Urgent Message: Arba Minch Uni

(Urgent Message, Arba Minch, 31 May 2011) According to Qeerroo report from Arba MINCHI 455  students were poisoned and 75 are critically hospitalized at the Arba Minch university.

Accordingly the food prepared for students were poisoned by unknown groups and there is now a big disturbance in the compound and the network services is blocked by the government in order to hide the news from the outside.

And because of the blocked network, we couldn’t send the details of the incident that happened upon the students here and in general we are now deprived of our right with out any reasons.

Many students are under arrest and some of them are already jailed…because they are asking who made this.

We will in touch soon as we get fresh news and information!

Mootummaan Wayyaanee Nyaata Summaa’een Barattoota Yunivarsitii Arbaa Minci Fixaa jirti!

(Oduu Qeerroo, Arbaa Minci, Caamsaa 31, 2011) Oduun amma Yunvarsitii Arbaa Minci irraa nu dhaqqabe akka hubachiisutti nyaata summaa’een barattooti 455 miidhamanii jiru.

Barattooti meeqa akka dhukkubsatan beekuuf yaaliin godhame sababa toorri walqunnamtii hin jirreef milkaa’uu baatus, odeessi addaan ciccitee dhufaa jiru akka hubachiisutti barattooti hedduun nayaata summaa’e erga nyaatanii booda of wallaalanii jiru.

Odeessi amma nu dhaqqabe akka hubachiisutti, gochaan diinummaa barattoota keenya irratti raawwatamaa jiru hedduu hammaachaa jira.

Akka kanaan shirri kana dura mooraa Yunvarsitii Adaama akeessatti raawwatame ammas kunoo, mooraa yuuniversitii Arbaa Minchi keessatti irra deebi’amuun nyaata summii qabu barattoota nyaachisanii jiru.

Haala kana irratti barataan tokko yeroo dubbatu, “Barattoota summii kanan dhukkubsatan baayyinni isaanii naannoo 455 ol jedhama jira. Kanaaf barattootni keenya guyyaa sadiif hanga ammaatti nyaata waliin wal hin argine. Amma illee barattooti keenya iyyachaa jiru,” jedhee jira.

Haalli kun yeroo ta’utti immoo akka gabaasaan qeerroo mirkaneessetti, barattooti hedduu waan isaan irra gahe illee himachuuf dadhabanii jiru.

Barattuun tokkos akka ibsitetti, “Amma barattoota hedduu keessaa kanan biratti argamu,barataan maqaa isaa nageenya isaatiif akka hin himamne barabaaduu dha. Inni yeroo na dubbisetti dubbachuu iyyuu dadhabee jira. kan nama gaddisiisu mucaa ani haasofsiselle natti haasa’uu dadhabe jennan dhiise; bayee miidhamanii jiru,”.

Gama kaaniin immoo mooraa san keessatti warra dhimmi kun akka qulqullaa’uuf gaafatan kanneen basaasan ramadamanii jiru. Odeessi amma karaa fulaa Facebook Qeerroo gahe immoo akkana jedha.

“Yeroo ammaa mooraan Yunivarsitii Arbaa Minci hedduu jeeqamaa jira. Wayyaaneen summii nu nyaachiftee, yeroo maliif akkas ta’a jennee gaafannu immoo karaa barattoota Poolisii mooraa jettee ramadatte,kan wayyanen filate keewwaatteen nu basaasaa jirti. barattoota oromoo dhimma kanaf dubbatan akka qabaman, gochuun barattoti akak wal hin amanne gochaa jirti.”

Barattootis haala kana beekanii akka wal gargaaran kanneen dhaaman kun itti dabaluunis, “amma hedduu yaaddessaa fakkaata. Ammoo kun warra ummata miidhaniif malee warra haqni jalaa dabsammeef humaa miti; kan dhugaa dhabe dhugaa argachuun hin oolu. Barattotis kana beekanii hiriyyootta isaanii dabarsabnii kennuu irraa akka dhaabbbatan gaafanna!” jedhnii jiru.

Amma gama kaaniin Wayyaaneen ummata Kibbaa waliin akka barattooti wal dhabdu illee shira xaxaa waan jirtuuf barattooti haala kana beekanii of eeggannoo akka godhan dhaamsi darbee jira. “Wayyaanen uummataa kibbaa barattootatti kaasuuf shireessaa jirti. Mootummaan kun karaa maraan barattoota keenya miidhaa jirti;amma filannoon qabnu lubbuu keenyaan baqachuu dha. Barattooti hedduus baayee of sodatanii jiru.”

Mootummaan Wayyaanee Nyaata Summaa’een Barattoota Fixaa jirti!

(Oduu Qeerroo, Arbaa Minci, Caamsaa 31, 2011) Oduun amma Yunvarsitii Arbaa Minci irraa nu dhaqqabe akka hubachiisutti nyaata summaa’een barattooti hedduu miidhamanii jiru.

Barattooti meeqa akka dhukkubsatan beekuuf yaaliin godhame sababa toorri walqunnamtii hin jirreef milkaa’uu baatus, odeessi addaan ciccitee dhufaa jiru akka hubachiisutti barattooti hedduun nayaata summaa’e erga nyaatanii booda of wallaalanii jiru.

Oduu kana bal’ina isaa akka arganneen isn beeksifna.

“The cruelty and lies of the TPLF government can’t halt the struggle of the people!” Qeerroo

Stop playing a political game on the Oromo people!

(A press release from Qeerroo/ Finfinnee, 29th May 2011) The political bankruptcy and lack legitimacy created due a repeated failure to convince the public at large with old cards have forced the TPLF regime to bit the Abay Dam construction drum in a bid to avert the public anger and the momentum of popular uprising from the Oromo and other peoples in Ethiopia.

The TPLF government has never raised the issue of Abay River at any time in the last 20 year of its dictatorship. Abay was always there, but the timely question is how come they saw Abay only now? Without solving the critical problems of the nation, the construction of Abay alone can’t avoid the existing and pushing problems with in the Country.

Today, the Oromo and other Ethiopian people can’t live in their own country; they are unable to plough, trade, produce and study in peace and freedom. The natural resources of the Oromo people, its land and minerals are on sale; productive areas of Oromo lands are being distributed to foreign land grabbers and to the regimes inners circles.

Left with nothing to eat, the Oromo is being forced to migrate from its land. Productive youngsters and innovative minds of are being dragged to prisons and the rest are forced to exiles. While Oromia is on sale to foreigners and to the regimes’ elites, the development and Abay dam construction propaganda is adding an insult to injury for the Oromo people.

Today when TPLF celebrate its 20th year of its dictatorship, it is clear for the Ethiopian people that the regimes’ propaganda of Abay dam construction as the only title and solution of Ethiopia’s problem is a political game. While it assembles peoples from all directions of the city with bus trucks to what it calls supports rally at Mesqel square to preach Abay dam construction and recording them for media consumption, the regime was also trying hard to put under control different University campus students resistance to the system of repression by sending the armed force and huge spy networks.

Press release from Qeerroo, 29 May 2011

Gimboot 20 = Meskerem 2

Boruu Barraaqaan

Sirni Mallas Zeenaawii waggaa 20ffaa aangoo siyaasaa itti qabate kabajachuuf kan yoomiiyyuu caalaa barana yoo xixxiixu dhagahame. Waggoota amma duraa keessatti Tigraayitti yoo tahe malee Finfinnee fi magaalaalee biyyattii biro keessatti ayyaana Gimboot 20n kabajadha jedhee yoo xixxiixu hin dhagahamne. Maaliif yoo jedhame Tigraayiin alatti ummata irraa deeggarsa akka hin qabne of beeka waan taheef sagalee dhokfatee masaraa isaa keessatti kabajachuu filataa yoona gahe. Kan baranaa maal tu adda taasise ree kan jedhu gaaffii dha. Eeyyee, kan baranaa wanni adda taasise beekamaa dha. Bara baranaa tu baroota amma dura dabran mara irraa adda tahe. Bubbee warraaqsa farra abbaa irrummaa Tuuniisiyaa irraa jalqabe tu gara Itoophiyaattis afarsaa jira. Keessumattuu karaa maloota walqunnamtii hawaasaa walaba tahaniin guyyaa Wayyaaneen Gimboot 20 jedhee kabajatutti fincila farra sirnichaa geggeessuuf waamicha taasifamaa ture tu Wayyaanee yaaddesse. Jaarmayaaleen dargaggoota Oromoo akka Qeerroo fi humnootni mormituu biyyattii biroon sochii diddaa siyaasaa sirnicha irratti jalqaban tu Wayyaanee irriba dhorkate.

Kanaafuu sirnichi muddama kana keessatti sagalee gadi qabatee akka amma duraatti guyyaa kana irra dabruu mannaa hanga humna isaa of dhaadee ummatoota biyyattii fi hawaasa addunyaa gowwoomsuu barbaade. Gowwoomsaanis tahu dirqiidhaan namoota miseensa dhaaba isaa godhate guyyaa kanatti hiriira waamee ammanan gahaa na argaa, warri na mormitan abdii kutadhaa jechuu barbaade. Akka eenyuyyuu beekutti barattoonni yuniversiitiilee fi kooleejota biyyattii keessaa baratan hundi dirqamatti unkaa miseensummaa wayyaanee guutaa bahan. Kan jibba sirnichaa qaban hundi barnoota isaanii xumuranii hojii dhabilee tahuu sodaaf jecha osoo hin jaalanne waraaqaa miseensummaa sirnichaa fudhachuuf dirqaman. Kanneen hojiilee sadarkaa xixiqqaa irratti bobba’anis jaarmaya afaan siyaasaa wayyaaneetiin Maaykroo fi Xixiqqaa jedhaman jalatti gurmaawanii miseensummaa dhaaba wayyaanee fudhachuun dirqama isaanii tahuun beekamaa dha. Yoo didan waraqaa heyyama hojii hin argatan. Abbootiin qabeenyaa baadiyaa fi magaalaa keessaa tattaaffii mataa isaaniitiin gara miliyeenerummaatti guddachaa jiranis osoo hin jaalanne dirqamatti miseensa IHADEG akka tahan dirqisiifaman. Yoo miseensummaa kana didan hojiidhaan ala taasifamu, qabeenyaan isaaniis sababoota adda addaatiin jalaa saamama. Miseensummaa ABO fa’an sobaan yakkamanii hidhamuu fi ajjeefamuunis ni jiraata. Kanaafuu namuu nagaadhaan bulee maatii isaa jiraachifachuuf jecha waraqaa miseensummaa sirnichaa akka fudhatuuf dhiibame.

Wayyaanee IHADEG bifa kanaan qaamota misooma biyyaa kana dirqiitti harkatti galfatee ittiin nagadaa jira. Kanneen hiyyeeyyii turan kana tu sirna kiyya jalatti gara miliyoonerummaatti guddatan jechuun itti baaca. Akka waan ofii nagadeefii yookiis ofii isaaf qoteefii qabeenyaa jara kanaa ol guddisetti ‘Firii Gimboot 20’ ittiin jedhee siyaasaa isaa dulloome halluu dibuuf wacabbara. Jara akka meeshaa siyaasaatti itti dhimma bahu kanaanis ‘Gootota Misoomaa’ ykn Yelimaat Jegnooch ittiin jechuun qorqorroo tumee akka meedaalaatti mormatti fannisuudhaan gowwoomsaan. Yaaliin Wayyaanee kun hundi biyya misoomsuuf miti. Ummatoota beela bara baraatiin adabamaa yoona gahan beelaa baasuufis miti. Akka afaaniin lallabu iyyummaa seenaa taasisiifis hin imaammanne. Kaayyoon isaa guddaan akka hattuutti waliin dhawee bara bittaa sirna isaa dheereffachuu dha. Miseensota miliyoona 5in qaba jedhee of tuuluu, kanaanis qorqalbii lammiilee biyyattii bilisummaa fi dimokraasii haqaa dheebotan miidhuufi.

Wayyaanee TPLF, golgaa maqaa biyyoolessaa EPRDF jedhuun of haa waamu malee, mootummaa biyyoolessaa kan ummatoota biyyattii mara bakka bu’us miti. Sirni kun murna dhiphoo saba bicuu kaabaa keessaa dhalate, kan Itoophiyaa bulchuuf hamilee homaatuu itti hin qabnee dha. Guyyaan itti sirni kun masaraa Shaggar qabate ummatoota Itoophiyaa biratti guyyaa gaddaa ti. Guyyaan Gimboot 20 Wayyaanee kun guyyaa Meskerem 2 Dargii irraa addummaa hin qabu. Dargiin bakka sirna Hayle Sillaasee gaafa bu’u ummatootaaf waadaa hin seenin hin qabu. Waadaa san laaluudhaan ummatoonni biyyattii sirni abbaa lafaa nurraa kufe, kana booda walqixxummaan keenya ifatti baha jedhanii guyyaa Meskere 2 Dargiif marartee horatanii turan. Waggoota lama sadi booda garuu Dargiin waadaa ummataaf seenaa ture faallessee abbaa irree hiriyaa hin qabne tahe as bahe. Ilmaan biyyaa qaroo tahan barbaadee rashanuu dalagaa taasifate. Jagnoota sirna fuudaalaa irratti murannoon qabsaawaa turan kan akka Janaraal Taaddasaa Birruu fi Koloneel Hayiluu Raggaasaa fa’a badii tokkoon maleetti rashane. Kan biraa hafnaan kanneen maalummaa siyaasaa afaan isa barsiisaniif illee garaa hin laafne. Warra barumsaan qaraman sodaata waan taheef aangoo narkaa fudhachuu barbaadu jechuun ilmaan Oromoo qaalii akka Hayilee Fidaa fa’a galaafate.

Wayyaaneenis Gimboota 20 bara 1991 gaafa barcuma Dargii dhaalu waadaa ummatootaaf hin seenin hin qabu ture. Kana booda barri bara demokraasii fi bilisummaa ti, ummatoonni Itoophiyaa kana booda guyyaatti al sadi maaddiitti dhihaatu, qawwee maarashaatti, taankii tiraakteeratti jijjiirra jedhee dhaadate. Kana dubbatee waggaa tokko illee osoo hin guutin humna akka masaanuutti laalu ABO mootummaa cehumsaa keessaa dhiibee kophaa isaa aangoo dhuunfate. ABO sirna karaa nagaa keessaa baasee hin dhiifne. Lola irratti bane. Wayyaaneen akkuma Dargiitti qaroowwan biyyaa diina godhatee kan itti duuluu jalqabe akkuma aangoo qabateeni. Aangoo irraa na kaasuu malu jedhee sodaatee gara jabinaan lafa irraa haxaawe, warra lubbuun hafes biyyaa baqachiise. Mirga demokraasii afaaniin waadaa seene dalagaadhaan itti ejjetee mulquudhaan keessumattuu deeggartoota ABO karaa nagaadhaan yaada isaanii ibsatan aduu saafaatiin rashane. Lammiileen Oromoo kumoota heddutti lakkaawaman hanga aduu har’aa kanatti manneen hidhaa sirnichaa keessatti tortorfamaa jiran. Kanneen ukkaamsamanii gara dabarfamanis lakkoofsa hin qaban. Kanneen murteen du’aa fi hidhaa umrii guutuu itti murteeffames manni haa lakkaawu. Kun hundi ololaaf kan dubbatamu osoo hin taane dhugaa hawaasni addunyaa fi dhaabileen mirga namoomaa idil addunyaa sirriitti quba qabanii dha.

Maskaram 2 Dargii fi Gimboot 20 Wayyaanee wanni wal fakkeessu kan biraas ni jira. Dargiin warraaqsa wareegama barattootaan bilchaatee dhoowe saammatee tu aangootti of baase. Firii warraaqsa ummataa butee ti ofiif liqimse. Qabsoo barattoonni fi beektonni biyyaa geggeessan itti seenee afaan qawweetiin harkatti galfate. Wayyaaneenis qabsoo sabaa fi sablammoonni biyyattii sirna Dargii irraa bilisa of baasuuf geggeessaa turan maqaa IHADG jedhuun butatee kortoo aangoo masaraa Araat Kiilootti ittiin bahan godhate. Keessumattuu Oromiyaa keessatti qabsoo diddaa sirna Nafxenyaa waggoota kurnootaaf hogganummaa ABOtiin deemaa ture haalee firii qabsoo Oromoo butatee liqimse. Milishaa waraana Dargii keessaa booji’aman irraa dhaaba bixxillee Afaan Oromoo dubbattu Tigiraay keessatti tolfatee ‘isaan kana tu qabsaawota Oromoo ti, isaan kana tu Oromoo bakka bu’ee na waliin Dargii kuffise’ jechuun tuffii ummata Oromoof qabu dirree baase. Qabsoo ummata Oromoo kan gaafa jaarama Waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi Fincila Oromoo Baalee irraa qabee hanga kufaatii Dargiitti deemaa ture qaanii tokko malee gatii dhowwachuu yaale. Wareegama qabsoon Oromoo bara nugusichaa irraa qabee guutuu bara Dargiif kafalaa ture dunuunfatee haaluudhaan, dhaaba bixxillee milishaa Dargii booji’amte irraa dantaa mataa isaaf bixxillateen jijjiire. Wayyaaneen kana gochuudhaan ABO xiqqeessuu haa akeekkatu malee ummata Oromoo bal’aaf tuffii qabu mirkaneesse.

Eyyee! Sirna kana fakkaatu tu Gimbot 20 jechuudhaan ummata Oromoo fi ummatoota madaa wal fakkaataa qaban biro irratti lafa dhiitaa jira. Sirna hattuu siyaasaa fi hattuu dinagdee tahe kana tu demokraasii fi mishooman isinii fide jechuun nyaara haaddatee ummatoota gowwoomsaa jira. Sirna bilisummaa ummata Tigraay qofaaf jecha manaa bahe tu ummatoota Itoophiyaa mara cunqursaa jalaa baasuuf jedheen wareegama waggoota 17 kafale jechuun biyya kijibaa jira. Sirna qaroo ilmaan biyyaa akka bosonuutti adamsee qalaa jiru, hidhee tortorsaa jiru, ukkaamsee gara dabarsaa jiru tu heera mootummaa walqixxummaa keessan mirkaneessun tume jechuun ummatootatti baacaa jira. Sina bittaa waggoota digdamaa guutuu keessatti maqaa Itoophiyaa beelaan addunyaa irratti beekamu jijjiiruu hin danda’in tu ‘bara keenyatti kunoo qotataan miliyoonera tahe’ jechuun ummatatti qoosaa jira.

Kanaafuu Gimboot 20 baanamus guyyaa itti dabballoonni TPLF fi garaaf bultoonni sabaa hagoon cittoo isaanii ummatatti urgufatanii qabeenya ummataatiin garaacha baasuu jalqaban malee guyyaa bilisummaa ummatootaa miti. Guyyichi guyyaa itti sirni cunqursaa fi ukkaamsaa tooftaa jijjiirratee daranuu hidda isaa ummatoota irratti diriirfate malee guyyaa walqixxummaa fi demokraasiin itti mirkanaawee miti. Gimboot 20nWayyaanee guyyaa itti Dargiin qiciicaan Dargii moluudhaan bakka bu’e dha. Lamaanuu dargii wal faraqan waan tahaniif ummatoonni biyyattii har’ayyuu cunqursaa bara baraa jalaa hin baane. Dargiilee mataa ummatootaa irratti wal jijjiiran kana yeroo maayyiif ofirraa figgimsanii sirna haqni, walqixxummaan, bilisummaa fi demokraasiin dhugaan itti diriire fiduuf qabsoon jabaatee itti fufa!

Ummata Oromoo Irratti Qumaara Siyaasaa Xaphachuun Rawwachuu Qaba.

(Ibsa Qeerroo, Finfinnee, Caamsaa,29,2011)Yeroo ammaa degersa siyaasaa dhabee kisaaraa siyaasaa fi kufaatii keessa kan jiru mootummaan Wayyaanee,diddaa ummata Oromoo fi Ethiopia kaanii of irraa hambsisuu jecha maloota ammaan dura dhahachaa ture harkatti dhumnaan har’a falaasama ittisa laga Abbayyaan yaada jedhuun ummata Oromoos tahe saboota biyyattii keessa jiranitti dibbee tumaa jira.

Lagdi Abbayyaa baroota dheeraaf bakkuma san ture,erga Wayyaaneen aangoo qabattee baroota digdamaan lakkaayaman kana keessa Abbayya barbaachisummaan isaa takkaa hin kaane;falaasama barbaachisummaan abbayyaa qondaalota TPLF itti har’a eessaa mul’ate kan jedhu gaaffii yeroo ti. Rakkoo ummattootaa kan bu’uraa osoo hin furiin Ittifamuun Abbayyaa bakka dhibdee saboota Ethiopia keessa jiranii ittisuu fi cufuu hin dandayu.

Ummati Oromoos tahe sabootiin biro yeroo har’aa kana biyya qaban irra jiraachuu hin dandeenye;qotanii,daldalanii,omishanii fi baratanii soda malee jiraachuu hin dandeenye. Qabeenyi ummata Oromoo, lafti fi albuudni, guutuutti gurguramaa jira;naannooleen lafa Oromoo waa omishuu dandayan martinuu abbootii qabeenyaa biyya alagaa irraa seenanii fi ergamtoota Wayyaaneetti gurguramee dhumaa jira.

Oromoon waan nyaatuu fi bakka jiraatu dhabee qe’ee isaa irraa heddumminaan godaanaa jira,humni dargaggoo kanneen biyya ijaaruu dandayanii fi qaroon ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuramaa jiru,kaan biyyaa arihamaa jira.Biyyi Oromiyaan kan dureessoota alagaa taatee guutuutti gurguramaa osoo jirtuuf mishoomaa fi Abbayya ittisuu kan jedhuun ammoo gurra ilmaan cunqurfamaa Oromootti dibbee dhahuun daranuu tuffii ummata Oromoof qaban muldhisa.

Guutummaa ibsa Qeerroo: Ibsa Qeerroo, Caamsaa 29,2011

Kaayyoon Qeerroo Oromiyaa Roorroofi Hiraarsaa Ummata Oromoo Irraa Kaasuu Dha!

(Oduu Qeerroo, Finfinnee, 29 Caamsaa 2011) Qeerroon Bilisummaa torbee kana keessa akka ibsetti fincillii fi diddaan sirna abbaa irree Mallas Zeenaawwii irratti eegalame jabaatee itti fufa; mootummaan Mallas Zeenaawwiis diiddaa dargaggootaa kana karaa mara ukkaamsuuf tattaaffii godhu itti fufee jira.

Haala diddaa Qeerroo kana ilaalchisee Televizyiniin Oromiyaa magaalaa Torontoo  gaaffii fi deebii Qeerroon Oromiyaa waliin godhee  karaa Youtube isaa tamsaase irraa akka hubatamutti, kaayyoon Qeerroo Oromiyaa roorroo fi cunqursaa ummata Oromoo irra gahaa jiru  gamtaan falmachuu dha.

Gaaffiifi deeebii karaa sarara bilbilaa godhame kanaan akka ibsametti  Qeerroon akka hundeeffamtu sababa kan ta’e,  miidhaa fi saamicha ummta Oromoo irra gahaa jiruu dha.

Qeerroon Oromiyaa  itti dabalees , “akkuma kaleessa abbootiin keenya seenaa boonsaa hojjatanii nu dhaloota haaraan gahanitti, nuti dhalooti haaraa, Qeerroon,  seenaa haaraa hojjannee Oromiyaa haaraa mirgi dhala namaa keessatti kabajamu mul’isuuf kutannee falmachaa jirra; haala kanas hawaasti keenya beekee  gama danda’e hundaan diddaa isaa sirna abbaa irree Mallas Zeenaawwii irratti akka finniisu dhaammanna!” jedhee jira.

QEERROO

Qeerroo !

Qeerroo jechuun dardara,
Dargaggeessa,gayeessa isa gaayelaan dura,
Mee waa’ee qeerroon eera,
Na hambisaa ija’rraa.
Qeerroo durii kan gadaa,
Kan warra saba guddaa,
Warra gootummaan adda.
Foollee,Raabaafi kuusa,
Isaantu diina adamsa,
Isaantu biyya tiksa,
Kun egaa dhugaadhuma, seenaatu mirkaneessa.
Kuusaa gadaa abbaa duula,
Qeerroo ogeessa lola,
Wal ta’eetu diina haleela,
Injifannoodhaan gala.
Qeerroo sanyii qeerransaa,
Osoo inni lubbuun jiru,eenyitu tuqa biyya’saa?
Qeerroon aadaatti bulu,kan gadaan masakamu,
Sabboontich Oromoo,gonkumaa hingabroomu.
Sirna gadaatu laaffate,
Qorqalbiitu hir’ate,
Yaanni addadda baate,
Wanti halagaas nu seente,
Yartuun nu gabroomfatte,
Yaa qeerroo koo hubatte?
Namatu of jijjiire,
Orma jala hiriire,
Lukkeetu nu gurgure,
Yartuutu nu darare,
Yaa qeerroo yaa addadure,
Maal wayya maal goonu’ree?
Yaa qeerroo yaa utubaa,
Lammii kee isa wayyaba,
Yartuut’ yaabee irraa sirba,
Sabbicuutu hidhee reeba,
Malli maali yaa gurba?
Cunqursituu yartitti,
Sabbicuu kijibditti,
Hanga yoom nu dararti?
Jajjabaadhu yaa qeerroo amma yeroon geesseetti.
Yaa qeerroo yaa qeerransoo,
Haafiniinsinu qabsoo,
Jajjabaadhu obboleessoo.
Yaa qeerroo qaroo nama,
Yaa butaa akka harangama,
Yaa dutaa akka jarlama,
Yaa goota irree jirma,
Sumatu diina tuma,
Sit’ xumura gabrummaa,
Akka ‘saatu akkanuma,
Kun hinoolu tasumaa.
Qeerroo tokkoomee ka’e,wal ta’ee wal ijaare,
Tooftaafi tarsiimoo baase kan qabsaa’ee hiriire,
Lammii gabrummaan miite,cunqursaa’rraa baraare,
Kaayyoon deebi’aa jirti kunoo ijaan agarre,
Kan keenyas yeroon geesse,haataanu abbaa dabaree.
Qaama hawaasaa isa qaroo,
Qeerroo qoricha roorroo,
Obboleessa dubaroo,
Qabsoo finiinsaa jira,haatumsin yaa dhiiroo.
Yaa qeerroo yaa abbaa seena,
Wal taanee waliin kaanee,haadhabamsiisnu diina.
Yaa qeerroo sammmuu qara,
Cunqursaa bara baraa,
Fincilatu nu fura,
Qabsootu nu baraara,
Jajjabaadhu adaraa.
Qeerroo abbaa kallacha,
Abbaa mirgaa abbaa faacha,
Isatu nu hoofkalcha,
Harkuma harkaan gumaacha.
Yaa qeerroo kaayyoo gaarii,
Tooftaafi tarsiimoo hori,
Hawaasa kee ijaari,
Kanuma keeti barri,
Lammii isa yartuun miite,cunqursaa’rraa baraari,
Bittaafi dhiibbaan halagaa,haaraawwatu xumuri.
Cimsi diddaa gabrummaa,
Falli’saa finciluma,
Furmaan’saas kanuma,
Yeroon’saa’llee ammuma,
Haafincillu yaa jama.
Walta’insa cimsina,
Fincila finiinsina,
Diina nidhabamsiisna,
Mirga hiree murteeffannaa,
Qabsoo keenyaan gonfanna,
Hinshakkinu nimoona.
Yaa qeerroo yaa abbaa xiiqi,
Yeroon geessee warraaqi,
Golgaa gabrummaa saaqi,

Diina lafa’rraa dhiqi,
Boollatti gadi naqi,
Lammii cunqursaan mite,imimmaan irraa haqi,
Oromiyaa bilisoomsi,injifannoon burraaqi.
Yaa qeerroo Yaa abbaa duula,
Abbaa malaa abbaa fala,
Dammaqsi dhiiraafi dhala,
Kan baadiyyaafi magaala,
Baasi tooftaa fincila,
Fincilli waliigala,
Diina nibuusa boolla,
Injifannoodhaan galla,
Kun hinoolu battata.
Qeerroo goofaree tuuta,
Yaa goota sanyii goota,
Dimokiraasii dhugaa qabsoon bu’uuressita,
Jabaadhu nimilkoofta.
Yaa qeerroo yaa qeerrole,
Ammaa tola yoo tole,
Waltaanee waliin duulle,
Marti keenya fincille,
Diina haabuusnu qile.
Harka wal haaqabannu,
Gabrummaa haadhabamsiisnu,
Lammii yartuun darartu, qaanii keessaa haabaasnu!

Alamaayyoo Qubee
Caamsaa 4, 2011

Barattoota Yunivarsitii Awaasaa irra uggurri kaayame!

(Oduu Qeerroo, Awaasaa, 27 Caamsaa 2011) Barattooti Yunivarsitii Awaasaa keessa baratan lamaa ol ta’anii akka hin argamne uggurri kaayame; diddaan barattootaa ugguruufis basaasota haaraa “poolisiii barataa” jedhaman mooraa keessatti bobbaastee jirti.

Qeerroon akka gabaasetti, yeroo ammaa kana jechuun Caamsaa 15 irraa eegalee filannoo barataa fi ulaagaa tokko malee kaawonsiliin barataa karaa seeraa filamee fi poolisiin mooraa osoo jiru sababa hin beekamnee fi mooraa Yunvarsitii kaam keessatti illee ta’ee hin beeknen,  “poolisii barataa” jechuun jaleewwan isaanii fi ijollee seelii uffataa adda uffachiisuun mooraa keessa bobbaasanii jiru.

Haaluma kana waliin,yeroo ammaa kana barataan Oromoo lama yookaan sadii ol ta’ee bakka tokko yoo ta’ee ijolleen sun eenyufaa akka ta’an maqaa isaanii warra tika wayyaaneetti akka gabaasan ajajamanii jiru.

Akka heera biyyattiittii mooraan mana barnoota dhimma amantii fi siyaasa irra walaba ta’u iyyuu yeroo ammaa kana wayyaaneen siyaasaa ija baaseen barattoota gidduutti walqoodinsa uumuutti jirti.

Kana biras darbuun, mootummaan wayyaane ayyaana Caamsaa 20 mooraa Yunvarsitii keessatti ayyaanessuuf jechaa laafaafi mukti osoo hin hafiin qalama dibuun ayyaaneffachuuf lafa dhiphisaa jira.

Qeerroon tokko yaada gabaasaa qeerroof kenneen, “waanti nama ajaa’ibu ijaarsa dhimma hidhaa abbayyaaf jechaa qulqullinni nyaataa hir’atee jira; kana irra darbees guyyaa 12f barataan ciree  dhorkamee soomaan dabarsee jira,” jedhee jira.

Sababa hir’ina  qulqullina nyaataan yeroo amma kana barataan dhibee adda addaatif saaxilama jira. Kilinikin mooricha bartaa humna ittin tajaajila wal geessisuu dhaaba wantaa jiruuf dabaree hedduu daree (class) keessatti dabarsuun mula’taa jira.

Qeerroon dhimma kana irratti yaada kenneen, barattooti haala haaraa wayyaaneen shiraa jirtu kana beekanii adeemsa isaanii akka wayyeeffatan dhaamuun, “kanneen garaaf jecha abbootii irree waliin bobba’anii gaaffii mirgaa barattootaan ka’aa jiru kolaasuuf yaalan waan saalfachiisaa akkanaa irraa adhaabbachuun gara diddaa barattootaatti dabalamuu qaban,” jedhee jira.

“Beka!” (“enough”)./Ga’e/ Will Ethiopia be next?

created the doc: ""Beka!" ("enough")./Gaée/ Will Ethiopia be next?" “Beka!” “Enough!” In the wake of the Arab uprisings, this is the watchword of mysterious opponents to the ruling regime circulating on internet sites hosted outside Ethiopia and in a few tracts being handed out inside the country. They are calling on the people to take to the streets on 28 May. Exactly twenty years earlier, a coalition of armed ethnic movements, led by the Tigray People’s Liberation Front, overthrew Major Mengistu Haile Mariam’s Marxist military junta. The TPLF is hanging onto power more tenaciously than ever.

"We are not worried that there will be a north Africa-type revolution in Ethiopia, it’s simply not possible”, said the irremovable Prime Minister, Meles Zenawi, on 12 March, with his customary assurance. “The circumstances for it do not exist".

But wait a minute… If Meles thought was not “not possible” that this kind of revolution could spread to his country, why did his actions contradict his words? Why did he suddenly implement a raft of heavy-handed measures, adding censorship to intimidation and repression – in his usual style – as well as State economic intervention and call for patriotism?

Censorship: Ethiopian television – state-run and the only official station – hardly mentioned the Arab uprisings. Meanwhile, the screws have been tightened on the “independent” media, obliging them to censor themselves even further. International radio stations broadcasting in local languages, like Voice of America and Deutsche Welle, were jammed. But it was a wasted effort – this “Spring” triggered an effervescence, leading to the most open and heated debates since the electoral campaign of 2005.

Intimidation and repression: “The government is not blind and deaf”, Meles declared in Parliament on 5 April. Anyone who takes part in what he called “the plot being hatched to incite protests and terror” would “pay a price.” “Intimidation and demonization” retorted one of the leaders of the main opposition party, to whom this warning was specifically addressed, and all the more so, given that the government had already taken measures. Over two hundred militants were arrested in March, more than a hundred of them accused of “terrorism” linked to the Oromo Liberation Front, an illegal movement waging an armed struggle on behalf of the largest ethnic group in Ethiopia. There have been sporadic shows of strength by the security forces as a reminder, if one were needed, of how the regime will react to demonstrations.

But most spectacular has been a return to a form of state interventionism completely at odds with the government’s entire economic strategy. Since the autumn, inflation has started to soar once again, with an official annual rate of 29.5% in April. The government was worried that it would spoil its economic record, currently the very basis of its legitimacy. And, worse still, it was already leading to popular discontent and could even spark off “hunger riots”. The opposition’s forecast could well become a reality: “There are too many economic problems: inflation, unemployment… When they are too much, it may explode”.

Meles Zenawi reacted by pointing the finger at “market disorder”, without any further details, rather than implicating the global rise in prices, the 16% devaluation of the national currency, the Birr, in September 2010, or even the perpetual dogma of a 10% continued annual growth in grain production. To correct this “disorder”, he suddenly announced on 6 January, a price cap on nineteen basic products, including oil, sugar, meat and bread. The economic operators squawked in protest, saying that the imposed prices deprived them of any profit margin. So, several of these products have disappeared from the shelves or have entered the black market at exorbitant prices. In reaction, the government has put them on sale at the official price, but in insufficient quantity, leading to endless queues. The result is that the level of public dissatisfaction mounted a notch. It was easy for the opposition to criticize the incoherence of government policy. On the one hand it pointed out that the massive arrival of private foreign investors is the sine qua non of its economic strategy. And on the other hand, these price caps would be “a step toward a Communist-style command economy”.

And there was patriotism, on the theme of: ‘let’s overcome our political differences and unite for the defence and development of the mother country’. For the defence: against the arch-enemy, Eritrea. For the first time, Ethiopia publicly declared that its goal was to overthrow the regime of Issayas Afeworki by increasing its support for the Eritrean armed opposition. And, in terms of developing the motherland, there is the construction of a gigantic dam on the Nile. Pompously baptised the Millennium Dam or Renaissance Dam, it would be the largest in Africa and the tenth largest in the world. This project suddenly appeared from nowhere, as it is not mentioned in the recently adopted five-year plan. Yet even the most optimistic cost is equivalent to the entire annual budget. As international donors are reluctant to get involved, this cost has to be borne mainly by the country itself. A massive issue of government bonds has been launched. It is restrictive for the banks. All state employees have been “invited” to donate one month’s salary, hence the joke going around: “Not only does the Nile carry off Ethiopian soil, but the salaries of its civil servants as well”. Naturally, it is a euphemism to say they do not appreciate this…

Did Meles Zenawi over-react, as usual, by proving, for the nth time that, in his heart of hearts, he is less confident about the durability of his regime? Does he feel his regime is much more fragile than he proclaims in public or even than most observers assess? In other words, should he be taking these measures at all, even more so when they have largely been counter-productive?

Meles Zenawi knows that his regime shares a fundamental characteristic with those in Tunisia, Egypt, Libya and Yemen that has been fuelling the growing protest – decades-old authoritarianism in a de facto one party state. It even embodies some extreme features that have long disappeared elsewhere. For example, in rural areas– 83% of the population –, everyone aged between 15 and 65 has to devote on average a day a week to so-called “development work”, without having the slightest say either in their purpose or the way they are carried out.

Meles knows that youth spearheaded the Arab uprisings. And two-thirds of Ethiopians are under 30 years old. He also knows that the movement formed independently of the official opposition, and that even its elimination, to which he is tirelessly devoted, is no guarantee that his regime will continue to survive. Strictly speaking, this legal opposition has been crushed after the 2005 elections, when it had risen up totally unexpectedly. The protests stirred up by these elections were very severely repressed, leaving 200 dead and probably as many as 30,000 protestors or suspected opponents rounded up and imprisoned.

Opposition party leaders have disappeared into imprisonment, exile or shut up through psychological pressure. To such an extent that, of the 3.6 million local government councillors “elected” in 2008, only a handful, literally, were members of the opposition. Just a single opposition seat out of the 547 members of Parliament in 2010. One of its leaders went so far as to say that the future of the opposition is now only in the hands of God. For the majority of Ethiopians, legal openings in politics are just as limited as they were in the Arab countries. They are convinced that they are being deprived of their right to turn their aspirations into classical political action.

But Meles Zenawi, whose impressive intellectual ability is recognised by all who meet him, including the greatest world leaders, also knows full well that his regime, Ethiopian culture and history have certain specificities that are slowing, if not blocking, the spread of this wave of protest.

It is generally admitted that aspirations towards democracy increase in proportion to the rate of access to basic education, Internet and mobile telephones. And these rates of access are much lower in Ethiopia than in the Arab countries concerned. Half of Ethiopian children go on to finish primary school, compared to practically 100% of Egyptian children. On top of a very tight control on the contents of electronic means of communication, the rates of comms access are much lower in Ethiopia too. Access to a mobile phone is proportionately thirteen times lower than in Egypt, and access to the Internet forty times lower., Thus it is not surprising that the appeal to demonstrate on 28 May seems to have reached very, very few Ethiopians.

Also, the gulf between the oligarchies, clans or even the autocracy, that ruled Tunisia and Egypt with growing autism, and an increasingly lucid population, had already become obscene ages ago. In Ethiopia, this rift is certainly not as deep, nor could it be, since it only started to form recently, which makes it less often perceived.

At least up until its internal split in 2001, the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) was probably the only ruling party in the world whose leadership continued to function collectively on a daily basis, just as it had done since it was created in 1975. Since then the personal hold of Meles Zenawi has continued to increase, but it is not all that visible, mainly because of the heavy shroud of secrecy that always surrounds the exercise of power. In particular, the kind of personality cult that accompanied Ben Ali, Gaddafi and Mubarak is unknown in Ethiopia.

The undeniable economic growth, even if it has been outrageously exaggerated by official statistics (which claim “double digit annual growth”), dates from only ten years back. It is inextricably linked to a clear drift towards oligarchy and blatantly growing inequalities. But, and this is where Tunisia or Egypt are fundamentally different: the average Ethiopian is not running into a wall whenever he tries to move on. The beginning of a middle class has emerged in the wake of the political and economical elite, because the economic realm is still relatively open. While, for the majority, the legal route into politics is closed, a fringe of Ethiopians, among the most educated and the most enterprising, continues to get glimpses of a way out, an opportunity that it can still grasp, by jumping onto the economic elevator. In urban areas, this means joining the circle of businessmen or, if that is not possible, the ever swelling ranks of civil servants. In rural areas, for those who can connect to commercial networks, it means joining the new peasant élite.

This category of young people would ordinarily be the spearhead of the protest movement. But the possibility of personal gain is by and large putting them off. And there are other hindrances, too.

One is cultural. At the very beginning of the uprisings in Arab countries, a few ‘ordinary’ individuals took the initiative of standing up to the ruling powers, simply confident they were empowered to exercise their individual rights. Since time immemorial Ethiopian society has been impregnated with an acute sense of hierarchy. This type of spontaneous and solitary ‘grassroots’ behaviour is much less probable there and might even seem to be perceived as misplaced. Everyone has a precise social rank that assigns him or her a precise role. Historically an opposition force has only emerged when one of the figures at the top of the social pyramid sets things going and then takes over as its leader. Social position granting them the legitimacy to do so.

Another factor holding the people back is simply fear. Everyone still remembers the post-2005 repression. No one expects the regime to keep its guns lowered – literally – in the face of the demonstrators. If the Arab uprisings soon broke through this wall of fear, it is probably because they sensed that their own strength would lead the army to distance itself from the ruling power and thus deprive it of its only trump card – repression. But how would the command of the Ethiopian army – monopolized by Tigreans – react in the same circumstances? The answer is almost unanimous – it would defend the regime to the last bullet, because its position as well as the advantages it brings lie entirely on the regime remaining in power.

“Better the devil you know that the angel you don’t know”, as the Abyssinian proverb goes. It is the local version of the almost universal call and response song – stability and order are worth more than the unknown. And all the more so when this angel could turn out to be a devil who is a lot worse than the one already in power.

The Arab protestors were convinced that their aspirations to democracy were sufficiently strong not only overthrow the regimes but also to overcome their own inevitable differences and divergences until democracy was in place. The vast majority of their Ethiopian counterparts say they could not share this conviction either, even though they might deny it, to defend their own interests, or because they sincerely believe that any kind of break would bring immense dangers with it.

In 1991, the new regime chose a paradigm to achieve a harmonious “living together” welcomed by all the “nations, nationalities and peoples” of this country –an “ethnic federalism”. This institutional change logically led to an affirmation of the ethnic identities of Ethiopians. But, instead of easing ethnic tensions, the changes exacerbated them. Although this federalism formally institutes a fair power sharing, authority is, in practice, pyramidal. The Tigreans – about 6% of the population – are outrageously over-represented in all the key political, military, security, administrative and financial positions. To strengthen its base, the regime never stopped letting all Tigreans know that it is the best guarantee of their progress and, soon, their security. There is now a widespread perception that any Tigrean identifies himself completely with the regime.

So, the potential protesters are worried that demonstrations could lead to the worst scenario. It would lose them control of their own movement, which would spark off a civil war, with among others anti-Tigrean pogroms, a breakdown in the army because the troops would rebel against their commanders out of a refusal to repress demonstrators from “their” own ethnic groups, even the break-up of Ethiopia provoked by an insatiable thirst for revenge by the Oromos. Naturally, the ruling power continues to rattle this scarecrow, as it had during the 2005 electoral campaign, when it warned of a Rwandan scale genocide if the opposition were to gain power.

The great majority of these potential protesters say they have made the same choice, either out of conviction or of vested interest – to keep quiet. Some of the more optimistic even say it has some distinct advantages. They hope that, with the passage of time, the enlargement of the middle class might lessen ethnic divisions. But most of them are much more pessimistic. Time would have the opposite effect – of deepening the divisions even further, until the inevitable day the worn-out regime finally fails, making this fall even more brutal and chaotic.

Will this inaction ensure the regime stays in power indefinitely? Both optimists and pessimists put forward an alternative and very different hypothesis. This time it would be the “common people” of Addis-Ababa who enter the arena. What starts as a banal altercation would turn into a popular riot, totally spontaneous and unpredictable. It would spread like a trail of gunpowder, and, by degenerating into ethnic clashes, would sweep everything up in its wake. Under this hypothesis, the life expectancy of the regime would be a matter of days rather than decades.

But prudence – and modesty – are the word. No one had predicted either the eruption or the course of the “Arab Spring”. Ethiopia may still surprise.

About the author

René Lefort has been writing about sub-saharan Africa since the 1970s and has reported on the region for Le Monde, Le Monde diplomatique, Libération, Le Nouvel Observateur.

He is the author of"Ethiopia. An heretical revolution?" (1982, Zed books).

His email isrenelefort

View Doc
View Post on Facebook · Edit Email Settings · Reply to this email to add a comment.

ተማሪዎችን በ “አብዮታዊ ዴሞክራሲ” ለማጥመቅ ታቅዷል፤ ለግድብ ካልከፈላችሁ ሞዴል አትፈተኑም ተባሉ።

(ቄሮ – የኦሮሞ ወጣቶች ዜና, አዳማ, 25/05/2011) የዘረኛውና አምባገነኑ የወያኔ አገዛዝ የህዝብን የትኩረት አቅጣጫ ለማስቀየር በሚል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የለቀቀው የአባይ ግድብ ዜማ እያስመረረ የሚገኝ ሲሆን፣በቀጣይ የተማሪዎች የእረፍት ወቅትን ተከትሎ ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች “ስለ አብዮታዊ ዴሞክራሲ የፖለቲካ ፍልስፍና እና በኢትዮጵያ ስላስገኘው ልማት” ለተማሪዎች ሥልጠና ለመስጠት ዝግጅቱን ማጠናቀቁን አሳወቁ።

የኢህ አዴግ  መንግስት  በድንገት ትምህርት ሚንስቴር ዓመታዊ የትምህርት መርሃ- ግብሩን በአስቸኳይ እንዲያቋርጥና ወደ ፈተና ዝግጅትና ትግበራ እንዲገባ ባለፈው ሳምንት መመሪያ አስተላልፎለታል።

በዚህ ድንገተኛ ውሳኔ የተደናገጠው ትምህርት ሚኒስቴር በበኩሉ ሣይውል ሳያድር ለየመሰናዶና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ርእሰ መምህራን በጻፈው አስቸኳይ ደብዳቤ መምህራን የሚያስተምሩትን ትምህርት አቋርጠው ወደ ፈተና ዝግጅት እንዲጣደፉ በፋክስና በስልክ በአስተላለፈው መልዕክት ላይ አዟል፡፡

በዚህ መሰረት የመሰእናዶ ትምህርት (ፕሪፓራቶሪ ክላስ) ከግንቦት 20 ቀደም ብሎ እንዲገባደድ ; የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ደግሞ እስከ ግንቦት 30 ድረስ እንዲጠናቀቅ የሚያሳስብ አስቸኳይ መመሪያ አውርዷል።

በዚህ ውሣኔ መሠረትም ያልተጠናቀቁ ዓመታዊ የሁለተኛ መንፈቀ ዓመት የትምህርት ካሪኩለሞችን በማሟላት ላይ የነበሩ የ12ኛ ክፍል የመሰናዶ ተማሪዎች ከትላንት ሰኞ ግንቦት 15 ቀን ጀምሮ ያልተጠናቀቁ ትምህርቶቻቸው ተቋርጦ የማጠቃለያ ፈተና እንዲጀምሩ ተደርጓል።

በሌላ በኩል ደግሞ በሰሜን ሸዋ የሚገኙ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች ለአባይ ግድብ ማሰሪያ የሚሆን ቦንድ ካልገዘችሁ ወይም ገንዘብ ካላዋጣችሁ ሞዴል ፈተና አትፈተኑም መባላቸውን ዘጋቢያችን ከስፍራው ባስተላለፈልን ዘገባ ገልጿል።

በዘገባዉ መሰረት ተማሪዎቹ የ8ኛ ክፍልን ሞዴል ፈተና ለመውሰድ ከመቀመጣቸዉ በፊት “ለህዳሴዉ ግድብ” ማሰሪያ የሚሆን ቦንድ ግዙ ተብለዉ ሲጠየቁ “እኛ ገንዘብ የለንም ወላጆቻችንም ገንዘብ የለንም ብለውናል” ብለዉ ሲመልሱ ፈተና አትፈተኑም በመባላቸዉ በወላጆችና በትምህርት ቤቶች መሃል ትልቅ ውዝግብ ተፈጥሮ እንደነበር የደረሰን ዜና ያመለክታል።

በሌላ በኩል ደግሞ እንደተማሪዎቹ ሁሉ ቦንድ ካልገዛችሁ ተብለዉ የተጠየቁት መምህራን በአገሪቱ ባለው የኑሮ ውድነት ምክንያት ገንዘብ ለማዋጣት ፈቃደኛ አለመሆናቸውን ቢገልጹም የዘረኛው አገዛዝ ካድሬዎች አሻፈረን በማለት የማስገደድ ስራቸውን መቀጠላቸውን የደረሰን ዘገባ ያስረዳል።

የዘረኛውና አምባገነኑ የወያኔ አገዛዝ የህዝብን የትኩረት አቅጣጫ ለማስቀየር በሚል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የለቀቀው የአባይ ግድብ ነጠላ ዜማ እጅግ እያስመረረ የሚገኝ ሲሆን፣ የአገዛዙ ቁንጮ የሆነዉ መለስ ዜናዊ ከግብጽ መንግስት ጋር ባደረገው ስምምነት የግድብ ስራው ግንባታ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም ማድረጉንም አይዘነጋም።

Ergamaan Wayyaanee aangoo irraa mana hidhaatte darbame.

(Qeerroo, Adaamaa, Oromiyaa, 25 Caamsaa 2011) Sirna Wayyaaneef ergamaa gaarii ta’ee barattoota hiisisaa fi ajjeechisaa kan ture, hogganaan Univarsitii Adaamaa aangoo irraa kaafamee mana hidhaatti darbame; bakka isaa immoo ergamtichi OPDO Tolaa Badhaasaa jedhamu ramadamee jira.

Qeerroon maddi oduu isaa irraa akka mirkaneeffatetti, ergamtooti mootummaa wayyaanee fi humnooti tikaa dhimma jeequmsaa fi nyaata summaa’ee irratti waldhabdee wal unkuraa jirti.

Adama Uni Students up rising

“Waan mana barumsaa sana ilaalchisee caasaan wayyaanee wal’lolaa jiru.Bulchiinsa University kan ture sana kaasanii gurbaa OPDO  Tolaa Badhaasaa jedhamu  bulchiinsa mana barumsaa sana godhanii jiru,” kan jedhe maddi qeerroo, kun immoo waan summii sana beekaa akka raawatameefi waan itti damaqamaa jiruuf jarreesana naannoo sanaa fageessuuf kan hojjatame ta’uun hubatamee jira.

Yeroo ammaa kanatti, “waanti haaraan moora keessa jiru dhimmuma barattoota dhukkubsatanii ti,” kan jedhe miseensi qeerroo tokkos, haala kana  ilaalchisee Doctooronni barattoota kana yaalan ‘garaa keessan miiccadha kana ta’uu baannan hamma wagga 5tti dhukkunbi kun isin hin gadhiisu,’ akka jedhanii ibsee jira.

Sababa kanaan barattootni kaan gara mana isaaniiti barumsa dhiisanii galanii jiru; kaan immoo mana yaalaa gurgudda ciisanii akka jiran kan ibse odeessi kun, Ijoolleen summii sana nyaatte sun hedduu akka miidhamaniifi qaamni isaanii akka kokotaa’aa jiru, keesattuu naannoo jilba ,Ciqilee fi Dugda isaanii akka miidhaman himaa jiru; dhimma kana ilaalchisees haalli falmii barattootaa itti fufa  jedhamee jira.

Sababa kanaaf piresedantii moorichaa kan ture Dr Bekele kan jedhamu,ergamaan wayyaanee aamgoo irraa kaafamee gara mana hidhaatt darbatamee jira; wayyaanotaanis akka malee kan qeeqame yoo ta’u, “dhimma barattoota kana ilaachisee to’annaan kee dadhabaa dha,” jedhamee jira.

“Nuti immoo bakka jirutti nagaadha,” kan jedhan miseensoti qeerroo,  yeroo ammaatti websiten qeerroo  barattoota mooraa guutuu biratti akka dubbifamaa jiruu ibsanii, “odeessa qeerroon dabarsaa jiru barattooti hundi dubbisaa jiru; nutis arginee jirra; baayee kan nama gammachiisudha,” jedhanii jiru.

Dameen walqunnamtii Qeerroo gama isaatiin, hojiin qeerroo kan mandi’ee mul’ate hirmaannaa qeerrootiin ta’uu hubachiisee, dhimma kanas daran babal’isuuf yeroo ammaa kanatti website Qeerroo: https://qeerroo.wordpress.com san ol guddisuufi wayyeessuuf hojjachaa waan jiruuf miseensoti Qeerroo bakak jiran maratti dammaqinaan odeeffannoo argatan gara wiirtuu qeerrootti karaa e-mail qeerroo2011@gmail.com akka dabarsan dhaamee jira.

Gama biraatiin, magaalli Finfinnee yoomiyyuu caalaa eegumsaan cinqamtee akka jirtu hubatamee jira. Miseensoti Qeerroo marsaa walmarii hiriyootaa irratti akka waliif dhaamanitti, yeroo ammaa kana sochiin nama hundaa tuhatamaa dha; waraanni, foolisaa fi warra tikaa gamtaan eegamsa sardaatti seenanii jiru. Eeggumsi kun tarii waanuma ayyaana isaanii kana waliin wal qabatee tahuu mala kanneen jedhanis ni jiru.

Watch my videos at Vodpod

qeerroo has started a video collection on Vodpod, you should check it out. You can follow qeerroo on Vodpod to keep track of the videos qeerroo collects, recommends, and comments on at Vodpod.com.

Follow qeerroo’s videos, and collect and share your own videos with your friends. It’s free!

Qeerroo has collected 6 videos, including:

Diddaa Uni Adaamaa
Collected by 1 person · 0 views
Oromiyaa Haaraa
Collected by 1 person · 9 views
Qeerroo Bilisummaa
Collected by 1 person · 7 views
Hawwisoo Bilisumaa
Collected by 1 person · 5 views

Get started by following qeerroo here. It’s easy and free!
Follow qeerroo here

Best,
Qeerroo Video

Harargee Dhiha, Magaalaa Cirootti Fincilli Diddaa Gabrummaa Itti Fufe

(Odeessa Qeerroo, Ciroo, Oromia, Caamsaa 23, 2011)Oromiyaa keessatti Fincilli Diddaa mootummaa TPLF itti fufuun Harargee Dhihaa magaalaa Ciroo keessatti itti Caamsaa 23,2011 itti fufee oole.

Fincilli Dargaggoota Oromoo fi ummata Oromoo naannoo Ciroon kan qindaawe yeroo tahu jalqaba gaafa guyyaa Kamisa darbee Caamsaa19-05-2011 saganteeffame ummtni walitti yaaée. Guyyaa kana roobni (bokkaan) guddaan waan roobeef odoo akka yaadan hin tahin ummanni sababa roobaatiin ykn bokkaatiin adda bahe.

Hará Caamsaa 23-05-2011  immoo ummanni naannoo hundarraa yeroon walitti dhufe hiriira isaa jalqabe itti jira.

Yeroo kanattis warri Wayyaanee humna waraanaa naannoo san qubachiisee jiruu fi loltoota hidhannoo guutuun fi meeshaa qabatan dabalataa ummatatti bobbaasuun reebichaa fi dhitichaan ummata naannoo irraa ari’uuf yaaluu malee gaaffiin ummata kanaa maali jedhanii dhagahuufis tahe deebisuuf tasumaa gurra hin ergifne.

Kanas tahee mootummaan TPLF humna guddaa itti bobbaasee hiriira kana addaan dhorkuuf yaalii guddaa godhee ture, Ummanni Oromoo hiriira kana irratti argaman garuu, Oromiyaan ni bilisoomti!, lafti kan abbaa biyyaatti, qabeenyi Oromoo hin saamamu! Ifii hagabnee diina hin nyaachifnu. Gabrummaan nu gahe fi kkf dhadannoo dhageessisaadhaa turan.

Gama boodaa waraanni TPLF human dabalataan dhufee ummata reebichaa fi lafa irra harkisuun naannoo san irraa deemsisuu haayalu iyyuu malee finccilli kun yeroo gabaabaa keessatti akka qindaayee itti fufu beekkamee jira.

“Xurii Irraa Deebinee”nutis of Qulqulleesine, Jedhu basaasonni Duraanii


Beekaas ta’e osoo hin beekiin waan balleessaa turre irraa deebine.

(Odeessa Qeerroo, Ciroo, Oromia, Caamsaa 23, 2011) Beekaas tahe wallaalummaan diinaaf ergamtuu tahanii lammii isaanii kanneen basaasaa bahan ilmaan Oromoo haalli itti turan miidhaa saba isaanii fi mataa isaanii irrattis akka fidu beekanii gara daandii warraaqsaatti deebi’uuf jecha of qajeelchan; Sochii Qeerroo waliinis dhabbatanii kaayyoo qabsoo ummata Oromoo bakkaan gahuuf murteeffachuu isaanii Sochii Warraaqsa Qeerroo Shawaa Kaabaa jirutti of beeksisan.

Wallaalummaa irraan kan ka’e lubbuu fi maatii keenya jiraachisuuf jecha baroota dheeraaf ummata keenya basaasuun diinaaf kennaa turreerra,bultii keessa yeroo laalaa deemnu jireenyi ummata keenyaas tahe maatii keenyaa akkasumas guutuun Oromiyaa gadi deebi’uu fi gara badiinsaatti yeroo deemu argaa jirra.

Biyya dhalanne irratti guddaan nama keenyaa yeroo salphatu,shammarraan Oromoo gadaantummaan yeroo cunqurfaman,qabeenyi biyya Oromoo samamee yeroo dhumu,hiyyummaan akka hiree Oromoo taheetti haamleen nu cabee jiraachuu yeroo dadhabnu argaa jirra.

Kana ammoo kan godhe nu warra ergamtuu diinaa taanee diinaaf ulee ta’uun yakka seenaa keessatti guddaa tahe raawwataa bane.

  1. Haalli gochaa sukkanneessaa akkasiitti akka hin deebinee fi waan gochaa baaneef ammoo ummata Oromoos tahe dargaggoota Oromoo yeroo ammaa qabsoof finiinee ka’e dhiifama gaafanna.
  2. Nuti yeroo dheeraaf irra deddeebinee mariyataa murtii armaa gadii of irratti fudhachuu keenya beeksifna.
  3. Sochii Qeerroon Oromoo godhaa jiran guyyuu argaa waan jirruuf bakka jirrutti sochii kana keessatti qaamaan hirmaannee fiixa baasuuf murteeffannee jirra.
  4. Diinaaf yeroo dheeraa akkuma hojjetaa turre,amma ammoo akkuma Oromoon mammaaku”nyaadhuu,nyaadhuu gama fira kee galagalii liqimsi” akkuma jedhan gara saba keenyaatti deebinee dantaa ummata keenyaaf hojjechuuf waadaa walii gallee jirra.
  5. Haga diinni Oromoo kufee ummanni Oromoo buquu ol qabatee deemutti karaa fedheen qabsaawuuf murteeffannee jirra.
  6. Basaasonnis tahe warren akkuma keenya diinaaf ulee ta’anii hojjetaa jiran akka hojii kana irraa of qusatanii gara qabsootti deebi’an waamicha goonaafi.
  7. Guyyaa tokko ummanni keenya seenaaf nu gaafachuun isaa waan hin oolleef jecha yeroon gochaa keenya irraa deebi’uu keenyaaf kan ragaa tahu maqaan keenyaa fi suuraan keenya tarreesinee erganne kun seenaaf nuuf haaqabamu.

Hojiin Qeerroo fiixa ni baha!

Oromiyaan ni bilisoomti!

Angry Adama University students have rejected the mediation by Minster of Civil Service, Junedin Sado

(Qeerroo News, Adama, Oromia, May 22, 2011)Student’s anger ignited by the food poisoning, as a result of which many have been admitted to hospital, is mounting to full scale student resistance to the regime on power.

Adama Uni Students up rising

A mediation attempt by Former President of Oromia regional state and current minister of Civil Service, Junedin Sado, was rejected by angry student in Adama University.

Mr. Junedin arrived after the army raided the campus and students were hospitalized due to the poisonous food and an attack by security peoples.

Accordingly when he tried to approach to convince students, the angry protesters responded saying “after poisoning us, invading our campus and put in place the marshal rule, what do you want from us?”

The puppet of the TPLF led ERRDF government Mr. Junedin was ashamed by further comments like “thief, thief”, “Go away, Go away”.

Adama Uni vioce of up rising

The students were also protesting and chanting about the food crisis and the cost of living in the country.

@ Qeerroo 2011

The angry Qeerroo group has risen up with determination against the regime: police cars and the library were destroyed; police personnel also attacked.

 (Qeerroo News, Adama/Oromia, May 23, 2011) In a serious of protest ignited by food poisoning, inflating food prices and living cost and human right abuse in the country; many were imprisoned, other hospitalized but the rest are keeping up the pace of their protest against the regime.

The communication infrastructures were taken down by the regime and it was impossible to communicate on the internet and the phone. Due to the high tension, it was also difficult to go out of the campus.

On Friday May 20, 2011, around 12 AM, when the angry students demonstrate in the campus police cars were destroyed, security officers attached and library was destroyed.

Immediately 5000 federal police force out numbering students broke in to the campus arresting many of them. For hours the students were engaged in stone fight with the huge police force that invaded their campus but the police responded in unbalanced and heavy crackdown.

Many were bitten and more than 20 were imprisoned. Students when taken by the police cars were heard chanting for freedom and their cause.

Students continued chanting “thief, thief government…”, while Oromo students chanted “OLF, OLA, Raise up Qeerroo” the voice and picture of the scene was also recorded.

Qeerroo, a Gadaa based National Youth Movement for Freedom and Democracy, is a group of young pro-Freedom and Democracy and Human rights activists came together in order to support each other, build solidarity, and develop sustainable democracy and human rights movements by empowering a younger generation in democratic rights and value.

@Qeerroo 2011

The Demands of Qeerroo Oromia. National Youth Movement for Freedom and Democracy

1. Whereas the TPLF/EPRDF regime has been ethno-centric both in its Stalinist organizational structure and the socio-political agendas it promotes; Whereas its loudly self eulogised federal structure of the country has become nothing but only a divide and rule system; Whereas it has mainly been targeting the oppressed nations and nationalities like the Oromo, Ogaden, Sidama and other peoples of the south as its primary enemies.

Therefore, we demand that the regime immediately stop the twenty years of continued Military Campaign in Oromia, Ogaden and other oppressed areas to forcefully silence the legitimate demands of these peoples.

2. Whereas Meles Zenawi has managed to cling on to power for the last two decades only through mass repression and oppression; Whereas Mr. Zenawi’s system of rule has been marked by unparalleled massive and persistent human rights violations (mass harassment, displacement, torture, imprisonment and killing of citizens); Whereas there are still tens of thousands of individuals languishing in Meles Zenawi’s prison as prisoners of conscience.

Therefore, we urge for an immediate and unconditional release of all political prisoners. We demand that especially the prison Maikelawi (central investigation prison), a traditionally established central chamber of torture, mutilation and slaughtering of human beings, be immediately dismantled and closed for ever.

3. Whereas Meles zenawi’s government continues to be bragging about an unseen rate of economic growth, sheer existence has virtually become impossible for the majority of Ethiopians. Whereas today inflation and scarcity have become acute to the extent of making life impossible even for the so called urban middle class society as a result of misguided economic policy of the regime; Whereas disease, illiteracy, hunger and famine remain to be the mark of Ethiopian overall social economic life.

Hence, we urge for an immediate supply of basic goods such as sugar, oil and bread for the people by the government while in the meantime the market and all related economic policies be corrected and rectified.

4. Whereas there is no a sphere of social life that Mr. Zenawi’s regime didn’t encroach into, more is so with the economy; Whereas it is a public secret that virtually all major economic institutions are owned by TPLF’s oligarchy known as EFFORT and controlled by Azeb Mesfin, the wife of the Prime minister.

We demand that all the so called private properties of Zenawi’s family be confiscated and further investigation be undertaken into the yet unknown level of corruption by the family and close associates.

5. Whereas Ethiopia is an agrarian society where more than 90% of the population earn their means of life through farming; Whereas the motto “Land to the Tiller” has been the major rallying and unifying political demand of the entire Ethiopian peoples in the 1960s and early 70s that culminated in the 1974 Ethiopian Revolution and hence brought about the demise of emperor Haile-Sillasie and his dynasty; Whereas once again we are in a Zero-sum-Game situation as the TPLF regime started pursuing what is known as the Land-Grabbing-Policy; Whereas the currently and widely practiced Land-grabbing-policy of the TPLF regime would lead to mass dispossession, displacement, unemployment, socio-economic alienation and modern slavery by global economic powers.

Therefore, we demand that the policy immediately be stopped and that all international agreements made so far be annulled in effect.

6. Whereas Ethiopia has been downing from bad to worst in it’s over all political, social and economic system for the last 20 years; Whereas the political system is marked by a Stalinist conception of a holistic state, where power division is utterly absent and hence no real distinction between the legislative, judiciary and the executive bodies; Whereas Prime Minister Meles Zenawi is the melting pot of all those powers as a person, as the case has always been with all Stalinist regimes; Whereas Meles Zenawi has never been elected but only selected by the Stalinist state apparatus he himself created.

Therefore, we demand Prime Minister Meles Zenawi immediately leave his office and relinquish his state power.

7. Whereas the TPLF/EPRDF ruling party claimed in the last May 2010 election a landslide victory with 99.6% in a country where there have been more than 90 legally registered and competed opposition parties; Whereas the election board is just an extended hand of the ruling party; Whereas the national treasury, the Media, the federal police and security forces have always been directly used by the ruling party for facilitating the landslide victory the regime claimed; Whereas, in the face of all these, electoral politics have been nothing but a mockery and sham.

Therefore, we demand that both chambers of parliament be immediately dissolved. We want a transitional government be constituted from all major liberation movements and opposition political organizations towards instituting social justice and democracy.

Freedom, Liberty and democracy shall prevail!

Gaaffiilee Mirgaa fi Diddaa Qeerroo Oromiyaa

1fa- Bulchiisni Adda Bilisummaa Ummata Tigray ykn Adda Dimokirasii Warraaqsa Ummatoota Itophiyaa ofiin jedhu: Mootummaa gosummaa irratti of ijaare, kan caasaa jaarmayaa Stalinistummaan masakamu, kan bu‟ura siyaas-hawaasummaa fakkaattii tarkaanfachiisu waan taheef;

Sirni Federalummaa gartuun kun ittiin of fakkeessus sirna shiraan guutame, tokkummaa ummataa addaan diigee, qoqqoodee ittiin bituuf saganteessate waan taheef; Mootummaan kun sabootaa fi sab-lammoota kanneen akka Oromoo, Ogaaden, Sidaamaa fi Ummatoota Kibba biyyattii akka diina innikkaatti ilaalee itti duulaa hanga har‟aa waan gaheef;

Kanaaf, mootummichi dhugaa ummata biyyattii keessaa ukkaamsuuf jecha duula humna waraanaa waggaa 20f Oromia, Ogaden fi naannoo adda addaatti itti jiru, tarkaanfii waraanumaa fi lolaa, biyyattii keessaa saboota bittaa cunqursaa jalatti barootaaf kufanii jiran irraan geessisaa jiru akka irraa dhaabu jedhna.

2fa- Mallas Zenawi baroota bulchiinsa isaa, waggaa 20 guutuu, miidhaa fi cunqursaa hamtuu ummatoota biyyattii irraan geessiseen aangoo isaa jabeessataa waan deemaa jiruuf;

Bulchiisni Mallas Zenawi kunis dhiitama mirga namoomaa hammaate, kan ummata nagaa haala lammii biyyaa irra gahuu hin malleen dararkeessuu (harassment), lafa irraa buqqisuu, dararuu, guuranii hidhuu fi ajjechaa raawwataa waan yoona gahee jiruuf; Ummatni nagaan kumaatamaan manneen hidhaatti guuraman, badii takka malee manneen hidhaa keessatti hanga har‟aa dhiphachaa waan jiraniif;

Kanaaf: Hidhamtootni siyaasaa hundi haal-duree tokko malee daddaffiin akka hiikaman; Manni hidhaa Qorannaa Giddu-Galeessaa ykn ‘Maikelawi’ jedhamu kan lubbuun dhala namaa keessatti gatii dhabsiisame, kan dhala namaa keessatti dararuu, reebichaan qaamaa hir’isuu, akka beeyiladaatti keessatti gorrawuuf itti yaadamee ijaarame, akkasittis hanga har’aa lubbuu lammii biyyaa kumaatamaan keessatti galaafatamee fi galaafatamaas jiru haa cufamuu, giddu-galeessi diina lubbuu dhala namaa tahe kun daddaffiin haa diigamu jedhna.

3fa. Abbootiin taayitaa mootummaa Mallas Zenawii yeroo itti saamicha dinagdee gaggeessaniin soorumaa fi badhaadhina ofii akka guddina dinagdee biyyattiitti himataa jiran, ummatni Itoophiyaa keessaa garuu oolee buluuf iyyuu jireenya guyya guyyaa of dadhabaa waan jiruuf; 

Imaammata dinagdee dogoggoraa fi gowwoomsaa mootummichi gaggeessuun gatiin gabaa akka malee dabalaa, jireenyi ummata biyyattiitti hadhaawuutti dabalee mo‟achuun dadhabamaa waan jiruuf; Dhukkubni, beelli, hongee fi wallaalummaan mallattoo jireenya hawaasa waliigalaa Itoophiyaa keessaa tahee beekamaa waan jiruuf;

Kanaaf, Dhiheessiin mi’oota jireenya ummatichaa guyya guyyaaf barbaachisoo tattahan, kanneen akka sukkaaraa, mi’eessaa fi daabboo jarjartiidhaan ummataaf akka dhihaatan; Imaammatni dinagdee deega hamtuu ummata irraan geessisaa jiruu fi gatiin bittaa fi gurgurtaa gabaa to’annoo ala bifa saamichaan gaggeessamaa jiru akka daddaaffiin sirratu, oolee osoo hin bulin hojii irras akka oolu jedhna.

4fa- Bittaan mootummaa Mallas waa hunda keessaa harka kan qabu, keessattuu wiirtuu dinagdee biyyattii dhuunfaatti harkatti kan galchate waan taheef; Dhaabbileen dinagdee biyyattii keessaa miseensota Adda Bilisummaa Ummata Tigraayii maqaa „EFFORT‟ jedhamuun dhuunfatamuu fi haadha warraa Mallas Zenawi, Azeb Masifiniin to‟atamaa jiraachuun hiccitii ummatni biyyattii keessaa tolchee beeku waan taheef;

Kanaaf, qabeenyaan dhuunfaa maatii Mallas Zenawiin dhuunfatame akka ummataaf deebisamu, saamichi seeraan alaa maatii fi aantota isaan hanga har’aa gaggeessame, kan ifatti hin bahin dabalee haa qoratamu jedhna.

5fa – Ummatni biyyattii keessaa dhibba keessaa harki sagaltamni (90) jireenyi isaa qonnaatti hidhataa waan taheef; Dhaadannoon “Lafti kan Qotee Bulaaf Haa tahu” jedhu baroota 1960ta fi jalqaba 1970ta keessa belbelaa ture; kan bara 1974 biyya Itophiyaa keessatti ummata, siyaasa wal fakkaataa jala waliin hiriirsee, warraaqsa ummataa qabsiisuudhaan mootummaa Hayila Sillaasee aangoo irraa dhabamsiise;

Imaammata Saamicha Lafaa mootummaan Adda Bilisummaa Ummata Tigray gaggeessaa jiruun, ummatni dachee isaa dhabuun, buqqisamuu fi hoji-dhabilee taasisamuu irraa kan ka‟e, gabrummaa ammayyaa, kan aangawummaa hidhata dinagdee addunyummaan wal qabateen, har‟as naannoftuu haala fakkaattii keessa waan jiramuuf; 

Kanaaf, imaammatni deegsaan kun daddaffiin akka irraa dhaabbatamu, wal tahiinsi idil-addunyaa gurgurtaa dachee ummataa xiyyeeffate akka fashaluu fi diigamu jedhna.

6fa- Biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun waggoota 20n (digdamman) dabran karaa siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdee deega caalaa hammaate keessa seentee waan jirtuuf; Sirni siyaasaa mootummichi laf-jalaan ittiin gaggeessamu yaad-rimee (concept) Stalinistummaa waan taheef; Qoodumsaan aangoo walabaa kan seer-baastotaa, (legislatives) seer-murtootaa (judiciaries) fi seer-alangootaa (executives) dhugaadhaan addaan bahee karaa walabummaa isaanii eeggataniin hujii irra oolaa waan hin jirreef; Qaamota seeraa, kan walaba tahanii dhugaadhaan seera biyyattii keessaa hojjii irra oolchuun ture , bifa bulchiinsa Satlinistummaadhaan, Muummichi Ministeerotaa Mallas Zenawi aangoo fi ol-aantummaa irratti qabuun gara ofiif fedhutti daddabsaa waan jiruuf; Mallas Zenawi takkaahuu filamee (elected) kan hin beekne garuu sirna Satalinistummaa uummateen kan of foosisuu (selected) waan taheef; Kanaaf, Mallas Zenawi aangoo irraa bu’ee, waajjira akka gadi lakkisu barbaadna.

7fa- Filmaata biyyoolessaa Caamsaa bara 2010 gaggeessameen osoo mormitootni siyaasaa seeraan biyyattii keessatti galmaawan sagaltamaa (90) ol tahan dorgom jiranii, Addi Bilisummaa Ummata Tigiraayi, kan durumaan humnaan aangoo dhuunfate sagalee ummataa dhibba keessaa sagaltamii Sagalii fi tuqaa jaha (99.6%) aragachuu isaa haala tasumaa amansiisaa hin tahiniin waan labsateef; Gaggeessitootni filmaatichaa miseensotuma paarti aangoo bittaa of harkaa qabuu waan tahaniif; Maallqani filmaatichaaf ooluun irra ture, meeshaan sab-qunnatmii, humni poolisii fi tikiaa dhuunfata mootummichaa tahuu irraa kan ka‟e paartiin siyaasaa durumaanuu aangoo of harkaa qabu akka deebisee mo‟atuuf waan danda‟an hundaan filmaata walaba tahuun irra ture humnaan ukkaamsaa, mo‟icha paartii mootummichaaf garuu haala mijjeessaa waan turaniif; 

Filmaatni biyyattii keessatti gaggeessame jedhamu qaanfachiisaa tahuutti dabalee, addunyaa ittiin gowwoomsuuf xapha siyaasaa raawwatame tahuun ifatti waan mul‟ateef; Kanaaf, golli qaama paarlmaa biyyattii lamaan (2n) daddaffiin akka diigaman, Seera haqaa fi sirna dimokiraasii dhugaa biyyattii keessatti dhugoomsuuf mootummaan yeroo cehumsaa dhaabota sochii bilisummaa gaggeessaa jiran, jaarmota mormitoota siyaasaa adda addaa kan ammate haa utubamu jenna. 

Injifatnoon Saba Cunqurfameef!

Bilisummaa fi Dimokraasiin Ni Mo’ata!!

Qunnamtiin Qeerroo:

Email : qeerroo2011@gmail.com

Facebook: Qeerroo Bilisummaa

Website: https://qeerroo.wordpress.com

Sirna Wayyaanee Ofirraa Ittisuu Utuu Hin Taane, Haleeluu Dha!

(Oduu Qeerroo,Finfinnee, 23 Caamsaa 2011) Adeemsi qabsoo keenyaa haga yoonaatti shiraa fi jeequmsa Wayyaaneen ummata keenya irratti raawwachaa jirtu ittisuu irratti xiyyeeffatee ture, gara haleellaatti  jijjiiramuu akka qabu Qeerroon hubachiise.

Qeerroon “Arfiin qabsoo Qeerroo tarkaanfii diddaa fudhachuu dha!” mata-duree jedhuun ibsa baaseen akka hubachiisetti, qorannoon qabsoo waggoota digdamman darban irratti adeemsisame kan mul’isu qabsoon keenya miidhaa fi roorroo Wayyaanee ofirraa ittisuu irratti xiyyeeffatee turuu isaa ti.

“Haala akkasii keessatti immoo qabsoo dandamachiisuun yoo danda’ame illee irra caala kan fayyadamu murna abbaa irree ti,” kan jedhe ibsi Qeerroo kun, “amma illee Qeerroon akka dhimmuma walfakkaatu irratti qabamee hafuuf yaaliin addaddaa gurree fi lukkee abbootii irreetiin godhamaa jira,” jedhee jira.

Keessaayyuu, barattoota Oromoo addatti rasaasaan tumuun, barattoota nagaa mana hidhaatti hiraarsuu fi kaan immoo nayaata summaa’een fixuun namuu dallaa sodaa keessatti qabamee akka waan isa irra gahu ifirraa eegaa jiraatu gochuuf yaadamee akka ta’e Qeerroon addeessee jira.

Haata’uutii, adeemsi haga yoonaa kan waan Wayyaaneen raawwattu ofirraa ittisuu irratti xyyeeffatee ture gara haleellaa fi fincilaatti naannuu qaba jedhee jira.

Caasaa mootummaa fincila diddaan laaffisuuf yaadaa fi qalbiin qophaa’uun barbaachisaa waan ta’eef jaarmiyooti dhimma Bilisummaa fi dimokiraasii irratti hojjatan dursanii diddaaf akka of-qopheessanis Qeerroon dhaamee jira.

Kana malees, jaarmiyooti martuu haga danda’anitti dhimma ijoo / ajandaa/ walfakkaataa tokko jalatti diddaa isaanii qindeeffatanii akka finiinsanii fi guyyaa garbummaa gabaabsan Qeerroon waamicha godhee jira.

Yeroo ammaa kanas Wayyaaneen sodaa guddaa keessa seentee waan jirtuuf, gochaa farra dimokiraasummaa ishii babal’isaa jiraattu iyyuu haleellaan sirna hiraarsaa kana irratti fudhatamuu malu kamuu laafuu fi dhaabbachuu akka hin qabnes yaadachisee jira.

 Qeerroon itti dabaluunis, “yeroon kun yeroo itti sirna wayyaanee adda baasanii haleelanii dha. Haga ammaatti ofirraa ittisuu irratti hojjataa turre ta’a; sun yeroon isaa dhumatee jira. Amma diddaa dha! Didaatii, hiree keessaniin guyyaa Bilisummaa keessaanii as dhiyeessaa,” jedhee jira.

በአዳማ ዩኒቨርሲቲ በምግብ መመረዝ 1500 ተማሪዎች ታመሙ

(ቄሮ – የኦሮሞ ወጣቶች) ባለፈው ረቡዕና ሐሙስ በአዳማ ዩኒቨርሲቲ በተማሪዎች መመገቢያ አዳራሽ ውስጥ የተመገቡ 1500 ያህል ተማሪዎች በጠና ታመሙ፡ተማሪዎች ዓርብ ባስነሱት ተቃውሞ ከፖሊስ ጋር መጋጨታቸውንና ግቢው በፖሊስ ጥበቃ ሥር መዋሉ ታውቋል፡፡

Adama Uni Students up rising

በዩኒቨርሲቲው የሚገኙ የቄሮ ምንጮች እንደገለጹት፣ ረቡዕ ተማሪዎቹ ምሳ ከበሉ በኋላ ወደ 11 ሰዓት ገደማ በርካታ ተማሪዎች መታመም ጀመሩ፡፡ የሕመሙ ምልክቶች ራስ ምታት፣ ቁርጠትና ራስን እየሳቱ መውደቅ ሲሆኑ፣ በሁሉም ታማሚ ተማሪዎች ላይ ተመሳሳይ ምልክቶች ታይተዋል፡፡

አንዳንድ ያነጋገርናቸው የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች እንደገለጹት ከሆነ ደግሞ፣ ተማሪዎቹ ወደላይ አያስመልሳቸውም ወይም የሆድ ሕመም ምልክት አይታይባቸውም፡፡ ነገር ግን ራሳቸው ክፉኛ መታመሙን የሚገልጹና ራሳቸውን ስተው የሚወድቁ በርካቶች ነበሩ፡፡

ረቡዕና ሐሙስ በጠቅላላው 1500 ያህል ተማሪዎች የታመሙ ሲሆን፣ በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ በሚገኘው የጤና ማዕከልና በአዳማ ሆስፒታል የሕክምና ዕርዳታ እንደተደረገላቸው ለማወቅ ተችሏል፡፡

ተማሪዎቹ ከበሽታው በፍጥነት ማገገማቸውን የገለጹት ምንጮች፣ በምግብ መመረዙ የተጠቁት ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው ከሚገኙ አራት የተማሪዎች መመገቢያ አዳራሾች በአንደኛው አዳራሽ የተመገቡት ብቻ ናቸው፡፡

የዩኒቨርሲቲው ምንጮች ክስተቱን የተለመደው ዓይነት የምግብ መመረዝ ይበሉት እንጂ፣ ተማሪዎቹ ግን የተለምዶው የምግብ መመረዝ ሳይሆን ከኬሚካል ጋር የተገናኘ ችግር ሳይሆን እንደማይቀር መገመቱን ይገልጻሉ፡፡

ለታማሚዎቹ ተማሪዎች የሕክምና ዕርዳታ የሰጡት ሐኪሞች በሽታው የምግብ መመረዝ እንደሆነ ያረጋገጡ ሲሆን፣ የምግብ ናሙናዎች ለኢትዮጵያ የሥነ ምግብና የጤና ምርምር ኢንስቲትዩት (ፓስተር) እንደተላኩ ለማወቅ ተችሏል፡፡

በምግብ መመረዙ የተቆጡ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ተሰብስበው ከግቢ በመውጣት ከተማ ጎዳናዎች ላይ በመዘዋወር ተቃውሟቸውን ለመግለጽ ሲሞክሩ፣ የዩኒቨርሲተው አስተዳደር የአዳማ ከተማን ፖሊስ በመጥራት ተማሪዎቹ ከግቢ እንዳይወጡ አድርጓል፡፡

አብዛኞቹ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች በተለይ በአዲስ አበባና በአካባቢዋ ወደሚገኙ ቤተሰቦቻቸው መመለሳቸውንና ግቢ ውስጥ የቀሩት ግን በፖሊስ ጥበቃ ሥር እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል፡፡

የአዳማ ዩኒቨርሲቲ የበላይ ጠባቂና ቦርድ ሊቀመንበር ጁነዲን ሳዶ ዓርብ  ከሰዓት በኋላ በፖሊስ ጥበቃ በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ተገኝተው ተማሪዎቹን ለማነጋገር ሲጥር ከፍተኛ ውጥረት ይታይ እንደነበር ለማወቅ ተችሏል፡፡

ተማሪዎቹ ከግቢ ለመውጣት ከፖሊስ ጋር በፈጠሩት ግብግብ ለፖሊስ ቆመጥ መዳረጋቸውን የዓይን እማኞች ለሪፖርተር ገልጸዋል፡፡ ተማሪዎቹ በግቢው ውስጥ የነበሩ የተወሰኑ የዩኒቨርሲቲውን ተሸከርካሪዎች መስታወት በድንጋይ ሰባብረዋል፡፡ በተጨማሪም ዓርብ የዩኒቨርስቲውን ሕንፃዎች መስተዋት መሰባበራቸውን አስረድተዋል፡፡

Ergamaan Wayyaanee Junaaddiin Saaddoo Qaanii Guddaa Uffatee Baqate.

(Oduu Qeerroo, Adaamaa, 22 Caamsaa 2011) Fincila barattoota Yunivarsitii Adaamaa dhaamsuuf kan ergame ergamaan Wayyaanee Junaddiin Saaddoo qaanii uffate deebi’e.

Fincila akka haaraatti Jimaata darbe ka’e qabbaneessuuf Sanbata darbe, Caamsaa 21, 2011 wayita ergamtichi wayyaanee kun achi ga’u barattooti immoo “erga summiin nu fixxanii booda maal nu dubbistu?” ittiin jechuun isa qaanessan.

Ergamaan kun kan ergame fincilaa booda eega  waraanni mooraa guuteen booda warra Tigireen marfamee ergamtichi Junaddii Saaddoo barattoota dubbisee qabaneessuuf  wayita yaaletti barattooti  sagalee tokkoon “maal barbaadda? Ammoo erga summiin nu fixxanii mirga keenya ukkaamsitanii maal barbaadda? ergamaa!” ittiin jedhan.

Yeroo barattooti afaan tokkoon  “hattuu!” jechuunii eegalanii dhadannoo dhageesifachuu itti fufan battala baqatee naannoo sanii deemee jira.

Diddaan barattootaa kun akka hin babal’anneef humnoota tikaa bakkaa bakkatti raamadanii ummata sodaachisuufi bir’achiisuuf yaalii gochaa kan jiru yoo ta’u, ummatis “beelaa fi qaala’ina jireenyaan dhumuun haa raawwatu!” jechuu eegalanii jiru.

Manneen Kusaalee, Konkolaatoni Wayyaanotaa caccaban, Poolisooti TPLF Reebaman; Roorroo Saba Isaatiif Qeerroon Danfee Ka’e.

                                                                   ( Gabaasa Qeerroo Adaamaa Irraa)

(Oduu Qeerroo, Adaamaa, 22 Caamsaa 2011) Diddaan barattootaa gara fincilaatti ce’e;  kan Hidhame hidhamee,Kan reebames reebamee, kan nyaata summaayaan nu biraa Hosptala fi bakka adda addaa ciisan irraan kan hafan fincila isaanii itti fufanii jiru.

Qeerroon akka gabaasetti, Gaaffii mirgaa gaafachuu fi FDG itti fufe jira. Mooraa Yunivarsitii Adaamaa keessatti diddaan itti fufee, Sanbata kaleessaa-21 Caamsaa 2011- gabaasaa tamsaasuuf kan turre haala rakkisaa keessa waan turreef oduu dabarfachuu dadhabnee turre.

Sababni isaa social net work kutuudhaan kan akka Net Work Internetii fi telephonni hin turre, akkasumas mooradha ala bahuuf lola keessa waan jirruuf rakkoo guddatu ture.

Guyyaan Jimaata Caamsaa 20,2001 sa’a 6:00 irra kaasee barattootni moora keenya Universitii Adamaa akkuma beekamu barattooota dhikkubsatanii fi hidhaman dabalees gaaffii Dargaggoota (Qeerroo) ilalchise hiriiraa nagaa adeemsifame.

Kanarratti moora cabsuun manneetii kuusaalee humnooti tikaa keessa qubatan, konkolaataa ergamtoni Wayyaayee ittin adeemtu hojiin ala godhanii utuu jiranii itti fufuun mooraa cabsuun poolisoota fi ergamtoota mooraa dhagaadhaan arii’ianii gara alaatti yoo bahan humni federaalaa baayyinni isaanii tilmaaman 5000 ol ta’an gara barattoota kanatti ergaman ,moora alatti nannoo sa’a tokkoo fi walakkaa kan ta’u lola dhaagaa darbannaa barattootaa fi loltoota Wayyaanee gidduutti adeemsifamaa ture.

Garuu akka carraa tahee barattoota keessa kanneen reebichan miidhaman malee balaan guddaa hin geenye. Itti fufuun humni dabalamuun barattootni nannoo sa’atii sagal booda gara mooratti deebi’ani konkoolatota Wayyaanotaa kanneen human dabalataa guurtee mooraa naqxe caccabsuun akka tajaajila hin laanne godhaaniiru.

Yeroo kanas barattoota kaan reebuun kanneen hafan keessaa nama 20 kan tahan qabanii deemanii jiru,barattooti qabamanis yeroo qabamanitti Oromiyaan ni Bilisoomti !! jecha jedhuun jagnummaan dhadataa qabaman.

Dhaadannoon barattoota kana kan ture kan akkana jedhu ture ”Mootummaa hattuu” jechi kun barattoota addaan utuu hin qoodin kan jedhamu yoo ta’u sabbootonni Qeerroo ilmaan Oromoo kan ta’an immoo “Wayyaanee hattuu! Oromiyaan Kan Oromooti! ABO,WBO,Ka’I Qeerroo!! Fi kkf jechuun sirbaa turan .Suuraa fi Sagaleen waraabamee waan jiruuf meeshaa gahaa waan hin qabneef dabarsuu hin dandeenye.

QB

Qabsoon Itti Fufa! Gabroomsaan ni Kufa!!

Food at Adama University Poisoned; Woyane Used Tear Gas; 20 Students Jailed

Qeerroo News, May 21, 2011

Food Poisoned

On Tuesday May 17, 2011 more than 1500 students of Adama university, Eastern Shoa zone, Adama town who have eaten lunch at café # 3 all got sick – many of them were hospitalized but others remained in the university campus despite their illness due to lack of money. Since then all students of the university were afraid to eat at the café, and raised a legitimate question of why the food was poisoned.

Health workers who treated the students at hospital confirmed that the food was poisoned, and expressed their worry that they do not have adequate medication to curb the situation.

Tear Gas

The administration of the university, instead of answering the legitimate question of the students, called the Woyyanepolice.

The police entered into the campus today May 21, 2011 and spread tear gas to disperse the students who gathered together to talk about the problem.

They then entered into the campus and started beating the students who did not eat anything in the last 4 or 5 days and hence are already weakened. Qeerroo news reporter was able to confirm that at least 20 students have been jailed.

One student who was beaten by the police told Qeerroo: “Today, we left our lunch and asked the question why the food was poisoned. The school administration, instead of answering our question, they called the woyane Federal police on us.

Woyane forces entered in to the campus and started beating us indicriminantly. I fall down on the ground was beaten like a snake. They were beating me on my head mercilessly”.

Another student told Qeerroo News: “We didn’t eat anything since Tuesday, because we were afraid to eat the food. We appeal to our people to make our voices heard”.

Qeerroo News

ትግላችን ወያኔ የሚወረውረውን መከላከል ሳይሆን ማጥቃት ነው!

(ቄሮ – የኦሮሞ ወጣቶች) የነጻነትና የዲሞክራሲ ትግላችን ወያኔ የሚወረውረው ነገር ላይ የመከላከል እርምጃ መውሰድ ሳይሆን ቀጥታ የማጥቃት እርምጃ የሚወሰድበት ደረጃ ላይ በመድረሳችን ኣስፈላጊ የሆነ ህብረ ድርጅታዊ የስነልቦናና የመታገያ ኣጀንዳ ለውጥ ማድረግ ያስፈልጋል::

በፍርሀት የተዋጠዉ የመለስ ዜናዊ ዘረኛ አገዛዝ ንጹህ ዜጎችን ማሰር ስልጣኑን የሚያራዝምለት ይመስል በኦሮሚያ ክልል መጠነ ሰፊ የእስር ዘመቻ የከፈተዉ ሰሜን አፍሪካ ዉስጥ አምባገነኖችን ለብልቦ መድረሻ ያሳጣዉን የአብዮት ሰደድ እሳት ኢትዮጵያም ውስጥ ለማቀጣጠል ተግተው የሚሠሩ ሃይሎች አሉ በሚል ሰበብ ሲሆን የጥቃት ኢላማዉ በተናጠል በኦሮሞ ተወላጆች ለምን አንዳነጣጠረ የታወቀ ነው።

በኦሮሚያ ውስጥ ለረጂም ግዜ ኦነግን ትደግፋላችሁ በሚል ሰበብ በህዝቡ ላይ የሚፈፀመዉ ሂሊናን የሚሰቀጥጥ በደል ወጣቱን ክፍል እጅግ እያስቆጣ ስለመጣ በአገራችን ውስጥ በዬትኛውም ጊዜና ቦታ ሊፈነዳ ይችላል ተብሎ የሚጠበቀዉን ህዝባዊ አብዮት ኦሮሚያ ዉስጥ ሊጀምር ይችላል የሚል ስጋት ወያኔን ስላስጨነቀዉ እንደሆነ በግልፅ ይነገራል።

ኣሁን ግን ተነሳሽነቱ መቀበልና የምንወስደው እርምጃ ሁሉ ይህንን ከስሌት ያስገባ መሆኑን በመረዳት የማጥቃት እርምጃ የሚወሰድበት ደረጃ ላይ በመድረሳችን በስነልቦና ደረጃ የነጻነትና የዲሞክራሲ ሀይሎች ሊኖራቸው የሚገባው የመንፈስ ዝግጁነት ማድረግ ያስፈልጋል:: ይህ ከተከላካይነት ወደ ኣጥቂነት የሚደረግ ሽግግር ደግሞ ጠላትን መነጠልና፣ ወዳጅን ማብዛት፣ ከያንዳንዱ እርምጃችን ጋር የተሳሰረ የሁልጊዜም ስሌታችን ኣካል ማድረግን ይጠይቅብናል::

ሁለተኛው ቁምነገር ደግሞ የዴሞክራሲ ሀይሉን በኣንድ የመታገያ ኣጀንዳ ዙሪያ ማሰለፍና ቆይቶም በዚህ መስመር ዙሪያ ላይ የታጠረ ህብረ ድርጅታዊ ኣመራር ስር ማሰባሰብ ነው:: ኣሁን ሁለቱም ጊዜ ሳይወስድ መፈጸም ያለባቸው ቢሆኑም የኋለኛው ትንሽ ጊዜ የሚወስድ ቢሆን እንኳን የመታገያ መስመሩን በተመለከተ ሁሉም በየድርጅቱ ኣሁኑኑ ሊያደርገው የሚችለው ነገር ስለሆነና ባጠቃላይ ህዝቡም ዘንድ መናበብን ማዳበር ስለሚገባ ኣሁኑኑ ማድረጉ ኣስፈላጊ ነው::

የኦሮሞ ወጣቶች ህዝባዊ የመታገያ አጀንዳዎች

1. የወያኔ/ኢህአዴግ አገዛዝ የህዝብን ፍትሃዊና ህጋዊ መብቶችና ጥያቄዎች ለማፈን ባለፉት 20 አመታት በተለያዩ የኣገሪቱ አካባቢዎች በተለይ ደግሞ በኦሮምያ፣ በኦጋዴን: በጋምቤላና በሌሎችም ክልሎች ህዝቦች ላይ የሚያካሄደውን ወታደራዊ የእመቃ ዘመቻ አሁኑኑ ያቁም።
2. በሃገሪቱ እስር ቤቶች የሚማቅቁ ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አሁኑኑ ይፈቱ።የሰው ልጆች ቄራ የሆነውና የሰቆቃ ስራ መፈጸሚያ የሆነው የማእከላዊ እስርቤት ባስቸኳይ ፈረሶ ለዘላለሙ ይዘጋ
3. የአገዛዙ የተሳሳተ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ማስተካካያ እስኪበጅለት ድረስ ይህ የተሳሳተ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ችግር ላይ ለጣላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች፣ ዳቦ፣ ስኳር: እህልና ዘይት የመሳሰሉት የመሰረታዊ ፍጆታ እቃዎች ባስቸኳይ ከመነሻው የመንግስት ድጎማ ተደርጎላቸው ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ የሚደርስበት መንገድ ይመቻች::
4. የመለስ ዜናዊና የቤተሰቡ ንብረት ባስቸኳይ እንዲወረስ፤ ልኩ በውል በማይታወቀው የመለስ ቤተስብና የቅርብ ባለሟሎቹ የሙስና ተግባራት የምርመራ ስራ አሁኑኑ ይጀመር ።
5. የኢትዮጵያን ህዝብ ለአለም አቀፍ ጌቶች ባሪያ የሚያደረገው መሬት ለባእዳን አሳልፎ የመሸጥ ፐሊሲ አሁኑኑ ይቁም። በዚህ ረገድ የተደረሱ አለም አቀፍ ውሎች በሙሉ አሁኑኑ ይሰረዙ።
6. መለስ ዜናዊ ባስቸኳይ ከጠቅላይ ሚስትርነቱ ይነሳ የመንግስትን ስልጣን ባስቸኳይ ይልቀቅ።
7. ህገ ወጥ በሆነና በተጭበረበረ ምርጫ የተቋቋሙት የህዝብ መወሰኛና የፌደራል ምክር ቤቶች አሁኑኑ ይፍረሱ። ሁሉም የነጻነት ንቅናቄዎችና ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች የተሳተፉበት ዓላማው ማህበራዊ ፍትህንና ዴሞክራሲን ማንገስ የሆነና በኣጭር ጊዜ በነጻ የምርጫ ተቋምና ኣለምኣቀፍ ታዛቢዎች ሙሉ ለሙሉ በተመሰከረለት ነጻና ፍትሀዊ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ መንግስት የሚያቋቁም የሽግግር መንግስት ይቋቋም።

ለጋራ ጥያቄዎችን አሁኑኑ በጋራ እንነሳ!!

Barattootti Yunvarsitii Adaamaa 20 ol hidhaman; kan hafan immoo”Nyaata Summaa’een nu fixaa jiru; nuuf birmadhaa!” jechaa jiru.

(Oduu Qeeroo, Adaamaa, 21 Caamsaa 2011)Barattooti Yunivarsitii Adaamaa kanneen sababa nyaati summaa’e isaaniif laatame beekuuf gaaffii gaafatan humnoota tikaa fi waraana wayyaaneen reebaman; haga ammaattis barattooti 20 ol ta’an ukkaamfamanii jiru.

Jimaata har’aa, 20 Caamsaa 2011, guyyaa guutuu humni waraanaa mooraa Yunivarsitichaa weeraruun barattoota reebaa fi tumaa kan jiru yoo ta’u, barattoota addaan bittimsuufis aara nama boochisutti dhimma bahanii akka jiran Qeerroon gabaase.

Kana biraan, barattooti kunneen Kibxata darbe, 17 Caamsaa 2011, irraa eegalanii nyaata manni barumsichaa isaaniif dhiyeessu waan sodaatanii nyaata dhaabanii jiru.

Haalli dhibdee kanaa akka furmaata argatuuf barattooti guyyaa har’aa gaaffii mirgaa kan kaasan yoo ta’u,humnooti tikaa fi waraanni Wayyaanee barattoota saatii laaqanaa irratti walitti qabaman gaaffii dhiyeessan aara nama boochisuun akka addaan bittiman godhanii jiru.

Barataan yeroo san reebame tokko,Qeerroof akka ibsetti, humnooti wayyaanee gara laafina tokko malee barattoota waan tokko of harkaa hin qabne tumaafi reebaa turan.

"Sababa itti summiin sun barattootaaf kenname beekuuf har’a sa’a laaqanaa irratti, laaqana keenya dhiisnee gaaffii dhiyeessine; manni barumsaa immoo gaaffii keenyaaf deebii kennuu irraa humna waraanaa nutti waamee akka bofaatti nu tumsiise. Kun hedduu gaddisiisaa dha," jedhe barataan kun.

Barataan kun dabalee haala arge yoo ibsu, "humni waraanaa ergame gaaffii tokko malee summii nama boochisu nutti dhukaasuu eegale. Erga barattooti of-wallaalanii booda immoo barattoota 20 ol kan ta’an hidhan. Isayyuu, akka waan dhala namaa irraa hin baaneetti, moora mana barumsichaa keessa seenanii baratoota keenya reeba turan," jedhe.

"Haga ammaatti nuyi osoo hin nyaatiin, kan guyyaa kibxata uumameen nyaata sodaannee osoo hin nyaatin haga ammatti jirra," kan jedhe barataan biraa immoo,"Cunqursaan wayyaanee hamma ammaatti nurraa hin buune. Adaraa sabni keenya warri isiniif dhagahamu nurratti hin dhiisiinaa; nuun hamma nuuf danad’ame iyyaa jirra; iyya keenya nuuf dhagaha; nuuf labsaa."

"Kan isin dhibu, baratoota keenya dhukkubsatanii hospitaala deemaniin ummanni, ‘Maali maaltu uumame?’ jedhanii yeroo gaafatan, warri yaalan, ‘lakki baratoota miti; warra mana hidhaa jirutu qorri isaan dhahe,’ jedhanii nurratti qoosaa jiru,jedhee dhaammatee jira.

Torbaan kana keessa gaafa Kibxataa mana nyaata baratoota kaffee (lakkoofsa 3) jedhamuun kan beekamu keessatti sababni isaa haga ammatti kan bira hin gahamneen barattoota Adaamaa waggaa 3, 4 fi TVT kan keesssatti sooratan guyyaa sa’atii laaqanaa irratti nyaata foonii erga nyaataniin booda barattooni baay’inaan 1700 ol ta’an dhukkubsatanii hospitaala Adaama seenuun isanii kana yaadatamuu dha. Haga ammaattis gariin dhukubni isaani humna ol kan ta’e gara Finfinneetti geessamanii jiru.

OQ

Hidhaan hammaatus, Qeerroon Fincila itti fufti!

(Oduu Qeerroo, Jimmaa, 20 Caamsaa 2011) Wayyaaneen warraaqsa ummataa biyyattii kessatti dummeessayaa jiru to’achuuf, namoota feestaala baatanii deeman otuu hin hafiin qabanii sakatta’uun sochii bilisummaa lammiilee danqaa akka jiru beekame.

Waliigaltee addunyaa fi seera mootummoota gamtoomanii maqaaf mallatteessuu kan himatu sirni wayyaanee maqaa nageenyaa fi talgabbiitiin sochiilee bilisummaa lammiilee biyyattii ugguraa jira.

Keessaayyuu, magaalota keessatti humnooti tikaa maqaa poolisiitiin socho’aa jiran abbaa fedhan dhaabanii akka sakattan ajajni bakka hundatti darbuu isaa kan ibsan maddeen Qeerroo, ajjani kun immoo Mallas Zeenaawwii irraa kallattiin waan kennameef bulchiisoti hundi dhiphuu keessa galanii jiru.

Kana biraan, hidhaa fi ukkaamsaan akka malee babal’achaa kan jiru yoo ta’u, kun immoo dhumaatii bara garboomsaaf mallattoo guddaa dha, jedhamee jira.