About Qeerroo

Welcome to Qeerroo Bilisummaa webiste! We are here to serve Qeerroo generation who are seeking freedom in their new emerging life.We are Hope for Oromians and lead by example. We have a saying, Follow the Kuusaa and do what the Yuubaa says. http://qeerroo.com

Agartuu Qeerroo (Tapha Geengoo)

Irra Deebii Maxxanfame.

Agartuu Qeerroo (Tapha Geengoo)
Qalbeessaa Dhangi’aan
Amajji 28,2019-Oromiyaa
-Siyyaasa Geengoo
-Qabsoo Geengoo
Seensa
The lost volcanoes of Norway | VolcanoCafe  Qabsoon Oromoo xiyya fiigaa finiinaa ta’uu qaba, qabsoon xiyya taanan siyyaasni garboonfataa irratti haboo godhachuu hindanda’u. Kanaaf qabsoon keenyas qabsoo xiyyaa ta’uu qabdi malee qabsoo geengoo ta’uun hinmalle. Oromoon qabsoo isaa galii biraan gahee fashalsa kun ammoo qabsoo ofii kunuunfachuu dadhabuu Oromoo irraa madda. Qabsoon keenya humna guddaa cabsee humna xiqqaan injifatama. Seenaa keessattis Oromoon “utuu” jechaa akka hafu kan taasise kanuma. Oromoon tokkummaan qabsoo taligee asiin gahate kana maayii irraan gahatee fashalsuu hinqabu. Qabsoo isaa kana firii qabsoo isaa bu’achuu qaba. Firii qabsoo isaa kana bira hanga gahutti fiixee Bilisummaa irraa of darbee kaayyoof akeeka isaa dagatee of balleessuu hinqabu. Mootummaan siyyaasa garaagaraa siyyaaseessuu danda’a, siyyaasni mootummaa akka nama Sololi’aaf kiyyoo kiyyeessuuti. Namni Sololi’aaf kiyyoo qopheessu jalqaba afaan Sololi’aa shaakala. Akka isheen fooriccee wal waamtutti akkeessa. Akkeessa dheeraa booda ishuma fakkaatee bosona seena. Bosona keessattis sagalee Sololi’aa dhageessisa. Akkumasheetti sagalee kuullatee fooricoon waama. Fooricoon waamamtee yoo dhufuushee argu dhokatee kiyyoosaa kiyyeessee midhaan ykn waan nyaatamu sana kiyyootti facaasee fuulduratti kuta. Sololi’aan garraamiin midhaan nyaachuutti nyaattee nyaatamti. Qeerroon akkasiiree? Miti. Qeerroon kaayyoof akeeka ABO ganamaa galiin gahuuf carraaqu: hubataadha, abshaala, gamna,aqila, haxxeedha, hinkiyyeeffamu. Continue reading

Ibsa Hayyu Duree ABO Jaal Daawud Ibsaa irraa kenname.

“Rakkina Polotikaa Itoophiyaa fi Bu’uura Furmaatasaa
(Civil Political Discourse for Ethiopian Peoples)
Raafama Siyaasaa yeroo ammaa Itiyoophiyaan Keessa galtee jirtuu fi addatti immoo rakkoolee walxaxoon Oromiyaa keessatti mul’achaa jiran Oromiyaa dirree jeequmsaa fi lolaa taasisuun tasgabbii dhabsiisuu qofa utuu hin taane, Itiyoophiyaa badii keessaa hin baane keessa seensisaa jira. Mootummaan Naannoo Oromiyaa bulchiinsa yeroo muddamaa(state of emergency) jala jira. Rakkinni siyaasaa yeroodhan furamuu dhabuu irraa kan ka’e caasaan mootummaa durii caccabee jira. Yeroo ammaa Oromiyaa keessa rakkina ummataa kan furu qaamni bulchiinsaa filatame hin jiru. Ummatni yoo ajjeefame, yoo saamame, yoo qabeenyaan isaa barbadaawe bakka itti iyyatee furmaata argatu dhabee jira. Kuni yoo akkasitti itti fufe rakkinni kana caalu dhufuu danda’a. Kanatti dabalee humnootni adda addaa socho’uun diigumsa Oromiyaa fi rakkina keessaa bahuu hin dandeenyee fi booda gara itti qabnu wallaallu keessa nu galcha jennee amanna.

Continue reading

The Fundamental Solution to Ethiopian Politics – New Approach

OCT 9

 

[VOL – October 08,2020] The current political crisis in Ethiopia, specially, that of Oromia, are not only meant to make Oromia war and insecure zone; rather, driving Ethiopia to irreversible misery. Oromia Regional State is under the State of Emergency. Because of the failure to timely solve political crisis, the former government structure is already broken down. Currently, there is no elected administrative organ expected to solve problems of the people. There is nowhere the people go and complains for solution even when: killed, robbed and their property are destructed. If this continues, the worse would follow. In addition, we hope that operation of various forces contributed for Dissolution of Oromia, and further aggravated not to come out of those chaos. Finally, this will inevitably mislead our way. Continue reading

A Resolution by members of the Oromo Liberation Front (OLF) Leadership & Officials Abroad

September 29, 2020

Pursuant to OLF’s Press Statement dated September 13, 2020 that called for the establishment of  a Transitional government in Oromia as well as Ethiopia, we, members of the OLF Leadership, Officials and Representatives of the various OLF International chapters held a consultative meeting on September 27, 2020 to discuss the details. After thorough deliberation and critical analysis of our vanguard organization’s decision to take the lead in putting a peaceful transitional arrangement together in the country, we have issued a nine-point resolution in support of this historical and timely call to, practically, ensue soon.

Following some promising changes that took place within the ruling EPRDF coalition in the Spring of 2018, the OLF has relentlessly worked with the Ethiopian government for the full fruition of the democratic transition. Despite incessant intimidations and hostilities towards OLF rank and file by members of the incumbent regime, our organization has immensely contributed to the concerted effort so that peace & stability could reign in Oromia and Ethiopia. Unfortunately, the much sang for democratic transition and some petty reforms could not go forwarded as many hoped for. The enthusiasm for a peaceful transition is now dashed due to destructive measures taken by members of the unruly demagogues within the ruling so called prosperity party and their collaborators, the nostalgic old guard that has long been craving for the restoration of the old imperial order in Ethiopia.  With the almost aborted democratic reforms, we have come to recognize that the entire country is at a critical juncture as the incumbent regime’s mandate to rule the country is about to run out in less than two weeks. Continue reading

It is a must to build oromia’s government to get peace.

It is a must to build oromia’s government to get peace.

The explanation of Qerroo of Oromo freedom
February 27/2020

The struggle of oromo freedom has been led to many years, the problem of the government of the government has come to pass and the problems of the government, and those who live to protect their interests have reached today. In hard condition and hardship, the big sacrifice paid for the victory is still unpunished. In 1991-1992, we believe that our people are going to be a reason for oromo and oromia today. We believe that our people have got his struggle to lead his struggle. In 27 years, the struggle of the people has been strong, the government of the government has not been accepted for the world. The government has been able to make the government new in it. The government has been created by the government of the people and the plan of the freedom struggle. The change of respect has been hoped that ′′ expanding democracy field is the answer to the people’s question ′′ But, the body of ‘ change ‘ leader ‘ has been killed from day to day to day, killing and prison, political parties have been killed from the move, the media has been killed by the hope of the nation of this country and the walk of democracy has reached today. Continue reading