QEERROO FI QARREEN QAROODHAA !!! QAROON BIYYAA HEGAREEDHAA !!!

SEENAA  Y.G(2005)

Sochiin warraaqisaa Ummata Oromoon Biyya keessaa gaggeeffamaa jiru guyyuu jabaachaa deemaa jira. Toftaa fi tarsiimoon barbaadamus akkasuma. Qabsoon Oromoo jabaachaa deemuun, qaama sadii uumuun haqa.

  1. Qabsoon sabasaa jabaachutti ka gammadu.
  2. Diina qabsoo Oromoo sodaatu
  3. Isa gidduu mumunyuuquu ykn hinaaffuuf, dhiphuu itti uumuun waa hin oolle.

Dhugaan jiru Garuu, Qabsoon kun wareegama ulfaataa gaafataa waan jiruuf, xiyyeeffannaan isaa,isa 1ffaa qofaaf taati. Kun filannoo miti. Waan lubbuuti. Waaan jiraachuu fi dhabamuuti. Akka dhuunfaatti osoo hin taanee akka sabaatti kan herreegamu. Kanaaf filannoo tokkicha qofaaf tarkaanfataa jirra. Waan lubbuun itti wareegamtee ammo, bakka isaaf maluu odoo hin ga’iin hin dhaabbatu. Kana dhugeessuuf har’aa Qeerroo fi Qarree wabii waammachuun rakkisaa miti. Qeerroo fi Qarreen sochii har’aa taasisaa jiran, dantaa adda addaaf sharafanii akka barbaadanitti qajeelchaa hin jiran. Dhugaa saba OROMOO qofarratti hundaa’anii wareegama baasaa jiru. Ummata isaaniitti  kabajaa itti horaa jiruu. kanaaf Ummata Oromoo guutuurraa amantaa argatanii  murannoo guutuudhaan tarkaanfachaa jiran Continue reading

Alaabaan ABO/Oromoo Mallattoo Diddaa Gabrummaa fi Aasxaa Walabummaa Oromiyaa ti

(Ijoo Dubbii ABO Onk. 16, 2017)

Qabsoo haqaa Sabni Oromoo Walabummaa isaa gonfachuuf geggeessaa turee fi jiru adda durummaadhaan kan hoogganu Addi Bilisummaa Oromoo Akeekaa fi Kaayyoon isaa galma gahiinsa qabsichaa ti. Jaalalaa fi deggersi dorgomaa hin qabne kan Ummatni Oromoo Dhaaba isaa Adda Bilisummaa Oromootiif qabus Akeekaa fi Kaayyoo Dhaaba kanaa tolchee hubachuu fi kiyya jedhee itti amanuu irraa kan maddee dha. Kunis firii wareegamaa fi qabsoo hadhaawaa ABOn ummata ijaaruun waliin wareegamuu irraa kan argame malee akkasumatti bilaasha kan dhufe miti. Continue reading

Godina Wallaggaa Horroo Guduruu Magaalli Shaambuu FXG Akkanatti Gaggeessaa Oolan.

Magaalli Shaambuu Waan Abiishee Garbaa deebi’ee dhalate fakkaata. Gootonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo guutuu magaalaa dhunfatanii jiru,alaabaan ABO/Oromoo magaala bakka maratti balali’ee jira,barattootii fi ummanni marti diddaa sirna TPLF itti fufanii jiru. VIVA Qeerroo Shaambuu!

