Godina Harargee Lixaa Keessatti Barattooti Oromoo FDG Gaggeessan

Aside

Sadaasa 30,2012 Daaroo Labuu

Godina Harargee Lixaa Ona Daaroo Labuu irraa har’a Sadaasa 30 gabaasaa Qeerroo addeessaa jiru barattootni mana barumsaa qophaayinaa magaalaa ona Daarootti argamu(barattoota kutaa 11 fi 12) tokkummaa’uu ABOtiin kan ka’e barattootni kun kaleessa galgala waraqaa dhaadannoo magaalaa keeessatti maxxansaa turaniiru, alaabaa fi faajjii dhaabaa waraqaa irratti qopheessuudhaan uummataa keessatti bittimsaa akka turan qeerroon gabaasee jira. Akkasuma sirba siyaasaa
” Wabii sabaa Gootakoo sin faarsakaa qoodakoo,
Wabii sabaa Gootakoo sin faarsakaa WBO koo

Goota gaafa xiiqii yaa Goota sika Faajjin dhalootaa
Diinaaf Garaa hin hirree gootnikoo Elemoo Gaachanoo……”
Jedhuun sirbanii magaalaa keessa akka naannawaa turan gabaasaan addeessa. Hidhattoonti wayyaanee(poolisoota oromiyaa, milishoota gandaa) rifannaa keessa galuudhaan magaalaa keessa socho’uun illee qeerroo fi uummata boodatti deebisuu hin dandeenye jedha Qeerroon.
Kana malees Qellem, Gabaa Roobii irrattis uummanni dhimma tokkummaa’uu ABOtiin gammachuu isaalee manneen amantaa Manakaana Yesuus ona kana keessatti ibsachaa ture, kan Alaan tokko nu goote keessanis tokkummaa keenya jabeessi Yaa Waaq jechuudhaan dhimma Araaraa kanaaf yeroo Waaqa galateeffachaa turan yoo ta’u kaayyoo keenya galmaan gahi,Bilisummaa keenya ijaan nu agarsiisi, lammii biyyaa isaaf qabsoo gaggeessaa jiru gargaari jedhanii mana amantaa isaanii keessatti gara Waaqatti iyyaa akka jiran ganama kana Qeerroon gabaasee jira.Akkasuma mana amantaa kana fuula duratti waraqaan dhaadannoo fi faajjii kan mul’isu waraqaa irratti qopheessanii dhaadannoo ” Tokkummaan Hamma Qabsoon Keenya Galma Gahutti Itti Fufa!” jedhu barreessanii akka maxxansan gabaasaan Qeerroon Ona kanaa addeessa.Waraabbiin suuraa kan jiru akka nu gaheen dhaamama.

Qeerroon Godina Booranaa Araara ABOn Buuse Dergeruun Gumaacha Maallaqaa Taasisan

Aside

Sadaasa 29,2012 Areeroo

Qeerroon Godina Booranaa aanaa Areeroo keessatti argaman walitti dhufuun dhimma qabsoo irratti marii jabaa taasisan jiran.Sadaasa 27/2012 Qeerroon aanaa kana keessaa gandoota adda addaa irraa walitti dhufuun dhimmoota QBO irratti marii baldhaa gaggeessanii akka jiran beekame.

Tarkaanfiin AraaraaABO fudhate hamilee Qeerroo fi qabsaaota duraanii haalaan kan kaasee fi boqonnaa haaraa qabsoo bilisummaa Oromoon gaggeeffamu akka fidu beekamaa dha.Ilmaan Oromoo Addunyaa kana irra jirtan marti gumaata barbaachisaa QBOf akka gumaattan jechuun Qeerroon aanaa Areeroo dhaammatee jira.Qeerroon aanaa kanaas hojii Qabsoo Bilisummaa Oromoof kan tahu qarshii 600(dhibba jaba) tokko tokkoon isaanii qarshii shantama walitti qabatanii jiru.Gumaatni barbaachisaanii fi adda durummaan akka isaan eeggatus dhaamanii jiru.

Haala kanaan Qeerroon ibsoota ejjennoo armaa gadii lafa kaayyatanii jiran.

  1. Dirqama Oromummaan nutti kenname QBO haala kam keessattuu galmaangeessisuuf ni hojjenna
  2. Tarkaanfii Araaraa ABOn fudhate haalaan deeggarra.Gammachuunis simanna
  3. Saaminsa lafaa fi qabeenya oromiyaa mootummaa Wayyaaneengaggeeffamu ni mormina
  4. Barattoota,Qoteebultoota,daldaltoota ijaaruun gaaffii mirgaa akkakaasan ni hojjenna
  5. Sabawwan cunqurfamoo biyyattii keessaa barsiisuun,hubachiisuungaaffii mirgaa fi bilisummaaf akka kaan jabaannee ni hojjenna
  6. Hidhaa,ajjeechaa fi biyya irraa ariiatamuu ni mormina

Kanaan jedhani.

Barattooti Oromoo Godina Shawaa Lixaa, Magaalaa Geedoo FDG Itti Fufan

Aside

Sadaasa 29,2012 Geedoo

Gabaasaa: Sadaasaa 26/2012 Godina Lixaa Shawaa Aanaa Calliyaa Magaalaa Geeddoo Mana Barumsaa Geedoo Sadarkaa 2ffaa fi Prepaaratoorii kessaatti FDG gototaa baratootaa Oromoo itti fufee jiraachuun ibsame.Baratotni Mana barumsaa Geedoo Sadarkaa 2ffaa kun gaaffii mirga abbaa Biyyuummaa kaasuun Motummaan abaa irree Wayyaaneen mirga barattoota Oromoo fi walii gala ummata Oromoo haala daangaa darbeen miidhaa waan jiruuf gochaa isaa kana irraa akka dhaabbatu jechuun hanga bulchiinsa mana barnootaatti deemuu fi iyyaan sagalee dhageessisuun dhiheefachuu isaanii dhagahame. Kana malees dhaabni Wayyaaneen tolfame OPDOn waggoota 21 kana keessatti dantaa Wayyaaneef jecha ummata Oromoo miidhaa turan amma illee itti fufanii waan jiraniif miidhama Oromoo kana kana booda waan teenyee ilaallu miti,OPDOn s gochaa kana irraa hatattamaan dhaabbachuu qabdi jechuun sagalee diddaa dhageessisuun gabaafame.

Haala kanaan kan rifatan bulchiinsi magaalaa fi qondaaloti Wayyaanee OPDOn barattoota Oromoo sossobuuf jecha gaaffii keessan sadarkaa mootummaatti dhiheessuuf Kaawinsilii bakka buaa barattootaa isinii ijaarree gaaffiin keessan achiin haadhagahamu ammasitti gaaffii mirgaa jettanii hin kaasiina jechaa turan. Kun kana taee osoo jiruu Qeerroon mana barnootichaa bakka buaa mataa keenyaa waan qabnuuf isin nuu ijaaruu hin dandeessan yaada jedhu sagalee diddaa guutuun itti iyyuun deebisan.

Haluumaa kanaan Sochii FDG jabeessuuf Waaraqaaleen FDG Qeerroon Godina Lixaa Shawaa qopheessee, gaffii mirgaa hiree murteeffaannaa ummataa Oromoo garaagaraa kan of irraa qabu gutummaa godinichaa keessaatti rabsamaa jiraachuun gabaafamera,kessaattuu Onotaa Akka Geedoo, Midaa Qanyii, Amboo, Iluu Galaan, Bakkoo, Daannoo, Xiiqur Inciinnii, Gudar, Gincii, Jalduu fi Gindabarati fa’ittii rabsamee kan jiruu ta’uu Qeerroon gabaasaa isaa keessaattii addeessee jira,

Qeerroon Yuunivarsiitii Haramaayaa Diddaa Itti Fufe. Ambotti ammoo Barataa Electrical Engineering Gaaddisaa Dirribaa badii tokkoon malee hidhame.

Aside

Haromaaya ,Sadaasa 26,2012

Aadaa,duudhaa,Afaan,Afoolaa fi seenaa saba Oromoo balleessuuf shirri mootummaan Wayyaanee hin yaalle hin jiru.Ilmaan Oromoo garuu aadaa fi seenaa isaa guddisuu irratti guyyaa tokko itti aaragalfatee hin beeku.Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti sabboontotni ilmaan Oromoo Fiilmii Afaan oromoo HINSEENEE jedhamu qondaalotiin Wayyaanee akka hin ilaalamne dhorkus dirqiin galchuun erga Galma yuunivarsiitii keessatti ilaalanii booda walleewwan warraaqsaan diina mataa cabsan.Fiilmiin kun wayita ilaalamutti waraanni federaalaa fi waardiyaan yuunivarsiitii keessa bittinnaaus sabboontotni barattoota Oromoo waalleewwan Korma Guduruu..Oromoon Leencuma durum,Tokkummaa..fi kanneen kana fakkaatan gamtaan sirbuun diina dhiphisanii dhaamsas walitti dhaammatanii jiran.

Haaluma wal fakkaatuun gochaan diinummaa Wayyaanee barattoota Oromoo irraa kan hin dhaabbannes Yuunivarsiitii Amboo keessaa Barataaa Electrical Engineering waggaa 2ffaa kan tahe Barataa Gaaddisaa Dirribaa ati Qeerroo ijaartee diddaaf qindeessaa jirta maqaa jedhuun tikni mootummaa wayyaanee mana hidhaatti ukkaamsee jira.Roorroon hammaatus aadaa fi afaan keenya,Seenaa fi duudhaa keenya guddisaa fi beeksisaa bilisummaa hanga gonfannu diddaa irraa hin dhaabbannu jechuun Qeerroon gad jabeessee dhaammata.

Ayyaana Hulluuqoo 2012: Baga Milkooftan!!

Aside

(Qeerroo, Finfinnee, 27 Sadaasa 2012) Qeerroon Oromoo biyya hamba aisaanii irraa godaanfaman, biyya itti baqatan keessatti aadaa fi eenyummaa Oromoo tiksuutti  jiran. Ayyaana Hulluuqoo 2012 Nairobi, Kenya keessatti gidduu kana kabajame irratti ilamaan Oromoo gaaddisa Oromummaa jalatti hojii boonsa adalaganii jiru.

WBO faarsuu, qabsoo Oromoo leellisuu fi Qeerroo jajjabeessuu bira darbanii fedhiin Oromoo fi alagaa ifatti adda kana bahe ta’uu illee mul’isanii jiru.

Qeerroon Bilisummaas, “Baga hoofkaltan! Barri ittaanu kan waliin biyya keenya keessatti kabajannu nuuf haa ta’u!” jedha.

Qeerroon Yuniversitii Wallaggaa Ibsa Ejjennoo Baafatan.

Aside

Sadaasaa 24,2012 miseensota Qeerroo kan ta’an Sabboontoni Barattoota Oromoo Yuunvarsiitii Wallaaggaa maadhee garaagaraa jalattii ijaaramanii Jiran,Walittii dhufuun dhimmoota haala yeroo qabsoon Oromoo irraa jiru irraatti erga marii’atanii booda Ibsaa ejjennoo qabxii torba dabarsatan,

 Ibsa Ejjeennoo Baratootaa Oromoo Yuunvarsiitii Wallaaggaa:

1. Falmaa bilisummaa yeroo irraa gara yeroottii dhaabni keenyaa ABO haalleen mara irra aanee  Ummataa Oromoo bilisomsuuf qabsoo inni taasisu, cinaa dhaabbaannee wareegama  bilisummaan nu gaafatu baasuu fi haga bilisummaan ummataa keenyaa mirkana’uutti falmaa bilisummaa, FDG cimsuuf waadaa keenya ni haaromsina.

2. Sochii dargaggoota biyyoolessaa bilisummaaf dimookiraasii Qeerroo Bilisummaan gaggeeffaamaa jiru, fi warraaqsaa bilisummaa Ummataa keenyaaf adeemsifamaa jiruu keessaatti ga’ee keenya bahuuf tokkummaa dhaan kutaannoo fi murannoodhaan ni kaana.

3. Ummaanni Oromoo cuftii dhaabaa jalee Wayyaanee, kan qabeenya keenyaa dabarsitee gurgurtuu, kan mirga keenya sarbisistee kennituu, kan Oromoon barabaraan garbummaa marmartuu keessaa akka hin baanee gochaa jirtuu OPDO duukaa akka hin hiriirree fi buusiiwwaan adda adda fi kanfaltii gibra illee akka itti hin kanfallee wamicha keenyaa dabarsina, OPDO’n kanaan boodaa maqaa ummataa Oromootiin daldaluu dhaabuu qabdi, Ilmaan Oromoo utuu beekanis ta’ee utuu hin beekiin OPDO keessaatti hiriirtanii jirtaan bu’aa OPDOn ummataa keenyaaf fidaa jirtuu tokkoo illee waan hin jirreef gara qabsoo saba keessanitti akka deebitan waamicha keenyaa isinif dabarsina,

4, Gaaffii mirgaa hiree murteeffaannaa Ummataa keenyaa bakka hundattii cimsinee itti fufna,

5, ABO’n gaachana Ummataa Oromooti!, Dhaaba keenyaa waliin hiriiruun, tokkummaa ummaata Oromoo ni tiksina, gaaffiin mirga hiree murteeffaannaa ummataa oromoo hangaa deebii argatuu fi Oromiyaan hanga bilisomtuttii qabsoo falmaa bilisummaa egalamee jiru jabeesinee itti fufna,

6, Tarkaanfii yeroo garaagarattii WBO’n Oromiyaa golee garaagaraa keessaatti yeroo garagaraatti fudhatuu, ni dinqisifanna, itti boonnaa, nutis waan dandeenyuu maraan WBOtti ni dirmanna, wareegamaa qaqqaalii ilmaan Oromoo kanfalaa jiranittii milkii gochuuf FDG jabeessuun itti fufna.

7.Ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaaniif mana hidha wayyaanee biyyaattii garaagaraa  keesattii hiraarfamaa jiran ni jajjabeesina, ilmaan Oromoo kuniin akka hiikamaaniif gaaffii wal irraa hin citnee kaasuun FDG jabeessinee itti fufuun dirqamaa keenyaa ni baanaa jechuun Ibsaa ejjeennoo dabarfachuun walga’ii marii keenyaa milkiin xumuratne!.

Injifannoon Ummataa Oromoof!.

Sadaasaa 24/2012 Barattoota Oromoo Yuunvasiitii Wallaaggaa

Neqemtee.

 

Oromoonni Naayroobi, Ayyaana Hulluuqoo Kabajatan!

(Qeerroo, Naayirobii, Sadaasa 25,2012) Ayyaana Hulluuqoo kan bara 2012 sirna hoo’aadhaan magaalaa Nairbi Kenya keessatti kabajame.

Gabaaasaan Qeerroon naannicha irraa akka gabaasetti,  Ayyyaana kabajaa kana irratti Obbo Liiban Dabbasaa Guyyoo argamuun ummataaf barnoota aadaa fi eenyummaa Oromoo waliin walqabate  kennanii jiru.

Ummanni naannichatti argamanis sirboota aadaa Oromoo Booranaa fi walleelee warraaqsaa wallisuun guyyicha haala howwaa fi gammachiisaan dabarsu Qeerroon gabaasa.

Iyyaasee fi dhiichisni aadaa Oromoo illee sirna kana irratti dhiyaatanii, jabinni  aadaa fi eenyummaa Oromoo, wiirtuu Oromummaa ta’uu ifatti agarsiisee jira.

Dhaamsonnii fi walleen darban kuniin Oromoota maraaf yaadannoo fi barnoota gahaa akka ta’u abdii qabna.

Sirba Aadaa Oromoo Borana   Hulluuqqoo
Dhaamsa Obbo Dabbasaa Guyyoo
 Dhaamsa Dhimma Hulluuqqoo 
 Dhaamsa Obbo Liiban Dabbasaa Guyyoo 2
 Waayee Mootummaa Ethiopia
 Aadaa Oromoo Boorana 
    Sirba WBO Faarsu

 Eebbaa Hulluuqoo
Clip – 8aa Sirba Lolii Wbo_01 – Segment1(00_00_09.351-00_01_36.580)   Wallee ykn Sirboota WBO

Baratootni Oromoo Moraa University Jimmaa Barachaa Jiran 3 Tika Wayyaaneen Ukkamfamanii Bakka Buuteen Isaanii Dhabame.

Aside

Sadaasa 26,2012 Jimmaa
Baratootni Oromoo Moraa University Jimmaa Barachaa Jiran 3 Tika Wayyaaneen Ukkamfamanii Bakka Buuteen Isaanii Dhabame. Baratootni Oromoo kunis maqaan isaanii
1. Barataa Tolaasaa Asmaraa Barataa Seeraa Waggaa 1ffaa,
2. Barataa Tamiruu Tafarraa Barataa Seeraa waggaa 4ffaa,
3. Barataa Gammachiis Lammeessaa Barataa civil injiinerii waggaa 2ffaa
kanneen barataan Mooraa University Jimmaa keessaa barachaa utuu jiraanii Sadaasaa 23,2012 irraa kaafamanii mooraa yuniveersitii keessaa essaa buuteen isaanii dhabamee jira, Akkuma amala isaa Mootummaan Wayyaanee yoom iyyuu ilmaan Oromoo ukkamsee dhabamsiisuun kan Beekamuu, Caasaa tikaa isaa diriirsuun ilmaan Oromoo ukkamsuu kayyeeffaate jira,Maatiin baratootaa kanaas lafa ilmaan isaani bu’aan dhabuudhaan dhiphinaa guddaa keessaa seenanii jiraachuun gabafame,
Haala kana irratti hundaawuun Qeerroon Yunversitii Jimmaa jiran ibsa ejjennoo xuqaalee 6 qabu baafachuun balaaleffannaa mootummichaaf qaban bulchiinsa moorichaatti galchanii jiru.Ibsoota isaanii keessatti ijoolleen ukkaamfaman kun hatattamaan akka gadhiifamanis tuqanii jiru.

Alaabaa fi Faajjiin Bilisummaa Oromiyaa Magaalotaa fi Baadiyyaa Gara Gaaraa Keessatti Balali’uu Itti Fufe

Aside

Sadaasa 24,2012 Mattuu
Gabaasaa; Sadaasaa 18/2012 Alabaan Addaa Bilisummaa Oromoo Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Mattuu, Gandaa baadiyaa Baarroo’ii Bakkaa Tuulluu Gurrachoo jedhamuutti yeroo lammaaffaaf heddumminaan bakkoota adda addaatti fannifamee kan olee ta’uun gabaafame.Ummaannii Oromoo nannichaa gadii yaa’uun guyyaa guutuu Alaabaa ABO, daawwaachaa kan olee ta’uun Addi Bilisummaa Oromoo dhugumattuu hawaasa keessa jira jechuun gammachuu isaa kan ibsate yeroo ta’u,dargaggoonnii fi dardarri xixiqqaan karaatti yaa’uun walleelee ABO fi WBO faarsu adda addaa sirbaa akka ooluu isaanii gabaafame. Kana malees guttummaa godinichaa keessaattii waraqaaleen Qeerroo ergaa Waamichaa FDG qabuu maxxanfamaafi raabsamaa jiraachuun hubatamee jira. haala rabsaa barruulee warraaqsaa Qeerroo kanaa ilaalchisuun mootummaan Wayyaanee fi jala deemtotaa isaa OPDO gidduuttii wal mormii guddaan dhalachaa jiraachuun dhagaahame,
Kanumaan walqabsisuun mootummaan abbaa irree Wayyaanee bulchaa gandaa Baarroo’ii nama maqaan isaa Tafarii Dababaa jedhamuun ati ABO waliin hidhata qabdaa Ummataas gara ABOtti ijaaraa jirtaa jechuun bulchaa gandaa irraa kaasuun hidhanii dararaa jiraachuun gabaafame

QABSOON OROMUMMAAN EEGALAMTE,OROMUMMAAN GALII ISII NI GEESSI !

Aside

Y(2005)G
Qabsoo Oromoo yeroo dheeraaf gaggeeffamaa jirutti xumura gochuu hanqachuun , waggoota Qabsoon Oromoo itti gaggeeffamaa ture keessa , waan hawwiine dhabnee , waan ofiif hin hawwiine nu mudachaa jiraachu irraa , Ummata Maalii abaarsa qabnaayii ? akka ofiin jedhu taasisee jira. Qabsoon dheerachuu isaaf, sababaa diinaa irra kan ofii keenyaa tau hundatu irratti walii gala. Rakkoo jiru waliin jiraachuun ykn waan hara taaa jiru kana yeroositti qoricha itti barbaachu irra , kabeebsaa deemuun , dheerachuu qabsoo kanaaf sababaa hangafaatii .
Siyaasa keessatti waan hundaa kan caalu, waan nama mudatu irraa barachuudha. Humni waan isa mudatuu fi quunnamu irraa baratee , jabiina isaa itti fufaa, dadhabiina isaa hin sirreeffatiin, eessallee hin gau. dhukkubuma wal fakkaataan dhibamaa jiraata . dhukkuba kana , odooma beektanii maaliif waliin jiraattan ? kan jedhu gaaffii dhaloota haraa taus, bara 2011 walakkaa kaasee, hundeessitoonni Qabsoo Oromoo iffatti walitti himuu fi rakkoo umameef itti gaafatamummaa fudhachuu eegalee, badii umameen gaabbuu fi sirreessuuf waadaa ofii seenuun , kunoo hara, waamicha Biyya kessaa fi alaa isaaniif dhihaateef deebii laachuu eegaluu, ifatti arguun keenya, dhaloota mirga isaaf akka falmatuuf kakaasan, galii isaa itti argisiisuuf murachuun isaanii Ummata Oromoof gammachuudha jedheen fudha.

QQABSOON OROMUMMAAN EEGALAMTE,OROMUMMAAN GALII ISII NI GEESSI !!!.docx

Ibsa Walhubannoo fi Araara Qaama Cehumsaa ABO fi Shanee Gumii ABO

Aside


Ummanni Oromoo guyyaa kolonii Itiyophiyaa jalatti kuferraa eegalee haga har’aatti, mirga abbaa biyyummaa  sarbamee, qabeenya isaa irratti ajajuu dhabee miidhaan siyaasaa, miidhaan dinagdee, kan hawaasummaa fi kan  aadaa akasumas midhaan namoomaa irra ga’un isaa beekamaa dha.

Ummata keenya cunqursaa fi saamicha kononeefatta jalaa bilisa baasuuf, bara 1973 irraa eegalee haga har’aatti Addi Bilisumma Oromoo (ABO) qabsoo hidhannoo, siyaasaa, hawasummaa fi diplomaasii walitti qindeessuun iittifufiinsaan qabsoo hadhooftuu geggeessaa jiraachuu isaa hubatamaa dha.
Hata’u male waldhabbii fi adda bahiinsa bara 2001 mudate irraa QBO miidhamuun hunda biratti hubatamaa dha. Kanaaf, tattaaffii araaraa fi tokkoomuu yeroo dheeraaf deemaa ture xumuruuf jilli gama lachuu walgahii araaraa fi tokkoomuu Sadaasaa 14 – 20, 2012, gaggeeffachuun, adda bahiinsa irraa kaasee hanga har’aatti haala turan irratti yaada ifaa fi qulqullinna qabuun bal’inaatti haasa’uun, dhaaba kana deebifnee tokkoomsuuf qabxiilee armaa gadii irratti walii galtee irra gahuu keenya gammachuun beeksifna.

Guutummaan ibsa kanaa..
Afaan Oromoon:- Ibsa Walhubannoo fi Araara Qaama Cehumsaa ABO fi Shanee Gumii ABO

English :- Memorandum of Understanding and Agreements Between OLF SHG and OLF TA

Diddaan Barattoota Oromoo Yuuniversity Jimmaa Itti Fufe

Aside

Sadaasa 20,2012 Jimma
Gabaasaa FDG, Sadaasaa 17,2012 University Jimmaattii Diddaan Gootota Baratoota Oromoo Jabaatee itti fufuun Lukkeelee Dinaa Raasee! Gototni Barattootaa Oromoo University Jimmaa FDG jabeessuun mootummaa Wayyaanee yaaddoo keessa buusuun gabaafame.
Moraa University Jimmaatti Mummee barnotaa Tekinolojiii [enginering}, Mooraa Kittoo Furdisaa irraa barachaa jiraan Sadaasa 17,2012 galgalaa sa’aa 2:00 irraa egaluun Sirbotaa Warraaqsaa nuti Qeerroon Goota gurbee garaan kee maal sii kajeelee fi walleelee warraaqsaa adda addaa sirbuun Qeerroo moraa yuunversitichaa dammaqsuun diina rifaasisaaa akka bulan beekameera. Sababni galgala keessaa sa’atii sanattii FDG egalchiisee , torbee darbee Filmiin Bidiruu jaalaala, Mooraa University Jimmaa isa Guddaa[main campus] keessaatti agarsiifame ture, kaleessaa galgala immoo damee Yuniveristichaa kan kittoo furdisaatti Argamuttii Filmiin Afaan Oromoo kun argarsiifamuuf, wayita jiruttii lukkeeleen Wayyaanee akka Filmiin kun hin agarsifamne dhorkan. Torbaan darbe keessas baratootni filmii ilaaluu dhiisanii Waraqaa warraaqsaa raabsuu fi Sirbotaa nama kakasuu sirbuun FDG nurraatti kaasaan, kanaaf iyyuu Filmiin afaan Oromoo hin agarsifamuu jechuun dhorkaan, kana sababbeeffaachuun goototni baratoota Oromoo, Sirna Abbaa irree Adaa fi Afaan sabaa keenyaa akka hin guddaannee fi Oromoon jireenyaa gadoo keessaa akka jiratu kan gochaa jirtu, hubachuun diddaa cimaan duraa dhaabbatan, Filmiin kunis duraa dhaabbaannaa baratootaan ilaalame, wayita Filmiin kun ilaalamuttii Qeerroon gaaffiilee mirgaa hiree murteeffaannaa Oromoo baratootaa keessaa facaase, saboontotni Oromoos sirbotaa Warraaqsaa sirbuun diina akka qaanessan qeerroon gabaasa.

