Aside

cropped-qeerroo-edit.jpg

Waamicha Hatattamaa Hawaasa Oromoo Biyya Alaa fi Oromiyaa Keessa Jiraataniif

Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa

YEROO AMMAA KANA WAYYAANEE TPLF UUMMATA OROMOO IRRATTI  WARAANA BANEE JIRA,KANAAF:- Waanjoo Gabrummaa Waggaa 130 ol Uummanni Oromoo baate haalaan uulfaataa ta’aa dhufuu irraa yeroo ammaa kanatti cunqursaa hadhaawaa if-irraa darbuuf sabni Oromoo alaa keessaa wal gurmeessuun mootummaa abbaa irree Wayyaanee dura dhaabbachuun mirga abbaa biyyummaa fi eenyummaa falmachaa jira.

Qabsoo hadhaawaa uummanni Oromoo gochaa jiru keessatti wareegami gama hundaan uummata keenya irra gahaa jiru haalaan ulfaataa ta’u iyyuu falmaan osoo hin dhaabbatiin cunqursaafis osoo hin jilbeeffatiin qabsoon galama isaa gahuuf haalaan daran finiinaa jira.

Qabsoo Fincila Xumura Gabrummaa(FXG) guutuu Oromiyaa keessatti finiinaa jira kana dura dhaabbachuu fi uummata Oromoo lafa irraa duguuguuf Wayyaanee TPLF qajeelfama baaseen waraana isaa aayinaan gara Oromiyaatti galchuun baadiyyaa irraa hamma magaalaatti Oromoo mirgaaf falmus ta’e Oromummaa isaan if beeksisu haxaawuuf ykn sanyii balleessummaaf daran if qopheessaa jira. Haalli itti deemnu daran ulfaataa tahuu hubatnoo keessa galchuun uummanni Oromoo alaa keessaan mirgaa fi eenyummaa keessan kan durii irra daran jabeessuu waan qabdaniif Qeerroon Bilisummaa Waamicha Hatattamaa Qaamota Hawaasaa Oromoo maraaf Taasisa:-

  1. Uummanni Oromoo fi matootiin hawaasa Oromoo biyya alaa jiraattan,har’aa booru osoo hin jedhiin duula sanyii duguuggaa mootummaan Wayyaanee TPLF uummata Oromoo irratti karoorfate itti jiru dura dhaabbachuun saba keessanii fi biyya keessan Oromiyaa baraaruuf jecha daddaffiin hiriira kan ammaan duraa irra daran dacha dachaan biyya alaa adda addaatti yaamuun mootummootaa fi qaamota mirga namoomaa aduunyaa mara sagalee fi iyyannaa saba Oromoo akka dhageessiftan imaanaa dhaammanna.
  2. Ummanni Oromoo Oromiyaa keessa jirtan gootummaa abbootii keenyaa dur deebftanii yeroo ammaa kanatti cunqursaa dura dhaabbataa jirtu,haalli kun wareegama guddaa isin gaafatu iyyuu gabroomfataatti xumura itti gochuuf tarkaanfii keessan daran jabeessuun barbaachisaa dha,murannoon keenya doorsisaa fi meeshaa lolaa diinni kuufateen duubatti hin deebi’u waan ta’eef gootummaa abbootii durii daran jabeessuun gabroomfataa fi cunqursaatti xumura gochuun barbaachisaa dha.
  3. Caasaan Qeerroo Bilisummaa gandaa hamma onaatti,onaa hamma godinaatti akkasumas guutuu Oromiyaa irraa sosso’aa jirtan bakka jirtanitti naamusaa fi sansakkaa qabsoo karaa nagaa gaggeessuu keessan jabeessuun,bakka jirtanitti uummati keenyaa fi barattooti Oromoo qalamaa fi dabtaraan uummati keenyas saboota kami fi uummatoota kamitti osoo hin bu’iin,qabeenya nama kami iyyuu osoo hin tuqiin nagaan mirga isaa akka falmtu muuxannoo ammaan dura jiru daran jabeessitanii akka cicoominaan mirga walabummaa fi dimokraasii sabootaaf qabsooftan waamicha goona.

Injifannoon Uummata Oromoof

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa.

