SBO: Hagayya 19 bara 2018. Oduu, Araara Adda Bilisummaa Oromoo fi Mootummaa Itoophiyaa Jidduutti Deemaa Jiru ilaalchisuun Ibsa Gaazexaa Miseensi ShG Gumii Sabaa ABO fi Dubbii himaan Dhaabaa Jaal Toleeraa Adabaa fi Waajjira DhDUO-tti Itti gaafatamaan Damee Ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa Obboo Addisuu Araggaa Qixxeessaa Waloon Laatan.

Lixa Oromiyaa Baha Wallaggaa bakka addaa Waamaa jedhamutti saamichi albuudaa babal’ate

[SQ, Hagayya 11,2018] Lixa Oromiyaa Baha Wallaggaa Aanaa Waamaa Hagaloo keessatti sababa gootummaa qabuuf uummata naannichaaf tajaajilli hawwaasaa guutee hinbeeku. Uummatni Leeqaa ona Waamaa keessa jiraatan baroota Xaaliyaanii keessa bakka ka’umsa warraaqsaa ta’uudhaan sochii jabaa garboonfattoota irratti taasisaa turaniiru. Gootonni hedduun Abdiisaa Aagaa, Gendaa Buushan, Buushan Mijuu fi Qana’aa Janaa dabalatee gootota akka feetararii Tasammaa Gulummaa dabalatanii gootota roorroo diduutiin qabsoo roga sanarra finiinsaa turan kanneen Baandaa Xaaliyaanii ykn Baasaastuu qadada Gonbisaa jala ka’anii gubaa turanidha. Continue reading

SBO: Hagayya 12, 2018. Oduu, Gabaasaa Gumaacha Sabboontonni Oromoo Maandhee fi Dhuunfaan WBOf Taasisan Ilaalchisuun Qophaawee fi Gaaffii fi Deebii Dargaggoo Tamasgeen Tsaggaayee Waliin Taasifame Kutaa Xumuraa.

SBO: Hagayya 8,2018. Oduu, Ibsa Waloo Mootummaa Itiyoophiyaa fi ABO, Dhimmuma Araaraa Kanaa Ilaalchisuun Yaada HD-ABO Jaal Daawud Ibsaa fi Pir. MNO Dr. Lammaa Magarsaa Nuuf Laatanii fi SBO Sagantaa Afaan Amaaraa.

Tokkummaa Oromoo Dagaagaa Jiru Kunuunfataa, Warraaqsa Dararee Firii Itti Gochuuf Ni Qabsoofna!

Tokkummaa Oromoo dagaagaa jiru kunuunfataa, warraaqsa dararee firii itti gochuuf nii qabsoofna!

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Finfinnee Oromiyaa

Hagayya 7,2018

Daagaa halagaan Oromoo gidduutti ijaare kukkutee gatuuf, tokkummaa uummata Oromoo ijaaree uummata Bilisaa fi biyya Walabaa ijaarrachuuf akeeka Adda Bilisummaa Oromoo qabatee, ABO dhaan hogganamee; karaa nagaa qabsaa’aa turuu ummanni  addunyaatu ragaadha . Ammas akeeka ABO qabatee qabsoo isaa itti fufee jira. Jaarmiyaan Qeerroon Bilisummaa Oromoo tokkummaa amma argamaa jiru kana bu’uuressuuf sochiiwwan roga maraan taasisaa tureen wareegama akkuma kaffale milkaa’inaa jalqabaa argataa jiraachuusaa hubataa, kanarra gamtaa’inaan qabsoo saba Oromoo finiinsuun waanjoo jaarraa tokkoof walakkaaf nurratti fe’amee jiru waloon ofirraa deebisuun  biyya nagaa qabdu ijaaruuf tokkummaa argamaa jiru kunuunfataa warraaqsa dararee firii itti godhuuf qabsoo isaa itti fufuun adeemsiisuuf qophaa’uu mirkaneessa.

Hawwii Qeerroof saba Oromoo mirkaneessuuf akeekni Addi Bilisumma Oromoo fi mootummaan qabatanii karaa nagaa rakkoo fixachuuf waalii galan fedhii saba Oromoo irratti ka xiyyeefateef ka jaallatamaaf leellifamaa ta’uu hubataa, rakkoo uummatni keenya keessa jiru furuuf daandii nii saaqa jechuun Qeerroon abdata. Uummatni Oromoo waan akka walootti dhabe deeffachuuf waloon qabsaa’uun akka barbaachisaa ta’e asumaan dhaammataa, gamtaa’ina amma argamaa jiru akka jajjabeeffamu nii dhaamna. Continue reading

Yeroo nagaa waaraan biyya keenya Oromiyaa keessatti uumamuuf socho’amaa jirutti tokkummaa Oromoo tiksuuf jabinaan nii qabsoofna!


