Wayyaaneen Marsaaleen Hawaasaa Akka Hin Banamne Irra Deddeebi’ee Ugguraa Jira.

Aside

14881485_687666158075975_895572066_oMootummaan Wayyaanee erga interneeta kutee odeeffannoon biyya keessaa akka jalaa ba’aa jirus hubachuudhaan hordoffii addaa taasisaa jira Marsaaleen hawaasaa adda addaa akka biyya keessatti hin banamne taasisaa jira.

Gurmuun Tumsa Qeerroo Perth Australia Qeerroo Bilisummaa Cinaa Dhaabbachuuf Maree Taasisan.

Aside

Gurmuun Tumsa Qeerroo Bilisumma Oromoo magaalaa Perth, Australia, guyyaa harra (30/10/2016) walitti dhufuun akkamiin qeerroo biyya keessaa, bobaa diinaa jala ta’anii qabsa’a jiraniif akkamiin daran cimsee akka tumsu mari’atee, Akkuma kanas, haala kabajaa guyyaa Fincila Diddaa Gabrummaa irratti yaada wal jijjirre jirra. Continue reading

Maal Haabaasuuf Dhama Raasu

Aside

 Damee Boruutin

img_2763
Waan nama gadisiisu  guddaan tokko yaroo bara baraan guddachuu dhabnu dha. Bara kana keessa yaroo uummatni diina wajjin kokee wal qabee xinnaa fi guddaan Bahaa amma Dhihaa, Kaaba amma Kibbaa dhiiga isaa lolaasaa jiru akkuma bara darbanii  arrabaa fi abaarsa hojii keenyaa duraa godhachuun kan nama gadisiisu caalaa kan nama gaafachiisuu tahuu qabu. Gaaraa garumaan namootas tahee ijaarsota maqaa Oromoo mogaafatanii socho’aa jirra jedhan jidduu jiru amma diina wajjin hiriiroo hin galeetti  kan lamaffaa fi kannagaa hiikamuu danda’u dha.

Qabsoon uummata Oromoo yoom iyyuu caalaa har’a bakka tokkotti itituu qaba. Kana jechuun ijaarsonni kun halkan tokkotti tokko tahanii buluu qabu jechuu miti. Waan akka tokko hin taanee isaan godhe waan jiruuf amma sana furatan yaroo fudhachuun hammeenya hin qabu. Waan baayyee nama dhibuu fi guddachuu dadhabne nama jechisiisu, ijaarsan qaba jedhanii waa’ee kaayyoo ijaarsa ofii injifannoo ijaarsi isaanii qabsoo uummata Oromoof galmeesse himachuu irraa waan ijaarsi biraa hojjechuu dadhabe, waan ijaarsi biraa balleesse odeessaa ooluun tooftaa qabsoo isa duraa taheeargamuu isaa ti. Kanaaf immoo itti gaafatama duraa warri qaban warra ijaarsa qabna jedhan yoo tahu.  Warri isaan dhageenuus isaani irraa adda bahuu hin deenyu. Yaroo isaan ijaarsa biraa geeraruu qaban , kan ijaarsa kee qofaa nuuf himii achi irraa bu’ii jechuu qabna. Isa bareedaa hojjeeteef isa faarsinee isa hojjechuu dhadbabeef isa jajjabeesinee nagaa itti dhaamna.

 

Continue reading

Godina Arsii Keessatti Waraanni Wayyaanee Dhumaatii Ummata Oromoo Irraan Gahaa Jiru.

Aside

 

cropped-qeerroo-edit.jpg

Labasii Wayyaanee Hojii Irra Oolchuuf Jecha  Godina Arsii Lixaa fi Arsii Bahaa Keessatti Waraanni Agaazii Wayyaanee Gaga’ama Ajjeechaa fi Hidhaa Ummata Oromoo Irra Gahe Daran Ulfaataa Ta’uu Qeerroon Saaxile.

Onkoloolessa 29,2016

Qeerroo Bilisummaa Oromoo

  1. Nageellee Arsii irraa kanneen hidhamaan *335*, kan ajjeefaman *70*, kan dhabaman hin beekkamne.

2. Kofale irraa kanneen hidhaman nama *87*, kan ajjeefaman *6 *kan dhabaman hin beekkamne.

3. Shaallaa fi Ajjee irraa kanneen hidhaman *400*, kan ajjeefaman *85*, kan dhabaman hin beekkamne.

4. Adaabbaa irraa kanneen hidhaman *65*, kan ajjeefaman *3*, kan dhabaman hin beekkamne.

5. Dodola irraa kanneen hidhaman *77*, kan ajjeefaman *17*, kan dhabaman hin beekkaman.

6. Jaju irraa kanneen hidhaman *97*, kan ajjeefaman *5*, kan dhabaman hin beekkamne.

7. Saddiiqa irraa kanneen hidhaman *361*, kan ajjeefaman *16*, kan dhabaman hin beekkamne.

8. Munessa irraa kanneen hidhaman *345*, kan ajjeefaman *12*, kan dhabaman hin beekkamne.

9. Xiyyo irraa kanneen hidhaaman *180*, kan ajjeefaman *2*, kan dhabaman hin beekkamne.

10. Heeban Goljootaa irraa kanneen hidhaman *213*, kan ajjeefaman *2*, kan dhabaman hin beekkamne.

11. Digalu fi Xiijoo irraa kanneen hidhaman *235*, kan ajjeefaman *3*, kan dhabaman hin beekkamne.

12. Qoree irraa kanneen hidhaman *311*, kan ajjeefaman *25*, Isaan keessaa Fayyisoo Gammadaa Xabboo fa’aadha. kan dhabaman hin beekkamne.

13. Leemmoo fi Bilbilloo/Boqqojjii irraa kanneen hidhaman *300, *ajjeefamanii fi dhabaman hin beekkamne.

14. Shirka Xannaa irraa kanneen hidhaman 700, kan ajjeefaman 2, kan dhabamn hin beekkamne.

Continue reading

Aside

Waamich Dirmannaa Xumura Fincila Garbummaa fi

Tumsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi WBO!

Haala yeroo irratti MGS-ABO fi itti gaafatamaa Birkii Diplmasii biyya alaa J/Dr.Shigux Galataa, Miseensa hoggana WBO Zoonii Kibbaa fi J/Seenaa Dhugaa miseensa hoggana Qeerroo Bilisumaa irra ibsaa  ni kennama. Akksumsas haala qabsoo kenyaa irraa jiruu fi egereen qabsoo keenyaa irraatti marii bal’aan ni taasifama.

Kutaa ABO Scandinavia (Iskandiinaviaya) Guuyyaa Yaadannoo FDG wagga 11ffa bara kana bifa addaan yaadachuuf karoorfatee jira. Haala qabatamaan biyya keessatti raawwatamaa jiruu fi sadarkaa qabsoo keenya irra jiru  xiyyeefanna keessa galchuun; wareegama ilamaan Oromoo kaffalaa jiran galmaan ga’uun dirqama Oromoota hundaa ti.

Kanaaf Miseensonni, Deegartoonnii QBO fi Oromoon sabboonummaa Oromummaa qabnu hundi gumaacha qabsoo nugaafatu keessa;  addatti Tinnisa diingdee fi yaadaa gumaachuun  yaadannoo guyyaa FDG bara kana akka kabajaan isni afeerra.

Akkasumsa Artistoonni Oromoo Kanneen akka Hirphaa Ganfuree, Tottobaa Taddasaa fi Dangaa Hayile- Iyessuus sirboota qabsoo fi warraaqsaan hirmaattota walga’ii kan bohaarsuuf qopha’anii jiru.

Oromoon hundi Wareegama Oromoonni qabsoo Abbaa biyyummaa fi Bilisummaa isaanii baasa jiran galamaan ga’uuf gumaacha qabsoon nugaafatu ba’uuf koottaa waliin Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi WBO bira waliin haa dhaabbannu!

IUO!

Kotaa ABO Scandinavia!

