Yaadatnoo Goota Guca Qabsoo Dargaggoota Oromoo Eebbisaa /Hagayya 30,2014

Aside

August 30: Remembering Eebbisaa Addunyaa – Eebbisaa’s Torch Passes to Qeerroo in the Oromo Struggle for Freedom and Human Rights

Finfinne Tribune | Gadaa.com | Hagayya/August 30, 2014 ·

EbbisaOn August 30, 1996, Oromo recording artist Eebbisaa Addunyaa, along with his friend Tana Wayessa, was murdered by the TPLF Woyane terrorist Ethiopian regime at his home in Finfinne. Though the Woyane regime murdered Eebbisaa Addunyaa as part of the campaign to stop the Oromo struggle for freedom and human rights, the Oromo struggle’s torch held by Eebbisaa and countless other Oromo Nationals has passed to Qeerroo. Qeerroo will fight in all aspects of the national liberation struggle to conclude the Oromo people’s quest for freedom and human rights victoriously. As it has been done in many other countries where tyrants have been brought to international courts, those responsible for crimes against humanity against the Oromo people will also be brought to justice soon.

The following are videos of some of the songs by Eebbisaa Addunyaa and of his biography. Visit http://www.Gadaa.com

 

Aside

Qeerroo Edit

 

Arresting and Torturing of Oromo Women and Youth does not Stop the Struggle of the Oromo People for Justice and Freedom

Statement of the National Youth Movement for Freedom and Democracy (aka Qeerroo Bilisummaa)

August 29, 2014

The Tigrayan minority TPLF-led Ethiopian regime has continued arresting and torturing of the Oromo nationals in an attempt to stop the struggle of the Oromo nation for freedom, democracy and justice. Currently, the atrocities committed by this regime on innocent Oromo civilians have been escalated to unimaginable scale. Hundreds of Oromo students, teachers, farmers, daily labourers, and civil servants are languishing in prisons located at several places in Oromia. The overwhelming majority of those who are sent to detention centres are subjected to severe and inhuman torture. Some have died in prison cells or thrown out of jail and left to die in hospital simply because they couldn’t stand the torture. Oromo nationalists Wako Tola (teacher), Usmayyo Musa (singer), Alamayehu Gerba (handicapped university student), Nimona Tilahun (former University student), Tesfahun Chemeda (engineer), Aslan Hassan (university student), and many others are all killed by the regimes police as a direct result of torture while in prison cells.  Those who survive the brutal torture will be subjected to trumped-up charges and will be brought to judges of the kangaroo court of the regime. Before bringing to the court false witnesses are prepared and “evidence” is planted at their homes by the regimes police and convicted based on these fake testimony and made-up and planted “evidence”. Others are kept in prison indefinitely without any charge at all. In few cases judges render a “not-guilty” verdict after the prisoners have already spent several years in jail and let them go “free”. In some of such cases the police arrests them back before they even leave the court house and prepare other made-up charges. This has been a well-known and established norm of the judiciary system of the current regime in Ethiopia. Oromo students are subjected to such police brutality and unjust judicial process and branded as “terrorists” for no crime other than raising the rightful and legitimate questions of the Oromo people in a peaceful and non-violent manner. It is not an exaggeration if we say this regime in Finfinne (Addis Ababa) is a mafia regime, brutal than the former apartheid regime of South Africa.  Read More:- Statement of the National Youth Movement for Freedom and Democracy August 29 2014

Barataa Bilisummaa Gonfaa

Barataa Bilisummaa Gonfaa

Shamarree Daraartuu Abdataa

Shamarree Daraartuu Abdataa

Barsiiftuu Caaltuu Dhugumaa

Barsiiftuu Caaltuu Dhugumaa

Dirre Dawwaa Keessatti Rakkoo Bishaanii fi Ibsaatiin Wal Qabatee Uummanni Diddaa Sirna Wayyaanee Kaase,Waraanni Wayyaanees Naannoo Magaalaa Dirree Buufate‏

Aside

Gabaasa Qeerroo Dirre Qawaa,Hagayya 29,2014

diddaa9Akkuma beekamui motummaan Wayyaanee ummanni Oromoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa baroota dheeraaf kaasaa ture ammas haala abdachiisaan itti fufee jiru kana irraa soda qauun, ka’ee uumanni yaadi isaa akka tokko hin taaneef basaasotaa fi dabballoota uumata keessa bobbaasuu tooftaa godhate,kana iratti dabalees uumanni Oromoo magaalaa fi baadiyaa keessa qubatee jiru rakkoolee adda addaaf akka saaxilamuuf tajaajila mootummaa irraan dhufu mara itti waakkate.

Oromiyaa keessatti yeroo ammaa uummatni Oromoo mootummaa Wayyaaneetiin bifaa fi kallattii adda addaatiin miidhamaa jiruuchutu gabaasonni adda addaa ibsa. Akka gabaasni Qeerroo Dirre Dawaa irra har’a addeessutti rakkoon bishaanii fi ibsaa mudatee jira. Keessattuu gandoota Hayiwwan,Ganda Qore kan jedhaman haala miidhama guddaa keessa jiru, miidhaa guddaan kan irra gahe gandoota kana qofa yoo ta’ellee akka walii galaatti Dirre Dawaa keessa rakkoo gurguddaan kun mudatee jiraachuu gabaasni Qeerroo nu gahe addeessa. Dhimma kanaan wal qabatee jiraattootni sabbootno Oromoo magaalaa fi gandoota garagaraa Dirre Dawaa keessa jiraatan hunduu Fincla kaasuudhaan gaaffii mootummaa Wayyaanee irratti kaasaa jiraachuu gabaasi addeessa, gaaffiwwan uummanni jiraattotni rakkoo kana keessa jiran:

 1. Jireenya hawaasaa fi uumataa hanga hin jijjiirreeti akkamiin mootummaan biyya bulcha? Diimokiraasii bu’aa uummata eguu labsii labsachuu irra jireenyi hwaasaa baroota hanga aangoo isaanii irra turan keessatti jijjiiirame hin jiru, rakkoon bishaanii fi ibsaa sirraawuudhaaf mare mootummaa eegu,rakkoon kuni hanga yoomitti?
 2. Diingadee fi guddinni biyya keenyaa irra kan taa’eyyuu mootummaadhuma biyya kana bulchaa jiruudha,nurratti guddachaa gudiin biyaa odeessuun, akkasitti rakkoo kanaan saaxilamnee guddina isa kamtu ta’e? maaliin kan madaalameedha guddinni biyyaa?
 3. Nuti rakkoo keenya kan himannuu fi dheebuu bishaanii fi dukkana keessa kan jiraannu nuuf furmaatni haata’u jennee gaaffii qabnu dhiyeeffanne maaliif mootummaan waraana isaa nukeessa tamsaasa? Humni waraanaa federaala irraa dhufee as qubate kuni ammatti naannoo kan gadhiisu tahu baannan tarkanfii barbaachisuun ititi fufna kan jedhuun uummanni akeekkachisa gochuu fi rakkoo keessa jiru himachuu irratti kan bobbaheedha.

Kana jedhuun ummani rakkoo kana keessaa bahuudhaf gaaffii garagaraa dhiyeessaa jira,mootummaan Wayyaanee uummanni rakkoo isaa kan himatuuf jecha humna waraana isaa naannoo san kan qubachiise tahuu akkasuma namootni Oromummaan isaanii of mul’isuu fi sabboonummaa qaban tikootaa fi basaastotaan kan hordofamaa jiran akka tahe gabaasni Qeerroo addeessa.

Dimshaashatti jiraattotni uummanni Oromoo Dirre Dawaa keessa jiraatan gaaffiwwan mirgaa gaafachu fi rakkoo keessa jiran ibsachuu irratti kan argamaniidha, kanumaan fincilli magaalaa Dirree Daawaa keessatti uummataan qabatee kan jiru tahuun mootummaan sodaa irraan humna waraanaa naannoon san qubachiisee akka jiru gabaasni Qeerroo addeessa.

Barsiisoti Kolleejjii Barsiisota Jimmaa Imaamata Sirna Wayyaanee Mormuun FDG Eegalan

Aside

DIDDAA 2Hagayyaa 29,2014 Mootumman Wayyaanee EPRDF gaaffii mirgaa uumanni Oromoo gaafataa jiruu fi diddaa sirnichaa bakka hundaa itti qabatee jiru dura dabbachuu fi sochii qindaa’aa uummata hunda hirmachisaa jiru irraa soda guddaa keessa seenuun hojjetoota mootummaa sadarkaa garaagaraa irra jiraniif  maqaa mindaa hojjetoota parsentii(%) guddaan daballee jirra jedhuun ololli ofaama ture fincilaa hojjetootaa qabsiisaa jira.

Godina Jimmaatti barsiisotni kolleejjii barsiisota Jimmaa maqaa daballii mindaan walqabatee olollii ofamaa ture kan mirga keenya sarbudha malee mirga keenya hojjettootaa waan kabachiisuu miti, mootummaan kaleessa mindaan keessan persantii guddaan jechuun parseentii 58% fi isaa oliin isiniif dabalamee jira jechuun FDG dargaggootni Oromoo fi uummatni Oromoo waliigalatti gaggeessa jiru  fuul-dura dhaabbachuun sochii karaa hojjetoota dhalachaa jiru dhaamsuuf olola isaa butatee  fiigaa tur.Mindaa hojjetoota barasiisota koollejjii kanneen wajjiraalee secteroota garaagaraa irra hojjetanii 28% perooliin akka hojjetamuu yeroo murtee dabarsan warrii mootummaa naannoo Oromiyaa bakka buuna jedhan OPDO’n mallatteessuun yeroo fudhattee soba Wayyaaneen dura 58% tiin miindaan keessan isiniif dabalame jechuun ololaa ture, ammo gara 28% gadi buusuun peroliin akka hojjetamuu gochuun FDG tti barsiisotni fi hojjetootni Aanotaa fi sekteroota garaagaraa irra hojjechaa jiran akka seenan ta’ee jira.

Adeemsa Wayyaaneen daballii mindaa 58%tiin dabalee jettee gara 28%tti gadi deebisuun hojjettootaaf akka kanfalamuu gochaa jirtuu kana naannoo Oromiyaa qofa keessatti malee naannooleen Amhaaraa , Tigiraay  fi Kibbaa hin hin mallatteesinuu mediadhan ibsa godhaa jechuun kan morman yeroo ta’uu ergamtootni Wayyaanee Oromiyaa bulchaa jirra jettuu immoo mallateessuun fudhachuun haalan kan hojjetoota dheekamsiisa jiru yeroo ta’u, guyyaa har’aa kana yeroo dhagaa’an barsiisotni Oromoo kolleejjii barsiisota Jimmaa barnoota gannaa barsiisaa jiran guutummaatti hojii dhaabani mirgi keenya kabajamuu qaba. Mindaan kan nuuf dabalamus yoo ta’ee ogeessa waan taaneef gatii Ogummaa keenyaa tajajila kenninuuf malee mirga keenya sarbuuf bilisummaa keenya mulquuf kan dabalamaa jiruu fi olola sobaa ofaamaa ture hin fudhannu jechuun hojii barsiisuumma dhaaban.

Mootummaan Wayyaanee sochii FDG biyya keessatti gama hundaan hudhee isa qabee jirun aangoo irra darbamuuf kan jiru yeroo amma kanatti gaaffiilee gama hundaan hudhanii Wayyaanee qabanii jiraniif deebii tokko illee dhabuun uummata sodaachisuu qofaaf jedhee humna waraanaa off harkaa qabu konkolaatatti fe’ee Oromiyatti guura jira. Adeemsi kunis mootummaa wayyaanee kufaatii irra kan hin olchine ta’uu fi mirga ofii caalmatti akka falmataniif kan nama kakaasuu malee duubatti kan nama hin deebisne ta’uun ibsama jira.

FDG Barattoota Oromoon Eegale Gara Diddaa Uummata Itti Ce’uun Baha Oromiyaa Dirree Dawaa fi Shawaa Lixaatti Uummanni Oromoo Diddaa Sirna Wayyaanee Qabsiise.

Aside

 diddaa9Hagayyaa 28,2014 FDG Gootota dargaggoota Qeerroo barattoota Oromootiin biyya keessatti Yuunibarsiitiilee garagaraa irraa finiinaa jiru gara uummata waliigalaatti tarkaanfatee jira .

Godina Bahaa Oromiyaa magaalaa Dirree Dawaatti uummatni magaalaa Dirree Dawaa gaaffii mirgaa kaasuun mootummaan Wayyaanee bakka nu bu’uu hin danda’uu nus bulchuu hin danda’uu jechuun FDGtti seenaani jiru, uummatni dammaqinsa siyaasaa fi sochii warraaqsaa FDG garbummaa goototni dargaggootni barattootni Oromoo biyyaa keessatti qabsiisuun mirga keenyaaf falmaa jiran gaaffii keenyadha, dargaggootni Oromoo bakka nu bu’uu danda’uu jechuun guyyaa keessa sa’aatii 6:00 irraa eegaluun uummatni waldammaqsuun daandii cufee gaaffiilee mirgaa kanneen akka bulchiinsii dimookiraasii hin jiru, nuti mootummaa dimookiraatawaa barbaadna malee mootummaa EPRDF kan uummataa fi dargaggoota rasaasaan ajjeesaa jiru hin barbaadnu,, tajajilootni hawaasummaa kanneen akka ibsaa, bishaan dhugaatii, fi network nurraa cicitaa waan jiruuf hedduu rakkachaa waan jirruuf mootummaan kun nurraa bu’uu qaba. nuti mootummaa bakka nu bu’uu danda’uu hundeeffachuu qabna, nuti nagaa fi dimookiraasii tasgabbii barbaadna.

Gama biraan mootummaan Wayyaanee humna waraanaa daangaa biyyaa eeguu magaalaa guddaa hagana ga’utti deebisuun yakkoota akka ajjeechaa, saamichaa fi humnaan dirqisiisanii gudeeduu ilmaan keenya fi dubartoota keenyarratti rawwachaa jiruuf seeratti nuuf dhiyaachuu qaba jechuun uummatni FDG itti fufsiisee jira. yeroo amma kanatti maddeen keenya magaalaa Dirree Dawaa irraa akka nuuf gabaasaa jiranitti magaalaan Dirree Dawaa jeequmsa keessa seentee jirachuun gabaafamaa jira.

Mootummaan Wayyaanee akkuma amala isaa humna waraanaa fi poolisii Federaalaa uummatatti bobbaasuun sochii uummataa kana dhaabsisuuf yaalii guddaa godhuus uummatni nuti waraana hin barbaadnu mirga keenya kabachiifachuu fi gaaffii keenyaaf waraannii deebii hin ta’uu jechuun mormii jabeessan boodarraa mootummaan wayyaanee gaaffii keessaniif deebii ni kennina jechuun waadaa hin jirre seenuun uummataa fulduratti beellamuun akka uummaatni bittineeffamuu taasisee jira.

Gama biraan Godina Lixa shawaa Aanota kanneen akka Midaa Qanyii,  Jalduu, Amboo, Tokkee Kuttaayee, Gindabarat, Calliyaa Geedoo, Xuuqur Incinnii, Giinciii, Meettaa Roobii fa’atti diddaan uummataa haalan jabaachuun uummatni walga’ii wayyaaneen sadarkaa aanaa fi gandoota irratti qopheessuun olola ofufu yaala jirtuu diddaa uummataan fashalaa’e jira. Uummatni Oromoo mootummaan abbaa irree rasaasaan nu ajjeesaa jiru walga’iin isin waliin qaba jedhee walitti nu qabuuf yaaluun isaatuu qaanii guddaadha  nuufisan.

Hagayya 27 fi 28,2014 Yuuniversitiilee 9 Keessatti Gaaffiileen Mirga Bu’uuraa Barattoota Oromoon Ka’uun Hogganoota Wayyaanee Muddama Keessa Buusuun Beekame.

Aside

Hagayya 28/2014

QeerrooWalgayiin barattootaa Yuniversitiilee 9 irratti qondaalota OPDO9n  gaggeeffamaaa jiru  barattooti Oromoo rakkoo uumata isaanii ifatti haasa’uuf  sababa guddaa kan ta’eedha, akkasuma yaada bara dheeraa itti dhiphitan kaasuu irratti kan dirqaman ta’anii gaafachuus danda’anii jiru, gaaffii bal’aan ka’aa jiru, kan darbe dhaabaaf dhhiyaate irratti gaaffilee addaa ammas kanatti fufee kan jiruudha.

 1. Sirna nafxanyaa yeroo godina Booranaa bulchaa ture keessatti aanaa Bulee Horaa Tuulaa Suraa naannoo jedhamu keessatti Oromoo nama 360 mana tokko keessatti gubanii turan,madda gabaasaa garagaraa irraa utuu hubatanni har’a sirna isaanii nurratti faarsitu, kun maalif ta’aa?
 2. ABOn biyya keessa seenee akka mormitoota biroo seera qabeessaan maaliif hin dorgomu? Maaliif hin iyyamamuu? Mirga mormitoota biroodhaaf kennamee ABOdhaf maalif hin kennamin? Maalifis shororkeessaa jedhamee moggaafamee?
 3. Barattootni mooraa Yuuniversitii Oromiyaatin ala jiru keessati mirgi isaani xuqamaa jira,keessattuu Yuuniverstii Gondar keessatti .mootummaan kana irrati maaliif xiyyeffannaa godhee hin ilaaluu? Mirgi barattoota Oromoo Yuuniversitii akkasii keessatti maalif hin kabachiisuu?
 4. Ergee dimokiraasii dhugaa gaggeessina jettanii egaan uummanni Oromoo mirga Bilisummaa fi Walabummaa mataa isaa yoo labsachuu barbaade isiniin maaltu dhibee?
 5. Afaan Oromoo afaan federaalaa tahuu irra maaltu isa dhorkaa? Afaan saba heddummataati,maalif afaan federaalaa hin tahuu?
 6. Siidaan Aanolee fi Calanqoo ijaaramuun isaa tokkummaa uummata eegama jedhameetimoo? Yaadannoo gochoota habashaa darbaniitii? Achi keessa mootummaan dhokatee uummata walitti buusaa jiraachuun isaa kuni amma mootummaa ofiin jedhee of waamaa?
 7. Waa’ee milinik odeessuu qofa taatan yeroo hedduu,gocha fokkisaa isaa kaan odeessuu irra seenaa gaarii tokko hojjettanii odeessitan maal qaba?
 8. Gaaffiin eenyummaa fi abbaa biyyummaa waan hudaa dursa,gaafii kanaaf utuu deebii hin kenning waa’ee guddin biyyaa odeessuun keessan maal faayidaa qabaa?
 9. ABOdhaan akkamiin shororkeessaa jechuu dandeessanii? Keeyyanni 39 hojii irra haa oolu jedhee waan qabsaa’eefiidhaamoo?Guutummaa Gaaffii kanaaf :- Gaaffiilee Mirgaa Barattooti Oromoo Yuuniversitiilee 9 Keessatti Kaasan

Oromoonni Hojjetoota Mootummaa Ta’an Sadii Badii Malee Arsii,Shaashimannee Keessatti Hidhaman

Aside

Haayya 28,2014 Shaashamannee

Godina Arsii Lixaa aanaa Lammataa naannoo Abaaroo jedhamu keessatti hojjtooni mootummaa sadii tikoota Wayyaaneen qabamanii mana hidhaatti darbamanii jiru, akka ibsa gabaasa kanaatto guyyaa haraa Hagayya 28 alaabaa OPDO irratti jechi ABO fi Oromiyaani Ni Bilisoomti jedhu barreeffame, namootni kana godhan naannicha kan gadhiisan yoo tahu hojjetootni waajjira hawaasumaa aanaa Lammataa irraa hojjetan isinumatu kana godhe jechuudhaan namoota maqaan isaanii kanaa gaditti argamu tikoota Wayyaanee qabamani mana hidhaa Shaashimanneetti hidhamuu isaanii kan gabaasu Qeerroon magaalaa Shaashimannee irraati, namootni kuni:

1. Awal Abdii
2. Eliyaas Bulii fi
3. Bulii Baqqalaa kan jedhamaniidha,

Namootni kuni hojjetoota dhimma hawaasumaa aanaa Lamattaa kan hojjetan yoo tahu mootummaan wayyaanee isin silumayyuu ABOdha, qaamni addaa dhufee maqaa kana alaabaa kana irratti hin katabu, quunamtii qabdus jechudhan mana jireenyaa maatii isaanii sakattauuf humni waraanaas ergamee dirmaqamaan manni namoota kana sakattaamee akka jiru tahus homaa kan hin argannee fi namootni kuni namoota maatii qabanii fi mana hidhaa keessatti qaama quunnamtii qabdanii fi dhoksaatti waan hojjettan odeessa nuuf laadha jechuudhaan poolisin wayyaanee itti wal jijjiiruun reebaa akka jiran gabaasni Qeerroo nu gahe addeessa.

Barattooti Oromoo Yuuniversitii Wallaggaa 200 Ta’an Hidhaman, 26 Ammoo Warnaana Wayyaaneen Reebamii 1 Ajjeefamuun FDG Caalaatti Itti Fufsiise.

Aside

Hagayya 28,2014 Naqamte

db4234bfBarattooti Oromoo Yuuniversitiilee adda addaa keessatti humnaan walitti qabamanii akka olola Wayyaanee baratan yeroo taasifamuu yaaluun roorroo uumata Oromoo irratti hammaatee jiruu fi gaaffiin hundee qabsoo Oromoo waan hin deebi’iiniif daran diddaa barattootaa jabeessuun guutummaa Oromiyaa keessatti Fincila Diddaa Gabrummaa(FDG) qabsiisee jira.

Haala kanaan Yuuniversitii Wallaggaa keessatti FDG Hagayya 27,2014 jabaatee itti ooleen baratooti 200 ol hidhamanii tokko waraana Wayyaaneen ajjeefamee 26 ammoo gara malee reebamuu irra darbee qabamanii mana hidhaa magaalaa Naqamtee jiru keessatti ugguramanii jiru. Barttooti 26 haalaan miidhaman kuniin:-

 1. Barataa Yaadataa Luuccee,barataa Injineeriingii waggaa 2ffaa.
 2. Barataa Addisuu Beekamaa, barataa Injineeriingii waggaa 4ffaa.
 3. barataa Daani’eel Kumarraa, barataa Fayyaa waggaa 3ffaa.
 4. Barataa Gammachiis Camadaa, barataa Economics  waggaa 2ffaa
 5. BarataaTarreessaa Nagarii, barataa Seeraa waggaa 4ffaa.
 6. Barataa Eebbaa Tesfaayee, barataa Accounting waggaa 1ffaa.
 7. Barataa Adduunyaa Geetinnet, barataa Injineeriingii waggaa 2ffaa.
 8. Barataa Gurmeessaa Bantii, barataa Seeraa waggaa 3ffaa.
 9. Barataa Firaa’ol Tuujubaa, barataa, Political Science and Governance waggaa 2ffaa.
 10. Barataa Guutamaa Xiiqii, barataa political Science and Governance waggaa 3ffaa.
 11. Barataa Caalchisaa Gammachiis, barataa Seenaa waggaa 3ffaa fa’aa
 12. Barataa Baay’isaa Warqinee, barataa Management waggaa 2ffaa.
 13. Barataa Tamasgeen Shifarraa, barataa Computer Science waggaa 2ffaa.
 14. Barataa Firoomsaa Baalchaa, barataa Injineeriingii waggaa 3ffaa.
 15. Barataa Fufaa Qaabataa, barataa fayyaa waggaa 3ffaa.
 16. Barataa Taaddalaa Irranaa, barataa Injineeriingii waggaa 4ffaa.
 17. Barataa Yaadanii Mootii, barataa seeraa waggaa 2ffaa.
 18. Barataa Firaa’ol Beqqelee, barataa Management waggaa 1ffaa.
 19. Barataa Guddinaa Tulluu, barataa Biology waggaa 3ffaa.
 20. Barataa Rabbumaa Jirraa, barataa Geography waggaa 1ffaa.
 21. Barataa Guutuu Immaanaa, barataa Seeraa waggaa 4ffaa.
 22. Barataa Caalaa Fayyeeraa, barataa Injineeriingii waggaa 4ffaa.
 23. Barataa Namarraa Guutaa, barataa Accounting waggaa 2ffaa.
 24. Barataa Cimdii Dhufeeraa, barataa Fayyaa waggaa 3ffaa
 25. Barataa Siifan Qixxaataa, barataa Economics waggaa 1ffaa.
 26. Barataa Dinquu Jaatanii, barataa Journalism waggaa 2ffaa.

Kanneen jedhaman dha.

Galmee hidhamtoota walii gala Qeerroon gama fuula duraatti ni dhiheessa.

 

ABOn, KAAYYOO UMMATA OROMOO MALEE, HAYYAMA DALDALAA MITI !

Aside

SEENAA Y.G (2005)| Hagayyaa 26, 2014

Addi Bilisummaa Oromoo bu’aa ba’ii Ulfaataa fi Daandii dheeraa keessa dabree har’a ga’uuf, Wareegama Ilmaan Oromoo qaqqaalii nu gaafateera. Wareegamni qaqqaaliin kafalaman, har’a ga’uu “ABO” kan nuuf mirkaneessu qofa osoo hin taanee, Kaayyoo isaa akka galmaan ga’u illee nu dhugeessa. Har’a seenaa ABOn keessa dabree hundeessitootaa fi warra lubbuu fi jireenya isaanii wareeganii isa jiraachisan irraa kan gaafannu hin qabnu. Seenaa fi Kaayyoon ABO yoo xiqqaate dhaloota sadii keessa jiraachuun hin shakkisiisu.

ABOn HAYYAMA DALDALAA MITI !!!!!.docx

Oromummaan Raayyaa Seenaa Tahee Akka Hin Hafne !

Aside

Malkaa Seenaa Irraa

“የራያ ሕዝብ የማንነት ጥያቄ እና
የማዕከላዊ መንግስታት ምላሽ
ከአፄ ዮሐንስ ፬ኛ እስከ ኢህአደግ”

Kitaaba Alamuu Kaasaa Rattaa fi Siisaay Mangistee Addisuutiin barreeffame.

Kitaabni kun gara waggaa tokkoo dura ‘Amaarinyaa’dhaan barreeffamee kan maxxanfame oggaa tahu, waa’ee gaaffii eenyummaa fi mirgaa kan ummata Raayyaa ibsuu irratti kan hundaawee dha akka mata-dureen isaa jedhutti. Mata-dureen isaa kan “Gaaffii eenyummaa ummata Raayyaa fi deebisaa mootummoota Waaltaa, Atsee Yohaannis IV irraa hanga Wayyaaneetti” jedhu kun qalbii koo waan harkiseefin barbaadee dubbise. Ergan dubbisee booda gaarummaa ykn. mishooma isaa qofa osoo hin taane akka hammeenya isaattis waanin ilaale/hubadhe waan jiruufin yaada kana namoota waliin qooddachuun hin hammaatu jedhee waan kana barreessaa jira. Yaada natti bule ykn. hubannaa kiyya ibsuu dura, warri barruu kiyya kana dubbisuuf carraa argattan kitaabichas barbaaddanii akka dubbistanin isin yaadachiisa.