Qeerroo Bilisummaa

Gurraandhala 28,2016 Finfinnee

Guraandhala 25/Godina Wallaggaa Horroo Guduruu Warraaqsii biyyooleessa Oromiyaa Jabaachuun Aanaa Abbaay Coommaan Suluula Fincaa’aa keessatti haalaan jabaatee itti fufe olee jira.‏

Aside

Guraandhala 25/Godina Horroo Guduruu wallaaggaatti Warraaqsii biyyooleessa Oromiyaa Jabaachuun Aanaa abbaay Coommaan Suluula Fincaa’aa keessatti haalaan jabaatee itti fufe olee jira. Goototni barattootni Oromoo Suluula Finca’aa sadarkaa 2ffaa fi qopha’inaa warraaqsaa finiinsuun mootummaan wayyaanee yakka duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti rawwachaa waan jiruuf seeraatti dhiyaatee itti gaafatamuu qaba malee nu hin bulchu jechuun dhaadannoo isaanii dhageesisuun waraana wayyaanee Agaazii waliin wal dura dhaabbatan.
Waraanni wayyaanee kunis tarkaanfii diinummaa ilmaan Oromoo barattootaa fi barsiisota irratti fudhachuun barsiisotni fi barattootni hedduun waraana Agaaziin reebam,anii haalan midhamuun madden keenya gabaasan. Barsiisota keessa kanneen Agaaziin rukutamanii hedduu midhamani dararaa guddaan irra ga’aa jiruu keessa:
1.Barsiisaa Addunyaa Feexaa barsiisaa keemistrii kutaa 11ffaa kan barsiisuun haala yaaddeessaa keessa kan jiruufi yeroo amma referaliidhaan hospitaala Finfinnee Phawulos galee jiraachuun ibsamera.
2.Barsiisaa Jireenyaa Olii
3. Barsiisaa Darajjee Duuressaa barsiisaa kutaa 12ffaa barsiisuu
4.Barsiisaa Dirribaa Ababaa fi
Barattootni waraana agaaziin rukutamanii maddeeffamuun dararaa guddaan irra ga’aa jiru keessa:
1.Barataa Ettafaa Araarsaa barataa kutaa 10ffaa
2. Barattuu Lalistuu Boggaalee
3. Barataa Geetuu Dabalaa
4. Barataa Taarikuu Gonfaa kanneen keessatti argaman barattootni hedduun reebamuun haalaan midhamanii yaalaa gahaa illee dhabuun  dararamaa jiraachuun ibsame jira. Warraaqsii Uummataa fi dargaggoota Oromoo maraan itti fufe Sululaa finca’aa naannoo warshaa Sukkaaraa
Finca’atti haalaan jabaatee jira.

Waamicha Eenyummaa Ummata Oromoo Magaalaa Jimmaa Hundaaf! Waamichi Ulfina, Irraa Hafuutu Salphina!!

Aside

Guraandhala 25/2016

Waamicha Eenyummaa Ummata Oromoo Magaalaa Jimmaa Hundaaf!

Waamichi Ulfina, Irraa Hafuutu Salphina!!

Akkuma beekamu sochiin FXG ummatni Oromoo mootummaa abbaa irree wayyaanee irratti gaggeessaa jiru baatii afur lakkoofsiseera. Sochii ummatni Oromoo gaggeessaa jiruunis barri olaantummaa murna yartuu gabaabbachuutti, aduun bilisummaa ummata balaaf bahuutti dhiyaachaa jira. Akkuma Oromiyaa kutaawwan biroo sochiin FXG gidduu kana Godina Jimmaa aanota tokko tokkotti eegalamee jira. Mootummaan wayyaanees sochii ummatni keenya gaggeessaa jirutti rifachuudhaan waan qabuu fi gadi dhiisu wallaaluudhaan yeroo ammaa kana raafama guddaa keessa galee jira. Haaluma kanaan Godina Jimmaattis mormii guddaan muudachuu dandaa jechuun mootummaan wayyaanee sochii ummatichaa danquu fi karaa miidiyaa dharaan ittiin hololuuf akka tolutti guyyaa boruu jechuunis Guraandhala 26, 2016 (Jimaata) ummata Magaalaa Jimmaa walgahii ariifachiisaa jechuun Galma Gibeetti waamee jira. Kanaafuu, ummatni Oromoo magaalicha keessa jirtan walgahii mootummaan gabroomfataa wayyaanee umrii isaa ittiin dheereffachuuf waame kana mormiitti akka jijjiirtan waamicha eenyummaa isiniif dhiyeessina.

Yeroo haraa Oromoo fi Oromiyaarratti mootummaan wayyaanee waraana ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaa, dhiiraa fi dhalaa, jaarsaa fi jaartii, dubartii ulfa osoo hin jedhin dhiiga dhangalaasaa, lafee caccabsaa, madoo fi qaama hiruu taasisaa kanneen hafan mana hidhaatti guuraa jira. Kanaaf, ummatni Oromoo Jimmaa yeroo Oromoorratti waraanni labsamee jirutti sababni diina waliin teessanii dhimma Oromoo fi Oromiyaarratti mariattaniif hin jiru. Diinni Oromoo isiniifis boru diinuma, Oromoodhumatu isiniif dhiiga! Waliif haa birmannu!

Ummatni Oromoo Godina Jimmaa sirna nama nyaataa wayyaanee irraa miidhaa yoo taeen ala faayidaa argate tokkollee akka hin qabne hubadhaa! Oromoon kan dhiiga dhangalaasaa jiruuf biyya ofiirratti hiree ofiin of bulchuu murteeffachuuf, qabeenya ofiirratti abbaa qabiyyummaa eenyummaa tikfachuuf, biyya ofiirratti abbaa biyyummaa gonfachuuf malee daangaa namaa dhiibuuf ykn qabeenya namaa saamuuf ykn immoo mirga namaatti buuuf akka hin taane hubadhaa! Kanaafuu, irra deddeebiuudhaan isinis biyya ofiirratti abbaa biyyaa tauuf, hiree ofii ofiin murteeffachuuf waamicha eenyummaa ummatni Oromoo isin waamaa jirurratti argamuudhaan diinarratti sagalee keessan akka dhageessistan jechuuf isin beeksifna! DIINATTI WAAROO SALPHINAA AKKA UFFISTAN NI ABDANNA!!

Dubbiin baayatteef harreetti hin fean akkuma jedhamu sana, haala Oromiyaa fi Oromoon keessa jiru gurraa ni qabdu, ijaanis ni argitu! Gumaacha eenyummaa keessan bahaan waamicha keenya!!

Waamichi Ulfina, Waamichaa Irraa Oolutu Salphina!!

Gadaan Gadaa Bilisummaa!!

Injifannoon Ummata Oromootiif!!

Qeerroo Dargaggoota Oromoo Magaalaa Jimmaa Irraa

NGO highlights plight of Oromo in Ethiopia

http://dw.com/p/1I1NDDW NEWS

Human Rights Watch says security forces are continuing to persecute members of Ethiopia’s largest ethnic group, the Oromo. Hundreds have allegedly been killed in recent protests over a government plan to expand the capital Addis Ababa into Oromo land.

Waamicha Qabsoo Ficila Xumura Gabrummaa Itti Taasifnu Uummata Oromoo Maraaf Ta’e.

Aside

cropped-qeerroo-edit.jpg

Waamicha  Qabsoo Ficila Xumura Gabrummaa Itti Taasifnu Uummata Oromoo Maraaf Ta’e.

Gurraandhala 25,2016

Akkuma beekamu FXG Oromiyaa keessatti Qeerroo fi Uummata Oromootiin gaggeeffamaa jiruun, qindeessitoota Warraaqsa Biyyoolessaa kan Bilisummaa fi Diimokiraasii (Qeerroo Bilisummaa) fi humna FXG kanaatin injifannoo guddaan argame galata hoggana abbaa qabsichaa dhaaba keenya ABOfis jechaa; Qeerroon Bilisummaa waamicha qabsoo kana dabarsa.

Wayita ammaa kana FXG Oromiyaa keessatti finiinaa jiruun ilmaan Oromoo hedduun wareegama qaqqaalii lubbuu dabalatu itti baasaa jiru. Wareegamni ulfaataan kun bilaaasha baafamaa hin jiru. Injifannoo gurguddaa Xumura gabrummaa dhiyeessisan galmeessisaa waan jiruuf seenaa keessatti yoomiyyuu kan hin dagatamnee fi bakka olaanaa qabaatuu dha.

Kanaaf,

  1. Uummanni Oromoo godinaalee Oromiyaa mara keessa jiraattan, addatti qonnaan bultootni Oromoo ilmaan keessan falma hadhaawaa diina afaan qawweetiin duguuggaa sanyii nurraatti labse dura dhaabbatanii wareegamaa qaalii baasaa jiran cina akka dhaabbattan waamicha FXG isa dhumaa isiif dabarsina. Waamicha kana gaafa labsinu qotatee bulaan kamuu bakka jiruu ka’ee FXGtti makamuudhaan mootummaa abbaa irree wayyaanee ofirraa galchuuf dargaggoota keessan bira akka dhaabbattan waamicha keenya irra deebinee dabarfanna.
  2. Barattoota manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran maraaf;- Godinaalee Oromiyaa muraasa keessatti barattootni mana barumsaa sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi qophaayinaa barumsa dhaabuudhaan FXG finiinsuun wareegama guddaa kaffalaa injifannoolee cululuqoo akka Sabaatti itti boonnu galmeessisaa jiru. Humni tokkoome salphaatti diina ofirraa buqqisa. Kanaaf barattootni Oromoo mana barumsaa sadarkaa 1ffaa, 2ffaa, qopyaahinaa akkasumas dhaabbilee olaanaa koolleejjii fi yuuniversitii Oromiyaa fi Finfinnee dabalate keessaa barattan hundi tokko Qabsoo bilisummaatti makamee lubbuu isaa utuu dhabuu kaan ammoo barumsatti hirmaachuun umurii diinaa nurratti dheeressuu waan tahuuf barataan kamuu bakka jiruu FXGf dursa kennee gara Qabsoo makamuu akka qabu Qeerroon Biisummaa waamicha dabarsa. Waamicha Qeerroo Bilisummaa Oromoo Uummata Oromoof

Aside

Yabee YabeeeloGuraandhala 25/2016 Godina Booraanaa ona Yaabelloo keessatti kaleessa FXG qonnaan bulaadhan eegale har’a bal’achuudhaan barattoota manneen barnoota sadarkaa hundaatti itti fufee jira. Amma sa’a kana aanaa Yaabelloo keeysaatti dhiiraa fi dhalaa guddaa fi xiqqaa osoo hin jennee daandiin cufamee dhaadannoo sagalee guddaa fi tokko taheen dhaga’amaa jira.
– Yaa oromo isaa hoomaan bulu ka’I mirgakee falmadhu,Bilisummaakee gonfadhu
– Dacheen dachee oromoo malee kan Tigre miti
– Oromiyaan bilisoomuu geesseetti
– Uummata xiqqaadhaan hin bitamnu
– Ka’I Qeerro hin kaanaa
– Abbaan biyyaa ABO dha
– WBOn hirkoo keenya abdii Kenya
Jechuudhan amma sa’a kana sagaleen Qeeyroo fi uummata guddaaa Boorana aanaa Yaabelloo keessaa dhaga’amaa jira.
Waraanni raayyaa ittisa biyyaa naannoo Sumaalee irra jiru garasitti fe’amaa jira. FXG itti fufti.

Aside

Guraandhala 24,2016 Godina Lixa Shaggar Aanaa Midaa qanyiitti warraaqsii biyyoolessaa Oromiyaa FXG gaggeeffamaa jiru daran jabaachuun Manneen barnoota sadarkaa 2ffaa, Qophaa’inaa fi sadarkaa 1ffaa fi Gandoota Baadiyyaa keessatti gaggeeffamuun daran jabaatee itti fufe.Alaabaan ABO Aanaa MIdaa Qanyii dhuunfachaa jira.

Guyyaa har’aa Yeroo kanatti  goototni uummatni Oromoo  fi Qeerroon Dargaggootni Barattootni Oromoo Aanaa Midaa Qanyii M/B sadarkaa 2ffaa Midaa Qanyii kan Magaalaa Bixxillee keessatti argamuu fi Qonnaan Bultootni gandoota Goodaa Galaan walitti dhufuun hiriiraan alaabaa ABO qabachuun gara Magaalaa Baallammiitti adeemaa jiraachuu madden keenya gabaasaan.

Waraanni wayyaanee Aanaa Calliyaa Magaalaa Geedoo fi naannoo ishaatti bobbaafamee jiruu heddumina guddaa kan qabuu dheengaddaa,  kaleessaa hanga har’aatti Uummatatti bobba’ee uummata reebaa jira, Tarkaanfiin Diinummaa hammachaa jiruu kun Akka uummatni Oromoo waanqabutti fayyadamee diinaa of irraa haleeluu godhee waan jiruuf yeroo amma Uummatni Oromoo waan qabuun diina of irraa ittisuuf qophii ta’uu ibsuun Shororkeessa agazii of irraa ittisuuf jira.gabaasaa guutuun walitti deebina

Aside

Guraandhala 24/2016 Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Heebantuu keessatti Warraaqsii Biyyoolessa Oromiyaa #FXG utuu Wal irraa hin Citiin
gaggeeffama ture, guyyaa har’aa dhan Jabaachuun alaabaan ABO Aanaa Heebantuu Magaalaa Qeelloo keessa uummataa fi dargaggoota Oromoon
olqabame dhaabamera. Alaaban abbaa irree Wayyaanee OPDO barbada’uun gubateera.

Guraandhala 24/2016 Godina Kibbaa Dhihaa Oromiyaa Godinaalee Iluu Abbaa Booraa fi Jimmaa Keessatti warraaqsii Biyyoolessaa Oromiyaa #FXG’n Guraandhala 23/2016 Irraa eegaluun bifa qindaa’een gaggeeffamuun itti fufe!

Aside

Guraandhala 24/2016 Godina Kibbaa Dhihaa Oromiyaa Godinaalee Iluu Abbaa Booraa fi Jimmaa Keessatti warraaqsii Biyyoolessaa Oromiyaa #FXG’n Guraandhala 23/2016 Irraa eegaluun bifa qindaa’een gaggeeffamuun mootummaa wayyaanee rifaasiisaa fi yaaddeessa kan jiru warraaqsaa waliigalaa Oromiyaa Godinoota cufa qabatee jiru kanadha. Guyyaa kaleessaa sagalee guddaan Jimmaa #ShabeeSomboo keessatti warraaqsii egaale har’as itti fufe jira.

Guyyaa har’a 24/2016 Godina Iluu Abbaa Booraa Magaalaa Baddalee keessatti gootota Barattooota oromoo Manneen Barnootaa Sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaan FXG’n finiina jira. warraaqsii Godina Kibba Dhihaa Oromiyaa keessatti Eegalee kun Aanota godina Jimmaa fi godina iluu Abbaa Booraa Cufaa keessatti jabaatee kan itti fufu ta’uu maddeen kenya ibsaniru.. Qabsoon itti fufa garboomsaan ni kufa!!

Wallagga, Saasiggaatti Namni Lama Wareegame,FXG Har’as Godina Hundatti Itti Fufe‏

Aside

Gurraandhala 24,2016 Godina walagga bahaa aanaa Saasiggaa bakka addaa qonnaa Baloo jedhamutti guyyaa lama dura barattootni maqaan isaanii armaan gaditti argamu waraana wayyaaneen ajejefamaniidha.
1. Amanuel Tarrafee Boggaalee barataa kutaa 11fffaa
2. Caalaa Moosisaa kan jedhaman
Barattootni kun lamaan guyyaa FXG aanaa Saasiggatti gaggeeffame yoo wareegaman kanneen madeeffaman hedduu tahanis kan maqaan isanii nu
qaqqabe Galataa Nagaroo kan jedhamu yeroo ammaa hospitaala Naqamteetti argama. Haaluma kanaanis FXG har’a godinuma kana aanaa Saasiggaa gandoota garagaraatti itti fufee jira.
Godina Booranattis FXG dhowee humni waraana wayyaanee dhukaasa uummata irratti banaa jira. Ganama kana irraa kaasee itti fufeera.

Saawwii dhaluuf dorrobde, kunuunsaa fi tika addaa barbaaddi: Haala qabsoo bilisummaa Oromiyaa yeroo ammaa fi wanneen ta’uu qaban.

Aside

Leelloo Sabaatiin

Gafarsa dorrobeQabsoon bilisummaa Oromiyaa, Adda Bilisummaa Oromootiin(ABO) hoogganamu, sa’a irraa sa’atti, guyyaa irraa guyyaatti, ji’a irraa ji’atti, akkasumas, waggaa irraa waggaatti, gabbataa, cimaa fi babal’achaa deemee ummata Oromoo fi ummattoota cunqurfamoo Impaayera Ixoophiyaa qabsoof hiriirsee yeroo kamuu calaatti amma, finiinee shaffeessaan gara galma bilisummaatti fiigaa jira.Egereen, hawwiin, abdii fi akeeki ummata Oromoo fi ummattoota cunqurfamoo Impaayera Ixoophiyaa, yeroo kamuu caalaa amma, ifee mul’atee abdachiisaa ta’ee jira. Hawwiin, abdiin, akeekii fi fedhiin ummatni Oromoo fi ummattooti  cunqurfamoon hundi mootummaa bilisa kan mataa isaanii dhaabbachuuf baroota dheeraaf wareegama qaqqaalii itti baasan, shakkii tokko malee bakka gahuuf akka deemu yeroo kamuu caalaatti amma ifatti beekameera. Bilisummaan ummattoota kanaa, “yoo osoo hin taane, yoom” kan jedhutti tarkaanfatee jira.Walumaagalatti, qabsoo ummatni Oromoo fi ummattootni cunqurfamoon baroota dheeraaf osoo wal irraa kutini fi hin nuffin geggeessaa jiran, yeroo kamuu caalaatti amma, bilisummaa dhaluuf dorrobee jira.

SHIRA 1ffaa:Loon dhaluuf foolattu