Mootummaan Wayyaanee Walgahii Miseensota Isaaf Magaalaa Sulultaa Irratti Taasiseen Naannoo addaa Finfinnee fi Magaalaa Finfinnee Keessatti Afaan Hojii fi Barumsaa Afaan Amaaraa Qofa Akka Tahuu Qabu Beeksise.

Aside

Gabaasa Onkoloolessa 30,2013 Finfinnee

Onkoloolessa 25 irraa kaasee godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Sulultaa irratti mootummaan wayyaanee guyyaa 5niif wal gayii miseensota isaa kanneen tahan hundaaf teesisee jira. Akka madda gabaasaa kanaatti kaayyoo wal gayii isaanii :

1.  Ilmaan Oromoo sabboonummaa qabanii kan miseensa isaanii tahanii jiran irratti qorannoo irratti gaggeessaa fi gaggama hojii isaanii keessa seenuudhaan wal irratti kaasuudhaan isintu iccitii mootummaa dhaaba mormitootaaf kennaa jira,keessumaa ammo dhaaba Adda Bilisummaa Oromoof(ABO)  haala mootummaa keenyaa gabaasaa kan godhu numa keessaa isini jettee miseensa isaanii keessaa kanneen sabboonummaa qaban irratti yakka kana banuudhaan hojii irraa ari’uuf murtoo irra akka jirantu gabaasaa Qeerroo aanaa kanaa irraa addeessa.

2.  Gama biraan namoota sirnichaaf amanamoo jedhaman maraaf waraqaa eenyuummaa kan Federaalaa baasanii kennuu akka jalqaban beeksisuu ture.

3.  Ddhimma afaan Oromoo irratti,naannoo addaa Finfinnee fi magaalaa Finfinnee keessatti afaan hojii  fi barumsaa afaan Amaaraa qofa akka tahuuf iccitii dhaan mareen kun akka mariyatamaa jiruutti gabaasaaan addeessa.

4.  Barataan Yuuniversitii fi koollejji kam irraayyuu eebbifame miseensa dhaaba keenyaa kan tahe hundi hojii barbaachisu ni argata ,garuu hanga miseensa keenya hin guunnetti hanga siyaasa keenya hin fudhannetti hojii kamiyyuu argachuu akka hin dandeenye hubattanii,ijoollota keessan dirqamaan akka miseensa guuchistan jedhanii wal gayii isaanii irratti murtoo dabarsitee jirti.

5.  Ijaarsi 1/5nii jabaatee akka itti fufuuf kunis miseensa keenya adda baafachuuf waan nu gargaaruuf kana irratti miseensa keenya kan taatan guyyaa guyyaatti ijaaruudhaan,isa ijaarame ammo gabaasaa akka nuuf gootan dirqama dabarsina jechuudhan dhaamsa dabarsa  turan.

6.  Maayyii irratt yeroo fillannoo waan jala gaheef jecha uummata ofitti harksisuuf dhimma lafaa irratti kana booda lafti keessan hin gurguramu,isin irraa hin fuudhamu,xaa’oon hanga barbaaddan uummataaf ni kennama,dhimma qonnaaf waan barbaachisu mootummaa keenya isiniif guuta jedhanii miseensa isaatiin dhaamsi kun gara uummataatti akka darbuuf waadaa sobaa kana dabarsaa akka jirtu odeessaan madda gabaasichaa addeessa.

Qabxiiwwan 6n kunneen wal gayii mootummaan Wayyaanee aanaa kana irratti guyyaa 5niif miseensota isaa waliin gaggeessaa fi dhaamsa isaa dabarsaa tureedha.

NAMA FOON BEEKU SOMBAAN HIN GOWOMSAN!

Aside

Gabaasa Qeerroo Finfinnee irraa

Mootummaan Wayyaanee barattoota saayinsii fayyaa (medical science) baratan muummee barnoota gargaraatin Yuunivarsiitiwwan garagaraa irraa bara 2005 A.L.Htti  eebbifamaniif yeroo gargaraatti muummen addaan qoodee leenjii hojii duraa kennaafii jira.Mootummaan Wayyaanee barattoota hojii qabattachuu dura imaammataa fi tarsiimoo keenya beekuu fi beektanii fudhachuun dirqama keessan jedhee torbee darbe Onkoloolessaa 22,2013  irraa kaasee magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Garbii(sangaa taraa) hoteela Waabee Shabaleetti barattoota muummeewwan barnootaa afur irraa Yunivarsiitii gargaraatii eebbifaman walitti qabee guyyoota afuriif leenjisaa turee jira. Muummewwan barnootaa kunniinis; Midwife, Optometry , Anaesthesia fi Saaykaatirii yoo ta’an ajandaan inni irratti leenjisuuf waame akkaataa hojiin itti hojjetamuu fi waa’ee seektara fayyaa ture. Haata’u malee haalli kun jijjiramee mootummaan Wayyaanee guyyaa walakkaaf waa’ee fayyaa irratti mariisisaa eerga turee booda fedhii barattootaa malee dirqamaan waa’ee siyaasa isaa itti lallabaa ture. Mata dureewwan inni irratti leenjisaa ture;

1. Ijaarsa sirna dimokraasii

2.Misooma fi bulchiinsa gaarii

3-Hidhaa haaromsa laga abbayyaa

4.Midiyaa bilisaa(free press)

5.Haala ijaarsa impaayeera itoophiyaa

6.Dipiloomaasii biyyoota ollaa kanneen akka Eertiraa, Keeniyaa, Somaale ,Jibuutii fi Suudan wajjin qabu cimsuu akka qabu

7.Dhaabbilee siyaasa kanneen shororkeessitoota jedhee paarlamaan isaanii moggaase waliin namni tokko hidhata qaba yoo ta’e dhiifamni akka hin godhamneef kan jedhu irratti leenjii jedhee kennaa tureera.
Barattoonni leenjii irratti argaman dhimma kana irratti leenji’uun nu hin barbaachisu jedhanii gaafannaan hirmaachuun fedhiidhani garuu namni leenjicha hin fudhanne akka hin qacaramne jalamuranii dubbatan. Barattoonni immoo hojii qabachuu waan fedhaniif kan garaa garaatu beeka jechuun waltajjicha isaanii hangadhumaatti irratti hirmatanii jiru. Mootummaan wayyaanee gama tokkoon siyaasa barbaadan deeggaruun mirga jedha gama kaanin immoo hojjetaan mootummaa kamiiyyuu imaammata keenyatti amanee fudhachuun dirqama jedha. Leenjii kana irratti mootummaan Wayyaanee qabxiiwwan itti aananii kaa’aman kana akka ibsa ejjannootti lafa kaa’ee jira;

Leenjifamtoonnis dhimmoota isaan leenjisan irratti leenjisan kana akka hin fudhanne argisiisuf gaaffillee armaan gadii gaaffatan;

1.Nuti hidhaa laga abbayyaafis ta’ee dhimma misoomaa kamiifuu mindaa keenya irraa saantimni tokko akka muramu hin eyyemnu.