Oromummaan Raayyaa Seenaa tahee akka hin hafne.doc

Breaking News-Yuniversitiin Wallaggaa Dirree Waraanaa Taate.Wayyaaneen Humna Loltuu fi Meeshaa Waraanaan,Barataan Oromoo Ammoo Harka Duwwaa Walitti Bobba’an. Barataan Oromoo Tokkos Saba Isaaf Wareega Qaalii Kafale.

Aside

Hagayya 27,2014 Naqamte

diddaa9Barattooti Oromoo Yuuniversitii Wallaaggaa eda hakan walakkeessaa irraa eegaluun hammeenyaa fi roorroo mootummaa abbaa irree Wayyaanee mormuu irraan FDG itti fufanii jiru. Gootonni barattooti Oromoo kun FDG Yuuniversitoota Oromiyaa keessatti qabsiifameen faana bu’uun diddaa roorroof jecha sagaleen jabaan dhageessifachuu itti jiru.

Mootummaan Wayyaanee dirqiin walgahii yaamee barattoota afaan fajjeessuuf kan saganteeffatee ture mormuun aanaa lee Horroo Guduruu,Qeellam,Gimbii,Arjoo fi Leeqaa keessaa walitti qabuun humnaan dirqanii amansiisuu kan jedhu imaamata godhatee jiru guutummaatti dura dhaabbatanii jiru.Mormii torbee tokkoo iliif deeme kana keessatti kan guyyaa har’aa haalaan jabaataa fi sagalee dheekkamsa jibba roorroon kan guutame yeroo ta’u dhadatnoon barattootaa keessa gariin:-

 • Gaaffii mirgaa gaafachaa jirruuf deebiin nuuf kennamuu qaba,
 • Hidhaan, ajjeechaan , barnoota irraa arii’atamuun nurraa dhaabbachuu qaba,
 • Oromiyaan ofiin of bulchuu qabdi, bittaa mootummaa abbaa irree
 • Habashaa TPLF/EPRDF jalaa ba’uu qabna.
 • Humni waraanaa rasaasaan nu reebaa jiru seeraatti dhiyaachuu qaba,
 • Gaaffiin keenya gaaffii mirgaati, gaaffii bilisummaa uummaata Oromooti,
 • Oromoo bakka jirtuu harka walqabadhuu ka’ii!!
 • Oromoo qe’ee fi qabeenyaa irraa buqqisuun dhaabbachuu qaba,
 • Mootummaan EPRDF/TPLF wayyaaneen walaaltuun uummata keenyaa irratti waraana bobbaasuun rasaasaan nu ajjeessaa jirtu nu hin bulchitu.
 • Walaga’ii humna waraanaan dirqamnee taa’uu hin barbaadnu, Wayyaaneen nu ajjeesaa walga’ii nu teesiftuu kun uummataa Oromoo hundaaf hirmiidha., walga’ii wayyaanee hin fudhannu.
 • Gaaffiin mirgaa abbaa biyyummaa uummaata Oromoo kabajamuu qaba,
 • Oromiyaan bilisoomuu qabdi,
 • Nuti haqaaf falmannaa, nuti bilisummaa keenyaaf falmanna,
 • Hidhaa fi ajjeechaan bilisummaa keenyaaf falmachuu irraa duubatti nuhin deebisu,
 • Finfinneen kan Oromooti, faayidaan Finfinnee irraa Oromoon argatuu nuuf eegamuu qaba.
 • Master Planiin Finfinnee guutummaatti haqamuu qaba,Nuti Oromoon biyyaa keenyaaf falmanna, bilisummaa keenyaaf falmanna

jechuun dhaadannoo sagalee guddaa of keessa qabu dhageesisuun walga’ii wayyaanee irratti FDG guddaa qabsiisan.
Mootummaan abbaa irree wayyaanee sochii FDG gootota dargaggoota qeerroo Oromoo kana dhaabsisuuf humna waraanaa guddaa loltoota Agaazii jedhamuun beekaman mooraa Yuunibarsiitiitti ol galchuun doormii barattootni keessa bulan irratti dhukaasa guddaa banuun Yuunibarsiitiin Wallaggaa dirree waraanatti jijjiiramtee jirti, Magaalaan Naqemtees dirree waraanaa fakkaatti.

Dhukaasaa guddaa loltootni Wayyaanee doormii barattoota irratti bananiin barataan Oromoo tokko rasaasaan rukutamee reeffii isaa illee halkan kanaan eessa buuteen isaa dhabamee jiraachuun ittumaa gootota barattoota Oromoo FDGf kan kakasee ta’uun ibsamee jira. Yeroo ammaa kanattis goototni barattootni Oromoo doormii warri Wayyaaneen maqaa walga’iin kennaniif gadi lakkisuun mooraa Yuunibarsiitii keessaa naanna’uun dhaadannoo guddaa dhageesisuun, walleelee warraaqsaan ABO fi qabsoo bilisummaa Oromoo ABO gaggeeffamu faarasan, ABO’n dhaaba dimookiraataawaa kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo ta’uun gootota dargaggoota qeerroo barattoota Oromoon leellifamee jira. Mootummaan Wayyaanee shororkeessituu fi abbaa irree itti gaafatama jalaa ba’uu hin dandeenye ta’uu barattootni Oromoo waraana Wayyaanee dura dhaabbachuun ibsan. Haalumaa kanaan yeroo amma kanatti FDG guddaan qabsiifamee mooraan Yuunibarsiitii Wallaggaa dirree waraanaa guddaa fakkatee argamtii, haalli kun keessattuu halkan edaa kana gara barii halkan keessaa sa:atii 9:00 irraa eegaluun FDG guddaan mooraa Yuunibarsiitii Wallaggaa keessatti jabaachuun yeroo ammaa kana sagaalee dhaadannoo guddaa fi dhukaasaa loltoota wayyaanee wal irraa hin citneetu dhagaa’ama jira.

 

Yuuniversitiilee Oromiyaa 9 Keessatti Gaaffiilee Barattooti Oromoo Kaasaniif Qondaaloti Wayyaanee Deebii Dhabuun Muddama Seenan.

Aside

diddaa9Barattooti Yuuniversitiilee garagaraa 9 irratti walgayii dirqamaa mootummaa Wayyaaneen teessifamaa jiraa.Walgayiin kan eegale Hagayya 21,2014 irraa kaasee yoroo tahu hanga ammaatti sirna qabeessaan barataan kamuu koreewwan dirqama TPLF irraa itti kenname galmaan gahuudhaaf walgayii kana gaggeessaa jiraniif yaadaafi dirqama TPLF irraa itti kenname sirnaan dudhatanii xumurachuun isaanii hin argamne.Mootummaan Wayyaanee waan itti hin yaadne walgahii kana irratti gaaffii mirgaatu itti dhihaata. Kana itti yaadanii qindeeffataniin ala ta’ee gara FDG itti ce’e.

Yuuniveresitoota hunda keessatti jalqabuma irratti gaaffiwwan barattootni kaasanif deebiin hin argamne, dhimma durgoon wal qabatee gaaffii barattootni Yuuniversitii Wallaggaa kaasan deebiin kenname yoo deemtan deemaa galaa,nyataa fi bakka bultii isin dandeenyeerra kaffaltii waan nurraa eegdan hin qabdan jedhanii waan deebisaniif  gaaffii irratti gaaffii itti fufsiisuuf walii galteedhaan Yuuniversiti hunda irratti kan dhiyaatee jiru  Hagayya  25 fi Hagayya 26 akka kanaa gadiitti tarreeffamee jira, dilbata darbee jechuun Hagayya 24 walgayiin hin gaggeeffamne bakka hundaattu.

Gaaffiwwan Dhiyaatan Barattoota Irraa Hagayya 25 fi 26,2014

 1. Mootummaadhumti biyya bulchu kuni hojjetoota isaa kan filatamaniif kanaaf ilaalcha akkamiiti kan qabu akka dhuunfaatti? Hojjetootni baayeen rakkoo uuman jedhee waajjira tokko irraa gara waajjira biraatti dabarsa,murtoo itti hin fudhatu,murtoo fudhachuu irra waajjira itti jijjiira,hojiidhaaf utuu hin muudin dura maaliif xiinxala hin godhuu? Ofitti amanamummaa guututti hin qabuu?
 2. Maqaa Inverstmentiin uumata Oromoo irraa lafti saamame hatattamaan haa deebi’u,yoo deebi’uu baate FDG barattooti kaasan gaaffii haqaati jettanii maaliif hin fudhanne?
 3. Uummanni tokko mirga saba isaatii falmachuu fi haqa nin qaba jedhee yoo dubbate maaliif hidhamaa?
 4. Barattoota Oromoo hidhuu fi uumata Oromoo lafa isaa irraa buqisanii hiyyeessa taasisuun,biyyaa ari’uun yoom dhaabbataa? Kun imaamata mootummaati moo maali ifa nuu ta’uu qaba.
 5. Barattooti Oromoo hidhamanii fi ukkaamfaman yoo hattattamaan hin gadhiifamiin mirga keenya yoo falmanne shororkeessaa nama taasisaa?
 6. Uummanni Oromoo fi saboonni biroo kan jedhan shororkeessaan mootummaa Wayyaaneeti kan waraana isaa araddaa hundatti bobbaasee uumata hidhuu fi ajjeessu jedhu,isin ammo barataa dabtaraa fi qalama qofa of harkaa qabuun shororkeessaa dha jettu,isa kamtu sirrii dhaa?
 7. Lafi maqaa investimentiitiin wal qabatee mootummaan Wayyaanee qabee jiru jira, ykn uummanni keenya irra hin qotatu,itti hin fayadamu maalif qabamee lafa taa’a? uummata keenyaaf kennamee maalif misoomi irratti hin gaggeeffamu yknis mootummaan maaliif lafa akkasi irratti xiyyeffannoo gochuu didee jiraa? Gaaffii Barattootni Oromoo Yuuniversitiilee 9 irratti hagayya 25 fi 26 kae

Gaaffiin Mirga Bu’uuraa Barattoota Oromoon Ka’e Maalii ?????? Hagayya 2014

Aside

Nuti Oromoo dha!

Oromoyaan Biyya Keenya!

Nuti Itiyoophiyaa Miti!

Itiyoophiyaan  Ollaa Keenya!

Mirgi kan Oromooti

Dirqamatu Manaa Nu baase!

Wal geenyee biyya keenya haa falmatnu!

Ummanni Oromoo Qe’ee Isaa Irraa Buqa’uun Haa Dhaabbatu!

ABO Karra Nuu Bani Mee… (Faaruu)

Ka’I Qeerroo Dubbiin Booree Taate(Faaruu)

Qabsoo itti fufa! Barattootii fi qabsawoti keenya arihaman haa deebi’an!

Oromoon lafa isaa qaba.Laftii Oromoo kan Oromooti !

Fi gaaffiilee ijoo mirga uumata Oromoo irratti rarra’u kaasuun haga falmatan………………..

 

Breaking News:- ABMBO Waraanni Agaazii Barattoota Oromoo 53 Irratti Miidhaa Guddaa Geessisuun Isaa Daran FDG Jabeesse.

Aside

Irree diinaa ni cabsina

Gabaasa Qeerroo Amboo  Hagayya 25,2014 Goototni barattootni Oromoo Yuuniversiitii Amboo karaa nagaa mirgaa fi kan dimokraasiikaasuun gaaffii mirga abbaa biyyummaa sababa gaafataniif jecha mootummaan faashistii Wayyaanee(Itiyoophiyaa) Waraanaa Agazii Wayyaaneetiin ukkanfamani barattoota 230 mana hidhaa Wayyaanee galma mootummaa magaalaa Amboo keessatti argamutti hidhaman.

Sabboontootni barattootni Oromoo fedhii isaanii malee waraanaa Wayyaaneetiin dirqamanii akka walga’ii afaan faajjii mootummaa Wayyaanee ta’aan kan ta’ee kana irraatti barattootni Oromoo uummatni keenya Oromoon utuu jumlaan hidhamuu, qee’eef qabeenyaa irraa buqqifamuu , Ajjeefamuu, gara dabarfamuu, barnoota irraa Arii’amuu waraanaan doorsifamnee walga’ii Wayyaanee taa’uun hirmii nyaachuudha jechuun FDG guyyaa hanga guyyaa har’atti utuu wal irraa hin kutiin mormii guddaan sirna mootummaa Wayyaanee jala dhaabbachaa jiru.

Sabboontoti barattooti Oromoo 230 hidhaman keessaa waraana Wayyaaneen gara malee reebamuu fi miidhaan guddaa irra gahee hidhaa keessatti dararamaa jira keessaa  gadiiti:-

1.Barataa Lammii Tarrafaa barataa Engineering waggaa 4ffaa
2. Barataa Firaa’ol Ajjamaa barataa Engineering waggaa 3ffaa
3. Barataa Firaaol Ayyaanaa barataa Enginering waggaa 3ffaa
4. Barataa Abbush Fiqaaduu barataa Engineering waggaa 2ffaa
5. Barataa Girmaa Caalaa barataa seeraa waggaa 3ffaa
6. Barataa Haptamuu Getachoo barataa Engineering waggaa 4ffaa
7. Barataa Fufaa Galataa barataa fayyaa waggaa 2ffaa
8. Barataa Tasfaayee Guutuu barataa fayyaa waggaa 3ffaa
9. Barataa Qaabataa Itichaa barataa seeraa waggaa 2ff
10. Barataa Misgaanaa Wadaajoo
11. Barataa Tulluu Balaachoo
12. barataa Dammanaa Tolasaa
13. Barataa dhugaasaa Tarreessaa
14. Barattuu Meetii Nagarii- reebamuun miidhaan irra gahe
15. Barataa Tafarii Abdiisaa
16. Barataa Mulgeetaa Baqqalaa
17. Barataa Mulgeeta Takkalaa
18. Barataa Mulunaa Lataa
19. Barataa Leencoo Ababaa
20. Barataa Lataa Kabaa
21. Barataa Lammii Dabalaa
22. Barataa Shukkaraa Cimdii
23. Barataa Beenyaa Caalaa
24. Barataa Obsinaan Iddeessaa
25. Barataa caalchisaa Faajjii
26. Barataa Abush Fiqaaduu
27. Barattuu Leensaa Hayiluu- reebicha irraan gahan
28. Barataa Hundee Uumaa
29. Barataa Mootummaa Abdiisaa
30. Barataa Daanyee Galataa
31. Barattuu Obsee Lalisaa — uccuu alaabaa uffatte jechuun reebicha irraan gahan
32. Barataa Taddasaa Dheeressaa
33. Barattuu Elzaabet Laggasaa barattuu reebichi hamaan irra ga’ee ilkaan lama irra caccabee jiru.
34. Barataa Roobsan Waaqumaa
35. Barataa waqumaa Rattaa
36. Barataa Lataa Kabbadaa
37. Barataa Olqabaa abdataa
38. Barataa Margaa Hundee
39. Barataa Fayisaa Birraa
40. Barataa Firoomsaa Sarbeessaa
41. Barataa Firrisaa Fajjii
42. Barataa Diinayas Daggafuu
43. Barataa Gammachiis Qalbeessaa
44. Barataa Dhaabaa moosisaa
45. Barataa iddoosaa Magarsaa
46. Barataa Hirphaa Gadaa
47. Barataa Darajjee Shambal
48. Barataa Dammanaa Tolasaa
49. Barataa Geetuu Beekii
50. Barataa Geetuu Humneessaa
51. Barataa Raggasaa Abdisaa
52. Barattuu Caaltuu
53. Barattuu Galaanee kanneen jedhaman kan keessatti argaman barattootni Oromoo 53 kun Hagayya 23,2014 Mana hidhaa keessaa fuudhamanii addatti miidhaan jabaa irra gahuu gabaasi Qeerroo addeessa.