Diddaan Barattoota Univarsitii Awaasaa Itti Fufe!

(Qunnamtii Qeerroo, Awaasaa, Ebla 30, 2011) Barattooti Oromoo hidhaman  hanga gadhiifamanitti barumsa idilee kan hin eegalle ta’uu barattooti Univarsitii Awaasaa gaafatan.

Humoonni tikaa fi waraanni Wayyaanees gaaffii brattootaa kana ukkaamsuuf guyyaa har’aa, Ebla 30/4/2011, ganama irraa kaasee mooraa Univarsitichaa weeraranii barattoota jeeqaa akka jiran beekamee jira.

Barattooti garuu, hiriyyooti isaanii seeraan ala ukkaamsamanii achi buuteen isaanii dhabame haga argamanitti seexaa ittiin batratan akka hin qane ibsuun humnooti tikaa wayyaanee fi humnooti waraana hidhatanii mooraa barnootaa gara mooraa waraanaatti geeddaruuf jiran hatattamaan mooricha keessaa akka bahan gaafatanii jiru.

Humnooti Wayyaanees “barattootni diddaa fi fincila kaasuuf jiru,” jechuun humnooti  poolisii  federaalaa mooraa san  guutanii akka jiran maddi Oduu Qeerroo gabaasee jira.

Kan malees, humnooti wayyaanee kun  “barattoota barbaannu waan qabnuuf mooraa hin gadhiifnu,” jechuun nageenya barattootaa jeequun alattis keessattuu, mooraa san keessa oliifi gadi deemuun naannoo barattooti Oromoo itti argaman maratti hordoffii gochaa akka jiran hubachuun danda’ameera.

Universiitii Awaasaa keessaa barattoonni sadii maqaan isaanii,1.Sayyoo Beenyaa 2.Gadaa Raggaasaa 3.Daagim Baqqalaa  jedhaman ji’a darbe keessa erga qabamanii eegalee hang har’aatti achi buuteen isaanii  kan hin beekamne ta’uun ifaa dha.

!!!!!!!

Wayyaaneen Humna Waraanaa Gara Daangaa Eritiriyaatti Guuraa Jirti!

(Qunnamtii Qeerroo, Adaamaa, Ebla 30, 2011) Mootummaan Wayyaanee humna waraanaa hedduu  daangaa Eritiriyaa karaa Affaar jirutti guuraa akka jiru beekame. Dargaggooti biyyattii lola dantaa Wayyaanee tiksuuf adeemsisamu kamuu keessatti akka qooda hin fudhanne Qeerroon hubachiise.

Akka Qunnamtiin Qeerroo humna Waraanaa Wayyaanee keessaa gabaasetti, mootummaan Wayyaanee gidduu kana, keessaayyu, Ebla 22 fi 23,2011 raayyaa isaa  konkolaataa Autobisa nama 60 baatu hanga 50 tahuun gara  magaalaa Buree fi Maandaa jedhamutti guuraa kan  jiruuf biyya Eritrea weeraruun Asabiin Ethiopiatti deebifna jechuun duula guddaa banee jira.

Waraanni Wayyaaneen gama magaalota Buree fi Maandaatti guure kun irra caalaan sabummaan warra Kibbaa fi Binishaangul yoo ta’an, Affaarotaa fi Somalee warra Affaar akkasumsa Tigroota garii ammoo akka mormitoota Eritrea tti leenjisuun waraana humna addaa godhee gama magaalaa Maandaatti akka qubachiise beekameera.

Kana waliin wal qabatee dabballoonni Wayyaanee ummata Amaaraa fi kanneen Ethiopia leellisan keessatti bobba’un, “Asabiin Ethiopia itti deebisuuf tokko taanee ka’uu qabna, tokkummaan Ethiopia yeroo kana keessa deebi’uu qaba, erga Asabiin deebifnee booda bulchiinsa naanoo jedhame dhabamsiifnee biyya Ethiopia akka durii kiflaagariitti deebifna,” fi kkf ololaa akka jiran illee beekmaeera.

Haala kana irratti Qeerroon ibsa kenneen, ololaa fi afaanfaajjiin kamuu warraaqsa biyyatti keessatti finiinaa jiru dhaabuu akka hin dandeenye yaadachiisee, Qeerroonis kijiba Wayyaaneef otuu gurra hin kennine diddaa fi fincila isaanii akka itti fufan hubachiisee jira.

“Wayyaanee TPLF,Warraaqsa Oromiyaa keessatti qabatee, biyyattii keessatti immoo dhowuuf  jiru gara dabarsuuf mala adda addaa baasaa  jirti,” kan jedhe Qeerroon keessaayyuu, “ummata tokkummaa Ethiopia tti amanan kanneen gaaffii eenyummaatti fi hiree murteeffannaa ummattootaatti hin ammanne ofitti qabuuf yaaliin godhamaa jiru, ummattoota biyyattii addaan qoqqooddee bituuf shira xaxxu ta’uu addeessee jira.

“Wayyaaneen yeroo adda addaatti waadaa ummataaf galaa turte takkaayyuu guuttee hin beektu; egeres guutuu hin dandeessu,” kan jedhe ibsi Qeerroo kun qeerroon biyyattii diddaa fi fincila isaanii belbelaa jiru jabeessanii mootummaa abbaa irree wayyaanee buqqisuu malee bifa kamiinuu akka hin tumsineef dhaamee jira.

Seenaa biyyattii keessatti Qeerroon Oromoo kumaatamatti lakkaayaman waraana isaan hin ilaalle keessatti hirmaatuun wareega hin barbaachifne baasaa akka turan kan yaadachiise Qeerroon, Qeerroon Oromoos ta’ee kan biyyattii qabsoo diddaa garbummaa kabajaa fi namummaa  namatti horu  keessatti hirmaachuun seenaa haaraa akka galmeessan waamicha lammummaa irra deebi’ee dhiyaassee jira.

“Nu Gahe Gabrummaan!” Sagalee Miyyoo,Oromiyaa Kibbaa.

(Qunnamtii Oduu Qeerroo, Yaabelloo, 30 ebla 2011) Roorroo fi gadadoon kan hiraarse, ummanni Oromoo godina Booranaa, aanaa Miyyoo keessatti argaman  hirrira diddaa godhan; kanneen hiriira san irratti argamanis adamsamaa akka jiran beekame.

Oduun qeerroo sababa hanqina qunnamtiitiin turee nu gahe akka hubachiisetti, ummati Godina Booranaa aanaa Miyyoo keessatti argaman fincila diddaa garbummaa fi jireenya gadadoo kan gaggeessan Ebla 27, 2011 ture.

Yeroo qubbattooti alagaa jireenya sadoo jiraachaa jiranitti, ummanni abbaa biyyaa fi qabeenyaa ta’e garbummaa jalatti gidirfamuu bira darbanii sirna haqaa fi walqixxummaan tajaajilamuu dhabuun isaanii akka fincila diddaa garbummaa fi cunqursaa bahan kan isaan dirqisiise ta’uu habachiisanii jiru.

Haadha Oromoo

Dubartii Tigiraay

Ummatichi bakka jiru irraa walwaamee hiriira diddaa bahe kun akka hubachiisetti, yeroo ammaa jireenyi isaanii kan jiruu gadii, kan du’aa olii ti. “nuti qe’ee keenya keessatti beelaan du’aa jirra; alagaan garuu qe’ee keenya keessatti jireenya qananii jiraata. Kana caalayyuu, biyya keenya keessatti akka baqataatti bir’ataa jiraachuun hiree keenya furmaata dhabee jiruu dha.” jedhan maanguddoon hirrira kana irratti hirmaatan tokko.

Ummata hiriira diddaa kana irratti argaman bittimsuuf kan bobba’e waraanni wayyaanee immoo akkauma amala isaa ummata baala qabatanii karaa nagaan gaaffii bilisummaa fi finnaa gaafachuuf bahan kanatti meeshaa  dhukaasaa akka ture beekameera.

Kana malees, hiriira sana irratti namooti argaman hedduun kan reebaman yoo ta’u,  erga hiriirri diddaa sun addaan bittimsamee booda humnooti tikaa namoota hedduu walitti qabanii  hidhaa jiru.

Hidhaa  fi reebicha babal’ataa jiru baqachuunis ummati aanichaa hedduun  qe’ee fi qabeenya isaanii dhiisanii gara Moyyaalee Kenyaatti akka godaanaa jiran oduun nu gahe hubachiisee jira.

Qe'ee Garboonfataa

Qe'ee Oromoo

Ummanni Oromoo jireenyi isaa bara baraan gadadoo kan tahee fi caalaattuu hammaataa deemuu irraan kan ka’e, yeroo ammaa kanatti rakkina olaanaa keessa galee akka jiru kan ibsan hayyuun tokko, kanaafis sababni duraa, ‘sirna badaa, dhimma ummataaf hin yaadnee dha. kana malees, qabeenyaa fi lafa ummataa  dureessotatti gurguruun akka Oromoon lafa abaabilee isaa irraa buqqa’ee badu godhamaa jiraachuu dha,” jechuudhaan haala biyyattii keessa jiru qeeqan.

“Ummati waan nyaatu dhabe, hogganaa isaa nyaatuun waan hin oollee dha,’ kan jedhan hayyuun kun, itti dabaluunis, ” diddaan biyya keessatti mul’achaa jirus kanneen abbaa irree ta’uun dantaa ummataaf ihin yaadne yeroon itti lafarraa haxaamu dhufaa jira,” jedhanii jriu.

Yeroo ammaatti gaaffii ummata Oromoo deebisuu kan dadhabe mootummaan Orom-nyaataa Wayyaanee gaaffiilee Oromooti aanaa Miyyoo gaafatanis deebisuu hin dandeenye. Inumaayyu, ummata nagaan gaaffii mirgaa fi jireenyaa gaafchuuf bahan reebichaa fi hidhaan hiraarsaa jira.

Haata’uutii,  ummati naannichaa gaaffilee armaan gadii sagalee diddaa isaanii ol kaasuun dhiheessaa fdhageessisaa aaka turan oduun nu dhaqqabe hubachiisee jira.

 1. Jireenyi Ummata Oromoo yeroo ammaa haalaan gadadoo keessa waan jiruuf mirgi abbaa biyyummaa fi jiraachuu nuuf haa eegamu.
 2. Hiyyummaan, gadadoon, beelli, fi rakkinni waan nutti hammaatee jiruuf, mootummaan imaammata loogiin guutame kana hatattamaan nu irraa haakaasu.
 3. Mirga lafaa fi qabeenya keenya irratti dhabnee dachiin dhalootaan irra jiraannee waan nurratti gurguramaa jiruuf kun hatattamaan haadhabbatu.
 4. Oromiyaan, biyya Hindii miti! Oromiyaan China miti! Oromiyaan Tigraay miti! Kanaaf, biyyi Oromoo kan Oromoo haatahu!
 5. Ofii beelofnee orma hin nyaachifnu!,Ofii gadadoomnee, orma hin duroomsinu! fi  kkf jechuun sagalee diddaa dhageessifataa jiran.

Ummata Oromoo naannoo Miyyoo jiraatu kanaaf deebiin kallaattii kennamuu hanqachuu fi hidhaatti geeffamuun waan dhalateef yeroo ammaatti daangaa Keenyaa cabasanii jireenya baqattummaatti galaa akka jiran illee beekameera.

Yeroo ammaa kanattis, rakkina olaanaaf saaxilamanii waan jiraniif  ummati addunyaa fi UN akkasumas warri mirga namoomaa (human rights) akka isaaniif dhaqqaban Oromoonni martinuu salgalee isaanii akka tahaniif dhaammatanii jiru.

Qabsoon Itti Fufa! Gabroomsaan ni Kufa!

Call for Urgent Action

“Since the first week of April 2011 our colleagues have been abducted from various campuses, hundreds have been gravely injured in their dormitories and others have also become victims of harassment.

All these action verified their vulnerability and denial of protection for their safety. You are undeniably aware that the victims of this brutal action of the government armed forces have enormous needs for medical, psychological and social support….”

Read more: Oromo Youth Call for Urgent Action

Dubree Sadiyaa Bashir Humna Ergamtoota TPLFn Reebamte.

(Oduu Qeerroo, Haromayaaa, Ebla 28, 2011)Mooraa University Haromaya keessaa afaan Oromoo waggaa 3ffa kan barattu Sadiyaa Bashir Tarreessaa Ebla 26,2011 Universticha keessatti akka malee kan reebamte ta’uun beekame.

Odeessi Qeerroo akk a hubachiisetti, barattu Sadiyaa Bashir badii tokkoon malee humna Waraana Wayyaaneen qabamtee kan reebamte yoo ta’u, reebicha irra gaheenis  fuulli ishee haalaan waan rukutameef eenyummaan ishee hanga wallalamuu gaheee jira.

Dubree barattuu Sadiyaa yeroo mooraa keessatti reebamaa turte,fuulli ishee gara malee rukutamuu irraan kan ke’e hedduu miidhamee jiraachuun alattis yeroo ammaa haala hamaa keessa akka jirtu beekamee jira.

Qabamuu fi reebamuu dubree Saadiyaa irratti Qeerroon Oromoo mooraa Universitysana keessa  jiran qondaalota Wayyaanee fi bulchitootatti gaaffii dhiheessinaan dubreen Saadiyaa Bashir sababaan reebamtee fi hidhamteef waan  miseensa OPDO hin ta’uu diddeef ta’uu deebisan.

Kana malees, otuu OPDO hin ta’iin kan hanga ammaa turteef, gartuu FDG warra gaggeessan keessaa isheen tokko waan taateef jechuun akka ishii reeban isaanumti ragaa bahanii jiru.

Yeroo qaban immoo, “gaaffiif ni barbaadamta,” jechuun kan hidhan yoo ta’u, erga fuula barattootaa irraa maqsanii booda reebicha dhala namaaf hin malle kan irraan gahan ta’uu odeessi nu gahe ni hubachiisa.

Qunnamtiin Qeerroo University Haromayaas, dhimma kana irratti  yaada kenneen, “hangamuu reebamuu fi hidhamuun nurra gahaa fi nurratti jabaataa adeemu, kaayyoo keenya irratti cichinee hojjanna,” jechuun reebichaa fi hidhaadhaan akka kaayyo isaanii hin dhiifne mirkaneessanii jiru.

“Sodaannee gaaffii mirgaa ummati Oromoo barbaadu gaafachuu irraa duubatti hin deebinu,” kan jedhan Qeerroon Haromaayaa, ” Qeerroon bakka iyyuutti argamtan irree keessan sirna abbaa irree Mallas Zeenaawwii irratti kaastanii yeroo garbummaa kan itti gabaabsitan, amma!” jechuun waamicha dabarsee jira.