Lixa Oromiyaa Gimbii Keessatti Walitti Bu’insi Qaama Humna Waraana Mootummaa Keessatti Mudate

Aside

Onkoloolessa 29,2016

Guyya kaleessaa Gimbii keessatti Loltoota Mootummaa Wayyaanee gidduutti walitti bu’insi jabaan uumamee jira.Walitti bu’insa Kanaan Qaamota uummata nagaa gooluuf bobbaafaman irraa namni 3 Wareegamuu akkasuma loltotta dhiiga Oromummaa qaban 6  humna Ittisa Uummata ta’uuf uummatatti makamanii jiraachuu maddeen keenya gabaasan.

Magaalaa Naqamtee Keessatti Qeerroon Afaan Qawween Hin Bullu Jechuun Warraqsa Finiinsan

Aside

Onkoloolessa 28,2016

Itti fufaQeerroon Leeqaa yoomiyyuu afaan qawween buluun nuuf hin ta’u jechuun humna diinaa hidhannoo guutuun magaalaa Naqamtee weeraree jiru dura gootummaa jabaan Uummata Magaala Naqamtee waliin takaroo wal qabaa jira.Mormii guyyaa gara guyyaatti Mootummaa shororkaa Wayyaanee hudhee qabaa kan ture,guyyaa har’aa Magaalattii keessa bakka Boordii jedhamtutti humna diinaa ofirraa gaggeessuuf waloon itti bobbaa’ee ba’aa gala diinaa yaaddoo jala oolchee jira.Sababa Sochii warraaqsaa har’a finiinfameen uummatarra tokko wareegamuunis akkasuma hedduun hidhamaa jiraachuutu dubbatamaa jira.Uummati ammas gootummaan diina dura akka dhaabbatu Waloon akka falmatu wal hubachiisaa jira.

SBO Onkoloolessa 30,2016. Oduu, Xayyaara wayyaanee Onkoloolessa 25,2016 D.Dhawaatti balaan akkamitti isa mudate? Haalli Godina Baha Harargee keessaa maal fakkaata kan jedhuu fi kkf irratti gaaffii fi deebii dargaggoo Jiidhaa Dhaabaa waliin geggeeffame, akkasumas Ijoo Dubbii ABO

Aside

Mana Hidhaa Qilnixxoo fi Mana Hidhaa Impayeera Itoophiyaa

Aside

Damee Boruu Irraa

Namootni tokko tokko damaqinsaa fi hubannaa gad fagaate dhabuu irraa kan ka’e dhiphuu fi jireenyi salphinaa kan saba Oromoo itti dhufe waggaa diigdamii shanii as qofa itti  fakkaata. Keessatti dhaloota qubee warri jennu kun dhalatanii kan dhidhiitamaa fi tumamaa guddatan Mootummaa TPLF jalatti waan taheef Mootummaa TPLF wajjin diddaan qaban kan hiikamuu fi araaramuu danda’u miti. Karaa biraa diddaan sabni isaanii Mootumaa Impayeera Itoopiyaa wajjin waggaa dhibaa fi shantumaa ol qabu kan hiikamuu fi araaramuu danda’u akka hin taane isaan hubachiisuun dirqama warra beeknu  akka tahe hubachuu qabna.

Bara Mootummaan Habshaa tokko kufuuf ka’u akkaata itti mootummaa haaraa Impayeera Itoophiyaa tiksu haaroomu irratti namootni qaamaan Oromoo tahan gahaa guddaa qabachuu isaanii seenaatu raga baha. Har’a illee dhiiga  ilmaan Oromoo akka bishaanii dhagalaasaa uummatni bal’aan Oromoo bilisa bahuuf dararamaa jiru irra tarkaanfatanii bu’aa lubbuu isaaniif argachuuf uummata Oromoo hidhaa Impayeera Itoopiyaa jalatti hambisuu wixxifachaa jiran arguun kan nama ajaa’ibu miti. Kan nama ajaa’ibuu qabu uummatni Oromoo akkasi dammaqee, mirga isaa fi dhima isaa hubatee ka’e yoo ayyaan-ilaallatota kanaaf gowwome mana hidhaa Impaayeera Itoophiyaa jalatti hafe dha. Gaafi sana hadheessamuu qabu Uummtni Oromoo humna TPLF cabsuu yoo qabaate harcaatuu Mootummaa Habshaa fi gantuu saba Oromoo cabsee abbaa biyyumaa isaa mirkaneefachuuf dirqama sabummaa qaba. Galami qabsoo godhamaa jiruu sadarkaa  ol’aanatti abbaa biyyumaa irratti xiyyeefachuu irraa eegama. Continue reading

Diraamaan  Maqaa jijjiramaatiin OPDO keechatti Raawwachaa Jiru Wayyaanee Badiirraa Hin Baraaru.

Aside

 Baarentuu Gadaa Irraa
Diina waggoottan 25n darbaniif nu weerartee; nusaamaa, nujjeesaa fi biyyaa nu godaansisaa  turtee fi jirtu wayyaanee akka kamittuu kaban qabsoo ummanni Oromoo taasisaa jirurraa baraaruun hin danda’amu. Ammaan achi eenyuyyuu dhufu wayyaanee fi ummata Oromoo walitti
araarsuu hin danda’u.
Wayyaaneen har’a  qabsoo Ummata Oromootin baaragdee kan qabduu fi gadi dhiiftu wallaalaa jirti. Ilmaan  Oromoo Kaan qaawween itti bobbaatee fixaa, kaan ammoo hololaan, kan hafe ammoo horiin burjaajeessuuf tattaaffin taasisaa jirtu amma hin qabu. Ibidda qabsoo Oromootin itti qabatee jiru, FXG ummanni Oromoo keessumaa qeerroon Oromoo itti qabsiisee jiru ofirraa dhaamsuuf asiif achi utaalaa jirti. yaalii ijibbaataa gaggeessaa jirti. Yaalii itti jirtu kana keessaa ammoo tokko ajjeechaa, hidhaa fi dararaa cinaatti holola yeroon itti darbe maqaa jijjiramaatiin OPDO fi ergamtoota ishii dhaaboolee bixxilte keessatti diraamaa  hojjechuudha. Continue reading

Yuunvarsiitii Bulee horaa kessatti fincilli barattootaa bifa haaraan dhoheera

Aside

Qeerroo KaiOnkoloolessa 28,2016 . Fincilli kun otoo uummanni keenya dhumaa jiruu hamlee ittiin nyaata nyaannu hin qabnu jechuun,  nyata lagachuun kan eegale yemmuu ta’u Humni AGI’AZII dirqamaan nyaachisuuf jecha barattoota kanarratti dhukaasa banen BARATAA ABDII ADULAA KAN JDHAMU BARATAAN INJINARING WAGGAA 2FFAA DHALATAAN Gujii battalumatti lubbuun darbuun gabaafameera.

Fincilichi ammas kan itti fufe jiru yemmuu ta’u, MOORAA KESSAA BAHUUNIS TA’E GARA MOORAATTI SEENUUN HUMNOOTA UF IRREE WAYYAANEEN UGGURAMEE JIRAACHUUNIS BARAMEERA.

Jiraattotni gandichaa toora mooraa sanaa irra illee akka hin baane dhorkamanii nami achiin darbuuf yaletti hoggusuu dhukaasni akka irratti banamus beekameera. Sababaa kanaan namootni hdduun qabamanii kan hidhamaa jiraniifi reebichaan ulfaataan irra gahuunis addaateera.

Bifuma wal fakkaatuun Aanaa Booseet ganda Boolee keesssaa Qeerroolee hidhannoo hiikkatan maanguddummaan deebisanii mana hidhaatti guuruuf namoota OPDO fi hogganootni Agi’aazii duula eegalanii jiraachuunis saaxilame.

Qeerroolee kunneen to’achuuff kan dadhabd wayyaaneen maanguddoota gandaafi bera q’eetii funante hudhaatti ukkamsaa akka jirtus ifa ta’ haaluma kanaan gandaa xiqqoo BOOLEEE jedhamtu keessaa qofaa namoota 110 ol hidhaa keessatti dararamaa jirachuufi Abbootiin Gadaa duula araaraa wayyaanee kana irratti hiriiruun dargaggoota kenya dabarsitanii diinaf lataa jirtan akka irraa uf qusattan feena dhamsa jedhus dabarsuu, Qeerroon gabaasee jira.

Kun kanaan otoo jiruu Aanaa Adulaalaa gandoota Dirree, Cuqqaalfi Gafaat keessatti Abbootiin Gadaa fi Qeesotni maqaa araaraan Qerroo dabarsitanii diinaaf lachaa jirtan akka irraa uf qusattan Qeerroon gad jabeessee isin akeekkachiisa!

Godina Lixa Shaggaaritti Kan Argamtuu Aanaa Midaa Qanyii Waraana Koomaandii Poostii Wayyaanee Uummata Shororkeessuuf Bobbaaseen Goolamaa Jira

Aside

Onkoloolessa 26,2016, Godina Lixa Shaggaaritti Kan Argamtuu Aanaa Midaa Qanyii Waraana Koomaandii Poostii Wayyaanee Uummata Shororkeessuuf Bobbaaseen goolamaa jirti. Waraanni Wayyaanee Yakka duguuginsa sanyii balleessuu rawwachuuf bobbaafame Ilmaan Oromoo Nagaa Humna waraanaan Dirqisiisaanii Ukkamsuun eessatti akka hidhaman illee kan hin beekamnee Waraanaa Agaaziin Uukkanfamanii qe’ee isaaniittii butamani jiru. 1. Obboo Mokonnoon Mirkanaa magaalaa Baallammii irraa, 2. Obboo Kabbadaa Qoroo ,asiin fulduraas gara Jalqabaa Sochii warraaqsaa mana hidhaa Maa’ikalaawwii tti darbame Ji’a 4f dararama ture kan bahee, 3. Dargaggoo Muleetaa Tasfaayee managera ganda Goosuu Wangee, 4.Barsiisaa Indashoo Jiruu barsiisaa M/B sadarkaa 2ffaa kan keessaatti argamaan ilmaan Oromoo hedduun Waraanaa Wayyaaneen ukkanfamanii hidhamuu maddeen Qeerroo Bilisummaa Oromoo Magaalaa Baallammii gabaasaan. Yeroo amma kanas maqaa Waraanaa ABOtu biyya seenee jira jedhuun gootummaa Godina Lixa Shaggaar waraanaa Wayyaaneen Raafama ulfaataa keessa seentee kan jirtuu yoo taa’uu uummatnis Shororkeessii waraanaa fi OPDOn aangoo irraatti wal jijjiiruun gaaffii bilisummaa fi walabummaa keenyaaf deebii hin ta’uu jechuun eejjeennoo fi murannoo tokkoon diina dura dhaabbacha jiruu itti dabaluun gabaasaan Qeerroo Amboo irraa nu qaqqabe addeessera.gabaasaa baldhin aangoo walitti deebina.

Gaazexeessitoonni Oromoo 3 Fana Broadcasting Corporation keessa hojjatan dabballoota TPLF’n hojiirraa ari’ataman.Isaanis

Aside

Gaazexeessitoonni Oromoo 3 Fana Broadcasting Corporation keessa hojjatan dabballoota TPLF’n hojiirraa ari’ataman.Isaanis
1. Gazexessituu Tsahaay Daamxoo(MA)
2. Gaz/sa Muktaar Jamaal
3. Gaz/sa Taaddasaa Tarrafaa yoo ta’an. Gocha kana Editaroonnii fi gaazexeessonni sagantaa Afaan Oromoo irratti hojjatan hundi kan lakkoofsaan 20 ol ta’an mormaa turanis fudhatama hinarganne. Gaazexessitoota buleeyyii woggaa heddu dhaabbata kana keessa hojjataa turanirratti ajaja kana Kan dabarse nuuf ibsaa woyta jedhanitti namichi Birhaanuu Hurrisaa jedhamu fi Hoogganaa kutaa kanaa ta’e immoo anatu kana raawwate jechuun ifatti dhaadachuun of himeera.

Gaazexeessituu Tsahaay Daamxoo haadha manaa Atileeti Addunyaa Leellisaa ti. Addunyaan immoo Obboleessa Atileeti Gooticha Oromoo Fayyisaa Leellisaati.

Dabballee fi Ergamaan TPLF Birhaanuu Hurrisaa Waggaa dabre Hacaaluu Hundeessaa sirba isaa ‘Maalan Jira’ jedhu Afaan Amaaraatiin facebook irratti qeequu dhaan Qeerroon Oromoo hedduun itti dhaadataa turan ta’uun kan yaadatamudha.Sababa Ergamtummaa isaa kanaan Hoogganaa Ol’aanaa dhaabbatichaatti guddatee har’as miidhaa biraa gaazexessitoota Oromoo irraan gahaa jira.

Aside

Onkoloolessa 26/2016 Giddugaleessaa Oromiyaa Aanaa Adaa’aa Bargaa Mogooritti diddaan uummataa jabaachuu irraa kan barraage Waraanni Koomaandii Postiin Wayyaanee uummata gooluufi hiraarsuu ittuma fufee jira. Guyyaa kaleessaa onkoloolessa 25/,2016 Komaandi Poostin Mogoritti abbaa qabeenyaa Abdiisaa (Bokii) Gammachuu jedhamu ukkaamsuun fuudhanii deemaniiru. Akkasumas , ummata dirqiidhaan walgahii baasuun akka ummatni dubbatu godhudhaan yaada ummataa erga hubatanii booda uummata walitti buusuuf yaalaa jiru. Ummatni Oromoo hundi shira mootummaan wayaanee xaxaa jiru kana hubachuudhaan fashalsuu qaba.

Aside

Onkoloolessa 26,2016 Yuunibarsiitii Bulee Horaatti Waraanni Koomaandii Poostii Wayyaanee Loltoota Agaazii Barattoota irratti Bobbaasuun Barataa Oromoo Abdiisaa Duulee jedhamu ajjeesani. Barataan Oromoo Abdiisaa Duulee kan kaleessa galgala waraanaa Agaaziin Wareegamee, Yuunbarsiitii Bulee Horaatti Barataa FBE waggaa 2ffaa fi Bakki dhaloota isaa Godina Gujii ta’uu maddeen Qeerroo Yuunbarsiitii Bulee Horaa gabaasan. Goototni Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Bulee Horaa Yakka ajjeechaa Barataa Oromoo fi Barattootaa Oromoofi uummata Oromoo Waliigalaa irratti rawwatamaa jiruu Sababeeffachuun guyyaa har’aa guutummaatti Nyaataa dhaabuun mormii isaanii itti fufanii jiru. Dirmannaan Uummata Oromoo biyyoota hambaa jiraanii akka jabaachuu qabuufi yakka waraanaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf iyyannoon mootummoota gamtoomanii fi jaarmiyoota mirga namummaa akka itti fufinsaan gaggeeffamuun gaafataniru Injifannoon Uummata Oromoof.

Yaadachiisa Gabaabaa

Aside

logo-qeerroo-oromiyaa9.jpgAkkuma beekkamu sochiin Qeerroon biyya keessaa gaggeeysaa jiru hawaasa Oromoo biyya keessaa fi alaa akkasumas firaa fi diinaafiis ifa tahuun isaa beekkamaadha.Kuniis eega sochiin Qeerroo Bilisummaa bifa addaan Oromiyaa guutuu keessatti warraaqsa biyyoolessaa qabsiisuun faajjii ABO ol kaasee gaaffii hundeesiyaasaa ABOn durfamu aduunyaatti muldhisee booda diinni karaa sochii  tana ittiin dadhabsiisuu mala adda addaa dhawaa jiraacchuun isaa ni hubatama. Keessahuun  sochiin Qeerroo kan Onkololeessa bara 2016 kana keessa  gaggeeffamaa jiru gurra adunyaa hunda hawwatuu fi diina naasisee labsii muddamaa akka labsu taasisuun isaatiis  ifaa dha.  Kanaaf diinni yeroo ammaa karaa jala deemtoota isaa akka qabsoo Oromootiif dhimmee of fakkeeysuun sochii qabsoo bilisummaa Oromoo kan ABOn gaggeeyffamaa jirtu dadhabsiisuuf hawaasa Oromoo kan baqatummaan biyyoota gara garaa keessa jiran dogoggorsaa jira.

Continue reading

Akkatti Jirru.

Aside

akkatti-jiruGadaa Maccaa Irraa

Akki itti jirru,akkataan itti jirrus kan wal nama gaafachiisu miti! Kan wal gaafatanis miti!.Haa ta’u malee, dhimma sirni garboomfataa afaan faajjii uummata keenya taasisuuf yaalu irratti barreessuuf,afaan kobbee kootii saaqe!

Sirni garboomfataa kun salphina hin beeku,qaanii hin beeku,Gadaa hin beeku,caaccuu,bokkuu,siiqqee,dhaabata,alangaa hoodaa,meedhichaaf moggaasas hin beeku! Waraanni wayyaanee kun  wanbadee badduu  akka taate,murna kana keechaa qaamni ergamtuu dhalatte OPDOn illee xurree   wanbadee kanaaf haala aanjessaa,mijeessaa ilmaan Oromoof qilee dhiphinaa qotuun Oromoon gaaga’ama hammana hin jedhamne keessa bu’eera!

Yeroo ammaa kana Oromoon diinaaf akka hin jilbeenfanne,biyyasaa akka hin saamsifneefi eenyummaa isaaf eegumsa fi jaalala guddaa akka qabu hubachuun diinaayyuu diina Uummata Oromoo boqonnaa dhoorgee jira!.Kanaaf Oromoon ammas waan isa barbaachisu mijeeffatee itti fufuu….biyya isaaf Bilisummaa,dachee isaaf walabummaa labata isaaf birmadummaa gonfachuun kanaafimmoo wareega hanga dhumaatti baaasuun dirqama

Haala qabsoo Oromoon amma irra ga’e kana gara fuuladuraatti nu tarkanfaachisuu danda’an irratti jabaachuun egeree Oromiyaa milkeessiif wantoota nu barbaachisan! Continue reading

Walii Galan Alaa Galan

Aside

Damee Boruu irraa
26965731555_5e291bcca4

Uummatni rakkina mataa isaa furachuu hin dandeenye rakkina ormi biraa wajjin qabu  hikkachuuf ayyaana qabaachuu hin danda’u. Burqaan rakkinaa kan maddu walaalumaa irratti. Hawaasa keessatti harki guddaan isaa walaalaa fi doofa tahee yoo jirate namoonni qaroon fedhii isaanii bakkaan gahuuf kan tattaafattan namoota walaala kanaof of dura oofudhaan taha. Warri walaalan yaadni oofan kun mataa isaanii iyyuu boola keessa gashuuf yoo kan deemu tahe tahe naannesanii  ilaaluuf beekumsa gahaa  hinqaban. Kanaafuu isuma isaanitti himame qabatanii boola seenu malee of duuba deebi’anii maal hojjechaan jiraa? jedhanii of hin gaafatan. Warri ayyaana ilaallatoonni immoo uummatatti bahanii waan  isaan dubbatan ifatti dubbatanii of saavila hin baasan. Continue reading

Gabaasa Haala Waliigala Oromiyaa

Aside

qeerroo1Onkoloolessa 23/2016 Ergaa Labsiin Hatattamaa Wayyaaneen Labsiitee Humna waraanaan Biyyaa Shoroorkeessuu Eegaltee Oromiyaa keessaatti Yakki Waraanaa Daangaa hin qabnee Uummata Oromoo Waliigalaa irratti bifa armaan Gadiin Rawwatamaa Jira!!
  1. Yeroo Ammaa Hoomaan Waraanaa hanga sadarkaa Gandaa, Maayibaasii, Aanaalee Oromiyaa, Godinaalee, Magaaloota Oromiyaa, fi Oromiyaatti Qubsiifamuun Uummata Ajjeesuu Saamuu, hidhuu, reebuu, yakkaa gudeeddii fi yakka duguggaa sanyiituu ifatti rawwaachaa jira.
  2. Uummatni fi Qeerroowwaan sodaa Waraanaa qajeelfamaafi akeekaa wayyaaneen karaa waraanaa fi ergamtuu isaa OPDO dabarsuu hin fudhannuu jechuun akkuma wayyaanee irraatti fincilee jiruutti waadaa waliif galee wayyaaneen nurraa bu’uu qaba jechuun dideetti itti fufee jira.
  3. Waraanni Wayyaanee humnootaa Ittisa Uummataa Tarkaanfii waraanaa Agaazii fi Roorriftuu irratti fudhachuun meeshaa hiikkachuun miliqanii jiran adamsaa jiraachuun cinatti dargaggoota Oromoo fi sabboontoota homaa hidhannoo of harkaa hin qabne bakkootaa hedduutti Oromummaa qofaan yakkuun dhukaasanii ajjeessuu ittuma fufanii yakka duguuginsa sanyii balleessuu rawwachaa jiru.
  4. Oromiyaa Keessaatti Manneen Barnootaa Sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi preparatory Guutummaatti 80% Cufamanii jiruu, mooraan manneen barnootaa waraanaan marfamee biyyattiin Raafama Guddaa keessaa waan jirtuufii Waraanni Wayyaanee dhukaasee ajjeesaa waan jiruuf maatiin barattootaas ilmaan keenyaa waraannii waan fixaa jiruuf manneen barnootaatti hin erginuu jechuun mormii waraanaa wayyaaneef qaban ibsatani.

Continue reading

Iyyii Iyya  Labsi

Aside

Damee Booruun

Barreessaa dhugaa baasa!Waraanni Wayyanee guyyaa hundaa Oromoota sammuu qaban adamsee ukkaamsuu, ajjeessuu fi mana hidhaati dararuu irraa darbee uummata Oromoo nagaa dhowwachuudhaan akka goolaa jiru gabaasaa Qeerroo irraa hubachaa jirra. Keessattuu hammeenyi bartootaa Oromoo irra gahaa jiruu dhaga’uunu  garaa nama hammeessa. Warri ukkamaman yaroo dhumasana akka ajjefaman mamii qabaachuu hin qabnu. Qoteebulaa, hojjetaa, barataa fi artistiin Oromoo uukkaman duba kan quba itti qabutu jira. Qubni cituu malee fala biraa hin qabu.

Qeerroon nagaa eegduu TPLF tokko shan diigee of ijaaree warra quba ilamaan Oromoo itti qabanii ficcisisaa jiran kana hubachuu ni dadhaba jedhee hin yaadu. Warra garaa malee sammuu hin qabnee kanaan ilmaan Oromoo dhumuu fi biyyi Oromoo saamamuun fudhatama hin qabu. Tooftaan TPLF inni duraa Oromoota qara tahan fixxuu dha. Warri qara tahan yoo dhuman isa hafe gowwosaniis tahe dorsiisudhaan hin bitna abdii jedhuu qabu. Kunis kan madduu tuffii fi oftulummaa Wayyaannee irraa akkeeka ka’e akka tahe ifa jira. Akka amma deemaa jiru kanatti yoo qabsoon kun kan itti fufu tahe humni injifachuuf deemu gara kamitti akka madaalaa deemu hubachuun rakkisaa miti. Continue reading

Hawaasni Oromoo Biyya Ugaandaa jiraatu, ayyaana irreechaa bara 2016 kabajate .

Aside

yogaBaqattoonni Oromoo Biyya Ugaandaa keessa jiraatan, sirna kabajaa ayyaana irreechaa fi Lammiilee keenya Oromiyaa, Ona Bishooftuu Hora arsadeetti  dhumaniif, akkasumas sirni Biyya Itoophiyaa bulchaan jira jedhu, labsii hatattamaa mirga umamaa ukkaamsuu Ummata isaanii irratti lbsamee mormuun, Onkololessa 16, 2016 Magaalaa kaampaalaatti sirna ayyaana irreechaa, gaddaa fi yaadannoo gaggeessaniiru.

Qophii Koreen Waldaa Baqattoota Oromoo Mooraa Kominiitii seentaritti qopheessee kan eegalamee,  Hawaasi Oromoo kominiitii seentaritti ega wal argee booda, gara Malkaa irreeffannaa ykn bakka kabakaa lake  jedhamutti argamuun sirna Irreeffanna yk waaqa galateeffachuun ture.Hawaasi oromoo Ugaandaa/kaampaalaa jiraatuus, uffata Aadaa uffachuun, AADAA BOONSAA OROMOON qabu Ummata magaalaatti mul’isaa sirna irreeffannaa gaggeessaniiru.oduu-ayyaana-irreechaa-2016-kaampaalaa