Massive Arrest of Oromo Students Intensified: At Least 66 Detained in Northern Shoa Alone

Qeerroo Report, Northern Shoa, December 22, 2011

At least 66 Oromo students and other peaceful civilians of Southeastern Shoa zone, Wonchi County [Woreda] have been detained by the TPLF-Ethiopian regime under the pretext that the students may have been involved in the popular resistance going on in the area. Among those arrested the names of 25 individuals which leaked from the jail and received by Qeerroo news are given below.

 1. Milkiyas Alamuu, 10th grade
 2. Daggitu Alamayyo, 9th grade
 3. Shukkare Abbaba,  9th grade
 4. Tsehay Kumsa, 9th grade
 5. Abbaba Warqine,  9th grade
 6. Dajane Turuna,  12th grade
 7. Gennet Dirriba, 8th grade
 8. Tseggaye Asfawu, 9th grade
 9. Biranu Damisse, 10th grade
 10. Tafarra Hayilu, 9th grade
 11. Ayyantu Waquma, 6th grade
 12. Malkamu Dassaleny, 9th grade
 13. Wandu Lencho, 12th grade
 14. Shifarra Tasfaye, 9th grade
 15. Magartu Taddasa, 9th grade
 16. Siddisee Shumama, 9th grade
 17. Yadata Walde, 10th grade
 18. Gashaw Alamu, 10th grade
 19. Wandu Hasen, 9th grade

20. Ejjigayyo Qabbanessa, 9th grade

21. Gulumma Tolera, 9th grade

22. Shawul Wolde-Rufa’el, Diploma graduate, age 42

23. Balacho Asmara, 9th grade

24. Tolera Badhadha, elderly, age 70+

25. Takkala Badhadha, 9th grade

Moreover, an Amharic copy containing the names of 41 other Oromo students and citizens arrested from the same area is shown below. This copy is obtained from the prison house of the area and we publish the list as it is.

Photocopies of the list of Oromo students and other Oromo civilians in jail for “inciting a protest” (Amharic).

Resistance of Farmers, students and workers against the dictatorship of Ethiopian government is growing steadily in spite of the doubling brutality.

Qeerroo Dec 22, 2011

A routine and useless meetings organized by the OPDO in East Wollega Zone, Limmu District were meet with stiff resistance after farmers apparently told the OPDO officials “when our land is sold, we are forcefully evicted and when our children’s were dragged to prisons from year to year on different charges you say it is the federal government that decides this and that, now with what power do you call us a meeting? We have harvests to collect and things to do for our unfortunate families. Please leave us alone”.

In return the local officials named Marga and Asafaa; accused 5 farmers of Waaroo village of orchestrating the resistance and they have apparently held the farmers in secret prison. They are

 1. Ayyanaa Gammachu
 2. Waaqjiraa Ayyaana
 3. Alamayyoo Waaqjiraa
 4. Gammachu Fufaa and
 5. Hundarraa Fayyisa.

In related news, a row that started with the eviction of farmers for the purpose of land investors and Nasheen river dam construction and related compensation matters have been growing to a full scale resistance in Horro Guduru Wollega Zone, Ashaayyaa Village. The remote area named Nuguloo, is reportedly devoid of all basic facility for life including water, shops, clinic and road and many argues that it is too risky to move families to these areas.

In a related story from Horro Guduru Wollega zone, Abbay Comman district, the long row between workers of Finca’a Sugar Factory and Woyyane officials have sparked anger after three workers namely

 1. Sooreessaa Bookaa (Head of Employment)
 2. Taadasaa Gamachuu (Head of Administration) and
 3. Fiqaaduu Bultoosaa (Head of Public Relation) of the factory  were fired on allegation of running OLF agenda while Mr Dirribsa Lagasaa (President of the Workers Union) was through to jail on charges instigating protest and running OLF agenda.

A different story from West Wollega, Gimbi Town shows that a well to do business man named Tesfaye Abebe was imprisoned on fabricated charges of organizing protest against the government twice in a matter of months. It is to be recalled that Mr Tesfaye has already spent 3 months in Naqamte prison on similar allegations. But Qeerroo network from the area said, imprisonment and brutality on innocent civilians can only explodes the ever pushing public anger on all aspect life against the dictatorship of TPLF in Oromiya.

Justice Shall Prevail

@ Qeerroo

Diddaan Qeerroo Itti Fufee,Gandi Wanciin Dirree Waraanaa Taate

Gabaasa Qeerroo Wancii Muddee,22,2011

Gaaffii mirgaaf deebii laachuu kan hin dandeenye mootummaan Wayyaanee, akka aadeffate barattoota mirga eenyummaa gaafatan hidhuu fi ajjeessuu araada godhatee jiraatu iyyuu fincilli dargaggoota Oromoo(Qeerroon) bakka adda addaatti qabatee jiru aamuu hin dandeenye. Sochiin Qeerroo caaseffamee Ebla 15,2011 erga diddaa gabrummaa eegalee guutuu Oromiyaa keessatti magaalaa fi baadiyyaa saba Oromoo biratti jaalalaa fi haamleen simatamee sochii hangana hin jedhamne baldhinaan deemsisaa jira. Mootummaan Wayyaanee hangamuu Qeerroo Bilisummaa adamsuu fi funaanuu itti haafuftu malee yeroo dhihootti kufaatii mootummaa kana irraan gahee injifannoo kan dhuunfachuuf deemu saba cunqurfamaa Oromoo dha.

Sochii Qeerroo keessatti gaaffii mirgaa barattooti  mana barumsaa Wancii eegalan ukkaamsuuf human waraana hangana hin jedhamne ummata meeshaa maleeyyitti bobbaasee hanga ammaa nama 66 ol akka hidhamanii jiranii fi kanneen kaanis bakka buuteen isaanii hin beekamu. Humni waraana Wayyaanee gaafa Mudde 15,2011 konkolaataa Shan(5) guutee  naannoo Wancii  yeroo gahu barattooti Oromoo dhagaa itti darbuu fi faaruu bilisummaa fi Qeerroo faarsuun diddaa isaanii jagnummaan mudhisan, humni waraana nama nyaataa kun meeshaa dhukaasuun barattoota battalatti barattoota 42 qabanii deeman,san booda dhahataan galgalas tahe guyyaa barattoota umuriin isaanii xiqqaa tahe funaanuu itti funfan.

Gochaa kanaan sochiin Qeerroo  mana barumsa jidduu galeessa Wancii qabbanaawuu didnaan gaafa Muddee 19,2011 galgala humni waraana Wayyaanee konkolaataa 4 dabalataan Wancii qubatee ummata naannoo sanii hanga ammaatti hiraarsaa jiraachuu Qeerroon gabaasa.

Humni Waraanaa kun barattoota qabamanii akka malee dhanamanii fi hanga ammaatti warren hidhaman keessaa dhabamanii bakka buuteen isaanii wallalame keessaa:-

1. Yoowaan Margaa Barattuu Kutaa 1Offaa

2. Birihaanuu Dammaqsaa Barataa Kutaa 9ffaa

3. Taayyee Gurmeessaa Barataa Kutaa 9ffaa

4.Asfawo Taarikuu Barataa Kutaa 9ffaa

5.Staggaayee Asfawo Barataa Kutaa 9ffaa

Kanneen jedhaman yeroo tahan. Barattooti kun bakkatti hidhaman ykn bakka jiran mootummaan Wayyaanee hin beeksisu yoo tahe borxaa barxaan deebisuuf qeerroon qophii akka tahan Wancii irraa gabaasu.

Dinne Gabrummaa! Jenne Bilisummaa!!

Poolisooti Galama Addis Ketema Sub-city Woreda 7 Leenjii Egalan Gaaffiin Wal Sardan.

Gabaasa Qeerroo Finfinnee, Muddee 21,2011

Mootummaan Wayyaanee Saamicha uummataatti kan xiyyeeffate Gibira haala seera qabeessan akka galii ta’uuf hirmaannaan poolisootaa guddaa dha maqaa jedhuun tika mootummichaa maqaan poolisii Oromiyaa jedhaman galma Addis Ketema Sub-city Woreda 7 Admninistration office and Youth Centre keessatti leenjisaa jirti.Leenjii kana irrattis Poolisiin Namoota Gibira hin kaffallu jedhan seeratti butuuf dirqama guddaa fudhachuu qaba kanneen jedhan dubbatamaa jiru.

Kana malees Galii biyya isaaf Poolisiin ofii isaas bifa waldaan gurmaa’ee gumaachuu qaba kanneen jedhan turan.Jireenya yeroo ammaa qaala’aa deeme waliin gibira duraan kutamu irratti yoo daballe nutti hin ulfaatuu ? ummanni Ethiopia keessattuu ummanni Oromoo yeroo ammaa jireenyi itti qaalawee gibira kafaluun hafnaan waan nyaatu dhabee waan jiruuf jara akkanatti hiyyoome irraa gibira maal funaanna akkamiinis seeratti dhiheessinee mana hidhatti darbina kanneen jedhan gaaffiin leejii kana irratti ka’aa oolani dha.