FDG barattoota Oromoon ka’een wal qabatee humni waraana Wayyaanee mooricha keessa galuun barattooti akka gadi hin baanee fi kan bahes sababaa malee akka mooraa hin galle tohachaa jira.

Ebala 15,2011 irraa eegalee diddaan barattoota Oromoo University Haramaayaa itti fufe kan jiru yoo ta’u, diddaa barattootaa kanaan kan wal qabate, hidhaa fi reebichi seeraan alaa, kan amala abbaa irrees daran jabaataa jira.

Yeroo ammaa kanattis, sirni abbaa irree Mallas Zeenaawwii, hanguma miidhaa fi roorroo jabeessaa adeemutti,  lukkeelee garaaf bulan garii barattoota keessa ruuquun akka isaan basaasan gochaa akka jiru kan ibse Qunnamtiin Qeerroo bakka iyyuutti lukkeelee abbaa irree saaxiluu fi akka salphatan gochuun jabaatee akka itti fufu illee ala darbe dhaamuun isaa kan yaadatamuu dha.

Qabsoon Itti Fufa! Garboomsaan Ni Kufa!


“In Ethiopia, It is Worse Than in Libya”Qeerricha Oromo

Hundee Dhugaa“In Ethiopia, It is Worse Than in Libya” – Hunde Dhugassa, Ex-Pres. of Students’ Unions

 “The right to your own identity and the spirit of solidarity with others are core values. These are two principles that deserve respect,” Hunde Dhugassa

Hunde Dhugassa came to Belgium from Ethiopia in 2007, without his girlfriend, whom he met just four months before he fled. Hunde i

s one of the faces of the campaign byVluchtelingenwerk Vlaanderen entitled “The makeover of life, Uninvited yet succeeded.” He was the elected leader of a student movement in his native country, but his activities were not appreciated by the regime. “Before I graduated from university, I had tens of thousands student followers,” he says. “Only when I graduated, the real problems started. In Ethiopia, it is worse than in Libya. People are arbitrarily imprisoned, tortured and disappeared.”

As a lawyer, Hunde puts justice at high priority. “And that is lacking in my homeland. Ethiopia is supposedly a democracy since the communist dictator Mengistu was ousted in 1991. In the last parliamentary elections, the ruling party won 99.6% of the seats. The resu

lt speaks a lot by itself. Yet, the government is actively supported by the West. The U.S. ambassador shared the joy of praise for the regime for the excellent election campaign.”

Not just politic

s, Western companies also bake cakes with the government led by Prime Minister Meles Zenawi. “Farmers are expropriated of their land and sold to Western companies, putting the former owners at daily laborers status. This is all done without any significant compensation. Ethiopia is rich in resources, but the country is literally sold to businesses while the locals are still hungry. Meanwhile, elites and the few political circles are swimming in luxury.”

Student Movem

ents Potential Threat to Regime
It is against the abuses that students often rebel. “In the capital Addis Ababa and elsewhere in universities, students come together from all over the country, and of all races and tribes. Those people talk to each other, discuss and exchange information. That’s always been a potential threat to the regime. Student movements are treated with suspicion.”

When I was a student

at Jimma University, the power of numbers worked. “We had democratic elections held among students, and I was elected as their chairman. Thus, I had a large constituency, and the government dared not to openly attack me. I got some freedom to criticize government policies and bring up local matters, including issues of student housing and investment in education in particular, and famine and other political issues in general. As a lawy

er, I wanted to strive for greater equity in the Ethiopian society. You know, Ethiopia is indeed a democracy on paper. We have a constitution that can be an example for many other countries on human rights. The right of every citizen is guaranteed. However, that is all on paper – it simply doesn’t apply in practice.”

North Africa and Middle East Signs of Hope
A dictatorial regime is backed by the West for the guise of stability. It has got similarities with the issue of North Africa. “In Ethiopia it is much worse. People are put in prison, tortured or disappeared. To giv

e you an idea, Ethiopians flee to anywhere – even to Libya, just before the war – because Libya has been much better than their own country. The revolutions in North Africa and the Middle East have inspired us and have given us a little hope. Be sure that the political leaders in Ethiopia are watching what is happening i

n countries like Tunisia, Egypt or Libya with frightened eyes. So are our people – apparently, for a democratic revolution.”

Hunde’s problems seriously started after he had graduated [from the Jimma University’s School of Law]. “Some of my fellow students were themselves political activists. Others, like me, wanted to work as lawyers for the fair application of the law in Ethiopia. But, I gradually saw as the threat against me by the government increased. Friends of mine had disappeared, and some ended up in ja

il. I had already got a message that it was my turn soon. Eventually, the threat was too much for me and I left, with pain in the heart. I had to leave everything and everyone behind, including my girlfriend, whom I have come to know just four months earlier. That was all a terrible decision, but it was not my choice.”

Culture Shock
Hunde also got into a real culture shock when he came to Belgium in 2007. “I came here during winter. It was cold and dark. At the refugee center,

there was a very threatening atmosphere. Sometimes, I could communicate just with gestures. You are absolutely in an uncertain environment. There was too much arbitrariness in decision making. People may or may not be granted refugee status, so it remains very unclear what criteria apply in each case. But, even today, I still find some behaviors of Belgians quite strange. Here you can find yourself seating on the train in front of someone for two hours without exchanging a word with each other. In Ethio

pia, this is unthinkable. Finally, I have to admit also that Belgium is actually a nice country. People here have a great sense of justice. How I had felt unsafe at the refugee center has changed now; I feel safe in this country. That feeling is priceless.”

European Law
Meanwhile, Hunde has also completed his university degree in Belgium. In Ghent University, he has studied European law. “I have learned a lot from it. African countries have a lot to learn from European integrati

on. We should see how things are handled with justice, and how the rule of law governs. This is what we, in Africa, especially in Ethiopia, are missing. We have resources, a young pop

ulation willing to build its future, but we lack political leaders who want to help their country move forward instead of themselves. Unfortunately, Europe also uses a double logic. In Africa, it supports leaders who continually and brutally violate human rights, the same rights that they respect for their own people and the same rights that hold paramount importance of their value.”

Hunde, as a lawye

r, follows with great interest the political agony that Belgium finds itself in. “It may surprise you, but the whole contrast between Dutch and French speakers is familiar to me. We have more or less the same history. Ethiopia is a very diverse country

with dozens of groups and different languages. Even if Oromia is the most populous and resourceful area, Oromos remain marginalized for the last one hundred years. But, the resistance has started and has grown to opposition, some of them are armed, for their right to language, culture and for the overall implementation of self-determination. But, at the same time, the Oromo quest for justice and freedom has been regarded as separatist. Though I don’t count myself so radical, I find it difficult discuss

ing issue around this. The right to your own identity and the spirit of solidarity with others are core values. These are two principles that deserve respect. I have no ready-made solution. Wha

t I really like is the debate to continue however difficult it might be. The country continues to remain fully the case. Here, people can still safeguard their rights, respect the law and respect each other despite the political deadlock. I wish this had been possible in Ethiopia.”

Translated from:

The situation in Ethiopian is much worse than in Libya:

Gaaffiin Qeerroo Itti Fufe!

Mootummaa Wayyaanee Gaaffii Dargaggoota Oromoo Deebisuu hin Dandeenye.

Odeessa Qeerroo Ebla 26,2011 .Gaaffii mirgaa Ethiopia keessatti gaafachuun baroota dheeraaf akka yakka guddaatti ilaalama,Kunis ammoo ummata Oromoo dhumaatii fi qabeenya samamuu,biyya Oromiyaa ammoo akka biyyaatti gurguramtee harka alagaa galuun Oromoota mirga abbaa lafummaa( indigenous right) dorkamaa jira. Hidhaan xiqqaa guddaa Oromootti hammaatee barataan,daldalaan,qotee bulaan,dhiiraa fi dhalaan mana hidhaatti darbama,kaan biyyaa arihama. Rakkooleen fakkaataan kun dhaabbachuu qaba,jedhanii mootummaa Wayyaanee yeroo gaafatan amma illee hidhaamuutu gaaffii keessaniif deebii dha jedhanii University fi college keessatti barattootaaf ibsa kennu.

Akka kanaan FDG University Arbamincitti gaafa Ebla 14,2011 kan eegale hanga ammaatti itti qabatee jira. Barattooti hedduun hidhamanii bakka bu’an hin beekamne,gabbasi qeerroo yeroo darbe ibsee ture. Ammos akka kanaan barattoota Oromoo Ebla 26,2011 irraa jalaqabee mooraa University Arbamincii qabamanii bakka buteen isaaniin hin beekamiin keessaa

 1. Barattuu saadiyaa ‘                    Afaan Oromoo’3rd yr
 2. Tilaahuun Fufaa Guutuu             Economics 3rd year
 3. Taakkalaa Aagaa Gaaroomaa    sociology 3rd  ”
 4. Dhugumaa Bayyanaa                  chemistry   2nd
 5. Dammaraa Gammadaa Qana’aa  civics  3rd
 6. Katamaa Dhiinsaa Yaadataa           sociology 3rd
 7. Taaddasaa Dassaalee Kistaanaa      economics 3rd
 8. Roobee Bookaa                                Geography 3rd

Kannee jedhaman keessatti argamu.

Oduun kanuma waliin wal qabatee jiru,godina Wallaggaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Jaartee Jaardagaa jedhamutti FDG gaafa Ebla 25,2011 kan jalqabe hanga har’aatti itti jiraachuu gabaasi naannoo isan irraa nu gahe addeessa.Sababa kanaanis kan wal qabate barattootii fi barsisotiin danuun hidhamuu odeessi qeerroo ibsa.Guutuu FDG Oromiyaa keessa jiru sababaa mootummaan Wayyaanee tahe jedhee  Network telefoonaa cireef yero yeroon gabafamuu dhabuun ni jira.

Baha Oromiyaa Magaalaa Harar FDG Itti Fufe

 Ummanni Oromoo fi Sabni Haraarii Wal Tahuun FDG Gaggeessan. Magaalaan Hararisi Humna Waraana Wayyaanee guutte.

Gabaasa Qeerroo Ebla 25,2011, Haala mootummaan Wayyaanee Network qunamtii cicciruu irraan kan ka’e Odeessi duubana Baha Oromiyaa irraa nu gahe,ummanni Oromoo fi Hararii magaalaa Hararii fi naannoo ishee kan jiraatan gaafa Ebla 15,2011 fi Ebla 17,2011 magaalaa Harar keessatti FDG gaggeessan. Guyyaa kanaan duratti labsi  Sochii Dargaggoota Biyyoolessaan(Qeerroo) waraqaan magaalaa Hararii fi naannoo sanitti faca’uu irraan kan ka’e humni feederaala Wayyaanee ummata hidhaa turuun beekamaa dha,.sanaan wal qabatee ummanni naannoo san jiraatu yeroo gabaabaa keessatti wal qindeessuun FDG wal faana gaggeessaa turaniiru. Yeroo kanatti humnootiin waraana Wayyaanee Oromoota fi saba Haraarii hedduu gara mana hidhaatti guuraa tureera.

Ummnni Oromoo fi Haraarii harka wal qabachuun magaalaa san keessatti sagalee fi dhadhannoo dhageessifachaa turan keessaa qabxiileen jajjabon:-

 • Qabeenyi ummataa samamuu fi dachiin irratti gurguramuun akka dhaabbatu
 • Hidhaa fi ajjeechaan Oromoo fi saboota kaan irraa akka dhaabbatu.
 • Manneen hidhaa fi bakkeen itti reebaman battala akka cufaman
 • Hidhaa fi ajjeechaan Fincila Diddaa Gabrummaa irraa nu hin dhaabu.
 • Mootummaan kun bakkatala jijjiramee dhabotiin siyaasaa walitti dhifuun mootummaa cee’umsaa akka dhaaban.
 • Morni bicuu TPLF ummatoota kaan baka bu’uu hin dandayu.
 • Barattooti University lee adda addaa keessaa qabamanii badii tokko malee hidhaman battala gadi haalakkifaman fi kkf ture.

Kanatti dabalee Dilbata  Ebla 17,2011 Ummanni Oromoo naanno Hararii jiraatan konkolaataa kiraayeffachuun kaanis miillaan kallattii 4n magaalaa seenuun ummata Oromoo magaalaa jiraatan waliin FDG gaaggeessuuf yeroo deeman,humni Waraara Wayyaanee godina Haragee bulchu itti bobba’uun keellaa irraa dhaabbatanii ummata konkolaataa irraa harcaasuun reebichaa fi rasaasaan madeessuun naannoo miidhaa guddaa irraan geessisaa turan. Kanneen kaan konkolaataa isaanii qabatanii harkaa fudhachuun qabeenyas qabanis irraa saamuun naannoo san irraa kaan ari’aa kaaniin ammoo hidhaatti geessaa turan. Kun kanaan osoo jiruu ummanni Oromoo magaalaa keessa jiru guyyuma kana gaaffii mirgaa fi FDG itti fufaa akka oole hubatamee jira. gabaafama. hwal tumsanii guyyaa gutuu FDG akka deemsisanii fi diddaa fi gaaffii isaanii mootummaan gaaffii mirgaa dhagahuu hin feeneetti akka dhageessisaa turan gabaafame.

Ummata Oromoo fi Hararii guyyaa finciloota kanaa hidhamanii fi miidhaan irra gahe odeessi Qeerroo gara fuula duraa ni gabaasa.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!

Diddaan Gabrummaa Hanga Bilisummaatti(Barattoota Oromoo Uni Madda Walaabuu)Irraa

Universitylee  Oromiyaa keessaa fi naannoolee Ethiopia kaan keessatti FDG Itti fufe.

Gabaasa qeerroo,Ebla 25,2011 Barattooti Oromoo mooraa University adda addaa keessaa baratan FDG itti fufanii hanga har’aa human Feederaalaa Wayyaaneen marfamanii jiraachuun beekamaa dha. University hedduu keessaa barnooti dhaabbatee akka jirus gabaasa keenya dhihoo keessatti dhiheessuun ni yaaatama. Guyyaa kaleessaa mooraa University Maqalee keessaa barattooti Oromoo baratan human tikaa mootummaa Wayyaanee waliin waan walitti bua’aniif mooraa Universiticha keessaa akka hin baanee dhorkamanii yoo didanii fincila caalaa kaafna jedhan ammoo akka telefonni isaanii irraa fudhamee qunamtii maatii waliin dhaban doorsisi human tikaa Wayyaaneen irra gahee jira.

Kana malees mooraa  University Madda Walaabuu keessatti diddaan gabrummaa barattoota Oromoon ka’e itti fufee jira. Sababaa diddaa kanaaf barataa Oromoo Abdiisaa Guddattaa  barnoota Geogaphy Waggaa 3ffaa kan baratu human loltoota Federaalaan qabamee moraa irraa fuudhamuun hanga amma bakka buuteen isaa wallalamuun qunamtiin qeerroo mooraa University Madda Walabuu gabaasee jira.

Kanuma waliin barattoonni moraa keessaa bahuu dhorkamanii diddaa isaanii moraa keessatti deemsisa jiran Oromoota Oromiyaa keessaa fi biyyoota alaatti argamaniif dhaamsa dhaammataniin diddaan gabrummaa hanga bilisummaatti itti fufa qabsoon keenyi kan haqaati jabaadha kan jedhu dhaamachuu qeerroon gabaafti.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!

Fincilli Diddaa Gabrummaa Itti Fufe!

Gabroomfataan Hamma Kufu Qabsoo Itti Fufna!!  FDG Itti Fufe!!

Odeessa Qeerroo Ebla 24,2011 ,Barattooti Oromoo University Arbaminc baratan Ebala 14,2011 irraa eegalee hanga har’aatti qabsoo FDG itti fufanii jiru,barattooti kun gaaffii mirgaa gaafataniif deebii kennuu kan hanqate mootummaan Orom-nyaataa Wayyaanee reebicha,doorsisa fi hidhaan addatti barattoota Oromootti duulee jiraachuun beekamaa dha. Mooraa University Arbaminci keessatti humni Federaala gaaffii barattootaa tasgabbeessuu dhadhabe jechuun dhihoo waraana Agaazii keessaa dhalootaan Tigroota kanneen tahan gara mooraa geessuun gootota barattooa Oromoo hidhaatti geessaa ture.Sanas tahu gaaffii barattoota Oromoo ukkaamsuu hin dandeenye.

Kun kanaan osoo jiruu kanneen ammaan dura hidhamanitti dabaluun barattoota Oromoo lama Ebla 21,2011 mooraa University Arbaminci keessaa human loltuun qabanii bakka buuteen isaanii wallalamee Jiru, kan akka barataa Xilaahun Fufaa Guutuu fi Barataa Tasfayee Dhaaba bakka jiran baruu qabna gaaffii jedhuun kan walqabate gaaffii motummaa Wayyaaneetti waan dhihaatee jiruuf,deebiin isaa ammos warra gaaffii kana gaafate keessaa barattoota hidhuu tahe.

Akka kanaan Ebla 23,2011 barattoota:-

 1. Waris-yoo Bantii Management waggaa 3ffa,
 2. Biqilaa abshaloo   Economics      ”          ” ,
 3. Dhugumaa Jabeessa Chemistry    ”          ”  ,
 4. Jamaraa Tolasaa      Physics         ”         ”  ,
 5. Biqilaa tasfayee        Irrigation       ”         ”  ,

Kanneen bakka buufaman dhabamuun qeerroon Oromootaa Unversity Arbaminci gabaasu.Kana malees magaalota Oromiyaa kan akka Dirree Dawaa,Adaamaa,Finfinnee,Ambo,Geedoo,Naqamte,Shaambu,Gimbii,Asallaa fi Jimma keessaa barattooti FDG gaggeesitan jechuun jidduu kana mana hidhaatti guuraman akka gabaasi qerrolee naannoo irraa nu qaqqabeen dabarsina.

Qabsoon itti fufa!gabroomfataan ni kufa!


የአዲስ አበባ አውደ አመት የገበያ ግርግር ተዳክሟል

የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በኑሮ ውድነትና በብር የመግዛት አቅም መዳከም የተነሳ  ብዙዎች  ከበዓል ገበያው ይልቅ የዕለት ተዕለት ፍጆታቸውን መግዛት ላይ አተኩረዋል; በበዓል ጊዜ የሚታየው የ አውደ አመት የገበያ ግርግር ተዳክሟል።

ለወትሮው በኢትዮጵያ በፋሲካ በዓል አቅራቢያእና ዋዜማ የዶሮና እንቁላል፣ የበግና ፍየል፣ ለቅርጫ ሥጋ ክፍፍል የሚሆን የወይፈንእና በሬ፣ እንዲሁም የሽንኩርትና የዳቦ ዱቄት ግብይት ይደራ ነበር።

በዘንድሮው በዓል ግን በሸቀጦች ላይ የዋጋ ተመን ከወጣበት ዕለት ጀምሮ ከገበያ የጠፉትን ዘይትና ስኳር በኮታ ለማግኘት በቀበሌ፣ በሸማቾች ማህበራትና በኢትፍሩት ኮንቴነር ሱቆች ላይ በጠራራ ፀሐይ ረጃጅም ሰልፎች ላይ ወረፋ ይዘው ሲጠብቁና ሲጨቃጨቁ ነው የሚታየው፡፡

ቀደም ሲል በሊትር 15 እና 16 ብር ሲሸጥ የነበረው የሀገር ውስጥ የኑግ ዘይት በአሁኑ ጊዜ ከገበያ የጠፋ ሲሆን በሊትር እስከ 45 ብር በመሸጥ ላይ ይገኛል፡፡ የዘይትን ዋጋ ለማረጋጋት ከውጭ የማስመጣቱን ተግባር ሙሉ ለሙሉ ከነጋዴዎች የነጠቀው የኢህአዴግ- መንግሥት የፓልም ዘይቶችን በማስመጣት በሊትር 24 ብር ከሃምሳ ሣንቲም በማከፋፈል ላይ ይገኛል፡፡

ይሁን እንጂ ፓልም ዘይት በገበያ ውስጥ በሊትር እስከ 40 ብር  ለፋሲካ በዓል በጣም ተፈላጊ የሆነው  ሸኖ ለጋ ቂቤ በኪሎ በዓይነት ከ140 ብር እስከ 170 ብር ድረስ በመሸጥ ላይ ይገኛል፡፡ በአንፃሩ ሸኖ በሳል ቂቤ ደግሞ ከ120 ብር እስከ 150 ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል፡፡

Kormaa Indaanqoo

በመርካቶ ዶሮ ተራ የዶሮዎች ዋጋ ከ110 ጀምሮ የዋጋ ጥሪ የሚደረግበት ቢሆንም ከ80 ብር እስከ 100 ብር ድረስ በመሸጥ ላይ ይገኛል፡፡ በአንፃሩ የኤልፎራና መሰል የዶሮ እርባታ “ዲቃላ” ዶሮዎች ግን በ65 ብር፣ አንድ እንቁላልም በ1ብር ከ50 ሣንቲም እየተሸጠ ነው፡፡

በበግ ተራ አካባቢ አነስተኛ የተባለ ጠቦት  እንደ ውፍረቱ እና የትውልድ ቦታው ከ700 ብር እስከ 900 ብር ድረስ ሲሸጥ፣ መካከለኛ በግ 1350 ብር ድረስ ይገኛል፤ ሙክት  የፈለገ ሰው ግን ከ2000 ሺህ ብር በላይ በኪሱ መያዝ ይጠበቅበታል፡፡

ዘረኛው የትግራይ ገዢ ጉጂሌ ባለስልጣናት፣ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የኦነግ አባል ናቺሁ በማለት በፓርላማ ምክር ቤት ለረጂም ጊዜ ሲሳተፉ የነበሩ የመድረክ አባላትን፣ ህዝባዊ አመጽ ለማነሳሳት ትቀሰቅሳላቺሁ በማለት በርካታ የሆኑ ወጣቶችን ፣ እንዲሁም የተለያዩና ፍጹም ከባለጉዳዩቹ ጋር ተያያዥነት የሌላቸውን ውንጀላዎች በመፈብረክ በርካታ ዜጎችን ወደ እስር ቤት እየወረወሩ እንደሆነ በስፋት ሲዘገብ መቆየቱ አይዘነጋም፣ ፣

ከዚህም በተጨማሪ የዘረኛውና አምባገነኑ አገዛዝ ቁንጮ የአንድነት ፓርቲ አባላትን ህዝባዊ አመጽ እንዲነሳ እየሰሩ ለመሆኑ መረጃዎች አሉን እናም ርምጃ እንወስድባቺሁአለን በማለት በምክር ቤት ተብየ ስብሰባ ላይ መዛቱ አይዘነጋም።

በአፈና፣ በጭቆና፣ በነጻነት ዕጦት፣ በሙስና የተዘፈቀ አሠራር፣ ሥራ አጥነት እና የጥቂቶች ተጠቃሚነት የአብዛኛዎቹ በአምባገነን የሚመሩ አገራት መገለጫዎች ናቸው።

የመለስ ዜናዊ የደህንነት ሰዎች በእስር ካሉ የኦህዴድ ባለሥልጣናት ከ165 ሚሊዮን ብር በላይ ወረሱ; አባዱላ ገመዳም ባለአራት ፎቅ ቤቱን ተነጠቀ

የኢህአዴግ መንግሥት የደህንነት ሰዎች በቅርቡ  በቡራዩ በአዲስ አበባ እና በዱከም ማረሚያ ቤቶች በእስር ላይ ካቆያቸው ከ60 በላይ የኦህዴድ ባለሥልጣናት የግል ካዝና ከ165 ሚሊዮን ብር በላይ መውረሳቸውን የዜና ምንጮቻችን ገለጹ፡፡  የሰበታ ከተማን ላለፉት ስምንት ዓመታት በከንቲባነት ያስተዳደሩት አቶ ሽመልስ ሀሰኖ፣ እንዲሁም ከሰበታ ከተማ ሰራ አስኪያጅ የነበሩ ግለሰብ እና  ከሌሎች በእስር ላይ ከሚገኙ ከሌሎች ባለስልጣናት ነው ገንዘቡ የተወሰደው።

አቶ ሽመልስ ሀሰኖ በቡራዩ ወህኒ ቤት ቆይታቸው የጠበቀ “ምርመራ” ተደርጎባቸዋል።አንድ የአዲስ ነገር ምንጭ  እንደተናገረው በእስር ላይ የሚገኙ አንዳንድ  የቀድሞ የኦህዴድ የበታች ባለስልጣናት  “ ከግርፋት ብዛት ባለፉት ሁለት ወራት የካዱትን የሙስና ወንጀል በማመን  ገንዘቡን ለመንግስት መልሰዋል” ብለዋል ፡፡

አሁንም “በሙስና የተጠረጠሩ” በርካታ የኦሮሚያ ክልል የወረዳ፣ የዞንና የክፍለ ከተማ የኦህዴድ- ኢህአዴግ ባለሥልጣናትና ኃላፊዎች በቁጥጥር ሥር በመዋል ላይ እንደሚገኙ ምንጮቻችን ገልጸውልናል፡፡

አቶ አባዱላ ገመዳ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ኾነው በቆዩባቸው አምስት አመታት በክልሉ ተወዳጅነት ነበራቸው። ይህ በአቶ መለስ ዜናዊ  አልተወደደም። የአዲስ አበባ የፖለቲካ ታዛቢዎች አቶ አባዱላ  የምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴርነትን ቦታ እንደሚያገኙ ታስቦ የነበረ ቢኾንም አፈጉባኤ ተደርገው ከሚዲያ እይታ ገሸሽ እንዲሉ ተደርገዋል።

የኢህአዴግ/ህወሀት ሰዎች አቶ አባዱላን  በኦሮሚያ ክልል ውስጥ “ኔትዎርክ “ በመዘርጋት እና የተክለ ሰብእና ግንባታ/ከልት/ ይከሷቸዋል። ይህ ኦህዴድ ላይ ያነጣጠረው “የ ሙስና” ዘመቻ የአባዱላን ደጋፊዎች የመመንጠር ሥራ  አድርገው የሚወስዱትም አሉ። የአዲስ አበባ ከንቲባ አቶ ኩማ ደመቀሳ እና የኦህዴድ ሊቀመንበር አቶ አለማየሁ አቶምሳ ምንጠራውን እና እስሩን እያስፈጸሙ ነው።

በሃብት ምዝበራው ወንጀል የተጠመደው ዘረኛው እና አምባገነኑ መለስ ዜናዊ የአገዛዝ ዘመኑን ለማራዘም ከሌሎች ብሄር ብሄረሰቦች በትናንሽ ጥቅማ ጥቅሞች እና መደለያ በዙሪያው ያሰባሰባቸውን አንዳንድ ግለሰቦች በተለያየ ውንጀላ የማስወገድ ተግባሩን እየገፋበት እንደሆነ በዚህም ምክንያት አባዱላ ገመዳ የወቅቱ ተረኛ እንደሆነ ምንጮች ለዝግጅት ክፍላችን አስታወቁ።

ለረጅም ጊዜ የኦሮሚያ ክልልና የኦህዴድ ፕሬዝዳንት በመሆን በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን የአጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ሲያስተገብር የቆየው አባ ዱላ ገመዳ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ከመለስ ዜናዊ ጋር በገባበት አለመግባባት ግልጽና ስውር ተጽዕኖዎች እየደረሰበት እንደሚገኝ ለግለሰቡ ቅርበት ያላቸው ምንጮች አረጋግጠዋል።

እንደ የኦሮሚያ አካባቢ ምንጮች መረጃ በአባዱላና በመለስ ዜናዊ መካከል የነበረውን አለመግባባት የተባባሰው ሸክ አላሙዲን በኦሮሚያ ክልሉ በስሙ ይዞት የነበረውን ሰፊ የልማት ቦታ ለረጅም ጊዜ ምንም የግንባታ ሥራ አልሰራበትም በማለት እንዲወረስ ካስደረገና በኦህዲድ ሥር የሚተዳደረው የድንሾ ንግድ ድርጅት በጫት ንግድ ገቢያ የነበረውን ድርሻ የመለስ ዜናዊ ባለቤት አዜብ መስፍን ለመቆጣጠር ጣልቃ ስትገባ ለማስቆም ከተፍጨረጨረ ቦኋላ እንደሆነ ለማወቅ ተችሎአል።

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከመለስ ዜናዊ በቀጥታ የሚተላለፈው ቀጭን ትዕዛዝ ክልላችንን ይጎዳል በማለት ቅሬታ ያሰሙ ከከፍተኛ አስከ ተራ የኦህዲድ አባላት ያሉ ግለሰቦች በሙስናና በኦነግ አባልነት ተወንጅለው ከርቼሌ እንደወረዱ በተለያየ ሚዲያ መዘገቡ ይታወሳል ። አባዱላ ገመዳ በትርፍነት ከተመራው የከተማ ቦታ አንዱን በቅርቡ ለድርጅቱ ኦህዲድ አውርሶ እንደነበረ የሚያስታውሱ ምንጮቻችን በተጨማሪ ሰሞኑን በአዲስ አበባ ቦሌ ወሎ ሰፈር አካባቢ ያስገነባውን ባለ አራት ፎቅ መኖሪያ ቤቱን በሙስና ሰበብ መነጠቁን ገልጸዋል። የአባዱላ ጣጣ በዚህ ሳያበቃ ተጨማሪ ክስ በጸረሙስና ኮሚሽን በኩል ሊመሰረትበት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የደረሰን መረጃ ያመለክታል።

አባዱላ ገመዳ በቅርቡ ለህክምና ሰበብ ወደ ጀርመን መጥቶ እንደነበርና ከመለስ ዜናዊ የሚደርስበትን ውርደት ለመሸሽ ጥገኝነት የመጠየቅ ሃሳብ እንደነበረው ነገር ግን በስደት ህይወት ውስጥ ያለውን ውጣ ውረድ የመቋቋም ፍርሃት ገብቶት ሃሳቡን እንደቀየረና በመጣበት እግሩ እንደተመለሰ ተያይዞ የደረሰን መረጃ አረጋግጦአል።

ለመለስ ዜናዊ ባላቸው ታማኝነት ብቻ ዕውቀት እና ችሎታቸው በማይመጥናቸው የስልጣን ማማ ላይ ከተፈናጠጡት የጄሌ ድርጅቶች መሪዎች መካከል ከመለስ ዜናዊ የሚደርስባቸውን ውርደት ለማስቆም የምቾት ህይወታቸውን አሳልፈው የሰጡ ብዙ አይደሉም። የቤንሻንጉል እና ጉሙዝ ክልል ፕሬዝዳንት የነበረው ያረጋል አይሸሹም ከሁለት አመት በፊት በስደት ካናዳ ከደረሰ ቦኋላ ወዲያው ተጸጽቶ ይቅርታ በመጠየቅ ለመለስ ዜናዊ መልሶ እጁን እንደሰጠ ይታወሳል።

የመለስ ዜናዊ አገዛዝ የኢንተርነት ግንኙነቶችን ሳንሱር በማድረግ ላይ ነው

የወያኔ አገዛዝ መሰረታዊ የሆነ በኢንተርነት መረጃ የማግኘት ነጻነትን  በመገደብ ከሳራ በታች ካሉት አገሮች ብቸኛ እንደሆነ ተቀማጭነቱ በአሜሪካን አገር በዋሽንግተን ዲስ የሆነው እና በዲሞክራሲ፤ በፖለቲካ ነጻነትና የሰብዓዊ መብትቶች ዙሪያ ላይ በአለም አቀፍ ደረጃ ምርምር የሚያደርግ ፍሪደም ሃውስ ሰሞኑን ባወጣው አመታዊ ሪፖርት ከሰሰ።

እንደፊሪደም ሃውስ ሪፖርት 85 ሚሊዮን የሚገመት ህዝብ በሚኖርባት ኢትዮጵያ የኢንተርነት ስርጭት ከዜሮ ነጥብ አምስት በታች ላይ የሚገኝ ነው። በዚህ ከቁጥር በማይገባ ስርጭ ላይ አገዛዙ የኢንተርነት ግንኙነቶችን ሳንሱር በማድረግ እና የፖለቲካ ክርክሮች፤ ውይይቶች ወይም አስተያየቶች የሚካሄዱባቸውን ድህረ ገጾች ጨርሶኑ በአገር ውስጥ እንዳይታዩ የመዝጋት የአፈና እርምጃ ይወሰዳል።

በኢትዮጵያ ቴሌኮሚኒከሸን አገልግሎት እንቅስቃሴ ውስጥ ጉልህ ድርሻ ያላት ቻይና፤ አገዛዙ ኢንተርኔትንና የሳታላይት ሞገዶችን ለመጥለፍ በሚያካሂደው ዘመቻ ዘመናዊ መሳሪያዎችን በማቀበል ብቸኛዋ ተባባሪ አገር እንደሆነች ሪፖርቱ አክሎ አጋልጦአል።

የአለም አቀፍ ቴሌኮሚኒኬሽን ድርጅት ባለፈው አመት ባካሄደው አለም አቀፍ ጥናት በኢትይጵያ ውስጥ ለኢንተርነት አገልግሎት የሚከፈለው ዋጋ ከዜጎች ወርሃዊ ገቢ ጋር ሲነፃጸር በአለም እጅግ ውድ ከሚባሉት ተርታ ይገኛል ያለው የፍሪደም ሃውስ ሪፖርት የዋጋውን ንረት በንፅጽር ለማሳየት ከፍተኛ የመረጋጋት ችግር ካለባቸው የመካከለኛው አፍሪካ አገሮች ተርታ እንደሚገኝ ገልጾ መንግሥት አልባ የሆነቺው ሱማሌ፤ ጎሬቤት አገር ጁቡቲ ፤ ኬንያና ሱዳን ከአገራችን በተሻለ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ ከዘገባው መረዳት ተችሎአል።

እንግሊዝ አገር የሚገኘው የማንቺስተር ዩኒቨርሲት የትምህርት ክፍል ባለፈው የፈረንጆች አመት 2010 ባካሄደው ጥናት በአዲስ አበባ ውስጥ ብሮድ ባንድ በሚባለው የኢንቴርነት አገልግሎት አንድ ሰው የኢሜል መልዕክቱን ከፍቶ ለማዬት ከ6 ደቂቃ በላይ ጊዜ እንደሚፈጅበት ገልጾ የኢንተርኔት ፍጥነት እንዲህ እንዲዘገይ የሚደረገው ሆን ተብሎ አንደሆነ አጋልጦአል።

አገዛዙ ሊደርስባቸው በማይችልባቸው የውጪ አገሮች የሚኖሩ የዲያስፖራው ኮሚኒቲ ስለአገራቸው ፖለቲካ ጉዳይ የሚለዋወጡትን አስተያየቶች አቅጣጫ ለማሳት እና ለመንግሥታቸው እጅግ ቀናና በጎ የሆኑትን አስተያየቶች በምላሽ መልክ ለመስጠት በቋሚነት የሚሠሩ ደመወዝ የሚከፈላቸው ሰዎች መመደባቸውን ፍሪደም ሃውስ መረጃ እንዳለው በ2010 አመታዊ ሪፖርቱ አክሎ ገልጾአል።

የወያኔ አገዛዝ በኢንቴርኔት አማካኝነት የሚተላለፉ ማናቸውንም አይነት ይዜት ያላቸው በድምጽ እና በቪዲዮ የሚተላለፉ መልዕክቶችን ሁሉ እንደዘጋ ያጋለጠው ይህ የፍሪደም ሃውስ አመታዊ ሪፖርት ከውጪ ወደ አገር ቤት የሚተላለፉ ሬዲዮኖችን በሙሉ እንደሚያፍን ለዚሁም መለስ ዜናዊ የአሜሪካ ድምጽ የአማሪኛ አገልግሎትን ለማፈን እንደተዘጋጀ በአደባባይ የሰጠውን የራሱ ቃል በማስረጃነት አቅርቦአል።

የኢትዮጵያን ወቅታዊ ፖለቲካ አስመልክቶ የኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ ለነፃነትና ለዲሞክራሲ መግለጫ አወጣ ::

የኢትዮጵያን ወቅታዊ ፖለቲካ አስመልክቶ የኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ ለነፃነትና ለዲሞክራሲ  መግለጫ አወጣ ::

የኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ በመባል የሚታወቀው ድርጅት ነፃነትና ዲሞክራሲ  በኢትዮጵያ ይሰፍናል!’ በሚል ርዕስ በቅርቡ ባወጣው መግለጫ በቱኒዚያ፡ በግብፅና  በሌሎችም በመካከለኛዉ ምስራቅ እና በሰሜን አፍሪቃ በመካሄድ ላይ ያሉት የህዝብ  አመጾች በተመሳሳይ ጭቆና ሥር ላሉ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ የአለም ክፍሎች  አርዓያነት ያለው መልዕክት መስተላለፉን ገልጿል።  በኢትዮጵያ ለሚታየዉ የለዉጥ ፍላጎት መነሳሳት እነዚሁ የሕዝብ አመጾች ምክንያት  እንደሆኑና ወቅቱ የአምባገነንና የፈላጭ ቆራጭ የፖለቲካ ስርኣቶች ተወግደዉ  ዲሞክራሲያዊና የህዝቦች ሉኣላዊነት  የሚሰፍንበት እንደሆነ አመልክቷል።  በኢትዮጵያ ለሚቀጣጠለዉ አመፅ መሰረታዊ ምክንያት የሚሆኑትና የሚያጎለብቱት  የሚያደርጉት በአገሪቱ ዉስጥ የሚታዩት ሁኔታዎች እንደሆኑ በመግለጫዉ  ተጠቅሷል። በመሆኑም ይላል መግለጫዉ “እኛ የኦሮሞና የሌሎችም ጭቁን ሕዝቦች ተማሪዎች የህዝባዊ አመፁን ለመለኮስ የመጀመሪያዎቹ ለመሆን ቁርጠኝነት እንዳለን  ለአለምና ለኢትዮጵያ ህዝብ እናረጋግጣለን። በባርነት ከመኖር በነፃነት መሞትን  መርጠናል የሚለዉ መግለጫ “‘ ስቃይና ባርነቱ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አሁኑኑ  እንዲወገድና ነፃነትና ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ያቀጣጠልነዉን ችቦ ቀሪዉ የኢትዮጵያ  ህዝብ ይዞ እንደሚከተለን አምነት አለን”‘ የሚለዉ መግለጫ ሰባት ንጥቦችን አስቀምጧል።

1. የህወሃት/ኢህአዴግ አገዛዝ በስታሊናዊ ድርጅታዊ መዋቅሩም ሆነ  በሚያራምዳቸዉ ማህበራዊና ፖለቲካዊ አጀንዳዎች  በጠባብ ጎሰኝነት ላይ  የተመሰረተ፡ በአገሪቱ ዘረጋሁ የሚለዉ የፌዴራል መዋቅር ለከፋፍለህ ግዛዉ  አላማዉ ካልሆነ በስተቀር ምንም ትርጉም የሌለዉ፡ የኦሮሞ፡ የኦጋዴን፡ የሲዳማ  እና የሌሎችንም የደቡብ ብሄር ብሄረሰቦች በዋና ጠላትነት ያነጣጠረ  መሆኑን  በመግለፅ… ላለፉት 20′ አመታት በኦሮሞ፡ በኦጋዴንና በሌሎችም ጭቆና  ላለፉት 20′ አመታት በኦሮሞ፡ በኦጋዴንና በሌሎችም ጭቆና  በበዘባቸዉ አካባቢዎች የሚገኙ ህዝቦች የሚያነሱትን ጥያቄ በሃይልና በህገ ወጥ  መንገድ ለማፈን የሚደረገዉ ወታደራዊ ዘመቻ በአስቸኳይ እንዲቆም

2.  መለስ ዜናዊ በስልጣን ላይ ላለፉት 20′ አመታት በአፈናና በጭቆና የቆዩ  ከመሆኑም በላይ አገዛዙ የህዝብን ሰብኣዊ መብት በመርገጥ፡ በማንገላታት፡  በማፈናቀል፡ በማሰቃየት፡ በማሰር፡ በመግረፍና  በመግደል በአስር ሺዎች የሚቆጠሩትን በየእስር ቤቱ የህሊና እስረኛ አድርጓቸዋል። ስለሆነም የፖለቲካ  ስለሆነም የፖለቲካ  እስረኞችበአስቸኳይ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ  እንዲፈቱ፡ በተለይም የሰዉ ልጅን  በመግረፍና በመደብደብ      ለማሰቃየት የተቋቋመዉ ማዕከላዊ የምርመራ  ድርጅት በአስቸኳይ እንዲፈርስና እስከመጨረሻዉ እንዲዘጋ

3.   የመለስ ዜናዊ መንግስት የኢኮኖሚ እድገት አስመዝግቤአለሁ ይበል እንጂ በህዝቡ  ኑሮ ላይ አንዳችም ለዉጥ እንደሌለ መንግስት በሚከተለዉ የተዛባ የኢኮኖሚ  ፖሊሲ ምክንያት ይልቁንም በሽታ፡ ድንቁርና፡ እና ረሃብ የህዝቡ ማህበራዊ  ህይወት መለያ ምልክት ሆኗል። ስለሆነም መሰረታዊ የሆኑ የፍጆታ እቃዎች  ስለሆነም መሰረታዊ የሆኑ የፍጆታ እቃዎች  ስኳር፡ ዘይት እና ዳቦ የመሳሰሉትን መንግስት በአስቸኳይ ለህዝብ እንዲያቀርብና  የተሳሳቱትን የገበያና የኢኮኖሚ ፖሊሲዎቹን እንዲያስተካክል

4.   የመለስ ዜናዊ አገዛዝ እጁን ያላስገባበት እንዳለመኖሩ በተለይም በኢኮኖሚዉ  ዘርፍ ባለቤታቸዉ ወ/ሮ አዜብ መስፍን የሚቆጣጠሩት ኤፈርት በሚል  የሚታወቀዉ የህወሃት የንግድ ድርጅት እንደሆነ ከህዝብ የተሰወረ አይደለም።

በመሆኑም በመለስ ዜናዊ ቤተሰብ ስም የሚገኘዉ ንብረት እንዲወረስና  በቤተሰባቸዉና በቅርብ አጋሮቻቸቸዉ  የተፈፀሙ የሙስና ተግባሮች እንዲመራመሩ;;

5. ከ90′ በመቶ በላይ የሚሆነዉ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ህይወት የተመሰረተዉ በግብርና ላይ ሲሆን በ1960ዎቹና በ70ዎቹ መጀመሪያ ላይ የተነሳዉና በ1974′ አብዮት እልባት ያገኘዉ የመሬት ላራሹ ጥያቄ የንጉስ ሃይለ ስላሴን አገዛዝ  ከስልጣን ያስወገደ፡ ሕዝብን በፖለቲካ ዙሪያ ያስተበበረ እንደነበር ይታወሳል።  ይሁን እንጂ የሕወሃት አገዛዝ ዳግመኛ ወደ ነበርንበት ለመመለስ የሚከተለዉ  መሬትን በገፍ ለዉጭ ባለሃብቶች የመስጠት ፖሊሲ ሕዝባችንን ከመሬቱ  የሚያፈናቅለዉ፡ ባለቤትነት የሚያሳጣዉ፡ ከማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች የሚያገልለዉ፡ ስራ አጥነት የሚያሰከትልና ዘመናዊ ባርነት ዉስጥ የሚጥል በመሆኑ፡ ይህ ፖሊሲ ባስቸኳይ እንዲቆምና እስከዛሬ የተደረጉት አለም አቀፍ  ይህ ፖሊሲ ባስቸኳይ እንዲቆምና እስከዛሬ የተደረጉት አለም አቀፍ ስምምነቶች ዋጋ እንደሌላቸዉ ተቆጥረዉ እንዲሰረዙ  ስምምነቶች ዋጋ እንደሌላቸዉ ተቆጥረዉ እንዲሰረዙ

6. ኢትዮጵያ ባለፉት 20′ አመታት እጅግ አስከፊ ወደ ሆነ ሁኔታ ዉስጥ በመግባት  ላይ የምትገኝ ሲሆን በህግ አዉጪዉ፡ በሕግ አስተርጓሚዉና በህግ አስፈፃሚዉ  መካከል ምንም አይነት የስልጣን ክፍፍል የማይታይበት፡ በስታሊናዊ መንግስት  እንደሚታየዉ ሁሉ ጠ/ሚር መለስ ዜናዊ በህዝብ ሳይመረጡ እራሳቸዉ  ጠ/ሚር መለስ ዜናዊ በህዝብ ሳይመረጡ እራሳቸዉ  በፈጠሩት መዋቅር አማካይነት ስልጣኑን ሁሉ በብቸኝነት የሚቆጣጠሩ በመሆኑ  ስልጣናቸዉን በአስቸኳይ እንዲለቁ  ስልጣናቸዉን በአስቸኳይ እንዲለቁ

7. ከ90′ የማያንሱ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች በህግ ተመዝግበዉ  በሚንቀሳቀሱበት አገር ባለፈዉ ግንቦት 2010′ በ99.6′ በመቶ ድምፅ ህወሃት/’ ኢህአዴግ አሸነፍኩ የሚለዉ ምርጫ ተቀባይነት የሌለዉ፡ የምርጫ ቦርዱ  የመንግሰት ሌላ እጅ በመሆኑ፡ የአገሪቱ ሀብትና ንብረት፡ የመገናኛ ብዙሃን፡ የፌዴራል ፖሊስና የፀጥታ ሃይሎች የገዢዉ ፓርቲ መሳሪያ በሆኑበት የተካሄደ፡

በዚህ ምክንያት ምርጫዉ የተጭበረበረና አሳፋሪ በመሆኑ ሁለቱም ምክር ቤቶች  ምርጫዉ የተጭበረበረና አሳፋሪ በመሆኑ ሁለቱም ምክር ቤቶች በአስቸኳይ እንዲበተኑ፡ ከሁሉም የነፃነት ንቅናቄዎችና ለማህበራዊ ፍትህና ለዲሞክራሲ የቆሙ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ተሳታፊ የሚሆኑበት የሽግግር  መንግስት እንዲመሰረት  መንግስት እንዲመሰረት ብሄራዊ የኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ ለነፃነትና ለዲሞክራሲ  ባወጣ የአቋም መግለጫ ጠይቋል።

More:-  http://ginbot7.com/News_Paper/Ginbot_7_Dimts_Issue_No153.pdf

Qeerroon Ergamtoota Abbaa Irreetiif Dhaamsa Dabarse!

(Oduu Qeerroo, Adaamaa, Ebal 23, 2011) Yeroo ummati keenya cunqursaa irratti fincilee qabsaa’aa jirutti, kanneen diinaaf ulee ta’anii saba isaanii hiraarsaaf dhiyeessaa jiran gochaa jibbamaa kana irraa akka of qusatan Qeerroo dhaamsa dabarse.

Kanneen haga ammaatti gochaa farra Namummaa, Bilisummaa, Haqaa fi Dimokiraasii ta’an kana irratti bobba’an akka irraa dhaabbataniif yeroo adda addaa dhaamsi darbaafii turuu kan yaadachiise Sochiin Dargaggoota Biyyooleessaa, Qeerroon, ibsa hatattamaa baaseen, ergamtoota gocha jibbamaa san irraa dhaabbachuu didanii barattoota Oromoo hiiisisuun garaa isaanii guuttachaa jiran haga tokko illee maqaa fi suuraa isaanii ummataaf ibsuuf akka dirqame hubachiisee jira.

Ergamtooti kunneen akka gocha kana irraa dhaabbataniif gorsii fi yaadachiisni adda addaa kennamaafii akka ture kan yaadachiise ibsi kun, “nuti darggaggoonni Oromoo Oromiyaa keessa jirru osoo teenyuu du’a seenaa hin qabne du’uu irra ummata keenyaaf osoo qabsoofnuu wareega kafaluu filannee osoo jirruu , qabsoo dargaggootaa dhaabuu fi gaaffii mirgaa ummata Oromoo dhukkaamsuuf yaaliin godhamaa jiru amma illee hin dhaabbatiin jira,” jedhee jira.

Keessaayyuu yeroo ammaa kanatti, ergamtoota diinaa tahan barattoota Oromoo basaasuun gabaasaa  jibbiinsaa fi kijiba irratti hundaaye kanneen diina jala deemanii gabaasuun barattoota Oromoo qabsiisaa jiran akka jiran kan ibse ibsi Qeerroo kun,  “Kaayyoon Qeerroo Namummaa, Bilisummaa, Haqaa fi Dimokiraasiin biyyattii keessatti akka lalisu deeggaruu waan ta’eef, Qeerroon marti dhugaa kana hubatanii nu waliin akka dhaabbatan gaafanna; kanneen odeessa hin taane kannanii barattoota hiisisaa fi ajjeechisaa jiranis gochaa farra Namummaa, Bilisummaa, Haqaa fi Dimokiraasii ta’an akkanaa irraa akka of qusatan gaafanna,” jedhee jira.

Haala kanaan yeroo duraaf kanneen wayyaanee waliin ta’anii gochaa farra Namummaa, Bilisummaa, Haqaa fi Dimokiraasii ta’an barattoota Oromoo irratti geessisaa jiran keessaa lukkeewwan muummee armaan gadiif dhaamsi duraa kennamee jira.

Muktaar Daawud

Gollisaa Roobaa

Lukkeewwan kunneenis, tokkoffaa  Adoolaa Waataa, Barataa University Haramaayaa, lammaffaa Muktar Dawud  hojjetaa University Haramayaa, sadaffaa, Gollisaa Roobaa, barataa University Arbaaminci, arfaffaa Faris Kedir, barataa University Adaamaa ti.

Adoolaa Waataa

Faaris Kadiir

Barattoota Oromoo otuu hin beekiin diinaaf meeshaa ta’an gorsanii gara leellistummaa qabsoo Namummaa, Bilisummaa, Haqaa fi Dimokiraasiitti deebisuun akeeka ibsa kanaa ta’uu kan hubachiise Qeerroon, yeroo adda addaatti garuu gorsii fi barsisti kennameefii kannneen irraa deebi’uu didaniif dhaamsi duraa kun kan darbeef ta’uu itti dabalee beeksisee jira. Qeerroon akka qajeelfamaatti, miidhaa fi roorroo kamuu ni balaaleffata; kanneen diddaa keessatti hirmaatanis miidhaa fi roorroo kamiyyuu akka lagatan jabeessee dhaama.

Statement of Qeerroo

The Popular Revolution will not be Hindered by Mischievous Propaganda 

Statement of Qeerroo: The National Youth Movement for Freedom and Democracy

The current dictatorial regime of Ethiopia led by the Tigrean Peoples’ Liberation Front (TPLF) is engaged in a futile propaganda in an attempt to divert attention from the middle-east stile popular revolution declared by Qeerroo, and which is about to explode inOromia and in the entire Ethiopia at large. One such convenient propaganda chosen by the regime at this moment  is the so called plan to construct a huge dam of the “Abbay” (Blue Nile) river.For the regime this kind of propaganda has two purposes: 1) to divert the attention of the peoples of Ethiopia and the international community from the inevitable revolution, 2) to use this opportunity to collect money for their own purpose. In relation to this Abbay river dam construction the regime is also forcing people to rally in the support of the dam, and forceful conscription of the youth for their military is intensified.

In conjunction with the propaganda campaign, the regime is intensifying the arrest of people suspected of instigating the popular uprising. Particularly the regime has considered Oromo students and teachers as its number one enemy. Although the regime is trying to hide its enmity for the Oromo people, human rights organizations such as Human Rights Watch are testifying how the regime has targeted the Oromo people based on their own investigation and evidence.

As we speak, all universities and colleges in Oromia are surrounded by the regimes’ police and are under strict watch due to fear that the students may instigate protests. The situation is even worse in universities outside of Oromia. Oromo students there are not only watched by police and secretly armed intelligence forces who are Tigrean by birth, but are also intimidated and harassed  by Tigrean students. Inside sources and some leaked information suggest that the regime is even not confident on any structure running under OPDO. This shows that the regime is an enemy of the Oromo people and other peoples of Ethiopia. Meanwhile, the Oromo people and all other peoples of the country are showing vividly that they are ignoring the empty propaganda of the regime.

Two weeks ago, the regime dispatched its cadres to North America in an attempt to influence the Diaspora population, in which the people stood in unison and clearly said “ENOUGH! GAYE! BEKA!” embarrassing the regime in public.Except few puppets, all peoples of Oromo, Amara, Ogaden, Sidama, Gambella, etc stood shoulder to shoulder in exposing the regime. These protests also helped in unifying all peoples of Ethiopia against the regime. To hide this embarrassment from the people of the country the regime is jamming medias such as VOA, DW, VOL and others. It is also known that, after the Oromian students declared for protest, telephone services are constantly interrupted.

One of the tactics used by the regime is the divide-and-rule policy used for a long time. There is no doubt that this anti-freedom and democracy regime is panicked when different peoples of the country overcame their differences and united in opposition to the regime. A similar revolt is going to break out inside the country in unison. Oromo youth have organized themselves under the name The National Youth Movement for Freedom and Democracy or in short Qeerrooinside the country and declared to revolt against the regime in coordination with other oppressed people of the country. The regime is using different tactics to relinquish this movement. Among the tactics used so far are: spreading malicious and fabricated propaganda, abducting and arresting suspected students, trying to bribe and deceive the youth with money, infiltrating among the youth and trying to convince them by telling them that “the time is not ripe for revolution” etc. We would like to make clear that all these tactics will not reverse the revolution of the youth and the oppressed people in general.

It is time to rise up. To take the lesson of the revolution in the Arab world and North Africa in conjunction with our own popular uprising known usFincilaDiddaaGarummaa (Revolt Against Subjugation) and register owns’ history. Because the Oromo people is the single largest population in the region, and because of the democratic systemGadaa we inherited from our forefathers, we can indeed be the hope of democracy not only for the peoples of Ethiopia, but also for the entire Horn of Africa. In collaboration with other peoples of the country we are confident that our struggle shall bear fruit and reach the end goal of achieving Freedom and Democracy for all oppressed people in the country.

Ka’i Qeerroo!

April 22, 2011

Yaamicha WBOBS

YAMICHA DEGERSA FDG WALDAA BARATTOOTA OROMOO BIYYA SUDAN

Waamicha fincila diddaa gabrummaa (FDG) yeroo amma biyya keenya Oromiyaa fi bakkota addaa addaatti finiinaa jiru irratti barattoti Oromoo biyya Sudaan jirtus qooda fudhachuuf magaalaa gudditti biyya Sudan Khartoum itti gaafa Ebla 29,2011  ganama keessaa sa’a 9;00 irratti University Khartoum faculty fayyaa fula duratti akka nuuf argamtan hawasa Oromoo fi barattootaa Oromoo  biyya Sudaan keessatti argamtaniif waamicha Oromummaa isìniif dhiyeessina.

Waldaa barattota Oromoo biyya Sudaan!


Waamicha Ilmaan oromoo Humna Polisaa, Tikaa fi Waraanaa keessa jiraniif

Gita Bittuuf Ulee Ta’anii Lammii Ofii Reebuun Dhaabbatu Qaba

        

Oromoon  wayta ammaa kutaalee Oromiyaa fi Oromiyaa ala jiraatu akka ummataatti bilisa taheee walabummaan biyya isaa Oromiyaa keessa bulchiinsa ofii diriirfatuun jiraataa ture. Ummatni  aadaa, afaan, seenaa fi biyya tokka (Oromiyaa)  qabuu kun duula irratti geggeeffameen walabummaan isaa haqamee, bilisummaan isaa sarbamee, eenyummaan isaa haqamee jireenya gabrummaa jalatti dhama’uuf eerga dirqamee xiqqaatu mootummootni Koloneeffataa afurii gadi hin taane irratti wal jijjiiraniiru.

Ummatni Oromoo bilisummaan jiraachaa ture duula gabroomfataa irraa itti banameen harqoota gabrummaa jalatti buluuf haa dirqamu malee gabrummaan durattis tahe sirna gabrummaa humnaan irratti diriirfame keessatti falmaa mirga isaatiif adeemsiseen wareegama ulfaataa baaseera. Ilmaan Oromoo muratoo  ummata isaaniif hadoodan irratti wareegamanii eenyummaa isaa dhabama irraa hambisanii jiran. Falmaa gootummaa adeemsisaniin gabroomfataan osoo hin hafiin Oromiyaa akka biyyaatti fudhachiisuun akka ittiin waamamu tasisuu danda’aniiru.  Aadaa fi afaan isaa dhabamaaf kaadhimame dhabama irraa baraaruun mul’isuu fi itti gargaaramuu irratti milkaa’ameera.

Oromiyaa goototni, beektotni, barattootni, qeerroo fi maanguddoon Oromoo irratti kitimaa tahaa jiran uumaadhaan badhaatuu fi taadhii dha. Kan gabrummaaf sababa itti tahes qabeenyaa ishee  kana.

Bittootni Itophiyaa Oromiyaa gabroomfatuun abjuu isaanii baroota dheeraa tahu illee kan itti milkaa’anii bakkaan gahatan bara Minilik ture. Gabroomuu ummata Oromoo fi koloneeffatamuu Oromiyaa milkeessuu keessatti qoodni meeshaa baranee fi Oromoota haalli siyaasaa fi diplomasii hin galiiniif diina waliin hiriiranii bakka ol aanaa qabaatuu ragaaleen ni addeessan. Oromoon gootummaan osoo hin taane haxxummaan caalamee gabroomfatame. Diina isa fakkaatee itti dhihaateen sobame mo’ame. Ilmaan isaa diina waliin hiriiraniin cabe.

Cabinsaan booda bittootni  aangoo walitti dabarsuun Impaayera Itophiyaa bitan hundi  bifa adda addaan Oromoo miidhaa yoona gahan. Qabeenyaa fi beekaaa Oromootti gargaaramanii of jiraachisan, of ijaaran. Maqaa fi bifa bittaa jijjiirrataa kooraa aangoo kan dhuunfaa godhatuun jiraatan. Yeroo ammaa kanas Oromoo fi qabeenya isaa irratti duulli baname bifa irra hammaataa fi bal’aa akka tahe kan alagaan iyyuu raga irratti bahaa jiru dha.  Sirnoota gitootni bittuu Itoophiyaa diriirfatanii ittiin bitaa yoona gahan hunda keessatti qoodni ilmaan Oromoo sirna isaanii kana tiksuu fi gadi dhaabuu keessatti kan hin tuffatamne tahus ummatni keessaa dhalatan garuu ummatoota biyyattii keessa jiraatan hundaan olitti  cafaqamaa fi irratti roorrifamaa bittaa humnaa garaa laafina hin qabne jala jiraachifame.  Yoo mirga isaa gaafate, dilboon itti duulamee ajjeefama. Hidhaatti guurama. Farrummaan balaaleffatama.

Yeroo ammaa kana lamiin Oromoo kamiyyuu miidhaa gabrummaan irraan gahaa jiruun ifaajuu irraa  gabrummaan yoom nurrraa hafa? Ilmaan Oromoo alagaa jalatti hiriiruun hafee ummata isaanii cinaa hiriiruu dhaan bittaa gabrummaa kuffisuuf falmaa adeemsifamaa jiru keessatti yoom makaman? Shira diinni ummata Oromoo naannoo dhalootaa, gosaa fi amantiin qooduu dhaan wal dura dhaabuun itti fayyadamu, akkasumas, umrii bittaa isaa dheereffatuuf sabootaa fi ummatoota ollaaan wal dura dhaabaa jirutti ummatni Oromoo dammaqee kan tokkummaa isaa cimsatuun diina irratti  ka’u yoomi? gaaffiilee jedhu kaasaa jira. 

Tooftaan Oromoo Oromoo dhaan cabsuu Saahila-sillaaseen eegale, Minilkii fi haile Sellaseen  dhimma itti bahamee fi Wayyaaneen  itti fufamee ilmaan Oromoo ulee godhattee itti fayyadamaa jirti. Ilmaan Oromoottu gargaaramuutti dabaltee Wayyaaneen Oromoo gosaa fi naannoon, akkasumas  ummatoota cunqurfamoo waliin wal dhabsiisaa, bakka kaanitti ammo amantiin walitti diruun sirna bittaa isii dheerefatuu irratti argamti. Daba kana Qaroo fi beekaan Oromoo irratti dammaqee, harka wal qabatuudhaan  mirga namoomaaf falmachuu fi natu siif beekaa cunqursaatti xumura gochuun yeroo isaa amma. Dhufaa dabraan harka Oromoon Oromoo ajjeesuun bor osoo hin taane har’a, booda osoo hin taane amma dhaabbatuu qaba.

Alagootni ummata Oromoo gabroomsuu dhaan biyya isaa irratti abbaa kan tahan lammii Oromoo dantaan sossobatuu fi kanneen lolaan booji’aman of dura oofuun tahuun bara Wayyaanee haa bay’atu malee tooftaa bara Minilik irraa jalqabee jiru dha. Kanneen Oromoo tahanii dantaan sobamaniis tahe booji’amuun ulee diinaa tahuun sirna gabroomfataa tajaajilaa turan dhumni isaanii bareedaa akka hin tahiin seenaan isaanii ni hubachiisa. Oromoon hangamuu amanamaa tahu kan inni bittoota Itophiyaan barbaadamuu fi faarfamu yeroo rakkoo fi dhiphuu qofa tahuu seenaan bittootaa raga baha. Guyyaa soda fi dhiphuu keessaa bahanitti dagatuu qofa osoo hin taane dhabamsiisuu irratti akka fuulleeffatan kanneen isaan waliin hiriiranii dhuma irratti qaanii fi salphinaan ari’amanii fi ajjeefaman seenaa irraa hubachuun ni danda’ama. Kanneen bara Oromoon gabrumma jalatti kufee hanga bara amma keessa jirruu keessatti sinra kana mulátoo tahanii tajaajilan fi tajaajiilaa turan ammo xumurri isaanii sirnichaan deebifamee nayaatamanii fi gadi darbataman kaasuun ni danda’ama.

Ilmaan Oromoo sirna bittootaa keessatti qaroo fi gootummaan beekaman kanneen sirna keessa turan tajaajiluu qofa osoo hin taane Xaalyaanii injifatuu keessatti  qooda ol aanaa fi murteessaa kennaniiru. Itophiyaa boojuu xalyaanii irraa baraaran iyyuu hangi seenaa bittootaa keessatti kaafaman hedduu murtaawaa dha. Oromoota isaan tajaajiluu fi diina irraa dachaasuun beekaman kan kaasan yeroo bittaan isaanii gaaffii jala galuu fi ummata Oromoo hawwatuu barbaadan qofa. Kana kan mirkaneessuu bittootni kanneen qooda mul’ataa hanga dhalattoota Oromoo hin qabne, Impaayera ijaarratan tiksuu keessatti illee shoorri taphatan xiqqaa tahe siidaa dhaabuu fi moggaasa adda addaan akka yaadataman oggaa taasisan kanneen dhalootaan Oromoo tahan garuu akka hin yaadatamnee fi hin mul’atneef gaaddisa irratti uuman.

Murnni bicuu Wayyaanee ilmaan Oromoo of dura qabuun fedhii ummata Oromoon alatti waggoota digdamaaf humnaan bitaa akka jirtu ni beekama. Wayyaaneen kanneen akka meeshaatti dhimma itti bahaa turtee fi jirtu akki itti ijaarrattes akkanuma ifaa dha. Kanneen Shaabiyaan booji’ee fi ofiif boojite akeeka isii fudhatan ijaarrattee  of dura ofuudhaan  daandii Oromiyaa ittiin seentu  saaqqatte.  Oromiyaa ittiin dhuunfattee ummata Oromoo irratti ramaduu dhaan gurraa fi ija godhattee ummata Oromoo fi Oromiyaa ittiin tohatte.

Ilmaan Oromoo waggoota dheeraaf mirga abbaa biyyummaa fi dirmokraasiif jecha osoo diinaan qabsawaanii wareegaman hedduu dha. Kanneen akka Elemoo Qilxuu, Taddasaa Birruu, Maammoo Mazammir, Baaroo Tumsaa,Magarsaa Barii,Gadaa Gammadaa fi kkf akka fakkeenyaatti dura kaafamani dha. Maqaa gootowwan Oromoo kanneeniis qabriin olitti jiraata. Seenaa fi maqaan isaanii onnee Ormoo walabummaa fi bilisummaan hawwii isaa tahe hunda keessa jira. Ummatni Oromoo kabajaa fi jaalala qabuuf irraas bara baraan isaan yaadata. Seenaan isaanis dhalootaa dhalootaatti akka dabru taasisa malee akka ilmaan Oromoo kanneen sirna farra ummata Oromoo osoo tajaajilanii dabranii akka golgamu ykn dhokfamu hin haayyamuu.

Oromoo alagaaf ulee ta’ee Oromootti duulee fi Oromoota Oromoof jecha lubbuu isaanii wareegan kaasuun kan barbaachiseef ilmaan Oromoo yeroo ammaa humna tikaa, poolisaa fi raayyaa loltuu Wayyaanee keessa jiran seenaa dabre kana irraa maal irraa baratu? gaaffii jedhuuf deebii argamsiisuufi. Yeroo ammaa kana ilmaan Oromoo bittaa gabrummaan haa gahu jechuun fincila diddaa gabrummaa golee Oromiyaa hunda keessatti adeemsisaa jiran. Maarree har’as “harki harka nyaachun” itti fufa moo wal nyaachuun hafee waliif hirkoo taana? Har’as akkuma kaleessaa obboleewwan keenya ajjeesnee haraamofnaa? moo gootummaa fi ogummaa qabnu  mirga saba keenyaa argamsiisuu irra  oolchina? Gaaffiilleen kun ilmaan oromoo sirna kana tajaajilaa jiraniin deebii argatuu qaba.

Dhalli Oromoo ammaan booda ulee alagaa ta’ee lammii isaa reebuun hafuu qaba. “Maqaan baduu mannaa, mataan baduu wayya!”  kan jedhu makmaaksa abbootii dalagaan argisiisee, wareegama barbaachisu baasee lammii isaa walabummaa, bilisummaa,walqixxummaa fi mirga namoomaaf falmatu waliin hiriiree cunqusaa jalaa baasuutu irraa eegama.

Mootummaan Wayyaanee, waan hunda dhuunfatuu wayta mirkaneeffatetti, sabboontota Oromoo waraana isaa keessa turan, maqaa deggertummaa ABO fi malaammaltummaan kaan hidhee, kaanis hojii ala taasisuu dhaan, bakka furtuu mara ilmaan Tigraay qabsiiseera. Kaan Ilmaam Oromoo  ammoo saba isaanii  irratti duulchisuu dhaan  qabeenyaa isaa saamaa jiraatuu itti fufuuf  duula addaa eegalee jira. Kanaaf fedhii gita bittuu Tigraay kana doomsuu dhaan mirga saba keenyaa kabajsiisuuf sabboontota obboleewwan keenyaa waliin hiriiruun yeroon amma jenna.

Oromiyaan shira gita bittotoa Habashootaa fi gabroomfattoota Awurooppaan cabdee bittaa alagaa jala erga galtee kunoo jaarraa tokkoo irratti ganni kudhanii ol lakkaawamee jira. Bitootni Impaayera Itoophiyaa ganna dhibbaa ol kana keessatti gootaa fi beekaa Oromootti osoo hin fayyadamiin yeroon itti of danda’anii Saba Oromoo, sabaa fi sab-lammoota kibba Impaayeratti itti bitan hin turre. Waan taheef ilmaan Oromoo gahee fi dandeettii qaban of irratti beekuu dhaan qaroomnii fi qabeenyi, gootummaa fi beekumsi keenya ammaan booda saba keenyaaf ooluu qabaa jedhanii murteeffatnuun qabsoof hiriiruun irraa eegama. Murtiin kun addatti kanneen mootummaa Wayyaanee amiinummaan tajaajilaa jiran ilaallata. Kanneen qindeeffannee saba keenyaaf hojjennaan, alagaa qe’ee keenya keessatti numaan nu miidhaa jiru of irraa galchinee yeroon itti akka sabaatti kabajaa nuuf malu of gonfachiisnu fagoo hin tahu. Alagaaf ulee ta’uu dhiisanii, dandeettii ofii mirga saba ofiif oolchuun xurii seenaa of irraa haquun yeroon isaa amma. Akka sibiiilaan, sibiila tumanii akka fedhii ofiitti itti gargaaraman, Oromoon Oromoon cafaqanii, qabeenya Oromiyaan jiraachuun ammaan raawwachuu qaba. Kanatti xumurakangodhu ammoo dhala Oromoo hunda akka tahe wal nama hin gaafachiisu. Kanaaf harka wal qabannee haa kaanu. Dhalli Oromoo alagaaf ulee ta’uu toobbachuu qaba. Harki Oromoo, Oromoo mirgaa isaaf falmatutti dhukaasee yookaan rukutee madeessuun fi ajjeesuun haraamummaa dha. Mirga waloof waloon falmachuuf, waloon haa kaanu!

Injiftnoo Ummata Oromoof!

Ebla 2011

Gaaffiin Mirgaa Itti Fufe

Gaaffiin Mirgaa Itti fufe,Gootonni barattooti Oromoo xichoominaan Wayyaanee dura dhaabbatan.

Odeessa Qeerroo,Ebla 21,2011. Barattoonni Oromoo University lee gara gara keessa jiran hanga ammaa waldhaansoo sirna bulchiinsa Wayyaanee waliin wal qabanii akka jiran guutummaa biyyaaf ifaadha.Sochii gootota Oromoo kanaan kan rifatte mootummaan Wayyaanee human waraana feederaalaa fi tikaan barattoota tohachuu hanqachuu irraan kan kaafte,yeroo ammaa moora University Arbaminci keessatti human waraana feederaalaatti dabaluun kanneen dhalootaan Tigroota tahan qofa gara mooraa University galchuun barattoota Oromoo humnaan qabanii hidhuu itti fufanii jiru.

Ebla 21,2011 Mooraa Arbaminci keessaa haaraatti gootota barattoota ilmaan Oromoo tahan nama 6 fuudhaanii deeman keessaa:-

 1. Xilahuun Fufaa Guutuu Economics  Waggaa 3ffaa
 2. Tasfayee Dhabaa   sociology          Waggaa 3ffaa

Kanneen jedhaman keessatti argamu.

Qabsoon Itti fufa!!

Gabaroomfataan ni kufa!!

Fincilli Itti fufe, Wayyaaneen Network qunamtii balleesite.

Fincilli Itti fufe, Wayyaaneen Network qunamtii balleesite.

Gootonni Barattooti Oromoo University Haromayaa Ebla 14,2011 irraa eegalanii hanga guyyaa har’aatti fincila diddaa gabrummaa itti fufanii jiru. Mootummaan Orom-nyaataa Wayyaanee barattoota Oromoo gaaffii mirga eenyummaa gaafataniif deebii deebisuu haqachuu irraan barattoota hidhuu fi rasaasaan madeessuun tooftaa godhatee jiraatu illee,gootoni barattooti Oromoo bakka hundatti jagnummaan dura dhaabbachuu itti fufanii jiru.

Ebla 19,2011 Diddaa barattooti Oromoo mooraa University Haromaya keessaatti mul’isaniin mootumman Wayyaanee humnoota poolisaa fi tikaa kan feederaalaan barattoota hedduu fuudhee bakka hin beekaneen geessuun hubatame.Kanneen keessaa.

 1. SILASHI SORI   Afan oromo 3rd yr,
 2. IFA OBSI  animal science 3rdyr
 3. BIRHANU  Agri 3rd yr.

Warri jedhaman keessatti argamu. Barattooti kanneenii fi warren armaan dura harka sirna Orom-nyaataa galan illee qabsoo keenyatti daran nu jabeessa malee duubatti nu hin deebisu kan jedhu dhadannoon moraa University Haromaya keessatti akka deemsisfamaa ture qeerroon beekssifti.

Kana malees moraalee University Jimmaa,Arbamicii,Mizan Teeppii,Wallaggaa,Hawaasaa fi kanneen kaanittis fincilli diddaa gabrummaa itti fufee jiraachuun beekamaa dha. Loltuun feederaalaa haala barattoota Oromoo kana tohatanii tasgabbeessuu akka hin dandeenye qeerroon gabaasti.

Gama kaaniin mootummaan Wayyaanee naannoo fincilli diddaa gabrummaa deemaa jiruu fi godinoota Oromiyaa bakka hedduu irraa network telefoonaa fi interneetaa ciree qunnamtiin ummataa akka adda cite jiru beekama.

Karoora fi Olola Kijibaan Warraaqsi Ummataa Daandii Irraa Hin Maqfamu!

(Qunnamtii Oduu Qeerroo, Finfinnee, Ebla 20,2011) Sochiin fi Warraaqsi jijjiirraa sirnaa gaafatu galii isaa osoo hin rukutne kan  hin dhaabbatne ta’uu Qeerroon hubachiise.

“Olollii fi Karoorri Kijibaa Mootumaa Wayyaanees Warraaqasa Jijjiirraa Sirnaa Gaafatu kana Daandii isaa irraa hin Maqsu!” mata duree jedhuun ibsi bahe kun akka hubachiisetti, kaayyoon Qeerroo galii isaa akka gahuuf dargaggootni fi baratootni, murni hawaasaa hundi, sabootni fi sablammmootni hundi birmannaa gochuu qabu.

Ibsa Qeerroo Oromiyaa [PDF]

Diddaan Qeerroo Itti Fufe.

(Qunnamtii Oduu Qeerroo, Jimmaa, Ebla 20, 2011)Barattooti Oromoo University Jimmaa baratan akkuma barattoota Oromoo naannoo addaa addaa irraa gaaffii mirgaa, bilisummaa fi democracy gaafataa jiran; waammichi diddaa fi fincila ummataaf hiramus bakka adda addaatti maxxanfamaa akka jiru beekame.

Bittaa sirna wayyaanee eaggoota 20f fulla’etti iggitii tolchuuf sochiin biyya keessattii, keessattuu barattootaan eegalame karaa hundaan babal’atee jira. Barattootis sirna bulchiisa Wayyaanee mormuun humna wayyaanee ifaa fi dhoksaan isaan keessatti ijaarame ofirraa dhorkaa diddaa isanii itti fufanii jiru.

Haga yoonaatti waraqaan waamicha Qeerroo baadiyaa fi magaalaa adda addaa keessatti bittimsamaa kan jiru yoo ta’u, dhimma kanaan walqabatee caasaa OPDO keessattiyyuu wlshakkii fi walhidhuun babal’atee jira.

Gama kaaniin diiddaa babal’achaa jiru qabbaneessuu fi ukkaamsuuf jecha barattoota Oromoo hidhuu fi ukkaamsuun itti fufee jira.

Akka kanaan gaafa Ebla 18,2011 mooraa University Jimmaa keessaa fincila qindeessitan jechuun humnaan qamamanii bakka hin beekamneen kanneen geeffaman jagnoota barattoota Oromoo keessaa:-

 1. Barata Tufaa Baacaa BISC waggaa 3ffa kan baratu,
 2.  ”      Tolasaa Jabanaa Economics Waggaa 3ffa ka baratu
 3.  ”       Shibbiruu             Law               ”         ”     ”    ”     ,
 4.  ”       Darajjee Guutuu   Agri.               ”         1ff   “
 5. ‘’        Shaafii  banking waggaa 2ffaa

Kana malees barattoota lakkoofsaan hedduu tahan FDG gaggeesitan jechuun bakka mooraa keessaan walitti guuruun hidhaa yeroo gabaabaa hidhanii haagadhiisan malee barattooti kanneen keessan warra qabaman hanga deebi’an fi gaaffiin Ummata Oromoo hanga deebi’u diddaan keenya itti fufa kan jedhu ejjennoo fudhachuun beekame.

Gama kaaniin University Arba-miinci fi University Wallaggaa keessaa barattoota hedduu galgala Ebla 17,2011 bakka hin beekamneen geeffamuu qeerroon mooraalee universitichaa gabaasanii jiru.

Naannoo kanneen keessaa maqaa fi guutummaa haala jiru gabaasuuf daandiin net work internet cituun dandqaa akka uumaa jiru beekamaa dha.Kanas tahu hanga ammaa Universiti Arbamincii keessaa barattooti humnaan qabamanee bakka buuteen wallalame keessaa:-

1.Seenaa Mararaa sociology and Anthropology 3rd year
2.Ashannaafii Mararaa   civic 3rd
3.Tasfaa                          sociology 3rd
4.Roobee Dhaabaa           geo
5. Warqee Dibaabaa         English 3rd
6.Taaddasaa                   econmics 3rd
7. Magarsaa                   sociology 3rd
8.Katamaa                        sociology 3rd
9 .Waariyoo
10.Biqilaa                             Economics 3rd
11.Dammaraa   Gammadaa   civics 3rd
12.Dhugumaa                           chemistry 3rd
13.Tilaahun Fufaa              Economics 3rd
14.Taakkalaa Aagaa              sociology 3rd
15.Fiqiruu Tashoomaa        Irrigation eng.

16. Ashabbir                         irrigation eng

17. Warisoo             Management   waggaa 3ffaa

18. Biqilaa                Economics      ”      ” ,

19. Dhugumaa           chemistry       ”       “,

20. Jamaraa              Phisics           ”      “,

21. Biqilaa                 Iregation         ”      “,

Haata’uu tti, dameen Qunnamtii Qeerroo ibsa baaseen akka hubachiisetti, fincilli diddaa gabrummaa fi gaaffii mirgaa Oromiyaa guutuu keessatti qabatee jiru hanga galii isaa gahutti hin dhaabbatu.

“Amalli mootummaa garboomsaa yeroo kufaatiin isaa gahu gochaa hummata fayyaalessa irratti raawwachuub beekama,” kan jedhe ibsi kun, ummati keenyas gochaa diinaa kana gaddaan otuu hin ta’uun qooda fudhannaadhaan akka birmatu yaadachiisee jira.

Gita Bittuuf Ulee Ta’anii Lammii Ofii Reebuun Dhaabbatu Qaba

(Qunnamtii Oduu Qeerroo, Finfinnee, Ebla 20, 2011) “Oromoo alagaaf ulee ta’ee Oromootti duulee fi Oromoota Oromoof jecha lubbuu isaanii wareegan kaasuun kan barbaachiseef ilmaan Oromoo yeroo ammaa humna tikaa, poolisaa fi raayyaa loltuu Wayyaanee keessa jiran seenaa dabre kana irraa maal irraa baratu? gaaffii jedhuuf deebii argamsiisuufi.

Yeroo ammaa kana ilmaan Oromoo bittaa gabrummaan haa gahu jechuun fincila diddaa gabrummaa golee Oromiyaa hunda keessatti adeemsisaa jiran. Maarree har’as “harki harka nyaachun” itti fufa moo wal nyaachuun hafee waliif hirkoo taana? Har’as akkuma kaleessaa obboleewwan keenya ajjeesnee haraamofnaa? moo gootummaa fi ogummaa qabnu  mirga saba keenyaa argamsiisuu irra  oolchina? Gaaffiilleen kun ilmaan oromoo sirna kana tajaajilaa jiraniin deebii argatuu qaba.”

Waamicha Ilmaan oromoo Humna Polisaa, Tikaa fi Waraanaa keessa jiraniif Qeerroo irraa kenname:

Waamicha Qeerroo Polisa oromoo tahaniif

የህዝባዊ አብዮት ጥሪ

Ka'i Qeerroo

በኢትዮጵያ ላይ የተጫነው ግፈኛና ዘረኛ አገዛዝ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከኢትዮጵያዊያን ትከሻ ላይ ተሽቀንጥሮ ይውድቅ ዘንድ ግፊቱና ህዝብንም ለዚሁ ትግል የማያነሳሳ ጥሪ መቅረቡ ተጡዋጡፎ እንደሚገኝ ተገልጹአል::

በኦሮሚያ የተበተኑ ጥሪ ወረቀቶች ህዝብ ለነጻነቱ ሲል ወያኔ እያደረሰ ያለውን የጥፋት ተልዕኮ ለማስቆም ሆ ብሎ መነሳት ያለበት ጊዜው አሁን መሆኑን የሚያመለክት ነው ።

Labsa Qeerroo- የህዝባዊ አብዮት ጥሪ

የወያኔ የግፍ አገዛዝ ነባር አባላቱን በማራገፍ በአዲስ መልሶ በማደራጀት ላይ ነው

(የቀሮ ዜና ምንጭ /ፊንፍነ/ ሚያዝያ 18/2011) ዘረኛውና አምባገነኑ የወያኔ አገዛዝ በመላ ኢትዮጵያ የሚገኙ አባሎቹን የየመልሶ ማደራጀትና የማጠናከር ሥራውን አቀላጥፎ መቀጠል እንዳለበት ከበላይ አካል ትዕዛዝ መተላለፉን ኢህአዴግ ጽ/ቤት የሚገኙ የዜና ምንጮቻችን አስታወቁ፡፡

የዘረኛውና አምባገነኑ የወያኔ ኢህአዴግ አገዛዝ የመልሶ ማደራጀትና ቀደም ሲል የነበረውን መዋቅር የማጠናከር ሥራው በስፋት የሚካሄድባቸው መዋቅሮች በእናት ድርጅቶች (የየአካባቢው ነዋሪዎች) በሴቶች ሊግ፣ በወጣት ሊግ፣ በመንግሥታው ተቋማት- የቢሮ አደረጃጀት እና በመምህራንና ተማሪዎች አደረጃጀት ላይ ያተኩራል ያሉን የዜና ምንጮቻችን በዕድር ምክር ቤት ፎረም እና የልማት ጣቢያዎችም ላይ አዲስ ተዘዋዋሪ መዋቅር ይዘረጋል ብለውናል፡፡

እንደ ምንጮቻችን ገለጻ ይህ የመልሶ አደረጃጀት ያስፈለገበት ሁኔታ የተዳከመውን፣ የተሰላቸውንና በሙስና የተዘፈቀውን የኢህአዴግ ፓርቲ አመራር አባላትና ተራ አባላት በማራገፍ በምትኩ አዳዲስ አባላትን በማፍራትና በኢህአዴግ ፕሮግራም “በማጥለቅ” የማስፈጸም አቅምን ማጎልበትና  የወያኔ አገዛዝ  ዕቅድን በመተግበር የህብረተሰቡን ይሁንታ ማግኘት ነው፡፡

በዚህ የፓርቲ አባላት የመልሶ ማደራጀትና የማጠናከር ሂደት በርካታ የኢህአዴግ የአመራር አባላት ከፓርቲው የሚራገፉ ሲሆን፣ በምትካቸውም አዳዲስ የወያኔ አባላትን ወደ አመራር ደረጃ ከፍ በማድረግ እነርሱም በሂደት ሌሎች አዳዲስ አባላትን ለፓርቲው እንዲመለምሉ ሥልጠናዎች ይሰጣቸዋል ሲሉ ምንጮቻችን ገልጸውልናል፡፡

የሕዝብ ኃይል ያሸንፋል!

Waraqaan Diddaa Facaasamaa Jira;Wayyaaneenis Hidhaa Babal’iste!

(Qunnamtii Oduu Qeerroo, Finfinnee, Ebla 18, 2011) Hidhaa fi ukkaamsaan barattoota Oromoo irratti eegale, gara kaabinee bulchiinsa OPDO keessattis babal’ataa jira. Qeerroon hidhaa fi ukkaamsaa wayyaanee ciciranii gara injifannootti ce’uuf jabaatanii akka hojjatan illee gaafatame.

Oduu damee qunnamtii Qeerroo irraa nu gahaa jiru akka ibsutti, yeroo ammaa kanatti kaabineen bulchiinsa Harargee Dhiyaa akka jiranitti hidhaatti kan darbaman yoo ta’u, Goree fi Shaashamannee keessattis qorannoo booda qondaaltota OPDO akka hidhan beekamee jira. Hidhaan kun akkasumas barattoota oromoo qaroo fi jajjaboo ta’an irratti xiyyeeffatee babal’achaa jira.

Oduu godinaalee Oromiyaa mara keessa nu gahaa jiru irraa akka hubatamaa jirutti, wayyaaneen gooxii irraa haga naannootti qorannoo fi gimgamaa dhimma tikaa fi nageenyaa irratti xiyyeeffate gochaa jirti.

Haala kanaan dargaggooti akka fincila hin kaafneef dursanii miseensa OPDO/EPRDF akka ta’anii caasaa dadala xixxiqqoo jalatti liqii akka fudhatan sossobaa jirti.

Yeroodhuma kanatti ummati ijoollee isaa diddaa fi fincila kamirraayyuo akka ittisaniif maatii ijoolleef akeekkachiisti kennaumus, warri ijoollee immoo “mootummaan kan kabajamu yoo lammiin itti amanee dha; mootummaan lammiidhaan se’atamee fi jibbame dheekkamsa maatiin eegamuu hindanda’u,” jedhanii humnoota tikaa fi basaasa wayyaanee qaanessaa jiru.

Dargaggooti gama isaaniitii, “sossobbaan diinaaf hin bullu!” jedhanii walijaaruu fi dhaamsa qeerroo kan diddaa ummataa labsu waliif baay’isaa fi tamsaasaa jiru.

“Bilisummaa fi dimokiraasiin bakka hin jirretti, guddinni jiraachuu hin danda’u,” kan jedhan Qeerrooleen Oromiyaa keessaa sossobbaadhaan dhimma nagaa fi bilisummaa dabarsinee hin kenninu; dhumaatiin abbootii irreetti gduunfaa gochuu qabna,” jechuun diddaa fi fincila ummataa kaasuuf hojii isaanii jabeessanii itti fufaa jiru.

Kun kanaan otuu jiruu, barattoota Oromoo hidhuu fi hiraarsuun amma illee jabaatee itti fufee jira; barattooti Yunivarsitii adda addaa keessa baratanis to’annaa fi hordoffii jjaboo keessatti argamu.

Barattoota Ebla 15, 2011 hidhaman keessaa, Barataa Dani’el Tarreessaa Shonee, bakka dhalootaa Gedoo kan ta’e,Yunivarsitii Finfinnee, mummee Socieology kan barataa jiru, waggaa 1ffaa ,dormii isaa D-Block kan ture,humnoota tikaa mootummaa wayyaanetiin qabamee bakka hin beekamnetti geeffamee jira.

Akkasumas, Barataa Sanbataa Damee, yuunivarsitii Wallaggaa irraa qabamee bakka buuteen isaa akka dhabame qunnamtiin qeerroo gabaasee jira.

Hidhaa fi ukkaamsaan ilmaan Oromoo irratti jabaatus, diddaa fi fincilli ummataa bifa kamiinuu jabaatee kan itti fufu ta’uu dameen qunnamtii Qeerroo dhaamsa dabarsee jira. Qeeroon akkuma duratti tooftaa fi tarsimoo isaanii jijjiiraa bara aangoo wayyaaneetti  dhumaatii akka tolchan qunnamtiin qeerroo dabalee hubachiisee jira.

INJIFANNOO!!

Diddaan Barattootaa gara Raayyaa Waraanaatti Ce’e!

(Qunnamtii Oduu Qeerroo, Finfinnee, Ebla 18/2011) Diddaab abarattootaan eegalame gara ummataa gahuu bira darbee raayyyaa ittisa biyyaa keessatti dhalachuu isaa oduun damee qunnamtii Qeerroo humna ittisa biyyaa irraa nu gahe addeesse.

Oduun humna raayyaa wayyaanee keessaa nu gahe akka hubachiisutti, wayyaanoti ummata shakkuu fi sadaachuu irraa kan ka’e humna waraanaa fi ummata addaan baasuuf shira adda addaa xaxaa jira.

Akka tarsimoottis, raayyaan ittisaa ilaalcha siyaasaa irraa qulqullaa’uu qaba aguuggii jedhuun qorannaan akka humna ittisaa sadarkaa sadarkaa addaa addaa keessatti godhamuuf akeekamee jira.

Akka kanaan gidduu kana qorannaan humna tikaa fi ittisaa keessatti dhoksaan erga godhamee booda qorannaan kun qondaaltota waraanaa dhaloota saboota biroo kan ta’an kan akka Oromoo, Ogaadeen, Amaaharaa fi kanneen cunqurfamoo irraatti jabinaan akka gaggeeffame ajajni darbee jira.

Qorannoo kun immoo humna ittisaa keessatti walshakkii duraan ture babal’isuu bira darbee, yeroo ammaa kana kanneen qondaalummaa qaban akka biyya fincilan kakaasee jira.

Odeessa boodana nu gaheenis, guyyoota lamaan kana keessa qondalotaa fi waraana Itophiyaa karaa Kibbaa jiran keessaa humni guddaan mootummaa Keeniyaatti harka kennatanii jiru.

Humna Waraana  mootummaa Keenyatti harka  kennatan keessattis qondaaloti olaanoo sadii, Shalaqaa Alamuu Namarraa, Kolonel Hailemariam Kumsaa Waqayyoo fi Kolonel Gammachuu Kabadaa Furgasa yoo ta’an humni waraanaa 50-60 gahu  waliin akka harka kennate beekmee jira.

Sababaan himame kanaan mootummaan Itophiyaa yeroo ammaa human waraanaa keessaa kanneen saboota biroo ta’an irratti basaasota ramadee eegaa fi to’annaa gochaa akka jiru beekameera. Yeroo ammaa kanas kellaawwan gara Mooyyaleetti nama geessan hedduu eegamaa jiru; karaa Sudaan illee namoota bahuuf yaalan qabanii deebisuutti akka jiran beekamee jira.

Ilmaan Oromoo Mana Hidhaa Qaallitti Keessaa Dhabaman!

(Qunnamtii Oduu Qeerroo, Finfinnee, Ebla 18,2011) Diddaa fi fincila ummataa biyyatti keessatti mandi’aa jiruun kan baaragde Wayyaaneen hidhamtoota siyaasaa illee gara dabarsuutti akka jirtu beekame.

Maddi qunnamtii Oduu Qeerroo akka mirkaneeffatetti, hidhamuu fi butamuu barattoota Oromoo irratti baatii kana keessa eegalameen kan walqabate, kanneen kanaan dura Oromummaa fi ilaalcha siyaasaa isaaniin hidhamanii mana hidhaa Qaallittii keessatti gidirfamaa jiran illee ukkaamsamanii bakka buuteen isaanii dhabamee jira.

Akka kanaan, Injiner Mesfin Abebe/Rasoo Abdisaa fi Tasfaahun Camadaa/Barii Mana hidhaa Qaallitti keessaa bakka buuteen isaanii dhabamuun beekamee jira. Akka qunnamtiin oduu Qeerroo qulqulleefatetti, ilmaan Oromoo kunneen sababa hin beekamneef  kutaa hidhaa keessa jiran keessaa gaafa 04/04/2011 (halkan Dilbataa Wixatatti barihu) hidhattoota wayyaaneen ija fi harki isaanii hidhamee bakka buuteen isaanii wallaalameera.

Injinarooti ilmaan Oromoo kunneen Ebla bara 2007, keessa mootummaa Kenyaatiin Nirobi irraa ukkamfamanii fi gidiraa guddaa irratti gaggeeffamaa turee booda Wayyaaneetti dabarfamanii kennaman.

Akkaataa fi Sababa itti qabaman kan seenaan of dura kan baasu ta’us, erga harka tika Keeniyaa galanii irraa kaasee hiraarii fi gidiraa hedduu fi guddaa irra gahee booda gaafa May 12, 2007 halkan keessaa sa’aa 2:00tti humnaan ukkaamfamuun harka fi iji isaanii hidhamee Wayyaaneetti dabarfamanii kennaman.

Erga wayyaaneetti dabarfamanii kennamanii yeroo waggaa tokkoo fi ji’a sadiif otoo aduu, ija firaa fi hiriyyaa hin argiin qoratnoon hamaa irratti gaggeeffame booda gara mana hidhaa qaallittiitti dabarfaman.

Erga qaallittiiti dabarfamaniis yakki dharaa tolfameefi dhadhachi fakii manni murtii wayyaaneetti deddiibihaa turanii; ragaa qabatamaa tokkoon alatti, badii isaan hin dalagnetti yakkamuun gaafa Caamsaa 31, bara 2010; Injiner Mesfen Ababaa/Raasoo irratti du’ti yeroo muramu Injiner Tasfahun Camadaa irratti ammoo hidhaa umurii guutuu dabarfame.

Ilmaan Oromoo saba fi biyya isaaniif dhama’aa turanii fi of durallee waan guddaa dalaguu dandahan, sababa ilaalcha siyaasaa isaaniif qofa ijii fi harki isaanii hidhamee murtiin dabaa irratti darbee ture xiqqaate jedhanii hardhas ilmaan Oromoo kana ijaa fi harka hidhanii mana hidhaa keessaa ukkaamsuun gabaafame!

Sabboontoti ilmaan Oromoo dhimma kana hordofaa jiran sababa dhimma kanaaf kaahan yoo jiraate tokkoffaan wayyaanooti shiraa fi yakka kijibaan murtii du’aa fi umurii guutuu irratti dabarsan raggaasifatuuf shiraa jiran yeroo jedhan kan lammaffaa ammoo imaammati wayyaanee Oromoo qaamaan qofaa hidhuun gahaa miti jedhu hojiitti hiikaa jirti jedhu. Wayyaanooti Oromoo qaamaan qofaa hidhuu otoo hin taane haamlee isaas cabsamuun barbaachisaa dha jedhanii waan amananiif ilmaan Oromoo kana qaamaan isaan hidhuun garaa isaan gahuu dadhabee haamlee ilmaan cabsuuf hiraarsaa jiran jedhu.  

Kanaaf yakka mirga dhala namaa irratti dalagamaa jiru kana warri mirga dhala namaaf falman kan akka human right watch, amnesty international, red cross, Oromo Support Group fi kan biroos dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofuun hiraarfamuu fi dhabama lubbuu ilmaan Oromoo kanaa oolchan dhiibbaa godhan sabbontoti Oromoo dhaamsa jabaa dabarsaa jiru.

በኦሮሚያ የህዝባዊ አብዮት ጥሪ ወረቀቶች መበተናቸው ቀጥሉአል

በኢትዮጵያ ላይ የተጫነው ግፈኛና ዘረኛ አገዛዝ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከኢትዮጵያዊያን ትከሻ ላይ ተሽቀንጥሮ ይውድቅ ዘንድ ግፊቱና ህዝብንም ለዚሁ ትግል የማያነሳሳ ጥሪ መቅረቡ ተጡዋጡፎ እንደሚገኝ ተገልጹአል::

በአዲስ አበባና በሌሎች የኦሮሚያ ዋና ከተሞች የተበተኑ ጥሪ ወረቀቶች ህዝብ ለነጻነቱ ሲል ወያኔ እያደረሰ ያለውን የጥፋት ተልዕኮ ለማስቆም ሆ ብሎ መነሳት ያለበት ጊዜው አሁን መሆኑን የሚያመለክት ነው ተብሎአል።

ከተበተኑት ጽሁፎች ውስጥ አባይ ወንዝን በላያችን ላይ ያለውን የአምባገነንነት ቀምበር ካስወገድን በሁአላ እንሰራዋለን የሚል እንደሚገኝበት ተገልጹአል::

ከበርካታ ቀናት በፊት በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የተለያዩ ቀስቃሽ ወረቀቶች በየግድግዳው እንደሚለጠፉና ሲበተኑም እንደነበር በተደጋጋሚ የተዘገበ ሲሆን ሰሞኑን ደግሞ በቃ የሚሉ ጽሁፎ በየመንገዱ ተበትነው እንደሚገኙ ተገልጹአል::

ዘረኛውና አምባገነኑ የወያኔ አገዛዝ በተለይም የሰሜን አፍሪቃው ህዝባዊ አብዮት ከተቀሰቀሰ ወዲህ በሃገር ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ እጂግ እያስፈራውና እያስጨነቀው እንደመጣ ሲዘገብ ከዚህ ጭንቀት መውጫ መንገድ አድርጎ እየወሰደ ያለው ርምጃም ንጹሃን ዜጎችን በጂምላ ወደ እስር ቤት ማጎር እንደሆነ በርካታ የዜና አውታሮች የዘገቡት መሆኑ ይታወቃል::

ባለፈው አንድ ወር ውስጥ የመለስ ዜናዊ ዘረኛ አገዛዝ በጅምላ ካሰራቸው እና ለጊዜው ቁጥራቸው ከታወቁት 200 በላይ የኦሮሞ እስረኞች ውስጥ አንድ መቶ ሃያ አንዶቹ በሽብርተኝነት ክስ ሊመሰረትባቸው እንደሆነ መለስ ዜናዊ መጋቢት 27 በራሱ አምሳል ጠፍጥፎ ለሰራው ፓርላማ ተብዬ ሸንጎ ንግግር ባደረገበት ወቅት በሰላማዊ ትግል የፖለቲካ አላማቸውን እውን ማድረግ እንችላለን ብለው በይፋ የሚንቀሳቀሱትን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ለማስፈራራት በግፍ የታሰሩት አባላቶቻቸው ሽብር ለማካሄድ የሚንቀሳቀሱ ናቸው በማለት እንደወነጀላቸው ይታወቃል።

በራሪ ወረቀት በከተማ ውስጥ የመበተኑ ሥራ ተፋፉሞ በመቀጠል ሰሞኑን በአዲስ አበባ፤ በአዋሳ፤ በኮምቦልቻ፤ በአርባምንጭ፤ በደሴ፤ በድሬደዋ እና ሌሎች ከተሞች እየተበተነ እንደሆነ ለማረጋገጥ ተችሎአል።ከስድስት ኪሎ ወደ ጊዮርጊስ በሚወስደው መንገድ ላይ በሚገኘው የሃብተ ጊዮርጊስ ድልድይ (አፍንጮ በር ድልድይ) ላይ ሞት ለወያኔ የሚል ጽሁፍ በትላልቅ ፊደላት ተጽፈው እንደነበር ይታወሳል ፣፡

የወያኔ አገዛዝ ፍርሃቱ ከቁጥጥሩ ውጭ እየወጣ ነው

የወያኔ አገዛዝ በአዲስ አበባና በዋና ዋና የክልል ከተሞች የደህንነትና የጸጥታ ጉዳይ አሳሳቢነትን አስመልክቶ ሕዝባዊ ስብሰባ መደረጉ የተገለጸ ሲሆን፤ የዘረኛው አምባገነን አገዛዝ ባለስልጣናትና ሆድ አደሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ወጣቶች የሚመሩት ሕዝባዊ ንቅናቄ እንዳይከሰት ሰግተዋል ፡፡

የደህንነትና የጸጥታ ጉዳይ አሳሳቢነትን አስመልክቶ የተካሂደው ሕዝባዊ ስብሰባ የወጣት ማህበራትን፣ የሴቶች ሊግን፣ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችንና የመንግሥት ሠራተኞችን ለይቶ የጠራ ሲሆን የዘረኛው አገዛዝ ከፍተኛ አመራሮች ስብሰባውን ስብሰባዎቹን መምራታቸው ተገልጹአል::

የስብሰባው አጀንዳዎች የአካባቢና የሀገር ልማት ቁርኝት፣ የሀገርን ልማት የሚያደናቅፉ የደህንነትና የጸጥታ ጉዳዮች፣ ለወጣቶች የብድር መስፈርትና አቅርቦት፣ ወቅታዊ የዓለም ሁኔታና የኢትዮጵያ አጠቃላይ ዕድገት የሚሉ ርዕሰ ጉዳዮች ይገኙበታል በማለት ምንጮቻችን ገልጹአል፡፡

በስብሰባው ላይ የተሳተፉት ወጣቶች ከንቁ የኢህአዴግ ፓርቲ አባላትና ካድሬዎች ጋር በአንድነት በመጠርነፍ በቅርብ ጊዜያት ውስጥ በአካባቢ ልማትና የጸጥታ ጉዳዮች ላይ ተጠሪ ሆነው እንዲንቀሳቀሱና እንዲሰሩ እየተደረገ ሲሆን ይህም በምሥራቅ አፍሪካና በመካከለኛው ምሥራቅ የዓረብ አገራት ላይ የተከሰተውን ዓይነት ሕዝባዊ መነቃቃት በኢትዮጵያም እንዳይከሰት ለመከላከል ያስችላሉ ከተባሉ ልዩ ልዩ ስትራቴጂዎች ውስጥ አንዱ ነው።

ዘረኛውና አምባገነኑ የወያኔ አገዛዝ በተለይም የሰሜን አፍሪቃው ህዝባዊ አብዮት ከተቀሰቀሰ ወዲህ በሃገር ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ እጂግ እያስፈራውና እያስጨነቀው እንደመጣ ሲዘገብ ከዚህ ጭንቀት መውጫ መንገድ አድርጎ እየወሰደ ያለው ርምጃም ንጹሃን ዜጎችን በጂምላ ወደ እስር ቤት ማጎር እንደሆነ በርካታ የዜና አውታሮች የዘገቡት መሆኑ ይታወቃል::

ከስድስት ኪሎ ወደ ጊዮርጊስ በሚወስደው መንገድ ላይ በሚገኘው የሃብተ ጊዮርጊስ ድልድይ (አፍንጮ በር ድልድይ) ላይ ሞት ለወያኔ የሚል ጽሁፍ በትላልቅ ፊደላት ተጽፈው ነበር ፣፡ በራሪ ወረቀት በከተማ ውስጥ የመበተኑ ሥራ ተፋፉሞ በመቀጠል ሰሞኑን በመርካቶ ውስጥ እየተበተነ እንደሆነ ለማረጋገጥ ተችሎአል።