“Gaheen Nurraa Eegamu Hanga Walabummaatti” Barattoota Oromoo Y.Dillaa

Aside

Sadaasa 19,2012 Diillaa

“Qabsoo Irraa Waa Eeguu Qofa Osoo Hin Taane ,Qabsoof Waa Gumaachuun Walabummaa Goonfatu , Nutis Gahee Nurraa Eegamu Ni Baana “Jedhu Barattooti Yuuniversity Diillaa.

Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Dillaa keessatti baratan gahee Oromummaa QBO keessatti isaan eeggatu bahuuf Gaheen nurraa eegamu dirqama bahumsa keenyaan raawwata maree jedhuun walitti dhufuun dhimma QBO irratti marii jabaa gaggeessan.Barattootni Oromoo kunneen qooda Qeerroon biyyattii keessatti hojjechaa jiru egeree saba Oromoof abdachiisaa tahuu ibsuun kanneen hafanis Oromummaa qofaan osoo waa hin hojjetiin qabsoo irraa bu’aa walabummaa eeguu irra gahee isaan irraa eegamu bahuuf akka of qixeessan erga jedhaniin booda ofiis qooda qabsoo bahuuf murteeffatanii jiran.

Sabboontoti Oromoo Yuunivarsiitii Dillaa yeroodhaa gara yerootti sababa Oromummaa qofaan barnoota irraa ariiamaa,adamsamaa kanneen turanii fi hidhamaa turan,Ammas itti jiran yaadachuun miidhaan bara baraan cunqursaan hiriyyaa hin qabne saba Oromoo irra gahu akka dhaabbatuuf kakaumsi ilmaan Oromoo maraa murteessaa dha jedhanii jiran.Guyyaa FDG sadaasa 9 Doormii keessatti dungoo diimaa magariisa diimaa qabsiisuun mariin kun kan beellamame yoommuu tahu marii isaaniis ibsa ejjennoo baasuun xumuranii jiran

1. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hamma kaayyoon bakka gahu gahee warraaqxummaa nurraa eegamu ni baana.

2. Sabboontota Oromoo yuunivarsiitiilee,Koollejjii fi manneen barnootaa gad aanaa maraaf dhaammata dabarsina

3. Hidhamuu lammii Oromoo fi Saaminsa gaggeeffamaa jiru ni mormina

4. WBO waan dandeenyu maraan cinaa ni dhaabbanna.ittiinis dhaadanna

5. Shira mootummaa Wayyaaneef hin jilbeeffannu

6. Tokkummaa Saba Oromoof halkanii fi guyyaa hojjenna

Kanneen jedhan baafachuun hojii isaanii gara fuulduraa akka itti fufinsaaf tahutti hojii QBOf qarshii 320.00(dhibba sadii fi digdama) walitti buufatanii jiran.Sabboontoti Oromoo martis waanjoo garbummaa bara baraa kana jalaa bahuuf murteeffachuun Qeerroo waliin akka kau waamicha godhatanii jiran.

Hojjettooti Mindaa dhorkaman Mormii Bahan; Waraanni EPRDFs Itti Bobba’e.

Aside

(Qeerroo, Jaartee, Sadaasa 17,2012) Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti hojjettootni mootummaa mindaa dhorkaman mootummicha irratti mormii godhan; waraanni mootummaa immoo hojjattoota gaaffii mirgaa gaafatan irratti bobba’ee akka jiru gabaasame.
Mootummaan Wayyaanee Hojjettoota jedhee kan ramadu miindaa gad aanaan hojjechiisuu irra darbee yeroo ammaa kana ammo mindaa dhorkaa jira.

Hojjettootni mootummaa Godina Horroo Guduruu aanaa Jaardagaa Jaartee Kaabinootaa fi dhimma bulchinsaa irraa hojjetan miindaan dhoksaan kan kaffalameef yoommuu tahu barsiisotni,Hojjettooni mana yaalaa marti miindaa dhorkamanii jiran.Hojjettootni kunneen tokkummaan maaliif miindaa keenya nuu hin kennitan jedhanii wayita gaafatanitti miindaan hin jiru.

Kanneen gaafatan duubaan ijaarsa ABO qabdu jedhamuun doorsifamaa jiran.Hojjettootni kunneenis Mormii hiriira nagaa gaggeessanii jiran.Itti gaafatamaaan dhimma Faayinaansii aanaa Obbo Tasfaayee Lammeessaa fi Bulchinsi aanaa Jaardagaa Jaartee dhimma kana irratti deebii kennuu dhiisuun kanneen gaaffii mirgaa gaafatan doorsisuu jalqabanii jiran.

Hojjettootni mootummaa kunneen sirna mootummaa Wayyaanee balaaleffachaa fi dhaadannoo garaa garaa dhageessisuun hiriira nagaa gaggeessaa jiran.Dhaadannoowwan
1. Miindaan keenya nuuf haa kaffalamu
2. Gaaffiin mirga Oromoo haa deebi’u
3. Gaaffii mirgaa gaafanneef hidhamuun haa dhaabbatu
4. Jala deemtotni Wayyaanee beekumsaan nuu ol miti.
5. Barattootii fi hidhamtooti Oromoo hatattamaan haagadhiifaman kanneen jedhan dhageessisuun mormii hiriira nagaa gaggeessanii jiran.

Mootummaan wayyaanees waraana bobbaasuun doorsisaa jira. Mootummaan wayyaanee gaaffii mirgaa gaafanneef hanga deebii gahaa argannuttii fi bilisummaan mirkanaa’utti mormii jabeessanii akka itti fufan dhaamuun ilmaan oromoo Marti miidhaa gahaa jiru kana irratti gumaata barbaachisaa gochuun akka nu cinaa dhaabbattan jechuun dhaammatanii jiru.

Diddaan Qeerroo ergamtoota Wayyaanee jeeqe; ergamtootis ijaa bahuuf dhaadachuutti jiru.

Aside

(Qeerroo, Finfinnee, Sadaasa 17, 2012 ) Diddaan Qeerroo yeroo jabaatee jiru kana keessatti, Iluu Abbaa Booraa keessatti Barsiisaa Ababaa Takkaa fi  Yuuniversity Finfinnee  Keessatti ammo Waardiyonni Oromoo  ta’an Warraaqsa Keessaa  Qooda Qabdu jedhamuunii Yakkaman.

Godina Iluu Abbaa Booraa keessatti Sadaasa 11,2012 alaabaan ABO magaalaa Mattuu keessatti laallee gara garaa irratti fannifamuu irraan kan ka’e waraanni mootummaa Wayyaanee dargaggoota magaalichaa manneen jireenyaa fi barnootaa keessa deemee doorsisuu irratti akka argamu Qeerroon Mattuu irraa gabaase.

Kana keessatti Barsiisaa Abbabaa Takkaa adda durummaan sochii warraaqsa naannoo sanitti kan gaggeesu siI jechuun waan qabatamaa tokkoon malee mana hidhaa Mattuu keessatti darbanii jiru.

Kanuma waliin Qeerroon Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Mattuu,Cooraa fi Buree FDG itti fufuun guyyuu gaaffi warraaqsaa gaafachaa akka jiran beekamee jira.

Haaluma wal fakkaatuun bulchinsi Yuunivarsiitii Finfinnee Waraqaalee dhaadannoo maxxanfaman waardiyootni dhalootaan Oromoo taan harka keessaa qabu jechuun yakkee qorannaan rakkisaa jira.

Waardiyootni Nuyi wayita kun tahe hin agarre jedhanis isinumatu maxxanse jechuun rakkisaa jira.Qeerroon shira mootummaaf waardiyootni Oromoo tahanis akka hin jilbeeffanne dhaammachuun miidhaa waardiyoota Oromoo irratti dhufaa jiru hirmaachuuf qophii tahuu ibsatu.

Yuunivarsiitii Amboo keessatti Wayyaaneen diddaa barattoota Oromoo irraa itti jabaachaa dhufe dura dhaabbachuuf miseensota basaastota tahan shan shaniin ijaaruuf yaaltus sabboontota Oromoon fashalee jira.

Miseensotni OPDO yuunivarsiitii Amboos mootummaa Wayyaanees fuuldura ergamuun seenaan nama gaafachiisa jechuun diduu isaanii qeerroon gabaasa.