Warra gaaffiilee akkasi dhiheessan isin ABO dha gaaffii ABOn gaafatu gaafataa jiru kanaaf ilaalcha addaa qabdu jechuun leenjiftooti TPLF ilaalcha addaa qabaatanii jiraachuu madden poolisoota dhalootaan Oromoo tahan irraa nu gahe addeessa.

Marii fi Gaaffiin isaanii akka xumurameen isiniin dhaama!

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

 

Diddaan Qeerroo Itti Fufee,Barattooti Oromoos Jimulaan Hidhaman,

Gabaasa Qeerroo Shawaa Kaabaa,Muddee 20,2011

Ilmaan Oromoo barnootaaf manaa ba’an Hireen isaan eeggatu hidhaa,Ajjeechaa fi barnoota irraa arii’amuu ta’uun kan amaleeffatame dha.Yeroo ammaa kanas Fincila barattootnii fi Uummatni Oromoo Shawaa Kibba bahaa itti jiran ukkaamsuuf mootummaan Wayyaanee barattoota Sadarkaa 2ffaa fi qophaa’inaa Muddee 18,2011 irraa eegaltee mana hidhaatti funaantee jirti.Qeerroon iccitii kana baasuuf dirqama fudhate mootummaan garboomfataa kun barattoota qabaman dhoksuu yaalus maqaa barattootaa mana hidhaa Wayyaanee keessatti argamanii ifa godhee jira.

Maqaan Barattootaa fi Jiraattotaa kunis akka armaa gadii fi kanneen hafanis akka iccitii gola mootummichaa irraa argannetti gaabaasa jala deemtonni diinaa mootummaa Federaalaaf gabaasan irraa argachuun dandayamee jira. Maqaan barattoota sochii Qeerroon yakkamanii hidhamanii fi bakkoota irraa hidhaman kan Federaalatti gabaafame oduu kana waliin guutuu isaa maxxansinee jirra.

Barattooti kanaa gaditti maqaa baafnee fi list humni tikaa Qeerroon mootummaa federaalaa irraa argate akka armaa gadii taha.

1.Milkiyaas Alamuu kutaa 10ffaa Aanaa wancii irraa
2.Daggituu Alamaayyoo kutaa 9ffaa
3.Shukkaaree Abbabaa kutaa 9ffaa
4.Tsehaay Kumsaa Kutaa 9ffaa
5.Abbabaa Warqinee kutaa 9ffaa
6.Dajanee Xurunaa kutaa 12ffaa
7.Gennet Dirribaa kutaa 8ffaa
8.Tseggaayee Asfaawu Kutaa 9ffaa
9.Biraanuu Damissee kutaa 10ffaa
10.Tafarraa Haayiluu kutaa 10ffaa
11.Ayyaantuu Waaqumaa Kutaa 6ffaa
12.Malkaamuu Dassaaleny Kutaa 9ffaa
13.Wanduu Leencoo kutaa12ffaa
14.Shifarraaw Tasfaayee Kutaa 9ffaa
15.Magartuu Taaddasaa Kutaa 9ffaa
16.Siddisee Shumaamaaa Kutaa 9ffaa
17.Yaadataa Waldee kutaa 10ffaa
18.Gaashaw Alamuu kutaaa 10ffaa
19.Wanduu Hasen kutaa 9ffaa
21.Ijjigaayyoo Qabbaneessaa kutaa kutaa 9ffaa
22.Gulummaa Toleeraa kutaa kutaa 9ffaa
23.Shawul W/Rufaa’el sadarkaa barnootaa Diploma kan qabanii fi umriin
isaanii waggaa 42 kan ta’an
24.Balaachoo Asmaraa Kutaa 9ffaa fi
25,. Maanguddoo Toleeraa Badhaadhaa Umriin isaanii waggaa 70 ol kan ta’an
26.Taakkalaa Badhaadhaa kutaa 9ffaa

Walumaa gala yeroo ammaa kana keessatti ilmaan oromoo baay’inaan 41 ta’an mana hidhaa Wayyaanee kana keessatti dararamaa akka jiranii fi Fincilli
ilmaan Oromoo jabaatee itti fufuu tikni Qeerroo saaxilee jira.

Maqaan namoota hafanii kun akka maxxoo armaa gadii taha.

List Barattoota Oromoo hidhamanii

Barattoota Oromoo hidhaman

FDG qonnaan bultotan itti fufe,

Gabaasa Qeerroo Ona Limmuu, Muddee 19,2011

Godina Wallaga Baha ona Limmuu keessatti Muddee 17/2011 qonnaan bultoonnii walga’ii Wayyaaneen karaa ergamee bulaa ishee OPDOn qopheesitee qonnaan bultonnii hin fudhannu,nuti qonnaan bultooti Oromoo dalagaa mataa keenyaa ni qabna.Isin warri OPDO ufiifuu aangoo hin qabdan walga’ii nu teesisuuf aangoo godhatanii? Warri TPLF isinuma bira darbanii ilmaan keenyaa mana hidhaattii guraa jiru,lafa keenya gurguranii qe’ee irraa nu arihaa jiru,Oromoon hiraaree yeroo isiin gaafannuu nu miti mootummaa federaalatu nama hidha,kan qabeenya gurgurus mootummaa Federaalaati jettu.Ammaa immoo aangoo godhattanii kan walgahii nu yaamtan,kanaaf walga’ii keessaan hin teenyuu Omishaa keenya sassabbannaa jechuuun sagalee tokkichaan qotee bulaan ganda irra gandatti araddaa irraa araddaatti dhaamsa waliif dabarsee walgahii  Wayyanee taa’uu didan

Kanneen keessaa qonnaan bultoota adda adurummaan nurratti ijaaratan jedhamanii qonnaan bultota ganda Waaroo jedhamu keessaa namonni shan hidhaa hin beekamnetti darbamanii jiru. Qonnaan bultoonni hidhaman kuniinis maqaan isaanii:-

1.Ayyaanaa Gammachuu,

2.Waaqjiraa Ayyanaa,
3.Alamayyoo Waaqjiraa,
4.Gammachuu Fufaa,
5.Hundarraa Fayisaa jedhaman hidhaman.

Namonni qonnaan bultotaa kanaa hisisaa jiran dabbaloota Wayyaane kan maqaan:-

1.Margaa Sirnaa bulchiinsa Onaa Limmuu fi

2.Asafaa Galataa maqaadhaf itt/g/ wajiraa baranoota Onichaa ta’uu gabaasi qeerroo Limmuu irraa addeessa.

Sabboonaan Oromoo Obbo Tasfaayee Ababaa marraa lammaaffaaf hidhame.

Gabaasa qeerroo magaalaa Gimbii akka addeessutti Muddee 16,2011 Godina Wallaggaa Lixaa Magaala Gimbiitti jiraataa Ganda 02 kan ta’an abbaa qabeenyaa Obbo Tasfaayee Abbabaa Diddaa qeerroon magaala Gimbii fi naannoo isheetti gaggeessaa jirtu adda durummaan qindeessaa kan jiru sidha jechuun Wayyaaneen yakkamee mana hidhaa wayyaanee magaalaa Gimbii keessatti darbanii jiru.Obbo Tasfaayee Abbabaa ji’oota darban keessatti baatii sadiif Mana hidhaa Wayyaanee Magaala Naqqamtee keessa akka turan qeerroon ifa godheera.Kanuma waliin Qeerroon Magaala Gimbii fi Naannoo ishee irra jiran ilmaan Oromoo hidhuu fi ajjeesuun darn summii nu keessa jiru cimsuun dhaaba keenya ABO waliin hiriiruun qabsoo akka finiinsinu nu taasisa jechuun dhaammatanii jiru.
Qabsoon itti fufa! Gabarummaan ni kufa!

“Diina Mo’uuf …….Qalbeeffadhaa”

Yaayyaa Gammadaa(2005) tiin
Barreeffama kanaan duraa irratti diina mo’uuf , toftaa diinni ittin nama cabsu hubachuu ta’uu amma tokko isiniif katabeen jira. Har’a ammoo gama diinaan kan jiru ilaalla. Diina mo’uuf Qawwee caalaa kana nama furuu fi addunyaa illee ofitti harkisu kan danda’u  Fincila Ummataatii . kana dhugeessuuf waan Afriikaa kaabaa keessatti waan gaggeeffamaa jiru hubachuutu ga’adha. Kan yeroo fagoo yoo ilaallees , waan Afriikaa kibbaa keessatti argine , humni Ummataa hangam murteessaa ta’uu ifatti raga nuuf ta’a.

Haala kanaan kan keenya ilaallachuu barbaachisa. Biyyoota kaaba Afriikaa irraa waa hedduu baranna. Kana tokko tokkon ta’uu baatuus amma tokko ilaaluun barbaachisaadha. Fincilli Afriikaa Kibbaa , Ummatoota cunqurfamoof barnoota gaarii akka kennee jiru kan wal nama gaafachiisu miti. Har’a nuutis adeemsa kana keessatti makamne Biyya Abbaa keenya tu’achuuf karaa irra jirra. Hawwiin keenyas , Gootummaa akkasii
hojjatanii qabsoo keenyatti xumura tolchuudha. Maarree Qeerroo Oromoo karaa cirachaa jiru , waan irraa barachuu qabu ni jira jedheen amana.

1.Fincilli firii qabaachuu kana danda’u, yoo itti yaannee diina.Afuura kunne qofaa ta’uu hubachuu barbaachisa. Kanaaf ammo adda durummaan of kennu gaafata. Fincilli har’a eegalee boruu dhaamu , humna keenya akka fixannu nu taasisaa qofa odoo hin taane, bubbulee amantaa wal irraa dhabuu fi abdi akka kutannu kan nu taasisu ta’uu.qalbeeffachuun barbaachisaadha. Fincilli eegallu kana yeroo dheera ta’uutti quba qabaachuu barbaachisa.

2.Fincilli firii akka godhatuuf, quaba wal qabaatanii kan aadeemsiisan ta’uu qaba. Wal utubuu fi waliif falmuun akka jiru hubachuu barbaachisa. Dursinee maal goonaa ? itti aansinee maal hojjanna kan jedhu ilaalu barbaachisa. Fakkeenyaaf wayyaanee akka gaaritti miidhuuf Fincilli Ummataa karaa filatamaadha. Kan Itti
Fincillu waan isaan ittin nu ajjeesan, Qabeenyaa keenyaa fi qabeenyaa horatan jiraachisuuf waan ta’eef, Fincilli keenya qabeenyaa isaan horatanii fi Qabeenya keenya irratti abbaa ta’uu irratti . wayyaaneen har’a irra jireessa qalbiin isaanii qabeenyaa waliin jira. Akka nama dhaggeeffatan yoo barbaadame, qabeenyaa isaanitti quba qabuun dansaadha.

3.Wayyaaneef utubaa ta’ee kana jiru tokko , wallaalaas ta’ee beektoota keenya dantaan gawwamanii riqicha ta’aniifidha. Kana irratti finciluun yeroo gabaabaa keessatti injifannootti nu geessa. Wayyaaneen jara kana malee jiraachuu hin dandeessu. Kanaaf kana irratti xiyyeeffatanii keessa seenanii duwwaa taasisuu fi waan itti abdattu
dhabsiisuun murteessaadha.

4.Inni kaan wayyaanoonni Naannoolee hunda keessa socha’uuf akka hin dandeenye gochuudha. Wayyaaneen qabeenyaa keenya akka feete dhorkama tokko malee gola keenya seentee ba’uun hamilee itti horee jira. Kanaaf kanatti finciluun , fuula dhawwachuun wayyaaneef mataa dhukkubbi ta’a.

5.Warra Ummata keenya keessatti guddatanii dantaaf jedhanii wayyaaneetti hidhatanii fi qooqa sabichaa waan beekaniif basaastummaa fi Angoo Bulchiinsaa Naannoolee warra fudhatanii wayyaanee utubanii jiran rifaasisuun wayyaanee yaaddoo seensisu qofaa odoo hin taane yoo ofiif jette akka of ilaalu qabdu ishee taasisu danda’a.
Itti fufa …….

Yaayyaa Gammadaa (2005)

Diddaan Qonnaan bultoota Oromoo Itti Fufe!

Gabaasa Qeerroo Horroo Muddee, 18,2011

Wallagga, Godina Horroo Guduruu aanaa Horroo ganda Ashaayyaa keessatti ijaarsa hidhaa laga Nasheen kan ka’e namootni qe’ee isaanii irraa buqqa’anii gara Gammoojjii Nuguloo jedhamutti itti akka galaniif mootummaan laficha inveesterootaaf kennuun qoteebulaan ganda isaa irraa buqa’u ammo  maallaqa ittiin ka’an akka isaaniif kennuu fi mana isaaniif akka ijaaru waadaa galee ture. Baatii lamaan darban ummanni gochaa mootummaa kana diduun hidhaa fi dararami gurguddaan irraan gahamaa ture.

Ammoos dhimma kana irratti diddaan ummataa itti fufuun gammoojjiin uummatni Oromoo kun itti godaanuuf deemu bakka tajaajilawwan hawaasaa hoomtuu hin jirre(Remote area)fi qubsuma hawaasa irraa fagoo daandiin konkolaataa fi tajaajjillee kan akka Gabaan,Suuqiin,Bishaan qulqulluunii fi k,k.f hin jirree tahuun beekamaa dha.

Daa'ima baannee,ka garaa keessaas osoo hin dhalatiin qe'ee irraa manca'uun hanga yoomiittii

Namoonni 200 tahan maallaqa mootummaan isinii kennina jedhe hanga ammaatti akka hin arganneefii qe’ee dhaloota dhufaa darbaan irra jiraataa turanis akka gadhiisanii deemuu hin feene sagalee diddaa cimaan dhageessifataa jiru. Qotee bulaan Oromoo kunniin biqiltootni isaan qe’eedhaa qabanii fi gaagurri dammaa achumatti dhiisanii laficha irraa akka godaanan kan dirqamaa jiran yeroo tahu ummannis murtii mootummaan murteesse kana dua dhaabatanii mormachaa akka jiran gabaasi qeerroo naannoo san irraa ni addeessa.

Haaluma wal fakkaatuun Godina Horroo Guduruu aanaa Kombolchaa ganda Waatiyyoo jedhamu keessatti bara oomishaa darbe sanyii filatamaadha jechuun qotee bultoota dirqiin akka bitanii fi daldaltoota irraa akka hin bitne dhorkanii turan. Garuu sanyiin boqqolloo kun oomisha qotee bultootaa gad waan buuseef uummatni walgahii waamamu irratti diddaa agarsiisaa jira.Gaaffii qotee bultootni dhiyeessaniifis deebiin hin argamu.Basaasni mootummaa barattootaa fi qotee bultoota amansiisuuf halkanii fi guyyaa fiigu kutaa kudhanitti kufee basaasuun hojii bulchinsa aanaa keessa kan gale nama Guddataa jedhamu ta’uus tikni qeerroo bira ga’ee saaxile jira.Namni kun hojii isaa kana irraa hin dhaabbatu taanaanis tarkaanfiin hojii isaa madaalu akka isa eeggatuu fi irree dargaggoota Oromoo jalaa bahuu akka hin dandeenyeef gartuun qeerroo onichaa beeksisanii jiru.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

Wallaga Lixa Bosonni Diillaa Gubachaa fi Manca’aa jira. Ummanni Naannoos Fincila Itti Fufe.

Gabaasa Qeerroo Lixa Wallaggaa,Muddee 16,2011

Wallaga lixa naannoo Diillaa jedhamutti kan argamu bosonno Oromiyaa guddaan investeroota dhalootaan Tigree tahaniin manca’ee gubachaa waan jiruuf ummanni Oromoo fi hojjjettoonni sirna mootummichaaf hojjetan gochaa Wayyaanee fi investeroonni alagaa godhan kana irratti mormii guddaa dhageessisuun itti fufee jiraachuu qeerroon magaala Dillaa irraa gabaasa.

"Biyya abbaa kooti jettee, Hinjiraan moluu irratti hafte"

"Biyya abbaa kooti jettee, Hinjiraan moluu irratti hafte"

Ammaan dura lixa Wallaggaa bosonoota gurguddaa kan akka Garjeedaa fi Daabbuls,Dhiddeessaa fi kkf hunda ciramuu fi gubachuu irraa barattooti Oromoo kumaan lakkaawaman mormii agarsiisuun hidhamuu fi biyyaa arihatamuun irra gahee ture.Yeroo ammaa kanas bosonaa fi bineessa bosona san keessa jiru haalaan waan mancaasaa jiraniif ummanni naannoo kan waggoota dheeraaf akaakilii irraa jalqabee qabeenya isaa kana eeggataa asiin gahe gaddaa fi aarii haalaanii keessa galanii jiru.

Dhimmi ciramuu bosonaa fi bineensonni daggalaa keessaa badanii ummanni lafa san irraas buqa’ee naannoo biro akka qubatu taasifamu kun ilmaan Oromoo bakka hundatti dhaqabaa waan jiruuf gochaa hammeenya kana jala dhaabbachuuf bakka marattuu kaa’uun murteessaa tahuu beekama.

Bosona diillaa kana ciramuu fi manca’uu kanneen morman keessaa Oromoota 20 ol tahan mana hidhaa waan seenanii jiraniif guutummaa gabaasichaa akka nu dhaqabeen wal duraa booda dhiheessina.

Gabrummaan ni kufa! Qabsoon itti fufa!!

 

Hojjettoonni Oromoo Diddaa Srina Wayyaanee Itti Fufan

Gabaasa Qeerroo Magaala Finca’aa Wallagga Muddee,16,2011

Godina Bahaa waallagga Horroo Guduruu Onaa Abbay Coommaan Warshaa sukkaaraa Fincaa’aa jedhamu keessatti Sabboontoti Oromoo fi dabballoonni Wayaanee walitti bu’an.

Gabaasi Keenya yeroo adda addaa akka addeessaa turetti ji’a Hagayyaa 2011 hamma Sadasa 2011tti walitti bu’iinis sabboontotaa fi dabballoota Wayyaanee jidduutti uumame irraa fincilli diddaa gabrummaa dhalatee hojjettoota warshichaa fi qotee bulaa naannoo Warshaa Shukkaaraatti argamu haalaan dararamaa turan. Haalli kun hammaachuu irraan hojjettoonni warshichaa kanneen Oromoo tahanii fi qaroo tahan sababaa Oromummaa isaaniin hojii warshichaa irraa akka dhaabbatanii fi akka arihaman mootummaa Wayyaanee kan TPLFn hogganamu irraa ajaji kallattii kennamee sabboontoti maqaan isaanii:-

1.Sooreessaa Bookaa itti gafatama qacarrii hojetaa warshicha,

2.Taadasaa Gamachuu,itti gaafatama bulchinsa hojjeetota,

3.Fiqaaduu Bultoosaa qunnamtii uummaata warshichaa

Kanneen  ta’an ilalcha ABO qabdu jechuun hojii irraa arii’amanii jiru.Itti fufuun Muddee 11,2011 Obboo Dirriibsaa Laggasaa, itti gaafatama Gurmaamaa’ina hojjeetota warshicha kanta’e, ati ABO dha, hojii ABO gaggeesita ummata nurratti kakaafta jechuun humnana Poliisota onichaan qabamanii hidhaattii darbamanii jiru.

Kanuma malees hojjettootaa fi ogummaan guddaan kanneen warshicha keessaa hojjetaa jiran dhalootaan Oromoo tahan marti ilaalcha ABO qabsu jechuun doorsifamaa akka jiran gabaafame. Kanneen yeroo ammaatti akeekachiisa Poolisoota Wayyaanee irraa kennameefii jiru keessaa sabboontonni Taaddasaa fi Alamuu kan jedhaman Foormaanii warshichaa kanneen ta’aan akkaa malee dorsiifamaa jiraachuun gabaafame.

Dinne Gabrummaa! Jenne Bilisummaa!

Qabsoon itti fufa! Gabrummmaan ni kufa!

 

Konkolaachiftonni Oromoo Sirna Gabroomfataa Wayyaanee Didan

Gabaasa Qeerroo Dirree Daawaa Muddee 15,2011

Konkolaachistoota Oromoo ta’anii Magaalawwan Harar,Awwadaayii fi Haramaayaa keessa hojjetan irratti loogiin sanyii irratti hundaa’ee fi Eenyummaa saba oromoo tuqsiisu irratti raawwachaa jira.Kun kan jalqabe balaawwan tiraafikaa naannoowwan kanatti mudatan hir’isuuf ta’ullee Hojjettootni abbootii taayitaa daandii dhalootaan Tigiree fi Amaara ta’an magaalawwan kana keessattii fi naannoowwan magaala kanaatti bobba’an konkolaachistoota oromoo ta’an irraa waraqaa hayyama konkolaachisummaa harkaa fuudhuun ati lammii sadaffaa dha jechuun qarshii 365.00’n adabaa jiru.Konkolaachistoota Amaara ta’an ammoo ati lammii lammaffaa,Kanneen Tigiree ammoo ati Lammii tokkoffaati jechuun ilmaan oromoo irratti daba guddaa dalagaa jiru.Sabboontotni Oromoo hojiin konkolaachisummaan jiraatan ilmaan oromoo marti cunqursaa mootummaan kun nurraan ga’aa jiru hubattanii diddaa nuyi gaggeessinu akka nu cinaa dhaabbattan jechuun dhaammatanii jiru.Tikni qeerroo magaalawwan kana keessattii fi naannoo isheetti bobba’uun akka saaxiletti miseensotni oromummaa akka lammii sadaffaatti ilaalan kun lama lamaan magaalawwan lameen gidduutti akka argaman saaxilee jira.Haaluma wal fakkaatuun Labsii hayyama daldalaa 686/2002 ba’e hojii irra hin oolchine jechuun daldalatoota magaalawwan kanneen keessatti argaman irratti suuqii dhuunfaa isaanii cufuu irratti argamu!

Konkolaachistootnii fi daldaltootni yaada isaanii akka ibsanitti yeroo ammaa kana daldaluuf haayyama gaafannee daldallee ammoo gibiraan waan manaa qabnu daballee akka kaffallu dirqamnee jirra jedhu.Kanaaf Daldaltootni,Konkolaachistootnii fi ilmaan Oromoo marti nu cinaa dhaabbachuun qabeenya keenya irratti mirga ajajuu akka argannu jechuun dhaammatanii jiru.

 

University Haromaayaa keessatti Basaasi Wayyaanee Beekamaan Saaxilame

Ayyaanni sabaa fi sablammii mootummaan garboomfattuu kun bixxiltee raadiyoo fi television isheedhaan mirgi uummata impaayera biyyattii keessaa kabajameera jechaa turtee fi jechuuf deemtu ilmaan oromoo fi sabawwan cunqurfamoo gama ittiin

Basaasa Wayyaanee Solomon Legesee

Basaasa Wayyaanee Solomon Legesee

ilaallatu hin qabu.Haala kanaan Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti waan isheen kabajuuf deemtu mormii sabboontota oromoo irraa itti dhiyaate jala dhaabbachuuf basaasni mootummaa wayyaanee bara dheeraa Barataa Solomon Legesee dirqama kan fudhate yoommuu ta’u Barataan kun gochaa isaa kana irraa hin dhaabbatu taanaan tarkaanfiin hojii isaa madaalu akka isa eeggatu qeerroon dhaammatee jira.Barataan kun qabsoo qeerroon jalqaba bara 2011 irraa kaasee finiinsaa turetti gufuu ta’uuf si’a lama gara magaala adaamaa deemuun tikawwan mootummaa wayyaanee Federaalaa waliin wal gahii gaggeessaa akka turee fi Har’as mormii Peace and security yuunivarsiitii Haramaaya keessatti irratti dhiyaate jala dhaabbachuuf tikawwan mootummaa kanaa Harar keessatti argaman waliin guyyaan quunnamtii akka godhaa jiru tikni qabsoo qeerroo hojii isaa kana saaxiluuf dirqama fudhate addeessee jira.Barataan Kun barataa Gender and Development waggaa sadaffaa akka ta’e Tikni qabsoo qeerroo bira gahee jira.Barataan kun Hojii waanjoo garbummaa ilmaan Oromoo irra tursiisu kana irraa hin deebi’u taanaan Himan diddu du’a hin diddu jechuun dhaamee jira.Haaluma wal qabateen Godina Iluu abbaa Booraa keessatti Mootumman wayyaanee Qotee bultoota maqaa Leenjii jedhuun wal gahiif waamtee sirna ishee barsiifachaa akka jirtuu fi qotee bultootni oomisha isaanii yeroo itti walitti qabatan dhabanii rakkachaa jiru.Qotee bultootni yaada isaanii akka ibsatanitti midhaan keenya gahee osoo lafatti harca’aa jiruu nuyi guyyaa guutuu sirna mootummaa kanaa akka barannu dirqamneera jedhu.Haala kanaan itti fufnaan beelli hamaan akka isaan eeggatuu fi qotee bultootni shira mootummaa kanaatti dammaqnee diddaa akka dhageessisnuu fi ilmaan oromoo sagalee akka nuu dhageessistan jechuun dhaammatanii jiru.

Dinni Gabrummaa! Jenne Bilisummaa!!

Hojjattooti Mootummaa Fincilan

(Qeerroo, Ammayyaa, 14 Muddee 2011) Oromiyaa giddugalaa magaalaa Walisoo fi aanaa Ammayyaa hojjettootni Waajjira Misooma Qonnaa gaaffii Mirgaa heeraa fi seeraan gaafannaan Mootummaan Wayyaanee gaaffii kana dhaamsuuf fiigaaa akka jiran beekamee jira.

Akka Qeerroon gabaasetti, hojjattooti mootummaa gaaffii kaasan kana doorsisuuf jalee wayyaanee kan taate OPDO n gaaffiin hojjattootaa kana “kun gaaffii ABO ti. ABO isin ijaare. Akka ummatni nagaan Misooma hin geggeessinee fi mootummaa naannoo Oromiyaaf hin abboomanneef Ummata Oromoo nurratti kakaasaa jirtu jechuun hojiirraa isin hariina, ni hidhamtu, Ni ajjeefamtu,” jechuun hojjetoota waajjira Misooma Qonnaa Aanaa Ammayyaa doorsisaa fi itti roorrisaa jiru.

Namootni Tigirootaan ergamanii Hojjettootaaf wal ga`ii godhuun isin ABO dha. Akeekaa fi kaayyoo ABO yeroo dheeraaf asi keessatti dhokattanii geggeessaa jirtu. Caasaa ABO waajjira kana keessaatti ijraamee jira.

Ummata Oromoo Magaalaa hanga Baadiyyaatti caasaa ABO diriirsitanii Yeroo dheeraaf hojjetaa turtan; amma tarkaaffii Lubbuu isinirratti fudanna/ISIN AJJEEFNA!> jechuun Hojjettoota doorisaa jiru.

Namootni wal ga`ii kana geggeessanii fi Sabboontota Oromoo hiraarsaa jiran namoota garaaf bulan, Habuuqee,
1.Obbo Mangisttuu Kitaabaa Itti gaafatamaa bulchiinsa Aanaa Ammayyaa/D/T
2.Obbo Boggaalaa Toleeraa Itti gaafatamaa Waajjira OPDO Aanaa Ammayyaa/D/T
3.Obbo Alamaayyoo Shifarraa Itti gaafatamaa Waajjira Misooma Qonnaa Aanaa Ammayyaa/Dabballee OPDO/

Hojjettootni Waajjira Misooma Qonnaa Aanaa Ammayyaa gaaffii mirgaa fi sirnaa wal ga`ii godhame irratti gaafatan heeraa fi seeraan akka hojjetaa tokkootti mirga Hojjetaa gaafatan malee waan biraa hojjetan ykn yakka raawwatan hin qaban. Sababa Oromummaa isaaniin doorifaman malee, gaaffiii isaan gaafatan keessaa,

1.Haalli jiruu fi jireenyaa waan qaala`eef miindaan nuuf kennamu ga`aa fi quubsaa miti. Manaa fi maatii keenya ittiin jiraachisuu hin dandeenye. Kanaaf miindaan akka nuuf dabalamu jedhanii sirnaan wal ga`ii irratti gaafatan.

2.Mirgi hojjetaa tokko akka hojetaa mootummaatti heeraa fi seeraan nuuf kabajamuu fi eegamuu qaba kan jedhu gaafatan.
Warri wal ga`ii geggeessu garuu ergaa fi ajaja gooftolii isaanii /Tigiree irraa itti kennamee keessumaa yeroo ammaa kana Wayyaaneen maqaa ABO dha`uun hidhamuu irra dabree hanga du`a lubbuutti nama adabsiisa jettee Ummta Oromoo ittiin sodaachisuuf sagantaa baafatte hojjetaa mootumama, qonnaan bulaa, barsiisaa fi barataa, dargaggoo fi shammarran Oromoo irratti magaalaa hanga baadiyyaatti gochaa sororkeessummaa Saba Oromoo irratti hojjetaa jirti.

1. Hojjettootni Waajjira Misoosooma Qonnaa Aanaa Ammayyaa sodaa fi doorsisa ergamtootaa diinaa/Qochumaaf bultuuf utuu hin jilbeeffatiin gaaffii isaanii Aanaa iirraa hanga Godinaatti itti fufuun Muddee 13/2011 Godina Giddu galeessa Oromiyaa Walisootti deemuun Waajjira Misooma Qonnaa fi Bulchiisaa tti hiriira ba`uun gaaffii mirgaa gaafanne hanga deebii argannutti hojiitti hin bobbaanu jechuun murtii fi ejjennoo isaanii ibsataniiru.

2. Bakka buutotni OPDO gaaffii mirgaa karaa heeraa fi seeraan/nagaan gaafanne isin ABO jechuun sadrkaa du`aaf ajjeechaan waan nu doorsisaa jirabii fi nutti roorrisaniif Gara Hojii keenyaatti deebi`uuf Waabii lubbuu keenyaaf sodaa guddaa qabna.

Lubuu keenyaaf waan sodaanneef waajjiratti hin deebinu. Hojiis hojjechuu hin dandeenyu jechuun Hojjettootni Waajjira Misooma Qonnaa Aanaa Ammayyaa namoota 45 Ol ta`an iriira nagaa ba`uun sodaa fi yaaddoo qaban bulchiinsa Godina Walisootti ibsaniiru.

Hanga odessi kun nu dhaqqabetti Waajjirri Misooma Qonnaa Aanaa Aammayyaa cufaa akka ta`ee f i Hoojjettootni hundinuu hojii dhaabanii akka jiran mirkanaa`eera.

Gadaan Gadaa Bilisummaati!

Injifannoo Ummata Oromoof!

Land Grabbing In Oromia [Must Watch] Part I

Video

Samamuun ykn Qircamuun  lafa Oromiyaa  garamitti nu baasuuf deemaa?

“Dachiin Oromiyaa gurguramee Oromoon garba garbootaa tahaa jira, jennee yommuu  iyyinu,diddaa qabrummaaf hidhamaa fi ajjeefamaa wareega kafaluun keenya  siyaasa ijoollummaan(Qeerrummaan) machoofnee miti…. Dhugaa argaa jirru dha malee. Sabni keenya Oromoon booda gaabbii akka nutti hin taane ammaan Oromiyaa fi Oromoo baraaruuf jecha sosso’aa  jenna!!”  ( yaadaa fi dhaamsa walgahii qeerroo bilisummaa irratti kenname)

Suuraalee fi Video kun  qaamaa qalbiin laalamee haala biyyi keenya keessa jirtu ittiin hubachuun dandayamu.

Mootummaan Wayyaanee TPLF s yeroo ammaa kanatti Oromoo fi Oromiyaa abbaa dhabsiisuuf duula guddaatti jira. Dachii Oromoo yeroo ammaa kanatti akka qircaatti mummuramanii investerota alagaatti gurguramaa jiranii fi laggeen Oromiyaa summayanii namaa fi beelada irratti rakkoo dhukubaa fi du’aatiin gaga’aa jiran akkasumas dachii Oromootaa sababa kanaan goganii ummanni irraa buqa’aa jiru qormaata irratti kan hundaaye waraabamee bifa video fi suuraan wal jalaa boodaan website fi facebook qeerroon ifatti  baasa.

Ummanni Oromoo qalbiin suuraalee fi videota maxxanfaman ilaaluun rakkoo Oromootaa fi biyya Oromiyaa akka hubatuu fi qabsoo diddaa gabrummaaf murteeffatu gaafanna.

Oromiyaa haa hambifannu!!  Ummata Keenya Oromoo haabaraarru!!!

Dinne Gabrummaa! Jenne Bilisummaa!!

Diddaan Qeerroo fi Ummata Oromoo Itti Fufe.

Gabaasa Qeerroo Finfinnee Muddee 13,2011

Mootummaan Wayyaanee waggaa muraasaaf ummattoota biyya Ethiopia keessa jiran meeshaan ittiin afaan faajjessu keessaa tokko guyyaa kabajaa Sabaa fi sab-lammootaa kan jedhuun Muddee 9, dabballootaa fi jala buutota isaa ummata keessa bobbaasee humnaan nama yaasuun kabajaa  ayyaana sablammootaa kan jedhu TV irratti  muldhisaa ture. Kan bara kanaa garuu mormii guddaa irra gahuun qaanyii keessa akka gale gabasaan Qeerroo godinoota adda addaa irraa eergaman beeksisa.

Muddee 9,2011 Barattooti Oromoo University Dirree Daawwaa guyyaa kanaa mooraa universitichaa keessaattii faaruu qeerroo dhageesisuun mormii qaban dhageesisaaa ooluun diddaa mormii mootummaa Wayyaanee muldhisuun beekame.. Akkasumaas magaalaa Finfinnee keessaatti uummaanni akkaa Wayyaaneen barbaaduttii ba’ee kabajuu dhiisuun Wayyaanee akkaa malee rifaasisee kan jiru ta’uun gabaafamee jira.

Bakkaa hundattuu kabaja ayyaanaa wayyaaneen ofii qoheefattee sabaa fi sablamootaafin qopheese jettuu irratti uummaannii hirmaachuu diduu dhaan ykn irraa hafuun mormii qabuu beeksifatee jira.Guyyaan kun Dabbalootuma Wayyaanee qofaan kabajamee qofaa lafa dhiita kan oolan ta’uu gabaasi Qeerroo bakkoota adda addaa irraa addeessa.

Dinne Gabrummaa! Jenne Bilisummaa!

Dhugaa Jettan

Video

(Qeerroo, Finfinnee, 11 Muddee, 2011) Seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa kan qaban J Taaddasaa Birruu dhaloota Bilisummaa dheebotaniif faandhahii akka urjii halkanii guyyaa ifu dha.
Dhalooti Qeerroo gootota akka J Taaddasaa Birruu fa’aaf kabajaa guddaa kan qaban yoo ta’u, kanas akkanaan mul’isaa fi ibsachaa jiran!
 

HRLHA Press Release – December 10, 2011

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                              maThe Rarely Implemented Committments

                                                                                                                                      (63 Years with the Universal Declaration of Human Rights)

                                                                                                                                                HRLHA Press Release – December 10, 2011 

  

Today, we are celebrating the 63rd anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.  We have learnt from history that the evolution of the essence of human rights stretches back more than 2500 years, when men and women fought and died for basic human freedoms. Beginning from those days, the idea of human rights was perceived differently by different nations; until it was recognized as a universal notion of “International Human Rights”, which belongs to all human beings by the virtue of being born as humans.

The next step taken towards affirming the idea of human rights was to define human rights as a common purpose for all human being without distinction of any kind such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. After a debate of more than two centuries, the essence of “human Right” was fully recognized as a universal issue when the United Nations Organizations officially came into existence in 1945, following the end of the second World War, in order to save the succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime brought untold sorrow to humankind. The principles of the UN Charter were based on the fundamental human rights, human dignity, and worth of human persons, in the equal rights of men and women and of nations.

At its early stage, within less than three years, for the first time in history, on 10 December 1948, the United Nations General Assembly unanimously adopted the Universal Declaration of Human Rights, a document considered to have a universal value (“a common standard of achievement for all people and all nations”); and since then, December 10 is celebrated every year worldwide as Human Rights Day.

Since December 10, 1948, our leaders have made a huge number of commitments on our behalf.  They signed and ratified a lot of international covenants, conventions, and treaties that covered a wide range of rights and aimed at ensuring the honoring of rights to which all human beings were entitled. Had all those commitments were met, our world would have really been different, and the world peoples could have had a peaceful, stable, and comfortable life, our legal systems could have been fair enough to offer everyone the same and equal protection; and we could have had transparent and democratic political systems that would serve the interests of the ordinary citizens.

Sadly enough, what we see today after 63 years of the UDHR is the reverse of what were written in those documents. “What went wrong?” might be everyone’s question that needs to be answered. The world peoples, on behalf of whom those treaties, agreements, commitments, etc. were made, are still entitled to know the root causes of those failures, and to make sure that they would be fixed.

Among the many distinctly noticed shortcomings in regards to the realization of the UDHR is the lack of absence of genuine political commitment and willingness from the world leaders to abide by and implement the international human rights standards and/or treaties they have ratified and signed on behalf of the citizens of their respective countries. Such negligence and irresponsibility have been and are being exercised by our world leaders in the face of the ever expanding, deepening, and worsening socio-economic and political crises, injustices, inequalities, instabilities, insecurities, and the like, most of which are perpetrated against ordinary citizens by their own governments. Although their presence and effects are very high in what are known as developing countries, such socio-economic and political ailments have become borderless, thanks to “globalization”.

Faced with such global challenges that are threatening the existence of not only the present but also the future generations, all stakeholders – national, regional and/or international, groups and/or individuals, big and/or small – need to reconsider the routes we have been following. The UN and all its sub-agencies in particular are expected to play a leading role in this regard. Accordingly, coming back to the implementation of the UDHR, the HRLHA would like to recommend the United Nations renew its commitments monitoring, investigating, and exposing all forms of human rights violations, and ensuring that the perpetrators are held accountable.

HRLHA is a non-profit and non-political organization (with the UN Economic and Social Council (ECOSOC) Special Consultative Status) that attempts to challenge abuses of fundamental rights of the peoples of various nations and nationalities in the Horn of Africa. It is aimed at defending basic human rights including freedoms of thought, expression, movement and organization. It is also aimed at raising the awareness of individuals about their own basic human rights and that of others. It has intended to work on the observances as well as due processes of law. It promotes the growth and development of free and vigorous civil societies.

University Haroomaayaa keessatti WBOn maal akka tahe wallaaluu irraan kan ka’e Ergamtooti Wayyaanee hojjettoota mooraa jeeqan.

Gabaasa Qeerroo Ona Limmuu Horroo ,Muddee 10,2011

Basaasonnii fi ergamanii bultooti Wayyaanee yeroo ammaa kanatti beekumsi siyaasaa fi Oromummaa guddoo waan isaan hanqatuuf jecha,dhaabotii siyaasaa fi kanneen bilisummaa sabaaf qabsaayan illee adda baafatanii waan hin beekneef jecha,Oromoon afaan Oromoo dubbatee fi Oromoon sabboonaa tahe akkasumas barattooti Oromoo University fi college baratan hunda yoo barbaadan WBO gaafii ammo ABO yoo fedhanis jecha daldala siyaasaaf jedhee Mallasaan baafate shororkeessituu jechuun yaamu. Haala kanaan mooraa University Haromaayaa keessatti hojjettoota tahan waan ittiin yakkan dhabuun ykn wallaaluun WBOn akka mooraa keessa jiru fakkeessanii WBO nyaachiftu jechuun sabboonoo yakkuu eegalanii jiru.

Akka kanaan ergamtooti Wayyaanee TPLF hojjetaa Mana nyaataa Yuunivarsiitii Haramaayaa kutaa Mana nyaataa Musliimaa kan ta’e Oromticha Obbo Maammed Abdullaah kan jedhamu waraana Bilisummaa Oromoo(WBO) Kaardii guutta jechuun yakkanii Muddee 8,2911 Halkan mana isaa irraa fuudhanii gara Magaala ciroo geessuun erga gara malee reebanii booda Magaala Haramaayaatti deebisuun waajjira Poolisii magaala Haramaayaa keessatti Hidhuun rakkisuu irratti argamu.Namni kun nama dafqee bulaa fi ilmaan isaa guddifachaa jiru tahuu qeerroon Haramaayaa irraa gabaasu.

Obbo Mohaamad Abdullaahiin yakka gara maleen yakkamee akka hidhamu kan godhe ergamticha Wayyaanee Abdullaxiif nama jedhamu yommuu tahu, ergamaan kun gochaa isaa kana irraa of qusatee daandii haqaatti akka deebi’u yoo dides safara gochaa isaatii akka argatu barattoonnii fi sabboontotiin Qeerroo itti himanii jiru.

Diddaan Qonnaan Bultoota Oromoo itti fufee

Gabaasa Qeerroo Ona Limmuu Horroo ,Muddee 09,2011

Godina Wallaggaa Bahaa Onaa Haaroo Limmuu irraa qonnaan bultoonni Oromoo fincila diddaa gabarummaa kaasuun baatii Ebla 2011 irraa hanga hardhaatti osoo wal irraa hin kutiin itti fufanii jiru,mootummaan Wayyaanee diddaa qonnaan bulaa fi barattootaa dhaamsuuf jecha duula hammana hin jedhamiin naannoo sanitti bane ture,ummatoota walitti buusuuf jecha sablammiilee baroota dheeraaf nagaan waliin jiraataa turan ummata Oromoo irratti ijaaruun Gumuzii hidhachiisuun Oromootti duulchisuun gaga’ama guddaa irraan gahuun yaadannoo ji’oota muraasaati.

Akka kanaan Qonnaan bultoota oromoo maqaan isaanii

1.obboo Dachaasaa Amanuu,fi

2.obboo Dirriibaa Raggaasaa jedhaman

Akka lakkoofsa Abashootaatti gaafa Sadaasa 28/3/2004humna pooliisaa Federaala TPLF’n ukkafamanii hanga har’attii eessaa buuteen isaanii dhabame. Sababni qonnaan bultonnii Oromoo kun ukkaafamaniif ji’otaa darbee keessaa warraa Gumuuz irraatti waraanaa gaggeesitanii warraa gumuuz ajjeestan kan jedhuu yoo ta’uu, mootummaan kun ofii isaa warraa Guumuz meeshaa hidhachiisee ummataa Oromoo Wallaaggaa bahaa rukuchiisa kan turee ta’uun ni yaadatama garuu qonnaan bultoota meeshaa maleeyyii mana hidhaattii guuruun diinummaa mootummaan TPLF ummaataa, Oromoo irraa qabu ifaatti kan mul’isaa jiruu ta’uun ni beekama.

Kana malees Godinuma Wallaaggaa Bahaa Onotaa akkaa Haaroo Limmuu,Heebentuu,Limmuu Galiilaa fi Giddaa Ayyaanaa irraatti hojeetootaa waajiraa Qonnaa(DA) waliittii qabuun ummaataa keessaa deemtanii waan uummanii kun hojeetuuf jechaa jiruu nu gabaasuu qabduu shororkeesitoonnii uummataa keessaa galanii nu jeequuf jechuun ololaa sobaa kanaan mootummaan TPLF “cold war'(poropoganda war)” uummata irraattii gaggeessaa jirti. Haalumaa kanaan hojjeetonnii waajiraa qonnaa nuti ogummaa keenyaan uummaata tajajjiluu malee ummaata nagaa basasuun bu’aa malii qaba jechuun mormiin jalaa dhaabbatanii jiraachuu Qeerroon ona Horroo Limmuu irraa gabaasa.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

In Wollega, Gimbi Town, the youth are confronting the harsh punishment of the dictatorial regime on power for their stand on freedom and democracy

(Qeerroo,  Gimbii, December 8, 2011)Dismissal from school and work, imprisonment and other cruel punishment are becoming very common to the Oromo’s in Ethiopia specially the Youth for their stand and genuine pursuit of freedom and democracy in Ethiopia.

Currently, starting from the beginning of December 2011; the Qeerroo from Gimbi are reporting the brutal and cruel hand of the TPLF government in action in a bid to subdue the dissents, in the town known for its resistance to the subjugation, looting and dictatorship of the current government.

The hard working Youth in Gimbi are being hunted on a fabricated charges of terrorism and theft. The is just to legitimize the crackdown that amounts to gross violation of human right and inhuman treatments according the constitution of the country and International agreements and protocols to which the country is signatory.

Within these few days more than 200 have been rounded up and detained while much more numbers are on the run while some have been reportedly in hiding in the forests with much more risks. Informants have told Qeerroo that these detained have faced serious tortures, biting and different methods of interrogations including water boarding. These daily hunting and campaign of dehumanization is also triggering anger and discontent with in the broader mass of the population.

Qeerroo have also uncovered the man at the front of this mass arrest, torture and human right violations, who is the Head of Odaa Neighborhood (Kebele) Mr. Abiyoot Malkaamu.  This man is said to be in charge of the crackdown which is now running for almost the last 6 months and he is also the man instrumental for the eviction of Oromo families in the town in the name of awarding the land to investors coming to the area.

In a sequence of events, due to the overflow of Youth prisoners, prisoners coming from smaller villages and the surrounding neighborhoods are reportedly imprisoned in Warra Sayyoo Secondary School.

Some of the Youth currently detained in Gimbi Town are the followings:

 1. Dawit Tamasgeen
 2. Abbush Malkaamuu
 3. Hambisaa Baatirii
 4. Shimallis Moosisaa
 5. Kaasahuun Bantuu
 6. Jireenyaa Taammiruu
 7. Maarqos Kabbadaa
 8. Taarikuu Garbaa
 9. Alamaayyoo Habtaamuu
 10. Aliyyii Baatirii
 11. Namoomsaa Kabbadaa
 12. Numarsii Kabbadaa
 13. Meetii Kabbadaa
 14. Innawu Fiqaaduu
 15. Magarsaa Daani’eel
 16. Ismaa’el Ashabbir
 17. Baacaa Biraanuu
 18. Mitikkuu Tamasgeen
 19. Dirribaa Baatirii
 20. Waaqboon Awwaqaa
 21. Abdii Taaddasaa
 22. Kaasahuun Taakkalaa
 23. Iwunatuu Ashannaafii
 24. Alamaayyoo Mulgeetaa
 25. Misgaanuu
 26. Shoraa
 27. Odaa  and others

In a apparent message to these who are lining up to hold up the Oromo in a continued subjugation of the TPLF, the Youth have warned these who will not desist from their unacceptable behavior and action; which is becoming the reason for the suffering of hundreds and thousands will face public justice and the action taken on them will be very serious and final.

Additionally they have also appealed to the Oromo in other part of the region and in Diaspora for help and to air their voice to avert the looming crisis in the town and the worst in the future.

Justice Shall Prevail!!!

@Qeerroo


Darggaggoonni Oromoo 200 ta’an Wayyaaneen Hidhaman .

(Gabaasa Qeerroo, Gimbii, 8 Mudde 2011) Garboomfataan mootummaa Wayyaanee ilmaan Oromoo keesumaa dargaggoota Oromoo hidhuu,barnoota irraa arii’uu fi hojii dhabdee taasisuun isaa beekamaa dha.

Yeroo ammaa kanatti jalqaba baatii Muddee 2012 irraa eegalee Godina Wallaggaa Magaala Gimbii fi naannoo ishee keessa kanneen jiraatan dargaggoota Oromoo irratti hammeenya raawwachaa jiru haala suukkanneessaa fi gara jabeenya sanyii namaa duguggii kan tahe tahuu Qeerroo magaalaa Gimbii gabaasa.

Mootummaan TPLF Wayyaanee ilmaan Oromoo hojii dhabdee taasisuun dargaggootni Oromoo dafqa xuruursanii jireenya hadhaawaa Oromiyaa keessaa mohachuuf osoo dhama’aa jiranii yakka sobaan goolessituu fi hattoota jechuun dargaggoota Oromoo yakkuun akka bineensaatti adamsanii malgaal fi baadiyyaa keessaa hidhaatte naqaa jiru.

Yeroo ammaa kanatti dargaggoota Oromoo 200 ol kan hidhaman yoommuu ta’u kanneen kaan ammoo baqatanii carraan dagala keessa jiraachuun isaan mudatee jira. Warreen mana hidhaatti funaanamanis hammeenya TPLF irraa kan ka’een bishaan dhaqna isaaniitti firfisuun reebaa reebaa akka jiran gabaasaan qeerroo irraa qindaaye addeessa.

Yeroo ammaa kana rakkoon guddaan ilmaan Oromoo naannoo kanatti kan qaqqabee fi warri ijoollee halkanii guyyaa caraan imimmaan harcaasuu isaan mudatee jira.Gocha hammeenya ana fakkaatu kanaaf Adda durummaan sababa tahee Oromoota hiisisuu fi reebsituu keessatti kan hojjetaa jirus ergaamee bulaa Wayyaanee bulchaa ganda odaa kan ta’e Abiyoot Malaakuu akka ta’es dargaggootni magaalaa Gimbii tika qabsoo Qeerroo Bilisummaaf ijaaraman saaxilanii jiru.

Namni ergamaa Wayyaanee tahe kun ji’oottan jahan darban keessatti dargaggoota hiisisaa kan turee fi lafa Oromootaa investerootaaf gurguruun jiraattota naannoo kanaa qe’ee dhablee taasisaa turuun isaas ni beekama.Irreen dargaggootaa tikni nageenya qabsoo qeerroo jala bu’ee akka gabaasetti magaala Gimbii keessaa manni hidhaa magaala sanaa guutee bakka waan hanqateef dargaggoota magaalota xixiqqaa fi baadiyaa irraa fidan mana barumsa sadarkaa lammaffaa warra Saayyoo jedhamu keessatti hidhaa jiraachuu beeksisee jira.

Yeroo ammaa kanatti Dargaggoowwan Oromoo mana hidhaa Wayyaanee Magaala Gimbii keessatti argaman keessaa hammi tokko maqaan isaanii akka armaa gadiiti:-

1.Dargaggoo Dawit Tamasgeen
2.Abbush Malkaamuu
3.Hambisaa Baatirii
4.Shimallis Moosisaa
5.Kaasahuun Bantuu
6 Jireenyaa Taammiruu
7 Maarqos Kabbadaa
8.Taarikuu Garbaa
9 Alamaayyoo Habtaamuu
10.Aliyyii Baatirii
11.Namoomsaa Kabbadaa
12.Numarsii Kabbadaa
13.Meetii Kabbadaa
14.Innawu Fiqaaduu
15.Magarsaa Daani’eel
16.Ismaa’el Ashabbir
17.Baacaa Biraanuu
18.Mitikkuu Tamasgeen
19.Dirribaa Baatirii
20.Waaqboon Awwaqaa
21.Abdii Taaddasaa
22.Kaasahuun Taakkalaa
23.Iwunatuu Ashannaafii
24.Alamaayyoo Mulgeetaa
25.Misgaanuu
26.Shoraa
27.Odaa fa’i

Yeroo tahan, Sabboontotiin magaalaa Gimbii dhaamsa ergamtoota Wayyaaneen waan beeksisan keessaa tokko jaleewwan Wayyaanee ilmaan Oromoo garbummaa bara baraa keessatti hambisuuf hiriiran gocha akkanaa irraa of hin qusatan taanaan tarkaanfiin cimaa fi kan deebii hin qabne akka isaan eeggatu fi kanas hubachuu akka qaban fi lamiileen Oromoo naannoo Gimbiis beeksanii jiru. Oromoonni biyya keessaa fi alaa sagalee isaanii akka nuuf dhageessistan jechuunis bakka hundatti dhaammatanii jiraachuu gabaasi Qeerroo beeksisa.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Q E E R R O O

Q EE KENYAWEERARANII,

E EYNUMMAA SABA OROMOO MULQANII,

E RGA GAAFA MILILIKII NURRAA HIN AFANNEE JARRII,

R OORROO FI GIDIRAAN ILTAAMNEE,

R EEBAMUU FI AJJEEFAMUUN HIREE OROMOO TA`EE

O ROMOO FI OROMIYAAF GOOTTOTA DANUU DHABNEE.

O ROMOO! KA`I LOLADHUU AMMA CARRAAN SI GA`EE!

SABNI ORMOO , QABSOOTTI DIRMADHUU,

NUTI QEERROON BILISUMMAA! YKN DU`A! JENNEE MURANNEE!

Guutummaa walaloo kanaaf as tuqi:https://qeerroo.wordpress.com/dhaamsa-qeerroo/walaloo-qeerroo/

Universitiin Amboo Waraanaan Marfame.

(Gabassa Qeerroo Muddee 2,2011 Amboo) Godina lixaa shaawaattii mooraan university Amboo humnoota tikaa fi dabbaloota mootummaa Waayyaaneen marfamee eegamaa jira. Sabboontonni baratootataa Oromoo 4 mooraa university Amboo keessaa sadaasa 1/2011 halkan kessaa sa’a 3:00AM humnotaa tikaa Wayyaneen Ukkafaman keessaa

1. Baratuu Caaltuu Mirkanaa baratuu Infoormeshiin Technology waggaa 4ffaa
2. Barataa Dorribaa Tolaa Information technology
3. Barataa Sanyii Waamii
4. Barataa Mazgabuu Geetaachoo
5. Bataaa Hanbasse Girmaa

Kanneen jedhaman humnoota tikaa Wayyaaneen butamanii hanga har’aatti bakka buuteen isaanii hin beekamiin jira. Kana malees barattoota hafan tokko tokkoon yaamanii dorsisuu fi akeekachiisa hin barbaachifne itti kennaa akka jiran qeerroon University Ambo irraa gabaasu.

Haaluma kanaan wal qabateen sabboontonnii barattoota Oromoo heeedduun hordofamaa waan jiraniif mooraa Universitichaa gadhiisaanii bahaa akka jiranitu gabaafame. Gama kaaniin baratoota akeekachiisa mootummaa Wayyaaneen guyyuu hiraaramaa jiran haalli kun itti fufee hammaanaan akka gabaafamu qeerroon ni addeessa.

Barattoonni University Ambo mootummaan gabroomfataa gaaffii mirgaa karaa nagaa gaafanneef deebii kennuu waan hin dandeenyeef qawwee fi human ergamtootaan fayyadamee haqa keenya ukkaamsuu yoo yaalii godhe illee nuti barattoonni fincila diddaa gabarummaa gaggeessuun mirga borxaan sarbamne borxaan ni deeffanna kan jedhuun gurmuu jabeeffachuun gaaffii isaanii itti fufanii jiru.Mootummaan Wayyaanees tahe ergamnii bultoonni yaada ummataa yaadaan deebisuu hin dandayan,gaaffii isaanitti dhihaatuuf deebiin afaan qawwee dha jedhanii waggoota 20f waan itti jiraniif kun raawwatee ummanni Oromoo sodaa qawwee jalaa bahee akka mirga bilisa dhunfatuuf jabaatanii akka hojjetan ejjennoo isaanii keessatti barattoon gabaasanii jiru.

Humna waraana Wayyaanee mooraa University Amboo eegan keessaa kan dhalootaan Oromoo tahee diinaaf ergamu tokko akka jedhetti “ Ani daangaa Somalia fi Baaddimmee eeguu caalaa kan akka mooraa University eeguu na sodaachisu hin jiru, mootummaanis maaliif akka sodaate hin beeku” jedhee barattoota gariitti haasawuun isaa gabaasi qeerroo kana waliin addeessa.

Kana malees barattoonnii barnoota olaanaa Universitoota biyyatti irraa barachaa jiran ulee beelaan reebamaa jiraachuun ibsame. Haaluma kanaan Sadaasa 30/2011 University Waalloo keessaattii baratoonnii sagaalee mormii dhageesisuun fooddaa university caccabsuun nyaanni hataataman akka sirreeffamu gafatan jedha odeessii Qeerroo mooricha gabaasa.

Walgahii Bakka Bu’ootii Qeerroo Godinaalee Oromiyaa Sadaasa 2011 keessa Godhatan Irratti Walaloo Dubbifame

Walaloon armaa gadii kun walgahii Bakka Bu’ootii Qeerroo Godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa walitti dhufanii Sadaasa 2011 keessa Godhatan Irratti kan dubbifame dha.

QABSAA’AA

Qabsaa’aan ni kufa
Qabsoon itti fufa
dhiiga gootawwaniin bilisummaan dhufa

kan darbe barnoota
kan dhufu injifannoo
xiiqii diinaaf jecha
qeerroon kaane kunoo!

WBO gaaraa loli
Injifadhuu gali
oromoo ol ka’i
bilisoomii taa’i!!

Jaallee ko jabaadhu
Galma bilisummaa
faajjii keenya olqabnee
Ittiin geenya amma!!

Hidhaa fi ajjeechaan haamilee nu cabsu
Daran nu jabeesse
lafee diinaa haa cabsu
Ya ilmaan oromoo waan ani si gorsu
Waan hundumaa dura iccitiin haa dursu!!

Haqadha qabanne
dhara maal sodaanna
Jabaadhaa qabsoofna
Inuma injifanna!!

Ya jaallewwan qabsoo umrii dheeradhu
Lapheen kan kee haata’u
Ilkaan diinaaf laadhu
Waadaa kees eeggadhu!!

Diinni duruu diina Fira maaltu jedha
jaallee ko jabaadhu,jabaadhu
rabbi tokkichatu waan laaftuu nuuf godha!
Haqa qabateeti waan dhugaa gaafata
qabsaa’ota dhugaan WBOn injifata!!
Qabsaawota dhugaan WBOn injifata!!

Odaan magariisa
Kana hundi beeka
Ya ilmaan oromoo
Biyyan bilisoomsa
Mee hunduu jedhaakaa!!!
Jechuun gocha hin ta’u
Iccitii qabanii
Tokkummaa ijaaranii
Garboomsaa fincilla
Nuyiif kana fala!

Oromoo nu godhee rabbitu nu uume
Ofirraa haquuf hin ta’u gonkuma
kanaaf ya lammii koo nu hundi tokkuma
Biyya abbaa dhuunfachuunhundumaaf dirqama!!

Jaalleewwan kan qabsoo
jabaadhaa qabsootti

dharri boolla seena
Dhugaan ni dubbatti
Ya ilmaan oromoo waan siif dhaamu keessaa
Diinatti wal kennuu rabbiif jedhaa dhiisaa

Injifannoon uummata oromoof!!
Gadaan Gadaa bilisummaati!!

 QABSOO

Qabsoon oromoodhaa amma galma ga’a
Gowwaa fi Diinatu achiin hafa se’a
Silaas tokkummaadhaan goondaan laga ce’a
Oromoo dammaqi Garbummaan nu ga’a

Yaa simbira barii ishii cii_cii jettu
Lammii mee dammaqsi hundi haa falmatu
Jala deemtuun diinaa homaallee nu hin gootu
Kan seenaa dagates seenaan hin dagatu

Qeerroo oromiyaa dirqamni kan keeti
Dammaqii dammaqsi ka’ii kaa qabsootti
Kennaan gootawwanii laatamteetti sitti

Sabboonaa fi sabboontuu ilmaan oromiyaa
Qabsoon sumaaf faaya
Oromiyaan biyya
oromoon uummata
Mirga namaa hin tuqne kan ofii falmata

Yaa ilmaan oromoo waan ani si gorsu
waan hundumaa dura iccitiin haa dursu
Lafee gootawwaniin irbuu qabsoof seennee
Jabaannee haa falmannu”Bilisummaa” jennee

Ya ilmaan oromoo,

Iyyaa iyya dabarsaa
Lammii dhageessisaa
Kan nyaatee nu nyaatu
Wayyaaneetu dhufe jedhaa hundaaf ibsaa

Karaan qabsoo oromoo ifaa fi bilisa
ABO ABO jedhaa walii ibsaa
WBOn gaaraa lola
Ishoo Ishoo jedhaa nu malee waa hin qabu
Kan seenaaf gumaate seenaa irraa waa hin dhabu!

Jaallawwan kaleessaa warreen nuuf riqichaa
Nuu dhaamanii darban tooftaalee fi gocha
Lafeen caccabanii lubbii itti dhabanii
Gola seenaa jiru yoomuu hin badani!

Barataa fi qotee bulaa
Barsiisaa fi daldalaa
Dargaggoo fi Shamarran
Ya saglan booranaaa
Torban baarentummaa
Ka’aa kaa qabsootti
Yeroon geesse amma

Manni ilmaan oromoo mana hidhaa taate
Qabeenya oromoos biyya ambaa nyaate
Ya ilmaan oromoo Garbummaan nu ka’a
Maal qaba yoo kaate

Gootawwan oromoo kanneen qabsoof kufan
Gaaddisaa Hirphaasaa Jaagamaa Badhaanee
Kunoo seenaan jiru Hubadhu akka hin duune

Qabsoon oromoodhaa hanga injifannootti
Gowwaan kan dhihe barii’a hin se’u
Jaallewwan kan qabsoo jabaadhaa qabsootti
Seenaan ke ol haa taa’u!

Injifannoon uummata oromoof!!
Gadaan Gadaa Bilisummaati