2.Mootummaan kun yoo democracy hordofa ta’e free press babal’isuu qaba.

3.Miidiyaan itoophiyaa kaabineen hoogganamuun isaa hafee nama biraan hoogganamuu qaba.

4.Miidiyaan itoophiyaa oduu hawaasaf dabarsu kamiiyyu ragaan deeggaree erga dhugoomsee booda ummata qaqqabsiisuu qaba.

5.Diinagdeen Itoophiyaa dhibbeentaa 11.6 guddate jechuu eerga jalqabdanii waggaa shan lakkoofsistanii jirtu kun dhugaa osoo ta’e maalif hin dabalu ykn gadi hin bu’u, dhibbeentaa kana yommuu baastan ikonomistoonni addunyaa irratti hirmaatanii jiruu?

Walumaa galatti kaayyoon leenjichaa siyaasa Wayyaanee gara ummataatti fiduu fi ummata gara siyaasichaatti fiduudha. Leenjiin kun torbee kanas haaluma walfakkaatun torbeewwan lamaan kanas muummewwan barnoota gargaraa waliin itti fufa.Wanta baay’ee nama gaddisiisu mootummaan wayyaanee kaabinoota isaa yommuu leenjisu durgoo guyyaa tokkotti dhibba shan herreegaf garuu warra amataa irraa hin qabneef guyyaan dhibba tokko herreegaf. Maluma hantuunni beektu adurreenis beekti jedhuu mitiiree , leenjii kana irratti namni tokko siyaasa Wayyaanee kana amanee fudhachuuf fuula isaa waan gara isaanii naannesse hin fakkaatu. Yoomiyyuu kaayyoo qabnu galmaan gahuuf boodatti hin jennu jedhu barattootni wal gayicha irratti argaman.

INJIFANNOON  UMMATA OROMOOF!!!

GADAAN GADAA BILISUMMAA!!!!

Sabboontoti Oromoo 69 ta’an Oromummaan Yakkamuun Mana Murtii Wayyaaneetti Dhihaatan.

BilisummaaOnkoloolessa 24,2013 Oromummaan himatamanii akeeka ABO ummataaf ibsuun gaaffii mirga saba Oromoo yaada jedhuun uummata kakaafataniitu himata jedhuun ilmaan Oromoo 69 ta’an Galmee Tashaalee Bakkashoo jalatti sabboonti Oromoo 33 mana murtii mana murtii Federaalaa olaanaa Lidetaa dhaddacha 4ffaa dhihaachuu gabaasi jiru Qeerroo addeessa.

Kutaalee Oromiyaa bakkoota adda addaa irraa sababaa Oromummaa isaaniin yakkamuun Oromoonii bakkoota adda addaatti murtiin seeraa alaa itti kennamaa jiraatu illee ummanni Oromoo qabsoo diddaa gabruma takkaa illee hin dhaane.

Onkoloolessa 24,2013 mana murtii feederaalaa dhadacha 4ffaa kanneen dhaabbatan sabboontoti Oromoo 33 kanneen armaa gadii ta’uu beekama.

1. Tashaalee Bakkashoo
2. Tarfeessaa Magarsaa Hundee
3. Alamaayyoo Gaaromsaa
4. Mulaatuu Abdiisaa Goobanaa
5. Lijaalem Taaddasaa Hawwii
6. Hasan Mohaammed Usmaan
7. Addunyaa Lammeessaa Beenyaa
8. Milkeessaa Waaqjiraa Gammadaa
9. Saamsoon Alamuu Qixxeessaa
10. Gammachuu Ammishuu Galgaloo
11. Usmaan Umar
12. Jaarsoo Booruu Raaree
13. Usmaa’el Kaliifaa Muzayyil
14. Guutuu Mul’isaa Gaddafaa
15. Kaffaalee Faxxanaa Gabayyoo
16. Huseen Bariisoo Godaanaa
17. Tolosaa Bachoo Gichoo
18. Kaanuu Gunos Damissee
19. Ittaanaa Sambataa Tuuchoo
20. Abarraa Biqilaa Tolosaa
21. Hirphaa Duubee Deekam
22. Soorsaa Dabalaa Galaalchaa
23. Asfaaw Hangaasoo Baatii
24. Mohaammed Saalim Waaqoo
25. Bashir Daadhii Tulluu
26. Hasan Amaan Saggee
27. Muktaar Usmaan Harbee
28. Alamaayyoo Tolosaa Liiban
29. Tashaalaa Iddoosaa Dirribaa
30. Boontuu Wadaay Buuraa
31. Bulchaa Sooressaa Guyyee
32. Mazgabuu Dabalaa Waaqjiraa

Godina Gujii keessatti diddaan barattootaa dho’e uummata dabalachuun itti fufe!

Aside

Gabaasi Qeerroo  Onkoloolessa 27,2013 akka addeessutti,Barattootni Oromoo Godina Gujii gaaffiiwwan mirgaa finiinsuun diddaa dhageessisuu itti fufan. Barattootni Oromoo kunneen qabeenyi Oromoo Oromoof malee alagaaf tahuu hin qabu, tajaajilawwan hawaasaa guutummaa guutuutti Oromoof guutamuu qaban, hidhaa fi ajjeechaan doorsisni dhaabbachuu qaba jechuun gaaffii mirgaa finiinsuu kan eegalan ejjennoo tokkichaan itti fufanii jiran. Rakkoowwan tajaajilawwan hawaasaa aanaa Bulee Horaa keessatti mudachaa dhufee fi rakkoowwan hedduu Nagallee keessatti uumamaniifis Wayyaaneen itti gaafatama haa fudhatu jechuun mana barnootaa keessatti dhaadannoo gamtaan dhageessisaa jiran.

Mootummaan wayyaanee barattoota Oromoo Galgaloo Waariyoo jedhamuu fi kanneen biroo mana hidhaatti ukkaamses guutummaan akka hiiku gamtaan gaafachuun sagalee isaan ii dhageessisaa jiran. Uummatni Oromoos gaaffiin mirgaa barattootni keenya gaafatan gaaffii sirriidha, saaminsi qabeenya lafa Oromoo investeroota halagaan gaggeefamu nurraa haa dhaabbatu jechuun barattoota isaanii waliin hiriiruun diddaa dhageessisaa jiru.

Gama biraan oduun keessa Wayyaanee jiru ,Waraana ittisa biyyaa mootummaa wayyaanee keessatti ilmaan Oromoo hoogganummaan gosummaa irratti hundaa’e haa dhaabbatu jechuun mormii dhageessisan. Mootummaan Wayyaanee keessa isaa bututaa dhufe dura dhaabbachuuf amanamtoota isaa yeroo dheeraa waraana Ittisa biyyaa keessa turaniif muudama kennuun isaa ni yaadatama. Muudamni kun amanamtoota wayyaanee yeroo dheeraa fi lammummaan Tigiree tahan irratti xiyyeeffannoon maaliif kenname jechuun waraanni Ittisa biyyaa Iizii bahaa fi Kaabaa gaaffii mirgaa gaafachaa jira. Waraana keessatti waraanni ijaaramu sabaa fi sablammiin osoo haasa’muu ajajootni maaliif dhaloota Tigiree duwwaa tahu jechuun gaaffii dhiyeessanii jiran. Ajajootni kaabaa fi bahaas gaaffii kanaaf deebii kennuu waan dadhabaniif caasaan ijaarsa ittisa biyyaa kallattii kanneen irraa laamsha’uun sirni bulchinsa waraana ittisa biyyaa rakkoof saaxilamee jira. Adda durummaan ilmaan Oromoo waraana ittisa biyyaa keesaa hojjetan gaaffii kana adda durummaan gaafachaa kan jiran yoommuu tahu sabawwan cunqurfamoo sidaamaa fi Beenishaangulis cinaa dhaabbachaa jiran. Mootummaan wayyaanees gaaffii mirgaa kanaan dhiphina keessa seenuun wal gahii hatattamaa hooggantoota olaanaan finfinnee keessatti gaggeessaa jiran. Wal gahii isaanii kana irrattis gaaffiileen wal fakkaataan mudachuu irraa milkiin itti hin jiran..

Barattooti Yuunivarsitii Mattuu FDG Eegalan. Gaaffii Mirgaa Qabanis Bulchitoota Mooraatti Dhihefatan.

Aside

OromiaALutaContinua2011FDG

Onkololessaa 24/2013 Godina Iluu Abbaa Booraa Yuunivarsiitii Mattuu keessaatti FDG barattoota Oromoon eegale jabaatee itti fufuu qeerroon Yuniversitii Mattuu gabaase.

Akka gabaasaan Qeerroo ibsutti,barattotni Oromoo biyyaa olaantummaan seeraa hin kabajamne, kan mirgi namummaa fi dimookiraasiin keessatti sarbamaa jiru keessaatti barachuun hafee, wabii jireenyaa iyyuu dhabnee jireenya yaaddeessaa ta’ee keessa jiraachaa waan jirruuf mirga keenya kabachiifachuuf, harka walqabannee haa kaanu jechuun dallaa Yuuniversitichaa keessatti walitti qabamuun sirna bulchiina Wayyaanee balaaleffaachaa turuun isaanii beekame.

Haala kanaan gaaffiin barattoota Oromoo kun bulchiinsa Yuunivarsiitii Mattuuttin dhihaate.Gaaffii barattooti kaasan keessatti gadi jabeenyaan kan ka’ee bulchiinsatti himame keessaa mirgi baratoota Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu sarbamuun baratootni Oromoo Yuunivarsiitiicha irraa barachaa jiran mooraa Yuunivarsiitichaan alatti magaalaa Mattuu keessaatti Poolisotaa, Milishotaa fi dabbalota Wayyaaneetiin qabeenyaan akka moobayila, qarshii fi kkf irraa samamuu fi reebichi seeraan alaa irratti gaggeefamaa jiraachuu irraan baratootni Oromoo barnoota dhaabanii mirgaa isanii fi saba isaanii kabachiisuuf akka FDG gaggeessanif kan isaan kakaase ta’uu ifa gochuun, Qeerroon Yuunivarsiitii Mattuu FDG jabeessuun akka itti fufan dhaamsa dabarfatan.

Ummaanni fi barsiisonni Oromoo Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu fi nannoo magaalaa mattuu jiraatan dabbalonnii Wayyaanee malaamaltummaan qabeenyaa keenya nu saamaa jiru, lafa keenya gurgurachaa jiru, mirga keenya sarbaa jiru, mirgii baratoota keenyaa sarbamaa jira, gaaffiin qeerroo baratootaa keenyaa gaaffii keenya, qooda irraa fudhachuu qabna jechuun FDG qeerroo gootota baratoota dargaggoota abdii egreen eegalame cina ni dhaabbanna jechuun deggersa isaanii garee barattootaaf ibsaa jiraachuu gabaasi kanuma waliin jiru addeessa.

 

Ba’aa Wal Irraa Qoodachuun ,Humna Ta’aa Jiraachuu Keenya Mirkaneessa.

Aside

Barreessaa dhugaa baasa!Y.G(2005),kutaa 2ffaa

Har’a diinni keenya Biyyaa keessaa fi alatti adda qoodamee kan nu irratti roorrisaa jiru ta’u hubachuun nama hin rakkisu.diinni keenya bifa lamaan nu dura dhaabbatuuf hojjachaa jiru kun, caba keenya ijaan arguuf hanga dadna’an hojjachaa jiraachuu dhala Oromoo eessallee jiruufu dhokataa miti. rakkoon jiru waan jarri kun barbaadanii fi hojjatanis wallaalu irraa miti. Diina bifa lamaa kana dura dhaabbachuu, qaamuma tokkotti dhiifnee teenye haa ilaallu moo, diina irratti walii haa gallu yk ba’a mataa baayyifachaa jiru kana wal irraa qooddannee dura haa dhaabbannu ? isa jedhu qindeeffachuu yk qooda ofii ba’achuuf murteeffachuu dhabuudha.

Rakkoon kun haa jiraatu malee, kaka’umsi har’a argaa jirru kan kaleessa keessa keenya hin turreedha. Kana jabeefatanii waan nuuf hin hafnetti tarkaafachuun ala furmaati biro akka hin jirre irra jireessi walii galuu qofaatu hafa. Har’a Oromoo ykn nama Afaan Oromoo dubbatu kan qabsoo Oromoo keessa Oromoo fakkaate kan socha’u yoo hin ta’iin, dhalli Oromoo wal gawwamsuu yaalu jira natti hin fakkaatu. Hojii fakkeessaa uumee Ummata kana qalbii hatuu kan barbaaduus hagas maraa natti hin fakkaatu. Yoo ka’een deebi’ee taa’a jedhee yaade Yk kan kaleessaa irraa baratus, xiiqii eessaanu nama hin geenyen hiraaraa jiru yoo ta’e malee.

Wayyaanoonni waan wareegamaniif odoo hin taane, har’a jumulaan saba keenyaa kan fixaa jiran, qabeenyaa saaman jiraachisuuf jedhaniiti. Dhugaa jiru odoo beekanii Oromoon Angotti dhufnaan nu dhumate jedhanii yakka dhala namaa irrattii hin raawwatamne nu irratti raawwataa jiru.  Gutuu barruu kanaa dubbisuuf:-  BA’AA WAL IRRAA QOODDACHUUN,,,,,,,kutaa 2ffaa.docx

Aside

Sirni Awwaalchaa J/ Obsee Kabajaa Olaanaan Raawwate

 

Sirni Awwaalchaa Jaal Obsee Margoo

Sirni Awwaalchaa Jaal Obsee Margoo

(Oromedia, 26 Onkoloolessa 2013) Sirni awwaalchaa, Jaal Obsee Margoo, bakka maatii, firoottanii ishii akksumas miseensootii fi deeggartooti qabsoo bilisummaa Oromoo heddumminaan argamanitt biyya Norwey magaala Berganitti Onkoloolessa 11, 2013 akka aadaa fi sirna amantii ishiitti raawwate.

Waa’elli keenya Dassuu Duulaa akka nuuf ibsetti, sirna awwaalachaa kana irratti Oromooti Hoolandi, Jarman, Ingilizii fi bakkoota aaddaddaa jiraatan Onkoloolessa 24, 2013 Norwey Bergan seenuun akka aadaa biyyaatti reeffatti nagaa dhaammatan.

Akkanaan sirna awwaalchaa Jaal Obsee Onkoloolessa 25, 2013 bakka Oromooti kumaa ol ta’an otuu ilaalchaa fi amantiin adda walii hin qoodiin sirna kana irratti argamuun jaalalaa fi kabajaa Hayyu Duree ABO fi maatii isaaniif qaban agarsiisanii jiru.

Oduun nu gahe akka ibsutti, sirna awwalchaa kana irratti Jaal Daawud Ibsaa fi Oromooti argaman marti gadda dhugaa ibsachuun cinattis, jabinaa fi murannoo Jaal Obseen qabaachaa turte dabaree dabareedhaan ibsaniiru. Read More:-  http://oromedia.net

Godina Shawaa lixaa aanaa Hincinnii keessatti uummatni Oromoo gamtaan gaaffii mirgaa kaasan.

Aside

Onkoloolessa 25,2013 Finfinnee
Godina shawaa lixaa aanaa Hincinnii ganda Abay Waraabessaa keessatti uummatni Oromooo gamtaan gaaffii mirgaa kaasuun jala deemtota wayyaanee irratti tarkaanfii sirreessaa fudhatana. Aanaa kana keessatti gaaffiileen mirgaa kanneen akka dabalinsa himna ibsaa, bishaanii fi karaa gaafatamaa turuu irraan darbee dargaggootni hojii dhabdummaan rakkachuun waan jabaateef uummatni gamtaan bulchinsa aanaa gaafatee jira. Bulchaan aanaas yeroo hedduu waadaa sobaan dura dhaabbachaa turuu irraan darbee hojjettootni humna ibsaa waan malaammaltummaan uummata cinqaniif uummatni gamtaan yaa’uun reebuun tarkaanfii sirreessaa irratti fudhatee jira. Mootummaan wayyaanee milishoota gandaa bobbaasuun uummata reebsisuu fi sakattaasisuuf yaalii taasisus milishootni gaaffiin uummatni gaafate gaaffii kenya, qawween baanu afaan qawwee gara diinaa malee gara uummataa miti jechuun mootummaa wayyaanee afaanfaajjessanii jiran. Wayyaaneenis poolisoota federaalaa naannoo kanatti bobbaasaa jira. Dhiibbaa kamuu wayyaaneen gaggeessus gaaffii mirgaa irraa uummatni akka hin dhaabbanne qeerroon Godina Shawaa lixaa irraa addeessee jira.

Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Shirqoolee keessatti Ergamtooti Wayyaanee fi Ummanni walitti bu’uu irraan miidhaan qabeenya irra gahe.

Aside

Onkoloolessa 24,2013 Asoosaa

Sabaa fi Sablammootni Impaayera Itoophiyaa keessaa mootummaa wayyaaneen bitamne jedhanii guyyaan itti dhiisan hin turre. Hin jiraatus. Mootummaan wayyaanee sabawwan cunqurfamoo biyyattii keessattis dhiibbaa daangaa hin qabne gaggeessaa as gahe. Haalli kun jabaachuun Godina Beenishaangul Gumuz aanaa Shirqoolee keessatti ergamaan mootummaa wayyaanee lammii Beenishaangul ajjeesuu irraa uummatni gamtaan diddaa gaggeessaa jira. Uummatni aanaa Shirqoollee nuyi yoomuu isiniif hin bitamnu jechuun waraana wayyaanee fi poolisoota akkasumas waajjira poolisii dhagaan tumaa jira. Konkolaattotni poolisii hedduun dhagaan kan tumaman yoommuu tahu mootummaan wayyaaneen dhiphina jabaa keessa seenuun waraana dabalataa 600 gara aanaa kanaa geessuu irratti argamti. Dargaggootni aanaa kanaas diddaa kana itti fufinsaan gumaa ilma isaanii akka baasan addeessanii jiran.

Godina Jimmaa aanaa Saqqaa keessatti hojjettootni qonnaa Almii sirna Wayyaanee irratti diddaa kaasan.

Aside

Onkoloolessa 23,2013 Jimmaa

Mootummaan Wayyaanee fi jala deemtotni garboomfataa wayyaanee dhiibbaan isaan ilmaan Oromoo irratti gaggeessaa as gahan daangaa hin qabu. Investerootni habashaa fi alagootaas saaminsa gaggeessuu irraan darbee dhiibbaa daran sirna bulchinsa wayyaanee ol gaggeessaa jiran. Godina Jimmaa aanaa Saqqaa keessatti investimentiin qonnaa Almii jedhamu hojjettootaaf miindaan kaffalaa ture hedduu xiqqaa tahuu irraan darbee yeroon kaffaluu dhabuu irraa hojjettootnii fi uummatni gamtaan diddaa dhageessisanii jiran. Hojjettootni qonnaa kanaa guutumman hojii dhaabuun mootummaan wayyaanee garboomfataa dha. miindaan kaffalamu gahaa miti jechuun dhaadannoo dhageessisanii jiran. Namoota isaan dura dhaabbachuuf yaalanis waardiyoota gorsanis waan didaniif reebuun tarkaanfii sirreessaa irratti fudhatanii jiran. Mootummaan wayyaanees gocha kanaan dhiphachuun waraana hedduumminaan bobbaasee dargaggootaa fi hojjettoota hidhaa jira. Ilmaan Oromoo

  1. Jamaal Nuuree
  2. Caalii Abbaa Gaarree
  3. Sintaayyoo Lammeessaa
  4. Mohaammed Aliyyii
  5. Suraafel Kamaal

Jedhaman mana hidhaatti kanneen ukkaamsaman yoommuu tahu gariin doorsifamaa jiru.

Fincila Diddaa Garbummaa Barattoota Oromoo Godina Gujiin.

Aside

Onkoloolessa 23,2013 Finfinnee

Gaaffiin mirgaa barattoota Oromoon finiinaa ture jabaachuun itti fufee jira. Gaaffiileen mirgaa kan bilisummaa barattoota Oromoo Godina Gujii mana Barumsaa haranfaamaa fi magaala Garjii keessatti finiinuu eegale. Mootummaan wayyaanee duula saamichaa gaggeessaa jiru nurraa haa dhaabu, ilmaan Oromoo bilisummaa barbaadna, Saaminsi warqee gaggeeffamaa jiru haa dhaabbatu jechuun gamtaan fincila diddaa garbummaa gaggeessuu irratti argamu. Gaaffii wal fakkaataan aanaa Bulee Horaa keessatti finiinuun ibsaan, bishaan guutummaatti tajaajilawwan hawaasaa kanneen jedhaman uummataaf guutumuu qabu jechuun gaaffii mirgaa finiinsaa jiran. Biyya Oromiyaa keessaa maddi ibsaa elektrikii alatti osoo gurguramuu nuyi dukkana keessa hin teenyu jechuun gaaffii finiinsaa jiran. Haalli kunis jabaachuun mootummaan wayyaanee dura dhaabbachuuf humna dafee dhaqqabaa geessuun uummata doorsisaa jira. Ilmaan Oromoo fi barattootni hedduunis mana hidhaatti guuramuu irratti argamu.

Yuunivarsiitiileen Impaayera Itoophiyaa keessaa diddaa barattootaan dhuunfatamuun gabaafame

Aside

Onkoloolessa 22,2013 Finfinnee

Yuunivarsiitiileen Impaayera Itoophiyaa keessaa gaaffii mirgaan mudda keessa seene. Gaaffiileen mirgaa mirgi namummaa fi Dimokiraasii keessatti haa kabajamu jechuun Yuunivarsiitii Dabra Maarqos, Jimmaa fi Walloo keessatti finiinaa jira. Yuunivarsiitii Hawaasaa keessatti bulchinsootni yuunivarsiitii humna waraanaa dabalinsaan barbaaduu isaanii ibsatanii jiran. Yuunivarsiitiilee mara keessatti gaaffiileen wal fakkaataan sirni bulchinsa mootummaa wayyaanee sirrii miti jechuun diddaan dhageessifamaa jira. Yuunivarsiitii Baahirdaar keessattis diddaa wal fakkaataan dhageessifamaa kan jiru yoommuu tahu mootummaan wayyaanee waraanaa fi tika ishee naannessuun doorsisa guddaa gaggeessaa jirti. Mootummaan wayyaanee dura dhaabbannaa kamuu taasisu yuunivarsiitiilee keessatti gaaffiileen mirgaa finiinan dhaabbii akka hin qabne qeerroon Yuunivarsiitiilee kanaa beeksisee jira. Yuunivarsiitii Haramaayaa keessattis gaaffiin mirgaa barattootaa fi barsiisota hamate sirna bulchinsa wayyaanee mormuun wayyaanee dhiphina keessa buusee jira.

Yuunivarsiitii Diillaa damee Samaaraa keessatti diddaan barattootaa ka’een walitti bu’iinsi loltoota Wayyaanee waliin ta’e

Aside

Onkoloolessa 22,2013 Diillaa

OromiaALutaContinua2011FDGDiddaan barattootaa Impaayera Itoophiyaa keessaa jabaachaa kan dhufe Yuunivarsiittii Diillaa dame eSamaaraa keessatti haalaan finiine. Qeerroon Yuunivarsiitii Diillaa gaaffiileen mirgaa bara darbe gaafachaa bane tokko illee deebii argatee hin jiru jechuun gamtaan walitti bahuun Bilisummaa jechuun dhaadatanii jiran. Rakkoowwan bulchinsaa fi gaaffiilee mirgaa ukkaamsamaa tureef itti gaafatamummaan mootummaa abbaa irree wayyaanee tahuu uummatni haa baru jechuun soda malee barattoota gamtaan qindeessuun dhaadannoo isaanii dhageessisanii jiran. Mootummaan Wayyaanee barattoota keessumaa ammo barattoota Oromoo hidhuu fi ajjeesuu irraa haa dhaabbatu, baajatni Yuunivarsiitii keessaa dhimma siyaasaaf ooluu hin qabu jechuun diddaa dhageessisanii jiran. Mootummaan wayyaanees akkuma bare gaaffii mirgaa rasaasaan dhaabuu fi dargaggoota hidhuuf yaalii taasisu irratti nuyi wal irratti duuna jechuun barattootni gamtaan waraana wayyaanee dura dhaabbatanii jiran. Yeroo ammaa kanas dame hundumaa keessatti guutuun gaaffiin mirgaa finiinaa jira.

20 October, 2013 Oromiyaa

Aside

Wallagga,Aanaa Eebantuu Keessatti Hojjettooti Mootummaa Sirna Wayyaanee Mormuun Maqaa Hidhaa Laga Abbaayyaan Maallaqa Guuramu Dursa Dhaabbatan.

Onkoloolessa 18/2013 Mootummaan Wayyaanee Maqaa hidhaa /Jallisii Galaana Abbayaan/ dinagdee walitti guuruuf hojjetoota mootummaa irraa akka Diangdee/Horoo guuraniif Dabballoota OPDO Godina Wallagga baahaa Aanaa Eebantuu Magaalaa Hindeetti Hojjettoota Waajjira Qonnaa aanaa Eebantuutti bobbaasuun wal ga`ii godhuuf saganteeffatte mormmiin muudate.
Hidhaa Galaana Abbayaaf Miindaa keessanirraa dinagdee akka murtanii galii gootan jechuun wal ga`iirratti yeroo Dabballootni OPDO/Ergamtotni Wayyaanee yeroo isaan wal tajjiirraa jecha kana dubbatan hirmaattonti wal ga`ii Gaaffiin muddan. Nuti akka Hojjettaa waajjira Qonnaa Aanaa Eebantuutti ammaan duras gaaffii isin gaafanne qabna.
Gaaffiin keenya gaaffii Mirgaa fi gaaffi eenyummaati. isin gaaffii keenyaaf deebii kennuu dhiifatanii gaaffii keenya dagachuun mirga keenyarra ejjetanii Horrii nurraa guuruuf dhuftan.
Hanga gaaffiin Ummata Oromoo deebii argatutti Dinagdee tokkollee hin kenninu. Wal ga`ii OPDO-n nu waamuttis hin hirmaannu jechuun Warra wal ga`ii geggeessuuf dhufe Qaanessanii wal ga`ii isaanii dhiisanii ba`uu fi Dabballoota OPDO qaanessanii ofirraa deebisaniiru.
Humna namaa hanga 70 ol kan ta`an hojjettoota waajjira Misooma Qonnaa Aanaa Eebantuu murannoo fi kutannoo tokkoon gamtaa fi tokkummaan Dura dhaabbannaa isaanii Mootummaa Wayyaaneetti agarsiisuun wal ga`ii isaanii irratti akka dinagdee tokkollee maqaa hidhaa Galaana Abbaayaa jedhuun ykn guuramu akka hin kenninee fi yaada kanallee akka moramanii fi nuti gaafiin keenya gaaffii Bilisummaati! jechuun yaada isaanii ibsachuun wal ga`ii sanas diiguun murannoo fi kutannoon dura dhababannoo isaanii itti muli`saniiru.

Waan kanas akka Qilleensarra nuufa oolchitan jechuun Namootni 70 hojjettootni Waajjira Misooma Qonnaa Aanaa Eebantuu dhaammataniiru.

Gamtaa fi Tokkummaan yoo hojjennee fi diina keenya dura dhaabbanne akka in jifannu shakkii tokko hin qabnu jedhaniiru!

Dhaloota Dhugaa Dhaale

Aside

Dhaloota Dhugaa Dhaale

Jiituu Lammii –Unbarsiitii Finfinnee

Bara 2006, warri ormaaf ergamuu jiruu isaanii godhatan abjuun ittihammaatee, irribni toluu dinnaan, ‘ooda’ gaafachuu gara gooftaa isaanii imalan jedhama. Gooftaan isaaniis rakkoo isaanii dhaggeeffatee hanga ayyaanni isaa ittimuul’ise fala himeef. ilmi abaarsaa gaangee abaarsaa fe’ata’ akkuma jedhan jarris ooda gooftaa isaanii fudhatanii galanii “… kitaabni barnoota afaan Oromoo tokko otoo hinafne barataarraa nuu funaanaa…!” jechuun labsii baasan. Akkuma jedhame kitaabni Afaan Oromoo walitti qabamee, ‘hogeessi’ dhibee achi keessa dhokatee abjuu nama yakku qoraachuu danda’u filatamee, kitaabicha fuula fuulaan as qabanii, achi qabanii dhamaatee guddaa boodaa “…falli argame…!” jedhanii, maddi rakkoo isaanii isuma ta’uu irratti walii galanii, daboon ba’ee suurriifi seenaan J/Taaddasaa Birruu fuula kitaaba barnootaa keessaa buqqa’ee akka gubatu ta’e. “Ishoo!! Qabbanoofne. Falli argame. Kana booda obbaafanne…!” jedhanii ililleen hanga dhabee, gooftaa isaaniif hooqubaa galchanii ofii galanii rafnaan dubbiin ittuu caale. Nagaanis hinargamnee, abjuunis hintolle. J/Taaddasaa dhugaa saba isaatu uume. Dhaloonni ittaanummoo dhugaa kana dhaale. Muul’ata kana fudhatee ba’e. Kanaaf diina yaaddessa. Kanaaf diina abjuun milkii dhabe. Otoo beekanii Dhaloota dhugaa dhaale, saba muul’ata fudhatee bobba’e dura dhaabbatan.

Ammas seenaa kana dhaggeeffadhaa. Waggoota jahan baranaati. “Gadaatu saddeeta naanna’e; kuni seenaa addaati… ‘millennium’ Toophiyaatu gahe…” jedhamee, addunyaan dhagahee, masaraa guddaa ijaaranii, cidhii guddaan qophaa’ee, “…maaloo nurraa hinafiinaa…!” michoota isaanii kadhatan. Guuyyaa cidhichaa, misirroon cidhichaa arraba qaratee, gaachana rasaasa qolatu gidduu dhaabatee amaamota isaa fuulduratti: Jabina abaabayyuufi akaakayyuu isaa jajee, qaroomina isaa faarsee, hunda caalammoo jabaa jabaa caalu ta’uu isaa nu akeekkachiisee guyyichi darbe. Warrii kaanis jala jalaa ka’anii isuma dur dhageenye irradeddeebi’anii, faarsanii, gabbisanii akka nuti hindagannetti nu yaadachiisuu yaalan. Dubbachuuf jarri sibiila uffatanii sibiila qabatanii qe’ee nu dhuunfatanii, otuma beeknu, akkuma isaa wallaallee otuma dhaggeeffannu bara eegganne. Gaafa guyyaan gahe, hidhannoon sibiilaa, hirree jabaataan, gaachanni sibiilaa Adda Dhaloota Dhugaa Dhaalee, saba muul’ata qabuu duratti hinoofkaluuti – Mataan warra dhugaa cabsuuf dhaadatuu harka dhoksaatiin yoo mataarra rukutamu arginee bubbultii keessa nus kunoo dhuga baatuu taane.

Dhaloota dhugaa dhaale fuuldura homtuu hindhaabatu. Dhugummaa dubbii kanaa caalatti qalbeeffachuuf ammas seenaa biraa daballee haa ilaallu. Gurmuun diina dhaloota kana fuuldura dhaabachuuf jecha karoora tokko baase. Akka karoorichaatti, koree tokka ijaaramee dhaloota dhugaa dhaale, saba muul’ata qabu ajjeesuuf bobba’e. Hunda dura, mataan koree kanaa nama Abbaa Duulaa Gammadaa jedhamu (Jenerala raayyaa waraana Wayyaanee, yeerichatti, ittigaafatamaa dhimma oddeeffannoo raayyaa waraanaa) kan ture ta’uu seenaa boriif jecha haa qalbeeffannu. Koreen kun namoota dhugaa sabaaf dubbatan, namguddoota seenaaf duudhaa sabaa beekan ajjeesuu akeekkate. Ajaja koree kanaan Sabboontota Oromoo hedduutu galaafatame. Bal’ina dubbii kanaa seenaaf bulchinee Ka’umsa dubbii keenyaaf akka tolu qofa waa tokko ilaaluu yaalla.

Sabboontonni hedduun galmee jara kanaarratti qabamaniiru. Eessaafii eenyurraa akka jalqaban erga mar’I’atanii booda murni tokko ambotti qajeele. Eenyufaa akka du’an maqa namoota hedduu tarreeffatee, galgaltuu, magaala Amboo, masaraa mootummaa durii keessatti walgahe. “Eenyu haa ajjeefamu…?” maqaan sabboontotaa hedduu erga tarreeffamee booda, harki lakkaawamee sagalee caalmaatiin murteen kan obbo Daraaraa Kafanii ta’e. Daraaraan Ajjeefame!! Duuti sabbonaa kanaa goota lakkooftuun ittihinbaane Ambo keessaa biqilche. “…Daraaraa; dhiigni kee halkan tokkotti goota kumaatama akka biqilchu ormi hinbeeku…!” jechuun uummanni Oromoo naannoo Amboo xiiqiidhaan dhaadate. “Otoo beektee nattuu hinduttu.” jedhe qeerransii sareedhaan. Warrii dhaloota dhugaa dhaalee du’aan dhaabuuf yaalan Dhugaan laphee dhalootaa dhuunfate ajjeesuu akka hindandeenye arganii qaaniidhaan jiraatti goguu jalqaban. Warrii har’a lubbuun hafan jireenya akkamii akka jiraatan qalbfeeffadhaa! Dhiigni dhaloota dhugaa dhaalee jiraatti nama ajjeesa. Gootota lakkoofsi ittihinbaane biqilcha.

Ammas waatokkon dabala, haalli mijataa ta’uu baatullee, sabboonummaan jajjabaatee, dhaloonnii seenaa, afaan, adaa, safuu, walumaagalattii eenyummaa isaa barbaadu heddummataa deemuun rifaasuu diinaa dachaan dabale. Gaaftokko namguddoonniifi dargaggoonni muraasni Waldaa Maccaafi Tuulamaa jalatti koree Aadaafi Seenaa hundeessuun guddina sabboonummaa Oromoo daran saffisiisuu eegalan. Birraa barii, Irreessa qabatanii Irreeffannaaf Oromoo dammaqsanii gara Hora Harsadeetti qajeelan. Diina duraanuu yaaddootti jiru yaaddoo dabalataa itti ta’e. “Taa’anii ilaalurra” jedhanii, kashlabboota ganda keessaa maallaqaan bitee namguddoota kana karaatti miidhuuf yaalii godhan. Sabni dhugaa qabatee ka’e galaana. Har’a, Oromoon Ayyaana kanaaf Harsadiitti walga’u diina balbala duraa mitii ormaa fagooyyuu raajera. Warri baras Maanguddoota muraasaarratti okkara qindeessan har’a liqimfamanii harka kennanii, otoo hinjaallanne Oromoo wajjin yoo Irreessa baatan argaa jirra. Dhaaloonni dhugaa dhaale, diina duuffisa. Liqmsii bira darba. Kunis moo’icha Qabsoo Oromoof ragaa tokko.

Addi dhaloota Dhugaa dhaaalee labsii labsiidhaan diiga. Mee dubbii koo xumuruun dura ammallee waatokko waliin haa yaadannu. Waggoota muraasa dura, “Oromoon akka Finfinnee gadi lakkisu labsii baase. Labsiin kun hanga har’aatti Oromoo biratti moggaasa “guyyaa gaddaa” jedhamuun yaadatama. Waggaa tokkoo booda, haalli labsii kana labsiin diigu dhalate. “Finfinneen kan Oromooti!!!” jechuun labsii labsiin diige. Ittidaddabaluun, “manneen barnootaa Addaa Afaan Oromoo ittibarsiisan Finfinnee keessatti akka ijaaraman, Giddugalli Aadaa fi Seenaa Oromoo achumatti akka dhaabatu.” Jechuun danuu wixxifatan. Diinni faayidaa mataa isaatiif jecha olii gadi gaggaragalullee, ciniinsuu kana duuba dhugaa tokkotu jira. Dhugaan Saba muul’ata qabuu waraana dhokataa namatti kaasa. Halkan irriba dhoowwee labsii labsiin geeddarsiisa.

Dubbii koon guduunfa. Dhaloonni dhugaa dhaale galaana. – gaara jigsee, tulluu buqqisee, hededa diigee, haafaafi haasura karaarraa haxaayee deema. Dhaloonni dhugaa dhaale, sabni muul’ata qabu bu’aa bayii har’aa ilaalee galma isaarraa hingufatu; dadhabbii har’aa dhaggeeffatee waakkiin wal hindadhabsiisu; ulfina boruu caalchifata; galma buruut ilaala – Obsaaf hubannoodhaan lafa kakuu isaatti xuruura. Eebbaan galma isaa dhuunfata. Otoo diinni hinaafuu,otoo ormi danqaafi danqaraa karaa isaarraa tuuluu – akka galaana hidha diigee, furga’ee timjii isaa dhuunfata. Diina liqimsee, duuffessee, kararraa caccabsee dhawaata biyya isaa deeffata. Burqaan isaa mirgisee yaa’ee lafa gogaa magarsa; galaana hinguune ta’ee gaafa caamsaan hammaatu, bara bonni jabaate ittibaqatu. Kuni egeree saba kiyyaati. Dhugaa saba muul’ata qabuuti. Warrii egeree kana arguu dadhabdanii karaarraa maqxanii gumgumtan karaatti deebi’aa. Dhaloota dhugaa dhaaletti makamaa; Wajjiniin bobba’aatii lafa eebbaa dhuunfadha. Yookaniif “Okolee diddu, Okkotee hindiddu” akka jedhan ta’a. Dhaloota dhugaa dhaale, saba muul’ata fudhatee bobba’e wanti dhaabu hinjiru. Xumureerra!!

Injifannoon Ummata Oromoof!!

19 October, 2013 23:58

Aside

Baaa Wal Irraa Qooddachuun, Humna Taa Jiraachuu Keenya Mirkaneessa

Y.G(2005) | Onkololeesa 18, 2013

Barreessaa dhugaa baasa!Sochiin Qabsoo Oromoo mirga abbaa Biyyummaa deeffachuuf gama hundaan gaggeeffamaa jiru, hara sadarkaan inni irra jiru akka gaaritti kan hubateef, dhalli Oromoo kan yeroo kamirrayyu caalaa, akka waliiif birmachuu qabu kan nu akeekudha. Dhiheenya kana Ilaalchi lama mooraa qabsoo Oromoo keessatti ifatti of haa labsu malee, hara , Ilaalchi kun odoo hin jaallannee diinni mataa isaa gama tokkotti luucceessaa jiraachuu qabatamaan kaasuutu dandaama. Diinni adda duraa wayyaanee fi kanneen gabroonfattoota kaleessaa, Biyya alaa sochiin taasisaa jiran, Ilmaan Oromoo gara kamitti oofaa akka jiran, walitti himuun barbaachisaa miti.

Hiraarrii fi mirga dhablee tauun yennaa hammaatu, kan miidhaan irra gau maal akka murteeffatu wal hin gaafannu. diinni keessaa fi alaan dhabama keenya wayita hawwu, dhabama koo dhiheessuuf waliin tirtiruun, adeemsa siyaasaa keessa kan jiru natti hin fakkaatu. Yoo dhiibbaa jiraateen alatti. Waan maraafu, dhalli Oromoo odoo hin jaalanne , baaa wal irraa qooddachuu qabu, haalaan heddummaachaa jiraachuu hubachuun barbaachisaadha. wal malee furmaati akka hin jirrees qalbeeffachuun gaari. Sochiin kana booda nu barbaachisu, kan taaanii wal irratti ialaalan yk maaltu na dhibeen kan callisanii bira taran taaa hin jiru. keessaa fi alaan, bakka jiranitti akka nama tokkottis taee , akka gamtaatti wanni waliif baaa qooddannu hedduudha.

Addatti beektoota keenya Biyya keessaa fi alaa irraa kan eegamu. Odoo hin jaallannee dhala Oromoo Addunyaa kana irra bakka fedheyyuu haa jiraatu, shira Oromiyaa haalaan hudhaa jiru kana keessaa baasuuf, tattaafii mataa isaanii taasisu qaba. Addatti kanneen hojiilee gara garaan , dhaabbilee edila adduynaas tauu kanneen biro keessa jiran yk hojjatan, adeemsa wayyaanootaa Ummata Oromoo bara baraan cabsuuf shira gaggeessan kana hubachiisuu fi haala kana irratti maaltu hojjatamu akka qabu, mariachuu qabu jedheen yaada.Qabxiileen kaasu, kanuma hundumtu hubatu garuu callifnee ilaaluun kan nu irra hin jirre, boruu rakkoo keenya isa hamaa wareegama ulfaataa nu gaafatu tau irraa ammumaa irratti hojjachuun akka nu barbaachisu hubachiisuufi.

BA’AA WAL IRRAA QOODDACHUUN MIIDHAMA HANQISA..docx

Madda Walaabuu Media Foundation is to Launch a New Program to Oromia

Aside

LogoAyyaantuuOctober 18, 2013 (ayyaantuu.com)  

In September 2013, after extensive consultation, over several months, with various segments of Oromo society, a group of community leaders, human rights activists, feminists, journalists and attorneys who are committed to the principle of democracy, human rights, freedom and justice, formed the Madda Walaabuu Media Foundation (MWMF).

The name “Madda Walaabuu” encapsulates the deepest meaning enshrined in Oromo democratic values as manifested in its democratic institutions – Gadaa, Qaalluu, Ateete, Jaarsummaa. In Oromo language, the word Madda means “source” and the word Walabuu means “independence” and hence, the founders of MWMF adopted the name Madda Walaabuu to embody the essence of these values in this new critical initiative.

MWMF is a non-governmental, non-partisan, and non-profit organization, incorporated and registered in Washington, D. C., USA.  It is operated by board of directors and administrative staff under the direction of Executive Director.  The MWMF media outlets are run by experienced journalists. It is a membership based organization, which seeks the support and participation of all interested and committed Oromo and all persons of goodwill who have the desire to empower the Oromo, so that they can confront the 21st century in their own terms.

The Oromo, although constitute the most populace nationality in the Horn and Sub-Saharan Africa,  – there are about 50 million Oromo in the region – have remained the invisible majority due to the legacy of conquest, colonization, and continued marginalization.  At the present time, the Oromo people do not have access to any source of independent media, which has the capacity to inform, educate them about their basic needs and their fundamental rights. MWMF believes that having access to independent media is an essential requirement for the survival of any indigenous nation in the 21st Century.

MWMF is committed to creating relevant media outlets (website, radio, TV, etc.) for the purpose of elevating knowledge about the Oromo people and its neighbors in the Horn of Africa. The MWMF media outlets will specifically focus on the flagrant human right violations – past and present – against the Oromo people and other marginalized nationalities in the region. It will also work towards  making people aware of their environment and social concerns like education, health and others. It proposes to engage the Oromo at home and abroad relative to the issues, which will have profound impact on their future.  In addition, it proposes to engage Oromo neighbors regarding common interests and common strategies in facing the 21st century.  It will engage Oromo community leaders, human rights activities, journalists, feminists and scholars in promoting Oromummaa and Oromo national unity.

Thank you,

Madda Walaabuu Media Foundation