Ibsa Gabaabaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa
Hagayya 6,2018
Finfinnee Oromiyaa
Nagaa waaraa biyya keenya Oromiyaa keessatti akka uumamu, gaaffiin Oromoo karaa nagaa akka nuu deebi’u dhiibbaa gochaa turuun Qeerroo Bilisummaa Oromoo beekamaadha. Nageenyi biyyattii akka deebii’uuf rakkoo siyyaasaa biyya Xoophiyaa karaa nagaa akka furamuuf waamicha ABO taasise fudhachuun tarkaanfii mootummaan naannoo Oromiyaa taasisaa jiru dinqisiifataa adeemsi karaa nagaa akka milkaa’uuf kan hojjennu ta’

Continue reading

#Musee_Oromoo

#Musee_Oromoo

Image may contain: 1 person, crowd, stadium and basketball courtFaarfataa Dastaa Hinsarmuun.
Gaaffii yaada namaa hunda keessa guute
Dargaggeessa tokkotu Abiyyiin gaafate
“Addana dhaabadhee yoon isin daawwadhu
Yaadnikoo nabada akkan waa yaadadhu
Anis nan adeeme farda yaadaa koree
Miila fageeffadhee qe’ee Abiisheerra goree
Nama akka qaanqee lafa sanaa ka’ee
Bilisummaa Oromoo falmuuf manaa ba’e
Gaaraaf irraangadee hallayyaaf fodooddoo  Continue reading

SBO: Hagayya 1, 2018. Oduu, Murtii fi Kutannoo Kora Gamtaa ABO Ameerikaa kaabaa, Lola Kaaba Orommiyaa Walloo Kee ssatti Hidhattoota Affaarii fi Ummata Oromoo Gidduutti Deemaa Jiru Ilaalchisuun Yaada Jiraattota Naannichaa, Gaaffii fi Deebii Dura taa’aa Kutaa ABO Ameerikaa Lixaa fi Walitti Qabaa Koree Qindeessituu Kora Gamtaa ABO Ameerikaa Kaabaa Jaal Huseen Qaasim Waliin Taasifamee fi SBO Sagantaa Afaan Amaaraa.

Kora Gamtaa ABO Amerikaa Kaabaa Adoolessa 24 – 27, 2018.

Kora Gamtaa ABO Amerikaa Kaabaa Adoolessa 24 – 27, 2018.

Murti ejjannoo fi kutannoolee

Nuti miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo biyya USA fi Kanada keessatti argamnu Kora Gamtaa ABO kan bara 2018 irratti hirmaatne dhimmoota siyaasa, jarmiya dinagdee fi haala waligalaa yero ammaa belbeltuu taate irratti maree ballaa fi dheera erga godhanneen booda milkaa’ina Qabsoo Bilisummaa Oromoo ABOn durfammu shaffisiisuuf murtii ejjennoo fi kutannoolee asiin gaditti tarreeffaman dabarfanne.

  1. Bilisummaa Ummata Oromoo dhugoomsuuf karaa siyaasaa, diplomasi fi waranaa ABOn geggeeffama as ga’e hanga xumuratti itti fufsiisuuf deggersa barbaachisu hunda dacha dachaan gummaachuuf murteeffanne.
  2. Addi Bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa motummaa Itophiya waliin qabu karaa nagaa furuuf tattaaffi inni itti jiru akka milkaa’uuf deggersa guutu kennuufiif murteeffanne.
  3. Warraanni Bilisummaa Oromoo, WBOn, wabii qabsoo bilisummaa Oromoo ta’uun yeroo kamuu caala yeroo dhugooma jirutti deggersa bifa hundaan barbaachisu shaffissaan dhiheessuuf murteeffanne. Continue reading

Oromoon maal keessa jirra? Maaltu nutti dhufuuf jedhaa?

Qalbeessaa Dhangi’aan
Adooleessa 30,2018
Finfinnee Oromiyaa
(Hubachiisa: Barruu kana Ilma Oromoo maraf naa ergaa! Share gochuun, karaa keessaa message inbox waliif ergaa! OPDO n illee akka dubbisan!)
Barruu kana barreessuuf wantoota ta’aa jirantu na kakaase. Barreeffamne kun yoo wal dhageenyeef qoricha barbaaduuf yoo akkuma kanaan itti fufnemmoo kan rakkoo nutti fidu ta’uuf durfamee dubbatameera jechuuf akka oolitti qophaa’e.

Seensa.
Qabsoon Oromoon gaggeessaa ture qaxxaamuramaa turuuf saamamaa turuusaa eenyumtuu cimsee beeka. Qabsoon Oromoo kaleessa bara barnootni haala ammaan danatee hinjirretti hatamaa turee har’as hatamuuf akka jedhuuf gariin hatamuusaa himuu barbaanna. Qabsoon keenya hatuuf kan munyuuqaa jiru halagaa akkuma ta’e diinni Oromoo arcaatota baabura qabsoo Oromoo qabatee marroo dabalataa Oromoon akka hinkaaneetti cabsuuf adeemaa jira. Wayiita qabsoon Oromoo afaan boola’aarra jirtu ta’uu himaa yeroo kanatti ammoo dammaqiinsi uummata laaffataa jiraachuusaa asumaan dubbachuun barbaada. Continue reading

%d bloggers like this: