo İrratti fuulleeffachuun Qeerroon Bilisummaa Oromoo marii gabaaba erga godhee İbsa qabxii 7 qabu ummata Oromoo hundaaf dabarse.

Sochiin Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXGn kabajamuu mirga abbaa biyyummaa fi kabajamuu mirgoota Dimookiraasiifİ bilisummaa Uummata Oromoo gonfachiisuuf yeroo irraa gara yerootti Hoogganummaa Qeerroo Bilisummaa Oromootiin finiina kan tureefi jiruu yeroo amma kana Caasaa sirna fi Siyaasaa mootummaa abbaa irree Wayyaanee kaan diigee fi bulchiinsa sirnichaa raasuun biyyattiin caasaa bulchiinsa Waraanaa jala akka galtu kan godhee jiru ta’uun beekamaadha.

Mootummaan Wayyaanee sirni bulchiinsa isaa warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXGn burkutaa’ee caasaa waraanaa qofa irratti rarra’ee maqaa bulchınsa waraanaa muddamaan labse (state of Emergence) jedhuun wayita biyyattin addatti Oromiyaan bulchiinsa Waraanaa jala galtee jirtutti dhaabni Maxxannee Wayyaanee fi Ergamtuun diinaa ilmaan Oromoo 3500 ol falmaa mirga abbaa biyyummaa irratti wareegamanii fi kumoota dhibbootaan madoo ta’anii waldhaansa dhabanii yeelalaa jiraniifi Uummata Oromoo Miliyoona walakkaa olitti lakkaa’amuu Manneen hidhaa biyyaatti bakkoota garaagaraatti hidhamanii dararamaa jiraniifi utuu itti gaafatama Seeraa fi Seenaa jala jirtuu afaan qaaniifi saalfii hin qabneen media irratti bahuun akka nama uummata Oromoof quuqama qabuu fi sabboonummaa qabuu fakkeessuun dhiyeenyaa mataan dhaaba ergamtuu diinaa kan ta’ee Lammaa Magarsaa haasawaa gochuun isaa shira wayyaaneen dargaggoota Oromoo dhaaba maxxannee Wayyaanee OPDO keessa turanii keessa dhiittatanii bahuun Warraaqsaatti makamanii falmachaa jiran gowwomsuuf shira itti fakkeessi ta’ee jettee wayyaaneen akka Lammaan Magarsaa akkas jedhee haasawaa godhee haa jedhamuu qofaafi ittin ololaa jaamaa ofuuf kan fayyadamte ta’uu Qeerroon Bilisummaa Oromoo gadi jabeessuun hubata; Continue reading

%d bloggers like this: