Adeemsi Qabsoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo Adeemsa Qabsoo Jaarraa 21ffaati (Kan dabreerraa kan itti fufe)

Aside

Waxabajjii 29,2015 Finfinnee

barruuHariiroo Jorgoo – Qeerroo Bilisummaa Oromoo – Oromiyaa!

Lafa kana kan uume Waaqa yoo ta’ellee, lafa Oromiyaa kana irratti eenyuuyyuu dura kan uumame Oromoo waan ta’eef, lafti kun kennaa Waaqni Oromoof kennedha. Kanaaf lafti kun kan Oromooti! Akkasumatti Waaqxi ardiilee kaanittis biyyoota hundatti uummata uumeera. Biyyootni kunneen lafa Waaqxi isaaniif kenne seera ittiin tikfatan niqaban.  Lafti uumaa waaqaa ta’us, abbaan arge akkuma arge utaalee biyya namaatti hin seenu.

Kankeenya garuu lafuma keenya irratti; biyya abbaa keenyaa irratti kan silaa warra kaan gabbarsiisnee of jalatti seera keenya keessatti bulchuu malletti nuti halagaa biyya keenya seeraa ala humnaan nudhaaltee koloneeffatte gabbarree bulaa jirra.  Yeroo har’aa biyyattii kana irratti kan gibira ol aanaa kaffallu Oromoodha. Kan vaatiifi taaksii kkf biyyattiif galchu Oromoodha. Sharafa biyya alaatiis kan argamsiisu qabeenyaa Oromoofi Oromiyaati! Albuuda Oromoof Oromiyaa kanneen akka warqee Shaakkisoo,pilaatiniyeemii Yuubdoo, Oppaalota Harargeefi godinaalee hedduu saamanii gurgurachaa jiru.

Bunaafi jimaa gogaa beeyladaa, oomishoonni qibaa kanneen akka nuugii, salixaafi suufii kkf Oromiyaarraa maddan. Lafeen dugdaa dinagdeefii jiruu biyyattii kanaa Oromoofi  :- Adeemsi Qabsoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo Adeemsa Qabsoo jaarraa 21ffaati

Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa(RSQWO)

Aside

Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa  Ebla 13, 2015 jalqabee karaa marsariit http://www.independentoromia.org/ darbaa jiru dhgeessanii jirachuun keessan ni mala. Radiyoo kana yeroo dhihoo keessatti “short wave” dhaan Oromiyaatti tamsaasuuf qophiinsa xumuramee jira.

Akeeknii Raadiyoo Sagalee Qabsoo Walabummaa Oromiyaa (RSQWO) kaayyoo qabsoo walabummaa Oromiyaa kan biyya walaba fii  uummata bilisa ta’ee argamsiisuuf jedu  jajjabeessuuf carraaquu dha.

Sabbonumma Oromoo kunuunsuu, guddina inni argsiisa jiru jajjabeessu, caalatti, tokkummaa sochii saboontoota Oromoo, warra  Oromiyaa  walaboomsuuf hojettan haaroomsuu fii cimsuun akkeekasa keessa isa isa duraa ti.. Akeeka raadioo kanaas e-mail kanatti uddellee erginee jirra.

Yoo raadiyoo kana amma ammatii hindhgeenyee ta’ee http://www.independentoromia.org/ dhaquun sagalee addaa (unique) ta’ee kana akka caqafatan kabajsan isin afeera.

Qopheessitoota RSWO.

Godina Wallaggaa Aanaa Waamaa Hagaloo Irraa Hojjettooti 18 Filmaata Filuu Waakkattan Sababaa Jedhuun Hojii Irraa Arihamuu Qeerroon Gabaase.

Aside

Waxabajjii 29,2015 Gabaasa Qeerroo Qassoo
election_tplf_styleGodina Wallaggaa Aanaa Waamaa Hagaluu jedhamu keessaa filmaata filuu diddaan sababaa jedhuun ilmaan Oromoo hojjettooti  mootummaa kudha saddeet hojiirraa ari’aman.
Hojjettooti kun badii tokko malee filmaata mootummaa Wayyaanee filuu diddanii fi fimaatas kan filuu waakkattan sababaa ilaalchi keessan ABO ta’eef maqaa jedhuun yoo ta’u gariin isaaniimmoo filmaata kun kijiba mootummaa Wayyaanee hin filiina jettanii uumata ilaalcha ABO qaban nurratti kaftan kun ammo misaansa ABO waan taataniif filmaata utuu hin filatin haftani jedhamuun hojiirraa kan ari’aman yoo ta’u miindaa ji’a kana dhorkatamuu isaaniitiinis keessaayyuu dargaggoonni reef maatiirra adda ba’anii ramadaman rakkoo humnaa olii keessa bu’uu gabaasi Qeerroo Qassoorra nugahe addeessera
Namoota ari’aman keessaa:-

 1. Kiisaa Addunyaa, Waajjira albuudaafi Inerjii irraa
 2. Dargaggoo Warqinaa w/ra Qonnaa irraa
 3. Dassuu. Waajjira Qonnaa irraa
 4. Tamasgeen w/ra hojii gamtaa irraa
 5. Durbee Tigist. w/ra dhimma lafaarraa
  kanneen jedhaman keessatti argamu.

Guyyaa Eebba Barattoota Yuuniverstii Wallaggaa FDG Ka’uun Siidaan Aksum Galma Mooraa Y.Wallaggaa Keessaatti Fannifame Gutummaatti Cirame. Dr,Kabajaa Abbaa Duulaa Gammadaaf Kennames Mormii Guddaan Dura Dhaabbatame.

Aside

Gabaasa Qeerroo Y.Wallaggaa Waxabajjii 29,215

DiddaaYuunibarsiitii Wallaggaatti eebba barattoota gaggeeffame irratti mootummaan Wayyaanee waraana humnaa olii magaalaa fi mooraa Yuunibarsiitii marsuun eebba barattoota utuu hin ta’iin eebba waraanaa fakkeessee jira. Magaalaan Neqemtee guutummaa torbee kanaa raafamaa fi sakkatta’insa guddaa keessa kan turte caalmatti immoo guyyaa eebba barattoota sochiin uummataa waan Wayyaanee yaaddesseef humna waraanaa guddaan eegichi jabaatee itti fufe .

Addatti immoo fakkii siidaa Aksum gootota barattoota Oromoon cicciramuu fi yeroo Dr kabajaa Abbaa Duulaa Gammadaaf kennametti sagaleen mormii dhageesifamuun ittumaa mootummaa Wayyaanee kan yaaddeesse ta’uu madden Qeerroo Bilisummaa Oromoo gabaasan. Dr kabajaa Abbaa Duulaa Gammadaaf kennamee kun gatii ijoollee Oromoo dhiiga dhangalaasise, gatii Oromiyaa dabarsee gurguraa jiruu, gatii Oromoo
mirga abbaa biyyummaa dhabsiise, gatii ilmaan Oromoo jumlaan hiisise fi gatii master planii Finfinnee Wayyaanee waliin qindeessaniif kan kennameef ta’uu irraan barattootni fi uummatni sagalee mormii iyyuu fi abbaan duulaa gantuu, hattuu fi abbaa irreedha jedhu dhageesisan.
Haala kanaan wal qabatee hanga guyyaa har’aatti magaalaan Neqemtee fi Yuunibarsiitiin Wallaggaa humna waraanaan eegamaa jiraachuutu ibsame. Uummatni maatiin barattoota ijoollee keenya moo waraana eebisiisuu dhufne jechuun utuu dheekkamuu kan galaan ta’uun ibsame.
Goototni Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Wallaggaa ‘’Nuti kan barannuu uummata keenyaaf, kan jiraannuus uummata keenyaaf, kan hojjetnuu uummata keenyaaf addatti qabsoo bilisummaa Oromoo haal duree tokko malee kan finiinsinu ta’a, hanga Oromiyaan Bilisoomstee Uummatni Oromoo biyya abbaa isaa irratti mirgi isaa kabajamuufi ofiin of bulchinutti qabsoon haala fedheen iyyuu itti fufa’’ jechuun jechuun
dhaamsa isaanii uummataaf dabarsan.

Walumaa galatti haaluma FDG ka’een wal qabatee barattooti Nursing baratan 11 fi puplic administration 4 sababa hin beekamneef eebbarra dhorkamaniiru.

Mootummaan Wayyaanee EPRDF Warreen Hoggantoota Boordii Filannoo Sobaaf Haala Mijeessaa Turan Aangawoota Anaa Fi Godinaalee Taasisee Isaan Muuduuf Jedhcha Walgahii Magaalaa Jimmaatti Yaamaa Jira.

Aside

Waxabajjii 29,2015 Jimmaa

OPDO.jpg saamtuuGuyyaa har’aa kana hoggantootni boordii filannoo Aanotaa fi Godinaalee Lixa Oromiyaa:Godina Bahaa Wallaggaa, Lixaa Wallaggaa, Qeellam Wallaaggaa, Iluu Abbaa Booraa fi Jimma irraa magaalaa Jimmatti walga’ii waamuun badhaasa sagalee uummataa dura dhaabbatanii fi ukkamsaniif kennuufiif kan jiruu fi leenjii dabbalummaa kennuufiif kan jiru ta’ee dabballootaa kanas hogantoota godinaa fi aanaalee taasisuun akka muuduuf karoorfatee jiru Qeerroon gabaasa argateen saaxilee jira.

Mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF/n Aangoo afaan qawwee fi waraanaan dhuunfatee jiruu , dimookiraasiitti fakkeessuuf filannoo marsaa 5ffaa gaggeesseen uummata hidhaa, ajjeesaa, qe’ee fi qabeenyaa irraa buqqisa kan as ga’ee kun filannoo waliin dha’aa fi sobaa barana gaggeessee kanaa haalduree tokko malee akka dabballee olaanaa mootummaatti kan sagalee uummataa ukkamsaa ture fi mootummaan Wayyaanee olaantummaa abbaa irrummaa isaa akka mirkaneeffatuuf haala mijeessaa kanneen turan keessa tokko kan ta’ee maqaaf waajjira boordii filannoo biyyooleessaa, naannoo fi kanneen aanotaa garaagaraa irra jiran ta’uun haqa qabatamaa eenyumtii iyyuu haaluu hin dandeenye ta’uun beekamera. Mootummaan Wayyaanees olmaa dabballoota boordii filannoo sobaa isaa kanaaf bakka kennuun kanarraa hojii abbaa irrummaa baatanii deemuu akka danda’anitti aangessuuf kan kan karoorfate ta’uun saaxilame.

Maddeen Qeerroo Bilisummaa Oromoo adeemsa Wayyaanee kana jala bu’uun akka nuuf saaxilaa jiranitti Mootummaan Wayyaanee guyyoota sadii fuldura irraa eegalee Akka guutummaa Oromiyaatti koree boordii filannoo aanaa keessatti warraa amanamoo ta’anii fi ergama diinummaa Wayyaanee EPRDF hojiitti hiikuuf kanneen duubatti hin deebine keessa namoota lama lama filatee Godina Jimmaa Xoollaa’ii mooraa Leenjii
waraanaa keessaatti galchuun leenjii basaastummaa fi dabballummaa kennaafii kan jiruu yoo ta’uu namootni kun akkuma achii ba’aniin Aanaa irratti ramadamuun uummata basaasuuf kanneen qophii gochaa jiran ta’uun beekamee , Qeerroon Bilisummaa Oromoo dabballoota kana jala bu’uun maqaa isaanii waliin kan uummataaf saaxiluu fi akeekaa diinummaa qabatanii jiran kan fashaleessuu ta’uu beeksise.

Ethiopian Election 2015: Is Democracy Prosperous or Destitute?

Aside

HRLHA Press Release

June 28, 2015 Public, For Immediate Release

HRLHAEthiopia holds general elections every five years; the most recent one was held on May 24, 2015. The ruling TPLF/EPRDF party, which has been in power for the past twenty-four years, officially announced on this past Monday, June 22, 2015 that the government and its allies ((political organizations created by EPRDF) won a landslide victory in the country’s parliamentary elections. In the announcement, the ruling party proudly declared itself, not just the winner, but that it was also more victorious than ever before by taking all seats in both the federal and regional parliaments with its allies. In the months and weeks leading to the elections, under very restrictive conditions and in some places even where detentions were common, campaigns by the opposition parties were very intense, and the public response in support of the parties was far beyond expectations. Read More:- June 28, HRLHA PR – Elections 2015

Godina Kibba Lixa Shaggar Aanaa Ammayyaa Keessatti Jiraatoti Sirna Abbaa Irree Wayyaanee Morman Hidhaman.

Aside

Waxabajjii 29,015 Ammayya

Godina Kibba Lixa Shaggar Aanaa Ammayyaa keessatti saboontonni ilmaan Oromoo saamicha mootummaan sagalee ummataa gaggeesse irratti mormii dhaggeessisuuf ufata gaddaa uffachuun yeroo mormii isaanii ibsatanii ka’anitti mootummaan abbaa irree gufachiisuf qabsaa’a ilma Oromoo kan ta’e Obboo Daamana (Yoom) Himanuu Tooba gaafa guyyaa 26/6/2015 halkan keessa sa’aa 4:00tti mana inni jiraatu baasun Waajjira Poolisii Aanaa Ammayyaa keessatti hiriira situ qindeesse jechuun itti roorisaa jiru. Qabsaa’a kun Part MADRAK’f taajabaa ta’ee achuma Magaalaa Gindootti yeroo ta’eetti yeroo samicha sagalee gaggeessuf yaalanitti dhorkuuf yeroo yaalu reebbicha irratti taasifamuu jira.  Sa’uma sana waraanan yeroo qabsiisuuf yaalanitti hirkaa cabsee baduu ni yaadatama.

Qeerroon Bilisummaa Yuuniversitii Jimmaa Eebba Eebbifamtoota Barattoota Oromoo Ilaalchisuun Qophii Addaa Marsaa 2ffaa Taasisan.

Aside

Torture Survivor Feyera Sobokssa Testifies at US Congress

Aside

June 27, 2015 Human Rights

Briefing for the International Day in Support of Victims of Torture

Happened at the US Congress Building on June 25, 2015

Happened on June 25, 2015 at the US Congress Building, from left Ms. Andrea, Feyera . “All human beings are born free and equal in dignity and rights.” ~ Universal Declaration of Human Rights. I would like to thank all of you who helped us to give our testimony at the Tom Lantos Human Rights Commission.

http://www.Ayyaantuu.net

Barsiisotni Oromoo 8tti Koolleejjii Teekinikaa fi Ogummaa Naqamtee Irraa Oromummaan Yakkamuun Hidhatti darbaman. Waraanni Wayyaanees Hedduminaan Naannoo Naqamtee Qubatee Uummata Nagaa Goolaa Jira.

Aside

Waxabajjii 26,2015 Naqamte

oromo in ethio  ‘’Waraabessii waan halkan godhee waan beekuuf guyyaa hin adeemu’’ jedhama mitiree mootummaan Wayyaanee yakkaa garaa jabeenyaan guutamee fi diinummaa guddaa uummata Oromoo irraa qabu kan argisiisuun uummata Oromoo jumlaan ajjeesaa , mirga abbaa biyyummaa mulqee angoo dhabsiisee Oromoo jumlaan hidhee yakka daangaa hin qabne waan raawwachaa jiruuf sochii diddaa uummata Oromoo fi FDG yeroo irraa gara yerootti Qeerroon gaggeessa jiruu irraa of shakkee halkanii guyyaa waraanaa of harkaa qabutti dhimma ba’uun uummata doorsisuun guyyuu sochii uummataa barraagaa kan jiruu yeroo amma kanatti diddaa uummataa jabaachaa jiruu fi uummaata Oromoo ariin guutamee jiruu irraa sodaan guddaan waan isaa qabeef humna waraanaa isaa hedduminaan magaalaa Naqamtee irra qubsisuun daandiiwwaan magaalaa Naqamteetti seensisuu kallattiiwwaan hundaan sakkatta’insaa seeraan alaan uummataa goolaa kan jiruu fi ofiif illee sodatee raafamaa jiraachuun hubatamera. Daandii konkolaataa irratti uummataa daandii adeemuu fi konkolaataa dhaabee sakkatta’uun FDG hambisuu fi sochii warraaqsaa FDG haala kamiinuu dhaabuu akka hin dandeenyee Qeerroon Bilisummaa Oromoo hubachiisee jira.

Kana malees mootummaan Wayyaanee waan qabee gadhiisuu wallaaluudhaan barsiisota Oromoo koolleejjii Teekinikaa fi Ogummaa Magaalaa Naqamtee irraa barsiisaan 8tti Oromummaan yakkuun mana hidhatti darbuun ibsame jira. Barsiisota Oromoo nagaa hidhaman keessa gariin:-

 1. Barsiisaa Ayyaanaa Qaabataa
 2. Barsiisaa Bayyanaa Sanyii
 3. Barsiisaa Dassaalee Bayyanaa kanneen keessatti argaman dabalatee barsiisotni 8badii tokko malee hidhamanii dararamaa jiraachuu madden keenya Magaalaa Neqemtee irraa gabaasan, kanneen maqaan isaanii nu hin geenyee adda baasnee kan isiniif erginu ta’uu ni beeksifna.

Godina Lixa Shaggar Aanaa Xiqur Incinnii Keessatti Manni Murtii Wayyaanee Barattoota Oromoo 15 Irratti Hidhaa Waggaa 2 fi Baatii 6 Murteesse, Anaa Ada’aa Bargaa Keessatti Ammoo Jiraattoti Reebichaan Miidhamaa Jiru.

Aside

Waxabajjii 25,2015 Midaa Qanyii

Because I am OromoBarattootni Oromoo aanaa Midaa Qanyii  M/B Sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’inaa baatii Amajjii keessa balaa abiddaan barbadeeffamuu bosona  Oromiyaa aanaa Jibaati fi Xuqur Incinnii gidduutti kan argamuu bosonni Jibaat gubachaa wayitaa jiruutti barbadeeffamuu bosona Oromiyaaf hiriiraa mormii sagalee diddaa dhageessisuun barnoota dhaabuun ibiddaa bosona Oromiyaatti qabatee jiru haa dhaamsinu jedhanii waan dubbataniif mootummaan Wayyaanee isin ABO, alaabaa ABO qabattanii jirtu, about isin keessa jira jechuun sobaan yakka diinummaa irratti qindeessuun himatee manma murtiitti deddeebisaa erga turee booda dheengaddaa murtii diinummaa irratti dabarsee jira.  Murtii sobaa fi yakkaa diinummaan walqabateen barattoota Oromoo irraatti kennaame kanaan uummaatni yeroo ammaa kana sagalee dheekkamsaa fi mootummaa Wayyaaneetti akka hin bullee, ergamtuu wayyaanee OPDOtti ifaan ifatti itti himaa jiraachuun ibsame jira.

Maqaa dargaggoota barattoota yakki diinummaa irratti dabarfame keessa:

 1. Barataa Gammaachuu Taakkalaa hidhaa waggaa lamaa (lamaa) fi baatii ja’aa
 2. Barataa Birhaanuu Margaa hidhaa waggaa lamaa  fi baatii ja’aan adabame
 3. Barataa Mirreessaa   hidhaa waggaa lamaa  fi baatii ja’aan adabame
 4. Barataa Geetuu Baqqalaa hidhaa waggaa lamaa  fi baatii ja’aa adabame
 5. Barataa Waaqumaa Kumalaa hidhaa waggaa lamaa  fi baatii ja’aa adabame
 6. Barataa Caalaa Silashii  hidhaa waggaa lamaa fi baatii ja’aa adabame

Kana malees Godina lixa Shaggar aanaa Ada’aa Bargaa keessatti gaafa Waxabajjii 24,2015 Humnootni waraanaa Wayyaanee fi Poolisootni Federaalaa Wayyaanee soda guddaa sochii FDG Uummata irraa qabaniin wal qabatee  tarkaanfii reebichaa uummata irratti fudhachuun, yeroo hundaa waraannii Wayyaanee mana Uummataa irraa adeemuun SBO, OMN,RSO dhaggeeffattan isin Qeerrootu isin ijaaree jira, jechuun Wayyaaneen  Godina Lixa Shaggar AANAA  Ada’aa Bargaatti  Ummata dararaa jirti.  Keessattuu gandoota akka  Ulaa Goraa fi Magaalaa Reejjii keessatti uummatni akka malee reebamaa jiru, ilmaan Oromoo  poolisii feederaalaan reebamaani midhaan guddaan irra ga’ee jiru keessa:

 1. Obboo Geetuu Magarsaa jiraataa magaalaa Reejjii
 2. Obboo Munaa Daadhii  jiraataa magaalaa Reejjii
 3. Dargaggoo Biraanuu Gonfaa jiraataa magaalaa Reejjii
 4. Dargaggoo Mootii Garramuu
 5. Obboo Baqqalaa Dashuu fi kanneen jedhaman dabalatee ilmaan Oromoo hedduun reebichaa diinummaa poolisootni federaalaa wayyaanee raawwachaa jiraniin hedduun kan miidhaman ta’uun gabaafame.

 

Qeerroon Bilisummaa Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa Eebba Eebbifamtoota Barattoota Oromoo Ilaalchisuun Qophii Addaa Marsaa 2ffaa Qopheeffachuun Hegeree Qabsoo Oromoo Irratti Marihatan, ABO fi WBOs faarsan.

Aside

Gabaasa Qeerroo Jimmaa Waxabajjii 25,2015

Goototni barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa qophii bifa adda taeen mooraa Main Campus keessatti qopheeffachuun walaloolee warraaqsaa fi sirboota warraaqsaa garaagaraa dhageesisuun ABO/WBO fi Hoggantoota qabsoo Bilisummaa Oromoo faarsan. Jaal Daawud Ibsaas Dargaggoota Qeerroo barattoota Oromoon faarfamee jaalalaa fi kabaja qabsoo bilisummaa Oromoof qaban daraggootni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa ibsatan. Qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan gauufi wareegama kamuu baasuun kan nurraa jiru tauun gadi jabeessuun wal hubachiisaan, keessattuu Jaalalli, tokkummaan fi kabajni Oromummaa fi eenyummaa akka jabaatuuf boqonnaa tokko malee hojjechaa kan turanii fi uummata Oromoo gidduutti addatti immoo dargaggoota gidduutti jijjirama guddaa fiduun milkii guddaa gonfachuu isaanii ibsuun tarsiimoo siyaasaa wayyaanee abbaa irree EPRDF/TPLF dura dhaabbatani kan jiran tauu mirkaneessuun qabsoo bilisummaa Oromoo fi ABO faarsuu itti fufan.

Goototni barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa humna waraanaa fi humnoota tikaa Wayyaaneen eeggichaan hamaan utuu irratti gaggeeffamaa jiruu fi Doorsifamaa jiranii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti seenaa guddaa hojjechaa jiraachuu ibsatan. Goototni qeerroon Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa akeekaa diinni keenya Oromiyaa diiguuf Oromoo balleessuuf, umrii gabrummaa dheereffachuuf maqaa Maaster plan Finfinnee jedhuun yeroo amma kana illee hojii irra olchuuf fiiga waan jiruuf akkeeka karooraa badii balleessii kana fashaleessuu fi karroorrii Oromoo balleessuuf irra deddeebiuun akeekkamaa jiru kun akka haqamuuf yeroon gamtaan dura dhaabbannuu amma waan taeef Uummatni Oromoo bakka jirruu hundaa dammaqinsaan akka bira dhaabbannu jechuun waamicha dabarsana, Bakka hundaatti uummatni keenyaa bakka jirruu hundatti dammaqnee Uummata keenyaa dammaqfachuun roorroo mootummaa abbaa irree dura dhaabbachuu amma jechuun waamicha dabarsan.

Finfinne Keessa Ona Birbirsaa Yaa’ii Gooroo Waddeessaa (Naanno Piyaassatti) Rakkoon Geejjibaa Uumameen Uummanni Gaaffii Kaase

Aside

Gabaasa Qeerroo Finfinnee Irraa. Waxabajii 24,2015
kr

Waddeessa(Naannoo Piyaassaa)

Mootummaan Wayyaanee gama tokkoon filannoo diimokiraasiidhaan gaggeeffame darbine, ni injifanne jedhee aangootti fufuun durumayyuu kan hubateef mootummaan Wayyaanee filannoodhaan aangoo akka hin gadhiisne hubachuun kan ture, kijibaan aangoo itti fufuun uumanni Oromoo Oromiyaa keessa jiru FDG qabsiisee kan jiru tahuun waan hubataa dha. Kanumatti aansuudhaan ammoo guyyaa har’aa Finfinnee keessatti tajaajilli geejjiba dhaabbate. Sochiin bakkaa bakkaa uummanni ittin socho’u geejjibni tajaajila dhaabuu fi baayinni uummata bakka toora tax eeggatanitti dabalameen gaaffiin ka’e. pooliin Wayyaanee rakkoodhuma karaa mootummaan uummata mudataa jiru osoo arguu uummata dhaanuuf bakka uummanni dhaabbatee geejjiba eeggatutti humna poolisii bobbaase.

kr

Yaa’ii Gooroo

Finfinne keessatti Ona Birbirsaa Yaa’ii Gooroo Waddeessaa (Naanno Piyaassatti) rakkoon geejjibaa uumameen uummanni gaaffii kaase. Diddaa uummataa tasgabbeessuuf humni poolisaa uummata gidduutti argameen uummatnis dhagaa irratti reebuun galgala poolisii Wayyaanee ariyan.
Dargaggootni Oromoos walitti qabamuudhaan mootummaan Wayyaanee diktaatariidha, sirna abbaa irree dha. Wayyaaneen nu bulchuun nugahe, gaaffiin uumata Oromoo gaaffii mirgaati, Oromiyaan kan Oromooti, bilisummaan oromiyaaf haatahu, kan hidhaman nuuf haa gadhiifaman, jechuudhaan dargaggootni eessaa fi kallattii kamii dhufuun kan hin beekamnes galgala kana walitti qabamuudhaan poolisoota afaan qabachiisan. Uummanni hangi geejjiba eeggatus tuffii fi arrabsoo jabaadhaan mootummaa fi jalee wayyaanee xiqqeessuudhaan dargaggoota Oromoo waliin dhaadatan.

Naannawaa Shaggar Aanaa Sulultaa Magaalaa Caansoo Keessatti Saamichi Lafa Oromootaa Daran Jabaachuu Irraan Diddaan Jiraattotaa Itti Fufe

Aside

Waxabajjii 24,2014 Magaalaa Caancoo

11119932_491385171025823_1900945432_nNaannawa Shagar aanaa Sululta Magaalaa Caancoo keessatti saamicha lafaa fi qotee bulaa humnaan qe’ee irraa buqqiduun daran hammaachuu irraan kan ka’e diddaan uummataa jabaate. Yeroo ammaa kana Wayyaanee fi dabballoonni ishee qotee bulaa lafa irraa buqqisuun saamicha gaggeessaa kan jirtu yoo ta’u uummanni magaala Caancoo diddaa jabaa dhageessisaa jira.

Diddaa uummataa kana dura dhaabbachuuf yeroo hedduu maqaa wal gahii jedhuun uummataa fi hojjattootta mootummaa yaamuun sossobuuf yaalaa kan turte yoo tahu walgahii isheen yaamte irratti hojjattoonni dhalootaan Oromoo tahanii fi uummanni magaalaa Caancoo diddaa jabaa waan dhageessisaniif diddaa kana dura dhaabbachuu hin dndeenye. Kana waan taheef ammas diddaa uummataa kana dhaamsuuf dabballootuma waliin saamicha gaggeessaa turan yeroodhaaf jettee mana hidhaa aanaa Sulultaa magaala Caancootti guuraa jirti.11653231_491384304359243_8764961_n

Haaluma kanaan fakkeessidhaaf lafa saamtanii jirtu sababa jedhuu dabballootuma idhee itti gaafatamaa investment kan tahe nama Salamoon Debebe jedhamuu fi mahandisoota magaala Caancoo nama sadi yeroodhaaf sagalee fi didaa uummataa dhaamsuuf jettee mana hidhaatti kan darbatte.

Oromoota Matakkal 15 Tahan Irreecha Kabajjan Sababaa Jedhuun Manni Murtii Aanaa Dibaax Hidhaa Waggaa 2 fi Baatii 5 Irratti Murteesse.

Aside

Waxabajjii 23,2015

Because I am OromoUummati Oromoo addunyaarratti kan ittiin beekamu seera, toobaa,toobbana,Gadaa fi irreessa walumaagalatti aadaa boonsaa sabummaasaarra darbee ardii keenya Afirkaa kan boonsuu danda’u dha.

Bu’uuruma heera uumaa ganamaa ganamtee kanaan kan bulan Oromoonni Matakkal gaalessaa irreessa arfaasaa si’a darbee irreessataniin mootummaa naannoo Gomuziin yakkamanii mana murtii aanaa Dibaaxiitti erga deddeebi’aa turaniin booda Caamsaa 23,2015 manni murtii aanaa Dibaaxii walii galaan namoota kudha shan irratti murtii seeraa alaa irratti dabarse. Gochaan kun loogii  mootummaan Gumuz TPLFn hoogganamu qoodinsaa fi loogii sanyummaatiin kanaan dura Afaan Oromoo naannichaa balleessuu fi Gumuzoomsuu,shinaashessuu geggeessaa kan ture ammammoo aadaa Oromoo balleessuu irratti hojmanee sabboontotiin Oromoota kun murtii garaagaraatiin mana hidhaa Gilgalbalas godina Matakkalitti guuree jira.

Kanaafis cunqursaa Oromoota naannoo kanaatiif uummata Oromoo bal’aaf deeggarsa siyaasaa jabeessinee gaafanna Namoota hidhaman 1 Abdiisaa Dhugumaa waggaa lamaa fi ji’a jaha qarshii kuma jaha wajjin 2 Kuusaa Toleeraa waggaa lamaa fi ji’a jaha qarshii kuma jaha wajjin 3 Goobanaa Baqqalaa waggaa lamaafii baatii jaha qarshii kuma jaha wajjin 4 Dabaloo Hiikaa waggaavlamaaf baati jahaa fi qarshii kumajaha wajjin 5 Ayyaanaa Gaashuu dabalatee jaarsolii biyyaa kudha lama qarshii kuma jaha nagaan adabuun ol iyyannoo akka hinfudhannes dhorkatamaniiru

Diddaan Barattoota Oromoo Yuuniversitii Finfinnee Itti Fufe.

Aside

suura 21

Uni Finfinnee

Waxabajjii 23,2014, Yuuniversitii Finfinneetti barattootni Oromoo filatnoo kijibaa Wayyaanee dura dhaabbachuun mootummaan EPRDF gabroomfataa dha kan jedhuu fi barruulee adda addaa mooraa keessa tamsaasuun diddaa sirnchaaf qaban muldhisaa jiru.
Hakkan edaa Waxabajjii 23,2015 waraqaa diddaa kan tamsaasan yoo tahu waraanni Wayyaanee diddaa kanna dhamsuuf ganama obboroo naannoo Yuuniversitii Finfinnee qubachuun barattoota doorsisuun Qeerroon gabaase, akkasuma Yuuniversitii Bulee Horaatti diddaan guyyoota lamaan kana jabeeffamuun sagaleen Qeerroo uummataan dhagayame,Oromiyaan ni bilisoomti. Mootummaan gabroonfataan nurraa haaka’u, sirni mootummaa wayyaane nun bitin , uummanni keenya Mootummaa wayyaanrr hin jenne ABO waammataa jira, Bilisummaan Keenya dhiyoo jirti kan jedhu barruuwwan hedduu tamsaasan kanuman wayyaaneen rifatte waraana akka amala ishee mooraa Yuuniversitii keessa qabachiisuun FDG duradhaabbachuun Qeerroon gabaase. Yuuniversiti biroo keessatti akkasuma godnaalee fi magaalota keessatti diddaa qabate jiru sirna mootummaa Wayyaane hundeen kan buqqisu tahuu hubatee wayyaanen waraana isaa halkanii guyyaa olii fi gadi tamsaastee jirti. Oromiyaan hanga bilisoomtutti FDG itti fufa jechuunis barattooti bakka maraa dhadachaa jiraachuun beekama.

Mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF Bifa Adda Ta’een Kellaawwaan Nannawaa Finfinneetti Argaman Irratti Sakkatta’insa Guddaa Gaggeessaa Jira, Namoota Nagaa Sabaaba Itti Barbaaduun Kanneen Waraaqaa Eenyummaa Hin Qabne Hidhaatti Guuraa Jira.

Aside

Waxabajjii 23,215 Finfinnee

Sakata'a Milishoota WayyaaneeMootummaan abbaa irree EPRDF/TPLF Wayyaaneen yeroo amma kanatti muddama keessa galtee jirtu keessaa of baasuu kan hin dandeenye human waraanaa fi pooliisii of harkaa qabdutti fayyadamuun  yeroo irraa gara yerootti sakkatta’insa seeraan alaa gaggeessaa kan turte, yeroo amma kanatti ilmmoo sakkatta’insa bifa adda ta’een Waxabajjii 19,2015 irra ee galuun  kellaawwaan magaalaa Finfinnee  nanna’uun argamaan hundaa irratti sakkatta’iinsa seeraan alaa gaggeessa jirti. Keellaawwaan magaaloota addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti argaman  irratti kan haalaan jabeessitee sakkatta’insa gaggeessa jirtuu fi waraaqa eenyummaa fi gaaffii qorannootiin uummata dararaa jiraachuun irra ga’ame jira.

 Sochiin uummata nannawaa Finfinneetti argamuu haalaan jabaachaa jiraachuu irraa yaaddoo fi sodaan kan itti bulee Wayyaaneen waraanaaisaa hiriirsisuun duulaa sakkatta’insaa fi doorsisaa gaggeessa jirachuun uummata shoroorkeessa jira. Qeerroon bilisuymmaa Oromoo uummaatni Orromoo  akeekaa Oromoo qe’ee fi qabeenyaa irraa buqqisuun eenyummaa fi teessumaa Oromiyaa saamuuf maqaa master plan Finfinnee jedhuun Wayyaaneen fiigaa jirtuu dhaabsisuu fi haala waliigala qabsoo bilisummaa Oromoo galiin ga’uuf yeroon gamtaan falmatan amma Oromoo bakka jirtanhundaa socho’aa jechuun uummata Oromoo hundaaf dhaamsa isaa dabarsee jira.

Mootummaan Wayyaanee Barattoota Oromoo Yuuniversitii Mattuu Jumulaan Barnoota Irraa Arihaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Aside

Waxabajjii 22,2015 Yuunivarsiitii Mattuu
oromo in ethioMootummaan Wayyaanee gochaa diinummaa fi abbaa irrummaa isaa ifatti muldhifatee jiruu Yuunivarsiitii Mattuutti barattoota Oromoo  Oromummaa yakkamuun  barnoota  irraa ari’aa jiraachuun ibsame.  Torbee darbee irraa eegaluun Mootummaan Wayyaanee barattoota Oromoo  Oromummaan yakkuun barnoota irraa arhahaa kan jiru  yeroo ta’uu, yeroo ammaa kana  barattoota Oromoo arihaa jiraachuun madden Qeerroo bilisummaa Oromoo gabaasan .

Irraa guddaan barattoota arihamanii kanneen barnoota isaanii Yuuniversitii irraa xumuranii fi xumurataa jiran akka ta’e Qeerroon gabaasa. Ammatti kanneen maqaan isaanii ifaan beekame keessaa :-

 1. Barataa Biraanuu Mokonoon barataa ispoorii saayinsii waggaa 3ffaa baratu guutummaatti barnoota irra kan arii’ame.
 2. Barataa Leencoo Tasgaraa barataa Afaan Oromoo waggaa 3ffaa kan baratu gutummatti barnoota irraa kan arii’atame.
 3. Barataa Abbabee kan jedhamuu barataa Cotton Engineering waggaa 2ffaa kan baratu guutummaatti barnoota irraa kan arii’ame.
 4. Barataa Annissoo barataa Cotton Engineering waggaa 2ffaa kan baratu gutummatti barnoota irraa kan arii’ame.
 5. Barataa Dirribaa Hayilee barataa Economics waggaa 3ffa kan baratu gutummaatti barnoota irraa kan arii’atame
 6. Barataa Guutuu Indaaluu barataa ispoorti Saayinsii waggaa 2ffaa kan baratu waggaa 2f adabame jira.
 7. Barataa Gootummaa Galaashee Mechanical Engineering waggaa 2ffaa kan baratu waggaa 2ffaa adabame
 8. Barataa Kaasahuun Maammuyyee barataa mechanical Engineering waggaa 3ffaa kan baratuu waggaa 2f adabamee jira. Barataan kun asiin fuldura illee waggaa tokko barnoota irraa adabamee bara kana kan itti deebi’e.
 9. Barataa Magarsaa barataa management waggaa 2ffaa kan baratuu waggaa 2f kan adabame.

Kanneenkeessatti argamaan Ilmaan Oromoo nagaan barattootni hedduun arii’ama jiraachuun ibsame jira. Guutummaa lakkofsa barattoota arhiamanii jidduu kana Qeerroon kan beeksisu yeroo ta’u ,Barattoota Oromoo 45 irratti immoo beeksisaa baasuun maqaa qorannoo jedhuun dararaa jiraachuun ibsame jira.

Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee Mooraa Saayinsii fi Teekinooloojii Damee Qilinxoo Baratan Shira Mootummaan Wayyaanee Oromoota Irratti Addaatti Gaggeessu Dura Dhaabbatan.

Aside

Waxabajjii 21,2015 Finfinnee
23

AA Uni

Mootummaan EPRDF/TPLF akkuma amala isaa gama ittin qabee barattoota Oromoo hidhaatti guuruuf jedhee gama barattoota ilmaan Tigiree hiriiruun ilmaanOromoo irratti roorrisuuf yaalii guddaa godhus  goototni barattootni Oromoo shira diinaa irratti dammaquun FDG jabeessuun dura kan dhaabbatan ta’uun ibsame. Haaluma kanaan Warraaqsii jabaata ta’ee mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee Qilinxootti argamuu keessatti qabachuun  mooraan Yuunibarsiitii kunis raafama guddaa keessa galte. Goototni barattootni Oromoo dabballoota wayyaanee gama barattoota Tigiree ta’an keessan hiriiruun barattoota Oromoo  hidhuu, ajjeesuu fi shiroota garaagaraa irratti rawwachuuf bobbaafaman dhagaan kan haleelaman ta’uu madden qeerroobilisummaa Finfinnee irraa gabaasan.

Goototni barattootni Oromoo ilmaan diinaa ergama diinummaa Wayyaanee baatanii fiigaa jirandhagaan of irraa haleeluun FDG waan itti jabeessaniif dabballootin mootummaan wayyaanee  mooraa Yuunibarsiitii Finfinnee Qilinxootti argamu bulchaa jiran human Pooliisii Federaalaa fi Agaazii mooraa Yuunibarsiitiitti ol galchuun barattoota Oromoo irratti yakka sanyummaa rachuu kan eegalan ta’uutu ibsamee jira. Sochiin kun guyyaa kaneegalee hanga halkan keessaa sa’aa 5ttii illee kan itti fufe ta’uu irraan barattootni Yuunibarsiitii gadi lakkisuun gara Magaalaatti illee gadi ba’uun shira dabballoota wayyaaneen qabsiifame irraa gara Poolisoota federaalaa wayyaane dura dhaabbachuutti jabeessuun kan itti fufan ta’uun ibsame jira.

Mootummaan Wayyaanee sochii barattoota Oromoo kanatti yaaddoo keessa seenuun kan duraan iyyuu of dammaqaa jiraatu human poolisii federaalaa guddaa  barattootatti bobbaasuun  ilmaan Oromoo irratti Yakka reebichaa fi gara mana hidhaatti ukkamsee guuraa jiraachuun ibsame jira. Adeemsii kun immoo ittumaa barattoota Oromoo gara FDG kan jabeessaa jiru ta’uu irraan Yeroo ammaa kanatti adeemsii baruu fi barsiisuu mooraa Yuunibarsiitii Finfinnee Qilinxootti argamuu keessatti dhaabbatee jirachuun ibsamera.