Olmaa Oromiyaa

Onkoloolessa 17,2017 /Guyyaa har’aa Magaalaa Mattuutti Qeerroo fi hawaasni Oromoo marti hiriira bahuun tokkummaa isaanii agarsiisuun dhaadannoo dhageessaisaa oolanii nagaan galaniiru jedhee Qeerroon Aanaa Bachoo gabaaseera.Akkasumas Magaalaa Naqqamteetti Qeerrooni fi hawaasno Oromoo bifa addaan hiriira walirraa hin cinne adeemsisaa oluu isaani qeerroon naaf ifoomseera.
Bifuma walfakkaatuun Godina H.G.W magaalaa Shaambuuttis Qeerroo fi hawaasni Oromoo hiriira bahuun mormii isaanii dhageessisuun bifa ho’aadhaan adeemsisuun nagaan xumuruu danda’aniiru jedhee qeerroon magaalaa Shambuu kan odeeffannoo naaf kenne.
Akkasumas Godina Qellem Wallaggaas bifuma wal fakkaatuun hiriirri han itti fufee jiruu fi Godina Lixa Wallaggaa Magaalaa Gimbii fi Aanolee Godicha jala jiran mormii isaanii kan itti fufanii jiran ta’uu qeerroon magaalaa Mandii fi qeerroon Magaalaa Gimbii kan naaf ifoomsan.
*Bu’uuruma kanaan Qeerroon Godina Buunnoo Beddellees fincila kanaaf qophii isaanii xumuranii kan jiran ta’uu qaamaan magaalaa Beddelle..
Continue reading

Wallagga Magaalaa Shaambuu Keessatti Diddaan Qeerroo Itti Fufee Jira.

Horroo Guduruu Magaalaan Shaambuu Qeerroon Bilisoomtee Jirti.
Fincilli xumura gabrummaa guyyaa sadan kana deemeen alaabaan ABO/Oromoo waajjira bulchiinsa Magaalaa keessatti fannifamee magaalichi wallee ABO faarsuu fi dhadannoo warraaqsaan itti fufanii jiru.

Fincila Xumura Garbummaa  Bifa Qindoomina Qabuuf Abdi Kutata Diinatti Naquun Belbeluu Jalqabe

Onkoloolessa 13,2017/ Qeerroon bilisummaa Oromoo hundeeffama isaa eebila 15, 2011 irraa qabe akeekaaf kaayyoo jabaan masakamee sochii fincila diddaa garbummaa irraa hanga Fincila Ximura garbummaatti gara kuteenyaan aarsaa of godhee diina isaa Wayyaaneef diina uummataasaa dura dhaabbachaa yoona gahee jira. Hanga ammaattii uummatasaa boqonnaa Waaraatti fiduuf ifaajii gochaa tureen injifannoowwaan gurguddaa karaa nagaa qabsaa’uun argatee jira.

Keessaattuu mana diinaaf icciita halagaa keessa seenuun iicciita TPLF gad diiguun uummata isaa badiif saamicha halagaa jalaa bararuu danda’ee jira. Qeerroo bilisummaa Oromoo hanga Bilisummaatti qabsoo isaa gad jabeesse akka godhuu qabuu yeroo yeroon waadaa ykn irbuu haaronfataa yoona gaheera. Dabalataan sochii halagaa ykn TPLF faana godhu keessatti humna hidhatee uummata isaatti bobbaafame dura dhaabbachuun wareegama ulfaataa ofii isaa fudhatee uummata isaa baraarfachuu danda’ee jira.

Akkasuma kaawwan dantaa saba isaaniif egeree jiruu isaanii hongeessuun bakka dirqama taatetti dhimma dhuunfaa isaanii kanneen akka barnoota irraa adabamanii barnoota dhabuu, ariisaa seeraan ala mooraa Yuunibarsiitiitti irra gahu mara akeekaa qabsaa’ota kaleessaaf wareegamtoota kaleessaa galiin gahuuf obsa jabaan mooraa qabsoo Bilisummaa jabeessuu irratti fuulleffannaaf cichooman sochii jabeessanii itti fufanii yoonaan gahataniiru. Kanneen mana hidhaatti dararaamaa jiranis dirqamaaf irbuun waadaa uummataa waan irra jiruuf qabsoof gumaata kaffalamu kaffaluu irratti argamu. Continue reading

%d bloggers like this: