Gamtaan Barattoota Oromoo (GBO)n Haala Yeroo Biyyattiin Keessa Seentee Jirtuufi Yakka Waraanaa Ummata Oromoo Irratti Gaggeeffamaa Jiru Ilaalchisuun Ibsa Gabaabaa Kenne.

 Sochii Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa dhaamsuufi dura dhaabbachuuf yakka waraanaa Mootummaan abbaa irree Wyyaannee raawwachaa jiru daran hammacha jira. Mootummaan Wayyaanee sodaa guddaafi yaaddoo Sochii Warraaqsaa FXG ummatni Oromoo akka waliigalaatti ittifufinsaan gaggeessaa jiru irraa ka’uun labsii muddama (state of emergency) isaa dheereffachuun biyyattii addatti immoo Oromiyaafi Uummata Oromoo waraanaan gooluu ittifufee jira.

Abbaan irree Wayyaanee baha Afrikaa biyyattii keessatti Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa raasee isa qabee jiru tasgabbeesinee nagaa buufneerra jedhee miidiyaa dharaa of harkaa qabuun ummataa biyyattiifi hawaasa addunyaa gowwomsaa jiraatuyyuu biyyattii keessatti nageenyi akka hin jirreefi sochiin Warraaqsaa uummataa roga hundaan hudhee isa qabee kan jiru ta’uu dheerachuu labsii muddamaa (state of emergecy) irraa kan hubatamuu yoo ta’u, haala rakkisaafi kufaatii irra gahee jiraachuu kan mirkaneessuu ta’uun wal nama hingaafachiisu. Dabalataanis, komishiiniin mirga namummaa Itoophiyaa gabaasa sobaa baasuun yakka waraanaa mootummaan wayyaanee ummata oromoofi saboota cunqurfamoo irratti raawwate dhoksuuf yaalaa jiraachuun beekamee jira. Continue reading

Ebla 20/2017) Gidduugaleessaa Oromiyaa Godina Lixa Shaggar Aanaa Dandii Magaalaa Giincii fi naannoo isheetti Ebli 15 Guyyaan Gootota Oromoo Qeerroo dargaggoota Oromoo , Sabboontota Oromoofi Qabsaa’ota Oromoo baadiyyaa fi Magaalaa jiraataniin bifa ho’aa ta’een kabajame. Kaayyoo Gootota Oromoo daran tarkaanfachiisuun Qabsoo Bilisummaa Oromoo galiin gahuuf irbuu isaanis haaromsatan. 

Continue reading

Killee Bofa Irraa Wucii Lukkuu hin Eegan (Ibsa ABO)

Ebla 18, 2017 gabaasaa “Komiishina Mirga Namoomaa Itophiyaa”, Mana Marii mootummaa Wayyaanee/EPRDF irratti dhihaateen, gaaffii karaa nagaa ummata Oromon dhihaataa turee fi Ayyaana Irreechaan wal qabatee lammiileen Oromoo ajjeefaman 462 tahuu, bulchiinsa Amaaraa keessaa 140, Ummatoota Kibbaa irraa 34 ajjeefamuu gaafatamaan Komishinichaa Miseensi ABUT Addisuu Gabregzabiher gabaasa dhiheesseen ibsee jira.

Qormaatni qaama komiishina Mirga Namoomaa Itophiyaa Wayyaaneen durfamu kanaan dhihaate akkuma eegamaa turetti dhumaatii ummata Oromoo irra gaheef qaama dhimmi hin ilaalle ykn gaafatamaa tahuu hin qabne gaafatamaa taasisuun kan haqaaf hin dhaabbanne tahuu mirkaneesse. Komishinni kun kanneen gaafatamoo taasise keessaa tokko ammoo Ummata Oromoo, ABO, KFO, fi OMN dha. Continue reading

Wayyaaneen TPLF Tahe Jedhee Balaa Beelaa Guutummaa Biyyattii Keessaatti Dabalaa Jira.

Eebila 22,2017

Rakkoowwaan garagaraan kanneen akka saamicha lafaan hawwaasii lafa isaa qootachuu dhabuun akkasuma rakkoowwan gama Mootummaan uummata dhaqqabaniif karaa qilleensa biyyaa baduun gaaga’ama dhufeen lammiilee biyyaattii miliyoona lamaa ol beelaan dhaanamaa jiraachuu madden gabaasan. Keessattuu sabaabaa gubiinsa Bosonaa Wayyaaneen Oromiyaa irraatti fudhataa jirtuun Oromiyaa bakkeewwaan danuun beelaa’aa jira. Continue reading

Godina Arsii Magaalota Gara Garaa Keessatti Waraanni TPLF Ummata Dararuun Hammachaa Deeme.

Ebla 21,2017

Godina Arsii Magaalota gara garaa keessatti waraanni mootummaan Wayyaanee TPLF bobbaafte karaa hundaan ummata nagayaa hiraarsuu itti fufee jira.Ebla 20/2017 Godina Arsii Aanaa Roobee Magaalaa Saddiiqaa keessatti waraanni feederaalaa halkaniin Hoteela Abbaan qabeenyaa Caalaa Guutamaa jedhamu seenudhaan ummata nagayaarratti reebicha hamaa raawwachuudhaan namoota lakkoofsi isaanii hedduus mana hidhaatitti guuruun dhagayamee jira,karaa biraatiin Abbaa Qabeenyaa kana jalaa maallaqaa Qarshii kuma kudha sagal 19000 saamuun abbaa qabeenyaa kanarraanis miidhaa gayuun isaanii gabaafamee jira.

Oromiyaa Keessatti Labsiin Muddamaa Erga Labsamee Asitti Hawwaasi Bitee Gurguruun Hammaataa Jira.

Ebila 20,2017
Oromiyaa keessatti dararaa hamaan uummata Oromoorra jiraachuu eenyullee kan beeku yoo ta’u. Daraaraan kuna akkaan hammaataa dhufuusaas yeroo gara yerootti gabaafamaa kan jirudha. Duullii diinni Uummata Oroomoorratti banee jiru kun ittuu kan hidda fagaaffatee jiru ta’uun, qote bulaan, daldalaan, barataan balaa kanaan hedduu miidhamaa jira. Keessattu erga labsii kana labsitee asitti uummata Oromoo qabeenyaa qabaachuu isaaf Oromoo ta’uusaa qofaaf hidhuun reebuun waan baratamedha. Continue reading

Dhaamsa Itti Fufinsa Ebla 15 Yaadannoo Guyyaa Gootota Oromoofi Sochii Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Ilaalchisuun Hooggana Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

Baatiin Eblaa Uummata Oromoo fi mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessaatti seenaa bara baraan hin dagatamnee kan qabudha.  Ebla 15/1980 Hooggantootni ABO olaanoon Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo gonfachiisuuf qabsoo gitaa finiinsaa utuu jirani harka Shiftaa Somaaliyaa bu’uun wareegama qaaliif saaxilaman. Oromoon akeekaa fi kaayyoo tokkicha qabu ilaalcha amantaa fi gita fedhee kamiin iyyuu adda bahuu akka hin dandeenyee lubbuu isaanii qaalii kennuun dhiigaa fi lafee isaaniitiin mirkaneessan. Kun seenaa Uummata Oromoo keessaatti SIIDAA YAADANNOOfi SIIDAA YAADANNOO TOKKUMMAA UUMMATA OROMOO qabsoo dhugaan ijaaramee isa dorgommii hin qabnedha, Kanuma irraa ka’uun ABOn Ebla 15 Guyyaa Gootota Oromoo kanneen barootaa fi yeroo garaagaratti  wareegama qaalii baasaniif bakkuma tokkotti akka kabajamuuf murtii jarmiyaan dabarseen Ebli 15 Guyyaan Gootota Oromoo bara baraan yaadatamaa turee fi ammas yaadatama kan jiruu bara baraanis kan hin dagatamnee dha.

Continue reading

IBSA EJJENNOO MISEENSOTA ABO KUTAA KANAADAA

Korri Miseensota ABO  Kutaa Kanaadaa Ebla 14-16/2017 Magaalaa Toroontootti geggeeffamaa ture milkiin xumuurame. Korri kun Akkuma aadaa Oromootti Eebba Maanguddoon baname, Faaruun Alaabaa akkasumas yaaddannoo gootootaan jelqabame. Itti aansuun D/T Konyaa Mul`is A/Gadaa J/Hundee Eebbaa Miseentotaan baga nagaan dhuftan jechuun simannaa godhe booda J/ Fiqaaduu Eebbaa D/T Kutaa Kanaadaa  haala Sagantaa koraa ibsan.

J/Odaa Xasee  MSG fi I/G Birkii Jaarmiyaa fi Siyaasaa ABO-BA, miseensotni Adda Bilisummaa Oromoo Kutaa Kanaadaa keessa jiran hundi  amanna dheeraa fi karaa fagoo deemuun Kora kana irratti argamii fi Konyaa Kora kana qopheesse galateeffachuun Kora sirnaan banan.

Kora kana irratti hoggannootni dhaabaa J/Ibsaa Nagawo MKHR ABOfi J/Morkataa Guutuu MGS ABO irratti argamaniiru. Continue reading

Waan Qabsoon Nurraa Barbaadu.

Dachaasaa Deebisaatiin

Qabsootu Wareega Barbaada malee wareegamni Qabsoo hin barbaadu
Goototni kaleessaa waan guddaa nuuf bu’eressanii dhiigaa isaanii chaapessanii taran. Wareega isaanii sanatu sona nagaatti nu geessuuf har’allee wirriiqa. Wareegamni qabsoof kaffalamu wareegama sabaati.
Isaan kaleessa shiftaa diinaan wareegaman sanneentu tokkummaa riqicha guddaan nuuf ijaaree darbe. Isaanirra dhaabannee afaan keenyaan mirga keenya gaafachuu dandeenye. Wareegama isaaniin dhaloota gaaffii mirgaa haafatu taanef. Wareegama gaafa sanaatu har’a keenyaaf utubaa sibiilaa ta’e. Qabsoon qabsoo dhugaa ta’uu nuu kirkaneessan. Isa guyyaa keessa argatan utuu hin taane isa faana dhalatan dursuu isaaniitu har’a keenya tumse. Nutu firii isaan gaafas facaaseenidha, firii tokkummaa uummataa. Firii Oromummaa dhugaa. Eeyyeen isaan yoomiyyuu namoota lapheen sabaa hin dagannedha. Seenaa dhugaa dalagan seenaa haqaa ol nuuf kaahan.
Continue reading

SBO: Ebla1 9 bara 2017. Oduu, Gabaasa Sirna Kabajaa Guyyaa Goototaa 2017 ilaallatuu fi Kora Kutaa ABO Kanaadaa irratti Gaaffii fi deebii Itti Gaafatamaa Kutaa ABO Kanaadaa Jaal Fiqaaduu Eebbaa waliin taasifame Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa.

Kabajaa Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15 Qeerroo Godina Harargee Magaalaa Hirnaatiin.

Image may contain: outdoor and natureKabajaa ayyaana guyyaa wareegamtoota gootoota Oromoo Ebla 15, Qeerroowwan magaalaa Hirnaatiin haala kanaan guyyaa kalee kabajamee oole. Qeerroon kanneeniis wa’ada qabsoo haaroomsuuf irbuu oromummaa seenan. Continue reading

Ebla 15 Guyyaan Gootota Oromoo Gidduugaleessaa Oromiyaa Magaalaa Finfinnee Keessaatti Gootota Sabboontootafi Qabsaa’ota Oromoon Bifa Ho’aa Ta’een Kabajame.

Image may contain: 1 person, sittingEbla 15 Guyyaan Gootota Oromoo Gidduugaleessaa Oromiyaa Magaalaa Finfinnee Keessaatti Gootota Sabboontootafi Qabsaa’ota Oromoon Bifa Ha’aa Ta’een Kabajame. Ebla 17/2017 Goototni,Barattootni,Dargaggootni,Qeerroo fi Qarreewwan walumaa galatti sabboontotni ilmaan Oromoo Handhuura Oromiyaa Finfinneetti walitti dhufuudhaan Guyyaa Gootota Oromoo bifa ho’aa ta’een kabajatan.
Kabaja Ayyaana yaadannoo Guyyaa Gootota Oromoo(GGO) kana irratti akkuma yeroo kaanii dungoo halluu alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qabu(Diimaa-Magariisa-Diimaa) qabu erga qabsiifatanii booda, yaadannoo sammuu Gootota Qabsoo Bilisummaa Oromooo irratti wareegamaniif taasisaniiru. Ittuma fufuudhaan kaayyoo fi Akeeka, akkasumas achii-as dhuftee Ayyaanichaa erga wal yaadachiisaniin booda, dhimmoota Ijoo haala yeroo ammaa Oromiyaan keessa jirtu irrattis marii bal’aa taasifataniiru.

Continue reading

%d bloggers like this: